Tweede Blad feuilleton" uit de pers NIEUWE ZEBUWSC..E COURANT S V V W «van#** der hefc^£ «e*» a«.Jod^' .di0 In twee werelddeelen. KERKELIJK LEVEN 1 HISTORISCHE KRONIEK ONTSPANNINGSLECTUUR De kinderen^van Israel. I ±ni. Zihi volk, JiiU|ïij.' jZiijfn ■»H* rA fc Met." Aldus nog dageWS uitzi™ fW\dea Messias, •ra? measöhen, de kinderen Van Iscaeel, M hopen 'en Wachten van' eeuw tot eeuw, dwalende over geheel dq wereld; en wij weten, dat zïj' te vergeeffe| hopen en wach ten op den Mesjsias. .Voor alle valken isj de jMiessias gekomen, dusi ooi zeker Vf*»" de Joden, het uitvefl- toren volk van Gpd. Jezus' werd in hun midden geboren, llr waren vele Joden, die Hem ontvingen; en het waren ook joden, die Zij-n evangjei- lie verbreidden naar alle hoeken deL aardie; majto het volk in züjfe. geheel hoeft Hem verwKrpen. I In hun koppig geloptf willen de Joden hun hoofd niet wenden naar den berg van Calvarië. 1 God Die de rechtvaardigheid-zelve is, verzaakt ZSjta volk' niet, tenzij het Hem verzaakt. Het hééft Hem verworpen God heeft op Zïj'n beurt den Jiood gemuit pen uit het beloofde land. De Joden blijven 'n -wonder voor wia de H. Schrift heelt gelezen e,n 'n onoplos baar raadsel voor hem, die niet gelopft in het heilig -Evangelie. - Een volk van nog geen vier millip.cn, omringd dopr Phdi^tijnen, E donneten,Me>a- bieten, Ammonieten, Pheniciërs) en Syrife die het om beurten taZaimlen bestrijden en aanvallen, en ten-onder-gebracht door As)- iiyriëïs, Babyloniërs, Grieken, Perzen, Egyptenaars en Romeinen, is uitgczlwermd naar alle windstreken., tot diep in liet hart van Azië, langs geheel Afrika 3 kust, door geheel Europa tot in Amerika en Australië. Dit volk is niet alleen ver spreid over geheel de wereld, maar liet is -zelfs verdrievoudigd in getal. D|e Joden hebben de hardsjte en WreedstQ vervolgingen doorstaan. Philisfijhen, Pheniciers, Moabieten, As» syriers, Grieken, Perzen, Romeinen, ja noem maar een volk uit' de «udheid op, allen zijn spoorloos verdwenen, alleen het Joods,che volk heeft zich als natie weten te handhaven nu reeds; dertig ceiu'wcn lang en dank jfijh talent en geld bekleedt het eene Wëreldposjtie, die overal 'ontzag in boezemt, en dikwijl^ zélfs angst en schrik. Ofschoon hun getal betrekkelijk iZéeir klein isp spelen -zlij'i in! vele landen een rol, aoms zelffe een hoofdrol, zij het dan niet in het openbaar dan toch in het geheim. Maar ejehatting, want in Azië en Afrika kan men al moeilijk juisjte cijfers k'riijlgen, Zijin er een elf millioen joden, waarvan ruim acht millioen in Europa wiemen. .Vin dezen vindt men het grootsjte; ge deelte, ongeveer vijlf' millioen, in 0|Os|ti- E-uropa, vopral Rusland en Polen. Ons land is ruim1 bedeeld, -j- 100.000, 'Ofschoon het niet veel kleiner België er maar 13000 telt. Bramk'rijik, zooveel ruttal grootea- dan jo-n-sj land, telt niet moei' Joden dan ons land. Hij ons maken de Jjoden 1 °/o uit der be volking; in het Oositen van Europa 'vor men -zij' echter een groofcer© m'acht. In Polen Mjtv. zijn zijl ongeveer eau .zesjle gedeelte der bevolking, eftrerk. In -Wiato- sphau zijn twee Joden tegen drie gedoop: ten. Sommige ^teden bestaan daar vo-or 90 o/o luit een Joodsplia bevolking. In Ne derland vindt men de móeste Joden in Amsterdam', n.l. een op de 10 inwoners Die J ood-sjche natie beschjouWt zich steeds als