NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver i'EKKEN I DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering ii" Crème RANT DINSDAG 4 APRIL 1933 groote waarde van publiciteit J- FEUILLETON In twee werelddeelen. f! BUITENLAND 33 BINNENLAND NUMMER 40 29ste JAARGANG stad her- litelingjan. ta,am haar vertellen, den jnal Dpdh llilefc I geien gna.pi «t heb aam De liiibe» I prilinaiJ en In <Jen ves- lis om laeh- |«nmia|nda,nt |en officier, ptert.o.giediijik'e I doch kretag nog gliep. bet, dajt de het garni- i geajome®. Plen eersten herinnert welt feit J. Menigeen Ivroioldj'kheid men van da Alvn. cjen Idinlg is ge- PpriJjgriapuiem. I nwaarsiehij®- Id de Aplril- I tonden. Ook lea 1 April hooi'dzake- |i iemand om maiar Zijn I» zijn, beurt uitdenké® de Belgen Diiits'chers de lEinigel- |ajle gekken naad „vooir hen WiaB Pe- jiie er steeds I, .welke -ech- p,n zjjin ruw 1 niet steeds slijk* doel t.f Is de poorten lluite® en in lil 1 April ina twéldig hout-. |?n hemel rood laken. Da .uit ft vlogen naar land. [Toe® 'Zij', le® have, be kwamen, omt- |ehemd gezieht AprilNog Iter den Groo- 1 ook' hier ge- laaifdheid van .April voor |n gebrekkig, honderd-jatri- I ward te Lom- I ie|t slachtoffer Igen een brief', J rua-euirskantoolr, |»digd, een Ver- In erfgename® lien in het Ep- Ir van de over- lieette te zijn, Ir rmtniciodiginla triéfaoninuim- sk te zij® van |ienslehe pa®»j>- l een Dancteniseh in nietig wist. |f' 60 maial' oip- Ben naam Har- li acht men, dat ezle instelling Van Epson is bleek nim- j .ook de pinoou- Pcge® de® yast- lie® aantal rne®- l-uitjo, in iBpSon Irem, dat Zij; het Tden van een een Va» Dij<ck, pe gekocht. Ko len. Ik zxpi niet auto's tegelijk |een jong meisje jent muziektagah I ZlQOl'.?," |i.r een stuk van n.l stuikten van göo® idee va,n je eigenlijk?, ■zie. ten wat je séhil- itimoet een kind, I spreekt, het vrien- het kind niet. [uMMtjie ©vzégt: st je 'niet meör ike joinigjen zijin." ft heit kind. let 1 iet geval, meneer een patiënt geroie- m bevroren! Zij®, ret met don man t eten duchtig ,met .n ®U', dat het ge" NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Opmerkelijk. Te Enschedé hteeff A'lbarda gedebat teerd mtet Schmidt va» .de O. S'. P. In zijn repliek heeft Albarda. volgens het verslag in „Da Fakkel" a. m. het volgende gezegd „De S.D.A.P. aanvaardde .als haar taak, de kwa.de, gevolgen van de ikirisis te keren, maar men kan haa,r toch niet kwalik neme®, dat zdji daarin niet vol ledig is geslaagd. Da lonen en uitr keeringen zijd hier hoger dan oNeirial elders in Eunopla en dat i® te dankten aain de aksie van S.D.A.P. en N.V..V. Natuurlijk' kon niet elke achteruitgang wurdem gekeerd. 1 De S.D.A.P. «taart zich niet blind «p het parlement, maar de verkiezingen Zijn een maatstaf voior opzfe invloed onder de arbeiders. Aan revolntion- naire bewegingen zoude® de kHatelike en katholieke (arbeiders zleter niet mee doen, Langs de ondetodkraities© weg- krijgen we de 51 zigtels noodt:Langs iemokralties© is het moge lijk, Zooals b.v. Zwedep. bewïjbfc ,waar de socialisten in 1932 de meerderheid verovletrden." (Kat is o®» niet bektend opi welke yijze ze toen hebben gerucht, die klalpin talistiese prgdudtierwijlzie in 'Zweden dis vervangen door de «Mialistiese. Ried. „De Fakkel"). j Ds S.D.A.P. verwijltujP haar congressen in h^fir pers de Kégeering dait niets gtoied is hier ia Heiland; dat de „honger-rege©- ring Eijsa" dan arbeidie,rs het birioiod ont- neemt, dat het onderwij® aan he|t Volks dat d© arbeiders moeten womien. ilVat doen da siocaalisten Ziji gaian zich te buiten aan groote wtorden, maar ^i] schuwen de daad en de verantwoordelijk heid. Dier zien wij nu echter eèn soc.