UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES f IN HET KRAAIENNEST 1 GEMENGD NIEUWS S On tr 111 h6t b^t DINSDAG £8 MAART 1938 NIEUWE ZEBUWSC i£ COURANT benoemd door hot bestuur der R.-K. Mid- flcKslandsvereeniging ter plaatse. De vaorsdhatióndsen zullen zioh verder gelden kunnen versdhaffflem door1 hot uitgeven van obligaties, rentende tem hoogste 3 o/otot een bedrag van ten hoogste 3 x de soim. van het eigen kapi taal van het fonds en het bedrag, dat hot Hónds renteloos ter leen heeft ontvangen van het Diocesaan Vioprschot-indbijrupt. Lta obligaties zullen moeten worden ge- laatst overal daar, waar, sympathie vcor het doel dezer voiOrschotlpndsen zal kun- ïieiLU worden yeirwaohjé Alle werkzaamheden voor de fondsen zullen kosteloos moeten worden verricht, (Voorschotten zullen alleen worden ver- leeud aan leden d.ar organisatie ton be hoeve van hun bedrijf. Aan den minister van Bianeulamdsche ij aken is bereids verzocht,, te willen .be vorderen, dat het Diocesaan Voiorsohoit- insii'.UiUt van den R.-K. Middenstandsbond in het Bisdom Haarlem worde aangewezen ais centrale rechtspersoon in den zin van art. 2, tweede lid sub e der, Geldschiaters- vvit, opdat do bij het Iijstttnulfe .aan te (sluiten voorechoitlbndsen niet z'ullen be hoeven te worden beschouwd als geld schieters in de.n zin dezer wat. Vermindert de. werkloonheid? Da directeur van den rijksdienst cler werkloosheidsverzekering en arbeidsbemid deling deelt mede, dat de werkloosheid onder de 603.000 leden van ingevolge. het tWerkloozenbosliiAt 1917 gesubsidieerde werkloo.zenka.sseu in de waak van 6 tot en met 11 aart 1933 bedroeg 30 pet.. Zij is flus sinds het hoogt eunpl in de week 23/28 Januari 1933, toe,n het percentage (40 was, met 10 pat,, gedaald. Het werkloozeneprcenitage is thans eon weinig hooger dan in den aanvang van de maand Maart van het vorige jaar, toen het 27 bedroeg; he.t hoogtepunt was toen bereikt in den aanvang yam Feibruari <30 pet.). Ei; 222 organen der openbare arbeidsbe middeling in gemeenten met 5000 of meer inwoners waren op, 11 Maart ingeschreven ,287100 werkzoekenden jnanmtin, zijnde 11000 minder dan op 25 Februari 1933. Nedctrl. schrijver gearresteerd. Kaar de Tel. uit Berlijn meldt, is de in de nabijheid van Berlijn woonachtige Nederlandsche literator Nico, Rost Zon dagmorgen door de Duitsehe politie gear resteerd. Nico Rust is een schrijven-, zegt het blad, die met communistische kringen in nauwe verbinding staat. Zijn groots belangstelling yonr Russische literatuur bracht hem naiar Moskou en de laatste jaren was hij. in de nabijheid van Berlijn gevestigd en hield hij zicli hoofdzakelijk bezig mei het vertalen van boeken. Reeds «enigen tijd geleden is, naar wij gemeld hebben, bij hem een huiszoeking gedaan en werden zijn papieren in beslag geno men. Bij 'deze gelegenheid gaf' men hem van bevoegde zijde den raad Duitsehland te verlaten en zich opinie,uw in Nederland te vestigen. Opi grond van familie-omsta,ne drgheden meende Nico, Rost aan dit voor stel geen gevolg! te moeten geven. Zijn arrestatie vond plaats naar aanleiding van een brand ,die in de buurt van .zijn woninig was uitgebroken. Beperking van het toestaan van optochten. Minister- Ruys heeft aan de burgemees ters een brief gezonden ,die de aanwijzi- (gingen van Augustus 1932 verscherpt. „Op. bepaalde dagen -zoo heet bet in de circulaire behaoren geen optochten te warden toegestaan dan die melt do viering van die dagen verhand houden. Ilc denk hierbij aan de verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis, nationale ïeest- en herdenkingsdagen, reigleerimgs- jubilea, vorstelijke bezoeken, bij!zondero godsdienstige feestdagen." voorts dringt dei minister er bi; de bur gemceist-ers op aan, dat zij zich zullen af vragen of de aanvragers v'an een optocht voldoenden waarborg bieden, dat