r. OPEIVI1NG Fa. A. M. VERTREGT Co., GOES VOORJAARS-NUMMERS! BOS' Kleeding-Magazijn SlagerijP.GOEDBLOED&Zffi! UITENGEWOON GORDIJN-STOFFEN „DE VLIJT" goes i Mooi weer, mooie Kousen. C. J.TILROE Voor Betere Heeren-Kleeding M.VAN L00, Middelburg FIRMA VERTREGT Co., LANGE VORSTSTRAAT, GOES Petten „Duro"-Pet I NIEUWE MANUFACTURENZAAK Voor de Schoonmaak „DE VERFKWAST" LINTVELT'S BAZAR EXTRA VOORDEELIG! MAGAZIJN „DE HOOP" TAXI'S J. DE GRAAG ZOON Tweede B IE^ M. VAN STEE - GOES He eren Groote keuze in alle prijzen. Chique modellen Vraagt de Strijkplanken van f 1,25 en goedkoope Keukentafeltjes. JOOST BALIÉ WIJN-IMPORTEUR GOES {ZEELAND) FOCUS GOES Werkdoekjes SGHULTE THIEME 2 Voorjaars-nummers uitgeven, ALTIJD HET BESTE ADRES! is uw aangewezen adres De Kruisvaarders vae St. Jae te Rijswijk (Z.-HJ Soliede Huishoudtrappen: ZATERDAG 1 APRIL 1933 ;:r7: nieuwe zaak Wij openen MAANDAG 3 APRIL a.s. des namiddags om 2 uur, onze met een groote sorteering tegen bijzonder voordeelige prijzen. Gedurende deze maand verrassende CADEAUX voor alle koopers! VOOR RECLAME, MAAND APRIL VOOR RECLAME, MAAND APRIL Verder nog wel 100 andere artikelen. U KOMT MAAR EENS KIJKEN ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. Gezien het succes van het vorige jaar, zullen wij thans ten gerieve onzer adverteerders welke resp. op 8 en 15 APRIL zuilen verschijnen. Op den regelprijs voor gewone losse zaken- annonces in deze nummers, geven wij een reductie van Z'U cent per regel, terwijl de voor waarden voor 2 maal plaatsen nog voordeeliger zijn. Profiteert van de voordeelige gelegenheid De oplaag van deze nummers zal zoo hoog mogelijk opgevoerd worden. ADM. „N. Z. CRT." DINSDAG 4 APRIL A.S. OPENING Wij leveren uitsluitend eerste kwaliteit Rund-, Kalfs-, en Varkensvleesch. mooi is onze nieuwe collectie allover-nets, voile, etamine, Marquisette, madras, stores, enz. in enorme keuze. De prijzen zijn aangepast aan de tijds omstandigheden en Daardoor kan het voor U geen bezwaar zijn, uwe gordijnen te vernieuwen. Hebt U onze etalage in de Rijfelstraat al gezien Hierin ziet U maar een kleine greep uit onze enorme sorteering. Gaarne zullen wij U, zonder eenige verplichting, alles toonen en eventueel vakkundig adviseeren bij het maken uwer keuze. GANZEPOORTSTRAAT 23 GOES Onze EIKEN KASTEN zijn toch goedkooper f 31,00 - f 31,00 CLEMENT'S MEUBILEERIN6EN, Ganzepeortstraat - GOES vragen GELD TER LEEN De kinderen van Is FEUILLETCj In twee werelddi NIEUWE 2EEUWSCHE COURANT ZATERDAG 1 APRIL Onze zaak is iederen dag geopend van 9 tot 1 uur en van 2 tot 8 uur 's avonds. Zaterdags tot 10 uur. 's Middags van 1 tot 2 uur is 't Magazijn gesloten. Wij noodigen EEN IEDER beleefd tot 'n bezoek uit zonder eenige verplichting tot koopen. Hieronder geven we U 'n idee v. enkele artikelen Best Wit Katoen voor 6 sloopen f 1,50 Zwaar Graslinnen v. 2 gr. lakens f 2,00 2 Ontbijtlakens, gekleurde rand, 120 x 120, voor f 1,50 2 Badhanddoeken voor 35 ct. 2 Pracht Baddoeken voor 90 ct. 7 el Mouseline voor 90 ct. 4 '/2 el Wollen Sportflanel voor f 1,25 6 el gekl. Flanel voor 6 el best wit Flanel voor 6 el half wol zwaar Flanel voor 6 el zwaar wol Flanel voor 6 el zwaar jaeger Flanel voor f 1,25 f 1,25 f 1,90 f2,30 f2,30 60 ct. de Kilo 40 ct. de Kilo 35 ct. per ons 60 ct. de flesch 30 ct. de flesch Glansverf alle kleuren Waterverf alle kleuren Zuivere Bijenwas Zuivere Terpentijn Ammoniak Eerste soort Zeemen en Sponsen, Borstels en Kwasten voor elk doel, enz. enz. enz. is het beste adres: 'S-HEER-HENDRIKSKINDERENSTR. 