fisPORT ën SPElH marktberichten burgerlijke stand NIEUWE ZEBUWSC.'E COURANT DINSDAG 4 APRIL 1933 jplaqils een bedrag yam ongeveer honderd gulden' gestolen hebben.' Be111 buurman wan Vis, die passeerde en gestommel to*?! fle, ging .eens kijken en zag' bli het licht wan een zaklantaarn door een spleet van Öe deur den aangevallene hevig ploedemd op den grond liggen. De ontboden genees heer achtte overbrenging van het sladhit- oïi'er naar het ziekenhuis te Deventer M.0-. Jzaholjj inbraken opgehelderd. Den laatistan tijd werd in Arnhem nog «1 eeus' ingebroken waarbij igroratewe of kleinere bedragen werden buit gemaakt, fief is na langdurig .en uitgebreid onder Zij' Zijlii gearresteerd en hebben inmid dels al een gedeeltelijke bekentenis afgef- legd. liet zlijn de 28-jarige schilder G. de H., de 31-jarige W„ H. en de 32-jangen C. H. W. Boerderij bijl 'Re.'glieml afgebrand, Gisterm'orgen 11 uur is een felle brand uitgebroken in de boerderij, bewoond door den arbeider A. Huybers in de Berghemf- sche lieide Wijl Berghem'. Het vuur vond gretig voedsel in het rieten dak van do boerderij. D'e inboedel en landbouwwerk tuigen ging verloren. Twee varklems en een aantal kippen k'wlaimen in de vlamt- soek aan de 'Aruhemsche recherche gelukt I men om. Een naburige boerderij1, die ook de hand te Jeggen op vier dadjers. Enkele gevaar liep, kon door arbeiders van da geinleeutel'ijke werkverschaffing worden yap. deze personen zijn goede bekenden van politie en justitie. Een geideeltie van het geld werd in beslag genomen. Viam het andere gedeelte werd door de „hleienen" goede sier in Amsterdam :getmankt. Het viertal is in het H,uis van Bewaring inge sloten. 1 I 1 I 1 j Brand te Olss. Zondagavond is brand uitgebroken in (3o boerderij van den landbouwer L. Vier- bruggen, aan den Boonakker te Oss. Daar de bewoners afwezig Waren, had de hxand reeds .groote afmeting® aangeno men, voordatdea-e werd ontdekt. In .al lerijl werden alle pogingen aangewend om het vee te redden. Hierin is men niet meer geslaagd. Ben koet, eetn kalf, .een geit, een dertigtal kiplpen, benevens de waakhond, kwamen jffimme'jüjjik in de vlammen om. Inmiddels wgs Je brand weer met groiot materiaal verschenen. Deze kon echter geen dienst doen, .daar in dan geheelen omtrek' geien, water te vinden was. Hiet perceel is geheiel door het ynjur verwoest.. Van het huisraad kon slechts oen klein gedeelte1 wiordeh' 'gered. Ook de zich acht-er de boerderij' bevindende schuiur i® afgebrand. JElen be- firag. aan contant geld is ervemeelnis. velrjip-' len gegaan. Omtrent, de oorzaak' van d® btand tast man in het duister. De schade Isordt door verzekering gedekt. Wielrijder onder autobus. Zaterdagmiddag ongeveer kwart ,over twe heeft op den Bik'boqscherweg te 'Hilversum' een doodelijk ongeluk plaats Jgfthi. De 9-jarige D., woonachtig pan ka weg, verloor plotseling de macht «vei het stuur van zijp rijwiel, juist «J? let moment, dat een der b-uiqsen van ik lijn UtrechtHilversum' passeerde. De «hauileur poogde nog uit te wijken, doch hou «verrijden niet in'eer voorkomen. Het rechter voorwiel van den zwaren Wagen irukte den jongen de boirs.tkas in. De dood trad bïj'na onmiddellijk' in. Het lijk «eul naai' de ouderlijke woning -bvergefeikt. De ckrffeur treft volgens getuigen ;geen schil, J*»4stüe families