NI ZATERDAG 25 MAART 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT f IN HET KRAAIENNEST GEKKE GESPREKKEN I groote waarde van publiciteit FEUILLET In twee wereld De lootjes uit ceii stam. Avond aan 'uvoaid Hapt de brievenbus en wordt -er socialistische verkimagslec- tu;ur in je 'kuis gegooid, leot(U|ux die den stempel draagt van dik kout iziaagt men planken. Er wordt geraasd ©ip1 ket kiaipli- taal, dat mem zeil' mat bezit; de leugen achtigheid druipt van de blaadjes ui', do laster vloeit wait trager en de kuickelaiek- tigkeid en misleiding blijft 'tenslotte over. kleit is voioir oen cluisten, die heit gebod: „Gij zult geen valsohe getuigenis geven" leemt, uiterst moeilijk om. tegen .dit lljne Marxistische gezelschap' van v-arkieizings- schrijvers opi te bieden. xvtn communisten, die niet door moraal gehinderd worden, lukt dit beter. Zij stelden het volgende vm-kieizingspnoi- gram saanen: „Hei muiters van „De Zeven Provin ciën" moeten vrij! - Iudoneisië los van Holland! Nu! - Strijders voor de vrijheid van In donesië in het parlement Onmiddellijke opheffing van bet Digtoe l-kamp' Strijdt schouder aan schouder met de Indonesische werkers! -Vrijlating van alle dienstweigeraars van de Hjollamds'ohe ooirlogsviioiot en van allo politieke gevangenen Geen bezuiniging ton koste der wer kers van stad en land! H;a,al het geld waiair het is! Onmiddellijke intrekking der loons verlagingen .Weg niet sioldijverlagiugVioor sol di, verhoioging Weg met het Wieliterplan Weg met xle kapitalistische ratio nalisatie S.D.A.P. wil klassenvrede. Klassen- vrede is hlassienvorraad. O.P.H. bcteekent klassenstrijd! Verslaat de loonsvcrlagers v;a.n de S.D.A.P. - Weg met de S.D.A.P. de steun pilaar van het kapitalisme De O.S.P. wil de arbeiders verdeer km Arbeiders uit de O.S.P. strijdt mee -Tegen de.n royomentistarreulr en stri.dsabotage in 1de1 vakbeweging;! Meer steun aan alle weirklooizen Strijdt met de C.P.H. voor brood en arbeid Verdedig! de Sowjet-Unie! Tegen dein impierialistisdhen oorlog Anti-fascisten kiezen Communisten Klasse tegen klasse! Voior de arbeiders- en boeirenregee- ring Vrijstelling van placht en hypotheek rente voior werkende boeren! Voor het strijdende eenheidsfront van onderen op! Weg mat Riuys, Welter en Colijn! Staakt, tegen loonsverlaging! Steun voor jonge werkloozen! Weg met den „Arbeidsdienst" voor jeugdige werklocz'en I" Men ziet hieruit dat de socialistische kiezer,sverlakfcerij' docr de communistische) leuzen met gemak geslagen wordt. Bovendien pikken de Sovjeitheerein de liaren bi0 bosjes uit de S.D.A.P.eeis'ahe pxulke,bollen. Evenwel moet men diei .vidandigheid niet zoo erg serieus nemen. Hat socialisme likt momenteel naarstig de laiarzéit van het ooutmunismla en de zalvende Wiba,ut schreef dezier dagen in de „Soc. Demior craat: „Wie op 't einddoel let, zal ver geefs naar het verschil t-usSehen Socialisme c,n Communisme zoeken". Loetjes van een stam. Van een Eitiam die rol is en slechte vruchten voorbrengt. De bidl aan den wortel s.v.p'. UITKIfflK. gastheer en enkele anderen met hem moclc u-en dood injagen. Laten we elkander veest com, sprak hij. Aan de andere zlijldo der tafel zat Don Ramon del Ar.rojas, gtouverneur van Aldanzarltij1 wlreef zich de handen al glimlachend. Dit k) W'at ik' verlang, mijnheer. Gc zegt, dat er een 'lading gelweren aan boord van niijn s|dhip is?, Dit heeft men mliji bericht; ze, «z'ijtu bestemd voor den rebel Juan Sevadpi. Monkey Arnold Zwteeg. 