45 TEL. 296 Volgende week wederom voorradig onze bekende HOEK KONINGSTRAAT GOES WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samoa supérieur Mistella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mont Hout Souternea P- P- P- P- P- Vermouth 12 fl. f 12,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,60 12 fl. f 16,80 12 fl. f 19,80 Martini en Cinzano ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 St. JuliBn p. Margeaux p. Chat. Bellevué p. Chat. Lafltte p. Petit Bourgogne p. Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. Fa DE MUYNCK EEN BETERE BRIL VOOR MINDER GELD L. KERKSTRAAT 9 ZEER STERKE Dichtgeweven en toch zacht Prettig om mede te werken. Twee maten. 12 en 15 ct. DROGISTERIJ In het Huis met de Roode Pilaren MIDDELBURG. Kreukelmarkt BELEEFD AANBEVELEND. GOES Telefoon 404 ZIJDE met MACCO, alle kleuren 45 cent. ZIJDE met FILL D'ECOSSE, ijzersterk 59 cent. Fijne WASCHZIJDE nu slechts 59 cent. Prima FILL D'ECOSSE, pracht-kous 75 cent. Fijne MATZIJDE, deze zijn zoo uitverkocht, haast u 75 cent MATZIJDE, zeldzaam, nieuwe kleuren 85 cent. ZIJDE met FILL D'ECOSSE, dubbel geweven 98 cent. WOL met ZIJDE, fijne kwaliteit f 1,25. ZIJDE met FILL D'ECOSSE SOKKEN 35 ct., 3 paar f 1, WOLLEN SOKKEN restanten 45 cent. Onze bekende JASPÉ, ijzersterk 59 cent. Denk aan de bonnen! Deze hebben waarde. 5 5 Alle Costumes worden speciaal door kleermakers gemaakt en is U verzekerd van prima pasvorm. Kamereiken kast, eiken tafel, 2 fauteuils, 4 stoelen t 70, Slaapkamer, fijn crème laquéf 47,50 Opklapbedden, prima kwaliteitf 12,— Bedstellen, 3-deeligf 14,en f 19,50 Spiraal-Matrassenf 6,50 De nieuwste Karpetten eenig mooi. Zie Etalage! Rolmatten, Kasten, Secretaires steeds voorradig. I 4'/2 bij halfjaarl. en 5 bij jaarl. opzegtermijn. Schuldbekentenissen vanaf 100 gulden. Inlichtingen te verkrijgen bij den Alg. Overste der KRUISVAARDERS VAN ST. JAN te RIJSWIJK (Z.-H.). Giro No. 23653. voor binnen- en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven- Rijdt veilig- Aanbevelend, Rijdt rustig- VOORSTAD GOES TELEFOON 416 6 treden 122 7 treden 152 8 treden 182 9 treden 212 lO treden 242 LINTVELT'S BAZAB (Slot). Het vorig artikel eindigde me of er 'n reden Wiaisj voor de welke men .zoo vaak' tegen de .uitbreken. 'Toegegeven moet wérden da.t ringen in hot maatschappelijk de joden niot altijd even aangei 'Wanneer ge van woeker hoo 'nfen dan haajst niet oiiwillclke een Jood ii i P'e Jomld lvieeft ietsl in zijn handelen dat af stout. In zdj'n houding z'it iet^ Waf een ongur dr.uik maakt. Eeuwenlang opgesloten in na gen en kleine woningen, onlv arbeid, zocht hij' zijn brood vv'ijlze te verdienen, méesjtal in 1 de ondervinding heeft.'geleerd, <1 den in .zlakën doen alimi zijn. D!e gemiddelde Jood is in zakenbeleid, in financieele »an£ den, oneindig veel handiger dan keren en op die manier hebben i lauden feitelijk de macht in hi Polen, Roemenië en Hongarije