NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND geland EIJN c Blad A U! Eerste Blad Pj j Telefoonp'^ppgLBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 J'I DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS TL Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager J DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS I VAN OVER DE GRENZEN RLEI TROMMEL SlOFFIE loperwten edkooper! t buitenland binnenland Rust, kalmte en zelfbeheersching COURANT )it nummer bestaat uit twee bladen één pond 45 cent. JAPAN f! UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES te ongeveer met |40 vierkante kilo. missiepost zijn ©j. cramgrsgaltia van I O'fS meer iniandsoh© Ir in Jehol SO.OOCt. ponden Je kaïtliolie- het be'wiinid der en zich gelukkige i lijden duj'en zeldea Irt-durend wagen er I-benden- te Vr&etzleji» c-peralR-igébjed na,air: padden1 verlegd, dam ten uit. De missie* Inleid -en verwoest' Ren' en zélfs eenige In doojr de woeste Iebii'axduk De grond, besproeid met beft Nog sleehits e-nkéjle vte de|r Emroptee~ beamoiord. Hp-e zal het nu, nd worden^, Het fean ons in dit. Japan gedoogt affleea l'ienstloos onderwijs» scholen mag men lijs gewen. Sader-t da len veroverd en h urn arden ,is helt aantal. I,gediend betrekkelijk NUMMER 39 ZATERDAG 1 APRIL 1933 29sto JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT 1 Tóêdactie en Administratie: Westsingel 75, GOES: I ,j, HST BLAD VERSCHIJNT Z DES DINSDAGS lil Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; .1, Bureaux van Heaa i uil u>H.r*ftS w LiiWWli we-w iw iwwnww Advertentien van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15J Abonnementsprijs f1.90 per drie maanderr, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager groote waarde VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN dc geur der blrenten. Ltkundige heeft, wol- li onderzoek ingesteld oen, die een aange* In en is tot de eenigs- |nde conclusie gakte- ruim 4300 variëtei- Jroipa kweiekt, slechts la,m rieken. fi|ij! heeft- Iramgschikt en bevon- i-loemjen met witte of Ibladaren de meests ren en wel 187 van de Ie gele bloemen, 77 op- lp de 823; de blauwe, violette maar 13 op ndere variëteiten zijn die bepaald onaange- kf) er nog een goeds iet geheel geen geur een schilderij meesters, ont- één week van met VRIJDAG rierkanteTrom- |nden geschikt. ii lelijke kwaliteit i-5 en hooger. 34 ct. Ie. Reuzen Ontbijtkoek I pond, per stuk 25 ct. Biscuit per pond 25 ct. ppelen per pond 25 ct. per pond 23 ct. linnen per pond 12y2 ct. |r Erwten 2 pond voor 13 ct. groote blikken foor 85 cent. iets anders dan het rea, inplaats van te aen tot U zal komen op zaken af!! W) eekrevue. f Al ia dan de ontwapeningspoemfereatie voor eenigen tijd uitgesteld, daaroml wil dat nog niet zeggen, dat er geen of wleinig •werk méér aan den winkel is in Genève. Integendeel, Mao Dpnald heeft vo,or een -plan gezorgd en plannen ztijii er om! bar L sproken te worden. MacDönald's plan is I te Genève aanvaard, nadat de versphil- I lende gedelegeerden zonder uitzondering het met meer of minder welwillendheid "bejegend hadden. D!e wïjrz!e waarop do l EngelscIie premier Europa en de rest I van do wereld wil ontwapenen z'al als i-uitgangspunt genom'en worden voor ver dere besprekingen. Diat Frankrijk ^elfs zoo tegemoetkomend ie, geweest, heeft da heeren uit Genève wel een beetje vei? rast. Want MbeDtenald, die in zlijta -ènt- wa'peningsplan veel Cijfers had geschreven [lover af te danken groote kanonnen, vlieg