NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DEKLEINEBAZAR Sola-Silver i I1,1, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS ,1.1|| DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering Sproeten komen vroeg in COURANT iPBEKKEN DINSDAG 28 MAART 1933 groote waarde van publiciteit wordt gelezen in alle kringen FEUILLETON In twee werelddeelen. fl BUITENLAND |~1 f| BINNENLAND in, qeliWtrouiwen iektm van. een ge- aiairde, dab niet tot ■ordelijkheid, gie ter wordt volgens Truik „eetn flinke [l'dwingt van zijin voel voor sctooon- p-te aangewakkerd, dan het lichtspel wolken bferglalnd- len en toremhooge fchi;n. De vlieger, ligt, maait zich los rgén der wereld, de Vslomnieringen, hij elal, ziet neer op I ver onder zich. I komen ,dat o aders l>rt de beste school lig van hqn kinde- |;idt tot zelfkennis, Iswitehedd. Hiefc vlie- ls in het zich los- f iets ho-ogers ca Irt ooi en geien en- Jividueel. NIET WEET- laaiden warden in in Engeland inge- niat, wanneer zij Llvonsns ee-ni naald d te worden, heeft fietrdtal bewerkingen voor 't .eerst met li6e eeuiw. [tonale Hotelietri^ver- beraad om de kelk |m en d© p'ra,ctiSctoe blouse daarvoor in van het meest mop slechts iV8 Eng. [enb-oom der wereld in Califbrnië. Hij jfijh stam is 29 v.oet [Br kannen 10.000 pier zijn lominer La Poi'tc City, in staat Iowa, ver- li, dat een jaar later (ram een afstand f i luis te Washington de afgevaardigden bï'd'pSjintablétten ger baanden is het ver- dien pianist.?" laan liefdadigheid te Irbijl?" ■■rhiand niet weet, wat loet." 1 Ixxker, ii rnqet zeg- I chiijderij enverzsunvelimg li een beienden mieieB- l'k' in, meneer Schwat- ben ik er temminlste I geen vervlalsehingietn ravtond heb ik mijn hir gezet en nu staan I" ins' in 't hotel lag&erem nuenischen 1" |.v vtouiw is al in de |liever nog walt op de V-estPruisen, bezoekt Ie Berlijn. In heb sta lt. afgehaald, moet hij l'dal crt om aan dein1 ooi- Jweg le komen, Buiten en zegt: „Frits, dlalt |t geschreven, dat Ber- |gt-" Tng groeit van dag tot I tegenwoordig ooi niet |fn welke branche bent Ir staat Hlaikelberg [firma, staat niet meer. Iw had aan de klas van luirkundelcis gegleven en Aidé-ld. Ten eind» na, te Igrepen hadden, moesten fte-l miaken. Het verhaal [i als volgt [idedlijk beest is de kik- staat, zit hij bijlna,. Als hij bijna. Hjjheeft, bijna I heeft ooi bijlna geen pit, zit hij' ap wat hij preep niet waarom hi; avioldoende" kreeg. [jongen gaat. eiken dag der lijken. belt waarachtig'?. En reprobeerd I toc'h ma,a,r weer! zei op' overgangsdag" tot IJ hoeft ditmaal geen voor me te koapenik Hasj! M>est vanmorgen al heel heb ook den geheeleh dokter!" NUMMER 37 298TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT I I Bijkantoor MIDDELBURG, Markt en 2; Telefoon No. 474 I' DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'I' L Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.9O, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager V Waarom scheuring? Het is verkeerd' om) te spreken van tweespalt of scheuring in de B.-K. Staajtsl- partij. „Onzh Vaan," het orgaan der B.