NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Krui* Schoonmaak ,1, ill DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS -l- I sas8»/W^.^W»S«| lil Tef°°or'"mIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 j'l' DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'l'l Contr ictregelprijs, te beginnen bi| 500 regels, beduidend lager DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS klagen COURANT J alhier ,de situojti®- Imtet meer overleg; |(x beten- resultaat' DONDERDAG 30 MAART 1933 sr's Pillen elijkezor- niei aan naar Uwe e verdrij- Jit! I VAN HET Rechts of Links? FEUILLETON In twee werelddeelen. n BUITENLAND BINNENLAND dienen nogniet veel en serieus Ilen 'n gebiedende |-id laat bijl velen en het feit, dat lit dat' twee Spelers 1, bewijlsjt ook alééi" met hun hein1 Iet publiek htoet1 n geen Spel is het mloet - niet eist twee tegen,11 I onzacht' aaurak'eu, ju-Kschan de spelers j geweest. Maar één partij! winnen, |tifd wint, die mén |n, is) mi eenmaal liet blïjfk' geven van liuvinisuie is nit dent lefcoekeii II 50. Iiapipeliij[k.) l'tal der' Koekoeken lechtqhuiten en linkst* I: het goede gedeelte 1 1 der Pat'riifzen imoefe |den van den rechtz aten, linksbinnen ea. de rechtsbinnen dit Quiver deed. IV. B. nieten, 1 llasse: 3—2" 3—2 2-3- NUMMER 38 29STS JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager groote waarde VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Isse A: 1—B 2—1 2—2" 1—a S"— 2—1' 1—1 6—0 8-0- h i.sse A: india II ringen II lie Boys isse Bi n wedstrijd tegen .Wil* Jinen moet Middelburg led-strijden uitkomen. 3N NIET WEET- da zingen hccgstena- per jaar. neiica," werd het eerst |iaal-Brazilië, naar den Vespucci, i eeland I, slechte spijsver- pnfiuenza, lusteloos- enz., want door !ela zijt ge binnen j Probeer ze maar ilzame uitwerking, •nts. 13157-40 i t wtliuifms! De ^temming voo-r de Tweede Kamfer komt weder; dagten achtereen komt nu in gesprekken en dagbladen da strijjd voor rechts; of links tot uiting. .Wïji' leven tegenwoordig wel in dagen van strij[d. - Overal, in iederen kring,nog, zoo klem van omVang, is) er verdeeldheid, min mteer diepgaand versjchil. Verschil over uitgangspunt over doel, over paiddelen', verschil op ieder terrein vair het leven. Iedereen heeft tegenwoordig, zlij^L eigen meening. Zoo is) het alfijjd 'geweest, maar- tegenwoordig tracht Anten bovendien an deren voor rijjn ta'eening te winnen, om Éjamen georganiseerd, eensgezind te sta>an tegenover hen, die een andere overtuiging voorstaan. Méh ziet dat in- het geW'one dagelijjksch leven, m'aar vooral bemerkt men dit op politiek gebied, w'aar twee groepen tegen over elkaar staan: Hechts en Link's. Vooral in verkiezingsdagen stelt men vin zelf de vraag, wiaft-roiml' kunnen, nu alle ïntensphen in Nederland het niet eens rijn, waarom moeten züjl nu in die tivee groo-ta partijlen, links) en reohts verdeeld rijn? Van beide zijden willen zijl "enkel het goede voor ons volk', den bloéi en de wed vaart van Nederland. Iedere 'partSji 'be weert bij hoog en laag, dat het geen ander