een jpik en houdt zich dan ook in vele gevallen .streng gescheiden van anderen. Vooral in het O;o)s,ten van Europa ispleercn zij! zich zpoveel moge lijk, hetgeen hun ook niet mpeilijk ia, daar hun aantal er zeer groot is. Men heeft beweerd, dat de Joden .zich gemakkelijk één groot volk gevoelen omj- dat zij óveral een godsjlienst belijdern. Dieze bewering gaat echter niet op. "Wlji vinden Roomsich- Katholiek en in alle landen va.n Eiuropa, maat wijl gevoelen ons toch niet een als- volk' met den Italiaan, Spanjaard of Bulgaar. Dó Joden voelen' zich één als volk, vandaar dat zij' zich overal, waar zij kunnen, zich van anderen afscheiden. Gelijk bij! iedere .religie, Zoo isj pok blijl de 'Joden het geloof verZwakt en zo» komt het, dat opk zij zich ga,an aansluiten Wij anderen en dat de gemengde huwelij ken hij hun voorkomen, m'aa.r toch is dit nog betrekkelijk' weinig en het doet ook 92 De Koningschat der Kazikcn. Onder de halfwilde stammen der Rood huiden, ging een wondere sage. Over ging zi., van vadea- op Zoon. in de borgen der -heilige, vallei, waren in -en plaats, de schatkamer de® ko- nings genoemd schaften goads opge stapeld. Zo waren heit eigendom van den kfcining, der hooize. geieaten, diei den mensohen omge- luk. oinheil, alle kwaad' berokkenen. -Wee hem die in hun handen «valt. Hf, verdwijnt van de aarde-, Want de groind •- rient zich om hem te Verslinden, ©n hij is veroordeeld, ten eeuwigen dage, bijl de eiLaera.aa-ds-che ovens, waar liet goud den aarde wordt -gemaakt, zwaar geketend, o werken en te Zwoegen, de slaaf der OOMte -geesten. No,oit meen- zal hij het h«+ <!Li aanschouwen, nooit meer hl r 'va,tl een menseh> die hem lief- neo,.en kan. wórtbrTa1 ^h-athajner zal ontdekt geteld 311 da dagen der bewoners -Verbergen zuilen ze alsdan de -been- geen afbreuk aan hun eenheid. Die Joden zijn één dojor godsdienst en een als natie. Sommigen hebben dit'willen loochenen, maar de eenheid is Zoo gróót, dat dit zelfs uitkomt in hun type. Die, Ru-sjsiselie, Popl- sche, Duitsche of' Nederlandsóhe Jood moe gen d«n ook onderling in vele punten verschillen, toch vindt men bijl allen een ty'pe terug, dat duidelijk' spreekt van een nationaal ras. Dut zij oen nationaal ras) zijn gebleven, is een wonderbaar feit, dat vo;or den_ ge wone mensch, buiten het evangelie om', niet te verklaren is. Noem m'aar eien volk uit de oudheid, noem' maar een volksfaïn uit het begin der vadei'lalndsjcho gesc'hiedei- nisi, allen zonder uitzonderingzqb ver dwenen. D;e Jood, het Jopdsjche volk' alf- leen is; gebleven. Dlit feit is, wonderbaar en onverklaarf baar als men bedenkt, dat do Joden na do verwoesting van Jeruzalem, nu reeds 19 eeuwen lang geen eigen land meer heb)- ben, geen centrale organisatie, geen hiër archie, en toch na 19 eeuwen voelen zij zich één en vormen zijl 'éen volk', wier land de geheele wiereld is. D'e Jood heeft npoit züj'ln type verlorren, dat blijikt uit izajn geejtel', maar ook uit izlijïi karalt-ter. Eien Jood sjt'aat in WiesifEfuropia. niet goed aangeschreven. Dtit heeft z)ijÊ ineden, wlant Zij hebben zich niet. 