UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES GEMENGD NIEUWS DINSDAG 4 APRIL 1933 NIEUWE 2EEUWSCHE COURANT toeslagen in vollen omgang te moeten handhaven. Van de Zijde van den Minister zal ook niet kunnen worden goedgekeurd 'dal gemeentebesturen voor eigen rekening flil stelsel toepassen. Dc muiterij ^opi jle „Zeven Provinciën". Aneta meldt o.m. uit Ba,ljn,vj;aë .Ver wacht wordt dat bet. voarlaopig ppdeyzoek nog tot ruim hall April zial dupe®. Momenteel zijn op Onxuislt in ar,rest j55 Earopicesohe en 149 Inlandse!» sche pelingen, die allen worden verdacht in de muiteri, ei de vo.orbepeidingen daarvan een werkzaam aandeel te hebben gehad,. Voorts moeten nog onder de verdachte® worden gerekend 16 officieren en 7 oin- 'deroilficieren ,die zicih tijdens de mui terij aan boord bevonden en bei wier aanzien de vraag valt t.e bezien 'of Zij; al dan niet schuldig1 zijn aan helt 'misdrijf', omschreven in artikel 143 van het AYet- boek van Militair Strafrecht. Tenslotte moet worden onderzloaht of zich onder het overige dael dep 'oorspron kelijke bemanning personen bevinden die wel .geen actief! aandeel in de muiterij hebben genomen, maar zich toch hebben gchuldig gemaakt flian het misdrijf B-traf- haar gesteld bij- artikel 144 Man genoemd Wetboek. Uit liel bovenstaande volgt, dat nllo opvarenden va.n „De Zeven Provinciën" pp 4 Februari 1933, nl. 30 officieren, 27 Êiuu'opaesche en 7 Iniandschie onderoffi cieren, 84 Eiuropeesche en 248 Inland- stht korporaals en mamiSbhatppen .als ver dachte ot als getuige moeten wo,jsdien gehoord. Naar mate de met het lOHwtauztoek belaste officieren meer inzicht vepkrijgen in de organisatie on den loop van de 'muiterij!, wordt liet lomdea-zoek vruchtdragende! on lean het vlotten' geschieden. jDp heden izijn door de commissie van onderzoek beëindigd de veahooren van 30 officieren, 10 onderofficieren, terwijl alle aich op. Onrp'Slt bevindende Euxopeesdha schepelingen ten minste eenmaal zijn ge hoerd. Van de 149 zich daar hovindendo In landse!» schepelingen zijn 125 gehoord on moeten voor de eerste maial nog 24 wor den gehoiord. Aan boord van de- „Zeven Provinciën" zi,ii verhoord 100 Europeesche onder-ol' ü'ioieren en manschappen on 35 Inlandscha 'onder,officieren en mansidhaplpein. Heit behoeft wel geen betoog' dat de resultaten van het voiorloopig onderzoek, waarin geen beëedigde verklaringen woir- 'den afgelegd, met. eenig voorbëhoud moei ten wo-rdein aanvaard en dat met de -pu blicatie daarvan de uiterste voorziehtig- h -id moeit worden betracht. 'De algemeen© indruk (welke, naiiuiurlyk ■onder het boveinigenoiejnd voorbehoud mop) worden aanvaard) is, dat de over do Jsalariskortinig ontevreden schepelingen eerst hebben getracht doorgezamenlijke dienstweigering (conform het gebeurde te Socrabaja) van hun ontevredenheid te do-ra bli„ken; dat hiervoor echter gezien Ijet geringe .succes dat ,jnet eian 'depgellrké eetie te Soerabaja, was bereikt, .g-era vol doend aantal deelnemers te vinden was, Bo.odat hiervan werd afgezien. In heit bijzonder de bestuursleden vim den Inlaudsohea Marinebond. vei-kla|a,rdan ten zeerste geprikkeld te -zijn geworden door de gedachte dat zjij me.t de „Zieweii Provinciën bij hun kameraden te Soera- baja zouden tewugkeere® zonder da.t d'aiair aa,n boord kte zon zijn geschied. .D-alar- uit is het misdadige plan ontstiaia® om li-ct schip' te overmeesteren en daarmede