Als Gij BAKHUIS' „0LBA"iS0EPE* ALLE DRUKWERKEN HET WOONHUIS Bouwland Bouwland Gij behoeft niet te klagen „Fermitan" WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUGën BILLIJK DINSDAG 28 MAART 1933 KOLONIËN f!SPORT en SPElH Openbare Vergadering Oranje-Vereeniging te Goes, R.-K. PAROCHIE O.L. VROUW TEN HEMELOPNEMING OVEZAND. NEDERLANDSCHE LANDBOUWBANK N,V, GOES. Vrijdag 31 Maart 1933, Vrijdag 7 April 1933, Dinsdag 11 Aprii 1933, Het Pakhuis met Bovenwoning b. Hel Woon- en Winkelhuis met Bakkerij en Erf GROENTEN Door kwaliteit, vulling en lagen prijs geven zij U vol komen bevrediging. Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen prima Rijnsburger Uienzaad, worm poeders Rechts of Link In twee wereldd NfËUWiE 2EEUWSCHE COURANT riRECHTSZAKENll Kantongerecht te Goes. Door den Kantonrechter te Goes] zijn veroordeeld wegens overtreding Straatsjc'hendei'iC. O., Wilnehi/m/dorp f 15 b. of 15 d. 'h. Met inotorrijltuig rijden zonder- vol doende remmen: J. v. d. L., Sluisjkil, f 15 |b'. of 5 d. h., W. v. V., Ieraeke 1"5 b. of 5 d. hechtenis]. Yee laten loopen ,op een anders wei land: J. S., Goeq, vrijgesproken. Te Kloetinge venten zonder vergun ning J. L,, St.-Willebroïd 1" 0.50 b. of' 1 W. t. s. Vleesc'h aan keuring onttrekken: A, y., Kruiningen f 25 b. of 10 d. h. B'iji opdooi met te zware vracht rijden: A. G., Oudelande f 1 b. of 1 d. li.' Als werkgever geen zegels plakken voor z'ijn arbeddtrs|: C. d. C., Schore, 82 mail f 1 b. of 82 niaal 1 d. h. Auto laten besturen door een persoon beneden 18 jaar: J. H., W'olphifli'tsdijjk, *10 b. of 10 d. h. Met een auto Vijlden zonder, goeden spie gel:, J. Z., Kani'perland f5 b. of 5 d. h. Des avonds fietsen zonder lichtS. M. P.. J. L. L., Rillaüd|-Batli f 5 b. of 5 <1. 'h. Dronkenschap, le herhaling: C. P. Z., 'iS-Heer Arendskerke, 3 d. h. Itechtbank te Middelburg- Zekere J. L., 34 jaar, zonder beroep vroeger wonende ta Gpoede, thans in voorarrest te Middelburg, had zich te .verantwoorden wegens; diefstal te Groede uit 'n brandkasf van een geldsbedrag van ongeveer f1050, een /obligatie a f 1000 en bovendien van twee obligaties; van f 1000 ieder, welke diefstal was gejileegd in Maart of April 1932. Verda/chte wasj sinds dien voortvluchtig en wea-d onlangs; ta KruiSjsel door de politie aangehouden, waajr» na uitlevering naar Nederland volgde. .Verdachte erkende thansi de feiten, en verklaarde destiijlds den sleutel van de brandkast te hebben gevonden, deze ge opend te hebben, Waarha MjT yoovnoemde gelden en effecten Wegnam1. 'Met het geld heeft hüj! "in Frankrijk ■en andere landen gespeeld op' banken. Allös is volgens hem) daar- vea-fofjen. DDI© Officier van Justitie eischic een gevangenisstraf yap '8 tnfaanden. 1 D!e ambtenaar van het O. M. blijf Jiet Kantongerecht te TTerneuzen was in hoo- ger beroep gekotafen tegen een tweetal vonnissen, WaarbSjf zekea-e P. de R., 25 jr., vent^ter te Axel en F. v. L., 24 jr. m'elksfïjlter te TerneuiZen, Werden vrijget- slproken van de hen ten laste gelegde overtreding van de Crisjid-Zuivelwet n.l. het ten verkbdp voorhanden hebben van boter, Zonder dat deze is| voorzien van een mlerk. De Kantonrechter .overwoog o.m1. in z'ijn vonnissen, "dat z'.i. niet m'et feillóoze ze kerheid kon worden vas/tgesteld, dat de ■door de betrokken ambtenaren ïnbtesjlag- genomen boter, boter Was in