o: ZATERDAG 1 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT UIT ZEELAND GOES apologetische Vragenbus UIT DE PERS 1 i|| ALLERLEI I GEKKE GESPREKKEN j Verbeeld je, ik helb mie daar öeln gwe- tlei, oude parachiainc, een •weduwe van 74 jaar, die iedere®, moirgcn de Mis bijwoont. Zij' is lid -van de Veirejfniging der chïis'tg1- lijkte Moedors en ais ik het wèl heb, riec'i'l' z'ij vorigan kaeir in de pifloeesisie nog een van .de kwasten van het vlauindel g,©- dragen. Doch dat gebeurt, niet nueier, on derbreekt hij zichzelf, dat postje ontneem ik haar, waarbij zijn stem geweldig .drei gend klinkt en zoo. hol als een spelonk. .Waarom? informeerde ik. .Wacht maar.? Eien beetje geduld! dat oudje js toevallig een van mijin wtsfo schaapjes. Oim haar grootein rijkdom noem den ze haar d'e markiezin. Zij bezit veel bouwgrond en huizen eneeln ruim pakhuis, waarvan1 de huurder een maand geleden gestorven is. D'ait (pakhuis bracht mij op1 oein uitstekend denkbeeld, (Jat mij sinds niet losliet, 's Nacht-s en o-verda.g droomde ik ervutn, ik moest en zou. het hebben. Daajt stond het kant to klaar, geen bouwerij van nood© voor mijn patro naat, een paiar muren doorbreken en ik zag onze turnzaal, onze schouwburg, ons Vergaderlokaal Toen?. Toen, wel, toen trok ik de stoute schoenen aan. Met keurig ge'borslteldon hoed, gedost im toga No. 1 en vastberaden van hart, ging jk' mijn paroeh.iane een 'be zoek brengen. Ik trof haar aan in hpt hoekje van den ha,a,rd met de. poets op schooit, en het hondje aa,u haar- voete®, bezig de feuilleton van de krant te lezen, e:n bood haar ('t was in Januari) mijn oprechte heilwerschen. Daarna, viel ik met de deur in huis: Mevrouw, ik kom om jw pakhuis, een vurig© wensch van mij is, dat het een centrum worde van ons par rochi-e-lerven O! liet pakhuis. Ik had reeds een aanbod, antwoordde zij mij', terwijl zij haar pierltomiemt'en handen vouwde ten haar vinnige grijze, ooge® na.a,r mij! opsloeg. Zelfs een zeer hoog bod Ik bi-ed u hetzelfde ik vraag 'geen oilier. ;alleen da.ti. u voor don gelijken prijs de voorkeur gunt aan uw pastoor. Hij kan er zoov.eel goed mee doen. Zij glimlachte vriendelijker glim lachte ik terug. Maar dan gltetdem haar gerimpelde oog leden over hare oogen. Bedenk, mevrouw hervatte ik, de ze geningen die u over uw ouderdom afroept. U wordt de. weldoenster der parochie. Dank zij u, worden honderden kinder©® van de straat gered! De volwassenen hou den er bijeenkomsten en krjjigetn er de beste katholieke sprekers te botoren. Jk! richt een bibliotheek op, ik open. ran film- lokaal, ik voer goede taoneelstukkle® op. Door pwe deelname in het goede w.erk is bijt voorbaat uw eigen heil verzekerd, en zpnder eenige, opo ff flexing vain ,uw kant. want ik herhaal (ïiijn vraag om de voorkeur teigen dentzglfden pi-ijs Tetgen den-zelfden prijs?. Ja. Doch mocht u .uw pastoor en uw parochie, waar u zoo met alle» njee- lee't-t, willen bevtotordeetlen, dan zou ik iu buitengewoon dankbaar zijn. Weer glimlachte de markiezin. Ik moet- er* nog cents o ver denken, gat zij mij 'eindelijk tot bescheid. Drie dagen w,achtte ik vier.