tuigen en ander ooBogspfateiriaial heeft voor Frankrijk in 't bijzonder nog al enkele offers in 't vooruitzicht gesteld. Be goede wil die Frankrijk thans toont schijnt cr op te wijzen, dat in dat land "t inzicht inzake veiligheid én ontw'a-- 'pening eenigszins aan 't veranderen is, Met den eisch der Dluitschers voor oogen naar volledige rechtsgelijkheid, gaat 't den Franschen duidelijk worden, dat al leen aanzienlijke vermindering van be wapening 't beste middel is om de inters nationale onrust te bezweren. Bovendien kan Biiitschland zonder deze vermindering toch niet weerhouden worden van een vernieuwde bewapening. Behalve dat B.uitschland inet zijn grooten voorraad delfstoffen de concurrentie in bewapen i. ning tegen Frankrijk best kan volhou» den, kan dit land ook' bïjf'kijn buren, voor tui Italië toch alt'ijld op meer sympathie rekenen dan Frankrijk, dat door zijn on wil inzake ontwapening links en rechts .'oote verbittering heeft gewékt, Hu rankrijk, min of meer noodgedwongen, Wil ontwapenen kan er allicht met meer resultaat gewerkt worden. Wat weer niet zeggen wil, dat er geen bez'waren zijn. Wellington Koo China's vertegenwoordiger in Genève heeft bijv. gevraagd waarom! MacD-onald aan Japan 50O vliegtuigen wil laten en aan zijn land ta'aar 100, wat iedere Chinees vreemd Zal jjoemen. Maar Mac Donald had niet ver wacht, het iedereen naar den zin te nikken daar kan nog over gepraat worden I I Minder gelukkig sph'ijht Mussolini te zijn met zijn pact van vier. Het heeft de bedoeling om! tusschen da vier groote mogendheden, Italië, Engeland, Frankrijk en Duitschland een overeenkomst te be werken, om' gevieren den vrede in Euro'pa voor vijf, de Amerikanen hebben al ger roepen om' tien jaar, te verzekeren Tegen dezen voogdij-raad heeft' de Kleme Entente fel geprotesteerd en P-te heeft al zoo. ongeveer zijn gezantschap in Italië opgeheven, althans den tot ver trek gereedstaanden gezant nog maar eenigen tijd in Wiar^chau teruggehouden Behalve deze k'wOstie zijn er nog enj kele incidenten voorgekomen, waaruit ge schillen gerezen zijn of bezig'zijn tejijfzeu. Be 'sovjets hebben oenige Engelschë in! genieurs gevangen genomen. Be redenen waarom' kranen de Eingelsche regeering niet erg aannemelijk voor. Zij! heeft dus vrijlating geëisj-cht. Ma,ar Bitwinoff' heeft geantwoord dat hij Üich door 't buitenland niets laten decreteéren. Bit is 't JEtuss ^iscli Engelsohe geschil. De Eingelsche gezant is uit Rusland terug geroepen, naar 't heet om! uitleg van zlaien te geven, sa'aar dat moet afgewacht worden. Het mlandaat-gesphil ig van meer inter nationale allure. Japan heeft openlijk van den olkenbond afscheid genomen. Maar de van Duitschland in 1918 afge,- nomen koloniën, die door den Volken bond onder Japan's voogdij geplaatst zijn. wil het toch maar liever behouden. Pres cies in den haak is 't niet; en Am'erika, wenscht m een beslissing over dat man daatschap bovendien een Woordje mica ta Spreken. Het betreft namelijk de Caro- Imen-eilanden 'in de Still'e Zuidzee- ze zijn ten allen tijde ah? een uitstekende K vlootbasis voor Japan te gebruiken. En daartegen ga,an Amerika'^ bezWaren. Achter een m'andaat-gespliil wenkt een -raeific-gesckil: een 'strijd oom 'de hegemo nie over den Grooten Oceaan en da eilan- den-rijken, die erin liggon. Zoo'n strijd schijnen velen in de toekombt onvermijT- dehjk; 'z'elf^ Matsoooka, al is hij dan naar Hew-York gereisd ook de Amerika nen iets van de Japainsohe vredelievend'- heid wlj& te