maar So.er.aba.ja te eitoomen, met de on-ber grij olijke verwachting, dat zulks, even tueel gevolgd door onderhandelingen met 'de marinea,autoriteiten, er toie zon leiden da.t huin gevangen genome® kameraden in vrijheid Zonden worden gesteld. Hoofd zakelijk was de muiterij' derhalve opgezet doiOi' een betrekkelijk klein aantal In- landsebe raddraaiers, die echter op het jeugdige personeel gpooien invloed had dein; aan dazen aplzet, hebben eiohltar ook enkele van het Eiuiropeasche marinekamepr personeel medegewerkt. He't in het bovenstaande vermelde arti kel 143 van het Militair AVietbo.ck van Strafrecht luidt als volgt: „De militair die opzettelijk toelaat, dat een mindere een misdrijf' pleegt, of die, getuige van een door een mindere ge pleegd misdrijf, opzettelijk nalaat tegen den. dader de door het belang der aaiak gevorderde maatregelen van gewald naar vermogen aan t-e wenden, -wordt gestraft geli„k de medeplichtige". Artikel 144 van het Militair Wetboek van Strafrecht ulidt: „Hij die, kmnisdragende van ©enige in 'dit wetboek strafbaar gestelde eamjen- ©pianning tot misdrijf' of van een voorne men tot het p-letgen van een misdrijf ter zake waarvan de doodstraf kgn worden opgelegd, of' van een misdrijf 'tisalsn'de vei ligheid van den Stamt, desertie in'tijd vam ocrlog, feitelijke insubordinatie of mili tair oproer, o.p. ee® tijidstipi waarop hal' plegen van het. misdrijf nog kan worden voorkomen, opzettelijk nalaat daarvan tij- 'dig voldoende kennis te gave®, hetizij aam 'de overheid ,hetziij aan de,n bedreigde, owrdt, indien heit misdrijf is gevolgd, gestraft gelijk de medeplichtige. Mei gelijke straf wordt gestraft liij 'die, kennisdragende van eenig ,jn helt eer ste lid vermeld roods gepleegd misdrijf', op c-en tijdstip waarop de gevolgen nog kunnen worden afgewend, opizaitelijk na laat daarvan gelijke kenni'agevipgte. doem." Mr. J. W. Z'ijlstra t Zondagavond is in het St. Josephzier kenhuis te Ylissingen overleden, na ©icm eiokte van enkele maanden, de hee'r Mr. .Tj iW. Zijlstra, in leven rechter in de recht bank alhier. De heer Zijlstra was 25 April 1868 te Harlingen geboren en bereikte dus den leeftijd van bijna, 65 jaar. Mieti ingang van 13 Januari 1911 werd de heer Zdjl- stra rechter in de apttjJidisSeaneintsrewhiti- bank t-e 'Middelburg. Gedurende een lange reeks van jiaren was hij t.ot. iZijln dood toe reobt.er van instructie in st(raf!za!keai De overledene behoorde tot de libepaln. parti, en heeft daarvoor vain 1913 tot 1919 ©n nag van Juni 'tot September 1923 deel uitgemaakt van dpn gemeente raad alhier. FiusBtcl'ijJke burgemeest-ersiustallatie .Meldden wij ver-leden we'e-k, dat Woens dagavond in verband met de installatie van dan burgemeester, ©en opi initiatief van de werkende leden door het b'estu|u,r van het. Middelburigsch miuiz'iekkor.ps aan geboden concert op de Mai'kt zou plaats heboen m.et belichting y.an het Stadhuis, thans kunnen wij melde®, dat «en ,ein andei' niet zal .plaats hebben. Dit vindt zijn oorzaak' in een schrijven van dan heer Eernhou|t. aain.het besfcu:u.c van het muziekkorps waaraan wij met toestemming van liet besjfufur het volgende onlleenen Ik deel U mede, dat ik van den aan vang .at geineend lieb en «a® dien wensch had ik ook reeds tegenover het gemeente bestuur uiting gegeven, dat de dag van mijiie installatie Zoo. eenvoudig mogelijk en akmder feestelijkheid van meer alge meen