één week. Toen hield ik het niet. oneer uit en ging nogmaals o.p audiëntie. Weer- vond ik haar, tiusischen liond en kat, in h'het hoekje van den haard, Het leek ,mi;l dat ik zonder uitzondering, hij geen van heit trio erg welkom was. Mevrouw, sprak ik, verontschuldig mij, maar ik vernam gaarne uw besluit. In de parochie gaan er praatjes rond. - Praatjes.? Wat praatjes.?, Dat ik het pakhuis niet van M krijg! Zoo is het. Aan u verhuur ik het ukt. Waarom niet aan mij?, riep ik Ver baasd uit. Dut behoeft u niet te verwonderen, ik heb mij® notaris geraadpleegd, die mij waarschuwde, nie,t met mijn pastoor in on derhandeling t.e toeden. Dat is sterk! U, Zoo'n goede ka tholiek - Juist omdat ik Zoio-'n goede Katho liek ben, weiger ik uw Veirzóek. Neem, dat is me te kras! Wind iu niet op. Versta mij wel, do notaris bedilt mij; doen opmerken, dat ik met iu niet de minste garantie heb: nooit zou iu ,uw pastoor voor heit gerecht dagen, als hij niet behaalde, rider sloeg de markiezin geduohtig de oogen neer: inderdaad, mijnheer Pasltooir, ik zou bet van mij niet kunnen verkrijgen om u ooit te dagvaarden. Maar mievrouw, ik heb de. gewoonte, Ik geloof bet graag, 'Eén keer cich- mijii verplichtingen na te komen» ter waxe Voldotemde. Indien ik een waarborg stel NutteIoozb moiete. Ik beib mijn notaris, aam ham boud ik mij. Zijn raad volg ik in Zaken, zoo,als uw rataidgevingien in de kerk. Is dat uw laatste woord? Mi,n laatste. Zal ik mijn Zaak eens bij den notaris gaan bepleiten? Dat verbied ik u besiliSt,. Ik stond op. M'ijin mooi plan Lag in dui gen. Ik staarde naar die kleine oude. vrouw, die aan den rand der leeiuwigbeid, terwillo van „d'e iZakein" de eeuwige groote zaak niet telde, en om een bedrieigelijke aard- schp Zekerheid den we:g afslloot tot clein goed werk, en watt een pracht van een werk Wat zö.l ik c:r verder van zeggen? voegde zij mij toe, haar polsmofjes op schuivend. Ik vind heit. meer dan treurig. Volstrekt niet. U zult, wel jets an ders weten te vind'en. Daar ben ik gerust op. En wil je nu weiten aan wie „de markiezin" baar pakhuis verhuurd heeft!?. WoU Aan eten koopman in konijnenvellen. .Wat zeg jol? Aan een groothandelaar in kaïndjlnen- vcllen, die den heelen omttirek gatat be smetten met a.l die- huiden vol wormen en vliegen, die bcmi ieder en morgen doorr zdj.n agenten par rijlwiel cin auto, afge leverd worden. Ilij. biedt beter waarborg dan ik. Maar ach, ik bo.od mijn oudjo beter' waarborg vootr bare aankomst daar boven Eu hij hief zijne handen omhoog, do banden die in den wereldoorlog de1 wa penen hadden gehanteerd om haai- en haar pakhuis te verdedigen. Dat huis ward nu inplant® vain een toevluchtsoord vloor ons apostolaat een bergplaats voor die ver- 1 testende ikonij'ne'nvelllemi. Arme pastoor met je edelmoedig lia,rt, dacht ik, wie de Zoogenaamde practische lieden moer wantrouwen dan z'e bet hu;n sluwe soortgenoot en doen. Ik keek hem na, toen hij, langzaam de trap .afging, ge hukt onder het gewicht van zijn teleur stelling.. Toen ik weier in mijn kamer teirug was, repeteerde ik voor jnielzlelf: Zóó is bet leven. Iïoe dikwijls heb ik iets dergelijks ondervonden, cm ik herinneirdp mij een grijsaard, een oude dame, ook' een Verte genwoordiger van het', jongere geslacht, wier argument hetzelfde luidde: Vooral geen zaken do,en met uw pastoor! Het is een Papijsche opvatting. Waarna, zij onderhandelden met oen ge- stro.pdaston, ge,rokten ,an ■geiducmaeirdem mijnheer, It begrijpt, dat is sekuuirdei- die eenige jaren later in de gevangenis zat achter slot e;n grendel. Ozóó se.