maken. DUITSCHLAND i, 11)6 aelic legen de Joden Z Pruisiselia- W '1 eelt aan den Pruisischen eiojm- missaa-is van onderwijs, Rust, een brief gezonden, waarin zijl eisehit: 1. dal ajle Jopdsribe, of Vain Joden afstammende pierlsiomen, -die verboudeini zijn aan Pr,uisdsuh-a onderwijlsinisitiellinigiein', dar deiijk ontslagen z'uljlen worden; 2. dat vtoior Jo,odseh-e eehpüifa-en én gtu|- 'deniten de nuimerus dsuis|ul3 wordt iuiget voeid, .d-W.Z. dat nieifc imëijr dan 1 pet. van de leerlingen van «in omderwijjsjnsMr linig Jood of van Joodsaba nifkbimst ©ag zijn. l Hie-dan beginlt overal 42' bi^ypot. s of! ver- inantew gruwéilt- ijiizen adVoiaahen"; Vandaag hu is w; door de „To,t al en boycot hetze'; „Boycot alle J. „Kootp nieit in Jt „Gaa-t niet naiaa- J* „Vermijidt Joodscha prijseu" „pe Jodep zdj'n oms oulgelluk''. -Heden tmbesten te Berlijn alle Jei- ders van nat. soe. bedrijfscellen zich ter Ziamen imët de raden v,an arbeiders} en bedienden van de nat. spc. bedrij'fseelleii;- organi'Satie, die in Jopdsche. ziiken wér ken, mét de directie van de zaak' in vem binding stellen om' 2 mlaanden voisjruiir bctaling van a-lle l'oonen en salarissen voor niet-Joodsche arbeiders en bedienden te verkrijgen. Dé leiders; van 'de nat. soe. bedrijlsicellen wonden in alle Jcodstshe iaken tot pers;oneel-comlmiissai'issen be noemd en zijn er verantwoordelijk voor "dat geenerlei Christelijk personeel wordt ontslagen. Bé leden van het Joodsche r;as moeten ,op «taanden voet ontslagen wor den. Alle ëischen, in Vasten, 'doch Zakelij'- kfen vorm' gesrteld, mtoeten dbor alle- direB- ti-es van Joodsche bedrijVen ten uitvoer worden gebracht. 1 Men haalt bakzeil. In een radioj-rede voor de Gouwleiders kondigde gisteravond Goebbels een bo-yr cotpauzé aan van Zaterdagavond tot Woensdagochtend 10 uur en als dan de „lastereaim]p,aigne" in het buitenland niet Opgehouden is, „vernietiging van 't Bhiiti- 'sehe Jodendotmf'. Intusschen is ook, na onderhandeling in'et de warenhuis-eigenaren, besloten om1 'den salarisi-eisch (2 mlaanden vo-oruithe- taling) te laten vervallen. OOSTENRIJK Ontbinding van den Schutzb'und. Be bondskanselier dr. Bolfüss heeft gister de ontbinding gelast van den Repuj- keinschen Scihutzbund voo,r geheel Oos tenrijk, en is elk öpftreden van deze or ganisatie ook in anderen vorm] en onder anderen naajri, verboden. Eveneens is het dragen van uniform! en insigne van den Republikëinsehen Séhut'zbbrnd verboden. Bé republikeinschen Schntzbund was de gewapende sjehutterijl van de sociaal; democraten. ZïjTn oinfB-inding was door prins Starliemlbcrg, den aanvoerder van do L'urgWw'achten geëisjdht. Er sehljiht echter nogal verzet tegen dezen Krassen mkatregel bésjtaan te hebfan. De eerste verontscluildiging, B© Japaustahe regeering heteft bijuhet Amerikaansche gezainiÊsdhaip te Tokio haar leenwezen uiitjgasjptroildan otvar dien Japianf- sahen luichtaanval öp Tajoitlaoijdng! bijl - Ba king, waarbij ©en groep Ohineesseh© mis- sicnarisaem in eieu .Am,eriklaainseh missiet- hnis door Japiansehe bommein werd geifof- IV» en negen Chin-eKïzlein Werden gedooid, Ra JapiamsiKhe rageering verkiaaa-t z-idh bej-eio een. sdhadevengio.edipg tie Weitipjten cn beschouwt hiertoiede het incident als gesloten. Tweede Kamer, s Overzlioht. Donderdagmiddag is de Tweede Kataeir to o-c'ï?11 j te z!hting. .bij'eenigékaméni tot wfTr.0T?