karakter .zou ve.rloopein. i Zulks ook wel eenigszins met het o,og op de tijdsomstandigheden, maar toch voornamelijk uit- overwegingen v:a,n piëteit tegenover de i'a,ijiilie en, de nagedachtenis Van wijlen mi. De, Vej.j', wij'l mijn komst gtvolg is van diens ti-agasch overlijden. Met volle waaa'deei'ing overigens van de vriendelijke bedoelingen, moet ik U ver zoeken, liet plain te laten yarein. Een' concert opi de JVfarkt- en de belichting van het Stadhuis, die gelijk mij inmiddels bleek, ook reeds 3 April zal .pfiaats vin den, zou dan avond v.an 5 April in het teeken zetten van openbare joeest,viering, die ik om bovengenoemde redenen, niet heb gewenscht ,en gaarne vermeden zag. Het uil';uwe garnizoen. In vervolg op de mcdedeiedingen betref,1 lende de aankomst v.a,n Jiet nieu(w« gax- nizoien op Zaterdagmorgen, wlaarvan het' verslag dien dag .met het oog op het vroleg verschijnen niet Volledig kon z'ijin, melden wijl thans nog het Volgende: Bij aankomst hier- klonken de tonen van heit Zeeiuwsëh Volkslied, waiarnü, op het per ron de oomplimcn.teieii'ing palate had door het comité voor hehoud van garnizoen in /«eland en .enk'e© nultorlibeiten. Hierna stelde de troep en ook het Mid- (l'elburgseh miuziekkorpls zich op heit Stationsplein op en voor het vertrek vlan daar lielt 'het muzieklwrpls het .Wilhel mus hoor'en. Op- den weg, die den Stoet volgde, wa ren nier en daar vlaggen ontplooid epi dit was ook hat geval op deq. Langen Jan, het Stadhuis en nog .enkele .andere open bare gebouwen, Gekomen in dpn Abdij voegde kapitein Btrgkuijis ziich bij' den c'cïminiqsaris de.r Koningin en mevrouw Quarles van Ufr fora, die op beit bordeis van iiun woninig het défilé gade sloegen. Na liet vdéfilq klonk ook' hier het Wilhelmus «n toen ging hot weer ander opgewekte marschgn he,t miuiz'iekkorps liet zich Met onbei- tuigd verder naar de kazerne.. Op de binnenplaats vormde de troep r,on carré en toen liee'f't de waarnemen,die garnizoenscommandant, kapitein De Vis ser, heit nieuwe garnizoen volkom gehee- tcn an er o.a. op gewezen, dat ver standhouding tnisiscken garnizoen enbur- igerij te Middelburg goed was gn zeker ook wiel good zal blijven. De heer H- A. Enklaar, voorzitber v,an het comité tot behoud van .garnizoen, heeft woorden van welkom gesproken on de hoop uitgespro ken, dat zoiolang er een leger in Neder land aal izijh, ook Middelburg een garni zoen zal heibben, kan hot dan de S.D.O.A. Kapitein Berghuijis heeft zoowel den waarncmenden .garnizoanscominiandarit .pis den heer Enklaar bedankt voor hun Woor den en ziöh daarna, tot de man,schappen gericht, lien dank brengend, dat zij zqoials hi] hen te voren had verzocht, alle® heb ben gedaan om een goeden indruk van 'liet nieuwe garnizoen ,te verzekeren, i i De ontvangst in de kazerne was hier mede af'geloiopen en begaf 'het comité zich met de officieren en onderofficieren naair het Stadhuis voor de officieel® ontvangst aldaar. Die ontvangst had plaats in de burgemeesterskamer, waar met de beide wethouders en de gemeente-secretaris aan wezig warfn de raadsleden de beieren v. d. Feltz, Van Ande'l, Mes, Den Hollander, Bvbau en Heemskerk. Nadat de comma,n- ydant en de qffi'cieren zicih aan. ddz© hee- ren lidabben voioaigestield en d« oommani- aant dit d© ftjiderofficieren hpeft gedaan, neemt de waarnamende1 burgemeester., dhr. J. Onderdijk, het woord. Gisteravond had no,g een feestelijke bijeenkomst