- PIEiRE, L'ERMITE. Gemeenteraad. Donderdagmiddag vergaderde de raad. Bij de ingekomen stukken was ©>.m. een brief van Ged. StSfen waarin .zij in overweging gaven de verordening be treffende de bebouwing bij „Ma Retraite" in te trekken. D'e voq. rz. zei 'n bespreking te heb ben gehad met den inspecteur van volks gezondheid, die Zijn aandacht, er op ge vestigd liad, dat bedoelde verordening feitelijk overbodig was,. Daarom rtelde de vooriz. vootr gehoop te geven aan den wensjeh van Ged. Staten. D'e raad vereenigde zich hiermee. Het verzoek van dhr. de Bruij'ne en v. 'Riet om' wijziging van het plan inzake bebouwing van den Oostwal werd goed gekeurd. Bïj 'die benoeming vau een hoofd dar openbare bewaarschool, vroeg dhr H oi 11 ej stelle of men niet eens moest denken aSn het besprokene in een vorige ver gadering-, 'waarin naar voren werd ge bracht de. wen=|chelïjkheid om de open bare gem. bewaarschool te vervangen door een particuliere inrichting. D'e voo r z. zei dat dit van particu lieren moest uitgaan, bovendien heeft die inrichting reden van bestaan en de bij zondere scholen krijgen toeli ook een be hoorlijke subsidie. Dhr. H oil e. s| t e 11 e wijkt erop dat die subsidie toch de helft bedraagt van hetgeen de openb. bewaarscholen ontvan gen. Dhr. d e R o o merkte op, da't de open bare bewaarschool in .meerderheid 'door kinderen van minder gegoede ouders wordt bezocht. Dhr. Ei ci hardt zei, dat het niet gaat om de .openbare bewaarschool te laten verdwijnen. Laat. degenen die eoo'n school willen zelf de handen ineen slaan. Dhr. v. Poelgeest zo,u, wanneer het noc,dig was, wel de Openb. bewaaaV schocl willen opheffen, maar dan moet men de bijfz'. bewaarscholen cok geen cent geven. Weth. Goedbloed toont den on zin van deze stelling aan. Na nog eenig debat stelde dhr. Holle- stel le tijdelijke benoeming voor. Na bestrijding trok hij' dit voorstel echter in. Benoemd werd tot hoofd mcj. da Jong uit R'dam mieltj 7 'st. 'tegen 5 topt miej. Me- hiuts en 1 opt mej. de Bnuyn. Hiel: VoiOfflrtel toit) inrichting van een nieuw Tyoon'wagemkhmpi ontmoette uotgatl bedenkingen, daar bel!a,nigh'eibWeinde.n, paoh- teirs van de. gemeente', beziwaar hadden ge maakt tegen die nieuwe buren. Dhr. Hol lienstelle steldta pigiheiiining van het belendend perceel tuingrond voor. De Voo,rz'. merkte op' dalfc dit tame lijk duur is. Andeire leden vond'an dat er voiop lei dingwater gezorgd moeslfc wovden. Daar waterleiding kostbaar is, stelde dhr. Visser een drinkwalteribak met pomp yoor. Dhr. Simons Zei, zich niet liSot de voorgestelde pdatate te kunnen vercienigon. Hiet. voorstel word aangenomen m,et 11 tegen 2 stemmen (tegen dhrn, Simons cm Eiekhardt). Hierna had de benoeming .van leden voor do stem'bureaux plaats. Het verzoek van de commissie, tegen hef alcoholisme werd afgewezen. Het voorstel om de huren te .yerlagen van de middenstandswoningen ontmioett'e bedenkingen van de zijde des hgerent lais ser, die vroeg of ook de huren [Ier arbei derswoningen veria,agd zouden