-des mocraat en nog wel den leider Albarda., dia ter verantwoording garoiepien wordt. Waar .zijin dan d« suipieodiafievten, waar de beruchte koppen dar arbeidteaxslplers Waarom belooft bij' nu gteen Boeaalisiaitie! Nu doet hij pMsehng de ontdekking dat er ondanks dn „konger-regearinlgj .Euys" toch nog wel ieife in Holland Wordt gevonr die®, 'dlat .go^d is; i „da loone® én uitk'eerinige® 'zijn hier hooger dan overal elders jn Ejulropia..." Dat kunnen wij tact Albarda ,a& ïéi't constoteeren. .Weliswaar voegt Albarda ielr aa® toe dat dit loonpeil en diit peil der nitJkecnngem uitsluitend aan de S.D.A.P. te danken is, mant dat kunöeni we voor kënmisgevmg aannemen, we zij® er ,flian gewoon dat de 8.D.A.P. welke de verdub woordelijkheid w kn Staat, schuwt, b,et monfipWie van alla Snciafe yoprzieningleto voor 'zich ppieaisteht. j Voor hedem is het voldoende te con- Btaleeren dat de S.D.A.P. een enkele jnaal -ter verantwwding. gemepén, zich haast te erkennen dat de. sociale tote^ande® hier beter zajn dan overal elders in Eiuriopia,, dus ook beter dan b.v. in Denemartoete waar socaiaMein V Vrijheidsbond sensatie. ,Wde mee®t dat ölhsn de 'S.D AP en haai- pers zich bezondigen aan onware en eensationeele leuzten 'en oiHBhrift^, die vergist zich. Ook de verdwij®eiide piartaj, maakt zich daaraan schuldig, De Vrijheidsbond ui» te Botterdam eSn WK boude® ww alk sptrekei-B opteaden do hew M. Knotobelt, die nietj waardig gekeurd is pin als de gitferke man der dwjjnende partaj" op te .treden e® de econo- miste mej. Dr. va,n Dorpi wiei^jeconomischo ideë® zooals bekénd nieit verder gaan dan Adam Smith en Kicardo. Onize deftige» „Nw, Katf. Courant" geeft in het ochtendblad van 30 Maart eeu uitvoerig verslag i 96 M-et moeite kwam hij. vooruit, zW.aiar beladen zooals hij! w.as en niet dam m»eit het hakmes lukte het hem hier en daar zich een doortocht te banen. Daar .zag hij. ee® lichtschemer door de verwarde lauïieiranken, die helm overal den wag versperden. Bef was toe®1 zoo wat z'esi nblrc Kef was ee® wondplad, ging rechts in voor heni' o»p, ee® gebaande weig. Een 'zucht va® verlossing otnfcsuapfe aan zij®, barst», hij! veegde hef zweet af', dat langö zij® gezicht g,"uts)ta en eloeg mot nieuwen moed de aangewezie® richting in. iWieldra vond hij' de® eersten rio, een staal beekje ,dai zij® pad kruiste. Verder! Verder 1 Daar is hqt tweede. I f' Hef is breeder da® het eerste, m;aar toch gemakkehjik! te overstaippen. Een hall] uur lang nog volgde hb het' ©a<L Hief werd duister einder de boome®, fnaar buitie® heit boseh moest hef, no.g kel der dag zij®. 1 „Doeken méti „slagzdinne®»" sierde® do zaai. Op één daarvan luidde hef: „Wilt ge waardevast geld, JtiosS Knotte,n-' bpl't"; op» een ander,: „ElamiC plus rood, ■■s'taa,tegc.Zag dood" ;*ioipi nog' een ander.: „stempelen beperken,, werktooöen wer ken", einZ." i H et is wrel be»droevcadvoor de® kri.heidsbond, dat m dergeEjiko S. D. A. P.'sche allures moeit aa®neime® om haar figuur te redde®. .We vreieizön allee® dial naar 'fiiguur nieife moer gared zial worde®. De heer Kuofienbelt herhaalde ihieitl Een tonig geworden lied der