INNEST "I NIEUWS COURANT DINSDAG 28 MAART 1933 LAATSTE BERICHTEN KERKELIJK LEVEN b LAND- EN TUINBOUW^ MARKTBERICHTEN 'OU RANT l de passsie. alle renegaten. rn$ kan laten, ter, toen hij na- xO|ode Marinel- igen, het jer op der Katholiek|e en, die dom' de gekheveld iwjor- :engen. er kunnen Zwij- ïathplieken in s van hun geloof moeten verdui* band geslprongjen met geweld tte- >éu partijl iq, die is het &o|cdalisti'- huiten werking liters afzette, de ontsloeg en met trad 'tegen ieder, utdtonnaire gedoe djotor ds brave ons ten yoor- minister Deckers ömhtigde wijze in jesstrijdt! lat dhr. Vliegen eeft) zijn politieke staan te oreeren jlheid, welke de poveel beter eert echter eenige na-1 :o, die leeren ho« efde broeders de mparden, marta- 1! 'zeep brengen. bloemlezing, in Ir Lm'era een verrichtte in zijn aij'plotseling door die den grijzen topdstjak. werd door de [htervolgd en ge- getakeld, 'dat hij' mdingen is; over- Father Be tan* gènjojmten op het •as, aan '300 kip- 'dienstpndefwtlj's te Le deze arre te overtuigen, dat trijd met de wet ist verricht w'exd ing geautoriseerde ok Fr. Urdaniva vangenis werd 'de deld. dat hij daags Uit San Christob'al Mexico, aldus een ïstigziek te bed. ilitie-agenten over- met revolvers in naar de kazerne y,e omtwonende b,ar nden herder wilden geweld teruggo oi'® 'vergrijp W'as, ster gertegistreersd p, toch zou hebben godsdienstoefening tepee. istjoor van de Pir Vijouw yan den mreion (staat Coa- liet uitdieelen van en aan «arme kin- n der parochianen, srd door een insp'eet- uders der kinderen .teir1 te beletten, dat werd weggevoerd. o[p bij de betrokken le wegens oen po- vrijbrid-efoeroo-ving, i 50 Pesos en w'erd rest gesteld. La/ter r vrijgelaten, m'aar fwijjtgesohlblden. onze roode vossen uitkeek. geneesheer, ingaan.' ees, de heer ScMjve p'erklui e,moeien en volgens den voor- k is), De heer V.an ihtenaren m'et groot oiogen hebben, wat tok' vroeg de heer ik 'van de lage qutt- e scholen. De voor de kostten per leer- ,aol ZOO' verminderd sidie van T _8 op' f 7 ia- - ag gehouden raadst- tot wethouder ,de n, mót 6 'stemmen T. A. v. Lierop. her"1!!!!. n besloten den ijk palen: voor Heinkenszand, ■n Nieuwdorp (gein1. 27, 28 en 29 April foordaanslag te Oss. van rust is de be- yetdenoan: opge- moordaanslag, huisvader soo ern- b voor 'zlrjin 'leven r Des middags waji- iriekkarheideir H- "Van ing vam de Ossche woning .bevindt. In- M1FUWE ZEEUWSCHË .00 St. WiUtordugraat tweetal wietajders, J waarblj «en, ,WH. v p v D. nit Gsa, den Me 'ééney de 27"Jar^e T6Bden .Wijnen den iniet® kwaads vebegon hevig te -^IdCTbrai een ?de veete, welke Benemen en c belde malmm be- eedert jaren tepcae wn staat, weer e hierop geen ant- Don van D. een dreigende hau- g£Taang^men hebben en zich niet ont- e en hebto fr W hevigo 1 1 toe te dienen. Deize trachtte Sn°Svaller van het lijf te houden, hot- Sen hem gelukte. Eensklaps moeit de woesteling toen een revolver; getrokken tobben en gescholen in de richting v.am BVi oen. Het schot had do,el getroffen en Mreng w. in het ondesclichksini. Heit slachtcrfffcr, daifc door den revolveako-gel ewaar wals getoond strompelde een eindje warder, 'doch zakte' spoedig in een. Bij het hooien van het gehot waren omwonenden toegesneld, die den getroffene oen nabij gelegen huis binnendroegen. In dei_ con sternatie wist'de aanvaller per, rijwiel te ontkomen, doch later is hij gev.ait. De tweetand van' liet slaichtciffifer is hoogst' zorgwekkend. De getroffene' -slaat als ©cn°bijzonder oppassend man bekend. Hij is gehuwd en hóeft drie kinderen. Van D; izo't. een bekende vechtersbaas zijn. Hij is althans meermalen met de politie in aanraking geweest en sitaat zeer ongun stig