redelij kerwijze op de nakoming van de gestelde voorwaarden kan worden gerekend. De minister acht het wenschelijk, dat tijdens den optocht geen drukwerken verspreid worden, dat de overheid van te voren kennis neemt van de te houden toespra ken ,en,z. De bijzondere aandacht wordt gevestigd op spreekkoren. Ook hiervan zal de inhoud van tevoren moeten fcijin goedgekeurd: de eritiek, die zij inhouden, moet „in behoorlijken vorm" gegeven wor den. Ike ntniuJmering tier cantlidale il'ij|\tlcn. Dp voorzitten' van het Centraal Stemf bureau vow de verkiezing van leden van de Tweede Kamer don" Sita.tenjGenetrpial brengt 'ter openbare kenuiiq, dat het Cenf traal Stembureau van alle hoofdstembuj- reaux taradedeeling heelt ontvangen wélke 'geldige l'ijls|ten van candidaiten zijn ingc(- diend en dat de zitting van het Centraal qtemhiu'Oau, waairim de Lijp ten zullen war-' don genumtaerd in de vdtgjorde, door het lot aangewezen, zal worden gehouden op Maandag 3 April om half twaalf v.m. in liet lokaal van het gemeentehuis, te 'e-Gfra- venhago, vqorheen voor 5e vergaderingen van den raad beqtcmd. Op' heeterdaiid lic.ra.jf. Zondagmiddag is op het sporttei"rein achter de meelfabriek, de aandacht van een agent van politie gevestigd op een jongen man, die zich op verdachte wiijfze bij! de kleedlokalen op hield. Het bleek dat hijl geld wegnam uit de zakken van spelers van de vereeniging Sassehe Boys. De man, die uit VlissinJ- gen afkomstig is1, is aangehouden en maar het politiebureau overgebracht. jVoor de werkloozen. De comlnisjsie, voor vakopleiding, ont wikkeling en ontspanning.van werklqoizen deelt m'ede, dat de cursussen voor vak^ opleiding Maandag 3 April z'ullen aan? vangen en wel met lesgeven in: vakteel- kenen voor machinebankwerkers, smeden, modelmakers;, elektriciens, koperslagers en loodgieters; raptenen- en autotechniek!, elec- tratechniek en in de practlijlk' 'van 'het timmeren en meubelmaken. Het lesbooster zal deze Week nog nader wouden medege deeld, terwijl de reeds; ingeschrevenen een oproeping zuilen ontvangen. De commissie vo.or ontspanning, zou gaarne zien, da.t de weifcloioasen zelf plannen 'indienden voor liet n.q. zomjerseitziqen blijf dra secretaris der commissie, dhr. J. Dlorier Ji'., Beent houwerssingel 70. Degenen, die in het a.s. Zonferseizloen onder desikundige leiding wenschen te lee- ren zwemmen of reddend zwemmen, lain" nen ziieh aanmelden aan genoemd adres;. Hel Gymnasium. Bij den aanvang van het schooljaar 19321933 telde het gymnasium 71 leerlingen, onder wie-22 vrouwelijke en één toehoorden'. Na. dien verliet een leer ling de school Wegens vertrok en een andere, die hier kwam wonen kon toege laten worden. Ilc Ver. van Nede landslchc Gemeenten. Een circulaire van bovengenoemde ver eeniging kwam ma. bij clea rand alhier in. Dieze circulaire zet in den breede nog eens uiteen hoe het gewcnscht is, dat de gemeenten, die lid zijn der vereeniging, niet .afzonderli jk gaan adreqseeren en daajr- vqor aan andere leden adhaesie vragen, maar dat zij beter doen hun wenschen aan de vereeniging kenbaar te maken, waarbij 'blijkt, dat zieer dikwlijüsl reeds in de ge- Wenstehte richting gewerkt wordt en dit 'veelal bij herhaling, omdat de' vereeniging nimmer versaagd en zij: beter dan de ge meenten het geschikte oogeablik Weet te vinden om' te mdresiseeren met gro,ot|st m'ogelijk kans op succes. Gemeenteraad. De Raad vergaderd Donderdagmiddag te twee uitur. Punten van behandeling:. Ingekomen stukken. Besluit van het Burgerlijk Armhestiijuir tot wijz'iging der hsgtropting dier instel ling voor het jaar 1932. A erzo.ek van de heerem A. de Rtjiyne en J. M. van Riet om wijiziging van het plan inzake bebouwing yan dein Oioistwal. B. en W. adviseeren gunstig. Voorstel tpt vaststelling van het be drag van d'a voorschotten .otp: de gameien- telijte vergoeding krachtens aft. 101 dqr L. O.