worden, wanneer de omstandigheden dat meebrach ten. Dr Voorz. zei dat er .o,lt.jjd nog .vol doende vraag is naar de arbeiderswonin gen welke tegen f 4,50 yerirutupd worden, en dat Zij door pta.rt.icu'lieren pog niet zóó voiordedlig gebouwd kunnen worden, da.t óoin.euri'e.nitie met, de woiiingb0|wwvep. mo gelijk is. Dhr. v. d. Do-eis zei dat er momenteel nieuwe woningen verkocht worden vootr f 2800. Na eenige beslpreikingm werd het voor stel aanva,aa'd. ,1 Epnige kleineu-e voorstellen gintgjan er a. h. st. door. Het kohier der hondenbelasting, weird vastgesteld otpi fi 1235. De rekeningen van het jüjistlmis ovep 1930 en 1931 werden goqdigiakeurd. Kwam aam da orde het voorstel tot in stelling vaar ,een Gasitliuis-aiaiadsooanmissie. Dihr. .Visser bogrijlpt niet waarom geheimhouding aan de raadsleden betref fende het rapporf-Könings werd opge legd. De v o ,o r z. vond het better, dit om gevoeligheden te ontzien, dat alles ge heim bleef'. Dhr. S, i nr o n is, v,ond het vreemd, dat voordat de raadsleden er kennis van kre gen, er toch reedsj 'n plaatselijk blad is geweest dat ei' 'n vaag resumé van gaf. D;e v o o i' z'. begreep dit niet. Dhr. Visser vond, dat men niet tens het recht tot oplegging van geheimhou ding had, omdat het rapport ook aan het gasthuisbestuur was gegeven. Weth. Goedbloed: Het Gasthuis- bestuur zal zelf wel voor geheimhouding zorgen. t Dhr. Visser: Met de w aschgeschiede;- nis gebeurde dat o,o|k) niet. Dhr. v. d. ,W,a.rt bestreed dit. Dhr. .Visser zei niets van al die gelieim'doenerij" inzake' het Gasthuis to móeten hebben. i D'hr. v. Poelgeest zei tegen iO,pen|- baarm'aking te Zijh; liet mag nog geen algemeen domein worden zoolang de kwestie niet afgehandeld is. Het voorstel-V i ss ex om! geen ge heimhouding óp te leggen werd met 112 st. verworpen. Dhr. Viisser vond ecu commissie van drie leden wel wat klein. Dhr. Crucq 'begreep1 niet, dat de- Raad thans wel deskundig werd geacht. De voerz. geloofde dat in dit sta dium' een commissie wel nuttig werk kan verrichten. I Beide wethouders merken op dat de te benoem'eu com'mïssie in het thans uit gebrachte rapport een goede basis heeft voor verder werk. Tot instelling der qomtaissie werd be sloten. O'p voorstel van den burgemeester vond de raad goed dat deize de qoimtaissiei-leden aanwees. 'Die voorzitter noemde toen de heerion Vermaire (C.H.) en de Ron (Lib.) (Dhr. Visser: Dut -z'ij'n precies de nam'en van hen die gister ons reeds ge noemd werden. Voiorz.: Best mogelijk! Dhr. Visser protesteerde er krach tig tegen dat de S.JJ.A.P.isehe fractie buiten de Gasthuisk'westie gehouden Werd en zei dat ook zij! tegen het Gasthuis iets in reserve Zullen houden. iWe-th. Goedbloed: De A.-R. en R.-K. z'ij'n er ook' buiten gehouden. Dhr. Simons: Aan ons Katli. wordt niet eens gedacht. D'e vo ,o r z. zei tenslotte dat hij' niet zoo'n hoogen dunk' van zichzelf' had als dhr. Visser en dat hij' deze laatste onge schikt achtte voor de Gasthuiscóm'missie.; hierop schorste h'ij de openbare vergade ring en werd weer tot. de geheim'e zitting overgegaan. Vragen worden ingewacht bij de redactie. V raag: Is het wel p!aiS|se,nd om in den Advent en in den Vasten) sympthoniecoin- certen of gewijde muziek bij1 te woinen, ook