bekebd. I)r roofoverval te Mijdrecht. Zaterdagavond zijn gearresteerd en naar 'Mijdrecht overgebracht twee per sonen 'die er v:an verdacht werden in den macht van 12 ap 13 Maait jj. een roof overval te hebben gepleegd op de 5 7-jarige alleenwonende caféhoudis.ber mej. C. Hl. De verdachten 'ziijn de. 22-jarjge schipper E. JR. uit Zaandam, die vroeger te Mijdreoht heelt gewoond en de te Amjsterdaïm wo- mende schipper J. B. K. Hit hot onderzoek' is gebleken, dait, de politie de. juiste daders in handen heeft. J. B. K. heeft reeds bekend, .doch Hl. R. heelt verklaard niets mat de zaia,k uit staande te hebben. Brownings in beslag gen om en. De oplitie te Enschede heeft Ziaterdag- macht bij een inval ten huize van H. 50 ,e ïdaip. iff en 1 lat R" .trrownings in beslag gienomen ,toeu er brownings in beslag genomen', toen er •over den verkoop er.vlan werd onderhan- - -üeld. Brand in het Mastbosjclh Onder de gemeente Ginneken heeft- Zondagmiddag in bet deel van bet Mast- ■tjoisch, dat den naiam' Galde'rsohe Hek «draagt, een bosChbrand gewoed, die voor- ai door de enorme rookwolken ver in den omtrek de aandacht trok. De lieer Tut-ein Nolthenins, opperhout vester in de houtvesterij Breda, leidde zelf krachtig het bluissohingswerk «en wist ■Sia brandende basehopipoivlakte tot eenigó bunders te bapierken. De leerlingen van de. Bykstuobtisahoiol, die waren gewaarschuwd, versöheneu gpioe- tei' plaatse.. Het vuiur was toien evenwel reads, door het baschpSraonéel, de marechaussee en een aiantal burgers, tot «taan gebracht. Er is een flink' perceel 12-jarige gtwve Mennen eigendom, van don Staat -verbrand. Het bosdh is niet verzekerd. Po Ok.rza.ak' van den brand is niet 'bekend. -Juist Zaterdag .waren de borden gefplabtet, ■Mat het nooken in de hossehen is' verboden. Auto-omgieval. rijdaigmiddag is de auto van den heer TT. uit Weert.MeersSen even over de V;'BelgisChe grens niabij .Maastricht in bot- -sing gekomen mat een Belgische vhaoht- fettto- De hatsinig .was dermate hevig, dat de tbc er T. mat zijn eohtigenoote', die pvanaenls' in den wagen z'at, naar het ziekenhuis jpalvariën'berg te Maastricht werd ge tracht. I Zonder tot bewustzijn te zijn gekomen is de heer T. Zondagmorgen overleden. Ernstige brand wanden bekomen. fc Zaterdagavond had bij de werkzlaamhe Meh in de Spiritusfabriek te Biehgen op .Zoom een ongeval plaats dat noodlottige .gevolgen had voor 'de 30-jarige arbsideir Koevoets. Deize bekwam bij zijn werk- eaauiliedcn zulke ernstige brandwonden Mat hi, naar het Algemeen Burger Gast- imis vervoerd moest worden. Naar wij vernamen wa,s Z'n toestand Zondagmorgen redeli.k. Wapen sfm'nkkol. Dezer dagen hebben wijl er melding van eeimiaakt, diat recherdheur^ van de Ceni- itrale Eechertefoe te Botterdam! drie mank nen hebben aangehouden, die bezig waren iMargarinedoozen uit een auto te laden, Iwelke stond aan het Stieltjesplein. Een pnderzpek wee^ uit dat de doozen geen poiargarine maar 63 automatische 'pistolen en 63 pakken patronen bevatten. Do a-ev.ol- ver.s w'ar-en afkotobtig uit Zwijndfiecbt. Thans bereikt ons het bericht, dat Zaf •terdagavond te Botkoop eèn sensationeele i.inbeslagnetm'ing van wapens en patronen leeft plaats gevonden. I Het wasj de jrolitie dier gemeente reeds ■enkele wteken bekend, da,t een w,ap;cjir ^fransjport naar "boskoop te verwaohten Bias. Dezer dagen slaagde, zij er zelfs in, te weten te komen, jOp welken dag en wolk ^•dstip het gevaarlijke zaakje zOu aririf jeeren. Zaterdagavond slt.op'tc nu op den Konin ginneweg vo(oi' een' palkhuisf een vrachtf wa^in vier psrsjojnetn ffeizteten waf- a'®0, evenals| het voertuig allen afkfomstig «rt Botterdam]. Onmiddellijk werd met het f lossen van den wagen begjolnnen, doch ik"/rSChrn de politie, b^geatean door ^öliti© uit Gouda, 'ten Wneele en leglc op_ het sfeiokkelgoied ber xtom' fsnn 70 revers en Sal O» tZ u\h6t b:e2it het perfcal. Op. allesl Werd beslag gelegd ook «P den auto, terwijl de mhnnen werden gearresteerd. In den lop[p; van den avond 'Zijn «zlijl weer op vrijêl vjoeten gesiteld. 