nationale eenheid. Da Vrijheidsbond izieit zich reeds ten gravb gedragen en klampt zich nul vast aam de z.g.u. nationale eenheid waarander zij' Ver staan ee® Mewrlooiten Staat mek oen li beraal monopolie. De heer Knottenbelt h'ae'l|t volgens het versalg in de „N.K. O." gezelejd: „De liberalen zijn de eenige® gewdest die tegen de tloenemtenda gzaugsondier- mifning 'hebben gewaar-schnwd en zich daartegen hebben' veniet." De waarheid is, daitl 'de liberale Staat is ten onder geigaan aan het negatieve vriheidsbegripi der liberalpn. De hojflle vrij heidsleuze der liberalen is hen noodliattig geworden. Vrijheid is geen onglebomdcn- hedd. Maar in' naalm] van een valscbe1 v'rijr hedd hebben de liberalen zich steeds Ver zet. tegan een ktaclitdadig i)verheidsg!®ag. Wanneer de Tribune mtrnt worden g¥- weerd, dan geven da liberalen niat thuis, want dat strijldb tegen de vrijheid van ar uk pers an Zoo ïijta er talfoozte voor- heelden aan te halen, waaa-uit blijkt dat het allerminst de Vrijheidsbond betaamt' om zich ook we«r op het terrein van de handhaving van het goZag in dan Staat Hot monopolie toe te eigenen. Da heer Knottenbelt, 3ei volgens het verslag in dei „N.R.C." gaz'egfl: „De onlangs door Minister de Geer tegen de liberalen geuite grieï', dat zij' wel bezuiniging yoorstaa®, doch dealp aan praktisch in eenige gevalle® hunne medewerking hebben oniho,néten, acht «preker volkomen ongegrond.'' I De heer Kno,ttenbelt zei er maar, niet bijl dat zijn fractie opi de meeste bezui nigingsvoorstellen bekhibbjjlde cm hiji ver zweeg natuurlijk dat de liberalen stem den teigen de onderwijlsbeizuiniginig, en tegen de opheffing van vier rechtbanken en éen aantal kantongerechten! Htet verslag vervbl'gt: „In dit ver'band no»e|mt spreker de ceconómisehe verwerpelijke .gevolgen van de Winkelsluitingswet,. Naast het monopplie va® de handhaving van het Geiziag (jover het kluchtig jjeleid van Minister Deckers zwijlgen de heeren), dat de Vrijheidsbond zich toeeigent en naast de nationale eenheid, wederom het monopplie va® de liberalen, sj>ele]lt de Winkelsluitingswet in de verkiezingscam pagne een groote ml. Wij ontkenuen geenszins he»t belang van de WihkéisluitiugBWet.. Minister Ver schuur heeft een onderzoek maar, de wer king dier w»et eten instellen ,e® oen wets ontwerp tot herziening .dier wiet is bereids door hem ontworpen., maar (Je liberalea «ihi,nen dei winkejsluitinig. als een van du „grondpijlers" van den Vrijheidsbond ta beschouwen. Er is geen verkiezinigsnede van ee® Vxijneidshonder of er wordt met die wet geleurd. Erkennend de noodzakelijkheid van e,e® wijlziging .dier wet opi e®i]reie punten (die wijiziginig komt er), vraagt men zich toch al', of die wijziging de redding des vaderlands moet brengen uit den crisisnood! De Vrijheidsbond weet zelf niet op welke duidelijke grondslagen de piartiiji steunt ,de k'iezera weten dat ook niet en daarom verlaten zij deze piartiiji. Da Vrijheidsbond klampt zich nu Vast Ui,» versnelde zlij'ne schreden. Hef kwam hem voor dat mem heim achterna, zat, eten ombegripteJijke uniglst miaakfe zich va® hém meester. Zijn „r _J hijgend opi ep ftf, heit -wp«t dreef' bij sltirepmein ILapgs het vers weerde 'ukkig, diaiar is heit einde va® hét woud, en het p,ad ging bijna rechlistreeka »-• ^ichting der haciëndia. leedis sneller werd zijn gang, hijl.kbn baa met meer, dk oogénblik :zla»g lujl ïomd naar alle zijde®, maar