-K. Volijspartij doet dat gaa-rne,^ maar hier is de w'ensch do vader van de gedachte. Er zlijn sjplinters gevallen, maar het gebouw zélf s;taat hechter dan ooit. Het zou eveneens vedkeerd zijn -om! "in zelf genoegzaamheid de lOiogen 'te sluiten, in dien er een Werkelijke scheuring, dreigde, doch wij Iméenen "te kunnen vaststellen dat de ®.-K. Eta,ats[partij' mét een ge rust haTt den dag v.am "26 April tegem'oah kan zien. Het is psychologisch van groot belang den kiezers te wijjzten dpi den goeden gang van zaken, en er hen vooral op te wijzen dat van verdeeldheid der Katholieken niet In'ag Worden gesproken omdat er enkele politieke scheunhakeirs zijn. 1 'Een ander voornaaml punt dat niet ge noeg naar voiren kan worden gebracht dat is, „het hopeloos geval van de zich afscheidende groepjes," en dat is pok de beantwoording van de waag waarheen het leidt Wanneer de Katholiekenzich op Staatkundig terrein in verschillende el kander bestrijdende kampen gaan ver doelen. Hier ligt de nci-zkak Wa-arobn' de Paus cn Bisschoppen aansporen de eenheid ta bewaren. Ex isj nu een klein aantal 'dissidenten, maar wlann-eeir dit kwaad zou v-oortwoei- keren, w'anneer 'de Hl-K. Staa-tsjpartij! zich zou hplosjsen in een partij van boeren, en één van ambtenaren, éen van werkt gevers en één van arbeiders enz. dan zou het niet alleen uit zijn met de macht der Katholieken op staatkundig terrein maar dan zou niet te herstellen schade worden toegebracht aan het Katholieken vereenigingideven en de Katholieke zaal? bovenal. Het fiasco der dissidenten baart geen verwondering. Er zijn nu al minstens dria B.-K. „partijen" 'die elk voor zich het m'onopolie der ware dembcratie voor zich opeiischen. 1 Kijk, zoo iets doet de Staatspartij!'niet, Die Staatspartij eigent zich niet het mOp ndpolie van de altijd en, overal juiste poli- tiek toe eu er is in onze partij' niemand, die mot het moaolpolie der eigengemaakte democratie in den zak loopt, Men nioet de eenheid niet verstaan in dien zin alsof alle Katholieken er op (staatkundig terrein mlaar één opvatting ,op na m'ogen houden. Die dwaasheid kunnen we leZen in „Onze Vaan" van 10 Maart: „Het blijft alsbi'aar gezeur over da eenheid, die nooit op politiek! gebied be staan heeft en nog niet bestaat." „Maar mén kan toch onmogelijk vol houden, dat de heeren Kortenhorst en Kuiper, Feber en van Schaik, Möller en van 'Wijhbergen, IJsselmluiden en Blomjious er dezelfde opvattingen op na houden." Dat kan men inderdaad onmogelijk vol houden, maar dat wordt onzerzijds niet eens beweerd, omdat het een absurditeit zou zijn dat ta beweren. Een dergelijke Opvatting omtrent eenheid is alleen moge lijk in de Bi-Volkspartij), waar dictatior- Wesseling het m'omo.polie der eenig juiste democratie bezit. Eenheid wil zeggen: democratisch-ge disciplineerd onderling overleg van alle Katholieken. Zeggenschap van iederen kiezer. Vrijheid van m'eeningsuiting, Vr-ijp heid om elke afwijkende meening binnen het kader van het program en met in achtneming van het regement te doen gelden. Wie het met de gevolgde politiek niet "•eens is en m'en hoeft het 'daarmede niet eens te zijn. die heeft binnen het xaata der organisatorische staatkun dige eenheid alle gelegenhteid om' ziijh mteening onlk blijf anderen ingang 93 Heft koude -zweet stond op zijn voor hoofd. 