'Met 'welk doel de wapan^ en de pa tronen naai' Boskoop werden gebracht is nog niet duidelijk. De 'Bótterdamineirsi soliijhen blij! hm verhooir te hebben ver klaard, dat Zij' voptr verkoop aan paxticiu)- lieren warren besjteimld. Een ernstig onderzloek wtordt ingesteld cu oiolk de Kbtterdamls|che R'echerclie r-al daaraan mhedoen, aangezien het lang, niet uitgesloten is, dat men hier 'te doen heeft met een complot. Moeilijkheden tnsseken oam'munisten en fascisten. Tn den laatstteoi tijd Wordt in de hoofdk atraten te Arnheto! des Zaterdagsmiddags druk gecolpoirteerd met de Tribune en de Fascist. Die laatste weken hadden de«ze colplorteurd mieermlalen oneenigheid. Do laatste dagen deed nu het gerucht d» ronde, dal een aantal faspistisO'he studem ten uit Wflgeningen ZateiMag, naar Arn hem' zOu komen, om' de comtaitunisten eens af te drogen. Het was vei-mloedelijki dok doior deze geruchten bijlzbnder druk. in (le hoofdstraten. Spoedig bleek, dat do colnimunistisehe oolporteurs op den aan- gekondigden istTijd waren vioorbereid. Teu minste vijftig van deze oourantenveirkjooi* 'pers, de mtesten volorzien van een stevi- gen stok1, wandelden Zaterdag de blar den aanbiedend, in groepjes door de hoofd* 'straten. 1 1 Ook de fascisten hadden hun gelederen versterkt. Eenige tientallen van deze col porteur's, m'eest jongelieden, liepen de, oom- mluniisten vojor de voeten of volgden hen, of zij werden door een aantal aonrmuni^ten omringd. De politie Was| echter op rel* letjes voorbereid. 'E.en Zeer groote poli- tieimlaeht, agenten in uniform en recher cheurs, onder leiding van vier inspecteurs, hield de colporteurs voortdurend in het oog en bij, de m'inste poging, om met el kaar in contact tekom'en, werden zij ver spreid, terwijl het luidlfeels venten of stilstaan werd verboden en iedere poging tot samtenscholing werd voorkomen. Het was op dez'e wijze ten eenenm'ale onmogelijk om relletje^ te m'aken. HoeWel het dan oó!k "den geheelen' m'iddag erg ru moerig bleef, zijln ongeregeldheden niet voorgeklom'en, terwijl in den avond de rust w'as teruggekeerd. Alleen de politieposten w'aren nog verdterikt. I Noodlottige tSvisit. In het begin van vorige week wèa*d Wij de 'politie in de Spaarndaminersjlaiaat te Amsterdam aangifte gedaan, da,t na. een famüietWis|t in een woning in de PolanenOtraait een jongemlan was oveif leden. D[a,ar deze mbn veel last had van iz'enuw'en was] mbn aanvankolijik van meei- ning dat hij' tengevolge van pverspanning was gestorven. Men pntdekte echter op het lijk een klein wondje aan het borst been. Naar aanleiding daarvan is| een sectie verricht. Het bleek', dat' hier inder daad mbt een mes), ofeen ander schegp vhorweirp, mOet zij'n gestoken. Het borst been is' dporboord en de longen geraakt. Er Zijn aanwlijfzingen dat' een 28,-jarige zwager van .den overledene den hoodf' lottigen steek' z,o;u, hebben toegebxaebt. Hij', is gistermorgen djoor de politie .aan gehouden, d|0;ch ontkent echter gesjtoken te hebben. Maandag wordt. hij. ter beschikking van de justitie gesteld. 