'altijd menslcihf wlaardig gedragen. Die afkeer, die velen voor een J;opd gevoelen i-s groot. God heeit het JoodsOhe volk' Zwaar en echtvaardig gesjtraift. Die mensdhen heb ben hun lot nog verzwaard. Zij hebben hem gehoond, vervolgd en uit de manij- schappij gestooten. Van geslacht- tot ge slacht:, eeuwen aphtereen, zijh lij'deu en cloodangst, vernedering en smaad, vervol ging en verachting hun deel oëweiest. Dó ruggen van vele Joden zijn gekromd ge worden door de verdrukking en In 'de maat^chappïjT heeft men hun tot paria's willen maken. Wate daar reden voor STKPH. LODIEiRS,, O.Cisjr. (Slot volgt) Hicrecnigingspjigingen van andersdenkenden. Miet .een troitsch gebaar was. hot,, dat de grootie kopstukken der scheuringen in Ojirist,us' JECea-k ziek losmaakten van de -eonlieid, welke Christus als 'n essentieel kenmerk van Zijn Kerk, gewild had. Zo-ow-el de Oos-tersche patriarch Oaeffula.- riu-s,' als de, afgeviallen uMnnnik Martinlus Luther en de wispelturige Hendrik VIII aui'i'den zich opwierpen als hoofd van 'n vieireeniging van gploovigem,. Hun daad was 'n verachting van Christus' werk hier op ajjxd#, waia.r Hij zelf het onzicht baar Opperhoofd bleef. Als Zijn pïaiafs- beklieeder hier op aarde stelde Hij Petrus en in diens opvolgers Ihtër de Pausen van Rome aan. Z,oo wilde Christus heit. Ma,ar die anderen wisten h-et beitel'. Gelukkig Ontstaat er ondei' hum opvol gers een drang naar eenheid. Da.t Christus zoo'n verscheidenheid van belijdanisi&eii niet gewild heeft kon niet aan hun oogen ontgaan. Al zien zij: mag niet de ware een heid op 'n samenwerking waarin zij ook de Katholieke Kerk willen bet-rek ken, is hun stroven gericht,. Volgens Nathan Söderbloim, de primaat der Zweed»ch-Lu,th-erschei Staatskerk, die in 1931 overleed, bestonden er dri-a moige- lijkheden, waarop de eenheid onder de Christenen kon tiot stand komein. Daze zouden 2i,n: terugkeer t.oit do R,ooiuiscli- Katholieke Kerk, 'n comipiroonis, w.aia.rdj'oAi* ied&r kerkg^eaoiO'tscha,pi iets zou m.ae)t-en toegeven, zioodat het 'n -geLoioi' vaai olies wat zou woa'dejn, dat vooiT ieder noig ajaai- ncmelrk was, e:n eindelij'k door ^Ikaindea.' weaerzijds in liofde te helpen met de ho-op later met hetaiekking tot leer en bestuur tot een accioord tje koimen. De eerste wij!Z'e;, de «enigst mogelijikle en de dp'Ofl.' Christus gewilde verwierp1 hij, de tweede meende hij' de nocdzakfelijke t|« 2Üjh, maa.r toch pireÜei^eerde hij de derde. Mjaiatr bexioioad het dan aan de inenschein te iOOii> de.elen, hoe Christus' Kerk moet geco.n£iti- tujeierd zijn, en welke leer daarin moet ge- loiül'd en geipireidikt worden Volgens zijn eigen methode werkte Na than Soderbloim a.a,n zijn idqaial en hij' was de ziel van de groioite Kerkcont'erentie to Stockholm., w^lke in 1925 aldaar gehouden werd. Orthodoxen, Anglicanen, Protestanten, in één woord allen, die zich Christ^en noemen, wei'den uitg'euoodigd om te komen deren hunner vademen. Nienraud zal we ten, waar zij slapen den laatst^n slaa.p, do helden der z'Oinen der zion. iiiociger in dei beaigön is dan hun heil. Dan zullen "vreemde volkersen komen., gansch amdieirei volkersen ,zlijj zullen zijin laflis bo.oiz'e gtei«s|ten in mensohien gedaante. Eicm oorlog z'ullein zie voeren, leem oorlog opi leven en dood, met onze stammien, onzie krjlgeais zullen verwonnen worden, Qe om déél zijn, en de naam onzpr i) el den ,ki%ers in den strij d, wijzo mannen m den ra,ad, zal niet meer voiort- teven m den mond hunner kinderen. iilii nie.t verborgen zullen die scha tb ■zljin in de dieipjte der aarde. Opien en vraji zullen zij! daar liggen, talis bruidschat van dein bergstroom met pia- ï'elende wateren, diei bruischt en schuimt van de hoogte, uit de geheime bronnen der bergen, en omspoelt en omdanst en om armt de schatten in zijn schoot. Wee hem:, wiens oog het eerste valt den schat. ■Hiij moet sterven. Niet aijn zal hij no-emen zijn vondst,. Het offer is hij van den koning dec- boo-z'e geesten, Meesleepen zal hij- hem in zijn ondaraax-dsche- holen, fer ceiiwio-e stj-al.