wanneer deze plaats hebben in kerkten van andersdenkenden? A n t w.'t Is eein aanbevelenswaardige, katholieke gewoonte om in de door u ge noemde b'oetatijidein Zich verwijderd te hou den va.n verstrooiende, .openbare pitlvbe- ringen- Maar als we nu, bepaald niet gewijde muziek te doen hebben, dan zioiu- aen we toch wel kunnen zeggen, dat deze niet verstrooit, maar integendeel ind'eveir- ciisohte stemming brengt of houdt. We moeiten hie.r dus letten op den aard der muziek, uur- vatn uitvoering en plaatselijke gebruiken. Vraag: Is hot huwelijk geoorloofd tusschen personen .die elkaar bestaan in win dea'den graad van bloedverwantschap? A n t w.Neein, zónder dispensatie zijn huwelijken tot ein met. den derdon graad verboden. V r a ,a ig: Iwmtaind heeft het Veertiguren gebed meegemaakt, ma.ar kon den laafcsten avond niet bij de, sluiting en den Paluise- lijken Zogen aanwezig zijn. Zo,u hij; Iniu toch de voorrechte,n ervan genieten A n t w.Die Pauiselilke Zegen wordt aiig&nlij'k gegeven a,a,n deigenon,, die naar do kerk zijn gegaan o,m hom daar te ontvan gen. Maar wees geruist, God in Zijn heilig Tabernakel zial toeli ook wiel een bi/zondere zegening hebben yoior hem, die alleen de laatste oefening tot z'ijn spijlt niet kon bijwonen. V raag: Eien dear leeraren van onze U. L. O. beweerde, dat Hendrik IV doior een monnik vermoiord is. Is dat Zoio? A n t w.Twee jongelui zonden me deze zelfde vraag. By het neutrale onderwijs heb je gelijk ,dafc je vooral bij, lieit, vak ge schiedenis je Oioren good ojien zet. Tolt mijn gemak' had je er wel even kunnen bijzeggen, welke Hendrik IV je beidóelde. Hendrik IV van Duibscliland stierf in 1106 een natuurlijken dood. Hendrik IV van Engeland in 1413 eveneens, Hen,drik I van Beieren aal je wel niet bedoelen, dien van Oaatilië waarschijnlijk o,o,k niet dus il; vermoeid ,da.t. je meent Hendrik IV van Frankrijk. Maar ook dan heeft je leeraar zich vergist. Want genoemde Vorst werd vermoord door RavailLae, maar 'k heb nog nooit gehoord ,dat dal een mon" nis was. Ma,a,r toch z'ij'n we wel in de huurt, want zijn onmiddellijke voorganger, Hendrik Dl, de laatste telg kuit heit Huis ■Valois, werd door een monnik' vermoord, hetgeen nooit en doior niemand goed te keuren is, integendeel, maar het feit mort toch ook stellig niet worden losgemagkt vaai den omznligem tijd', waarin he't. ge schiedde. Bittere teganstand tulssdhien ka tholieken en Hugienooiten. Hendrik Hl liet den katholieken hertog do Guise en diana broer, e©n kardinaal do,oden. Do Paus trol' hem met het banvonnis. Toon hij niettemin naar Paa-ijb oprukte, werd hij door Clément vermoord. Deze fanatieke daad blijft vanzelf afkeurenswaardig, maar men moet haar zien in het licht van haar ■eigen tijd en er zeker de Katholieke Kerk geen verwijt va,n maken, evenmin ia,ls va:n den Bartholomaeusmacbt onder zijn opvol ger Heinidrik' IV, die ook al weer ver moord' werd. Vraag: .Wat verstaat men door de slavernij van Maria A n t w.De naam dezer devotie., .die vooral verbreid werd door den Gelukzali gen Grignoa dei Man titert, dloefc oins 'n beetje Fransch aan. .Wi hoogen lieven „kinderen" van Maria. De bedoeling der devotie is, zich geheel in Maria's macht ta stellen, alles in vereeniging