-weit 1920 a:an de bijiaonidere lagere scholen oveT 1933. De gemiddelde hósten, waarnaar de uiiitikeeiringen geaohiedepi, hebben over 1931 pier leerling f 12,39 bedragen voor gewoon lager onderwijs gn 1 22,39 voor- heit ula-.onderwijs, .Verzoek van mej. Seheeiuwe «m ontslag als H|oioif!d der openbare bewaansehopl. Benoeming van een hopifld der open- bare bewaarschool. Voorgedragen worden me.j. F. de Jong uit Rottendam, mej. Me- bius uit Heerenveen en meij. de Bruijln uit Haarlem. V of ratel tot vaststelling eauea- verorde ning voor liat hier gevestigde agentschap der arbeidsbemiddeling. Voorstel tot inrichting yan een nieuw woonwagenkamp aan het einde van het nieuwe haventerrein. Geraamde kósten 1' 900. Benoeming van leden in de sbembir- reaux voor de verkiezing van Daden van de Tweede Kamer der Staitfcn-G'eneraal, A u-zoek van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme om voior verschil lende deelein der gemeente maxima vast te stellen nielt betrekking tot. het aantal ver leven A (v.e rk'j.op1 v'an zwak'-ia.looholischeti drank). B,. en AV. adviseeren afwijiz'eud. Voorstel to.t het treffen vtul een nadere regeling met de woningjboiuwvere'emiginig „De Middenstandswoning". B.. ein W. ptel- ■l:cli voor de huiurp,rijzen, dier woningen te verlagen, dw deze te hoog geworden zijn in de tegenwoordige omstandigheden. Opmerking van den minister van JEico- nomisiahe Zaken en Arbeid met betrekking tot de Verordening o,p de .Winkelsluiting over eenige redactiei-kwieStieis. B. pn W. stellen voor de redactie te wijzigen in ovt reenstemiming met den w.ensch van den minister. Opmerking van gedeputeerde Staten met betrekking tot de Verordening pp het Burgerlijk Anmbesjunr. Artikel 41 wordt overbodig geacht door Ge.d. Sit. waarom B. en W. voarsbeUen het te laten vigrvlaü- lon. Vaststelling van belt kohier der honden belasting voor hat. diens,tjiaar 1933. Voorstel om bij Gedeputeerde Staken -een bezwaarschrift in te dienen mat be trekking tot de aanslagen in de Grond belasting van het gemeente-gasbedrijf, daar B. en W. mee.nen dat deiz'e belasting niet betaald behoeft te worden. Riekeningen van het Giaislthuis over de jaren 1930 en 1931. 'v ooirstel tolt het instellen van een. Raadscomoniseia ad-hoe. teneinde voorstel len te doen aangaande hat Gasthuis aan de nand v.an het uitgebra.chte deskundig rapport. De G asth uiskwes tic. B. en ,W. schrijven aa.n den Eaa,d: In uwe vergadering dd. 12 December. 1932 sprak uw QpUege als zijd gevoelen rut., dat de Gemeente noeh krachtens .eenige weti-edijike bepaling, noch uit an deren hoofde verplicht is om de tekorten opi de exnlod'taitie van het Gaebhuis, rneit name die, welke hef rekking Jrabben c,p de afaeeling „Ziekenhuis" te dekkbn. Tevens echter gaf uw R.a.ad te kennen, de meening te zijn toegedaan, da,t deze uitspraak nieit- met zioh brengt, dat de Gemeente zioh met betrekking tof het zieikenluis afzijdig dient te houden, het laatste onder voorbehoud: 'a. dat uit een in te stellen deskupdig onderzoek zou moeten blijken, dat hel beheer op zoodanige wijze, is gevoerd, dat de tekorten niet moeiten worden ge zocht in ondeugdelijke bedrijf'sYPetring; b. dat eien in te stellen deskundig on derzoek aanleiding geve tot de verwach ting, dat voortzetting der exploitatie van het ziekenhuis mogelijk is zonder dat zulks te liooge eisehon stelt aan de Ge meentekas. Teneinde dit onderzoek mogelijk te ma ken, .werd oen ereidieit toegestaan va,n 1 300, plus dei door den aan te wijz'en deskundige t.o maken reis- en verblijf kosten. Tevens werd, teneinde voortzetting der exploitatie van het ziekenhuis voorloo- I'ig tc verzekeren, besloten tot het .gaxan- deeren eener dooi' heit Gasthuis aan te gaau kasgeldleening, groot hoioigstcns 115.000. vVi ineenen het bovenstaande résumé vau de in genoemde