plaats in de „Vergenoeging;". Nader meldt men ons;: Het nieuwe garnizoen te Middelburg was tegen Maandagavond uitgeqoodigd door het comité voor behoud van gar nizoen in Zeeland pp een bijëenkotrn'st, waar officieren, tonder-officieren en mhu- schappen der school voor dienstplichtige oudeiuofficierenadm'inistrateuxs z'ijn ont haald en hartelijk' toegesproken door den voorzitter van het Comité, den heer Enklaar, den wethouder Roa-ssondoor pastoor Bi tiggeim'anndoor den vloiotpredb kant v. d. Giessenden vloot-aalm'oezenier Alharda Jelgersma, door den heer Verl- tregt namens het Militair Te Huis; dooi den heer van SluijS, namens den B.V.L. en door den heer Schout namtenq de vereen. Pro-rege. Allen sJpraken woorden van welkom en bemoediging. Nadat de heer Stofkoper de aanwezigen op eenige schet sen van den waterkant had onthaald, dankte de tweede luitenant Hattink na,- mëns allen. Kinderzanger sfeesi. Op den tweeden Pinksterdag zal men hier een kinderzangersfeest houden, wat uitgeislchreven Wordt door den bond van christelijke 'zangvereenigingen. D|e politie waa't't. Vorige week' heeft .oinze politie niet minder dan acht .perspnen aangehouden, die in het politieblad gesignaleerd stonden. Onnje-vtM-eeniging. Gisteravond heeft de Oranje-vere-eniging in Schuttershof vergaderd. Dte opkomst v,an de leden waq miniemi en van de acht)- tien buurtvoreenigiugen bleken er qlerhts tien door afgevaairdigrlen vertegenvvoaiY "digd. Na de opening door den vooi-z., dhr. Ballegoijen de Jong, werd daaa' den ^ecrer taris assistentie noodig heeft het dage lijks' bestuur aangevuld met één lid. Die vergadering koos, na enkele stemmingen dhr, C. Wisjse. Hierna deed dhr. Hofhuizen verschillen de mededeelingen over den te houden Oranje-avond iop 19 April a.s.. Dank bracht hij allereerst aan de Kerkvoogdij! voor het ter beschikking stellen van het gebouw' der Groote Kerk en deelde ver volgens' m'ede, dat de keus uit vele spre kers gevallen w'as op mir. Dieleman to Middelburg, die zich belangloos beschik baar gesteld Leeft om' ©eu historische rede over Willem' den Eersten te houden. Het 'program' is zoo ingericht dat op een mooie en waardige, wijze den Vader deq Vader lands geëerd Zal worden. De. rede van m|r. Diielem'an wordt afgewisseld met orgelspel van dhr. Kouqem'aker en Toonkunst zal, versterkt met leden van de Chr. Zang- ver., een ltoor vornten Van 120 zangers en zangeressen, ter uitvoering van diver se nationale liederen. Ter vergoeding van de onkosten Zal een entree van f 0,25 geheven worden, waarvoor m'en nog een uitgebreid 'pra- gramina ontvangt. De leden van de Oranje vereeniging krijgen twee va.n die pro(- gramfna's gratis. Een voorstel van dhr. Dionner om ook' de leden der Oranje-ver. iets te laten betalen, wee® de vergadering af. Op 'n vraa,£ of ©r plaatsen genioeg, waren in het kerkgebouw, antwioordde de voiorz. dat dhr. Brandenburg zoo noodig nog zeshonderd stoelen gratis ter be.schikj- king wil stellen. Vervolgens heeft dhr. Rothuizen een krachtig pleidooi gehouden voor de Oranje-ver., Wier ledental Van 280 nog veel te klein is. Uitbreiding is noodig opdat men meer kan doen en ieder jaar op 31 Aug. een flink violksl- en kinderfeest vermag te organiseeuen. Met 'n enkel dankwoord sloot de voorz. tenslotte de Wrjiaenklöm'st. Postbestellingen en brievenbussen. De directeur Van het Postkaanttaar schrijft ons: Met ingang Van bqden wordt' de