met haar fe doen, allee na. te laten waarvan we weten, q'ait het Haar en Haar Goddelijk en 'Zoon onaangenaam is. .Wilt u alles van dif? schoonei devotie weten bestel dan eierst in den katholieken boekhandel Bet Go-ji- den Boek van Grignon de Momtiflort. Geen handietisme. Volgensi „D|e Tribune" is in Amster dam iemand do,or „Hitlerj-fapjcisten" ge- nilolesteerd. En trillend van ver,ontw.aajr- diging sperpt het eomtauiustisch prgaan, dat deize m'ensicheii niet schijTnen te wei- ten „dat liet banditrsjm'6'in Amster dam onder geen Viopr'w'aafde geduld zal worden." 'Elderst in het opgewonden orgaan tref fen we een jubelend versjag aan van het optreden der qoimlnunisten in het -Remibxandlftheatea", waar een ropde 'Spe culatie op de stembus zich ergert aan .Morgenrood. Wjijj citeeren een paar zinnen: „Die z'aal ziet er na de voorsflelling uit als een dorpsherberg, waar 'bi'iui|- lof't gevierd is;. Om' dan npg maar niet te spreken van het vele ongedierte, dat turjschen de pninhoopen rond'wiandelt. Dfe politie z,oekt het heele gebouw' van onder tot boven afD'e eenige buit, dien nfen maakt, isj een groot aantal naar Zw;a,vel s|tinkieoide potjes, -benevens een uitgebreide collectie uitgewerkt vuurwerk." Banditisme Wordt in Amsterdam' onder- geen voorwa,ande g-eduld Marehanl over de S. Dl. A. P. Uit een artike lvan mlr. Marchant in „De. Vrij'ziinnig-Dembcraat" iWlij zijn nog altijd, als) sedert de stich ting onzer partij!, van .oordeel, dat de medewerking van de S'. D. A. P. zooniet noodzakelijk, dan toch gew'enseht zou zijh. Die,ze echter heeft in den luatsjen tijd geen gelegenheid verzuimd om die samieaij- 'wterkïng te beimóedlijlken. Zijl heeft de Zeggenschap, van de vertegenwoordigende lichamten verplaatst naai™ eigen partljf- in stanties, in strijid m'et den eisch der p,ar- lem'entaire demooraitiezij heeft het de- moeratische en het revolutionnaire beleid, die onvereenigbaar zijn, tegelijk! in toe- pasjsing gebracht; en zijl verdedigt, door het onm|o,gelijke als| mogelijk!' voor fe stellen, een financieel beleid, dat ons tót den ondergang m|o,efc voeiren. Alt) zij zich niettemin aanbevolen h|o.udt voor medei- Wierking aan een dembcratisch Kabinet m'et burgerlijke 'piaitlij'en, moet zij een radicaal reehtijomlkeert op alle drie punten voor mógelijk houden. Hoe zijin de 1 April-grapplen .ontslaan. Reeds vap oiuds is, 1 April die dag der dwaasheden. Kinderen worden uitgesltiumrd voet- de geleste boodscfhapipien, h. v. mug- genvet, gespónnen zaad, dl' gedroogde sneeuw, terwijl ook de violwa,stsane'n met allerlei trucjes eHkaaj.' in helt ooitjei pwo- beeren te nemen. Niet alleen in ons laind doch bi,na over de geheels wereld zijh de Aprilgrappen bekend. Over den oorsprong van de,ze ge-wonnte worden verschillende meeningen gegeven. Vaelal ziet men in dit gebruik ee,n aanduiding qpi de venan- derivkheid van het. Aprilweer (dat ook wel als vergelijking in het dagelfijlkscli leven wordt gebruikt, alsmedet de, uitdruk king Apriliuimen voor een veranderlijk hnmerir). In Frankrijk geeft men vooir het ontstaan der mioiplpen de volglende veadtlaj-ingElan vorst vlan Loithaa-inlgein wilde de kalender hervormen en stelde het begin van het 'jaar opi 1 April. -Zijn on derdanen