naar Nederland. Aan alle grensstations vertoeven de laatste dage, j0.0dsche families, die uit verschillende kaatsen in Ruitsehlqnd kwa men en zich jjederland willen vesjti» gen. Te ÏNieuvie Schausj, Boertange en TTer Apel, omit de provincie Groningen te blijven, vett«CTen vluchtelingen. Du etroom van deze landverhuizers is Za.terj dag echter te Lek in Oost Friesland et-op gezet. De daar vertoevende ongeveer 20 families mogen niet verder om via Nieuwle "Schans naar Nederland te reizen (W ij vernem'en, kt reeds, inlichtingen zijn verzocht^bij het Nederlandqche consu laat te Berlijn en voortq, dat reeds te iVVanschoten en andere plaatsen in de provincie Groningen vrij groote bedragen zijn ingezameld, om, 200 no-odig, die opge houden J-oodsche families hulp en steun te bieden. I Men inleidt uit Oldenzaal: Die laatste dagen, ntear vooral Zaterdagmorgen, 'is een zeer groot getal Joodsche families, mannen, vrouWen en hinderen uit Ruitsch- land per trein liet station Oldenzaal gei- pa-sseerd met bestemming naar onzle groote 'utede 11 en ook voor 'Engeland en Frankrijk, 1 Dflor een trein overreden en gedood. Gisterochtend .9 uur is de 64,-jarige P. v. d. Ven,, landbouwer te Rooge Zwa luw e iu de buurtschap Heikant door den isneltrein uit Den Bosch overreden en ge dood. De m'an had zich per fiets op de Spoorbaan begeven om' langs de lijn star pels riet te bezichtigen voor 'de dekking van zlijn landbouwschuur. Vermoedelijk heeft hij door den wind den 'trein niet looren naderen, j Autobusfl ongeluk. Gistermorgen is te Staphorst een doch tertje van den vrachtrijder Veljfer, dat ïn'et eenige andere schoolkinderen den Weg «verstak, door een autobus aangeraden en gecJood. Een ander mleisje, een dochj- ttertje van den heer Visseher, brak haar sleutelbeen en haar Wedde voeten. Die auto sloeg door het krachtig remmen over den kop. De passagiers, 10 Eriesche arbeiders, -die naar de werkverschaffing werden ver voerd, liepen lichte verwondingen op. Ongelukkige val. Gisterm'orgen is de employé G. Z. va,n iet Twentseh centraal station te Hengelo voor liet gem'eentehuis van zijn rijwiel gevallen. Hij krfeeg een schedelbreuk en was spoedig dood. Veedie.Cn aangehouden. De Botterdamlsohe 'politie is er in ger «laagd een drietal brutale veedieven aan te houden, die vennoedelijk wel schuldig zullen zijn aan alle veediefstallen, die in den laatsten tijd aan den Linker Maasj- ■oever gepleegd Zijn. Dezer dagen werd een jonge koe In een oonmgaard aan den Charloisehe La? gendijk gevonden, die op onoordeelkundi ge en zeer wreede wïjze was afgeslacht. Dergelijke lugubere vondsten had men al meer gedaan, doch dezen keer liepen ue veedieven in de val, doordat bij! het afgeslachte dier een zakboekje niet aanj teekemngen gevonden werd, dat de'politie top het -spoor van de daders bracht. behouden. De brandweer werd niet gef- alaïmeerd, daar er toch geen water a,af wezig was. De oorzaak! van den brand is onbekend. De boerderij;, eigendom; van den heer Brands te Berghem', noch de inboedel wat- ren verzekerd. In het zand gestikt. Te Goch heeft m'et e(en Nederla,nds|che'n ■auto een ernstig ongeluk plaatsgehad. He heeren Van H. uit Bask' bijl Nlïj(m'egem.' en iH. uit Nijitbegen wlaren mét mevr. L. uit Nijinlegen op weg naar "Krefeld en Dhsseldorff. Onder de gemleente Godb bleken .zijT een Verkeerden wieg ingeqLagen te .zijn en k'wiajn'en terecht op' een weg voor klein verkeer. Op teen' gelgevlen oogeni- blïk blee 'Al de chauffeur hlet stuur piet mieer meester te zijii, wkardoor de wagen aan 7t sjingeren ging en omlsloeg op den muilen zandweg. Die drie inzittenden raak(- ten onder de auto. Beido heeren wis|ten zioh wieldra 'yriijl 'te mlaken en "tilden den auto op oto: mevr. L. te bevrijden. Heit 'was echter te laat. De vrouw, diet met het hoofd op den grond lag, b'ledk in het z'and Van den wbg gestikt te zijrn. De politie van Go.ch, die onmiddellijk aanwezig w®s stelde een onderzoek' in. 'Zij nam' de auto in bespaigen hield den heer H. uit Nijlmlegen, die geen rijjbdw'ijlsi bij Zich had, in voorloopige belwai-ing. voor nader onderzoek. Vrachtauto tc water. Gistermiddag is e«n ledige vrachtauto van ae firma J. 'Bptgigen, handel in aamd- fiteeai en grimt,, gevestigd aan- het iWin- scnoteaidiep fe Gnoningen, welke op Weg was naar Winneweer oni te iaden', tiiis- bchen Ten Posf. en GarreHsweer, Veirmloie- dcilijk doioir een déffeiot aan de stuurinrich ting, in de badbt van de;n weg, tegen over de steeinfabrieik1 v,a,n de firma Bol huis, in het Dam's,feirdiep gereden. 1 D10 inzittenden, de 16-jiarigf A. Kog gen, zoom van den firmant, en de onge veer 30-jarige, gehuwde chaiuffeu,r T, Ar- k'es uit de oleushraat te Groningen, izijm verdroinken. Na twintig miputeu is men erin da drenkelingen op, het. jtrpge' te btiengietn. Zij! waren toen reeds overleden. Joiodslchc vluchtelingen in Belg-ic De gendarmerie te Manderfeld, in het gebied van Eiupen-Malm'édy, heeft, in de bosschen aldaar, een groep van 22 per sonen aangetroffen, allen "Joden, die uit Dluitschland waren gevluicht om' aan de vervolging der Hitlerianen te ontsnappen. Zij: vertelden aan de gendarmen da,t zij', in de bosschen, tnsslchen Akan en de Bel gische grens, da.ar nazi's achterna Wer den gezet, die verscheidene Schoten in hunne richting losten. De vluchtelingen, die in het bezit van voldoende middelen v,an bestaan bleken te zïjln, werden, na een kort verhoor, op' vrije voeten gesteld. Zij Zijn spoedig daarop naar het binnen!- land vertrokken. 1 Gevolgen van de aardbeving in ZiiiikCalifornic. In het laatstverschenen nummer van Eng. New's Record worden mededeielingen gedaan over de gevolgen van de aardbei- ving in Zuidt-C-alifornië. Een onderzoek heeft aangetoond, da,t hier de' grootste ischade werd aangericht sedert de aard^ beving van San Erancisco in 1906. De trillingen mbeten w'el niet heviger geweesj 'zlijn' dan die. in 1925 Santa Barba|ria|, teisterden, doch de bodem! was daar veiel 'slapper. Die schade bedraagt ruim' 50 millioen dollar. Geheele huizenblokken en een ontel baar aantal wtoningen zïjln vernield en zullen geheel moetien worden afgebroken. Spoorwegongeluk in een tunnel. Zaterdagavond te .ongeveer kwart over zeven is in de tunnel tussehen Pirmasens en Bieberrnhhle, waarin herstelwerk: wordt verricht, een 3 m'elter lang stuk muur in- gesfort. Dte doorgangwerd versperd door ongeveer 200 M3. aarde, - waarop een uit Birmlasens komende goederentrein reed. Twee achter de locomlotief gekoppelde postwagens schoven in elkaar. Die machi nist en een conducteur werden licht gej- wond. Het verkeer tusaehen Pirmlasena en Biebermiihle over dit