't 1« niet de eerste maal, da,t ge) met hem betrekkingen hebt, ging Don Ra.m'oii voort. Twee jaar geloden, tloen h'ijl achter volgd werd, hebt gtijfhem verborgen ,op uw schip en .ulzoe ontkwam hij' ,a,an de Straf, die hlij! verdiende. Later hebt go hem aan la,nd gebracht en verleden jaar nog hem een lading geweren lloen gewor den, zoo, dat hiijj in sjtaat gesteld was het gouvernement uit te dagen. Ge bekomi- mert er u niet oml, u'w> -sjporen to verber gen. Is liet dan te verwonderen', dat do graaf ook -erg ingenomen is tegen u? Monkey Arnold lachte a-Zachtjes, een glimlach vol humor en -Spot. 't Verwondert [Ui faiispehien, dat ik u hier uitnoodigdc inplaatsj van u te doen aanhouden en in do gevangenis)1 te zetten 011 dan uW .schip aan te slaan? Mogelijk', 't Isffnisssehien omdat go geen «soberheid he;bt aangaande de wapens en sjpol lag- nu in elk woord mis| «c.hieii ilurl'dcl ge 't niet pcobesren. Neen! D(on Ramon hiof de hand ;op. II; heb in de sjtad twee duizend soldatein hoeveel hebt glijl er.?, Eiu wat de war pens betreft, Wel, ik kan hel schip doen onderzoeken. Gijj 'komt hier als! oen vrede!- vol z'akenmenKé'h en in werkelijkheid is hot om den rebel Sevada tei helpen; daarvoor kan ik u dioen doiodsjdhieten. - Maarzei Monkey Arnold. Maar m!ij|nhe«r, ge kunt me van moer, nut zliju levend dan dood. Monkey Arnold wachtte. Hlij; wist, dat hlij! op verraderlijken grond stond, maar tevens ook, dat de gouverneur niet zoo zeker over zich zelf waq als hïjl 't wel beweerde. Monkey's! schip, de „Combi- rant'', lag op- twee inlijfen affisjtand van de kus,t en alvorens de uitnoodiging van don gouverneur te aanvaarden, had hij bevel gegeven hetzelve om! geen enkele reden aan wal te brengen. Hij! kendo Mëxido en de Mexicanen te goed 10111 ze te gelooven. D1011 Ramon deed niets) dan bluffen en Monkey ArrLold wais( geejn man, die zich met bluf Het beetnemen, maar hlij! w;a,sj 'alleen op de kust en da gouverneur lmd twee duizend soldaten tot zlij'it dienst. Dioil Ra-mén leunde oen wciuig voor waarts ©n Zei: -Sevada verkeert in geldnood; in dien h'ij' de. geweren betaalt, zal hij geld missen voor ziijln mannen en deze zullen hem in den isjteok laten. Dus Mj| moet u betalen. .Natuurllijlk. Doch lilijl mag de geweren niét ont vangen. Neon? INeen! Hijj zou nog geld kunnen krijl- gen blijf zijn vrienden en aldus; geld sin wapensj bezitten. Hlij) "m'oet u betalen en geen wapen® krlij|gen, verstaat ga me?, INeen. Ik aafl 't u (uitloggen, doch eers|t oen glas wiijin. Don Ramcm nam de ffleselh op lilijl zag, dat ze leeg w|a;sj, verliet zijn zej- tel, ging naar de deur, wiaar een kleine, in 't ziw'art gekleeds m'an boog. M'onkey Aï|- uiold greep naar zlijfn pisjtoioi, mlaar I was nutteloos]. Maria! riep Don Ramion en luisterde even. Een meisjesstem antwoordde. Nog ©en flesclh wlijfn, kind. Hiji keer de terug naar de titel, 't Is, mlij'n dochter, mij|nheier. Ik heb dienstboden, maar ik durf .ze niet te vertraulwen, want ik vneieisj, dat Slevada iets; van ons gesprek zou vernemen. Het m'ei-stje trad binnen, slank eu ber koorliijlk alsj ©en schim' in de sohadu|w. Haar gelaat ward een isjehoon bleek ovaal toen ze over de tafel boog om1 dei !fleis~ st.1i en te vei'wisselen. Zei had groote zwar te oogen, roede lippen en, ©en weinig -spots tenden mond. Monkey slchatte haiwj zeven tien jaar, zeiken- niet ouder. -|Maria, dit is de hoor waiaryan ik aprak. Ze keek naar Monkey, glimlacht© en verdween; in