eerste 'brievembeisitlling met, ©en half' uuir ver vroegd, waardoor da cioiiroispionidenitie Zoo veel vroeger in heit bezit .vjan gaadras- «eerden zal zijn. In verband hiermde wordt nogmaals ge wezen op de wensohelijkheid van briaVein- bussen aan de woningen, om te voorko men dat de stukken niet .af^elverd kuninem worden en lOipmieiuw in in de tweiede be stelling opgenomen diemein Jne worden, waardoor een belangrijke venilriiging pnt- Sta.a.t, 15 cent p|er dag voor liet huren van een nieuwen Stofziuiger. J. M. Polderman, Goes. Tel. 129. (Adv.) Kloelingc. Zondagmiddag: omstreeks 5 uur brak lalhieg brand uit in de fimmeir- manswerkplaate van W. J. Je Groal.e. In een ooigenblik tijds stond de werkplaats in lichte laaie, terwijl ook het woonhuis van A. C. van de itepe een prooi dier vlammen werd. De politie en brandweer waren spoedig ter plaatse. D-eiZq laatste trachtte heit naast de werkplaats gelegen woonhuis van dei Groot© te behofhden met een straal op de waterleiding. Ook dit liep brand- em watarsoha.de op. 'Een gropt gedeelte; van het meubilair van de Groote kon in veiligheid gebracht worden. Aran hat meubilair van V,an de Repe werd niet y.ae'l gered. Twae geiten en een aantal kipnen zij® amigeikom-eln. Da wcining van Van de Reipe.is verze kerd. De werkplaats ©n hat woanhuis van de. Groote edhlter niet. Ook da Burgeimeestier ©n ve,rslehilleinde raadsleden waren oip de plaats van dan br and »a®wazig. Da .toeloop van belang stellende® was groiot. I Sus van Gent. Die Ruud dezer gemeente besloot het ongeveer 300 jaar oud zijinde raadhuis te doen afbreken en door ®0n nieuw gebouw te ver-vangen, dat zooda nige uitbreiding izal klrijgien, dat j)qp,rin alla diensten kiinnein .woqidien .ftmjergie- braclit, Te dien einde w,erd van aein jpiar- tiouliex na,a,st het itthans heabaande ge bouw een perceel aangkbchti. De hostiën van afbraak, wederopbouw en stoffeering zullen f 400.000 bedragen. Ter uitvoering van doz'e wieirkziaianihe- den werd beslaten een gwldleening aan te gaan van f'60.000 a, 4Va .pet.., aflosbaar in 30 annuiteite® va® f' 2000 's j:a,ans. in de bepalingen van het bestek zal worde® opgenome®, da.t heit werk uitsliur- tiend door arbeiders uit Sas jvian Gent zullen f'40.Q00 befr-aigen, k _j_| Hulst. De hear AY. J. Maazhla, arts al hier, gaat zich als specialist jn neus-, keel- '&n oiorzti/okten te Amsterdaip. ves tigen. De heer- Maz'zola, die èn als mensch èn als medicus dcior iedereen in H!ulsit -zieie.r geriien was ein ook op sociaal gebied in die «treek een bakende 'figuur vras, had zich in de 12 jaren van zij® pcrajjtisee- veudo mediouitioopbaa®, ©en xlaar uitge breide plattelandsjpraktij'k weten ta ver overen. Ajrel. De Spaansche schatgraver' is weer aan het werk getogen en jiee'f't thans Zeeland uitgekozen tot zijn. operar tie-,terrein. Een bekend en niet onbemid deld inwoner alhier kreeg Zaterdag £en brief' die afgestempeld was uit de Spa'an- echc stad Bilbao, D© brief' was in zuiver Duitsch gesteld, zoiodat hat yemnoedelijk een Spa,an:sdh-Duihsehe eohalgraver is, die wegens de crisisi in Spanje vertoaft. De 'solirijver deelde mee, dat hijl bij: «d Zwi'tsersolie bank drie cheques in ©en safe had liggen ter waarde van tojaal 340.000 Zwit9ersche francs. De man was echter in Spanje gearresteerd en kon deirhalvo do cheques niet verzilveren; oorzaak via® zij® l.i eehtenis was ©en faillissement, Thans verZooht hij