^er-WCT:kZaam,leClte;i1- zoéhl ^'teltagein zSjlni onder aan de T»»,1 Wgrojpénde, daft banogt het ne-mMTT111® -Bn®«Waiggagi <t& ggvem tot hef beln n o- aU :l!Jg^lll£,an,^- maiaitaiagölén in nw ZT berahn^ ^warï' bevat' °'m' d« irasöe van kan' °P --vlbolrdfadht' ("Vim-mlssi» ,aiB •elr' daanower sde lommissj© zal zijft gehoord, vo.w een v™Th i0r °"S ^ï'al'Kn tijdvak, de voortbrenging van met name te ni^netn On-usprodteen ataook het in tlafde eJ118 ""f 66Bissiains betgrijiEiefijk dat de Kamer er bezwaar tegen had m betrekkelijk kbrien tïjid vsjj-gaamde becilis- »ingeu te nemc-.u w Dhr. Lo-vink etelde zélfs voor,later luok hij heft in, om het' ontwerp, heelemaaj met te onder Zoeken, zoo kort voor rïa ontbinding der Kamer. Dhr. Colijn oordeelde jets milder had ook h^ bozwartm tegen beha-ndeiliiiiB QiOipï deizie Kam>ea*t f AUee-n dhr. Aalbeï'se wiltd-e, ge'zi-eai den noodtoestand, over olie bedenkingen heen stappen. E|en eoinmuhisitiséli vowraticil om het omt? werp uipt te oniderzoekén werd tensiloitlte) met 73 tegen 1 etem vai-w^rpieu. Dé nilaclitigingsiwèt voor t'ea land- boiïw' en dc Midceastand. Aan den minister van oeconoimische zaken en arbeid i-^ een adres gezonden 'door de diveróp Aliddenstandsoxganisa(ties, dit naar aanleiding van heit ontwerp van (wét, strekkende tot verleiening van'be voegdheden tot het neinlen Van buitenge wone maatregelen in het belang van den landbouw1. Wij «jntleenen er a,anOp grond van do ervaring, da,t reeds thans verschei dene isjteuntaaatregelen op dit terrein voor dezen handel groote moeilijkheden hebben gebracht, zijn de bonden met zorg ver vuld nu do-o;r de in het wëtts:|ont'we'1''Pl b0" liehaam'de onttrekking van de afzonderf lijke maatregelen aan den invloed van de volksvertegenwoordiging, een waar borg tegen het voprs|chlrij!den op dez'en w,eg komt te vervallen. Bit is| hun aanleiding geweest, den minister mét den meest mogelijken nar druk te verzoeken, bijjaldien h'et ontwerp tot w-et mocht worden verheven, er voor te wéken, dat sjehade voor de belangen van den vrijen handel dooir eventnecle maatregelen tot het qtrikt noodzakelijke blïjVe béperkt en- zoo eenigsizins mögcj; lijk do-or inschakeling van betrokkenen geheel worde voorkomen. In het bijzonder istaat den middenstands bonden daarbij! voor oogen, dat feeds bee staande en nog te nemén steunmaatrege len het gevaar in zich sjluiten, da,t een bet- paalde bedrijïsyoxmi T°°5peraties")' wordt begunstigd. Hiertegen nieenen "de bonden ernstig te moeten waarschuwen, -omdat daardoor een aan de bedoeling der maat regelen geheel vreemd element zou wiorden ingevoerd. Versnelde bruggenbouw. Bij de Twééde Kam'er zijn ingediend twee wetsontwerpen tot: le. het geven van vrijheid om' icene oom ceissie tot tolheffing te 'verleenen aan de op te richten H.V. Versnelde Bijugj- genboulw' 2e:. w'y'ziging en verhooging van het Eevendë Hoofdstuk'" B -der Bijlksbegroor ting voor het dienstjaar 1933. Dtoel van deze -ontwerpen is, teneinde den bouW van bruggen bij Rlotterdam', Dordrecht, Moerdijk cn Hendrikj-Ido- Am|- bacht snellèr mbgélïjlk! te maken, een Naamlo-oizte Veinniooftschapl o.p te richten. Om1 de kosten, welke op 21 mdllioen geschat worden, te bestrijden, stelt de minister tolheffing v-oor. Het margarincfmoaggchod. Bé m'argarine(-fabriek'en heblblen van de regecring aanz'egging gjekregen, dat het percentage natuurboter, da-t bijl de mjar.' gariniej-fabrieage méet worden gebruikt én dat tot nu t'iop 25 pot', bedroeg, met -ini- gang van Maandag a.s. tot 40 pet. méet worden verhoogd. Tegen het voornemen van de'regecring om1 het percentage op 50 pet. vast te ■stellen, z'ou de Unilever zich verzet heb ben, onder de m'ededeeling, dat Zij 'dan haar groente fabrieken in Nederland zéu zou taocten Beperking van tt Kaasproductie. De Crlsia-Zuivel-Centrale m'aakt be kend, dat ingaande vandaag een. regeling in wérking treedt, welke de strekking heeft ota! gedurende de maanden April, Mei en Juni de kaasproductie in fabrie ken te beperken. De bedoeling is te ko|- mén tot een totale beperking van. ca. 30 pet. Een van de middelen ter bereiking van dit doel bestaat hierin, dat dan de be drijven, welkte aan dezte productiebeper king mtedeWërkon, een toeslag zal wor" den uitgekeerd op de ond-ermtelk', voor dio hoeveelheden, wélkte aan de boerderijten .Worden teruggeleverd, boven hetgeen in de overeenkotoistige maanden, van 1931 van die bedrijven naar de bteerderijein terug ging. Het bedrag van den vorenbedktóldfein toeslag zal wiorden bepaald op grondj-' Slag van de HaiaZWaarde der ondertmelk. Protestvergadrring. Donderdagavond hebben fte Amster dam in h-at Rai-gebouw ongeveer 10.000 joa-en eten ptroftestvergaderdng gehouden ter gen de jodenvervolging jn Duifsehland. Hét woiwd weird gevoerd door .dr. v. RaaJité, dr. Ctehon gn den tMnmundteiiséhan ptrof. Érijda. Aan het ftloit ward éen bazadigd© eUjoi- tésifmotiö a;an.igeaiolmen. Die Wcthpudcrsrrisis epgelost. I i N-aar wij vernemen heeiflt da heer M. H!. Pioasson ,vrijiZ. delm., die in de IVoensdag- middag gehiouden raa,ds|ziitlingi toft wethotm- deir is gtekbizten, en toen die benoieiminig in beraad - hield, thansi hat 'definitieve! wet houderschap aangenomen wa-armede dus cm einde is glak!oim-en aan jfe kwesltio over d-e -sam-emStieRinig van 't no-lffielgé' Yiani B. en W. LI' I -_J De installatie van burgemeester Fcrjihaut. Dei iniri'aliiatiQ van den nic-uwelnl burga- me-ei^ier ,den heter M. FcrnbouitvZal Wlofèns- da-g plaats be-b-betn. Daarna liouden de heer iw Ferntouit redelpitie. Dés avonds belt Middelburgiseh muiziekkioirplsi den burgemetesitier een aoniderit dpi d!e maTkt aan, .waiarbf heit sjtiadh-iwsl zal worden verlicht. Reza-cSk der Marine. Gistermorgen branhit, alhieir ©en baftailloin van de tie Ylissingen gesitatioineerdc oplei ding der marine, onder ootnanjandio- van den eiteraten hmftaniamt der mariniers J. M. C. van den Berge en vooraifigegaan dftor h-et mu.zickkoirpls een bezlolelf aan onze gtem-eem- tia pn déffléea-dla fe Kwaad; Voor neigen in da Abdij voor den oornmislsaris der Ko* ningiu. Na ia;floo.pi ftnok dé fnoep doof teen deel der gemieiemftei en ha-d o-p. de Markt ctenigen tijd rulslt. keeren weer terug na het gebruik van Mljnhardt's Zenuwtabletten. Glazen Buisje 75 et. Bij Apoth. en Drogisten. Het nicuive garnizoen. i Hedenm'orgen Jmtet den trein, die te 10.55 van de richting Roosendaal hier aankomt, R het nieuwe garnizoen, be staande uit de school voor dienstplichtigo onderofficiei en, administrateur ,ajhier aan- gekiomén. I - t Op het perron v,an het station wla.s ter verwelkoming aanwezig het ooimité tot het behoud vau het garni-zoeu in Zeeland, bij; het'w-elk zich o.a. hadden gevoegd de comWandant van de kustartilleTie te Vli-ssingen en een vertegphw'o-ordiger van den onder ootamandant deir marine aldaar. Op het p-erron w|asl verder .opgesteld h-et Middelburgsjch muziekkorps, dat de aankomende militairen met de V".olksjLiei- deren verwelkomden. - Belichting stadhuis. Bionderdagav-ond heeft, men na(dat de 's'chij'nWerpers reeds eerder waren ge plaatst de belichting van het Stadhuis be proefd en zich