1 D|e Wolf' gevangen. De wolf, die Dinsdag j.l. rut de Eptterj- dambche Diergaarde ontsnapte en sinds dien zoek' bleef, i® Zaterdagochtend in 'alle vroegte in de N.oordmblensitraat ger rignaleerd en na eonige moeite in .aefn tuin achter de huizen van deze sjtraatj, waarheen hij gevlucht was, gevangen. W een auto aaugereleii eu gedood. Oj). den rijkls|wteg bij. Echt is Zaterdag de 66-jarige landbonWer P. Engelen juit Maasjniel door den bestelauto van de firma de Boer te Nijhfegen aangereden. Ernsjig aan het hoofd geWOnd is de mlan naar het St. LaurentiiU'S]Ziakenhuis te Bbermpnd overgebracht, Waar hij! des avonds, zonder tot bewustzijn te zii.j'n gekomen, is overl ieden. 'Een _onderz|oaK rveea uit, dat de bestuurder van den auto "da,ar ter 'plaatse de regelsj van het verkeer niet Zou heb ben gevoigd. Hij' werd aangehouden en is na verhoor op' vrije voeten gegteld. i Vüf'thaltribunc afgeb'ranid, Gisternacht omst,reeks half vier is de grooit.e, trihum,© in 'het B.e Quick-isitadion aan de Varleugde Hleerenotraiat ondelr de gemeente Hanen bij Groningen door brand Zoo goed als geheel verwoest; ail-een de berde vleugels staan nog pviereind. Dot ,rdat het st.adion zich bevindt in do gemeente -Hianeu, ©van buiten de gremls van gemeente Groningten, mocht. ,da brand weer uit de stad gacn a.ssist©ntiei veri,aemen Zonder overleg te hebben gepleegd met den burgemeester yan Hjarem, Deize laat ste was echter evenmin als de brandweer m Haren teleïlonisoh te baoeiben, hoeveel moeite de oommandanlt van de brandwieielr Gromngien ook deed. - i -0'® o-verdeklte tribune®, cantin-asi en de kleedkamers -zij'n totaal verwoest. De oor zaak van den brand is onbekend. De® middags was een voetbalwedstrijd gespoeld tnssdhen Be Duiek 'en Vriocitas. Drama, J^e schapp-er A. van B. uit TerneuiZem die -mot ziju schip mat. eie-n lading Ookes van Texn-euzen op weig .was na,ar Duin kerken, is, naar uit Antwerpen wotreh gejoeld, toen rijh schip, gemeierd lag jn de Gentisc'he va,art bij de geimle»nita' Moeir- bru-gge (geim. Ooatkamp) .door den echtge noot van e©n vrouw, met wie hij iZaeir be vriend -was-, doodgeschoten. Ook de vrouw w later ,c(pod'gesOhoten. Vrachtauto niet veie gesfofcn. Gistermiddag -werd de politie te Gouda gewaarschuwd, dat er te Biotterdalm een met vee beladen arato was -gieatioten. Langö da wegen, „die toagajig jjoit Gojjda geVen, werden politieipoeltien .uitigleztet. Aan de ■zijde van den (Kbtterdaiinschen dijk' 'nader- da spoedig een v^eauiboi möt gr.ootei snel heid- In plaiaite van ge-volig .gevlen nan 'helt hevel tot -stappen r.eied de auihp- met groeit e snelheid verder. Bi- de Malleigat- sluis hotislta de aiuitio; tegen eien .personen auto en van de verwarring, .die daarbij ontatond, wisftcn de beide passagiers van den vrachtauto te ontkomen, Hiéb riShi3"' lament van de dievten is b-ekend. I Geen Joodsche rechters in Beieren, Frank, de Beiersche commissaris van justitie, heeft aan de presidenten der rechtbanken meegedeeld, dat -als gevolg van den bij de verkiezingen gebleken volkswil, Joodsche- rechters in straf- en civieel z-aken niet meer tot leden van de rechtbank kunnen behotorein. Oioik Jood- scha advocaten zullen niet langer -ails officieren van justitie of smbstitulut mogen optreden. Bij de handelsrechtbankien moe ten Jtedsc-he rechters zooveel moegelijk uitgeschakeld worden maar hier kan het p;e,parlement van justitie disipensatia vlan he.t verbod geven, evenzeer als in reeds aanhangige zaken, waar een verandering in het nadeel van een cliënt of de te be handelen zaak Zóu kunnen zijn. Auto-ongeluk in Miexico. Op een bergweg in den staat- San Douis Pot-csj in M-exicioi .zijn twee vracht-auto's vol m'enschen, die van ,pen- uitsifcapij-e te rugkeerden, met elkander, in botsing geko men. Beide wagen® startban in pein 300 M. diepen afgrond. Twaalf' menschen Wer den gedood, terwijl 30 verwondingen op liepen. Ernstig vliegtuig,angO-tok te Hiayward. Uit Oakland in den staat Oalifornië w'orcit geimel'd, da,t. 