^t.ei eeuwige slavei-ni,. was' dia sa,g!e. Niets wist er van, Meesitar Donrans, PP tok11 eenheid, die alleen zien hesba,axi in 'n zekere eenheid van liefde.. Zelfs te Rome ontving men 'n luitlnicp.digingl, waarop van aelfej-irekend niet weid ingegaan. Daar kent men immers slechts- die, eenheid, welke tegelijk met de K-enk' ontstaan is;, en waarvan-de Hi. Justiniu-s ze-ide: „Eén ziel, een voreoniging, ecu Kex'k"- Daar iedeio Kerk cp de yergadcrin-g in Stockholm ge- lijklbercchtigd was, alsof' de waarheid ver- «cnillcncl z-iah kan, stond zij' onder viex- voorzittersde- Aaftshis-schop, van Can terbury (Anglicaan); de Patriaxdhe van Oonstantinapel (Schisma-tiek-OrthOidox)de Aartsbisschop van 'TJ.p-sala (Lu-theraan) en licit hoofd van de Eipiscomale Kerk van Amerika. Nathan Södex-blo-m bescho.uwd-e d-eize heterogene v-eigaderingi 'a nieuw Nicea (325), ofschoon op het concilie van Nicea de- grootste ovex-eenstemining omtrent d«i geloofspunten heerschte en die kerkvergadering bet gezag van den Paus erkende, terwijl in Stockholm gaen Paus - erkend werd gn iedere richting gelooven kon wat zij' wilde. Dat van een een heid geen sprake wasi is te begrijipen, He,t eenigete ,wat bereikt werd, z'oo-als da boodschap 'door het Congres -aan de Ohris- teui-lieid gericht vermeldde, was dat. men zich verheugd gevoelde civiel- zooveel moei lijke p.robleemen 'n eigen m-eening naar vox-en te kunnen bx-engan, terwijl ieder vervuld was van waardeering en liefde voor -elkanders opvattingen. Hel-aas, van een neiging naa.r de aloude Moederkerk was geen sjprajtB. Mggen toch -allen spoe dig inzien, dat een willekeurige -eeraheid in Christus' Kerk onmogelijk is! He eerste Holhtndsehe ladif naar Oosl-Indië. Reeds; drie malen hadden de Engelschen een expeditie naar den Oos-b-Indisclien Ar chipel gezonden, z-eer tot spijt van de Spanjaarden en Portugeezeu, dra 'n sterke conc-urrentie vrecsjden. De derde expeditie- ging 1591 uit onder- leiding van kapitein George Raymond, die .onder Cavendish, de leider der tweede expeditie, had gediend. Maar -ook' de Hollander^ zaten niet stil. Met kun ge-w'one voorzichtigheid en hun bedaohtziame mjaar z'ekere methoden, zlooals een Ejigelsche schrijVex- opmerkt, hadden de Hollanders wel degelijk go-ede nota v.an deze x-eizen der Engelsehen ge nomen." K'ij begonnen met eer^t de no-odiga in formatie-a, -die zijl m;a,air krijgen konden, te nemen, en ziji poogden zich te bedienen van de zeelui of Sjtu.ux'lieden, dia onder admiraal Djrake or Cavendish hadden go- varen. De inlichtingen van deze lieden waren zoodanig, dat do hooplieden uit Amsterdam' waren begonnen te denken, een expeditie naar Intlic te paren. Ze -waxen bereid geld te geven voor deze onderneming, die wellicht wel de noodige winsten kon afwerpen. Na de noodige besprekingen 'werd do „Compagnie van verre" opgericht, o.a. dopr Hendrik