den zin der Boterw'et. De Officier van Jujsjtitie is van meening, dat het vonnis; van den Ka,ni|anrechter „onjuist'" is gewezen en de bedoeling van art. 2 van het Zuivelbesluit z'.i. geheel anders is. De Officier heefft m'et verontwaardiging vau de vonnissen van den KanUonrechter kennis genomen cu eischt thans vernie tiging van <1© vonniSfSen, waarvan hooger beroep m'et veroordeeling van de Verdach ten, ieder tot een geldboete van f 25 of 10 dagen hechtenisi. Vervolgens .kwa'ml de eerste zaak in hooger beroep aan de orde, inzake de Criris-VarkfénsWet. Het betrof hier een door "den ambtenaar O.M. ingesteld hooger beroep tegen J. de P. te Terneuzen. die; «r ongemerkte varkens op na hield, en toch door den kantonrechter was vrijge sproken, .omdat z'.g. de Zeeuwsclie Var- k'enscentrale te Hulst niet bestond. D© Officier van Justitie Was het niet den Kantonrechter, die dit vonnis) heeft gewezen, niet eens. Volgens den Officier is een centrale gevestigd in Zeeland. Do Officier eisehte vernietiging van, het vonnis, van den Kantonrechter en veroo/r- deeling van verdachte tot een geldboete van f 25 of 10 d. h. Unironw ambtenaar. Zeeland in opsp/rjaa/ak. Voor het Haagsch Gerechtshof werd nenandeld de zaa/kl van'H. J. v. d. O. te Terneuzen, wegenis) verctuisteiring als ambtenaar door de rechtbank' te fflidt- delburg tot 9 inhanden gevangenisptjraf veroordeeld. Het verduisterde bedrag w'as f 17.300. Verd. had de verduisteringen gepleegd als secretaris van verschillende polders in 'ZeeuWsch-Vlaanderen. Verdachte bekende. Hij1 zeide, te zullen trachten, het bedrag terugte betalen. De 'procureujr-gemeraal mea-kte op, da,t al eens eerdei- Was gebleken, dat in Zeiet- land personen dergelijke belangrijke func ties vervullen, hoewel zlijT niet 'berekend zlijfn voor hun taak. Adinïnisja-atiei en cou- trole deugen niet en zioo onts/taat een chaos. Als een deskundige daz'en ontdekt, valt de dader als; slachtoffer. D|aatrtegan(- over echter kan mfen ^tellen, dat hier sprake is van het bederf va/n het openf- bare leven in Zoo'n provincie. Men vraagt zich .af, w:at achter de qohermten gebeurt, zonder dat het blijkt. Zoo id het wel moeilijk, in te gaan olp een verzbek', dat de verdediger verinbedellijk' z'al doen om de uiterste elent'entie te betrachten. iWlant ■wijl z'ijn hier op een hellend vlak', dat leidt naar een corruptie, tot schade der fun," dam'enteel&le belangen van het Nederl. volk. In het onderhavige geval'heeft jaren lang een verkeerde toestand bestaan, Wel ken bekl. door zwakheid, door laakbare nalatigheid, heeft bestendigd. Men kan zeggen, dat de besturen van) de poldertjea bekl. nooit hadden inbeten toestaan om bestuurdertje te spelen. Maar de leden dezer besturen zeiven zlijln eenvoudige arienisjche». Spr. vroeg bevestiging van bet vonnis. D'e verdediger, mil-. Tichelman, zeide, den toesfand in Zeeland, speciaal in Ter- neuzen, te kennen. Inderdaad is de con trole zeer sjeeht geweest. D[e toestand in Zeeland is zeer zonderling. 