doel heeft, maar dan vraagt Inen zich a!f, oï het goede dat heide partijen willen of do middelen, die zij daarvoor gebruiken, wterkelijk' goed zijh. Het is dus noodig, dat wïj wélen, wat die twee partijen als goed beschouwen en welke middelen zij aanvaarden om hun doel te doen sjlagen. Als 'wïj dat weten, dan m'oeten wij piartij kiezen tusschen een van beiden, tusschen rechts of link's. Als wïj partijijl kiezten, en dit moeten wij doen, dan moeten wij 'ons toch Wachten voior een groote fout. Wïj! "mteeten wel Jtërfij' kiezen, maar daarom n-óg, niet vijl- sndig worden tegenover perspnen. W ij m'oeten beginselen, dat is hun stre ven, en personen streng uit 'elkander hou? den. Wïj1 mOgen Wel het doel der link'sjcho partij ver afschuwen, maar wij mogen ons nooit afk'eerig toonen, van de personen zeil, De strijd tusschen rechts en link's gaat niet om1 personen, maar om doel en mid delen. jMenschen kunnen dwalen, ma,ar begin" Kelen Zijn eeuwig en veranderen nooit. AV elk zijn de beginselen van rechts, ■welke die van links!?, 1 De reehtsehe partij; 'heeft als beginsel de söuvereiniteit van Gted, het gezag; van God. Ee partijen van links hebben als begin sel niet God, in'aar den mensch. Dtoior alle eeuwten heen heeft daarvoor do s;trijd geweest. Vopr 0f tegen God. (Wie zal regeerén: God oï do m'ensch, de Schepper of het schepsel, i Het antw'oiord op' deze vraag is' volgens ïSfi1 u: ,God; ls «azte wetgever, want Hij ia de Koning der l<o.ningen, de Heer 'der heeren. 1 Volgens links is de m'ensch het, dia fnoet heerschen; hij zal mfoeten uitm'aklen wat kwaad of goed is. Zal de m'ensch koning zïj'n of z'al "God souverein wezen, dat is de groote Vraa°- die de m'enSchen in ons land in twee deer- len splitst. D'e rechterzijde ondedwerpt ■zich aan Gods gelfag en belij'dt dus de soup vereiniteit van God. Links erkent Gods gezag niet pf bc- perkt die zteo, dat feitelijk' de m'ensteh zich zelf regeert. Wanneer linkfei tegen Gods "bestuur is, hoe. is het dan mjogelïjk', zullen somlmigen ■zich afvragen, dat in ons land, waar bij-na, allen een godsdienst belijden, dus feitelijk Gods oppergeZag.erkennen, toch nog Zoo velen linkisch stemknen. - 94 V i In kaortsigem haart, bijgemd met zwpet benekt. betreedt hiji alis het waue kreunend de heerlijke plek. 'Een opein plaa,tjs, do,or ïeuz'einboiamdni omringd, voor zijn voeten een! helderen whterplas in een kban' van blbeimein) en' groen gevat, blauw als een reuisadhtiglei eaphier. Hfc»,giea-, liooger', moest hiji, hij! vteeldc zich moede, maar den moed gaf hiil mirt op. Do schat der Kaïziken, des1 lboinings stheimerde voor ziju oogern1 op zïjln' tocht, 6in de^cl hem! alle en be^'wiajreini g^ïxng achten. 