'En weer schemerde hem dat vi- eioen voor den geest, weer kwam hij: thuis, weer •openden zich do armen zijner kinde ren, weer hoorde hij' hun stemmen, uit- baiishnd in vreugde en tranen: „Vader, vader! Goddank dat gij hier zïjt." En v°°k nog zilveren stemmetjes klonken ex do.r. „Is dat grootvader?" en hij voelde kleine kleuters op izijin 'knieën Klonteren eu in zijn aiman, hij voelde kleine kopjes zich vleiein tegen zijh wang. Eu_ hij weende, en half' luid hoorde men mts van: „Ik kan niet meer. God geve, kinderen, dat ik u weerzie." •ruil vouwde dej handen en hij bad. ',jl z'uUen ook' wel voor hun armen hallUiidS6l)6ti611 'murmelde hij Boo_2a«t hij daar eenigen tijd terne-er, REapZ ulfe,t'ar'e,Ild. in het' heerlijk' land- •ij" lz!ei hardop, „morgen gai op weg, den laatsten gang, vandaag hein ik te zeer ontsteld, geen' me-nsch te te doen vinden en zoo gezamenlijk da piolitiek te voeren, welke men de miaeist juiste acht. Het blijkt aanhoudend: er z'iijfn geen steekhoudende argum'enten ,aan te voeren 'Waarom' men een eigen -onmjaehtig partijtje z'ou gaan stichten. Onder het ho-ofd: „Zwakke gronden'', wijst „De Maasbode" v,an 22- Maart op do twee redenen, welke dooi' het Bestuur van de afd. Botterdam van den Kath. Diem'cr. „Bon-d" worden aangevoerd om het uittreden uit de Staatslpairtiji te ver; dedigen. „Twee redenen woi'den daarvoor opge geven: vooreerst de negatieve politiek, ge voerd depr het extraf'parlemenfcah'e liabi- net-Buys de Beerenbroucfe, en vervolgens de verwerping van de groote Hangscha miillioenen-motie -door den Partijraad. 'Hoe Zwiak cleizle beide gronden zijn, -bllijlkt Aanstonds ials wij) z'a mlaar even beklïjben, Dlat -de Katholieke Staa.tslpartijl .veiant)- 'w'o,ordelijk wordt gesiteld voor de „nega tieve politiek" v-an een extra-parlelmletttair klabinet, is al onjuist, gesteld dat 3a tegen dit kabinet aangevoerde grieven zelfs voor 100 pet. juist' Waren. Zij heefft mét dit kabinet nietq te maken gehad. -Natuurlijk Zal mén hiertegen aanvoegen, dat de Katholieke Kaimterftactie dan tpfrh Wlaar dit kabinet gesteund heeft, althans geduld. Ook -al ware deze grief voor 100 'pet. wiaar, valt daarmiede dan te recht vaardigen, dat mén tracht de Katholieke Staatspartij te vernietigen Wiant daarop «tuurt mén aan, naar iir het Manifest o;oik rondweg erkend wLo'rdt. Er waren dan misschien redenen geweest, om er in da Katholieke Staatspartij1 naar te streven, «leze 30 Kath'. Kam'erledeu do-oi' 30 betero to vervangen. Mlaar juist do,or uit da Kath. Staatsjpartijl Weg te Ioopen, heeft 'mén allen invloed o'p de Samenstelling van de toekjom'^tige Kath. Kamerfractie prijs gegeven. Iedere gezonde lpgioa isj hier zbekl Zelfs als de geopperde grieven tegen Kabinet en iKam'erfractie vopr 100 'pet. juist wlaren. Wiat zie natuurlijk! niet zlijfn, .Maor da-axover gaat het thanty niet. Al even zlwiaWisj do dp de tweede plaats aangegeven grond yoor afscheiding. Niet alleen ziw'ak, mlaar zelfs totaal onjuist. 