vergadering met be trekking tot liet Gasthuis gepomen beslui ten te moeiten geven teneinde nog leiems juist a;an te geven het stand.punb w,a,a.roip' uwe vergadering zich heeft giestekl en het slauium, waarin de zaak op dit oogenblik verkeert. Nadat uw Raad tot het doen instel len van een deskundig onderzoek had besloten, hebben wiy ons onmiddellijk' in v, minding gesteld mot den heer H. A. E. Kiinings, .Administrateur dar Gemeente ziekenhuizen te 's-Grav'enhage, die .met urn meest moge lijken spoed mol zijn ;u- beid is hegoranen en wicins rapport api 13 dezer bi, ons is ingekomen. 'Itneinde te voioirfcomen ,dait, evenals destj.ds is gesdiied met liet rapport dier Vereeniging van Nederlandsdhe Gemeen ten, aan den inhoud daarvan o,nti,dig pu bliciteit wordt gegeven, hebbpn wij ge meend er ons voiorloopig .toe te moeten bepalen, heit schriftuur voor lieeiren le den van den R,aad ter visie te leggen item Sfadhuiae, alwaar in de kamer van den heer gemeente-secretaris daarvan kennis ka.n worden genomen. Krachtens het be paalde in artikel 49, aasde lid der Ge- meenteewt, leggen wij omtrent den inhfiud vooirljo.qip'ig geheimhouding op, welke wij ji voorstellen te bestendigen totdat de na to noemen cgmmiissie ad hoo ha.ar rapport zal hebben uitgebracht. Vender hebben wij ons afgevraagd, welke stappen er thans dienen te wouden gedaan om de zaak in questie cao spoedig mogelijk toit- een oplossing te .brengeln, daarbij overwegende, dat,, indien eonigs- zins mogelijk, lieit ziekenhuis, hetwelk be wezen heeft ,voor Goes en omgeving in eien behoefte "te voorzien, te behouden. H.et wi'l ons voorkomen, dat het rap port van den. heer Könings daartoe a-ij'k materiaal verschaft., doch tevens z'ijin wij a» meening toegeidaan, da,t h$t niet vain wijs beleid zou getuigen, de daarin neer gelegde conclusies te aanvaarden zonder het Gasithuisbeiataiiur, da,t, al zijn er dan o. k wellicht fouten gemaald, steeds jen uitsluitend hieirvan z'i,n wij stellig overtuigd het belang jler inrichting? in liet ocg heeft, gehad, in do gelegenheid te hebben gesteld zich uit te spreken met betrekking tot de door den heer Könings gedane voorstellen. in uwe vergadering is tot 'tweemaal toe te vergeefs eein voorstel gedaan hot in stelling eener commissie' ad hoo fte.iiciii.de ile exploitatie van het ziekenhuis te on derzoeken en zoo iwodig daaromtrent voioir stelten te daan. W'ij hebben ons teigein dit voorstel destijds Ineenen te moeten ver zetten, uit overweging, dat naar onze meening, geen der Deden van den Raad of van o.ns College in staat is om de ex ploitatie van een ziekenhuis deskundig te baoordeelen. Thans, nu een deskundig onderzoek plaats gehad, dat, zooals wij reeds schre ven, veel materiaal beylaf, hetwelk stof tot overweging .geeft, meenen wij dat het oogenblik is aangebroken .om .over te gaan tot instelling eener Raadscommissie, die tot taak z'a.1 hebben om na. overleg met het Gaathuisbestuur en den a-appor- te.ur gezamenlijk het vraagstuk aangaande het voortbestaan van liet ziekenhuis on der het oog te zien. Deze cojmnissie, die in het belang deir inrichting, mat spoed zal hebben ,te ar beiden, dient o.i. van geringen omvang te zijn en, torwille van lie't noodzakelijk contact meit ons College, door een onzer t(? warden vaar^Qziette'ii Wij- stellen Uwen Raad mitsdien voar om oveir te gaan tot de instelling va-n een Commissie ad hoe, bestaande uit drie Ier den, waarvan lid en voorzitter een der beden van oris College, door ons aan te wijzen, jralke tot- opdracht zal hebben om na geploegd overleg meit het College van Regenten van het. Gasthuis en den rappor teur, den heer Könings gezamenlijk, met. bekwamen spoed voorstellen te doien met betrekking tot de- beantwoording door Uwen Raad van de vraag of en esoo ja onder welke voorwaarden, hef ziekenhuis alhier, atdeeling van het Gasthuis, kan blijven voor theïst aa.n zonder da.t zulks vo.or de Gemeente een te graote financi- eele last zou beteiekenen. AA at .er van de voorloopige geheimhou ding terecht komt,, blijkt wel uit het feit dat de Midd. en Goesöhe Crt. reeds Atiij-, dag 'een .uittreksel vit het rapport kon geven! Red. I!ede Max v. Poll. Gisteravond heelt in Schuttershof de door de R.