1 T0^..,eCTi®e «Aredem hiooigter ien hij blteeï stokstijf staan. i Wel had hiji reeds enkele spoaieu van goud gezien, die steeds talrijker wareu armate hij de helling beklbm, cok reeds, laaaj" s önkelen. der gtoradkjorirete, zloo- tang hip ae langs den oever van tbr Saur 't fTad&n' waarlijk, gt was een schat, dat moert de rthak der Kaaken zijn, de, schat der koningen, die Scnde. f a:M 2ijn «S veri Dlat komt oïn' twee redenen. Ie. Nog steeds beseffen er velen niet, dat links- hetztelfde is hls tegen God en godsdienst te zijn. 2e. Omldat de mannen van link's nietjs liever doen 'dan trachten de menschen w'ij's te maken, dat z'ij' niet tegen God oE godsdienst zïj'n, 'Het -gaat tusschen rechts en links. V.an wi-en moeten wijl hn het heil verwachten Ontelbare malen* k;an men In Bpcialis|tir sche brochures en vlngschriften de btewej ring ontmloeten, -dat ondankk .alle pogingen tot -sociale hervorming de ineenstorting van de tegeriwtoprdige- m|aajt)sohapp|elïj!ka orde, niet mteer iq tegeni te houden. Alleleu van de socialisten z|qui nog redding kun»- nen w'orden verwacht, j Kunnen wij' iets van liet socialism'e ver wachten Z'ij, die iets te verliezten hebben wil het socialisin'e niet helpen en zJijl dio niets te verliezten hebbten kim het socialist- me niet helpen. Wat is het socialismte Het juist schrijveu is niet gemfaiktelijk. Het sociar lisrne is een staatshuishoudk'undig stelsel, hetwelk alle p-roduetielmdddelten wil maf ken tot gsmteeu^chapptelïjlk eigendom! der mlaatschappïjl en dopr volk'sregeering wil doen regelen, w:at en hoeveel gusproduoeierd en hoe het pu-de-r de mlenrthen moet ver deeld worden. Op het ee-rsfte gezicht zteu m'en zeggen dat z'oio iets eens te probeeren is. In Rusland ncetatt men de proef. Waar lqópt het op uit liet sjoeialismte, rustend ,óp een valscha grondrtag, kan niet da goeds weg zijn, tot ware en duurz'amle verbetering. Het sq* cialisjnte brengt vop|r niemand verbetering. .Van degene, die iets» hebben, wil het eocialismte niets Weten, vandaar hun ge- qchreeuW dat ztjf opkjoïn'en voor de prole tariër», de arbeiders. Zqo) sehreeuwltmen uit het kamp der sjocialisten, maar van uitvoeren "kjómt niefe. Zelfs al zonden zie pok' werkelijk het lot van den arbeider vepbsteren, da.n no'g zouden w'iji het sjocialismb moeten veroiorj deelen. Het «socialis'm'e is gegmndvest op liet mlaterialfefme. Mftterialisimle is een stel- ■sel, dat het bestaan van het onslioffelijka Iqoch-ent. Volgens) de aanhangers dezter leer, da.t door het Fjocialisme wordt ge- volgt, bestaat er dus geen z-iel. Dfe ge dachte over godsdienst, Zedelijkheid, recht enz!, k'omten derhalve niet vioort uit de ziel. Volgens dte socialisten inbeten! God en godsdienst als fantasieën, drcombcelden, beschouwd warden. D'eze bewering is natuurlijk goddeloos en daaruit volgt, da.t het socialisme niet toevallig maar noodzakelijk goddelfoo's. is. tHet is dus ge-mhlik'elijlf te begrij'pn, w'aanï? °'a geen enkel Katholiek socialist kan zïjn. Volgens het socialismte bestaat er niets buiten de stof, coik dus geen God, geen Voorzienigheid, die alles regelt hiernamaals Zou. &v geen straf iof loon zijn. Socialist zïjln is derhalve hetzelfde -ais God versteken! Sominige^ Katholieke arbeiders zouden socialist willen zïjïi en. tevens gloed lid der Kerk. D|e ondervinding leert-, dat dit on'm|o'geIijkr is; dc soeialisteaj-ztelf kun'-' n-en geen enkel parffijfgenoiot opnoemten, die goed Katholiek is. j 1 Kan een [Katholiek sioci.alist zij'n Waarom verbieden de bisschoppen van ons land, aan te sluiten bij''dc S. DIA.P, of dezte partij! -op eenige wijte te rteumen Omdat het s-jpcialisme de stof erkent en geen God, en Van den m'ensteh verlangt dat h£j zich m'et geen godsdienst p'pho-udt. 