Fl. 3COO WIELRIJDERS! ENGLEBERT STADION-WEDSTRIJD KOOPJES-WEEK Lintvelt's Bazar. C. J. TILROE Bloedkoralen en Gittekralen RAFFIA Ledikanten Spiraalmatrassen Kapokmatrasstallen Alle Bed-Artikelen gaat U het beste naar: „DE VLIJT" 555 Café-Restaurant „De Goede Verwachting" ZondagnamiddagBILJART-WEDSTRIJD ENGLEBERT BUITENBAND Centraal Kleeding-Magazijn Moderne Costuums Jongens-Costuums Kjinderpakjes Firma J. LUYKX, Roosendaal Mooi weer, mooie Kousen. „BOHEMIA". in betrouwbare kwaliteiten en zeer concurreerende prijzen Witte Krui* SGHULTE THIEME ENGLEBERT BUITENBANDEN MAGAZIJN „DE HOOP N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank J. DE GRAAG - GOES JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEEURD) Werkdoekjes Voor: Tweede DAMES m coupon m In Goud, Zilver en Uurwerken. ALTIJD HET BESTE ADRES! LEWEPORP. MAGAZIJN „DE CONCURRENT" M. W. VERPLAKKE, 1 ZATERDAG 25 MAART 1933 NIEUWE ZEEUWSC COURANT ZATERDAG 25 M' EEN GOEDEN BRIL is Fa.Wed.B.FABERIJ DE JONGE Eikenhouten Meubelen Speciale Beitskwastjes IN PRIJZEN m „FOCUS" Fa. A. R. DE MÜYNCK MET COUPON „Hotel Zoutkeet" te Goes, 33 55' GANZEPOORTSTRAAT 23 GOES MIDDELBURG. HYPOTHEKEN: f 21.550.000,- PANDBRIEVËN f 21.400.000,- RESERVE: f 558.000, 4'/2 PANDBRIEVEN tegen beurskoers ook per stuk, bij ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. Lange Vorststraat 58 „Onderling Kunstgenot", Hansweert „De Verwachting", Lewedorp AANVANG 2,45 UUR. Een adres waarvan men nooit veranderd. Ri-JO een fijn pakje A. «I. Ps. CHOCOLADE PUDDING -. M.VERBEEM, Korte Kerkstr.10 De kindererr va feuille In twee were Uw adres voor Aparte Glazen en onderdeeien in j voorraad voor alle brillensoorten Indien Uw wat kaal geworden of ver kleurd zijn, dan kunt U deze weer opknappen met WASBEITS merk „De Twee Pijltjes Deze Wasbeits is gemak- kelij k te verwerken en geeft prachtige resultaten. U kunt Wasbeits merk „De Twee Pijltjes" bekomen in de tinten: donker, middel en licht eiken. Mahonie en zwart, in fleschjes van 25 ct. 15, 25, 30 cent. DROGISTERIJ In het Huis met de Roods Pilaren MIDDELBURG. rZta ATAVi WE REPAREEREN EN VERANDEREN ALLE MODELLEN BUIKBANDEN EN CORSETTEN TEGEN LAGE PRIJS. LANGE KERKSTRAAT 9, GOES ..r»: Z&?ï iT.'av '.VAG'j Iv/.OT DE 1ste SERIE VAN DEN EINDIGT IS APRIL 1933. KOOPT SNEL EEN EN£GIJ KUNT^GRATIS'AANJjOEN WEDSTRIJD DEELNEMEN. !y.Y?Ai V/AÏL' AVAVV. V.w.j AVva- rMÏAtv: .AAi Vv v A (tATi «jvi SAWA*# -wc - *v ;v«V' iXyjHh 4VA£A 'Mvr> ».rvv/ v/JVA v.iv.r. 4TAT.: V* Z'AV.U ivvy Iv*. R?Vi" VRAAGT„INLICHTINGEN;BIJ2UWtRIJWfELHANDELAAR OOK OVER 0E|2e^EN 3e SERIE EN EISCHT 'ivrj.+ AVXÏI Sev.v.» Ï.T.VÏ* Telefoon 247 H. HOLLESTELLE, GOES Magdalenastr. prima stoffen, kleermakersbewer- king vanaf f 19,50. Ook in t blauwe Kamgaren. met lange broek. Plusfour en rij broek, naar verkiezing. Leeftijd 8 jaar met stijging, vanaf f9,50 Lumbert-model, Suffolk. Leeftijd 3 jaar met stijging vanaf f 3,75. Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOSIT-INRICHTING. Houdt geregeld eiken DINSDAG gedurende de markturen zitting in b.c «n beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- an Effactenzakea CONDITIËN ZEER BILLIJK. 