-K. K ie .-vereeniging jiitgeisohre- ven vergadering plaats gehad, .waafon de heer Max v. Poll, lid der Tweede Kamer een even interessante als g.oedgedooumen- te.erde propaSandaxede heeft gehouden voor de R.-K. Staatspartij. W.egens plaatsgebrek kunnen wij deze re.de pas in een volgend nummer opnemen. 'De vergadering w-as, jammer genoeg, slecht bezocht. O r a a j c - AV r ee nigi n g. Het bestuur der Oranje-Veireeniging al hier, meldt ons het volgende: Op 19 April a.s., des. avonds 8 y.ur zal ook te Ooeis in de Groote Kerk, een plechtige herdenking van d'en 400ste'n ge boortedag van Prins Willem I, don vader ucs Vaderlands plaats hebben. Voor he.t uitsrpeken eener gedachtenis rede is uitgenoodigd en bereid gevonden de hee.r mir, P. Dieleman te Middelburg, die als historiekenner zijn na.a,m reeds sedert lang geve.s,tigd hee'ft. Het onderwerp, gnjner reidevocring .is: „De beteekeni's van Oranje voor Neder land" Verder z'al medewerking .verleend wor den door „Toonkunst", aangevuld door leden van andere Atereenigingen te dezer plaatse, zulks onder leiding van den heer O lit. Dies, door heit zingen van Vadar- laudsche liederen, met bsgeleiding van het fraaie orgel dezer kerk, terwijl bo vendien de organist, de he,er Adr. Kooise- ni.ak'er o.ok eenige .ongelniimmei'S ten beste zal gevep. Een nader en meer volledig programma zal tijdig verkrijgbaar warden gesteld hieromtrent volgt een nadere mededcie- ling in dit blad per advertentie. Tot dekking dor noodzakelijk te jnaken kosten zal voor dit programma (tevens bewijs van toegang) ,e.en klein bedrag worden gevraagdde leden de.r Oranje- Vereeniging zullen echter per gezin twee .kaarten gratis ontvangen. En dit geldt tevens voor hen, die zich vóór 12 April a.s. bij den penningmeester der Oramje- V ereeniging, dhr J. Donner alhicir, als lid opgeven. De minimum-contributie is f 0,50 per jaar. De leden der Oranje-Veree.niging wor den verder verwezen naaf de in dit blad voorkomende advertentie; betreffende oen openbare vergadering op 3 April .a.s. in „Schuttershof". Reeds voor f 8,40 pier maand kunt U zich thans een Philips radio-installatie aanschaffen. A'raagt inlichtingen bij J. M. Polderman, Goes. Tel. 129. (Adv.) Kapelle. Zaterdagavond te ongeveer 11 uur brak brand uit in het cafétje van Courtin bij'de póstbrug naar Ierseke. De lieer C. -J. Courtin kón z'ieh door een ziol- derraam redden. Het cafetje is; geheel afh gebrand. Toen de brandweer uit Kapelle arriveerde, was; alles reeds een prooi der vlammen. Vermoedelijk is| de brand out- •staau door restanten vuur uit een kachel. Haas weert. Vrijdagavond vergaderde de P. V. „De. Blauwe Doffer" in 'de1 zq,a,l hij dhr. Mollat. De leden waren goed op gekomen. De 'jeoretaris las de natalen voer die werden goedgekeurd. De. verzen ding van de duiven en met welken bond g'evlageu zal worden yv.ordt in den breede besproken. De Helft van helt lodental is voer de Alg. Bond terwijl heit andere, ge deelte. voor verzanding .met de W. B. B. is. Een oplossing zal hiarin gezocht wor den door met twee bonden te vliegen. Besproken werd .om met PasChen de ■eerste prijsvluchit te houden vaji uit Putte. Eenige kleinere zaken werden vlug afgewerkt,, waarna de vergadering weirdt 'gesloten. Ki iiniugpii. Op de kiezerlijlst alhier ko- m'en voior: 2118 kiezers voor de Tweede Kamer. 2109 voor de Prov. Staten en 2051 voor den Gemeenteraad. 