'Dte groiote - leider» der S-. D'. A. P. ver klaren openlijk, dat zij geen g.ods^iensjt ■willen. Met zoo'n verklaring kunnen zïj' Katholieken natuurlijk' geen suecès hebben; vandaar hoort mten hun meosjtal 'beweren, dat godsdienst priva,atzia.ak: is en dat Kerk' en 'Staat'moeten gesteheiden Worden. j"00 I731'® «ragcv,allen cu Lu ;ne"en gotuimeld, -eu- daifc was het i e Seweert, want, links en redbt^ ïvarem ,,„2Kire, Slt®11' roteóöhtdig, en toch Wteied- umg be-dnoeid, maag van boven g-eheiel heSelZen t V°Ue ^racM wanen gloei k mid'dfL,in hrt' water, dat als eenl ÏÏS gS,:1™ «IwViï Linli-s -en rechts lwemer, t.. go'udk'orrteljs, aligeiamdexd dóoii- den dï™11 langs en onder de, ietwat teWb Ju Hi; had moeite fat fehSfr™' «n toen hij eindelijk 'de bÜZ die zJooIajiig? doar den g-la.ns' v-ain ïiet l -waren verblind en gevangen gehmtdm ted<Laten.em alS da°d' door allo Daar sfamd op diei rofe, die- 'de CTot overwelfde ,eu waaronder de kemingtschat zich bevond, een Indiaan, in vollen, krite- masdoe, eieu machtige gesfelte.,, als het 'standbeeld van een held, vart aau do rotte geschroefd. Be laatste der Kaziken.. H-teb was eeui ptachtige v-ersdhijning. Het i» een hersenschim', te trachten godsdienst en socialisme bijeen te brenj gen. Christendom) en socialisme móéiteji .elkaar bertrïjidenblijft het Chfistendo'm bes-taan, dan kan het socdalislm'e geen vjoort gang m'ak'enomgekeerd, als het sociar liïlme opkjomt, dan verstikt het geloof in de harten des| mtensohen. D|a.t leert ■de Kerk', mlaar zpo! leeren de Si D!. A. P. Zelf ook. 'Wïji kannen dn» als goede Christenen ons nooit aansluiten bij '"de socialisten, o'm'dat zij jon»] eeulwig geluk' in den weg »taanmlaar wij ''kunnen 'hetzelfs niet, omdat -z'ij |0:ns hinderen in ons geluk' hier op aarde. Kan het socialismte ziorgen of Injdra-gen tot nraatstehappelijk geluk en welvaart?, Het (Socialisme npemt zich de sociaalb democratische arbeiderspartij', alsof zij1 de partij is die het lot van den w er-kïnan wil verbeteren. Het socialisme belooft aan de arbeiders weinig arbteid, hoog loon en veel vrijheid. Het is een belofte, m'aar geen enkel denkend m'ensch verwacht er iets van. Wacht Ui voor de valsche profeten, die in siehaapskle-ederan tot u kómten doch inwendig grijpende Wolven zijh. Deze vermaning van onzen goddel'ijken Zaligmaker is 0|ok van toepassing op de socialistische redenaars, die door schoon schijnende argum'enlen en hoogklinkendo pakkende phraSen de lichtgeloo-vigen misf- leiden. Hu"nne beloften zijn groot en schoon, mlaar in -werkelijkheid doen za o zloa Weinig voor den arbeider, ook al -zWemm«n vela der S. D'. A. P. in het geld. Welken Steun ontvangt de regeering van de zijde der socialisten in deze moeilijk'ö dagen? 