18174-ae ZIJDE met MACCO, alle kleuren 45 cent. ZIJDE met FILL D'ÉCOSSE, ijzersterk 59 cent. Fijne WASCHZIJDE nu slechts 59 cent. Prima FILL D'ÉCOSSE, pracht-kous 75 cent. Fijne MATZIJDE, deze zijn zoo uitverkocht, haast u 75 cent MATZIJDE, zeldzaam, nieuwe kleuren 85 cent. ZIJDE met FILL D'ÉCOSSE, dubbel geweven 98 cent. WOL met ZIJDE, fijne kwaliteit f 1,25. ZIJDE met FILL D'ÉCOSSE SOKKEN 35 ct., 3 paar f l, WOLLEN SOKKEN restanten 45 cent. Onze bekende JASPÉ, ijzersterk 59 cent. Denk aan de bonnen! Deze hebben waarde. De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van flOOO,f500,en flOO, De Directie: Mr. M. C. VAN DER MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER MARKT No. 2 TELEFOON 284 ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samoa supérieur p. 12 fl, f 12,00 St. Juliën p. 12 fl. f 15,00 Miatella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Margeaux p. 12 fl. f 16,20 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 Chat. Beilevué p. 12 fl. f 16,20 St. Croix du Mont p. 12 fl. f 16,80 Chat. Lafitte p. 12 fl. f 16,20 Hout Souternes p. 12 fl. f 19,80 Petit Bourgogne p. 12 fl. f 16,80 Vermouth Martini en Rossi per 12 fl. f 18,00 Cinzano per 12 fl. f 18,00 Origineeie Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. Deze waak ontvangen een zending Brood- en Fruitmandjes, Bonbondoosjes, Tafelmatjes en Tasschen, Moderne Presenteer en Theebladen. Zeer goedkoop. Telef. No. 256 - GOES 't Adres v. Sola-Silver en Massieve Zeer sterke BI Dichtgeweven en toch zacht Prettig om mede te werken. Twee maten, 12 en 15 cent. DROGISTERIJ SCHULTE THIEME In het Huis met de Roode Pilaren. Middelburg Wie niet Adverteert,— heeft geen recht op succes ELKE POEDER VAN HET iswi ajxjdxjztk in thlein PER STUK 7 CENT, PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. Voor Nederland: „Dufim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. SEIZOEN 1933 In Behangselpapieren, Glas- en Kastpapier, Waterverf, Plak- meel, Bussen bereide Verf in alle prijzen, Brandspiritus en Ammoniak, Dweilen, Zeemen, Sponsen en verdere Schoonmaak- Artikelen, Kwasten, Brons en Beits het meest gesorteerd Aanbevelend, Schilder en Behanger. St. Jacobstraat, Goe* DINSDAGS MET BUSSEN VERF EN KWASTEN OP DE MARKT. Voor de 4 pond Zeep 5 pond Soda 3 pond Kalk 2 pond Stijfsel schoonmaak 24 cent 17 cent 25 cent 19 cent 2 potjes Boenwas 25 cent is dit JE ADRES! Dweilen23 cent KalkborstelS 32 cent Handvegers, lange steel 32 cent Handvegers, korte steel 29 cent Bezems, extra 40 cent Wie deze bon inlevert ontvangt bijl iedere gulden die hij besteedt Staalboeken van Zeilen, Matten en Behangsel steeds voorradig. Zeer lage prijzen. RI-JO I GOES Teleloon 468 jo „Hij kwam tot Zijn v< eigen volk ontving ent lezen w'ij: in het laatste heilige Tnigische Rguren zijn nog dagelijks, uitzien naa. Die nrenSjChen, de Mildere '/Ai hopen en Wachten van dwalende over geheel de weten, dat