haar blik' ha,d hij echter iets ontstellends gelezen. Dion Ramon vulde de glazen. Op onze vriendsldhapi en voorspoed! Hijj dronk. Nu, mijnheer, ge ziijt, een Za- kenmensjdh, voor u heef't het geen belang of Sevada het gouvernement -oycrwint of Wel het gouvernement hem, als ge uw ptlijls mlaar ontvangt, is het niet,.? Ja. i 'Welnu, ik ga da geweren koopen en ze u betalen. Maar dit is[ niet alles. Se vada m'oet u ook' betalen, zoodat ge dub bel geld iz'ult ontvangen. -- En girjj Ik ontvang de gelw'eren en Sevada. Die vingers] van den gouverneur tikten op de eiken tafel. Sevada vertrouwt h. Als ge hem do kisten aflevert aal Kijf' denken, dat hij' de geweren heeft en iu h©talen. Wel, ge zult de, kisten vullen mét klei. En ik ontvang tweemaal m'iju geld? Ja, doch ge. moet inlijf'de geweren afleveren; ik Zal zorgen, dat er kisten met klei gereed gemaakt worden. En -wat zal ©r gebeuren, indien Sa- vaila iets verneemt? Daar heb ik aau gedacht; ge moet de afleveringen aam inlijf-en Sevada den;- zélfden nacht doen, eer^t dei iniijfne, dan de zlijlue. Verwittig hem', dat ge eerst morgen zult komen, en indien bin u geen volk wil zenden, zorg ik wel voor Kjour 'vvérs. Zorgt gfijf er dan mkar voor, want Sevada heeft enkele; ©ziels en enkele man nen. Triomf schitterde in de oogen van Don Ramlon. Monkey moest er om lachen, doch de gouverneur bemerkt© het niet. Indien ge nu niet mlijf wilt meekol- mén, mijlnheer, zial ik u de p:la,ats| toouen, waar de kiqten zullen staan en waar ge de geweren m'oet afladen. Kunnen TiW m'annen de geweren niet afhalen aan de haven?, vroeg Monkey. Misjschien Wel. Als de spionnen van Sevada müjln mannen hier zien komen, zal ik gehangen worden. G© hebt gcllijlk. Langs een donkere, smalie gang leidde hij' Monkey op een biniieneio,u.r, omringd inct hooge muren. Hier. zult ge de hifjten viudon en de geweren bezorgeu. Hoeveel kisten zlijfn er? vroeg D'on Ramon. Tweehonderd, elk met twintig ga- vvvren. Hlijl waq' besloten ze nooit a.aii Don R.ainion te toornen en daarom kon het hem weinig schelen ,blu lilijl waarheid sprak. Zoo! Die pioort geeft uitweg op ©en laan mijn mannen zullen den weg- wel wlijizen. Losj de goederen als gewoon vracht, ik zal dan morgen nacht do sjou wers zenden. Overleg dan lioei go Sevada «uit outmhelen. Dat .zal niet mloeilijjk zijn en het geld? Zaken voor alles, mijnheer. Ik zal u hier ontmoeten en u betalen. Het huis van den gouverneur van Aloanzar zal dan steeds voor u joipienistaian. En de gevangenis, dacht; Monkey, Toen lilij; buiten kw'aml, wasj liet oi' alle sterren hemi waaraclhuwden voorzich tig te zlijfn. Monkey Arnold wais| een man van dertig jaar; over- licmi werd niet met lofgesjprokienbiiji was geen eerlijk zap kenmlan en zlijfn qdhip- hield soms meer geqtolen goed in dan negelm'atigia gfoederön. Hij; was een gevaarlijk man, indien men zich in ziijh weg zette. Hij ging kalm dooi de stratendo hemel boven hem was een groote purperen sprei, versierd mét lich tjes, m'aar op stimt brandden geen la,m(- pen; schaduwen lagen dik tusssehen da hudlZen en in do deurpiortalon, alles] ver|- bergend, Monkey hield 't midden den- straat. Na, ©enige oogenblik'ken boorde bij uls een venster opengaan, iets raakte zlijm pols eu viel en viel aan Zijn Voeten. Vlug als een liat had' bijl de pistolen in banden, doch Kijf zag nioiband, Zocht, dan ijverig en vond het projectiel; inteer do,or het aanraken en den geuir dan door het gezicht Wist Kliji, dat het een roodo r'oos was. Hlij; keek op; donker tegen den don- beren heibel bemen-kte bij! "een balkon en daar, voor een «ogenblik, za.g bijl een hand even Zw'aaien. 