'te Hiayward een vlieg tuig i-s gevallen op. een paar h-ujsj'eis. Er zi,n twaalf dood-en. De bestuurder on twee passagiers zijn lev'end verbrand. E.en huis waarop het vliegt,uig viel, ger-aiakbe oveneens in brand. Eir bevonidein Zich tien menschen in van wie er -n'egeii in. heit vuiur zijn omgekomen. Andere berichten spbeleen van 14 of 15 de-oden. De St. Jacob te Montreal afgebrand. De beroemde katholieke kerk! Sh Jacob te Montreal is dotoa' brand vernield. 'Elm echtpaar is gearresteerd onder verdenking van brandstichting. De schade- Wordt- -op ongeveer 300.000 dollar geschat. D'e S-t.- Jacoib was' de katholieke kathedraal van Canada's -eerste handelsstad en gebouwd naar het model van den St. Piet-er te -Riome. He.t bouwplan van den St. Pieter is bijna geheel gevolgd, m-et diti belangrijke onderscheid, dat de S.t. Jaeioib -een oojpie- is o-p halve schaal. De kerk dankt haar ont staan aan aartsbisschop. Bo-uirigeit. Toen de brand uitbrak' woonden 2000 geloovigen de Mis. bij- Er ontstond -een paniek, waarbij' vier vrouwen gewónd werden. Ook z-ijn zes brandweerlieden' 'g.èwond. 'Er is van de kerk niets- overge'blev'en. Socialistische roerigheid. De meeste .Weener bladen Zijn, Zaterdag in sterk! verminderden omvang versehej- nen. nadat de voor 95' ipot. sjori-dembcraiti* 'Sjche typografenbond een staking had af gekondigd. Bondskanselier Diollfuss, die voor twee dagen met vaoantie naar Ma.'iaaell was gegaan, isj toen hij' daar juist w'as aange(- kom'en, telefonisch teruggen-pep en. Dó rq- 'gr-.ering w'eig.erde m'et de s[t.akers te ondeg-1 handelen, m'aar ontving de uitgeven-sl der bladen, die aanbevalen om' de eensiuur te verzachten, hetgeen de regeerin'g Wedger.- de. Na lange onderhandelingen werd do voaq-censjuufi' [op- soc'.-deim1. bladen tot 3 wOken beperkt. Djaaa-op werd cle staking «opgeheven, nadat eenige kleinere bladen, die tot de chr.-spcialen en de HeimWehr behooren, nog tijdenlsf de stakingveirschet- nen waren en nadat oo-k de chr. bond van -Zetters. Zich tegen de staking had luitj- geisjp'roken en ve .'klaar d had, dat- Zondag .alle regeeringsjb'laden, ook de chr. socialo OReichqpost, zouden verschijnen. i iM-en kan vaststellen, dat de zettersstai- king, -die een -sjoo.-demloc'ratische aotie te gen de regeering beteeklende, na nauwer lijkls 24 uur volkom'en mislukt' is. In de heele -stad werd de p'olitie heden gereed gehouden. De regeeringsjgebou'Wen en dag1- bladdr.ukk'erij-en ^fconden onder speciale be waking. Diöór de hoofdsjtraten marcheerden troelpep in veld-udtou-sjtihg. Schipi in rejaralie geiankeu. D'e mailboot Preslident Madis,on, e|en schip van 14.000 ton, dat te Seattle aan de kade lag om' eeinige reparatie^ te on dergaan, is plotseling om'geslagen en ge- Zonken, verin'oedelijk do(ordat het plecht 'geballast Wias. Men vreest, dat zich aan boord drie leden van de bem'anning 'bei- vonden en dat die zijn verdronken. De 'tohade wordt op 250.00 dollar geschat. Tros|sen houden het schip nog eenigszins overeind. I F I IJoodsche btfyo'at van Djuitsche goederen. Die Londen'sjche Joden Schijnen werkelijk -een geestdriftig boycot van de Duitsehe goederen begonnen te zijn. V,olgens een vooraan'staand Joodsch leider, die inlich tingen gaf aan een verslaggever van de 'Diaily Herald, zouden de leiders die aar zelen Worden voortgedreven door de groote massa Jóden. De boycot zon reeds hon derdduizend 'ponden waarde aan handel toet DuitsOhland bestrijken. Vele Winkeliers) hebben papieren op geplakt Wet het opschrift „Koopt geen Dniitscbe goederen." Auto's rijden rond, 'w'aaro'p staat „Judea verklaart Duitsch)- land den oorlóg. Boycot alle Duitsic'he goederen!' 