ziij' te vergeeft; ten. op den Mesjsias. .Voor alle vjolken ii% dc M dnsi ook zeker v(opr de Jod karen volk van Gpd. I Jeizfift' wend in hun inidt) waren vele Joden, die H en het waren ook' Jpden, d lie verbreidden naar all< aardemaar het volk in A Hem verworpen. In hun koppig gelqfoff V hun hooft! niet wenden van Oalwië. God, Die do rechtvaart verzaakt Zijn volk niet, verzaakt. Het hééft Hei God heeft op Zijn heart d pen uit het beloofde land. D© Joden blijven 'n wi de H. Schrift heeft geleze™ baar raadsel voor hem, iu het heilig Evangelie. Een volk van nog gee omringd dopt' Philiqtijnen. bieten, Ammonieten, Phen die hot om beurten tazlam aanvallen, en ten,-onder-ge terriërs, Babyloniërs, Gj Egypte naars en Romeinen naar alle windstreken, t hart van Azië, langs .kust, door geheel EnriOjia eu Australië. Dit volk' is cpreid over geheel de wli ft aell's verdrievoudigd il Ds Joden hebben de har vervolgingen doorstaan. Philfttijnen, Phenieiers, syriers, Grieken, Perzen, noem maar een volk' uit allen zijn spoorloos vemdv Jaodsche volk 'heeft zich te handhaven nu ro.erft der en dank ziijin talent cu g( eene wereldpositie, die o\ boezemt, en dikw'ijft zélfs Ofschoon hun getal h klein is;, spelen .zij' inl vele soms zelfs een hoofdrol, in het openbaar da,n toch Naar schatting, want inl kan men al moeilijk juftf J züjln er een elf millioen ruim acht millioen in ■Vin dezen vindt men 1, deplte, ongeveer vSjfft mi Europa, vojoral Rusland Ons land is ruim1 bl ede. 'Ofschoon het niet veel k maar 13000 telt. Frankri grooter dan pns; land, telt dan ons land. Blij ons maken de Joden l volhingin het Oosten v men zij' echter een grool Polen bïjv. zijn z% ongej gedeelte der bevolking t sphau zïjfr twee Joden te^ ten. Sommige Sjteden bes 90 e/o luit een Joodqeho bi dexland vindt men de n Amsterdam', n.l. een op i Die Joodsehe natie be steeds als een ^lk en ook in vele gevallen qt van anderen. Vooral in Europa ispleeren zijl zich lüj'h, hetgeen hun ook n, daar hun aantal er zeer g iMen lieeit beweerd, dal gemakkelijk één groot vo. dat zij overal een godsdien bewering gaat echter nietl R oomjsich-Katholiek en in I Europa, maar wijt gevoel een als volk' met den Ita of Bulgaar. Die Joden vo volk, vandaar dat zij' zich kunnen, zich van andere Gelijk bij' iedere reüigii de Joden het gelo,of v komt het, dat o,ok züj ziel Wij anderen en dat de ken bij liun vaorftomen, nog betrekkelijk' weinig 92 Dc Koiiingsehai dei Onder de halfwilde sta. huiden, ging een wondere' zij; van vadeir opi zioou. in de beugen der hoili iu -en plaats., de sch nings genoemd schat stapeld. waren het eigendom der booize geesten, diei den luk. omhei)alle kwaad l iWiee hem die in hun 1 verdwijnt vau de aarde, i fleat zich ,om hem te vei v eroordeeld, tem eeuwig onaeraardsche ovens, wa, aardo wordt gemaakt, t weaken en te z<woeg bouiie geesten. Nooit n heftli dafIicll(' aansdhor gelaat va,n een mens helmen kan. de «^.atkiaj geteR' daB 2ijfa de' y«xberge,n zullen z«

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4