'Hlijl luisterde, de. schaduwen beschermden hem; h'ij! "sprong tegen den muur op, greep- d© plijlerfs van het balkou en Zonder gerucht klom hij! erop. Hij qtond nu voor een groot raam, dat linksbinnen openging, en tcr- zelfdertójld bemé.rkte hij1, dat hij weer aan het huis van den gouverneur was. Hij1 nam ecu pistool in de hand en trad binl- neu. De kamér was] donker écu alles stil; lilij! vernami enkel «en ademhaling, 'dicht bijl hem', keek ,om en zag ©en mlaisje rust tdg en kalm' hem bekijken. 'Het pistool werd weer in den gordel gesfolce'ii. Mlij'nlieer, dit wa.S] "de eenigei manier om ;u te kunnen spreken. Hij' herkende de qteor', het was de doch ter van den gouverneur. Mlijlnheer, doe het, niet. Wat? Wat ge mét m!ijfn vader besloten hebt. -Wat w'eet ge daarvan Alleisj? Ze wicen-dec H'ijl "heef! ver|- trouiwien in fnlij1, hoe clnoof ©en vriouw te zlijh! 'Wat is er toch, ju'flf'fouwi Mlijln vader bedriegt' 11 en Juan, hij bedriegt u beiden. Ik m'oet den man nog 'Ontmoete|n die inliji 'kan bedriegen! Hij was' nog wat wantrouwig: zou dit geen list Zijn van den gouverneur.?, Hlijl zei daarom: Uw vader en ik doen enkel zaken, dat is; al. Luister: ge denkt, dat ge naar Juan zooveel kisten klei gaat brengen?, Wel nu, in iedere kisjt z'ai eeu soldaat ziften. Monkey s|dhrok. Zou dit meisje hem willen helpen alles] te- voorkomen. Juan zal gevangen genomen cm gij zult gefusjileerd wérden, dat is vadems plan, 'mlijlnheer. Go ziet welk gevaar ga loopt, evenals! J uan. Hel hoofd van Monkey boog als dat van een roofdier. Er lag zo,o'n bedreiging in Zijn houding, dat het mteisje liet ge-Waar werd. Neen, mlijlnheer, go moogt henf niet doodendenk aan mi ij', liij' is mijn vader. Neen, neen, zei Monkey ongeduldig. Wat iq Juan voor u?. Ik be'in'in hem. Monkey lachte. De dochter vau den gouverneur van AldanZai- beminde den rebel, welken haar v;aide,r wilde verooi* deelen, en deize, onbekend met die liefde, deelde haar zlijfn plannen méde. Kumt ge Juan niet verwittjigen Mlijln' vader heeft ztijn plan eerst gis teren opgemaalddrie dagen geleden zag ik Juan nog. IComt Juan soms hier? vroeg Mou;- key ongeloovig. Ja, mén noemt hem Juan de kale. Ilfiji iij 1Z00 mïn kaal als u Die duisternis liet hem' niet toe te zie,n hoe ze bloosde, 't, Is de eerste niaal, juf frouw, dat ik mlijln leveu leg in de handen eener vrouw. De zou wasj vier uur op',\ toen do „Coriborantde haven v.au Aldanzar bin- uenvoer en tweehonderd lange houten kis ten aan wial zette. Bijl de kisten zaten twee matrozen te rookien; in hun gordels -staken pistolen. In den middag werden ze vervangen en kieerden naar het -schip terug, doch nooit werden de kisten een «ogenblik alleen gelaten. Dit werd 'Over gebracht aan Dion Ramon, di© van voJ- doeuing lacht©. Zie, Maria, dat Zwljfn Zal alles; doen om geld, z'ei hiijf. Toen de koele avondwind opstak', stapte Monkey Arnold van hpord, zond de ma1 trossen naar het qdhip en zette- zich op een dor bieten. Die „Corm'orant'' verliet de haven ongemerkt, baande haar weg naar de volle z'ee, voer een paar ihlijlen ver, wierp het anker ©n wachtte tot de avond viel. Later, beqc'hut dooir de. duisj- tèriiis], zeilde het zuidwaarts, doch hiér van wist de gouverneur niets. De Herren k'w'nm'en stilaan piepen en h'ijl rookte zalig ©en pijp. Als; haven wés, Aldanzar niet voel van beteekenis. Alles in de schaduw gedompeld en rustig, in de stad kwam' w,at taeer beweging. Arnold wachtte, zfijfn oogen en pioren waakten. Rlöts ho-orde lilijl een stap, nam) instincitl- m'atig een 'pistool vast, een schim werd zichtbaar. Monkey w'i.