traject zal eeni ge dagen gestremd zïjln. Twee bouwarbeiders;, die in de tunnel aan het werk "w.aren, Zljin bij: het ongeval Om het leven gekomen. Waarschijnlijk zïjn Zij onder den inges^oti-ter» mtuur en de daarop gevallen aardmassa bedolven. D'e lijken Zijn nog niet geborgen. De rampl van de City af Liverpool. Naar Belga, -uiit Oostende meldt, Zouden volgens inlidh't-inigeim van nieit-ioiftficieeie z'ijde, de Belgische deiskumdigeai, die een onderzoek hebben ingesteld maar de oor zaken van het vergaan vlam het Engelsche vliegtuig, tot de .eom&lusie 'rijin gekoimeu, dat er zdeh in de lucht een ontploffing, waarvan de aard niet is bepaald, heeft voorgedaan. De motoren Zijb niet ontploft. Inmiddels heeft de overheid verboden het stoftEeiijk overschot van Albert Voss, 'eten der slachtoffers van de ramp, te' be graven. Een door de overheid aangeweizien medicus is met een onderzloiek belgonnetn'. Deze Vosls hs vïjif minuten voor de ramp jujt het vliegtuig gesprongen of gevallen. D!e boycot "cgc i de Joden. De boyoot tegen de Joodsche winkels is vrjjvvÜl rustig varloopen om'da.t de slachtoffers zich niet verzetten. Alleen te Kiel is het tot een incident gekomen. De joodsche notaris Echumm schoot op een S.A. min, die zich opgesteld had voor de zaak van Schumms vader. Schumto werd gearresteerd en naar de politiefgevangenis gebracht, waar hij' doodgeschoten is door publiek, da,t naar beweerd wordt, in de gevangenis was doorgedrongen. Uit Berlijn wordt gemeld dat. de rej- geering het banksaldo van prof. Eiinstein in beslag genomen heeft. Vele joodsche families, die wilden uit,- wij'ktn, konden geen papieren krijgen. Bij andere joden zlijin de passen in basLag genomen om hun vlucht te beletten. 'De joodsche warenhuizen, die Zater dag gesloten waren hebben het Vrijdag}- avond heel druk' gehad. Wel 'n bewijs; dat het publiek feitelijk niet achter de boycot- staat en alleen uit vrees zich dwingen laat. Levend te rarcn visck. Uit Boulognet-sur-Mer is, naar Reutelr verneemt, de eea-slte treiler aangekomen uitgerust met een mechanism's waardoor de visch, na gevangen te zïj'n, levend be|- vroren wordt en op een temperatuur vau 20 graden onder *nul wiordf gehouden, zbodat zlij' 'door de golf van Bisea-je naai de Riviera 'kan worden vervoerd en daar in verschen toestand aankomt. iVie-r van zulke 'treilers: zullen binnen kort in de vaart z'ij'n en het eten van visch, dat tot dusver aan de Riviera een luxe was', Zal daardoor voor breederje kringen der bevolking mogelijk worden. De vischvangst aa.n de klust van de Middellandsehe Zee is nam'el'ijk aanzien lijk aan het af'nemten .en de visch is sterk verminderd in groette, tengevolge van het feit, dat veelvuldig onder de m'aat gevangen i's. Tornado'»» en wolkbreuken in de V. St. Oostt-Texas, Louisiana, Arkansas, Mis sissippi en Florida zlij'n geteisterd door tornado's en wolkbreuken. In totaal zijn 70 personen om het leven gekomen, waar- Wij' alleen reeds zestien in het dorp San derson en acht in Harmony. HonderdeD personen zïjn gewiond. D;e schade, toej gebracht aan de te velde staande gewas sen, is zeer groot. Alle verbindingen Zijn over groote afstanden verbroken. |Meu vreest voor overstro.oimingen v!an de Mississippi. Juwelier elalage beroofd. Drie mannen reden Zaterdag in een blauwen auto voorbij! een