DEN INSPAN I de grootste keuze aan de laagste prijzen. KOOLEN's Manufacturen!)., LVorststr. 50, Goes FIRMA WED. M. DE JONGE M. J. JEREMIASSE, GOES KEUKENFORNUIZEN „PELGRIM" J. BOER - IJZERHANDEL - GOES DE KLEINE BAZAR R.-K. Kiesvereeniging„Recht en Orde" Goes PROPAGANDA-VERGADERING JUS HET WOONHUIS 4.42.50 H.A. Weiland, ZIE ETALAGES ViefwieligeWiedmacliioes Fa, W. SCHIPPER Zn. BENZO-RIJWIELEN OP MAANDAG 27 MAART A.S., MAX J. M. VAN POLL, Onze nieuwe Etalage's zijn gereed! Alle soorten Lijstwerk, Deuren, Ramen en Kozijnen C. DRONKERS, GOES De Kruisvaarders van St. Jan te Rijswijk (Z.-H.) Steun aan Consumptie-Aardappelen. FOCUS GOES vindt U Ibij ons Fa. D. BAKKER voor ÏO gulden ZATERDAG 25 MAART 1933 ENT PER )NDSPAK ZAKEN IKE STAND RICHTEN Woensdag 29 Maart 1933, verkoopen Woensdag 29 Maart 1933, 10 stuks Hoornvee, Vrijdag 31 Maart 1933, LIJSTEN LIJSTEN SPOTGOEDKOOP! zware 2-wielige Aanaardploeg Fa.Wed. B.FABERIJ DE JBH6E BENZO RIJWIELFABRIEK te VMingen ZEEUWSCH TARWEBROOD. DES AVONDS OM 8 UUR, IN „SCHUTTERSHOF" TE GOES. TOEGANG VRIJ! EEN RIJWIEL GRATIS U DOET TOCH OOK MEE Vitrages, Japonstoffen, Mousselines, Gemaakte Goederen enz. enz. Wij zijn ruim gesorteerd en noteeren de laagste prijzen. LANGE KERKSTRAAT 52 - GOES In moderne kleuren, tegen uiterst lage prijzen verkrijgbaar bij GANZEPOORTSTRAAT 24. HH. Timmerlieden. BRAHDBLUSCH-DEMONSTRATIE vragen GELD TER LEEN OELDLEENINO. COURANT NIEUWE ZEEUW8CHE COURANT FABRIKAAT ovorzichtelijikheid ensohelijfc omi Bij lat ie te kunnen It er 'n gqaofcare- 1 om! de steunregu- Ige toestanden, van. andel 'der onder- te passen. Ihet indienen van Ijn niet liet minst |iten tómtrent af^et piljfzen van pr,o- hun voortbreaif' Irervolgen^ 'n aan- noodlottig pfnijÈr1 heeft voltrokken, feitlen, de re'sjul* |ie. liet geheele ad in den land!- duiten, ten Sptopp tegen de voortr alle Beschikbare! I'geweer te roepen. nilogen offers ge"1 strijd legen de en verarming va» pren- en tuinders door organisatie tt tot de taak1 ga- pboden steun zo.» mogelijk te doen (in een ziekere wiel- [•fabriek Zeeland. In op Zoom' gehouf I' Coöp. Beetwoa-tel1- J in liquidatie- Weg- li de liquidatie^ooin;- llet Bestuur Werdi l ining te geven aan Iden nadat do vopjr- uilen hebban 'pl'aats- I aan den voof-ziittary |!an, voor all'es wat |;n voor cd vereeai- wdderkeeadg dank liiedewterking. ront." [idelbiug behandelde gen den 31-jarigen die een emmer of |;n agent van politie had genomen, aan ken. Verdachte vejrp bank onder het ge it." ird was, kwam1 een oor, die nok begon front." eet door rijkspolitie otes-ten onder geest- ite en getuige op1 da daarop ontruimd daohte luidde twea •dal. i'a te Ëgm'ond. stitie bij( de recht» Beft hoogeir beroep- tegen den jachtopi- ie op 7 Maart j.L ilkmaair van reahts- iagen. Hoewel het w'as neergeschoten, dw'eer aan voor den Karei, z'.v. Adriaan Eina Rottier, endïjlk, 23 jr. jm. te uria. Dekker, 21 jr. FBeveland te Goes, ga 24 Mawt 1933. I iësj oort f 13, ,Sprui- Witlof f 5, Selderij)-1 irsieneea-en f 4, Zoete 3 per 100 Kg.Krop- idekool f4.80— 8, 20c Bloemkool fll, 2e -kool f3.90, Knolsel- a f.10, per 100 stukfe 11, Radljfs fl.80—4 —4, Prei f3—7, 29 Tulpen f814, idem 30 per 100 bos. 24 Maart. Op de vei- he blauwe .aardappel- 25 Kg.; baüsjn 46~~- velsla 2526, spi- ostelein 1215, sprui ,7, qchorseneeren 1,2, 3, uien 13, kiW 4, dunsel 3360, br, iol 26, zuring 15, 3ÉRICHTE~ Naar wik .vernemen, ollander (A. R-)> die o-uder werd benoemd» oedankt-. i Zij, die geen