'Het is volstrekt onlw'aar, dat de Haagj- s'clie 750 rnillioeni-mjotie door den Partijl- raad zou Zijn verwiorpen. Zlijl werd door de voorstellers, althans door de verdedii- gers er-van. vóór de stemming, ingetrok ken. En dat wél op aanraden van den Voorzitter van den Partijraad, die kort ïjaa'mlgevaf dit bètougde: Dlez'e rn'otie, die een geheel® folio-blad- z'ijde druks' beslaat, is zpo. uitgebreid en dm'vat zoovele zaken iveeris, dat het voo-r den Partijraad onlmfogellijllr1 is, om anders dan na grondige voorbereiding, daarover 'een méenïng uit te spraken, Waarvan ge zag zou kunnen uitgaan. Zij ging A.m1. over een langdurig en gAedkbop crediet voor woningbouw, over werkverruiming, over een sjtaatsleening van 750.000.00D g'ld. uitsluitend voor dit doel. Nagegaan z'ou imioeten worden, hoeveel meer geld de Staat Tiög^ viocr andere doeleinden Sou moeten leenen (bijV. hoeveel 100 miliioen v-°oi' Indië). Voorts; w'elke de eoonomiische gevolgen van een zjoodaniggroio-te kfa'pir tantonttrekking aan dé m'a.atsohappajl :op het econpjnfejch leven veimioedelijk1 zeul den z'ljn. Maar als. de Pairffijfraa'd op deze 'gronden deze rojotie z'ou verwerpen, dan ware dit te betreulreui wogenq het vele goede, dat -ongetwijfeld in deze motie was belichaamd. Dia.aroml ried hij den voorstellers ,aan, in het belang van da Zaiak, die zij voiorqton|- de-n, om' het niet tolt een stemming to laten komen. ®n M deze raadgeving werd de m'otio mg-ctrokk, en du|Sj niet verwierpen. Ziedaar de Waarheid. 'haast, dam zien, niet wat verontrust, duts -c c-n dan met een diepten z'uchfc naar- huis. 'En hij. bleef', zonderling -genoeg, dien nag m de omstreken van den rio, en hij keerde menigen keer berulg tot zijh ale- neamzmmgen steen met zijim twee letters "le een ouwed-ers'taanbame magneti sche a,antiekkingsknacht op hem scheen iift't-. t-ei oeieneii. l-V glimlachte. Het is alsioif ik' bang ^ptak hr.Bte'611 Vand0OT 2al SiW, Dicht er bi.-.sloeg hij' zijn naclitiwari-ier op. Slapen kom hij bijha niet, an het zoete roepen van den ocrondoel kom hem niet in isla,a;p{ wiegen. Ein altijd waren zijn gedachten] op weg naar huis. 6 Biji het ontwakon der nafukr stohid hif op m begaf' zich op. weg, .altijd &t4pjt. zich houdend a-an de gegeven inlichtingietii, 1 'Hle.t was een moeilijke ,dooh schilderadh- tiga weg. Niet dan mot groio-tei inspanning Kon bi; langs den oever zich' oen door tocht banen. Met een kl-eiue hakbijl irn cle band, moest hij zich een pa-d slaan door het verwarde struikgewas, dut o-n-deï de hooiga boomen welig tierde en mlet onigei.' Kénde bevalligheid bloemen, guirlandes bloemenrank'en pphing langs het kristal- En daarom' sjtellen w-e met nadruk da vraag: hoe loon nu het verloop van deze zaak in den Partijraad een red;elij|kdn grond -opleveren, om1 'uit de Kath. Stantd- partij te treden Hoe weinig grond hier voor aanwezig watj wordt wel het best bew'ez'en door het feit dat juist zij, dio als Haagsehe afgevaardigden- ten Partij raad deze motie met zooveel talent eu warmte verdedigd hadden, niet uit de Staatspartij' zlijlh gegaan!" De Ontwapeningsconferentie. Het plan vau MacDonald. Ook da tweede da-g .van de algemeen? beraadslagingen over het ontw-aipieminiga- plan van Ma-cDonald had een gunstig