juwelierswinkel in Albem'arlestreet iu het Londenseh© West End, sloegen de winkelruit in en stalen een bord met kostbare ringen, ter Waarde van 12.050 ipond. B'ij het wegrijden reden zij op den hoek van een straat op1 het .trottoir itwee vrou wen aan, van wie er een ernstig gewond bleef liggen. In den juwelierswinkel, van Garrard en Co., hofleveranciers, bevonden zich 2 bedienden, die dadelijk' toen Zij den slag tegen de ruit hoordeu naar buiten snelden. Een hunner, Mann geheeten, een rugby,- speler, sprong op de treeplank van den auto en trachtte een ru'iti in te slaan, waï hem evenwel niet gelukte. Toen de dieven hun vaart versnelden, Za,g Mj' zich genoopt van den auto te springen. Intussehen had Wij! de mlannen goed opgenomen, zoodat hij de politie een goede- beschrijving van hen kon geven. O.ok' het numiner van den auto is bekend. Op den hoek van Hoverstreet reed de auto Wijha een bestelwagen aan. Bij' het uitwijken kwam' hij, op het trottoir, waar twee oude vrouwtjes stonden te praten, een huishoudster en een lucifeirsverkioopi- ster mlete en been, Op krukken, die hier al vijftien jaar 'haar hoekje .heeft. Die huishoudster bleef ZWaar gew.ond liggen. Het ééubeenige vrouwtje wist een win kel binnen te kruipen, w'aar men haai op de been hielp. Zij^ w'as er vrijwel met den schrik' afgekomen. Rflttamlcy vraagt om ouderdomspensioen Herinnert men zich Bor.atioo Bottpmley nog? Ouidetran yan dagen toch zeker wel? Roittomley was een Engelsch journalist en financier, de stichter van The Financial Times, fater .eigenaar yan The Sun ear tan slotte stichter van John Buil, .een nationalistisch blad, dat onder 'Zjjin lei ding een geweldig!» oplaag verkreeg!. Bolt- tomley is ook, tot tweemaal toe, lid van Weit Lagerhuis geweest. Hij wa® gekbzten als liberaal, maar toonde zich een onaf hankelijk c riticuis, wiens toespraken steeds Zeer de aandacht trokken,. Helaas stond Boititomley met de gangbare moraal niet op al te besten voet. Als promoter va,n inaafcehappijien kwam hij in strijd met de w'et en in 1922 werd hij tot zeven jaar gevangenisstraf' veroordeeld. Hij was reeds 62 en toen hij: weer op vrijis voeten werd gesteld, was hij' een oud en gebroken man. Thans hepf't hij een verzoek inge diend bij het ministerie van volksgezond heid cm ouderdomspensioen te mogen ont vangen. Zijn Zwakke gezondheid 'belet heim te werken en d-e man, die tweemaal in zijn leven millionair is geweest, is thans zonder middelen van besta,a|n. In Zeker opzicht heeft hij het oudardoms- pensioen stellig .verdiend. Hij is een van de mannen ,die .er hat krachtigst voor hebben gestreden. Internationaal avonturier gearresteerd De lejder van de aelnslte vliegende, politie brigade te Parij^ heeft maas Reuter meldt een bekend avonturier, landver rader, «plddhteir, handelaar in .blankesla- viunen, enz., gearresteerd juist toen hij op het punt stond kwee meisjes naar Buenos-A yres te bremglen. Dszle initleiima- 'tytonale misdadiger, Jacques Chevalier... werd in 1919 tot tien jaren dwangarbeid in Guyana veroordeeld, .wegens het ver raden van geheimen aap eiem buitenland- sche mogendheid. In 1927 wist hij' ©dijer uit liet kamp St.