's-Gravcupi lder. Gistermorgen werd al hier ten overstaan van den n'itaris M Oele Jz. publiek verkocht: le. Een woon huis met schuurtje en erf aan de Raad,- liuis.stra.at alhier, kooper hiervan werd dhr. Abr. Hoogesjteger voor f2200 plus onkosten. 2e Twee woonhuizeu met schuur en erf aan de Ros|Sche..veide alhier, kooper hiervan 'weid dhr. Jolis. Kesselaar voor f 2010 den hoop plus; aecessoiren en on- kodien. 's-IIeer Abtskcrkc. In de Zaterdagmid dag onder voorzitterschap van den bur gemeester gehouden Raadsvergadering war reu alle leden aanwezig. In handen van B. en W. wordt om .advies gesteld een verzoek van de landbouwvereemging te 'AVolfaartSjdlijIk om adhaesie aan z'ijn adres tot wijziging van de keuringsvenordening van vee en vleeseh in den kring Goes. Naar aanleiding vau een desbetrefffend schrijven vau de P.Z.E..M. wordt besloten, ingaande April, een nieuw contract aan gaande de straatverlichting a,a.n te gaan. Dit, wordt f 37.50 goedkoope.r per jaar. Naar aanleiding van een de-betreffend verzoek van .de afdeeling van den Ned. Clir. Dandavbeidersbond wórdt besloten toe te treden tot 'de regeling, bedoeld blij het AVerklöoisheidsbe.-luit 1917. Op 'verlangen van Ged. Staten wor den nader geregeld de uren. Waarop de secretaris in dezé gem'eente voor het pu bliek zitting zal houden. Afwijzend wordt beschikt op een ver zoek van liet splroolhoofd om' verminde ring van den aftrek voor zij!n woning. Bij' de rondvraag wiordt besloten alle nog te doene Werkzaamheden aan den toren nu te verrichten, daar voor de plaat sing van liet nieuWe torenuurwerk toch een istelling oni' den toren moet woeden aangebracht. Daarna sjuiting. De weder Zondagmiddag speelde de Biljarlvereen. „Onderling Kunstgenot" van Ha;nsw,eert, een vriendsölia,pip.elijkéii wedstrijd teigen „De Yerwaeliting" alhier. Dat de Riljartslp'ort steeds Vaaruit gaat moge blijken uit het liooge gemiddelde, dat op dazen wedstrijd door vele spelers is behaald. Er wearien pahtijen gespeeld van 30 beurten. „De verwachting" won tenslotte met 920 punten, terwijl „O. K." «r 876 behaalde.. De wedstrijd verliep zeer geanimeerd. Ijzendijkr. Vrijdag vergaderde de raad. Medegedeeld 'werd dat de gam'etente. een geldleening heeft gepla.ats,t bijl "de firm'a Van Waeqberghe tegen den koers 981/-» ad 41/2 0/0. Aan dhr. Hermans werd eervol ontslag Re vorsen preeken de passsie. 'Dhr. Vliegen, die als alle renegaten, de Katholieken niet met ruql kan laten, heeft in de Tw'eede Kam'er, toen hij na mens de S. D:A. P. de rqode Marind- bonden 'Sjtobd te verdedigen, het er op gewaagd om de hquding der 'Katholieli|e Spanjaarden en Mexicanen, die dqojr de Spcialiïtisclhe regeerders' gekneveld iw|ra- den, in het geding te brengen. Dhr. .Vliegen ha.d beter kunnen z'wij- gen, Want hoewel de Katholieken in Spanje en Mexico terwille van hun geloof liet gruwelijkste onrecht moeten verduj- ren, zijn zlijl'niet uit den band gesprongen en hebben niet geweld met geweld be antwoord. /Wanneer er één partij is„ die zich schamen moet dan is het .socialisti sche 'welke de grondwet buiten werking zotte, de katholieke rechters afzette, de katholieke .onderwijzers ontsloeg en met 'de grofste willekeur .optrad tegen ieder, die niet van liet revolutJonnaire gedoe gediend was. En dit hanalje wordt door do 'brava Ncderlandsche S.D.A.P. ons ten voor beeld gehouden, omdat minister Reekers «liet anti,-militarisme op gematigde wijze iD leger- en vlootkfingen bestrijdt! .Op denzelfden dag dat dhr. Vliegen zich zoo fraai gedroeg heeft zijn politieke hoofdman, ir. Albarda, staan te oreeren over de geestelijke vrijheid, welke da S.D.A.P. volgens hem zpoveel beter eert dan de katholieken. Vrijdagavond kwamen echter eenige na* dftre berichten uit Mexico, die leeren hpe mijnheer Albaï'da'si geliefde broeders da geestelijke vrijheid in mo]prden, marter liugen en arrestaties om' 'zeep brengen. Wij geven 'n kleine bloemlezing. Terwijl Father Martin