Hudde, Keinier Panjw, Peter Hasselaar, Johaime§ J,uns, Karei de Oude, Djrck van Os- enz-. Op) de eerste bijeenkomst van deiz-e compKignie werd bes;loten onmïddellijlk 4 schepien naar Indi-ë. te zienden, die .om Kaap de Goede H,oop) -z|o|uden varen, onder be vel van Co-melis H|0-utman, die juist ,rut Portugal 'wiasi teruggekeerd, waar hïji z-iju leven liad gewaagd, om zich de noodigo inlichtingen over de O,o.st te kunnen v-erf schaffen. Opi den t'w-eeden Ap)ril 1595 ver't-rök van het eiland Texel de- lelex-ste Hollandsche expneditie naar Oost-Didië. Al de schepcen in de haven van Texel waren veirsjiie.r;d, overal w-ap-perden de vlaggen, kanonsjcho- ten buLderden. Onder- g-ejuicb der menigte ver-trokken do vier arhepen. Het waren de Mauritius, groot 400 ton, kapitein was Jolran Molecate, rnet Houtrnjau als agent 01 s|upier-caa*gio a-an boiord. Het schip was bewapend met -z'es groote en veertien kleine kanonnen en de bemanning bei- beftond uit .84 koppen. Djö Hollandia, 400 ton, met Johan Digmuns. als kapitein, had eveneens' 6 groote en 14 kleine kanonnen en 84 koppen. P(e „Amsterdam." was 200 ton, had groote en 14 kleine kanpnnen met een bemlanning van 59 koppen ien het -Duifje, dat -slechts 50 ton groot w.as, met 2 z'wiar© en 6 lichte stukken geschut en met 24 kbp'pen bemand. Deze vloot -wia-si bestemd om- de basis te leggen voor het schitterend koloniaal be zit, waarop) Holland nog tmtseh kan Zijn. Het uitzeilen van deze vloot oprende een der meesf glorieus bladzijden in de die toen hij' eens het kamp, der goudzoe kers achter den rug had, met de laatste kfcet en hut. ,in Gods vrije natuur be- tooverend ecihojon, stro-omopiwaar-ts ging, me-t zijn werktuigen op den schouder-.. T.oien hij: ver- genoeg van allen en a.lles verwijderd was, vergewiste hij: zich dat Sam Dinddy'-s en Mis Kitty's goud nog op z-ijn plaats- zat, on hij' ging lustig zijns weegs. Proviand had hi voor enkele dagen meagenomen. Heit weer was heerlijk en Hij: dacht niet m-c-cir aan de akeligheden, die hij had doorgemaakt. Me-t zorg zio-cht hij den weg, en telde da rio'-s die zijn weg kruisten, van de bergen komend, om zich in de Sacramento 'te -storten. Het duurde langer dan hij' daeht, eu net was ook moeilijk ex- -over te- komen. Al dadelijk moest hij- een heel eind den oever der kleine rivier- op, die het eerst hem in den weg. liep. Hi, had dien tijd ernstig over alles na, te a'enken. Hij voelde zich vermoeid, moe- gezwor ven, zlou men eer moeten zeggein. H.ij voelde róts over zich komen, dat ham den moed wilde: benemen. Tot nu toa had hij ar -zich altijd tegen geweerd. Hij- wilde niet ,en met gewjeld geschiedenis van Nederland. Die woorden van Sir Thomas Cavendish, toen Hij hoorde, dat de H|ollandsche sehe;- 'pon naar Indië wareu uitgezeild, wanen: ■Nu, nu isi het tijd, maai- zijn woorden bleven onverhoord. Die Engelsehen zou den do mededinging der Hollanders] weldra voelen. Die 'I-Iollandcrsi trokken veel later dan de Portuigee-zón en later dan de Engel schen naar Oost-Indië'ë, maar zij' hadden dit op de Engelschen voor, dat hun ken nis van Indië grootcr was dan de hunne, dank z'ij' hun vroegere handelsbettjekkinl- gen met Indië door Lissa.bion. Dc verdeelde »[i(iusiiic. Uit „De Volkskrant" van 18 Maartp „Naast de lijsten der R.