-.Miaugioe te ontvluchten en 11a de Marope-rivief in zles .umein fe hebben overgezwommen in Nedarlandscb- Guyana aan land te bomen. Hier werkte hij eeni'gen tijd om «enig gleld te verdienleln waarna hij door Zuid-Amerika ging misver- ven. Eenigen 'tijd later keerde hij' naar Europa terug; hier heeft hij echter geen rust gehad; eerslt werd hij u-if Duitsich- land gewezen, vervolgens jijt Zwitser land, "daarna uit België en vervolgens uit Spanj'e, waarna hij; thans in Frankrijk is gearresteerd. I Communistische te rreiir" organise tie. De politieke politie te Rielcklin:ghauis|ön is in het Rijnisieh Wiestfaalsche nljverheidsge- bie dop het spoor gekomen van oen doim- muniis'tisdhe organisatie welke zich ten doel zou hebben gesteld aamslagen met dynamiet te plagen. Op verschillende pf|da,t- sen in dit gebied waren afdeelingan1 opgte- riiirt, o. m. te Bottrop, Muahlheim, Ober- hau'sc-n. De leiders der organisatie wer den do-cir Vooraanstaande communisten ger insteueerd, wajju-bijl hum aanwijzingen zoiu- de u zijn gegeven voor het jjpiblazeu vlam bruggen, gebouwen en wiegen. T© Bob- tor p lij'n reeds 25 communisten gearres teerd, terwijl ook de Obterhausein efelnig© vooraanstaande communisten iriji'n' gearres teerd. I i Vliegtnigongelu'k bfovcn he" gebergfe. Een mlerkwlaafdig en ernqtig, vliegtuig ongeluk is 'Zoudag bioveln het hooggebergte van Jam'tland in ■No'ord-Z'weden gebeurd. ,Voo,r eeu verongeluktan i-jkilortper zoon een iziekentranslpoii'tvlieigtuignaar Jamtland vliegen. Aangezien geen groot typei vlieg tuig beschikbaar wlas, werden twee klei nere vliegtuigen gezonden. Bijl üe landing werden de twe« mlachines) dooir een 'plot selinge hevige windvlaag uit de richting 'geworpen en landde de twe.ede machine bovenop de eersje. Die piloot, kapitein Kindberg, w'erd evenald de dokter, Bodel- berg, Zwaar gewond. Dte 'piloot van de tweede machine moesjt iojp ski's èen af- istand van vele kïlom'etters afelggen om telefonisch twee nieuwe vliegtuigen voor het tramsport dezer beide gewonden ta bentellen. Met groote mtoeite slaagde mea er tensjotte in, den skilobper en de beide andere gewonden naar een ziekenhuis te vervoeren. yOEiTBALU ITSL AGiEN- E.-K. Z. V. B. Volharding I—Vios I 4—1. i Na een reeks van wedstrijden, waarbij' de "V'olhardingrflaimilia 'steeds met. Je kBijgl op dan kop naar jhuis' im(|}est, sohjjint dan toch op. dien d,ujur een nieuwe periode voor haar te zïj'n ingegaan. Door 't fipnsnen van enkele nieuwe leden Zijin Ze 'er dan tenslotte toch eens in geslaagd om, pa enfin de tijd is niet te berekeinlep, elen-s een overwinning te be'halein. 1 'Begunstigd door 't mooie weer werd de wedstrijd begonnen. Vios won die loss em verkoos met den vrij sterken wind in den rug te spelen.. I I Yaor de ruist waren ex mooie 'Staaltjes van samenspel te zien bjj Vios, fietfwij'l de achterhoede vlan Volharding .door flink aanpakken de goede Vios-iaanvaRem wist af te elaan. Zj>o nui en d|a,n brak' pok de Volharding-voorhoede eens door, dooh diaiar da spelers nog piet apn elkalair 'gewoon waren, kwam er niet Veel v,an. De keeper had wel wat ballen te veTwterken, .pilaar 't was hem niet moeilijk. Ongeveer eem kwaaJtier vïoioï da rulst maakte Vios een doelpunt, wat, maar verschillenden oordeelden, maast 't do.eü was, doch dlei Biclheidsröclhter kende toe. Na de rust z'at Volharding gloed op en na eenig spelen laat d'e keeper elem kalm schot tussc'hen z'n bs-enem door rollen (11). Kort daarop zatte de midvoor ,van Volharding go,ed door. De keeper wilde den hal weggooien dodh dazte kwam op 't hoofd van dan midvoor en (Jaarna in 't doel terecht (21). Vios wordt nu teri1'!?