-J; het al. Mannen kwamen naar hem' (©©geslapthun hoofdman boog voor helm1. Ze komen, senor. 'Wie i& dit? Zei Kijf Miguel aandui dend. Een gids; u kunt ham' volkomen vertrouwen. Laat uw mlannen zich haas ten, 'want het isj reeds laak Twee aan twee verdwenen de sjouwers in de laan. T0011 de twee laatste weggin gen, stond Monkey op en mét een toeken Zijner hand beval hij hen zich te haasten. Met den o'ffficier aan Zijfn zijde kfw&lm bijl achteraan. Hot lukken zijner poging eu zelfs Zijln leven hingen af van de mai mer waarméde bij.'de twee laatsje kisten in 't oog hield, do eenigsjte wélk© gewei- ren bevatten. De binneiic'our van het huis was in duisternis gehuldiu een hoek gal' een deur ernig licht. Monkey zag de laatste kist neerzetten on plaatste zich nevens haar. Waar is, de gouverneur Deze verscheen mét Maria, aan ziijln Zijde. Alle^ in orde, mlijfnheer Monkey zette Zijln voet oip cte kist naast licm, Anders zou ik hier niet Zijln. Ge 1 hebt uw geweren. Don Ram'on. Wat aanr gaat het geld....'? - Een oogenblik, ik ziet ziooveol kisten, ■mlaar wie Zegt me, dat ze geweren be vatten?. - (Verdenkt go mlijj? vrdeg Monkey toornig. Neen, mlijlnheer, maar helaas,, ik heb mlijln plichten, z©i de komediant. Ja, ja, antwoordde .Monkey onge;- duldig, open het is eender welke kist; laat de juffrouw' een kisjt aanduiden, zoo- dat ge niet kunt zeggen, dat ik n "be drogen heb. Welke, Maria? vroeg de gouver neur lachend. Ze lachte -zachtjeq. Wel, laat ons] die eene openen, de kist aanduidend waarop Monkey zlijfn vpet lmd ge-zet. De 'kist werd geopend, de gewe.rep ■schitterden. Goed, z'ei Don Ramon. Hier is: het geld, mlijlnheer, God beware u. D:aa.r -sjtaan de kisten voor Sevada. Kfo'm', Maria. Dé gouverneur verwlij|derde ,zich met Zijfn dochter; alvorens te verdwijnen zag hlijl Maria zich éven omkéeiren en de deur sluiten. De kisten, bestemd voor Savada, wer den nu weggevoerd, er stonden er n,og een dozijn toen Maria terugkwam! en naar Monkey kwam' gelooipen. Senor, wilt ge mïjfn groeten aan Juan overbrengen? Ik zal de Heilige Maagd bidden, u voor uwe daad te zoge nen. Vraag aan Juan voorzichtig te wé'- Zen. Tei'wlijl zé nog spraken, b'emlerht'e Mon key, dat de sjouwers zochten naar een kist, welke er niet was. Juffrouw', er dreigt gevaar, kom. Mijnheer, ik versta u niet. Er ia gevaai', gevaar voor Juan. Ge moet komen en vlug indien ge zlijfn leven redden wilt. Maar mlij'n vader'? Kies tusséhen hem! en Juan, doch spoed u, want het gevaar is nakend. De sjouwers zochten steeds. Snikkend liep het mteisje naar de poort en za.g daar een kist die leeg was. Er in! 'Duisterde Monkey, vlug! Maria kroop in de kist. ITjoèn de sjoul- wei-s, moe gezocht, terugkwamen, zat Monkey er op. Welnu? vroeg bijl. We hebben niet^' gevonden, mlijlnheer Geef' mé clan 'deze maar, -zei hlijl mét een wild gebaar. Spoed u wat. Miguel kwam' naar hem toegestapt. 