-K. Staatspartij zijn nog lijfeten ingediend van niet minder dan vier andere katholieke ,pnantijem. Reeds deze verdeeldheid dier Qpipasitie- bewi,isit hare onredelijkheid. Ein ne-amt men hierbij dan nog in .aanmerking, dat er hij elk van de vier groepen n.u: reeds geen eenheid meer bestaat en z-iji we-er onderling ver deeld zi,n, dan stijgt die dwaasheid tot 'het toppunt. Ho-e is 't in hemelsnaam mogelijk, dat vele van onze men-söhen, die toch. eenigs politieke ontwikkeling in onize -organisaties nebben opgedaan, zich tot: dezen jjii-sstap lieten verleiden.!. Keker, er heorischt' gïoate ontevredenheid, ook reoht-matig-e ontevre denheid wij' katholieken, mogen zelfs niet tevreden zlijn met veel wat «r om-gaat in onzen tijd ma-ar dat is toch geen reden, om z-ijh gezond verstand te ver liezen, oim, nu reeds zoo. vele piarkijien on machtig geworden zijin, ook de R.-K. Staatspartij onmachtig t-e maken zonder ook maan- een schijn van kans, om opa ^n- tbre wijze zijn doe) te kunnen bereiken. In eenige vergaderingen b.v. te Am- sk-x'dam, Gennep' en Winterswijk hoor- deu w( een aantal leden v;ain de z-.g. R.-K. Vólkspartij hun st-andpunt verdedigen. Dit wekte verbazing e-n medelijden,, Verbazing over de aangevoerde bezwaren tegen do R.-K. Staatspartij', di-e geen van alle, na grondige gedac'htqnwisseling jdoor ens-tig-e m-en-schen kónden worden gehandhaaid. Medelijden met de slachtoffers vain erger lijke: misleiding." Du „Gelderlander" over „O-n-zo Bleu heid" „Wie. een hui-s wil opboiuwenj zal het wei uiet in Zijn. hoofd halen, dat met behulp» van splinters1 te doen. Maar een zeker aantal politici mo;eten torih wel zonderlinge gedachten van staatkundig werken hebben, als ze meenen meit poli tieke splinters een px-ogram tot werkelijk heid te kunnen maken! Daarvoor komt heel wat anders kijken: een massale eenheid. Onze katholieke S-taaitepjartij is z-ulk een eenheid. En haar program is gefundeerd op .de beginselen van „Quadx-agoBimo- Anno." Derhalve op socialen vcor uitgang, eqonioimischen op bouw, samenwerking van de maatseha.piEe- lij-k'a groepen, gezonden volksinivlo-eid en krachtige handhaving van het gezag tel' bereiking van heit genwemschapipelijk: doel. Nu zijn er onder de onzen, wiein het px-ogram-1933, oife'öhoion ziji er in wezen geheel mee. ims-tetrnmen, niet oonereiot ge noeg isniet gexioegl recht opi den- main afgaande. Il.eit had, Zoo luidt hun critiek, een reeks beipaalde punten moetie-n bren gen, welke tot verwezenlijking m,0;eten worden ge-bracht,. In theorie klinkt dat heel mooi en de geratte ontevredenheid lie-el begrijptalijk. -Maar daarmee- is die critiek nog niet gerechtvaardigd. Een pdrtiji, wie het ernst is met haar px'ogiam, die aan de kiezers geen steenen veer 'bror-a wil geven, moet kunnen nano- men, tvat z-e beloelt. In normale ti.den kan -m-e-t vrij groote zenei'heid worden vastgesteld wait- in de komende wetgeven de periode in sociaal en eeonc-misch -op zicht tot -stand z&l kunnen wordein ge bracht. Temidden van de ergste- crisis, welke de wereld ooit heeft gekend, ziet zich ook d-e best willende p»artij e-n de mce-st- vooruitstrevende Regeering de han den gebonden. Nu kan m'en onnademkenden en opper vlakkig denkenden wel paaien met ;ulterlei inooi-e beloften, waa-roimtrent men niet de minste zekerheid heeft, of za zeHfe tm-aar ten deele Zullen kunnen woa'den ingeiiqst. Maar dat is geen