formulier voor opgave aardappelen-inventari satie hebben ontvangen, kun nen dit alsnog bekomen a.s. Dinsdag op het Landbouw- huis t© Goes, tusschen 12 en 2 uur, alsmede op aan vrage bij den heer A. VAN LOENHOUD, Kring-secretaris G.T.Z. te Ovezand. Hoeveelheden minder dan totaal 1000 K.G. worden niet opgenomen. Het Kring-Bestuur Zuid- Beveland derVer. Gewest. Tarwe Org. v. Zeeland. Deurwaarder J. Goes, zal op des voormiddags 10 uur, in de „Prins v. Oranje" te GOES, a contant mah. Boogkabinet, mah. Schrijf bureau, Ameublement best. uit4 Stoelen, 2 Crapeauds, Kasten, Ta fels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Studiepiano, Lampen, Bedden, Ledi kanten, Matrassen, Kachels, Klee- den, Matten, Gordijnen, Rijwielen, Glas- en Aardewerk, geijkte Maten en Gewichten, Bascule, Vleeschsnij- machine (zoo goed als nieuw), enz. Zindelijke goederen kunnen wor den bijgebracht, waarvan opgave te doen bij den Vendumeester J. H. JACOBS, a/d Oosthavendijk eu ten kantore van genoemden Deurwaar der, aan de Kleine Kade No. 11. Kijkdag Dinsdags te voren yan 10 tot 5 uur. 31124-31 5 cent per stuk: Fondant-eieren, Schuim-eieren, Marse- pain-eieren. Marsh mallow-eieren, Netjes met 6 eitjes. Geglac. suiker-eieren 5 voor 10 cent Gev. eieren 3 v. 10 ct. Zangvogel-en conserf- eitjes, lè ons 10 cent. Paaschcroquets 10 cent per ons Nougat-eitjes lè ons 15 cent Pral.-eitjes, 2 ons 15 c. Chocolade net-eitjes 2 ons voor 25 c. 2 cakes 35 cent geeft 'n serviesbon bij iedere inkoop j DE COMMISSIE VAN TOE ZICHT op de RIJKSLAND- BOUWWINTERSCHOOL te GOES noodigt belangstellenden uit tot BIJWONING van de EINDLES, welke gehouden zal worden op 3112119 Woensdag 29 Maart a.s., des n.m. half twee. De Commissie van Toezicht, H. A. HANKEN, Voorzitter. W. KONING Wz„ Secretaris De Notaris H. JONKERS te Goes zal op n.m. 1 uur, ten verzoeke van den heer A. PR00S te KloetiRge, op diens hoefje a/d 's-Gravenpolderschen- straatweg, contant, publiek verkoopen bestaande uit: als 3 baatgevende Melkkoeien, 4 lWjarige Vaarzen, 1 jaarling Vaars, 2 Vaarsjes; 1 Varken. (31061-31 Voortsz g.a.n. Melkontroomer (Melotte), Kam, Melkzeef, Boter- ba8cule, Botergelte en Melkbus, Lemoenkar, een Moesmolen, een Snijmolen, een Windmolen, Geesel- steen met paard, een onderstel van een Boerewagen, Zeeften, Kruiwa gen, Handwiedmachine, Melkfiets, Hooi, Prikkeldraad, een Canada boom, geschikt voor Klomphout, enz. Om zelf Wrijfwas te maken verkoopt de Drogisterij SCHULTE EN THIEME In het Hult met de Rood* Pilaren. ZUIVERE BIJENWAS, geschaafd en stukken, ZUIVERE AMERIKAANSCHE TERPENTIJN bij elke hoeveelheid, ®P'J*0LIE' KASSELSCH AARDE, BOENWASKLEUR De Notaris J. J. VAN DUKE te Kruiningen zal op des namiddags 2 uur, te Hansweert, in het café van den heer F. Meyer, krachtens art. 1223 B.W. publiek verkoopen: MET CAFÉ EN ERF te Hansweert, a/d Werfdijk, nabij de sluis en ponton, groot 1 A. 85 c.A. Bewoond door den heer Joh. Polderman. 31108-22 In gebruik te aanvaarden 15 Mei 1933. Nadere inlichtingen te beko men ten kantore van den Notaris. Te pachten bij inschrijving van den heer D. BLOK te RILLAND voor 3 jaren, ingaande terstond in de gemeente Wolphaartsdijk, Schen- gepoider, in pacht geweest bij den heer W. van Strien. Briefjes in te leveren vóór of op 28 blaart a.s. v.m. 12 uur, ten kan tore van Notaris H. JONKERS te Goes. 31120-14 Fa DE MUYNCK EEN BETERE BRIL VOOR MINDER GELD t. KERKSTRAAT 9 ONTVING HEDEN Een partij BEHANGSEL van een dubbeltje, Een partij