1 Zeker Uan er in menig opzicht ver- b'etering kom'en vjoor den arbeider, maar is het socialisme daardoor 'Wel het aan gewezen middel Wil de arbeider ge lukkig leven, dan zbek'e hij pp 'de eerste plaats hulp -en kiraXsht in het Gelpo.f; hij; moet niet beginnen met dat te ver- Werpen, zpoals .dc socialisten leeren. Het Gelqof, ziedaar hetgeen overwint J z.'egt de Heilige Schrift. God 'wil het Mei dezle woorden trok ken onzte vaderen eensf ,op naar het hei1 land ter kruisvaart. Go-d Wil het Dat Zijl .ook onze leus. Nï-eta geschiede zbnder den wil .of toe lating van God. .Wïj kunnen in waarheid bij allés| w'at ons oveilklom't zeggen: God wil het. Zouden dezte wporden den ar beider in zijn zfwtare o,ogenblikken niet m'éér opbteuire-n, dan de sphponiklinkenda Woorden dei- epcialistem STEPH. LODEEiRS, O.Cirt. DUITSCHLAND Bronswijk in hci-orring. H'let (nat. so-c.) Bi.ujnHwiikkJhe ministerie va.n binnenliaindlstehe zaken deelt mede-: D'e Stalen Helm, afdeelingl Brunswij'k, heeft xteeds dagenlang nieuwe leden aangleno- mien, afkomstig uit ontbonden en vernie tigde organisaties. Dinsdag, Jj-ad deze be woging groote, afïn'etingen aaugjanoinen. Honderden oud-rijksbaniOTleden, s-oc. de mocraten en co-mmunisten, trokkemi tea deele in groote tr-oe-pen en o-ndelr bescher ming van Stalen Helm-hulppclliti© .na,ar het wachtlokaal van den Stalen Hellm. Er word door elkaar Vrijheid, Fr-ontheil en roo-dfr-ont geroepen. Vo-or het lokaal en in den omtrek verzamelde zich eieu opge wonden menigte ra-n communisten «u ao- ciaal-deimocraiten1, uit wier midden, .drei gende uitlatingen ta.gen Hitfcr en dte N.S.D.A.P. klonken. Het kwam tot bot singen met nationalistisch geizindeu 'en politie, waarbij de Stalen Hellm zich' tegen: de nationalisten lichtte. lenglgvtetge; vain deze ongehoorde houding gleraakte de be- Onbeweeglijk' stond rijf. daar, J Geen buk® of! geweer te zien. Üaj di-ocig den vvaptendos der Indianen van vroegler jaren. Een kortbaret mantel uit blonte en! rijke veeren, als geweven, daald'ei v'a,n zijh schouderen, een vederenk,rans uit eiein' gou den diadeem oprijzend, kroonde het sclioio- ne intelligente hoofd. Ui-b h-et gelaalj, dat niet beschilderd was, blikten, oil beter bliksemden twee Zwarte- oogen ^Is kar bonkels, en een gomden- rijlze'nd'e zpn glim- rt-erde o-p. z'ijln b'orsit. ©en pijlkoker had hij! a-am z'ijin zijld-a e-n een bo-o-g droe-g hij in d-e linkerhand. lh stilte verslo-ndten z-ijin joplgeu de-n- koenen reiziger, die van ziju schrik be komen, niet wist wat tet denken. Do sag© der Kaziken, d-er k<mings!kin]do- deren der zon, liet 'helmi Koud. Toch had dazte versc'hijbin/g iets indruk1- wekkends, iets koninklijks. j Hun blikken ontmoetten elkander. I De boog bewoog zich in de hand vqn de-n Indiaan. Meester Dorren® had de hand aan ziijin; pistool. O pi eens, Keerde ziteh de Kalzika tot hteku en met een efcelm, z'aeht als muziejk, „waf komt gij' hier doen, ongelukkige weeti gij dan niet dat de schat der zjonneKoni-ngani den dood breu-gt, hem', die heim zjcf en volking der stad in gruote opgewonden heid. Minister Klagges- zag zich genoopt, in te grijpen. De