wat vreesde hij oe o lndianea klondcn weerkomen, diat i vaar, maar hij hoorde oil zag toch UlPTh^ 0«- eens hoorde hij ee® ritselen i® hét eunijkgewas, hij wera ijfeKoihd, mianr jnef vZ-uB kraéhtsinspiammimg ging heit .Waar toch de haciënda zij® zteu? zij kon toch mcit ver ai' zijn. 1 1 kien houd «laat a,a®, hijl hoorde het, VG^riiii,, vooruitheit leivie® i»s; er mtete ge- moiem, i Hi; voelt 'het, de Indianen elnipien heim ter zii,lde deer de struiken. Daar is de haciënda! en hij! ziet dat soort mgangSltore®, die® hu duiventil noemde. Als zaten hem. onzichtbare tijgers op de hielen, springt hij vooruit. aan en eischt. het. monopplie oip van de trioloigiep ge.zae;-wink,elslnitings-natiO'®alle eenhe^^ Hjet lust ons niet de 18e eeiuw- sohe economie van mej. v. Do,tpi tei ontler d'en. Do oorzaak va® de crisis is Volgens mtej. v. Dorp de loonstandaard. 1 Het begin en het eind© ya®! al haar. wisheid is het vrije sptel der eiaonojnische krachten. „De loonvorming Zegt mep. v. D-orp dient jnen vrij te laten: «liet omdat Zij rechtvaardig is (vet gedrbkife van ons) miaar omdia,t dut voorwaard© i»s voor het werken van het ,p!ro ducfiesiteteel DUITSCHLAND D'e actie tegen de Jaden. Db nat. socialistiswhe dagbladdienst meldt In b'reede kringen van het Dluit- stehe volk' is men verontwaardigd, dat bepaalde m|annen, die in de laatste 14 jaar bejslissende posities hebben ingenomen, nu' de grenzen Zijn overgegaan dm! In het buitenland een goed leven te leiden van hun in Diuitschland verdiende geld. N:a.ar w'ijf van goe'dingelichte Zijlde hop- ken, wtodt .oivettwogen om! in het bijzonder in gevaUen, waprbSjl de gevluchte®, in staatsdienst zïjhde ambtenaren waren, mlaatregelen te nemen, wlaardpor de ge- vluchten van hun rechten vervallen wor den verklaard. Naar hek buitenland ge vluchte ambtenaren, notarispen, e. d., die door hun vlucht erkend hebben niet tot de D'uitsche volksgemeenschap te behoo- ren en die de belangen! van hun opdracht gevers ernstig benadeeld 'hebben, Zullen in de toekotatet geen van de rechten, die z!ij tot nu toe bezaten, behouden of terug kunnen krijgen. Brief van den aartsbisschop van Parijs. Naar Peuter uit P;a:rij|si meldt, heeft Kardinaal VeTdier, de aartsbisschop van Parïjis, den groo.t-Tabblij!n van Frankrijk' een brief gezonden dml te prote^teere® tegen de vervolging, van de Joden in Diuitschland. De brief "Zal Zaterdag in de Sem'aine religieus» Worden gepubli ceerd. Industrie en regecring. Het beistuur van het rijk'sverbond Van de Dluitséhe industrie heeft zich gevormd naar de politieke a-ichting der regeering. Volgens Wolff! heeft dit een geweldige 'Sociale beteekenis en Zijn de tegenstelling- gen tu^schen patroons en werkkliede®, industrie en landbouw! e®1 'industrie en handwerk'daarmee al voor een goed deel 'opgelojst. OOSTENRIJK Doll! -i'ss e ver de taak der Katholieken. Tij'derts de algemeen» vergadering va® de Katholieke Mannenvereeniging heeft bondskanselier Dl'ollfuss Zondag een toe- 'spraak gehouden, waarin hijl o.m'. het vol gende uiteenzette. In ons; staatsleven heeft zich een be slissende keer voltrokken. Wijl 'bevinden on:s in een tijdperk' van vernieuwing van het geheele mlaatseha:ppel5jk'è en staatsl- leven, waarin wijt, Kathohek'en, een bïj(- z'onder groote verantwoordelijkheid te dra gen hebben. Het mbet onzte plicht zij® alles in het werk' te stellen aml uit ons openbare leven den vrijfmétselaarSgeest uit te schakelen. In de laatste jaren heb- „Senor! Se®or!" roept hij1, „hulp, hulp" en bonst, fegten de dleuir, di© hem oiogleji,1- Wikkelijk doorliet e® binnen da haciënda bracht, terwijl een vervaarlijk' krijlgsgle,- huil gehoord werd, tol van pijlen afstieten Op de houten borstwering, en twieei ge- wieerschoiten knalden, die elk via® dein vervaiaj-lijb en duivjelsch gebrul gevolligd werden. 