PORTEMONNAIES van 29 cent, Een partij KASTRANDEN 12 voor 6 cent, Een partij BOTERHAMPAPIER 3 rol voor 10 cent, Een partij GLOSETROLLEN „BICO" 6 voor 25 cent. KOM EENS KIJKEN? HET IS VOOR NIETS _fbckoonTr.oCT.k- $bjpuU«TL J3roglsfery J3e.r> Hev-d.er~> -fsTTiThh IN PARIJS LIGT EEN SCHAT VOOR U VERBORGEN Deze kostbare schat is de Hoofdprijs groot EEN MILLIOEN FRANCS of f 98.000 door den Franschen Staat gegarandeerde loten CREDIT NATIONAL DE FRANCE emission 1920. Reeds ZATERDAG 1 APRIL 1933 trekking met diverse prijzen EEN MILLIOEN FRS., FRS. 500,000 of 49,000 gulden, FRS. 200,000, FRS. 100,000, FRS. 500,000, totaal 2000 prijzen. Tegen storting van slechts EEN RIJKSDAALDER zenden wij U onmiddel lijk een deelname, welke recht geeft op den VOLLEN PRIJS (dus geen gedeelten), 2 stuks f4,50, 3 stuks f6,50, 5 stuks f10. Iedere kooper ontvangt drie dagen na de trekking de lijst. Zendt nog heden postwissel of giro storting No. 135173 aan de firma J. SANDERS, Commissionair in Effecten, Hoogstraat 4, DEN HAAG, Telefoon 116587. Bestelt nog heden! om den grooten prijs te trekken!! met nieuw model messen, ook speciaal ingericht als voor één en twee paarden. NIEUWSTRAAT 45, TELEF. 10 GOES. SWING SCHEERMESJES echt Zweedsch fabrikaat, kosten nu slechts f 0,60 per 6 stuks. Het allerbeste fabri kaat. Alles Hall Transport. - Onver woestbaar. Vraagt onze nieuwe verlaagde fabrieksprijzen. LUNCHKAASJES 28 ct. per stuk BLIKJES CORNEDBEEF 25 ct. per blikje ZEER FIJNE LEVERKAAS 20 ct. per ons PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ GOES SPREKER: DE HEER LID DER TWEEDE KAMER. MANJEFIEK is de naam. MANJEFIEK is de glans. EEN DAMES- OF HEEREN B. en W. RIJWIEL stellen wij beschikbaar voor diegene, die uiterlijk 1 Juli 1933 het grootst aantal ledige doozen van SCHOENCREME „MANJEFIEK" franco inzendt aan de Schoencremefabriek „Manjefiek" van fa. Wed. Meijer L. Wolff, Meppel Wij kunnen nu moer toonen, welks collecties wij erop nahouden. WIJ moffelen en biezen uw RIJWIEL onder garantie, met inbegrip van nieuwe kegels, enz. RIJWIELHANDEL OOSTWAL 21 Nederlandsch fabrikaat. Alle soorten HOUT verkrijgbaar in alle vormen en maten, electrisch klaargemaakt. Schoon- maaktrappen, Ladders enz., onverwoestbaar. Zeer concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Electrisch Timmerbedrijf - Loonzagerij en -Schaverij POLDERMANSTRAAT 4 Tevens beleefd aanbevelend voor alle TIMMER- en METSELWERK aan zeer concurreerende prijzen DINSDAG 28 MAART a.s., des namiddags 2,30 uur, zal op een terrein aan de Kamperfoeliestraat (Bouwplan III) te Goes een interessante demonstratie worden gehouden door de „SIMPLUS"-Brandblusch-Apparaten N.V. met hunne SCHUIMBLUSCH-APPARATEN (Nederlandsch Fabrikaat). O.a. blusschen van een bezineveld van 30 M2. Voor bezitters van auto's wordt een nieuw handig toestel gedemonstreerd. Hoofdagent voor Zuid-en Noord-Beveland N.V. Handel-Mlj. WED. J. C. MASSEE ZOON, GOES. 4Vz bij halfjaarl. en 5 °/o bij jaarl. opzegtermijn. Schuldbekentenissen vanaf 100 gulden. Inlichtingen te verkrijgen bij den Alg. Overste der KRUISVAARDERS VAN ST. JAN «e RIJSWIJK (Z.-H.). Giro No. 23653. De Priesters van het H. Hart van Jezus vragen geld ter leen voor hun Groot Seminarie te Llesbeseh, Princenhaga. De gelden zijn steeds opvorderbaar met 3 maanden schriftelij ke^opzeg- ging. Bedragen vanaf 100 gulden worden ter leen aangenomen. Billijke rente. Postrekening 30899.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3