het feitelijk1, die door hun geld middelen, die liet daglicht niet gen zien, de haerachappiji voerer. Het doen en laten der Joder wereld vaak niet. Die Joden Zij ven een 'Wandelend geheim!, i ding is zéker, dat zij' in de w'ere tenissen een woord meespréke kunnen daarbij' ook' geWïcht in leggen, omdat Zij in véle la schikken over twee m'aehtige u.l. de pers| en het geld. Dlat de Joden bijl velen niet 1: aangeschreven, is niet van de ren. Hun leveii^wSjlze en hu vooral hun nianier om in het iu het geheim' te werken, wa dat reeds vroeg, -of Wij: kunnen gen, altoos een vijandige bew'ej bestaan tegenover de Joden, ws len ook het slachtoffer Zijn gi Algemeen 'wak soms de vervel wel eens in een ware mtoordzi sloeg, zoodat in de m'iddeleeu'we: genoodzaakt was de kinderen 1 in bescherming te nemen. Bekend is de toeht van du Bernandus; door Diuitschland te ■m'ing der Joden. De haat tegen de Joden da,ter begin der christelijke jaartellin Kom'einen reeds; Waren de Joden haat. Zij stonden algemeen )j| hater's eh lasteraars der Kerk', als geweldige woekeraars. Dit Ie vroeg tot hevige vervblging d De bloedigste vervolgingen w; blootstonden waren in 1320 in en 1347 in D'uits'chland. In de vijftiende eeuw be m'eu iz'e van vergiftiging dei- dr' moord op christenkinderen en li van ehristenbloed hij' hunne s plechtigheden. Dit en hun henf woeker waren oorzaak, dat de 1 de Joden telkens; weder ople Djnitejchland werden zij1 in de uit alle steden verbannen. Dlat de Joden Werden gom in, gehaat en vervolgd; dat heeft gehad in het verleden en zal ook nog wel hebben in de toe Een karaktertrek der Jodei haat tegen de R.-K. kérk, mil Jood, die ièts| geschiedenis kent| ten toegeven, dat het Joodseha door de Kerk in bescherming nomen in dagen van vervolgingl Geen land in Europa, w,aur| den loop der t'ijiden niet verdil Bet is nog zoo heel lang. niet g,| ze in Noorwegen niet werden I ze hebben in Diuitgchland ondJ s,tuur van Hitier al benau'wde ken meegemaakt. Om1 izlich te beschermen tegel vallen, Welke tegen hen word' hebben de Joden een bond opg Alliance Israelite TJniverselle" hoofdzetel heeft te Parijs. Wij lez'en bij den profeet „Zie, de dagen kouten zégt de noen iz'al niet meer zeggen: Z Heer leeft, Die de kinderen heeft gevoerd uit Egypte, maaij de Heer leeft, die de kinderen hoeft gevoerd uit het Noorden landen, werwaarts; Ik' hen heb en Ik Zal hun terugvoeren na a dat Ilc gegeven heb a.an huun 95 .Meester Dor.rens liet zich I terugschrikken. I Langzaam daalde hijj langs al' van de waterkom, na,ar de pi de goudkorrels zbo heerlijk en i keljjk lagen voor het grijpen. I De Kaaike stiet een wander uit. Uit lwt struikgewas, cla.t oi baar die helling bedekte', isnón door een onzichtbare hand ia die Meester Darrens' met. ,g,i op! de bonst, en in, den bes hangen in Zijn kiemen. Niemand had de loerende* oio die verscholen in het, hau't» hèTi ten als een plriood. Toen echter de pijl neerviel al' op heit goud dat Meester j zijn borat droieg', surfing ,ec| gromt als aen rents, in véllen! met een vervaarlijk' gehuil te Als een tiijiger vloiog hij! va rats, het jachtmes flikkerend j gftncLe rechterhand, en met een| de waterkom.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4