1 Den eigenaar^ van een belangrijke groep handelsbladen zijn alle advertenties van Joden iöpgezegd. Een oTder op Duitsjohe taachine's ter wOarde van een "bedrag van 50.000 'pond Zou gisteren telegrafisch ge schrapt 'Zijn. Van alle kanten hoort men dezelfde berichten. In de Albert Hall Zal een groote bijeenk!o]mfe|t gehouden! woe den, waarop zoowel Christenen als Joden 'Zullen Opreken. Onder de eersten bevindt zich lord- Cecil. Spiouuage in Roemenie. Do vertegenwoordiger te "Bpéka'resft van de Tsjecho-Slo'w'aak'se'he Skoda-fabrieken is, op militair bevel gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van spionnage en ver duistering van militaire documenten. De vertegenwoordiger, Selesjky, verklaarde bij dijjn arr'BStat-ie, diat hij niet heeft willen 'Spionneeren, m!a,ar -de documenten slechts ■in het belang van -de uitvoering v.an mili taire orders aan de directio van de SkOdaj- fabrieken had Willen zenden. De aangelegenhe-idf-'Séleriiy had dezer dagen reeds aanleiding gegeven tot de batten in de fcajn'er, wlaarhij een slpreker van de oppositie er opi wees, dat bij de 'Wapenbestellingen in ,1930 verscheidene 'ongeregeldheden hadden pla,at^ gevonden. Zoo Zouden behalve geheimfe militaire do- eumtentep -die verdwenen, ook; pbo-vi^ei- gclden tot een aanZienlij(k| bedragl znijT uit|- betaald. Roetalenië had echter geen- kanont nen ontvangen. Seleslky is Oostenrijksch ondei-daan. Een nat Amerika. Otp, 7 April z-al naar «JJe waarschijnlijk heid in die Ver. Staten weer bier mogen worden -gebrouwen en verkocht, 'd. W. z. bier mfet een redelijk alooho-l-percentage. Het is reeds 13 jaar -geleden,, d-a,t de V-er. Staten den kurkdro-gen toestand ingingen eu de resultaiten hi]; deiz© kneveliiug van de vrijheid van hielt individu hebben z-ioh dermate gewroken aan heit A-merikaansche volk, dat men blij' is, dat .door de regee- ringswisseliug de mogelijkheid werd ge schapen om weer in rusit en zonder wets overtreding een behoorlijk glas wijn of' «en goed glas bier te; genieten. De wat,, welke het alooholverhruik verbood en de bereiding, be-t vervoer qn het drinken or van Strafbaar stelde, beirusitta niet op ■een werkelijke gefundeerdheid in het rechtsgevoel. Aanvankelijk moest men er zieih wel naar schikken en de straffen vojt overtreding waren zloio- ki-ae dat p-ar- tjculieren eerst eens de kat -uit den boom zagen, maar op den dulir bleek' een groot percentage van het Amterikaanisohe volk niat bereid, zich op het gebied van bei drankverbod te l-ate-n ringelooiiem. Ja-, ve len -die vroeger naar wijn, stgrken drank of' bier niet taalden werden door. het ver bod geprikkeld en deden het nu lekker teen., alleen omdatzij zich niet wilden laten dwingen. Ben georganiseerde wereld van dranksmokkelaars werd uit den bo- d- u gestampt en het bedrijf -bleek dermate lucratief, dat de- mi-sdadige-rsklasse er een noodt falende bron van geldelijk' voordeel van wist te maken. Het alcoholverbod leidde in de Unie tot de organisatie van de misdaad en voo-ral tot de financiering van de misdaad. Tenslotte bleek ook de tenuitvoerlegging der drankv.erbodspeipar lingen ondoenlijk. Het werd te duur, het leidde tot teveel vonnissen gn door de ovorvóllieid Van tal v-an gevangenissen ontstonden daarin ztoo- ondraaglijke toe standen, da|t herhaalde uitbarstingen en mui-tcri„en ex het gevolg van waren. Bin nenkort zal men nU het ofi'icieele eind zien van dit alles. Over-al ligt in de V-ex. Staten het bier gereed om te wo-rden uit geschonken en op 7 April zal de kraan worden opengezet. Eien gasontploffing. Bij' -een huurkazerne in Ciarvillasitire-eit; te Gateshead bij! New Qasitle is gisteren- oebtend een ernstige gasontploifffnig ge schied, waardoor 