'l Toen hij de oogen opsloeg, lag hij' in een tiehomtaefeifoel onder de vterandai, en zSjhf eerste blikken 'Z'agien in de bezorgdte opjgte® van niemand ianders da® van Pedrillo, die, toen hij 'Zag diat Meester Djorrens' weer teekenen van leven gaf, zulk een koddig gezicht ztette, zoo'n mond opendeed, zpo. dwaze gebaren nuaiai'te, dat alles miet zt» absoluut onmoigelijkte sjpronge® en schud dingen en grimassen begeleid, dat MHester Dorreins in weerwil van alles in oen scha terlach. schoof, hetgeen den bewuisfien Weer Pedrillo, tot izulkei nog nóóit vertloion'de, en ztek'er nooit' te ovartreiffen heldendaden in sptron'gen en in oeiéningen nuat han den en voeten en hoofd en lijf, aanleiding! gaf, dat Meeisteir Dorrens, als eien hteel bekomen menscb, zich schudde dat de stloiri kraakte, en da»t scheen bijna levensgevaar lijk te, worden, toen op een Pedrillo, als van schrik verstijvénd© met ©en heen in de lucht en zwaaiende ttrmein «|B he»t hoofd bijna verloren, bleef §taa®, alsof' ben de sociaal-democraten pnactisch steeds mee geregeerd. Wij' hebben moeten constaj- teeïen, dat deze kringen er niet eens voor terugschrikken hun betrekkingen met het buitenland tegen het vaderland uit to buiten (Hirtenberg). D|at zulke verschijn selen door een van haat verantwoordelijk heid bewuiste regeering niet kunnen wor den geduld, spréékt van zelf. Het is kenmerkend 'zeide DJollfiiss, voor de vermlolmdheid van den tegenWoordigen vorm' van het 'parlementaire leven, dat de istrij'd om! een stembriefje het parlei- ment kon lamleggen. Het is thans onze taak' een nieuwen vorm) va® volksver tegenwoordiging te Zoeken. SPANJE Altijd weer ongeregeldheden, Toen Vrijdagavond twee katholieke Ka merleden te Reinojsa (provincie Santander) in een door tachtig m'ensdhen bijgewoonde 'politieke vergadering optraden, di© in een hotel werd gehouden, hebben de extremis ten daar een inval gedaa®, licht- en tele foondraden afgesneden e® pistoolschoten gelost, waarbijl Zij vijf menschen ver wondden. Een van hen is levensgevaarlijk getroffen. Z'ij! staken vervolgens het ge bouw' in brand, zoodat de zwaargewonde mlan ook' nog brandwonden opliep. De overheid heeft strenge maatregelen aangekondigd en reeds Zijn er vele aanb houdingen onder de uiterste elementen gedaan. werkt zacht en weldadigUw huid ontwaakt tot nieuwe schoonheid onder haar aanraking. In prijzen van 20—3045 en 75 cent. Ré TWcede Kamcrvcrltiezing. Num'mering der candidai- tcnlïjf'sten. In een gister gehouden zitting, van het Centraal Stembureau heeft de loting plaats gehad voor de numinering van de voor da a.s. Tweede Kamerverkiezingen ingedien de candidatenlijsten. 1 Voor de voornaaimlste partijen is de uitslag als volgt:' R.