'In Mei van het vorige jaar hebben God. Staten een soort razzia gehouden. Zij! hadden do controle overgelaten aan de polderbeatui- ren. Er k'wamen dan een paar boeren, die een glas port dronken en een sigaar rookten, en zagen, dat er geld in de kas wia's, wat altiijid wel het geval was. Er zlijln m'ensghen, die 1 a 2 ton te kort kwamen en die zlyh niet vervolgd. Vier ontvangers-griffiers hebben tekorten. Eén is; voortvluchtig en een lid van Oed. Stai ten weet, waar hlljl is;. Er waren menschen bijl, die bevriend wiaren m'et Ged. Staten. Dez'e m'an moet nu slachtoffer Worden. iW/at de dijkbesturen betreft, hun con"' trole Was zee? verslapt. In één der pol ders inbeten ingelanden een bepaald be drag betalen en Wb,t tekort komt, passen de overheidslichamen bij!. Maar de voor zitter van het dijkbestuur teekende do desbetreffende staten blanco. Ged. Staf ten hebben eensj f 4000 meer gestuurd, dau bekl. Zelf verkocht had. Het teveel is toen teruggestuurd. Bekl. kon net zooveel stelen, als hlijf wilde, al' heëft hij)"het met de blaneo-sjtaten gelukkig niet geda/an. Er w'a/S destijds een groot geb'rpk aan intellectueelen in Terneuzen en deiz'e be klaagde, Zonder eenige eruditie, kwaml in de geur te sltaan van een intellectueel en Werd zelfs! gepousseerd als bankdirec teur, ofschoon h'ijpniet eens schoolmeester heeft kiinnen Worden. Krachtens een ïn- haerenten aanleg kon deze mlan niet „neen" zeggen. Er Waren comtnisisarist- sen, die m'aar ra;ak geld van Zijïr middenf 'standsbank haalden, en de m'an kreeg het niet in zlijln hersens omf te zeggen, dat dit Zoo' maar niet ging. Bekl. heeft geen mist dadigen aanleg. Een notabele te Axel zei aan Spr., dat bekl. zich dijk had kunnen stelen, maar Zoo arm is als een kerkrat. Bekl. zelf is bl!ij[ datl de fraude ten slotte aan het licht is| gekom'en, want hiijl had geen leven mteer. f Uitspraak 5 April. Predikant veroordeeld. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft gister arrest gewezen in de Zaak' van, Dis. E. te WjintersfwSjjk1, beschuldigd van het 'sichdjjfven van anonieme brieven. 'D|s. B". werd wegens beleediging, tweem'aal ge pleegd, veroordeeld boft 1 mfaand gev.st'raf. Ao-odlof tige vergissing 0|i de tijger jacht. Die bekende "b'eroepbjager uit de Lamj- pongsbhe districten, do beer Le Beau.be, bevond zich o'p de tlij|gerjacht in da buurt van Ooenoeng Soegih, waar tiijjgersi waren gesjignaleerd. In het boseh hoorde Wijt ge ritsel in het struikgewas en meende twee glinsterende oogen te zi'en, waarop 'hiij schoot m'et zlijln met een idumdumi-kogel geladen Mauser en ontdekte dat hlijf tweo m'ensjchen had geraakt. De voorsta werd op slag gedood dooir een schot in 't hart. De tweede die achter den eersjtie 'liep, kreeg de kogel in hot rechter schouder1-' blad, Werd bewusteloos opgenomen en is thans stervende. Beide slachtoffers wa(- ron vispchers en gewaponèl m'et nétten en een lantaarntje op weg naar een nabijj- z'ijjnde vijVer. VOEiTBAL UITSLAGEN- B.-K. Z- V. B. KuchaekeuVulhardmg 90. Een schitterend lentezonnetje, 'n m'atige wind, een prima terrein. Geen wonder, dat er animo was blijf do spelers en dat de „Langen DiekZwart 'z|ag van de toe schouwers. J ammer yo;or de Koekoeken, die liever de menschen op dan lamgs hum terrein zien. Immerq, van üo dubbeltjes hangt ook veel afl 'D/e Koekioekeu versclilijlnen me't 2 in vallers en Volharding, vioorzoover we kunnen beoordeelen, m'et 1 invaller. D;e Ovezandsphe captain wte in 't loten ge lukkiger dau zfu collega en. verkiest mot wind inée te spelen. D|e eerste/ aanval is voor de thuisclubna keurig sam'enspel tuöschen linksbinneu en middenvoor gaat "t eerste schot precies over 't Volhardingi- Uoel. Èven'wel, de vogelsl kbmten terug en de druk wordt gnopter. 