- gedrcugen op haar helft en hsuar keeper krijgt 't hard ta verantwooaidem. Na eenig epele'n sphiet de rechtsbuiten keihard in. D:a keeper kan de bal niet vasthouden ©n van -een meter of tien vergroot da midvloor mat een kalmen roller den voöpspniomg C31"). Nu kornit "eenige tijd een inzinking t,ot e ngeveer vijf minuten vfoor 't eind de midvoor melt een goedgericht eohof nog maals doelpunt (41). Hierna tóomlt "-t eind. Over 't aligemeen was (Je samlgnpfel- ling hij Vios nog !t besta. Volharding ®lieel-de wel -goed, maar da spelers weten nog piet wat ae aan elkaar hebban. Af houden en terugspelen is- nog sibeeds Grieksch cbf Latijh voor -de meeStan. K. N. V. B. Het Zuiden. Ie klasse: NOAD—MViV 2e klasse A: Alliance—Hero TerneuZenD-e Baronie v lussingem—Dopge-n MEi 10 Breda TSORBCC i 3e klasse A: Sassöhe B.^Terneuizlen Vlissing. 2De Z-eeuwen 3e klasse B: DOSKO 2Zieritóaae Nw.. Borg vliet'MJ3VO 2 I 1 2—3 2—1 4—2 3—2 0—4 3—1 6—3 2—2 1—4 6—1 Lo'en'hqud ,-ging nu over in handen van dh'r. P. Raaremds m-e|ti 5 poZsn, terwijl da wisselbeker Voor de praeslte viiqren in Jretf buzit bl-eeï' van. ,dhr. Raaremds, die helm moes't verdedigen. Bijl mondei yan den- viqe^voorzitteir wepd-an beid-e bekers met een hartelijke speech aam den winnaiair, overhandigd, G'OEjS, 4 April 19331 Boter: -per Kg. f 1,40, per. 1/2 Kg. f' 0,70, aan part, f 0,80; fabr.botex f 0,85, afwijkende boter f0,60 pier 1/2 Kg. Boter Van handelaren i' 0,65 per pond. Eieren: per 100 stnikk fl,60, per 25 stuks f'0,40, :aan pari- f2,60 p. 100 et. eandai-eiiein 'f' 1,60, poielje-eieip® f 1,30 pey 100 st-uks; gamsriereu 7 cenit per etmik. GOES, 4 April. E-ierv-eiling „V. P.Z." Aanvoer 26328 eieren, prijs f 1,90 par 100 stuks. .1 1 i 1 Vcilingsvereen. ZuhHtereland te Hoes. Groe-ntpnveiliu® van 3 April 1933. Spinazie t'2'022, Witlof f79, Uien £0,6.00,70, -Wijhpean f 1,10, alles -per 100 Kg.; Kropsla 4'3,105,40, idem He soort f' 2,202,90, Roioidekioplf' 7,60— 7,80, Wittekbol f2,60, alles 'per 100 etuks; Rhabariber f'710,90, Raidijls! f 1,10 —3,20, Selderij f 1,30, Prei f4—7, idem He soort -f 23, Tulpen f 4, alles per 100 bo-s. I I Veilingsvereenïg'nj Kape'i'e-Biezelinge. Veiling van 3 April 1933. Kleine veiling. Gr.oemiten.: Spinazie 1620 c., Sflijlsla 2737 c., WitW 12 <S. ,alle -per Kg.',. Bilorankoiol 11 c. -per stuk; Kinop'sl-a Jf 1,50 4,50 per 100 korp Radijis 11,60, Prei 34, beiden per 100 bois; Bloemen: Tul len 510, Asai-aa,'s 1926, Sparren 2Q 22, Rhododendrons 27 alles1 per Ztuk. Vriling te Middelburg. I Op de veiling van 3 April -zijn de vjol- ganda prijizen 'baslt-eied: bak'slia 415 c., snijsla 312,8 e., veldsla, 1015 cj., spi nazie 3—17 c.j poëtelein Jiéi44 c., win- terp'o-stclein 11 0., spruiten 1021 c., witlof 2.14 c., koolrapen 1/21 b-i m'®11 3.3 c., p-eën 24 <3., krot-en 1 c., -zuring 1417c roede kool 5 c., dunsel 918. sto-ofsla 9 e., allee pier Kg.; piumosas' 8 c., vatpialuteu 7 c., ciuenariae 21 e., clivia's 47 c., alles per -pot; da-hlia's 12. e., balkruid 17 c'., sltriuikr-oos 38 c., ma de-lieven 1718 c., vergeelt mij' nietjies 11 0., alles per 10 öfcults; seringen 7 c'., plu- mosa veria ,23 e., beiden pier Stuik; hyacin ten 1 e. per het; tuinkers 45 0. pet doosje; raapstelen 2e., peen 1/26.V2 p., Selderie 1%3 ()s knolselderia 1J/2 °- rabarber 38V2 c., radijs IJ/2D/2 alles per boisbc-ere kool I1/2 e-> Mioiemklool 133/e e., andijvie 3—3.1/2 te., kropsla II/2—I2 c., alleS per stuk; tulpn 8 e., fli-erplantem 89 e., leliën .311 niar- ca-ssem 34 -o.