-K. Staatspartij (in alle kieskringen) no. 25. Anti-JRév. Partij' (in alle kieskringen) no. 33. Chr. Hist Unie (in allo kieskringen) no. 24. S.D.A.P. (in alle kieskringen) no. 11. Comm. Partij' Holland (in allé kieskrint' gen) 'no. 14; Vrijz'. Dlem'. Vrijfz. Dem'. Bond (in a-llc kieskringen) no. 19; Vrijheidsbond (in alle kieskringen)'no. 15 Nederland in het internationaal lu t h tschc pien verkée r. Omtirent de vetrdepa pliannetnl va® dir. Eiekenter wondit va® de izijde vaal d© L»u:chtechep|enwerf! te Friedjrichshafle® me degedeeld, dat in de besprekingen, die d^. Bckener miet ee®Agie' Nede(riandskjhie schëejpi- vaartondetrneminge® te Amsterdam heefft gevoerd, de moigélijildheid is o.vetrwoge® om in Verband nuejt'de .pla®mein tot heit instel len van een luichitachapendiemst va® E|uiro- pa naar Nedpiriiandsdh-Indië gelijlkitSjdig «n dienst t|U|S|sche® EiuTOpa en Naoi-d- Amarik'a in te stélle®, en wel Zondanig d;a,t da luchtschepen die op hét teajeati New ■YorkEuropa vanen via "Baircelionu ook den dienst over Cairo naa,r Biaitavia en terug zoude» doe®. Met dé geïntenesBeerdé Amerikaansche gtroapen zijin evenieiems reeds onderhandelingen geoplend. In Nederland is men reeds dichte® tolt de verwezten'jijk'iDig van de planmién vbor een luchfaohejpiendienst tuesche® Ejuropa hij den duivel in persoon had gezien, iiits det zoo ongelooflijk gek uitzag, dat de bewuiste verondarstellinig s'Cheen niet waar te kunnen zij®, toe® achter hem een som bere stem sprak; „W'elkom, waard© Senor, da,t wiais de hoogste tijd, op d© Haciënda van Sa® José!'' In de Haciënda van San Josc. Die woorden van de® Senior oefenden] ©en ware toioverkhaicht uit. Zij verlosten Pedrillo' uit Zijn onmo gelijke. ploisitde, b'radhtein zijn hoof'd nia»ar voren, zijn beenem onder zïj'i). héhaiain) en zijn armen op hun »Ela»a,fe. Iels wat zij nieit vermochten wa,s z^j'n mbnd te sluiten, di© bleef wagiéwijd dpem- sta»an. als zoekend wien te verslinden. (Meester Dorrens wilde1 opbbaa®, m-aar viel neer ate geradbriaiakt, schreeuwend van de poj'n. „S.til maar, Sieaor, kalm blijven. Haal wijn, Pedrillo, ee® jlweh, m gauw." Opi dit woard ,,'flieiscih" hegomiiBe® Pe- arillo's oo»ge® te glinsteren ate karbonkel- t jee, ©n zijn ton® .werd in haar h^ele nit- geistrektheid en dat wilda wia,ti zeg gen een waar exeircatieiptein, jen klapte, Mapke dat het een aiaxd had, orni dan aller lei manoeuvres in de omstreken va® zijin mond uit t© v»owen, waarna, de te,ruig(pcht en Nexlerlandsch-Indië gen»ade(rd. Juist! als gevolg hiervan zijn de onidieirhandelinigien over het instellen van ©en; dianst 'op No,ord-Am[elrika die. indejjtijid Wegenis dé algemeen© oeoonomiisohe wis,is moesten worden uitgesteld, haryat. Op ©en bijteenkéimisit van 29 Maart! 1933, van vertegenwoordigers via® de K.L.M. ■en van .da scheepvaartmaatschappijlen Mijl, Nederland en de Holtfeerdapiistehe LAoydJ, die een vooirtizeiffinig was va® needs eerder gvhouden bespttiekingen is de grolndslag gelegd voor nauwe samienwerking op luchtvaartgebied v»a® detZa béide groepien, Nieuwe Nederlj-D|uitsehe besprekingen. Naar wïj" Vej-neimien, is Zaterdag. een Nederlandsch© telegati© uaar Berlijh ver trokken, .om! de D|uitsohe regeering in te lichten over den noodtoestand van den Nederlandschen landr en tuinbohw'. Per auto tover den absluitdijk. De K.N.A.C. organiseerde Zaterdag een wimtpeltooht over den afsluitdïj|k; naar Ijéeuwarden. Het doel van deizfen tocht was bïj1 de automlohölisten in den lapden belangstelling te w'ekken vooy de® nieu wen weg, die Holland over den afsluitdijk! niét Friesland verbindt. I Bussum! was aLs beginlpUnt en Leeuw!