'n Keu,rige voor;- zet vau reehtsj, de backs missen grandioos, de linksbinnen m'aakt 'n dankbaai; gebruik vau de kans], en onhoudbaar vliegt no. 1 langs keeper Blij|k. Zoo] ging 't tot de rust toe steeds door. D;e Koekoeken schijpen de 'dportverslagen in de krant goed bijl te houden. Immerq imjoesten we de vorige Week conZtateeren, dat er in het begin vrijl lak^ gespeeld werd, Zondag, j.l. ging 't er van meet afa/an geestdriftig op los en ieder werkte wat hijl 'kon. Bes|ultaat: de ruststand was 40, ten voprdcele der Koek|o©ken. Na de rudt, toen de thuisclub nog,het voordeel van den wind hadv werd er haa,s|fc uitsluitend op/ één helft" gespeeld. Het einde kiw'am' met 90. Jammer voon- Volharding, dat toch wel 'één of twee tegenpuntje^ had' verdiend. Intusschen bew5j(st deze uitslag wel, dat Volharding m'et 'dit ^Iftal geen schijn van Kans m'aakt tegen de Koek^ekjen, die bovendien niet eenq volledig waren. Er zitten 'n paar goede, zelf^ heel gjo'ede Spelers in het Ovez'andsche elftal, mUar het meerendeel i^ te ZWak. Best is hajfv. de links-binnenpok reehts-baek en mid|- half Zijin goed. Met wat beter samenspel, cn vo/oxal door veel kaltu'er ,de situajtiu te overzien, dusj d|0or m'et meer overleg te spelen, zou er fpich bete" resultaat bereikt 'zlijln. J Ook de Koekoeken dienen no-g niet isitil te zitten; oefenen', veel en serie/us oefenen, blijflt voor allen 'n gebiedende eisiehdo bal-handigheid laat blijl velen nog te w'ens'ehen over en het feit. dat 't nog di'kWtjt'sj voorkom't dat twee Zpelers elkaari n den weg loopen, bewijl/jt ook voor hen, dat zte nog mlééa- met hun har» sens moeten öpelen. 'Het publiek' moet1 bodenken, dat voetballen, geen spel is voor jongejuffirouWen het mbet niet dadelijk gaan mbpperen, als) tweo tegené standers elkaar eens onZaeht' aanraken, Trouwens, de geest ttusschem de spelers onderling is; idtstekend geweest. Maar ten slotte kan er maar1 één piartïjl winnen. .Diat die partij niet altijd wint, die tnën graag z'ou zien winnen, isj nu eennfaal niet te verhelpen. Ook het publiekpilo/et blijk' geven van 'n sportieve geest. Chauvinisme ia nit den) boiozel Partlijfzcn IIIKoekoeken II 50. (Vriendschappelijk Van 't tweede elftal der' Koekloeken raakten de midvoior, rechtsbuiten en links half den bal niet mlet het goede gedeelte van den voet. Van 't derde elftal der Pat'riijfzen moet hetzelfde gezegd worden van den rechtt en linkshalf, rechtsbuiten, linksbinnen en linköbuiten, terwijl de rechtsbinnen dit nog niet heelöm'aal Zuiver deed. K. N. V. B. Het Zuiden. I le klasse LONGA—NAC 3—21 BW-Wülem' II 3—2 NOAÜ'Middelburg 251 2e klasse A: BBCTerneuzen 13-j AIEVO—Alliance 2—1 TSCDongen BredaVlissingen 22 De Baronie—DOSKO I—I i 3e klasse A D'e ZeeuwenZeelandia II 5 Terneuzen HVlissingen II 21' Middelburg IlSassche Boys I1 3e klasse B: HiansweertM'EV OU 60 Zeelandia—SINOTO g—0 sfe sfs Diaar B.V.V. haar wedstrijd, tegen IWdb lem II heeft gewonnen moet Middelburg in de degradatie-iwedistrijden uitkOlmën. WAT MENIGEEN NIETS WIEET- .Wilde zangvogels zingen hoogstens achtt ot tien weken per jaar. De naam) „America" werd bet eerst gegeven aan Contraal-Brazilië, naar deil ontdekker.: Amerigo .Vespiucci, NIEU Rnreaux van Redactie en Admii rëetöon Interlocaal No. 207 RUkantoor MIDDELBURG. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Dr.DECKERS is no.1 op de lijst der R.K. Staatspartij in Den Bosch-Zeeland van de op Maandag 3 April a.s., des avonds 8 uur, in het „Schuttershof", aldaar. 1. Bespreking van het pro gramma voor den te houden Oranje-avond op 19 April a.s. in de Groote Kerk te Goes. 2. Aanvulling van het Bestuur. 3. Bespreking van verdere werkzaamheden der Oran je- Vereeniging. Alle leden der Vereeniging worden verzocht deze verga dering bij te wonen. 31162-30 Namens het Dagelijksch Bestuur: J. I. VAN BALLEGOIJEN DE JONG, Voorz. P. G. C. ROTHUIZEN, Secr. Coupon No. 13 per I April 1933 der 5 Garantie- leening is betaalbaar bjj de Namens het Kerkbestuur, S. A. J. WILLEMSEN, 31164-20 Pastoor-Voorz. lijdt aan trage ontlasting, gai, slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn,geen eetluBt, slechte spijsvertering enz., neem dan Wortelboer's Krulden of Wortelboer's Pillen en gij zijt spoedig weer her steld. Verkrijgbaar a 60 cent bij Apothekers en Drogisten reeneivanmi£ 5 cent per stuk: Fondant-eieren, Schuim-eieren, Marse- pain-eieren, Marsh mallow-eieren, Netjes met 6 eitjes.. Geglac. suiker-eieren 5 voor 10 cent Gev. eieren 3 v. 10 ct. Zangvogel-en conserf- eitjes, II ons 10 cent. PaaschcroquetslOc.ons Nougat-eitjeslèonslöc. Pral.-eitjes, 2 ons 15 c. Chocolade net-eitjes 2 ons voor 25 c. 2 cakes 35 cent De Notaris J. J. VAN DUKE te Kruiningen zal op des namiddags 2 uur, te Hanswesrt, in het café van den heer F. Meyer, krachtens art. 1223 B.W. publiek verkoopen MET CAFÉ EN ERF te Hansweert, a/d Werfdijk, nabij de sluis en ponton, groot i A. 85 c.A. Bewoond door den heer Joh. Polderman. 31108-22 In gebruik te aanvaarden 15 Mei 1933. Nadere inlichtingen te beko- .raen ten kantore van den Notaris. De Notaris H. JONKERS te Goes zal op n.m. 2 uur, in de herberg van den heer OTTE te Krabbendijke publiek verkoopen te Krabbendijke in den Nieuwlandepolder, groot 3 Hectaren 41 Aren in den Maagspolder, groot 1 Hec tare 43 Aren 10 Centiaren. In pacht bij P. Engelse tot rooven oogst 1933. Te veilen in perceelen en in com binatie. 31160 23 De Notaris H. JONKERS te Goes zal op des avonds 8 uur, in de „Prins van Oranje" aldaar, krachtens art. 1223 B.W. publiek verkoopen te Soes, aan de Bierkade, groot 1 A. 55 c.A., eigendom van den heer L. Janse; te Goes, aan de Kreukelmarkt, groot 95 c.A., eigendom van den heer C. J. Louw-s. Beide perceelen op gebruik bij de betaling. Bezichtiging aan te vragen bij den Notaris. 31159-29 MEVROUW VRAAGT VOOR UW MIDDAGTAFEL IN BLIK. over gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijsver tering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, lusteloos heid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., want door het gebruik van de van Jacoba Maria Wortelboer te Oude-Pekela zijt ge binnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens, en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Overal verkrijgbaar 4 60 cents. 13157-40 1832 100 jaar 1932 Nog af te geven kiemkracht 92 pet. Eigen teelt. Te bevragen bij B. MOL, Telefoon 19, 's-Gravenpolder. verdrijven spoel-, made-, maag- en andere ingewandswormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. 