oyartuigd, dat al da lamj pen goed gericht ®taan) pet zelfde mooie resultaat v,an overige jaren te w'aarborgen. Zooials reeds gemeld is, z'ullen de lam pen ontstoken -worden Maandagavond als ■een nadere ontvangst van .het garnizoen plaats beeft. Als wïjl goed Zijn ingelicht zullen zlij! ook' Woensdagavond brandden. Voor dien dag had h-et besftuur vau het Middel-' burgsjch muziekkorps op initiatief van de -wei-kende leden van het korps| aan den nieu'wén burgetoéesjter aanvankelijk een sjterenade aangeboden, do;ch bijl nader inj- -ziebt bleek een uitvoering op de Markt beter. I Dlaarvoor tal «en eenvoudig podium] worden opgericht, in de Kosten waar* van verschillende bewoners van de Markt een steentje bijdragen. I Kiekje uit den Raad. j Eien vrij kalmte zitting wérd bet Djonj- derdagm'iddag. In betrekkelijk 'kjorten tijd s,choot do Raad door de -wéinig belangrijke jagenda' heen. I; Die GasjlxuiskWestie, die de stemming van alle raadsvergaderingen plaubt te bederven, bracht nu alleen 'n hevige w'ooir!- denwisseling tusschen dhr. Visser en den voorzitter, naar aanleiding van da spanem- stelling der Speciale G,asthuiscommissie, door den burgemeester. Déze commissie z'al bes^aa-n uit den burgemeester ,en de beexen de Rooi en Vermiaire, r.esp. vépt tegenWoordigers) van de twee grootste fractie^. Dié S.B-.A.P. meende eohtea- mee,r reebt o.p «rkanningte hebbetn gehad, yraarr om dhr. Visser krachtig protesteerde. Hei eene wioord baalde het andere, totdat al-s| een -klap op de vuurpijl de burgemeester het mtotief in de vergadering wierp, dat hij! dhr. Vislser niet geschikt achtte voor deze oom!mi'Sisie. Die beleediging had niet geplaatst mogen worden, vooral niet pmj- dat de beleedigde toch zekér niet tot do m-instb-ekwamo raadsleden behoort. D|e kiatb. en antii-rev. fractie, welke oot gepasseerd waren, droegen dit lot lijdzamter. Gezien den geringen omvang der comtnissie kon iedere groep ex nu eenmaal geen vertegenwoordiger in heb ben. Rake -woorden heeft dhr. Visser o.i, gezegd over de geheimhouding wélkje B. en W. den raad opgelegd had over het rapportl-Köningsi, waar niet eens 'n rechts grond voor is, omdat dit rapport ook aan niettraadsleden is verzonden, die niet tot deze veTpiiahtinig .gedwongen kuMaten worden en die zich dan ook gehiaiast heb ben om „dia bevriende -Zijde" in tie lichten! over den inhoud. Kleineerend was het bepaald, dat B. en "VV. deri raadsleden slechts inzage ga(< ven van het rapport in de kamer van 'den gemVsteeretariS. Men denkt (Jan on- Willekéurig aan toeziende voogden en mïnf derjarigen1 r - Voor de rest wat kleingoed. Dfe buren der mldden-standéweningan moest mén noodgedwongen de particuliere coup curven tie wordt te sterk wat vern lagende Oostwal zal verder bebouwd 'worden en huiavestingkwesties domi'-1 neerden besloten is e.en Woonwageni' kamlp met. ee-nige gemlak-Ken in ta richten op het nieUwe haventerrein. Eleo. huurd-er van 'n belendend perceel, die proeveS neemt met slartaelf, had al bezwaren tegen dezte categorie buren aangevoerd, 'wüjl hij blïjikbaar bevreesd was, dat die tot epn ander soort „proefnemingen"' Zuli" len overgaan, doch omldat niemand op dit nnm'aatschappeKjtk geizélseha.p- gesteld is, werden de bezwaren 'te licht bevonden. Dhr. Hollestellé bracht' bijl "de benoe* ming van 'n hoofd der openbare bewaart* -school de K-wéstie ter sprake over de al of niet instandhouding dier school door de gejnteente, gezien, de hooge kosten/ particulier initiatief Kon hier w-el eene