„ alles per bos. '1 ROTTERDAM, 3 April 1933. i fl Veemafk't: Aiauvoer: 5661 kaedem en os- slem, 2.7.2 veltlfe kalveren, 345 scha-piem ea lammer.en, 741 varkens. I (LJ Pri-Zen per V2 Kg.: kbeien 12-15, 20 —24, 27—29; os»m 14—16, 1921, 24 25; vette kalveren 271/23,2-1/2; 371/2' 421/2, 471/2521/2', o-varj. lammerpn 7, 12 p. s»t.vazkemsi p. plomd 141/2, 15 151/2- 1 Aarda-plpielen: per H.L., Rriel-scihe Et- ge,nh. 0,400,80; Zieieuwsche eigenh. 0,4Q 0,60; Bravo'® 1,001,50; ZiaeiuWsche blauwe -en bonte 0,801,30; Poters- 0,25 --0,30Rad Star 0,70—1,10; voer-la-ard- appek-n 0,25—0,30; W-eStl. ronde jper Kg. 21/2—3; Wintermalta 56. Aanvoer mia^ tig, h-andel izleier kalm. 1 I Vlas: 4600 blauw 0,40—0,60; 5000 Heil. geel 0,400,55; 500 dauwroot 0,3.5 0,40. Vraag iz'eeir gqring, sjedhte eOU gedeelte verkloekt. I Zaden: Iiijinzlaad WJauw bloei zaai 30 10,50; Lij-nlz'aad wit bloei zaai 1011g Karwïjza-ad 20—21; Bi. maanzaad 50— 54; ge'ei mbsterd 1618. I Graanm'airik't: Gerdt 44,25, ha,Ver 3,50 4, kleine groene erwten 711, extra kwal. tot f' 13, schokkers 1112,50, Ver der van 710, bruine boomen 5,50—7,75, alles per 100 Kg. f - I 1 La. plaita, miais 70 per last. Koningschieteu „Jat'oba van Eeijleren". Zondag hield de Kon. 'Erk- Handboog sociëteit „Jaooha van Beijenen" haar twee de driemaaindelij'ksch® komingschieiting en tevens de seihieting voor 'dia twee wissel bekers; er was veel animo voor. 1 Hat resultaat der 'besita bobntters was: 1. P. Baar,ends, 58 p.2, M. Tieleihams, 44 p.3. M. Rijk, 43 p-..4, E. Loiemhomdt 33 p'. '1. Da wisselbeker, op 8 Jan. met bet grootst aantal roaem gewonnen door dhr. GÖ'EkS. Huiw.-ialfk.Klaas Pik, 22 jr. jrn. en Jobamma Jaiooba van Belois, 24 j. jd. 'te Kattemidij-keHendrik'Boioigaaid, 26 j. jm. en Janna, Maiatlj© M-oniteau, -25 j. jd. ta r'ooirtviliiet. Geboren: Johanna, Catha-rino. Ja-do-ba, d. v. Frans Marinu® Kooplman en Pieter- ndlla B-urger. i I -MIDDELBUHG. Hu'w.-aang.J. M« van de-n Bieirige, 22 j. en C. Ei. Riemejnis, 23 j.; J. P. Bijl, 52 j. en E-. M. Hoek, 46 'j. Gehuwd: A. L. Sneilink, 31 j. en J. J. Landman, 26 j. 1 1 B'evkallen: M. MairkuSseWdjlkhuisl, 0.'} ,Wl A. A. Ldevien|sieivan der Graaf, Z.J, vermeupienMSetulmeester, z. 1 1 Overleden: S. Itolkeringa, 8 mnd-, Z.J C. de Kedjaar, 55 j., ,geh. met M. L. Bou- ter-se. I TOR'S,SEDER. Geboren: Maria Corne lia ,d.V. -Marinul® NijlSten en Jozin-a, .Rijk; Geertje Cornelia, d. v. Corn-eliis Hsge -en Adriana S'tuipAdria,n|a' Maria, d. v. Corhelis Hendrik MeeujWse en Maria Mar tha van Oadiztad; Mlelani Jpzinia, d. V. Joih amnios Ana en- Mellami van WieZtednde-; Hulbc-rtius Deonarduis, z. v. Chrneüs de Jom'ge en Cornelia van Gesssle. VERK00PINGEN EN VERPACHTINGEI» April 7 KrabWendijlke, 'bouiwland, 'Jjonkers. 11 G'oaq, 'pakhuis mét bovenwoning git woiou- en -winkelhui,q nrèt balikèrij j iTonkfers,. i f y 1 f ^iH'jj Hansweert, schee'pybouwwerf, esZ. Jonkers.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3