'Moed-zoodra we oven' 'de laan Zijp, z'ijn we veilig. Eienigo minuten later waren z© dan laan over en Monkey ademde verlicht, want nu wist bijl, dat de mannen van Sevada waakten achter de heuvelen. Hlij moest lachen, toen Kijf dacht aan de poets, die bij den gouverneur gespeeld had. De nacht heer^chte al over berg en heide: de sjouwers warren vermoeid, doch rustten niet 'totdat stilaan do sterren ver bleekten en het daglicht zlwakjes verscheen Monkey loste een schot en de vallei spu'wde mannen; de sjouwers zetten hun vracht neer en vluchten als eeu kudde schapenop elke kist zaten nu tweia mannen te lachen. Juan Sevada kwam naar Monkey Arnold, Wijl was gr-oot en mooi. Mlij'n vriend, zal ik u ooit hunnen vergelden Wie weet Hebt ge de geweren goed ontvangen? Iliij' knikte. Van de 400 geweren was er m'aar é&n kist 'tekort. Nu openden ze de kisten, gezonden door Dbn Ramlon een voor eeu werden de soldaten èr uit gehaald, hun de wapens afgenomen en zöj'zelf dan teruggezonden, gelukkig hun leven te mogen behouden. Aan de laatste kist gekom'en, zei Monkey: Nu, hier heb ik een raadsel. Juan; help mé het oplossen. Als ge wilt. Is het een gijzelaar Een gijzelaar, knikte Monkey. Het deksel van de k ist vloog er af. Maria! Juan Z'ijl ge dan toch eindelijk' tot m'ij gekomén Over ziijh schouder koek ze naar Mon key Arnoid. f; E Ja, 'fluisterde z'e. Zie, Maria, ge khij'gt de geweden als bruidschat, de gouverneur heeft er voor betaald. Later zei Monkey tot Juan: Menschen als de gouverneur ver geten twee zaken, ten eerste dat ik uw vriend ben en ten tweed© dat Ja, zei Juan z'onderlinig. Het andere, z'ei, Monkey, iets uit -zlijh z'ak halend, het andere wiasj dat. Bij' gaf' Juan een verfrommelde ropdc roos eu van gansch de gpoep', vergaderd rond het vuur', w'a'sj Maria. Sevada, de eenigc die wist wat dit beduidde. (Vrlij uil hel Engelach, R.. W. Alexander). (Abcrbode's, Weekblad). Deugdrn van den vlieger. Een vlieg-enthousiast schrijft: De vrouw cj' man, die leert vliqgen, loont lit, karakter en een vasten, wil cu d<yn"Z©ttin.g'Sve.rmi0.gen te bezitten. Hot karakter van den pers oen komil: tijidens de vlieglessen als een open boek te liggien voor den instructeur. Grootdoenerij faalt, de menseii toont, zich in zijn ware ge daante en hij wordt zich bewust van Zijn eigen Uaraktereigensehappen. E111 het be wustzijn, dat eien ander inizidht daarin krijgt, leicU tot Zelfkennis; de mensch wordt ontdaan van alle z'elfo,verschat,ting. Hét koren vliegen kweekt de schoonste karaktereigenschappen v'an den mensch aan. t.w. moed, zéllheheersehinig, beslpitr vaardigheid, doorzettingsvermogen, goede aandachtsionc'entra.tie en -distributie, snel en juist reagaeren onder eimotio-n-eele om standigheden. Voo-rte goed inzicht in eigen kennen ©n kunnen, zjelfveuiTouiwen zelfoverwinning, aa,nkweekein van. een ge past gevoel va,n eigenwaiardc, dat niet tot zielloversekattinig leidt', ordelijkheid, ge hoorzaamheid. De vlieger wordt volgens het gewone spraakgebruik „e-eiu flinke kerel", die achting afdwingt van zijn medemenschen. Hét gevoel vc-or schoon heid wordt in hooiga mate aangewaikkerd. ,W;at toch is heerlijker dan het lichtspel boven de wiolken, het wolkenbépglalnd- sc-ha.p' met diepe ravijnen en torenihooge bergen in den. zonneschijn. De vli-ager, die boven de wolken stijgt, maakt zich los van de weireld en de zorgen der wereld, de zakenman vergeet de beslommeringein, hij droomt zich in het heelal, ziet n&er op hét kleine aardsche, ver onder zïoh. De tijd zal spo.edig komen ,dat ouders inzien, dat de vliegsport de beste school is voor karaktervorming vlam hjjn kinde ren, een school, die leidt tot zelfkennis, levensvreugde en tevenswi-fehedd. Hét vlie gen 'symboliseert reeds in het zich los maken van