verloop. Tien verdere delegaties verklaar den, evenal'sj de negen, die Vïlijldag aan het woord zijn geweest, de door MapDonaid aan da conferentie aanlgeibodein «n-twerpi- omtwapeningsconvemiie als grpmdislag' voor het verdere werk vaij de ontwaipenimlgs- contérentie te aanvaarden. Meln mag thans wel als zeker beschouwen, dat de conife- rentie, wanneer zijl na Paschen haar werk) hervaitten zal, dit doen zal do;or een arti- kelsgewijze bespreking yaa MacDonald'a ontwerp, dat dan dus offficieel de plaats zal innemen van het om'twerpt-cönvenitie der vaorbereidingscpmmksie-Loudon, dat op he.t oogen-blik eigenlijk mojg1 steeds, overeenkomstig, het nimmer ingetrokken besluit van 25 Februlari 1932 den grond slag vormt der besprekingen, ,al isl het reeds lang geleden, dat de conferentie toet een of andere artikel van he't ontwerp- Loudon inderdaad in bespreking JreefJt ge nomen. Alle delegaties, .die aan het woord warep, n.l. die van Argentinië, Bulgarije, Canada, Estland, Finland, Griekenland, Italië, Letland, Oostenrijk én Zweden, huldigen MacDona-ld voor zijn initiatief, waardoor 'de conferentie inderdaad een belangrijken stap voorwaarts iis gekomen. Japan zégt Zijlu lidma,alscha]ii -oy. 'iiict Volk-enbonds-secretariaiat heelft gis teren een telegram: vaal d» Jiapaulsdhle rege.exin'g ^ontvangen, waarin wordt jnedie-i gedeeld, dat, .aangezien Japan en de Vol kenbond grondig van meeining! verschillen over den uitleg van het VolkémbiDuldis- verdrag en andere 'Interna,tiouale verdra gen en over de beste methode v-oor de vestiging yan den vrede in heb Verpa Oosten, Japian zich geiiCKbiaaki ziet den secretaris-geneBaal vaji dein Volklenibomd1 in kennis te Stelleni vaip zijlu voorn'em'eln den Volkenbond' ta verlaten p-pi grond van artikel 1 Va-m het Volkenbonid'sv'ar- drag. J-aplan Kan volgens di't artikel eerst twee jaren na aankondiging van zij|nl bedoeling en na alle intenn,atiomiallle: ver plichtingen onder heit V-0-lkenboinidsverd.rag te zijn nagekdanen, den Volkenbond Ver laten. - 1 Het gehalte v-an den Volkenbond zal aanmerkelijk stijlgen. door dit uittreden. DUITSCHLAND D-c soc.-dcm. in den knel. Woi'fï meldt uit Berlijn: Vioillgeins -een daig-bladberieht is in de laiatstie bdjee-n- fcomst van d-e soifflaal-demociiatdaehe Bij'ks- dagfraotie door één der afgevaardigden in overweging gegeven, v'an -alle parte- heldere water, soms blo-einehhietmieis weefde boven zijn hoofd. Hielt is het ware land der lianen pfl elim gerpianten, die in nooit volprezien. pr-a-oht hun geurende trossen ov-eral heietuwierpem in den k'wistigsten overvloed. Bonte insekten als levende ledél'siteen-ein en kleine tohoten door het looVe-r op jam af', of dcor het doinizige mostapijlè, met tjaJ Va-n bloemen doonspikt. 