Damera, een avond-gjodsdienstoéfening verrichtte in z'ijD kerk in Irapauto werd hij 'plotseling door een communist lovervallen, die den grijzen priester m'et een dolk doodstak. Dc dader Duis Garcia werd door de opgdwlonden menigte achtervolgd en ge grepen en dusdanig toegetakeld, dat hij' aan de bekomen verwondingen is over leden. Een andere geestelijke, Father Betan* court, werd gevangen genjomen op het «ogenblik dat hij bezig was, aan '300 kin deren in zijn kerk godsdieust|Onderwij!s te geven. Father Uirdanivia die deze arrestaitie izug, trachtte de politie te overtuigen, dat F. Betaneourt niet ins trijd met de wet handelde, daar de dienst verricht wérd in een door de regearing geautoriseerde kerk. Daarop werd ;ook Fr. Urdaniva gearresteerd, in de gevangenis werd de priester zoozeer mishandeld, dat hiji daags daarna is gestorven. Fr. Angel Hüidobiio. uit San Christoba] 'Ecatepeö iu den staat Mexico, aldus een ander bericht, die ernstig ziek te bed 'lag, werd doior 16 politic-agenten over vallen onder bedreiging met revolvers in een auto gesleept en naar de kazerne van Toluca vervoerd. De om'wonende k,ar tholieken, die hun beminden herder, wilden ontzetten, 'werden met geweld terugga- drongen. Fr. Huiclobrol's vergrijp Was, dat hij niet als priester gertegistreerd ■stond en naar verluidde, toch zou hebben deelgenomen aan een godsdienstoefening in San Christobai Esatepec. Fr. Julio Atortis, Pastoor van de Pap i'ochiekerk van O. D. Vpouw yan den Carrnel in de stad Torreton (staat Coa- huila), was bezig m'et het uitdieelen van speelgoed en lekkernijen aan arme kin deren ten huiz'e vau een der paroollianen, toen hij werd gearresteerd door een insp'ed- teur van politie: de ouders der kinderen en de buren wisten echter' te beletten, dat dr 'priester gevankelijk werd weggevoerd. Toen Fr. Vertis daarop bij' de betrokken autoriteiten 'protesteerde wegens een po ging tot onrechtmatige vi'ijheidsberooving, kreeg hij een boete van 50 Pesos en werd hij onmiddellijk in arrest gesteld. Ba,ter werd 'deze priester weer vrijgelaten, m'aar de 'boete werd niet kwijtgescholden. En toch preeken onze roode vossen Üo 'passie UITKIJIK. verleend als gemeentegeneesheer, ingaan de 1 M'dart. Bij de rondvraag wees de hoer Schïjva er op, dat enkele Weridui e,moeien en toch stempelen, wat volgens den voor zitter niet in den haak' isl Re heer Van Panrelen zegt, dat ambtenaren m'et groot salaris wel bijbaantjes mógen hebben, wat bij onbillijk1 vindt. Ook vroeg de heer SchiijVe naar de oorzaak' Van de lage sub sidie aan da bijzondere scholen. Re voor zitter antwoordde dat de kosjlien pier leer ling der openbare school zoo. verminderd rijn, waardoor de subsidie van "f 8 op' ¥7 per leerling gebracht is. Hulst. In de Vrijdag gehouden raadsi- Zitting werd benoemd tot wethouder .de heer Hon. Verwilghen, mót 6 stemmien tegen 5 op den heer J. A. v. Bierop. TJk en her^ipli. Ged. Staten hebben besloten den ij.k en herijk mider te bepalen: te Heinkenszandvoor Heinkenszand, 's Heer Arendskerke en NieuWdorp (gam'. 's-Heer Arendskerke) '27, 28 cn 29 April 1 Moordaanslag te Oss. Na een korte spanne van rust is de be volking van Oss Zondag jy cd erom opge- Bchrikt door een laffen moordaanslag, waarbij een oppassend huisvader z'oo ern stig werd gewond, dat voor zijln leven moet worden gevreesd. Deis middags wan delde de 38-jarige fabrieksarbeider H- van ,W(nan in de richting van de Ossc'he Heide', waar zich zijn woning .bevindt. In. tie St. Willebrordusstraat nad tweetal wielrijders. Bij he (nen, sprongen zij' van hun ,1de 'éóne, de 27-jarige P- niets kwaads vermoedenden .M weg versperde. Van D- begon schelden en bracht een «de v sedert'jaren tusschen de <- staat, weer ter sprake. Toyn A' awist wilde vermijden hierop_ wewd gaf, »u van D. een di'ei Sg anng^men hebben en zie. eien hebben zijn