vreëele politiek. Doch niet al-dus -onze Katholieke Staats partij. Zij; is m-e-t- een program gekiqimen, dat de onderdrukte hij- alle beter© gevoelens. Maar nu begon hiji -troosteloos te wor den. en langzaam rijpte in hem het -besluit, dat dit- zi.in laatste .avontuur zlou zijn. Ne-e-n, sterven wilde hij hier echter niet in dit ongelukkig land, en zeliis al kwam net met den -schat, der Kaziken en der baoiz'e geesten niet uit, volgens de vans van Sam Dinddy. Dan rnog. Maar vooral goud wilde hij hebben en veel, dat hij -er mede in faotis na-ar huis kon gaan. Goud Zo»u, allen dein mond sluiten. 'Ein z-ijin kinderen zouden ook wel voor goud niet geheel omgevo-elig! zi,h. Dat hoiopitb hij ein dikwijls dwaalden -ziij-n gedachten af', en dan betrapte hij ■zich Zelve,n op» allerlei p'la-nneini, en soms schrok hi. van zich zeiven, dan ba,d hij' in zich z-e-lven halfluid hun naaim1 geroe p-en. Een-s was het hem lalsoi' hij hju-n Btem h-OiOX'de, en -dan klonk liet in zijin otor-en: Vadervadernu. is alles goed, nu gi-l maar weer hier zljit, neem, iiaeinl ppweek van niets, God zi„- gedankt, dat gijl we-ex- bijl o nis z'ij'-tl I Maar zijn geduld werd op de -proef' ge steld en de avond van den eersten dag vond 'hem nog steeds op weg. Dein volgenden dag tegen d© middag acht hi- met zekerheid de rio gevonden te hebben. werkelijkheid onder ©ogen ziet en wel Zoodanig, dat een zeer belangrijk1 deel ervan i-s gewijd aan den crisistoestand^ aan den e-iis-oh, -dat anaal-regelen zullen wor den genomen ten behoeve- vain hen, die- het zwaarst door de crisis zijh -gefcnoifen, miaait- rugelen derhalve ook tot sfcum aan de wcxddonzien, tot werkverschaffing «n nielt mind-er ook tot werkverruimin-g." Do Katholieke arbeiders cu de eenheid in de politiek. In een beschouwing ,welk© de lieer J. A, Schutte- iu „Het Verhondsblad" hiyt weekblad van het R..-K. (Werkliedenver bond, wij'dde aan het Via-stenainrendamient aer Hoogwaardige bisschoppen, schrijft hij naar aanleiding van hetgeen de bisschop pen op-merkten over de pioütiek, het vol gende.: „Gezien de situatie, zooials ze momen teel is, valt het niet ts verwonderen, dat het Hoagw. Epn-sooipaiab z-ioh houdend buiten de vraagstukken v-an practische politiek ons met nadruk vermaant.: Bewaart uw eenheid! Wat zic-h momenteel op politiek gebied onder de katholieken afspeelt, wijst er op, dat de' groote beteekenis der ean-heid voor onze geestelijke go-ederen lang niieit Vol doende wordt gewaardeerd. De positie, die wi„ als katholieken in ons land' heb ben. danken we maar onze innig© over tuiging aan ouzo -eenheid -em- a,an ouizio eenheid alleen. D-i-e positie zal in groo-t gevaar worden ge-bracht, wanneeir de gro-o- te katholieke piartil in alleifei partijitj-ea uiteenvalt-. Wie ooigen heeft om te zien en ooren o.m te hooien, di-e bemerkt Vol doende symtomen welke- voor -ons een aansporing zouden moeten zijh. oim de kracht onzer eenheid niet te verminder-ein, integendeel alles wijpb ero-pi, dat wijl ails katholieken schouder aan schouder moet-en blipven st-aan. Dit behoeft, zooals trouwens het vei-" leden overvloedig heeft bewezen, vórschil van gevoelen omtrent paiautische concreta vra-agistukken nie-t uit te sluiten. Daar over kunnen we in de partij maar dan moeten we ook werkelijk zorgen erbij' te zijU en niet zonder eins over ons laten