waren liet .achter met dezte her vorming niet eens «n sltalseto dein draak met den nieuwen NieuwjaariSdag. Zij Vter- kleeidden zich op dien dag (alls naaxen ten gaven elkaar dwaze geschenken. Eiditer vertelt men in Frankrijk nog e,ein andcir verhaal, hetwelk dan meteen do verkla ring van „Poison d'Avril" Zou gsvlein. Lodewik XIII ,z)om eens eep Prins iiiit fjotharingen in helt ldaisteiel 'fo Nalntey hebben gevangen gBZet. De gevani^eine deed alle pogingen om to onitisnappieinl c,n op 1 April gelukte heit hem warkelyk. H'ij Zwom de rivier over en bereikte Zoo zijn vaderland. Die DofbaiingtePs haddon in liet geval bijzonder veel schik en noemden den ipriits „poissloin d'Avril". Dit Leit wordt echter ook nog wel op, andere wijze verteld. Op 1 April van heit jaar 1634 gingen 's morgans' door de poorten van de stad Luneville, waar de bering van Lotharingen mot Zijn eehtgemnotte ge vangen werden gehouden dein fleinviO(u:dig boeren ochtipiaiar met graofce korven op den rug. da.t «eht'er niemiand anders dam de 'hertog «n de heo-foigin was. Dte wacht liet de schijnbaar eenvoudige menschen passeeren, maar oven huiten de sfa,d her kende een boerenmeisje de vludhtelinigleiu. Het meisje haastte zich om dit aam haar minnaar, dia eoldaiatt was-, te vertellen, dochd eze dacht, dait zij hem Vpor den jnal wilde honden m lachte erom. Doch tot meisje bleef volhouden, dat hat gelen gna,p was, zóiodait de soldaiait beslaoit heitt aain den luitenant ta raipiporiteersn. De luite- nanth ield het nok voor een A'prilmioip ein ver-telde liet opi zlijm baurt aan 4an "ves- tingoomniandamit, die er eveneens om lach te. HeeLemiaal igeruist wa,s de eommaindamt er foch niet over en hiji liet den officier, die de. wacht had vaar de, hertogelijke kamers, naar zijn heer vuia)gen, doch kreeg ten antwoiord, dat de heiifog nog sliep. Eerst eenige uron latejr hloek het," dait de vogels waren gevlogien en dat het garni zoen dus leelijfe hij d'en nte|Ut3 was gemiomcin. Hiet Hodlamdlsöhe; rijmpje „d'en eersten Aipiril, verlooir Alva zijin bril" herinnert aan de inneming vain den Jlrifl, welk 'feit plaats vond ooi' 1 A]p|ril 1572. Menigeen gelooft dan ook nog, dait do vrooldj'kheid der Nedêrlandeps hij' het vernemien van» de tijding ,dat dei .Watergeuzen Alva, oen haddein gebakken, aanleidiijg js ge- tot heit. ontstaan der Apiriljgriaippien. voorstelling is echter pmwaansichijln- lijk, daar reeds vóó.r dien 'tijd de Aplril- grappen in andere Inmeten' bestonden. Ook onze Zuidelijke naburen kenimen 1 April; zij noemen dezen dag ,vorz on.derkéinisdag'1 omdat, de Ifopperij' daar hijlna hoofdzake lijk bestaat in het zenden van ieimiaind om een belachelijke botodSclhap, naiar zijin hnlurman die dein .vrager, opi zijm. beurt wener verder Stuiuirt. In het uitdehkicin van malle boodsohaplpein zijn de Bplgcn al oijzonder vindingrijk. De Dnitsche-rs spreken van April-schiekende Engcl- schen van „aül-llaols-da.y," (.alle, gekken dag), terwijl de Denen iqmand „vooir April latein loopen". Biekénd om zijin Aprilgrapjpen wa» Pe ter de Groate van R'usland, die er steeds eern menigte wist te bedenken, .welke, 'ech ter aile steeds getuigden van zjjm ruw despotisch karakter. Hij greep niet steeds maar de fijnste