'b W,ais waarlijk' eien betdav-er-end scho-on Sdhouwspiei en Meester Dorrlens ztoiu- bijba leed gehad hebben over de heerlijke blte- men en planten, die hij vemi-elde en af hakte, maar- was dat -goud dan' niet kostbaarder d-an alle bloemen, eiy lag e,r. ini goud niet een heele bloieineln)wéreld opgesloten'? De Bio vernauwde steeds mieier en meer zijn oevers. Hier en daar slingerden de klimplanten hun bloeim-enpooveir van den eenen naar denl -anderen kamt fln schoten dte koele wateren pijten-el er ondier 'door, want de helling was stéil' em-hijlgend Méan hij voort, 'tem vijl het zwe-et van kijln vloion- hoolfd druppelde. i Maa.r zieib! dia,ar scheidt zich het stroompje in tiwee smalle .armen. "Waar nu naar toe)?, Is hef de linker oifl dé rechter'? Hij hield zich aan heit recjhterbaek'jw, ment,aire wierk-zaiamheid a.f! te zien en in zekeren zin tot .ontbinding van de fractie -ta besluiten. H<et voorstel is tienslofttje aangebonden, dajar de meerderheid van de fractie besloot, voorlocipig ha-ar Bijks- dagmanda;a.t uit te oefenen. Ben nieluwe fractievergadering is den eersten tijd niet vaatg-eisteld. Van soc.-demMratische zijde waren tot nu toe geen iniiehtimg-en over deze kwestie te krijgen. Verweer van v. Neu-rilh, De BerlijUSche correspiondent van „As- nociated Press," p-ubliceert ©en interview met den Dudtschen rijikspiinister van bui- t nlands'che zaken Freiherr van- Neuiriafh. Von Neura-th verklaarde o.a,.: Ik kan de momenteel tegen de1 Duitsche regaerin-g ontwikkelde pwoipa-ganda niet anders ver klaren, dan ,als een bewuste jAotSelinge wedergeboorte van de tijdens den wereld oorlog gevoerde opihitsingisptoipiaganda» 2-otoals dei Belgische gruiwelverhajtem van afgehakte kinder-annen spr-aken, zbot wordt ook thans weer van 'alles verzonnen, më'n vertelt o. a. -over uitgestoken oogieu en -af gesneden opren. Wanneer hij het begin der nationale revolutie uitisa-pttingen van enkelingen zijn vooa'-gefcomen, dan valt dat zeker -te betreuren, doch n-oig nooit is im de ge schiedenis een rewolutionnaire amwen/te- ling tot stand gekémen, Zonder dat deXge- like dingen daarbij voorkwamen. Na,ar mij'n meening .geit'uiglti het van buitenge wone discipline van het Duifetehe yolk, dat dergelijike eigenmachtigheden in uiterst weinig gevallen -en dan mogl in betrekker lijk milden vorm zijn v-oprgekomen. W at de Jo-den betreft kan ik slechts zeggen, dat hun piropaglan-disten, ini het buitenland hun gelooilstgenflofen: in Duitschland geen dienst bewijzen. het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten FRANKRIJK Men kan weer ademen. Het radicale blad La Kajtublique be sprak eergiste-r den initernatio-n-aJéln toe stand en verklaarde daf in de red© van den Duit-scheiii rijkskanselier de wensch naar verzoening en onderhandelen tot uiting komt. Dit feit moet, v-olgens het blad, niet) worden onderschat en vooral niet nu ook in de Italiaiainsehe piers een gunlstiger toon valt te bespeuren en minister-prosi' dent Gömbösl' den- Vredeswil van Bon-ga- rij» verkondigd heeft. Do berichten uit .Washington laten de mogelijkheid doorschemeren dat een schul den-moratorium kan worden toegestaan, zoodra een -oecono-misdhe overeenkomst tof stand gekomen is. Er blijven nog wel eeniga moeüijk- ii'eden bestaan, doch de aitmpsheer is weder zOa geworden dat mén ademen lfan-. Het uur van bandelen is aangebroken.; vpn de-ze windstilte ijl de internationale poli tiek moet gébruik worden gemaakt. Elen diocesaan veorschotinstitinit der Hanzie. Zo-oals men zich zal herinneren, werd ini 1931 docr den B.