hulpi; indien de ge adresseerd© namelijk wilde- opzenden ele® bedrag van .160.000 peseta's zo® hj} daar voor krijgen liet recht opa de fiheques' bij de bank te halen, en deze te verzilveren', terwijl hij liet derde deel van dat bedrag dan jnooht boude®. De geadresseerde moest naar Zwitserland reizen over D uitscklaud in gazelschap van schrijvers 'doohtertje. Indien liij op dit aanbod inging Jsó® hij een telegram afgeven aan een j® den briof genoemd adresin Duitsohland. De brief' werd wijselijk yoor, kennis geving aa®ge®£«me®. Trineuzen. Donderdagmiddag werd de familie K., alhier, na het gebruiken van het middagmaal ongesteld en deden ziich b( den lieer K., zijn echtgenoot© en twee dochters vergiftigingsverschijnselen vlaoir. Hoewel het zieh aanvankelijk nogal ern stig liet aanzien, was de toest,and Atijjdag- morgen zoodanig dat alle gevaar als ge weken kon worden besehou'web Biervliet. Donderdag vergaderde de raa,d. -Beslate® werd tot a,inkoop van ee® ncerenliuis voor f 5000 om dat na. verbou wing in te richten totfc gameeutchui's. Aan dlir. Koatemse werd op zij® ver-i zoele eeivol ontslag verlegnd ,a(hs agent der arbeidsbemiddeling. I i Bij de drierjaarlijkfeehe afrekening .meit do R.-K. bijizondere school bleek', dat nog f519,08 te betalen was. Het kohierhondenbelasting werd va,sj;- gesteld op ee® bedrag va.n 'f.204. De m'inister'p'ieJdent in Zeeland. Vrijdagmiddag heeft Z.Exc. Jhr. Ch. Ruys de Bc'eeenbrouck, minister van Bin- ncnlandsche Zaken, in gezelschap van den heer Meyer de Vries, hoofdinspecteur vaD de werkverschaffing te D'en Haag ie® ir. Stevens, inspecteur van de wierkexvj- «chaffing in Zeëand, te Goes, een o.nveri- wacht bezoek gebracht aan Zeeuwscb- Vlaanderen. Na den lunch gebruik te hebben in hotel Die Graanbeurs, te Hulst, en in gef zeischap van deken Rops en den heer 'Ernest Walking te 'Hulst een bezoek ta hebben gebracht aan de restauratiewer ken der St. Willibrorduskerk' aldaar, be zocht de minister-president in gezelschap vau burgemeester Tjruffïna, de terreinen van het onteigcningsplan buiten de wal len tusschen Dubbele Poort en Bagijnq poort. Daarna gebruikte Z. Exc. ten huize van het Tweede Kamerlid, Em. Lockeïeer, de tliee, om' vervolgens den te verbetereu 'weg St. JansteenKoewacht in o.ogen| schouw te namen. Vandaar vertrok Z- Exc. in gezelschap der beide inspecteurs der werkverschaffing per auto naar W.- Zeeuwisch-Vlaanderen om tijdens deeen tocht eveneens de verschillende werkv'e.rj- scliaffingsobjecten te bezichtigen. Nader vernemen wij- iiog, dat Z.E,xe, zieh van verschillende zijden uitvoerig heeft laten i'nliehten omtrent hat o;nit! eigeningsphn te Hulst. Men verkreeg den indruk, dat Z.Exc. het plan als een bö- lingrijk werk'veriseliaffingsobject bel- schouwt waardoor we verwachten mogen, dat de Kroon gevolg zal geven aan het verzoek van den Hulstersehen 'raad cm herziening van het besluit van Ged. Stal ten van Zeeland. D'e minister bleek oojk' groote belang stelling te koesteren voor de restauratie werken te Hulst en de historie der ojudo St. Willibrorduskerk. Hieromtrent liet hij zich ook uitvoerig inlichten door den lieer Em. Wilking. Geruimen tijd heeft minister Ruys de Beerenbrouck ook vertoefd aan den weg St. JansfceeuKoewacht, om vervolgens via Axel, Sluiskil, IJzendijke, en Oo-st.