middelen om zijh doel tg bereiken. Zoo, toen hij eens de poortieln vam zi.n hoolöstajl lieit afsdniten en in den nacht van 31 Maört o:pl 1 April ima heit aansteken v,an een geweldig hout-, blok', waarvan de vlapimein den hemel rood kleurden, brandalarm lieit maken. De jijt hun slaap gewekte bewoners vliagen ma,ar buiten en ijlden naar dein brand. Toein izfij', bleek, bevreesd voor ldvten en haVe, be vend bi] dein brandstapel kwamen, ont ving Peter liein met een lachend .gezicht met de woorden: 1 April', .1 AprilNog een andere Aprilgrap van Peter- den Groo- te is bewaard gebleven en ook' hier ge tuigde de g-rap, van ophesohaiafdheid van den Czaar. Hij liet op 1 .April voop da geheele liofho-uding, een gebrekkig, dwergachtig paar do,o,r een honderd-jari gen. Pope (priester) tl'0inwen Nog «enige jaren geileden werd te Hon den een aantal piersoimem hat slachtoffer van aen Aprilgrap. Zij klragen een brief, a.g. afkomstig van een proeuireuirskanfootr., waarbij .z'ij1 werden niitgenoodigd, een Ver gadering hij te women van ea-fgeinameii vau zekeren Harris, te hoiud'en in heit 'Ep son Ocllege te 'Episan, waarvan de over ledene „ma,stea-" gewejest heette te Zijn, Dó meeat» ontvangers deizler uatniciodigin|a hetiten eveneens Hiarris. Höt tjeliëfooninum- mer in het brievenhoofd tofeek1 tie zlijm van Madame Tnsaaiuid, 'heit LondenSche panop ticum, terwijl' 'het adres vam e'ein Londenisch plelnsion was, waar men van niets twist, Bkt panopticum werd 50 dl' 60 maal olpl- giabeld door mensohen, die den naam Har ris droegen. Aanvankelijk dacht men, dat' het een reclametruc' van dezta instelling was geweest. ;Eien „master" Van Epson College met den naam Harris bleek nim mer te hebben TjeStaan en .ook de piriocu- neiursifema beistomd niet. Tegen dien: yast- geis'teldcn tlijid versctonen eern aantal mien- sohen, de meesten per auito, in Epson College iom daa,r te vcrntemiem, dat zij: het slachtoffer waren .gewopden van etst Ap.rilm'op Vapmorgen heb ik ©en Vam Dijck, een Renoir en eern Oézamue gekocht. Ko lossaal .hé Dat kian ik niet zéggen. Ik zk>n niet weten.. wa,t ik pirt drie auto's tcgrtü'k zou móeten beginnen,. Ik oaknoeitite opi straat een jong meisje van mijn kennia met, pcin miuiziaktiaach in de. hand. „'Ga je naar pianoles'?" „<7a. „Wat Speel je nu al Zooi?" i „Och, nu speel ik maar ©en stiuik van 40 cent, ma,ar ik heb ook a.l stujk'k'en van 1,50 gespeeld." Ja hebt- heclemiaal gelen idiae van schilderein. W,ait schilder je cigenlijik? Ik schilder waf ik zie,. Je moert, liever zien wat je schil dert i Dr- goud© oude heer ontmoet aen kind, dat bitterlijk weent. Hij spreekt heit vrien delijk toe en als "Halt het kind nielt. troost..geelt hij he.t pen dubbefltjiei cm,..wgt: „Nu ,kijk eenia, niui miqet. je'niet meter huilen en een aardige flinke joingein zijin." „Dat kan ik niet," huilt het kind. „E:n waarom dan, niet?" „Ik hen «dn meisje!" Professor: „Ik sltel het ge.val, maneer de Candida,a,t, daf u bjji een patiënt geroe pen woindt, wiens voeten bevroren rijn. Wal z'uilt. n dan het eerst met dón man d.oan 1 - Ik wrijf zijin voeten duchtig !met sneeuw. Zoo, en aangenomen nu, daf het ge" val to den zojner gebeurtj?

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6