Sehuipo werd naar liet lokaal geizonde-n om den gang vain zaken te cou-troleeren, terwijl S.A. en S.S-. de straten in den omtrek afzetten. De Sfalein Hielm-hulppolitie wei-d ontwapieud. Twin tig persouem werden gewowd. Blijkens latere berichtten over dleiz© slen- sa-tioneele gehenrtenisslen wierdlen' in hef plaatselijke ziek-enlbindslge'blouw, dat door de. Stahlhelm--hulpipoCïtie als k-a;zernie wordt gebruikt', nog ongeveer 1350 parSo-neu ki arrest, gehouden, nadat talrijke piersioneini eenige uren te vore-n daoir dte -politie warieu Vrijgelaten. Tpit de getarteste-erdem bahotor-' den 200. Sfaleu Helm-led'eu en ouigcv'eer 1150 marxisten. Allen worden verdaoht een oomtra-revolu-tiomn-aire" artiie fe heb ben voorbereid. Onder dia geanrestaerde Stalen Helm-leden bevi-ndte-n zich talrijke leiders. Da Stalen Helm is dadelijk verboden. 'Een officieel riommuniqu-é, H»t Brunswijkse-he staa-tsmimisterie heeft de volgende mededeelimig yterstnekt ovler dte onderhandelingen in-zlake bet ge'bcurd-a: Dte rijksregeeriing waardeert: de m»a;ai!r«gtellen van minister Klia.glges tegen dia gouw B-runswijk van de-n Stia-le-n Helrn. Nui de rijksminister van arbeid (Seldte), alsi lei der van den Stalen He-kn! heeft toege zegd de zaalf langs disciplinairen weg te zullen regelen en het gievaar van. die vbte ming eener marxistische oirganisaitie onder valsche vlag uit den weg is geruimd, jzial ministox Klagges het uitgevaardigde ver bod van den Stalen Helm Voor Bumuswijk1 telgen 1 Aprjl' oph^flfen. geeft m'enige hui-syrouiw en meisje ruwe en roode Werkhanden. Dtezte worden wedejrH om' is|p|oedig gaaf, zlaeht on blank' doorPurol Dc anti-jcodsche actie iu Dmitschland. Da natio-n-aal-siocialisiisclho „Korreispion- den-a" publiceert el'tl progira-mlmaipiumten voor de- aiWeercannpiaglne t-eigon d's in het buitenland gevoerde actie in verband m'et de yervolging Van J-oiden. ini Duitsdhlaind. Hierin wordt o. a. verklaard, da-t' iedere plaatselijke groep- en orga-nisaitie-gefalinigi van de N. S. D. A. P. direct -actie-ooimité'-a moet Vormen vo-or den boycot v'an (Tc.oid- •sche zaken, artsen, advocaten eni Joodsioh© I-roduct'en. Zij moeten er echter zkwg yoor dragem üat geen. omschuldigen hierdoor word-en gefrofffen, waarbij zij er spocia.ajl nota van moietein neim-en, da-t d-e-zte m-aia-trteigteilieu uitsluitend telgen hef D-uitscha Jodendom zijn gericht. - De Cbmité's m-o-efen sch-erpl .Icja kranten oontrol-eeren, teneinde' na ta gaian* in: hóe- verre deiz© aan da „varduidtelijkinigavield- to-c-ht" deelnelm-en. Doen krantelni dit niet of nie-t v-old-oemdte jdan mlo-gen z'ulk'e krain- t-e-n niet- door advertentie-® of. a,n-der-sizd,ni3 gesteund worden, D-oor p-oet-en mpelfc 4e bevolkin-g overal worden gewaiaaisclufwd niet in J.oodsch© zaken te koopten, V-erder mOteten ar tien duizenden mia,9s|arverigiaderinigen yro-rdein bele-gd en door middel van plakkaten emi strooibiljetten mO-e|f d-e bevolking wote de-n opgewekt, aan den boycot deel to nemen. Daarbij moeit ook' de -eisch gep'ro- pugeerd worden, dat slechts een relatief