- arden als de finish va® daz'e ex'peditie uit gezocht. Aan belangstelling heeft het niet on! broken. .Van alle Zijden des lands waren de liefhebbers aange'komle®, Zelfs Limburg en Groningen waren in Bussum vertegen*- woordigd. EJr Bféken 145 wagens aan der zen tocht deel te nemien w'elki aantal, ge|- zien de pij'penstelen*riegen wel'ké gedu rende den ochtend neierviel, wel bij'zoudet groot mag worden genoemd. Om 9 !uur startten de eerste wagens van dezien eersten wdmlpeltocht bïj! hotel „Bqsch van Bredius'' te Bussum1. D© ro;ute liep .over Amlsterdarn', Vojendam1, Hoorn, door den W(ie»ringe(iim'eeri-lpolder naar den afsluitdijk om) via Harlingen in LeeuwH arden te eindigen. 'Een geanimeerd diner veireenigde des avonds de Sportieve deelnemers in hotél Amicitia aldaar. Dé toestand in de klotaippil-imtesj ric. Op de schriftelijk© vragen van het Tweede Kamerlid Fleskéns heeft de mi nister van economische Zaken en, arbeid geantwoord Het is den ondergetekende bekend, dat .ook de Nederlandsche klompenindustrie in'et groote moeil5j|kheden te kampen heeft. Keed's eerder heieft de ondergetookendé overWiogen otal dazen takl va® nijverheid (steun te verleenm en w:el do.or contingeiz- teering van den invoer. Het daarto,© in gestelde onderzloek heeft even'wöl uitgcr- w'ez'en, dat bezwaarlijk' de Crisisinvoerwet kon worden toegépiaist. Inmiddels heeft de ondergateek'ende ee® nieuW' onderzoek doen instellen naar den toestand, Wlaarin de;Ze industrie zich ba- vindt en zooidra het resultaat 'daarvan be kend is, Zal de ondergeteek'ende Zijin stand-' 'pUnt nader kunne® bepalen. Tewerkstelling van landarbeiders. De drie centrale landbouworganisaties hebben dezer dagen een adres gezonden aan den Minister van Binnenla,ndsche >Za|- k'en en Landboulwi, waarin verzocht werd het daarheen te leiden, dat ter bestrijding van de werkloosheid onder de landar beiders, de Overheid een gedeelte van het loon Zou betalen voor die arbeiders', die boven een zékër aantal p'er H.A., op de landbouwbedrijven tewerk1 worden ge steld. 1 De Minister heeft naar aanleiding hier van bericht, na nauwgezette overweging van het voor en tegen van het'geve® v,a® loontoeslagen Zijn standpunt: geen loon- werd aangetreden tot aéhte»r de tanden, iets wat onmiddiellijk! gevolgd werd van twee vervaarlijke sprongen in de riehtinig va® den gang, welke, de sprongen meten ik den eigenaar Va® mo®d, tong en beienen, buiite® hét geizieht deur tto,esteholu- wers van genoemde oefeningen: bracht. „Je, Se»™®, dat wa»s de hiopigste tijdj"- sprak de Snor va® Ba® 'Jpgé; „e® Zonden! mijn honden, die zich aanstelden als hef- Zetenen, waairt giji te laak gekktaren, e® had gij de deur .gestoten gievomde® pi' Pe drillo had in zijin domheid .ui aoplang opgohouide®, dat de pijlen der roode dui vels ,u dopr'suholle® hadde® ;ate' een se>huiim!- ispaa1 j 1 „Dauk U, Semior, diank U', ik wist .waar lijk' niet wat ik deed, mij'n hart s|tond stil, maar walt is dJat,?." GeweerSahiote® knalde® jmophouidelijk iö de richting van d'e ingamglZpioiort. De. Senor wais weg en Pedrillo maakte rich die® "tdjid tan nutte, om voor den tot onbeweeglijkheid gedoelmden Mleesrtleü- D»or- rems steods nieufw© nummeirs va® cabrio le® en sprongen mitsgaders lacoompiaglner ment van de noodige grimassen, va® een tot nu toe uitgevoerd prggriatmima,, ten bes te te geven. Hij! had wpjwferveel suedes met zij® uitvoeringen. i I (Wordt vervolgd.) N

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1