de aarde iets ho-ogers en mooiers dan welke sport ook en geien en kele 'sport is zoo individueel. .WAT MENIGEEN NIET .WEET- De eersite stalen naalden werden in 1545 door een H'inidoe in Engeland inge voerd, maar mein weet niet, wanneer zij uitgevonden werden. Alvorens ©en naald gereed is om afgeleverd' te wiorden, beeft de grondstof een honderdtal bewerkingen ondergaan. Hélt linnen werd voor 't ©erst met stillstel geislteven in dei 16e eeuiw. Door d© Inteimatioinale Hotelietrsver- eeniging is het plan in beraad om de kellj nersjéak af te se-hafffen en de piractiséhe en 'zindelijke Russische blouse daarvoor' in de 'plaats, te sletten. 1 De lotioni-otieven van het meest mo derne 'type verbranden slechts l2/3 Eng. ons kolen -per mijl. 'Die grootste eikenboom der wereld bevindt zich bSjl'Ohico in Californië. Hij is, '105 voet hooig en zijln stam is 29 voet 6 'duim in omtrek. Er kunnen 10.000 mensc'hen tegelijk onder zijn lommer staan. 'Jolm R©iter te L,a Pjorte City, in den Amerikaan'schen staiat Iowa, ver kocht een blind paard, dat een jaar later weer alleen thuis; kwam een afstand van ruim 6 ïnïjl. I11 het Witte Huis te .Washington wordt jaarlijks; dooi- d© afgevaardigden voor 100 dollar hoofdpijn 1 abllétt.en ge bruikt. De laatste maanden is het ver bruik st'ijlgende. „Wat dunkt U van dien pianist.?" „Die schijnt v.eel aam liefdadigheid te doem". „Hde komt U daarbij „Omdat zijn linkerhand niet weet, wat zijir rechterhand doelt." „Meneer Knickerbocker, ik mo.et zeg gen, dat ik in uwe- schilderijenverziaimoliaijg geen enkel do-ek van ©ein bekenden mieets- ter heib gezien." „Da-ar hebt U gelijlk' in, meineer Schwat- z'er. op- die manier ben ik er tenminlsté1 Zeker van dat ik -geen vervlafeehingietu heb." 1 „Zeg, ober, gisteravond heb ik1 mijn schoenen vo,or de deur g&zët en nu staam z'a er nog net ;ziool" „Ja, meneer, bij ons in 't hotel legeierem alleen maar eerlijk© mienschen „Grij'p gauw! IIw vrouw is al in de reddingsboot". at> 1 „Dau wacht ik liever nog walt op de volgende." - Grootvader, uit WestPruisen, bezoekt zi.n kleinkinderen te Berlijlni. In h«t sta tion. waar hij' wordt, afgehaald, moet hij c-en paar t.ra,p]pien afdalen oan aan don on- dergrondschein spioorweg ie kolmen. Buiten adem blijft hij! staan ein zegt: „Frits, dat had je mij toch niat geschreven, dat Ber- li„n in ©en kelder ligt." „Mi,n klantenkring groeit vain dag tot da,g." „Nu, dat kam tegenwoordig ook niet iedereen zciggiein. In welkte branche bant u dan „KinderMeeren." „Telegrafeer ho© staat H'akkelberg Zoon." „Aangevraagde firma, staat nieit meer. Zit a!l." De schoollj.uffrou.w had aam de klas van kleine jongens natu.urkumdetes geglevem ©n de kikvorsch behandeld. Tem eindiei na, te gaan, of' zij' hét begrepen hadden., moesten de jongens een oplsjtel maken. Hét verhaal van Jantje luidde als volgt: „Wat eein wonderlijk baast is d© kik ker tochAls hij' staat, zit hij' bijna. Als ni,! springt, vliegt, hij bijna. Hij'heeft bijna g'een gevoel. Hij heeft ook bijlna geen staart. Als hijl alt, zit hij' op wat hij bi„ma niet heeft." -• En Jantje, begreepi niet .waarom hi. Voor zijn opstel jjon'Voldoende" kreeg. Moeder: Mij,11 j-angen gaa.t clk^-n d meer op1 zij'ii vader lijken. Enurvrouw: Is fceit- waarachtig1'? ire el! t. \i .all eis al geprobeerd Pa, u boft toch maar weer! z'el de kleine 'Herman op „ovorgangsdag" tot zlijh vader. U hoeft "ditmaal nieuwe boeken voor me te koopenik blijf in dezelfde klad Diokter: „U hoedt vanmorgen al heel wat lichter." Patiënt: „Ik heb" ook den geheelelul nacht geoefend, dokter!" Bureaux van Redactie en Admin Telefoon Interlocaal No. 207, v Bijkantoor MIDDELBURG, M l m Waarom scheuring Het i® verteerd om! te spr twieeSp'alt of scheuring in de R.