aantal Joden in alle beroepen vpi'dem tewerk'gest-eld. Voorloo-pig wordt deze eisc-h slecht® voor drie gebieden' gert-eld, n.l. vooj het ber-o-epl van arts, dat van p-dVo- ca-at en heit bezbek a,a,n Duits'ohe middel bare e-n hoog© aoh-olen. i De boy-opt begint des Z-aterd'a-gs 1 A-pril o-m 10 u',ur v.m. e-n z'al worden gevoerd tot de- partijleiding beveelt, de. acti-e fe (stokten. Tenslotte wordt er n-o-g op aan-gedlron- rb-eflt! I Hiji spi-ak da ta-al van- -don Senoir uit do haciënda van Sarn José. „Niet wil ik deu sdhait der ko-pin-g-aiK der zon, prins, dat schijhf -gijl tel zijn," en hij wees oipl d-en ma-ohtigten blok gp-ud die als een Zon s-trafllde door- het «puttende water da-t er rtel®ds n'aprr spno-ng en uiteen sip-aitte, ik hteb gtenioug met de korrels die daa,r, liggen lain^ de oevers, de kruimels zijn genoeg yoo,r uw blank-en broeder." „Ik' heb geen blroed-er," antwoordde hi]' z'waarmoedig, „geen blanken van -bvetr da zee, geein uit de zom'en deT ztn. De- stam der zbnnekinder«n is dood, ik ben d-e laatste va.n mijn sta-m, het laatste kind dter zb-n. I Wc© u, raak' nipt 'aan den echat der zbn-, des dood® zult gij sterven, raakt -nw hand den z-onnesehat, vlucht, ven-© Van higr ,boo-z© geesten; houden dte wacht. Nog eens, Vreemdteling, vlu,dht-, dat gtoud brleingh den dood." „Niet te vexigcefe ben ik hieirhë-ein geko men, niet te verigeefls kteb ik' de-n schat ontdekt ,het goud geizien. Bet goud waf ik zie is mijln, dit goud Tri-hoont mij,. zoo luiden d© wetten van da,t Jau-d- Niet raken z'a-1 ik aan- de-n schat deer ztomijj.e- kbniugen, ik ve-rMaaa- Ijet u, maar- vullen wil ik mijn z'akkein me-t de gouden peipi-tia's -gen, dat dë-z-e strijd in volkomen rust en- met zeer gxoot-e dihbiplin-e moet worden gevoerd, zoodat ook in het v-ervjolg geeu Jood een haar meer zal woirde-n gekrenkt, ITALIË Een aanslag op- Mussalini. Naar Reutel', uit Rom'e meldt, heeft da politie in de huurt van het Palaz'zo Venei- zia een verdacht individu gei-rre-sitewd, dat een geladen revolve-r bij zich droeg, D'e gearresteerde, zekere Poggi-o, die in 1895 te Alexandrië geboren is-, verklaarde van plan te zïj'n een .a-ans-lag op- Müssolini te 'plegen. Bijl het verhoor bleek, dat de man niet normaal Was. Eierste Kamer- O v er zlic-ht, In de zitting van Dinsdag wOs aan da orde de wïjlziging van de D|rank'wet in dien zin dat er zonder toestemming van den burgembesjter niet meer gedanst mag warden in Ijolk'alen wa-air sjterke drank verkocht w|o-rdt. Dit naar aanleiding van de moreele uitslpiattingen die vaak' als gevolg van drankgebruik in de dansgeh legenheden, plaats hebb'on. Alleen de spcialisten kWam'en in debat. D'e heer HeUmlan-si (-S. D'.) keurde het niet goed, dat dit ontwerp aam het' in het openbaar dansen- belemlmeringen in den Weg legt. Ook' Spr. verfoeit het moderna dansen, m'aar üls da rpgearing dit niet wil, mbet rij' 'het geheel verbieden. Dia alcohol -doet overal de remïnen der moj-aJ-' liteit wegvallen, niet alleen in de dansfi lokalen. Spr. betreurde nog steeds, dat'deze rq- geering de plaatselijke keuze