gewenscht z'ijn. De burgemteeSter bleek mordicus vóoir handhaving, wtees- op de subsidies die de bijte. inrichtingen ontvingen en zei dat er Wel andere dingen in Goes z'ijh waar méér op le be-zuinigen-valt. Roerend moet' iedereen het. hieromtrent wel eens Zijp, doch weerlegging van het aangevoerde w'as het niet. Dé raad toonde zich evenwel genobed-eH lijk genoeg Om' de spons erover te halten en izelR de ..vriendelijkheid" des hoeren Poelgeest, welkte de subsidies aan d-e bijl" z'ondeie bewaarscholen naiar het leven 'stond, ontmoette slechts een .'kleine af straffing van weth. Goedblo'ed. Erkend m'oet trouwens worden dat dit er eerbiet-1 wijl's genoeg voor was. - DP MOD® IS ERISRLOEDKÖRAAL'. In Colli-eïs, Brochettes en Ringen-, ruini& keuze in SIMONR G OUDZAAK, Goes. Zie etalage. .1 (Adv.) SOHjO'-EiNENU vindt ze bijl 'ons in -een uitgebreide sortjeiering. HJAAË Z,B BIJ KO'CH1, Bange- Kerkstraat 47, Göes. {Adv.)' Paard op Rot. Hedenimérgen kw-art -over negen sloeg een -paard, da,t gespannen was voor een: hulp-wagen der gem-eenitereinigang, aam de Middelburgschestraat op h-ol. In gestreikp ten draf ginu he-t liangp den. Wlestwal, dooir „Help-je-'zelf" naar de Wilhefminastraaf Een mtoedig imlan die het daverend geval per fiets achterna geZeten had, wist het dier daar ts- grijpen. Nieuwe za ak. D-e heer P. GoedWlo-ed Zoon (fff&nit a.s. Dinsdag .een nieuwe sl^-erijl aian- de Kreut- kelmarkt. Hie-t inwen-dige Van den winkel i-s gêh-eel uitgevoerd in wibtö tteglels-, jerr Wijl d-e -etalage van marmer-en ppisfcandeiu ia voorzien, waarop he-t zoo nuttige en voter* name consumptie-artikel smaakvol tof zijn recht z-al komen. D-e vleeechstiangen zdjhi, van roeist'vrijl miatpriaal vervaardigd. Da veihouwing geischiedde vakkundig daor dhr. J. de Kok, terwijl het schilderwerk verzorgd werd door dhr. B, de Kok, „Jaccba v, Biej|eren". "Elergisteravond Ve.rgad-ea-de de Kon, Handboog Soe. „Jacio-ba van Beijeren" in haar cluiblokaal van dhr. Baaiteacls, Vóoif< sltad alhier. De-za vergadering was Bpen ciaal bele-gd «n te koimen b. t aansluiting bil een der Band-en, t. w. Néiderlandsehe, A\ -e-st-Bx a banl-sche of Zeeuwsohiein bond van HlandbOiOgschut-terijem, doteh al gauw- blleek dat het pleit werd gewonnen dooi1 dhr. Polderman uit Rilland, eecr. van deu laafetlgenoem-dem bond, die j.l. Zaterdag ini een bijieenkomislt aan da leden teem uitleen* zettinlg heafit geglevem, van heft doiel viani den band. - Na nog -tie1 hebban verzocht -oju de Bonds- jaarvergadering met prijssdhietingón April in Goeis te houden, waf vermra-edejijk wei zali d,.orgaam, wérd deze vergadieringl öa een opwekkend woord van de-n vo,orzitfei! 'geBioiten. i f IM-eer en meer is (nen overtuigd dat bi;- SIMONS', Bange Vorstistraait 82,. niet alléén O O III) voor GE1D wordt geleverd, maar ook aam UITERST LAGE prijzen. iWij" komen U. vtaki ga-arne belzteeken. 1 i {Adv.) Centrale Verwarming reeda voor f450. Installateur: J. M. Poldenman, Goes. Telefoon 129. {Adv.) Ainlb'aehtslsdhe-ol. Gistermiddag had in de Am-bachftsl -schotel da bevordering -en de uitreiking der diploma' teplaats*. Gediplomeerd weij-i den volgende leerlingen;' Afdeeling timtaaeren: Wi. Boutens', Gioas; W. M. Bruggemén, HandWeert; Giet- souW-, Wpm'eldinge; E. de Dreu, Gfiojes; B. Ferdinanduisjse, Weanteldinge C. J, Goezee, Oudelande; -KB van GÏ'okp, G-'oeis!;! H. Gunst, Goes; J. Helijiisdijk, Gioeb, iWi. J. Kieviet', Kruiningen; E|. J,. jKolej

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1