-K. Middemjsitandsjboind in het Bisdom Haarlem een oommissie inge steld tot onderzoek van de vraag, op wel ke wijize door den bond de oprichting .en dei goede werking zpu kunnen worden be vorderd van plaatselijke óf gewestelijke voiorschotfondsen voor den B.-K. Mid- aénlslt'and. Bet ra-poprt dezer eommi-ssie werd be- wamit meer dan een beekje was het niet-, al glinsterden zilveren tafcioiZe' viscbjiels met goud beetpakt, zooals de florellen in de Gjeiui. Een andere „G-eul" dacht ook) Mir. Dor- reims. .bij' het zien der dartelende visehj-ee, aze-nde o,p go-udkevertjeö diie zwlaeifden. cn zwomm-en bo-ven en in de wateren, ein da Meine waterkölibïi iziüh had nam ini 'het1 heldere nat, om met kl-eine, fvropïijik.e kreten op te duiken. i „God zijl -dank'] wlaf ia diafi een paar honderd schreden naaf, boven w-aren de takken vian den Bk» weer tot eien' Meüv eenigd. en sfcrioomden taanclijjk rulsltig ovep een kleide hooigvlakite midti bloteieinde haas- tors onder hoogsltlammige tnl-ptenibopmen be dekt. Een ware bfoememrëlgjen dia-aldia ovelr hem neer, terwijl: hij! vooïltisichreed. Hert waren de MjaiginoHia's, die hun lelie- bl'a-nke of paansieih geadeird'e Mo-efmh'ladeirian loslieten over 'hem1. 1 Maia-r verdeir, 'sf.eed!s ve|rder. Steeds onderizbicM zijn blik do oev-ers, diep of vlak', naar ©oiuid'. Dat had bijl geleerd', een .zékere kénniis van den bodem waarin gorud kon gevonden worden. 1 Het woud wead meer dichter ,em de loofgoidi.h boven zijn hoofd steeds Vas- hande-ld op den voorjaars-Centrajen Baad 1932 die zich met de gonclusies van het rapport geheel verenigde. De Commissie stelde vcor, dat zloui wor den opgericht een diocesaan instifujut ia den vomn van epn stichting, H-et stam kapitaal daarvan ware bijleen te brengea als faastga-vo ,a;an d'en Bond, .bij gelegen- aeid van z'ijh 25-jarig .bestaan. Het beiatu|ur van het instituut zon tot taak hebben de oprichting v-an plaatse lijke of gewesitelïjke voorschotf-o-n-daen in het di-ooees te bevoird-eran. De voorschoitiEb-ndsien ao-nden 'w»rrd-on opn- garicht als zétó?tandige stichtingen. Ma,ar hef diocesaan instituiuit ztau leiding jbeb- ben te geven aan de werkzaamheden der ttmtteen, de Voorwaarden beplalen, wzaroip or edicten zo-uden wjorden verleend -ejnl toe zicht houden op de geste der .pjaatselijka stichtingen. Het zilveren feeab van den hond is sindsdien achter den rug, Bij gelegenheid van dit feest werd den bedrag van f'2360 -als stamkapitaal vaor een te stichten Diodeisaan V-oorschofinBti- tu.u't bijeengebracht. Op de bondsblelgroo- tin'g 1933 werd zooials ook in de ko mende jaren zal' geschieden eeni be drag van f 1000 tot versterking vlijg dit stamkapitaal uitgetrokken. Het bondsbesfuiUT vea"z|ocht aan de bo vengenoemde Commissie eveneens vérdere uitwerking van deza zaiak t»r hand te nemen, waara,an door dé commissie bereid willig yverd voldaan. Tot leden van het bestuur van liet Diocesaan Viotoscho-tin-sitituiuit werden cliooe, heit bondsbeisituur benoemd ,de heeren lWj, Boion te 's-Grav.enlia.ge, J. Th. Beters ta Amsterdam en A. Steeman te Botterdam, De Stichting „Diociesaan Yioarachoitinsti- tuiut van den B.