4 woningen totaal ver woest werden -en 20 andere ern-sltig be schadigd. Stiukken puin zlijn op 300 M. van de plaalts des onheils meeijgekómeji. Toen de brandweer met helt opruimings- werk kon beginnen, heejft zij zes lü'kbn onder de puinhoopen te voorschijn, ge naaid. Er z'ijn meer 'dan 20 gewond-en* waarvan enkelen in ernstige® toestand verkeeren. Tweei personen worden jnioig vermirt, maar het is nog onzeker of z'iji i-n huis geweest Zijn. De staking bij Ford. Naar Reuter geldde, .blijkt de staking in de fabriek van Ford te Dagenhapi, dia gisterochtend geëindigd Scheen, toch voort te durpn. Klaarblijkelijk hehbe-n de werklieden geen genoegen genomen mat de. toezegging, dat cle directie de loons verlaging gog' eens nader zou overwegen. Benoemingen. Z.H.-Exc. de Bislsfehop van Haarlem'heeft benoemd tot Pastoor te Amstelveen den -woleerw. heel' J. J!. H. -Rakfe'n, tot Pastoor te Oude-AVJettering den Weleefw'. heer P. J. Aai-tst^ thans Kapelaan te Amis'terdam (H. Maria Magd.) en tot Rector van het St. J-dZefhuis te Poeldijk' 'den Woleerw: heer F. P. H. Goossens, than-s Kap-elaan te Voorburg (O.L. Vr. Hem.)' i Het Vicariaat va-n Batavia. IMoniqefgneur Van Velse® "is op' izjun verzoók Wegemsj -zljjn gezondheidstoestand ontheven -uit de lumetie van Apostolisch Vicaris; van Hata,via. JvTet het bestuur over het 'Vicariaat Batavia iq belast -met Men titel van Provicarisi, pastoor A. Th. van Hoof. Groo ter eiereigel)ri:ik. In een gesprek mfet een der voornaam!- st.e personen in den eierverkoop naarbinj- nen- en buitenlan-d Wordt mfedegedeeld, 'dat Nederland de laatst» weken door de groote prijsdaling 50 pet. m'eer eieren verbruikte dan voorheen. Te Rhermoihd Warden oip'Bet oogenblik zelfst in enkele m'eest 'bekende restaurants harde eieren aangeboden aan 'de klanten, die er hun Ipotje -bier drinken, zonder eenige prijfqverkooging. f HEINKENSZAND. Maandagavond j.b vexgadei'de de Raad. Aanweizi'g.allei leden. Notulen w|or-den gelezten en goedgekeurd. Bchrlijlven van Ged. St. was) ingekomen goedkeuring laanviullingsjveiiordening in politie- en mjo.tor- en rijfwielvegordening. G-een hea'wlaren tegen afqchaifïing kermis Scherpenisfse. 'Bjj!"3e reclamle vergunningst- houders in deZe gem'eente viopir vermindej ring vergunningsrecht word een voorsitel Sjmónse verwiotipen met 4 sltetmlneh tegen, V0|0r de heeren Shhonsje-, Bos en Vermue. Eien Wijziging begrqoting '32 en '33 iwerd aangenom'en. Kjp de besji>rek'ing der Btraatveriichting kon de- yoorzitter mieei- deelen 'dat de tarieven m'et een 'derde ver minderd -zullen worden; 1932 heeft gekjosjt pl.m'. f 641,40, voor 1933'woa'dt geschat op -pl.m'. f434,25. In begins,el vviordt be sloten tot verbouwing van de seho-olgaog van het vergaderlokaal, tot inrichting van een -eventueel consultatiebureau voor- zui gelingen met wiaohtkamer enz-. iVoior wei-k'vei-qchaffing wordt aangej; noiben het woonwagenkamp o-p- te hoogen m'et hard materiaal, uit te bikken uit het gedeelte Zanddijk. Steunregeling wterdmlet goedkeuring van den minister verhoogd tot .80 pet. van het gewone dagloon toib een mhximujm' van f 10'mot kindertoeslag fot 4, getracht zal "worden bij! doo minis ter de kindeatoeslag tolt 6 uit, te breiden, kostgangers f 6,50 en o-ngeo-rganiseeirlden f 7. De -uitgaven van den gemeens,ehap'per l'ijlken keuringsdienst voor vee en vleesch werden vastgesteld op f3307,60. v-oor het jaar 1932. Te betalen door Heinkensjzand f.806,95, 'si-Heer-Arendsikerke T 1678,84, 's-Hoerenhofek' f543,77 en Nisse f278,04. Tot leden van het stembureau werden gekozen de heeren G. P. Beaufort en K. Vennue, tot plaatsvervangers de heeren Simóns;e en Bos. Voor da vergadering wa terleiding de