heeft tegen gewerkt, Het ontwerp heeft geen waarda maar alq geheelonthouder Zal hij er niet tegensteinknen. JVfévrouW' P-óthuis-Smit (S.Di) verdedig-' de het ontwerp-, Z'ij! is) v-oioi'standster van dan'sen, m'aar acht de moderne- dans een verschijnsel van den ondergang der heb sehaving. Bij' "dit dansen speelt de -alcohol een belangrijke rol. Arbeiderslmleisjes w|ou-» den vo-or het mberendeel de .slachtoffers. Die heer Moltm'akèr (Si.D.) z'ag in het Wetsfontwerp- een verder aantasten van de vrijheid der burgers) en Zal tegen!- latemteen. 'Minisj» R'uys do Beerenbrouot' betcogp de dat m'evroüwi pothuis)—Smit de kerq: der Zaak ra-akte. Het doel isl bescherming van arbeidersjmhisj es. Met vrijheidsbelemïnering heeft het ontwterp niets) te mlaken, wel met beteuge ling der bandeloolsjheid eu het zedenbej- derf. Het wetje werd daarop- aangenomen, Vïj'f socialisten - stem'den tegen, wat Waarlijk -sehandalig genoem'd mag. w-o-rj- den. - o i Ook d-e beigr-opiti-ng van heit Zuiderze-e-1 fonds wea-d -gp-edgelfeurd. - Gisfer weird heit ee-n eigeina-a-rdige zit ting, doo-rdait -a-a-n het licht k'waim', wa-t reeds vermoe-d weïd, .dat de vooii'zi-t-tk-r,. ba-ro n de Vo-s v. S-fee-nwijk', d-e beihaudelin-'g van het weteomtwerp tot Wijziging dpr Rieswe-t opzettelijk' wil vertragen, «m ta voorkomen dat d-a komende verkieaingen! er reeds doo-r behe-eirischt wnrden. Gelijk men weet zijln de wijizigingeu- teni voor- deele van de gïo-ote piajrtijbn. Dhr. v., Lanscho-t heeft' ee-ji poging gewaagd om de-zie sabo-tiage Van reigee- 'rin-gshedoeling en 2e Kam-eruitsiEWa-ak te belemmeren, .ma-air de vóouzittelr miaak'te gebruik van zijta b-ev-oegdbeden olm zijn' wil do-o-r te drijlven. Zelde-n' zal eeb Kamervocrzititcr zich zoo- vergeten- he'b- be-n! Ver-schillende bagrco-tinigeii, ,o. a. die va-n hef Wegenfonds! werden daarnag-aiD/gieno- mom. dfei hier venstrioioid liggen in 't irond. Wat deert het u, dat ik' ze hier apte-alpl „Nog ecu®, en de zachte stetmi werd vrteese-lijik dreugeud, ga heleu, vreemde ling, en raa-k den heiligen! seh-at d-er aouha niet aan H|a,! wij wisfce.n dat Voor da blanken niets heiligs is, gezien! ha-ddeml wj vo-or daige-n en weken, dat ©r hlia-nkeoi zwierven in da omlste-ekbn van .deu.' heili- g,ep. schat, en gekomen zijn wij', te waken,, tc verdedigen dén schaf omzler va-deipein, d© k'OT.ingen deir Zou-, wee ut" „Zoo- goed vo-or mijl ails vl.o-on u -dat goluid -eu niets zal mijl' beletten, di-e goudklon- relis o-p ta rapten, niete!" I „W-e-e u-I ongelukkige! dei wraak- .de® Zon verslindt wie hapa* jjióont! Tetnig^ indien u nw leven diea'baa-r is."- v' „Kom, ik heb er gemoeig van," afcief Mleeet-er Dbnrenö uit m'et ©eu hal'fl omdtelri örok'en vlo-ek, eu hij' deeid ©au schlred© vo-oruit naar dein r-and' delr w^iterkloml, „hef ia tijd, vo-or den aVomd vlallf beu ik weg,, en is mijjn glo-ud in ïtekleiiheid De Kazdkei strekt de hand a.fWetend naar hem' uit. „W-e© ui, roeltetooiz©, jrampl-' zaliglewe©, gij zij't des doods." i - I I (Wordt vefvolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1