he slissen naar hartelust v.an gedachten wisselen en 'n enkele maal, in ernstige zaken natuurlijk, klan zelfs i-n de -pjo- lifck'kc lichamen verschil van gevbellen uitdrukkelijk tot uiting kómen, hoewel voor de handhaving vlau on^-eu invloed, dit geen dagolijksdh werk ma-g wo-rden. Wat w-o willen bereiken, aak als ar beiders, zullen we hat z-ekerst bereiken, wanneer we in het groef© verband mee werken en do groote- kraoht der ëonhie.id o-o-k voor onz© sociale belangen benutten. Dat i-s in 't verleden de juiste tactieli' gebleken» en vooralsnog verwachten wo van wijizigimg niet veel heil, wel 'h Iteglen- deel. Dezen verwarden tijd, nu allen te gen allen kankeren, mugetn we niet als maatstaf nemen voor hét do-en van sta,p; pen ,die ons van den juisten weg afvoeren. Pau-s en Bisschoppen vermanen ons met 't oog op onze- geestelijk© goederen, jiiie nog altijd de voornaamste zijh, de eenheid te bewaren en ,als trouwe-, volgzame zonen zullen wij als kaïtholliekè arbeiders da,araan gehoor geven. En als .arbeiders, die fate van de politieke kaart van Nederland kennen, verwachten we voor ons gelf dc meeste p-ractischa resultaten, wannaep wc ciem invloed van liet groioite geheel voor ons laten warkan. Dank zij1 voorn1 het weirk dpr katho lieke Staa|tspia:rtij; in het verleden, mag onze 90-ciale positie- vergeleken worden m-et die, dar arbeiders in welk' land dan o-ok. Laten we dit goed voor aogen honden an met de lessen van het verlectein: otna nut doen. 1 Ook met 't- oog op .ons waar achtig pur- beiderabelang: op voor dc politieke een heid!" i DE ROODE ROOS. Op) de geboende eikien tafel stonden een kandelaar, tw'èe wijnglazen, een kistje si garen en een fle-sjoh. Hjetl huis wlas ï'ustig; van tij-d tot tlijld kpvïuni ier van uit dei straat het geluid van een lach oil een zacht gej- zang. Monkey Arnold IZat aichtarover ge bogen in een leunstoel zijh gelaat verdio- k-en in de sjchadufw', alijn oogen fbpkelden ala twee lichten, dc vingeren van ééne han-d i-uisiten op de- tafel, de amderei hand hield hij tegen zlijjn gordel'in do nabsjh-edd zlijner t'w-ee pistolen; hlij| 'wist, dat hij mi-sjschi-en niet levend uit dit huis ztoui |kóef ren, ihaar in dit huis; zou bijl eerst den Met kloppend hart za-g hij' ro-tisen en kleine, ke.uveltjes langs da beid© oevers. W aar zat nu het gieiheime teekten, dat S. D. dat 'Sam Dlddy a,an den achterkant er in gesneden had mef izijra Bakmes. Al-s heit maax- niet aan de ovex'Zij-de was. want hiji herinnci-de z-ich niet of het de linker- of rechteroever was, en dé mon ding van het stroompje- was no-g al breed. Gelukkig had hij' dein echten kant. Hij| verbleekte, -toon hij) .«era. paar oiver,- heillerade takken opi zijl buigend, en wat welig wilde planten, met Mbean/em bedekt, wegschuivend, opuens- het teekera ont waarde. Waaldijk, he-t was zóo. Dit stond daar. S. D. Dei twe© latt-ens flikkerden aanvan kelijk voor zijln oiogen op- en af, als toor verteekens. - Hi; m-osst zich neerz-eitten, uiaar niieit bij da rots, takken en -pi-anten «in bloemen naman hun plaats weer im. Meester Doxuens overlegde-. Niemand of niets verdachts te zie-n of te- hooron. Hij ivas wel alleen. Hier du-s was de Koningschat, de ko.- uingsp-ejiita, de schat der Ka.ziken ©n der booze geesten, dei- indianen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5