- partij. „Onzte Vaan," het orgaan Volkspartij' doet dat gaarne^ i is de w'ensoh de vader van de E,r z'ijn sddinters gevallen, gebouw zélf s;taat hechter dan z'ou eveneen® verkeerd zijn -on genoegzaamheid de oogen te s dien er een wérkelijke eoheurin doch wij méenen "te- kunnen dat de R'.-K. Staatsfpartiji mé rust hart den dag van '26 A'pri kan zien. Het is psychololgiseh van gr den kiezers te wljjz'en opl den gt van zaken, en er hen vooral or dat van verdeeldheid der Kathoj jn'ag Worden gesproken omdat politieke schenrm'akers zijn. 'Een ander voornaam! punt d noeg naar voren kan wördei dat is; „het hopeloos geval vt afscheidende groepjes," en dat beantwoording van de vraag w leidt Wanneer de Katholieke staatkundig terrein in versel kander bestrijdende kam'pen deelen. Hier ligt de ooirZaalf Waare' en Bisschoppen aansporen de bewaren. Ex is; nu een klein aantal m'aar wianneeir dit kwaad zou| keren, w'anneer de R'.-K. Staat- zou oplossen in een partij y en één van ambtenaren, éen gevers en één van arbeider; zou het niet alleen uit zdjh m' der Katholieken op fntaattku maar dan zon niet te herstel worden toegebracht aan het 1 vereenigingsleven en de Kath bovenal. Het fiasco der dissidenten verwondering. Er zdjh nu al m R.-K. „partijten" die elk voo monopolie der ware demoeratii opeischen. Kijk, zoo iets doet de Staat: Die Staatspartij eigent zich ni ndpolie van de altijd en, overal tick toe en er is in on'ze part die mét het monopolie der eig democratie in den zak' loopt. Men mloet de eenheid niet 1 dien zin alsof all© Katholie j staatkundig terrein mlaar één o na m'ogen houden. Diie dwaaisfi w© leZen in „Onze Vaan" van „Het blijft alshtaar geze eenheid, die nooit op politiek staan heeft en nog niet besl „Maar men kan toch omr houden, dat de heeren Koirl Kuiper, Feber en van Sch en van WijnbergenIJssej Blomjious er dez'elfde opvf na honden." Diat kan m'en inderdaad om houden, maar dat wordt onj eens beweerd, omdat het een zou zijn dat te beweren. E© opvatting omtrent eenheid is lijk in de R.-Volktepartiijl, wt .Wesseling het monopolie dei- democratie bezit. Eenheid wil zeggen: dem disciplineerd onderling ©verb Katholi-ek'en. Zeggenschap v kiezier. Vrijheid van meenings lteid om elke afwijkende met het kader van het {urogram achtneming van het regemc gelden. Wie het met de gevolgde ©ens is en 'm'en hoeft h niet eens te zijn die heef raam der organisatorische dige eenheid alle gelegenh mteening o,ok' blij! andere 93 Het koude -zweet stond q hooï'd. Ein weer schemerd© sio-en voor deai geest, w.eer kv| weer ©p'enden .zich dé arnnen ren, weer hoorde hij' hun s barstend in vreulgde en trai vader! Goddank dat gij; hi ook nog zilveren stemmetje do.r. „Is dat grootvader?" kleine kleuters op zijn knieën in zijn armen, hij voelde j zich vleien togen zijh watij En hij weende, en half' men iets van: „Ik kan niij geve-, kinderen, dat ik' u wqc Hijl vouwde de handen et' j>2ij z'ullem ook wel voo: vader gebeden hebben," halfluid, Eoo zat hij- daar eenigen vnor zich uitótaremd, in het Btlta.p, „Morgen," -z'ei hij hardop, m op weg, den Ia.atsten g, l>en tlr te zeer ontsteld, g,e|

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6