- burg naar Sluis te gaan, w'aa,r hij de ter reinen bezichtigde waarover da verkeers- wegenkwestie te Sluis loopt. Ook Sas-vanJGent, Torneuz'en en Thi- lippine -zijn dien dag bezocht, i Te Sluis werd overnacht en Zaterdag! morgen z'ette men de inspectie voort. O.m. ging het naar R'etranohement eD werd m'et den burgemeester een bezoek gebracht aan het Zwin, dat het gemeentel- bestuur wel zou willen laten inpolderen. Vervolgen-s ging de tocht naar de werkj verschaffingen te' OostbUrg,' IJzendijke cn Breskens. Tegen den middag werd overgestoken naar Vlissingen waai- men de diverse, ob jecten bezichtigde. Toen volgden Middel burg, Veere, Oranjezon, Wiestkapelle en Biggëkerke. Hierna reed mien naar Zuid- Beveland, recht op Gosq aan, waar het •werkvei-sehaffiiigsobject, het nieuwe sport terrein aan den Polders,cheweg, bezichtigd werd. Tegen vier uur beëindigde men aldaar de ins'pectiq-tocht. Ten liuizle va.n de® heer en mevr. Stevens! gebruikte de minister vervolgens de thee- om met den trein van k'w'art voor vijf weer naar de® Haag terug te keeren. Om' zoo- min mogelijk opgehouden te worden door officieele ontvangsten, iq reis en route Zooveel mtogellj'k' geheim gehoui- den. Hierdoor em door de deskundig© vaor- lichting van ir. Stevenq, heeft de minister in korten 'tijd een volledig overzicht gei- ■kregen van den omvang, en den aard der Werkverschaffing in Zeeland. De niemwe zeesluis te Tei-neuzleii. In izp.u wakeüijkisohe bijeenltoimst. met ae veétegenwaoirdiigiqrs dea- ptaatselijke pei-s Jieeiftt de buirgelmeeisitlervan Gent, Vandetrsteigen, 'mededcicli-ng gl©dalain va® de® 1 Wc heg-rij-pe® het niet. De Jodenvervolging .die momenteel ia D'uit'scliland gaande is, lijkt ons even af keurenswaardig als dom. Wanneer de IDluitsjche Joden z'ojoveel slechter zij® dan hun r.asgenooten elders en met misdadi- gers gelijk staan, dan ka® de Sjtaat langs volkomen w'et'telijken weg deze mep- schen straffen. Oveiltreden zij- ©venwel niet de weitten, dan iq het misdadig van den Staat om' iO®schuldign leed en schade aan te doen. i Wanneer lief overal gewoonte werd in'enschen om hun geloof, ras of politieke overtuiging te knevelen, dan vallen wij' terug naai- het barbarendom' en wordt het leven een hel. We weten wel dat het in de historie meer gebeurd is dat men vele goeden orn' de s,chuld va® enkelen heeft laten boeten, doch dit verontschuldigt hem niet, die dezelfde fouit be-gaat. 'Het is ihtusschen uitermate interest ^ant om' waar ..te nemen hoe of ide we reld op dit minderwaardige gedoe gej- raageerd heeft «n dan tevens ééns een vergelijking te treffen m'et de gemoeds gesteltenis dier wereld bij vervolgingen die andere slachtoffers troffen. Men zal zich bijlvoorbeeld nog wel her inneren hoe b'ij de duizendvoudig wreeddre Kerkvervolging in Mexico, de wereldr pers, met of zonder afspraak' oen oordon van stilzwijgen om' die beestiale uitbarj- •sting van Moedigen haalt zette. Op de katholieke bladen na, heeft mén met ijzeren discipline maandenlang elk be richt -over de vervolging achterwege ge houden en toen dit eindelijk niet geheel meer vol te hcjuden wiaiq, ging men de gruwelen van Calles èn z-ijh collega's goedpraten en verdedigen. Geleerden van naam', we noemen slechts de historicus dr. Jan Romein, namen het openlijk op voor de geweienlooz'e misdadigers. Huldebetuigingen zond men aan den Mexicaansjche dictator -en de socialisten met de Loge-mannen gingen hier in voof. Nauwelijks was echter de actie van de Nazi's tegen „Judea" begonnen of