85 ct. per doos. Drie doozen f 2,40. Bij Apothekers en Drogisten. De «temming voor da Tweed komt wederdagen aditereen in gesprekken en dagbladen da sj rechts, of links tot uiting. [Wij! leven tegenwoordig wel van etrijfd. - Overal, in iedenen krma .nog van omvang, is er verdeeldhei, meer diepgaand verschil. Vers uitgangspunt over doel, over versehil op ieder terrein van Iedereen heeft tegenwoordig mëening. Zoo N het altijd gew| tegenwoordig tracht "inen bov deren voor zïjln ïiieenmg te wl namen georganiseerd, eensgezmf tegenover hen, die een andere voorstaan. Mém ziet dat in het geW'ono leven, m'aar vooral bemerkt nJ politiek gebied, Waar twee groei over elkaar staan: Rechts ej Vos ral in verkiezings/dagen stel zelf de vraag, waarom) kiinnel menschen in Nederland het niet] waarom moeten züjj Jiu in "die t naxtijlen, links en rechts verd] Van beide z'ij'den willen zij' goede voor ons; volk', den bloei vaart van Nederland. Iedere weert bij1 hoog en laag, dat het jl doel heeft, m'aar dan vraagt mij cf het goede dat beide/ partijfen de middelen, die z'ij daarvoor werk'elij'k goed zijn Het isi dus noodig, dat w'ijl dié twee part'ijën als) goed besel welke middelen zij] aanvaardei doel te doen sjagen. Al» 'wij'1 dat weten, dan mbeterj kiezen tusschen een van beiden rechts of links. i Als wij" "partij'ij kiezten, en dit doen, dan moeten wij1 'ons tocl voor een groote fout. Wlij! 'm partij kiezen, m'aar daarom no'y audig worden tegenover pers|q Wij moeten beginselen, dat ii ven, en personen streng uit elkj den. Wij' mogen wel het doel d partij verafschuwen, maar wijl nooit afkéerig toonen van de pe De strijd tusschen rechts en niet om' personen, maar om dol delen. /Menschen kunnen dwalen, ml Kelen zijn eeuwig cn veranderen Welk z'ijn do beginselen vl welke die van links]?, D'e rechtsche partij 'heeft al] de isbuvereiniteit van G!od, het God. De partijen van links hebben Kei niet God, maar den mensch. Door alle eeuwen heen heeftj de strïj"d geweest. Vopr of tt| /Wie zal regeerènGod of do Schepper of het .schepsel. Het antwoprd op deze vraag rechts: God. Hij is onze wetge| Hij is de Koning dor kjoningen der heeTen. 1 Volgens link's is do mënsch Im'oet heerschen; hij' z'al mjoeten Wat kwaad of goed i». Zal de m!en'sch koning z'ijn o souverein wezen, dat is de gr:o« die de m'omsehen in ons land in len Splitst. D'e rechterzijde o zich aan Gods ge,; ag en belijdt d vereiniteit van God. Links erkent Gods gezag ni perkt die zixo, dat feitelijk de m zelf regeert. Wanneer links tegen Gods hoe is het dan nfogelijV. zullen, zich afvragen, dat in ons land allen een godsdienst belijden, dj Gods ojvpergezlagerkennen, toe) velen linksch steüfmcn. FEUILLETCj 94 In k'aorbsigen ha,a(S|t, hijgend beaekt. betreedt hij/ als het wanel de heerlijke plek. 'Een open plaats, door reu, omringd, voor zijin voeten eed waterplas in een koon van bil groen gevat, blauw als een iJ Saphier. Hjoogier, hooger, moes" voelde zich moede, maar den mo, cnneic op. Do schat dea- Kniziken, desl schemerde voor zijn no/gem op on deed hem' alle mojdttem en gering acht,em. Nog eenige schreden hiooigei- k stokstijf staan. Wel had hij! reeds enkele sJ boud gezien, die steeds talrijk naarmate hij de helling beklom, maar slechts enkelen dar goudkit lang hij, zie, langs den oeveir v: Wamento had gevonden, maai. was een schat, da|t moest del Kazaken zijn, de schat dei- koj f811 aa» -in hl,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4