-K. MaddenStandijbond in net Bisdom Hharlem" werd in het leven geroepen bij' akte van 13 Maart 1933, ge passeerd voor notaris H:. M. J. J-anssen ta 's-Gravehhage. In een opj denZelfdaa dag gehouden vergadering, waar da be- ■stulirderen door den bondsvoiosiziitter, dhr, O. J. G. Struycken, me|t een toepasselijk wo'orü werden geïnstalieerd, vea-deeld|e het bestuur de functies als volgt:, Voiorzitter, J. Th. Peters; secretaris, !Wi Bopo; pen ningmeester, A. Steeman. Besloten werd den zetel van bet Insltitujuf te vestigét111 op bet Centraal Hanze-bureaiui, Hoogewal 10 te Den Haag, door welk' bureaiui tevens da adminisfraitiet zal worden gev.oierd. Dit Diocesaan Instituut is thane in werking .getreden. Thans kjininien derhalve plaatselijke- of1 gewestelijke voprsclroitfjond-i sen worden opgericht om bij het Dioce saan Instituut te' Worden aangestoten. Nieuwe plaatselijke of gewestelijke fond een kunneinn Worden opgericht -ein be-' staande instellingen kunnen worden opge nomen in het verband met belt Dio-cesaain Institu-ut. Dat Diocesaan Instituut glai zeil1 geen voorschotten verleenen aan iu- dividueele middenstanders; Zijn taak is alleen, het nemen van initiatief tot da oprichting en het steunen vatn voiorSohot- ibndecn van B.-K. njliddeüstainidSverecni- gin.gen in heit bisdom Haarlem, alsmede heit oefenen van toezicht o-p die voioi- grhöffondsiein. Hiet Instaituiurt kan 'aan voo-rschottonildsaa renteloos een beidr.ag ter, 1-een vetrschaffen ten hoogste gelijk aan het bedrag yan hert eigen kapitjaal van hat voiarschottflonds. Het bestuur van hati Imsjaifeuuk doet dit bedrag .ten goed© komen aan de andera crediteuren van deze voor schot fondsen wanneer en voor zoo-ver een foinds blijkt) een verlies t)a hebben geleden grooiteü dan heit bedrag van het eigen kapitaal van het voox-sohoitfonds. Voorschoitten apn de individueel© mid denstanders zullen worden Verleend, do-offl de plaatselijke- of gewestelijke v-aorslohoit- fo-hndsen. Olok de»e zullen wordein opge richt iu den vorm) van aparte Zel'ftitiamdiga stichtingen, waarvan heit bestuur wordt tera-aneengeistoiten. in 't -schemerduisiter -ging hij Vo-ort. Steeds volgde hij den recht-eqxileiV'eir-van den Bio aan den rechten tak. Daar p-0 eeina Staat hij voor tal van kleine beekjes, dia ritselen door groen en bloemie®. De tRto ia vierdwenen. Steeds ondoordringbaarder wordt het woud, -steeds djuisiterder en geihehnizinni- g©r. i Bjer zjong de .oareld'oe zdj'iu zwaarmoiedig lie-d bij' vollen dag. -Voort! voort'. Wat w-ae diat? Ginds lichtte helt in het ocyWo-uid, als ©en goui-> den paradi.is, een sfoopm van gonid en- rozig licht-, atiraalde daaai', de stammen der reu-zenboiomen, waaronder hij me.t mtopita vooirtkloiutexde, schenen van de achterzdjide te Vlammen in louter Vuur, Mat nieuwen moed werkte hij voort. Ba- ,g hangt voor dein ingang vian het ion dooiribtaokéin topfeordijn, met gouden btoetaen doorwerkt. Hat huiischen va,n een waterval dringt tot ham' door. Weldra staat hij voor e'eini sjpdegelgïa^ido kom, waarin hat water uit de totecn neer valt, olm dan in veto' kleine beekjes Marder (Wordt Vervolgd.)'.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1