dia- zelfde -wereldpers vloeide over van Ver ontwaardiging; geen bericht over geweld daden en broodroof bleef ongedrukt en de socialistische pers in Nederland smeekte liaar lezers om toezending van alle Duit- ®che brieven waarin gruwelverhalen voor kwamen. En al deze brieven werden in extenso afgedrukt, ecbtea- zonder onder- tee'kening of andere bïjlzondarhedon waar op controle mogelijk wla-s;. Er werd daD ook braaf met spelc geschoten -en deze al te ijverige vriendendiensten Zijn door de reactie welke ze in Duitschland wek ten, de toch al erjë genoeg .beproefde ver volgden duur te staan gekom'en. 'Wjj begrijpen niets; van die dingen. Het kost ons als katlrolieken niets geen m'oeite -om de Jodenvervolgingen met alle andere weldenkende® af te keuren, maaf: Waarom' gnuiven direct al die andere wei- denken, wanneer liet tegen de Katholiei- lcen gaat? [j Die ispcialisten laten wel eens door schemeren dat ze de Kerk van kapitap lisme verdenken en dat Ze daarom zoo leel'ijk tegen ons doen. De Joden worden evenwel zeer terecht vereenzelvigd mét het kapitaal en toch vervallen juist de socialisten tegenover hen in een slaaf- schen vorm! .van dienstbaarheid. AVe begrijpen het niet! UITKIJK. brief' van, de Kamer va® Koophandel te Terneuzc® waarin vqrklaiaii-d wordt, daj) de Nederland-sohe ragqqring piet kam toe stemmen in den bouiw va® ae® nieiuwe izacshiis 'te Ternauzien indien haar cldps ga?® -oanpensaitie's \y»rdan toegezegd. Helt blijkt dus, dat daZ© kwestie w.elke me® jtjo Gen!, los va® do a®dre BelgischeNeder- landsche hesprekingle®, tot ©en goed einde wenschtie te zien brengen al-duls, voorlon- pig aïthans., o.p hat doadte jphint is geiko- raiEn. J Door vallenden steen geduid. Zondagavond is de ongeveer 50-jarige mej. Bijlsima uit de St. Jacobstraiajt te Leeuwarden, toen .ziji ip de Nieiu^eistad liep te wandelen, door «gn groot ©tuk hardstee® va® een veimsteirbamk, üa,t naa.r beneden viel, op hot hoofd getroffen. De geitrcifTane was oipi slag dood. Het ©l-aciht- of'fer was gehuwd. i A'ec-siueMcelen. Hat'clandeistie® invoeren va® vle® naar België neemlt- in d,e amgovingi .van Biidel nog steeds toe. Schier daigeiijikfe warden ga.nisöhe ladingen vee va® helt Brojbaintache binnenland maiair de grans getihinspoirteeird om op -gesohikte tjjiden oyer „de meet" te worden gebracht,. De sjnokkelaars vea- dienen op één k'öjë ipl.m1. ï'50. Dat het echter niet altijd als gesaneerd laoplt, he- wijize het If'eit dat de Belgische gremsibe- wakers de laaitsite dagen nie,t minder da® 15 zware koeien in beslag wisten te no men. Ee® bekend handelaar, 'ziekere K. uit Hamnjnl ,'liep daarini med« in den val. Door Belgische kcunmieZen in hurgqr wordt geregeld in oniz'e amgeving gtasuy- veilleerd. Brutale overvjl met bewioiving., Vri.daga.vond heeft te Pasterenk nabij' Wilji, geimeente Voorsit een brutale' over val met berooving plaats gah-ad. Veamoe- delij'k zij® twep. mannen heit huis vam de® a llee® wonenden ongeveer 50-jiarigen J. Vis binnengedrongen en hebbe® hem, .ter wijl hij reeds te bed lag, aangevallen. Zij! sloegen liem met een hard vaorwep'p, Ver moedelijk «en blaaspijp, opi het hoofd, haalden liem vervolgens uiuit bet bed ©n leidden heim naar de keuken waar zij' hem aian handen en voeten bonden en ©en Zak «m liet hoiofid deden,. De indringers moe ten daarna, ruilt de kast naast, de sla.ap-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2