vijand eem; -schoppen toe te dienen Dez' au aanvaller van het lijf te hc J,en hem gelukte. Eensklaps woesteling toen een revolver hebben en geschoten m de nc BFinen. Het schot had doel ge aiv°ug W. in het .onderlichi elachtofffer, dat do<or den rev Ewaar wals gewond .strompelde verder, 'doch zakte spoedig in ee hoor'en van liet schoit waren orj toegesneld, die den gettroffóne gelegen huis binnendroeg©n. I «ternatie wist, de aanvaller per «ntkanen, doch later is hij j .toestand van het slaichtofffer zorgwekkend. De getroififene1 ■een bijzonder oppassend man b is gehuwd en heeft drie kindere zou een bekende Yeiehtensbauis :is althans meermalen met dó' aanraking geweeist en sfiaat zi '-«tig bekehd. De roofoverval te Haterdag, a.vond zijn geiarren •naar 'Mijdrecht overgeibnacht Bonen 'die er van verdacht were macht van 12 oip 13 Maiart jj. overval te hebben gepleegd op<^| alleenwonende cafdhoudister mej. ft verdachten zijn de 22-j,arige se R. uit Z.aan4am, die vroeger tel heelt gewoond en da te Arnstq mende schipuper J. B. K. IJit ljót onderzoek is gebl'eke d (politie de. juiste daders in ham f J. B'. K. heeft reeds bekend, ,d< I; heelt verklaard niets meit de K «taande te hebben. Brownings in beslag Re oplilie te Einschede heeft macht bi, een inval ten huiz'e - •Izrcwnimgs in baslag genomen brownings in baslag genomen •over den verkoop ervan werd Reld. Brand in het ül Onder do .gemeente GinmelJ Zondagmiddag in h'et deel van I ifcoseh, dat den naam Galders draagt, een bostfhbrand gewoed, mi door de enorme rookwolken v omtrek de aanaacht frok. Re lieer Tut-ein Nolthenius, c veisler in de houtvesterij Brei zeil krachtig het bluisscliingswer .de brandende bo.sCho.pp er vlak te - t .bunders le beperken. De leerlingen van de Riykstu •dis- waren gewaarschuwd, yei-sahe j Jdig ter plaatse. Jlel vuiur evenwel reeds do,or het boisCh de marechaussee en een aantal hii «taan gebracht. Er is een flink' perceel 12-jari ■dennen eigendom, van d'em verbrand. Het bosch is niet V Re eva-zaak van den brand is nie Juist. Zaterdag .waren de borden; •dat hel. rooken in de bosiselien is, - Auio A ïijdaigmidda.g is de auto van 'T. uit WeertMeerssen even 'Belgische grens nabij' Maastricht «ing gekomen met een Belgische «.ut-o. De boitsimg was dermate hevi» heer T. met zijn echtgenoote, die= in den wagen zat, naar liet zi ■Calvariëriberg le Maastricht w 'bracht. Zonder tot. bewustzijn te zijn is de heer T. Zondagmorgen ove: Ernstige brandwonden I Zaterdagavond had bij de werl den in de Spiritusfabriek te B'e (Zoom een ongeval plaats dat no gevolgen had voor de 30-jarige -Koevoete. Deize bekwqm bij' zij, eaamheden zulke ernstige bram, dat bi, naar het Algemeen Bui-gl huis vervoerd moest worden. K vernamen iva,s Z'n toestand Zond; redelijk. Wapien Dezer dagen hebben wij er mei fjemaakt, dat rechea-dhaursj van rale Recherche te Rotterdam! du men hebben aangehouden, die bezi| Margaa-inedqo,zcn uit een auto 1 Iwelke .stond aan het Stieltjespl onderzioek w'ee'S| uit da.t de tloo; inargarine maar 63 automatische tón 63 'pakken patronen bevatten. I vers w'aren afklotóstig uit Zwi Thans bereikt ons het bericht.' terdaga vond teBo'^kbop eèn sen's inbeslagnembig van wapens en beeft 'plaats gevonden, i Het 'wasj de politie dier gemeer ienkrle weken bekend, dat een faanejpoirt naar Roskdop te ver hvas. Dezier dagen slaagde, zij er te weten te ketaen, jolp wplken dag tijdstip het gevaarlijke zaakje z yeeren. .Zaterdagavond stopte nu op dei gmneweg yq0r een palkhuis; een o? w,aa.rin vier pa.rsbiieai llet voertlüg alRn a: «li Rotterdam, Onmiddellijk werd Torsen van den wagen betonne WestlaK0^ de Gggestaan door p0iitie G- pT T RLlegfe,^P het stkókkel ruim W>n f 11 70 J'evfej viertal. Op^ alles! Weird beslag Kel, OP don auto, terwijl de mhnnC

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2