heeren C. Nijl^se en G. P. Beaufort, plaatsvervanger H. Vermue. i -Bij' de rondvraag vroeg de'heer Stekatee. naar de datum' van lijjkem van maten en gewichten, welke gehouden wordt op 27, '28 en 29 April a.s. Daarna, sluiting. Het plau-MacDonald. De ajgemieene discussie bea- <jntwtap%- ningsoonfeirenitio o-ver MacDonald's pl-arn i-s gisteravond gesloifeen, n-adiait de varte-- g-enwo< irdigers van de groote mogendheden aan het woord waren gOweeis't; de alg;. commissie tot 25 April verdaagd. Over 't algemeen is men het mét 't iplaa eens. GOE|S, 28 Maart 1933. Boter: -per Kg. f.1,40, pier. 1/2' Kg. f' 0,70, aan part. f 0,80fabr.boter f0,85, afwijkende boter f 0,60 per V2 Kg. Boter van handelaren f 0,65 per pond. Eieren: per 100 st-uk's f'1,50, per -25 st. f0,37i/2, aan piart. per stuik' 2i/a cent; eendciaran per 100 stuks .f'1,50, poeljie- eieren f 1ganseieren 7 cent per stuk. GORS, 28 Maart. Eiarveiling „V.P.Z.'' Aanv. 25443 eieren, prijis 'f 1,80 p. 100 St. (GOES, 28 Maart. Op de- graflnnkujk!f| 'w'a's de aanvoer klein, handel flauw, Maan zaad hooger. Sichdk'kers f 912, Kookf- ■erw'ten f 1011, Bruine boonen f6,507, Maanzaad f'62. Vcilingsvereen. Znhl"Beveland te Goes. Groentenveiling van 27 Maart 1933. 1 Spinazie f 18,19, Witlof f'16, Spruiten f 1112, Uien 0.40—0.60, per 100 Kg. Rlmbarber f 11.50. Radijs f 1.303.60, Prei f38, per 100 bos|; Blaetaen: 'Tuk- pen f 10 per 100 hoq; Hy.aeinten f811' per'100 pot; Bl-oemki»! f 1211, Roods kool f 8, Kropsla f 6.608, p. 100 stuka. VeilingsvereenigS»» KapeTüerBiezelinge. Kleine veiling. Spinazie 1520, Sriijfs|la 4057, Sjalottefl 2, alles per k'.g.Kropsla f6,106,70 per •100 Ikrop; -Ratlijiq fl,402,40, Prei f7, bediden 'per 100 bof; Sawolipkaoll 4, Witte-- 'k'oiol 3, beiden per s,tuk; Bloemen: Narcis sen 2'3, Tulpen 9, beieidih per bós. - MIDDELBURG, 27 Maart. Op do vei ling deden: ZeeuWfjelie blauwe aardappelen 10 c. per 25 k.g., ^nlijêla 4564 c, veldsla 5 0, ispiuaiZie 7.32 c., winterposltelein. 10 13 c, sfpruditeu 10—24 c, witlof 1'10 c, qohorsenearen 4 c, kopija'peln 1 O, peen 2' c, krote-n Va'1 0, rtojo-drikbpl 3;5' 0, dun;-' egl 4358 c, sjalotten 7—9 c, gele k'c^ol' 6 c, Zuring 11 c, alle^ per k'.g. tuinkers 17 c. p«r daojsje; narcissen 13 cl, bl. druifjes) 1 c, leliëëni 2 c, mluujrfliqren 2 3 c, tulpen! I c, jajle^ per bosmadeliè'ven 1217 c. per 10 atuk's; hyacintlien 5 c., vetplanten 7 e, cdneraiiu'-q 20 c, azalea's 2232 c, hortensia's 31 c, .alles per pat; 'raapstelen! 3 c, plrei 2'7}/si c, seldepie 3ffè 71/2 c, rabaatber 3IOV2' c, rad!ij(s' 3Vs 6 e, lallësi per bos; peterselie 30 c. per chipje; raadekóol 371/2 0, boerekoio-l 3 c, bloemlklool 'IV25 0, kropsjla 29 c, alles per stuk! ROTTERDAM, 27 Maait 1933. Vee^ markt. Aanvoer 642 koeien en ossen, 323 vette kalveren, 245 qcltapen en lamj- m'eron, 949 vankten-s^ Prijlzen pen' Ve Kg-k'oëien 1215', 20—24, 27.5129oqsen 14—16, 19—21', 2425vette kalveren 2530, 3540, 5052.5; overjarige lamineTen f8.14 p. stuk; varkens 14.5, 15, 15.5. Aardappelen per H.L.": Brielstehe eigenh, 0.400.90, ZeeuWsche id. 0.400.60, 'Bravo's f 11.50, Zeeuwsche blauwe en bonte 0.801.30, poters) 0.400.70, Re-I Star 0.701.10, voer-aardaippelen 0.301 0.35, W-efetl. ronide pet- Kg. 2.53, .Wiu- term'alta, 'per Kg. 67. Aanvoer redelijk, vraag kalm'. Vlas): 12530 Kg. blauw' f0.40—0.60'; 5500 Kg. Hol!, geel 0.40—0.55; 1100 IKg. dauw-root f 0.350.45. Markt zieer slap. Er Was weinig koopr lust, slechts eeu gedeelte w'erd verkocht, de prijlzien opnieuW lager. Zaden: Djbzaad blauw bloei Zaai 10 11; idem! wit bloei z'aai 1112; karwSjf- zaad 1920; Bl. maanzaad 5055;; geel mosterdzaad 1618. -•

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3