MERCU A.C.VAN DER R£ST ZATERDAG 25 MAART 1933 NIEUWE 2EEÜWSCHE COURANT Bericht van onze adverteerders KERKELIJK LEVEN ASS.-AP0THEKER GOES - TELEFOON 168 ^LAND- EN TU IN BOUW BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN LAATSTE BERICHTEN Aanwezig wapen vertegen,wJaqEdiigl0i's van "den Algemeenen Patroonsbond, den R.-K. Bond van Bofiiwpia.t-roionis en den Aligemee- nen Ned. Aannemensbomid, terwijl de dis- tóobsbcstiuiuxders van de vier arbeiders organisaties mede tegenw,opa-digi waren. Doel dezer vergadering was, zich nader te criënteea'en over den omvang vlam bi] ■wijize van werkverschaitlffïnig .uitgevoerde bouw-, .grond- en waterwerken, die geiaichs kunnen worden aam de normale markt te zijn oii te worden onttrokken. Uit de verstrekte mededeelingiem bleek, flat, lwewel wellicht in mindere mail® laüs in andere deelen van het lamd, ook in daze provincie meerdere werken, maeisbai onder leiding van de Heide-,MaoitisChaipIpij, .in iweïkVerschafffing werden of worden uit gevoerd. Algemeen was men van oordeel, dat «telling nemen tegen oem voortwoekeren van deze methode gebeden was. Op deze wijze wordt de. normale werkgelegenheid in het bouwbedrijf, toch reeds aoo zwam' floer de crisis getroffen, nog meer ingie- perkt cm aan de normale arbeidsmarkt voo' nu, of voor dei naaste tioek'omsjt, ont trokken. lEen sub-commissie' is ingesteld, die in oontaet mot dle bovengenoemd® landelijke oommissie, zal optreden, om de belangen van a:p;traons en arbeiders, beiden hie®bjj tem nauwste betrokken, te beschermen tjn verschillende werken, die voor de normale markt in aanmerking komen, da.aj'Voor te 'behouden. Bovengenoemde palatselijke organisaties werken alle in deze mede1. Dm vergadering, die uit de voprnaampto flieelen der provincie was beiaoAt, droeg oen zeer geanimeerd karakter. (WARM FWiATjER, met nachtstroomi of gas, voor keuken of bad. Installateur: J. M. Polderman, Gnoes. Tol. 129. (Adv.) Icrscke. Dóndei'dagavond omstreeks zes ,uur wierden de ingezetenen opgeschrikt door het, luiden der brandklok. Er was brand ontslaan in de schaapskooi op den Diaui. Binnen 10 minuten kon mot een sfang op de waterleiding wiater worden gegeven. Die mlotorbrandspuit behoefde niet uit te ruikken. Die brand was spoel dig gebluscht. .Van de swkapemvoniug is niet veel overgebleven. De oorzaak is on- Vbekend. Die politie onderzoekt de zaak. Die «chaapalcooi Was niet tegen brand verzekerd. Krabliciulliikc. In de geineentera,admit ting deelde de voorzitter nog mede, dat bijl ©en paar maal op het kantongerecht is geweest omdat de heer HiuidersmaflOk inplaate van 117.14 presentiegeld f 17.53 iwilde hebben en daar een rec!hts|ziaak van maakte. De rechtbank heeft de heer Hum ders|mJa3'c(k in 't ongelïjjk gesteld. D'e ge meente liad liet bedrag goed berekend. [Lte heer Hundersfmarc'k zal nu, voor zlijln Ipxoclesj om 38 cent, zooiets van 38 gulden moeten betalen. .Waarde. Woensdag j.l. vergaderde de Baad voltallig onder voorzitterschap van burgemeester O. Bal. Van de Gaacentrale z'ijln ter wijziging ingek.omen de begrootingen, dienst 1932 en dienst 1933, welke wijziging vooral betrekking hebben op een uit te koeren bedrag voor ziekteverzekering en het to,er kennen Van een bedrag voor meerder iwerk aan den gasfitter J. Nieuwenkuijize en aan den boekhouder Snlqep. iNa eenig-e discussie verklaart de meer derheid izielh andermaal voor het nitkeei- xen dea' gratificaties. Hierop wordt de vergadering voor eeni- gen tij|d geschorst. Voor de vacante betrekking van ge- meenttj-onl vanger enz. hebben B. en ,W. op de aanbevelingsjijlst geplaatst de heeren J. Loolij! en J. Pieper. INa twee vrije stemmingen en tweo herstemmingen Wordt benoemd de heer |M, Waterman Azn. ingaande 5 April a.s. Bij| de rondvraag vraagt de heer |M. JWaterm'an iMz'. of vqor het vervolg aan dc leden van de pers, ook een zitplaats 'm'et tafeltje zou versjtrakt kunnen wor den. Die voorzitter dpet toezegging in deze. Ueinkenszaiul. Woensdag werd .alhier ten overstaan van notaris J. O. Kram ta Kapelle, krachtens art. 1223 B. W., in liet (openhaar verkocht: een huis met schuur, ,varkans|hok, erf, tuin en bouwland, in Zuiderland, groot 43 A. 53 c'.A., aam dhr. IS: Dlekker te Weméldingen q.q., voor f2500. Oustimrg. Dioor de marechaussee al- bier is aangehouden zekere T. aldaar die er de zei' dagen mot- gelden, die li'ijl in zijn kwaliteit van de Dornila. Gistfabrieken onder zich had en die bijl bijl klanten had geïnd, van door was gegaan. Donderdagavond reied in deze ge- tmeente een auto afkomstig uit Brugge. In de Kieu'w'straat gekomen zijnde be merkte de bestuurder voor zijn wagen een tweetal perspnen die in druk gy Eprek waren. Op het laatste m'omenb, dat signalen wlaren gegeven, sprong plot- iseling de een links en de ander recjhts van den weg. Etersfigenoemde kwam on der de auto terecht en kreeg de wielen over 'zlijln lichaam. Inwendig ernstig go- wand is de m'an, Zekere P. B., wonende to Oas-tburg, in het ziekenhuis opgeno men. Den chauffeur treft geen siehuld. Bij onderzoek, bleken de remmen van de auto in orde te züjjn. 1 Schoondijke. Die Gomïniqsaris der Konin gin heeft mét ingang van' 1 Mei .1933 be noemd tot bezoldigd veldwachter in deze gemeente, M. 't Jong, thans marechaussee te Sluis. Lichte aardbeving? Gister werd aan het Meteorologisch Instituut te Do Bilt bericht ontvangen uit Zeeland, dat daar Donderdagavond te |7.07 uur een aardbeving w'aq gevoeld. (Door de spisntografen te Do Bilt is om flezen tijfl een zwakke storing opgeteekfend. Uaminer dat het Instituut niet meedeelt uit welke bron het dit „schokkend'' be richt heeft Engelbcrt Stadionwedstrijld. Die Engelbert Stadion wedstrijd heeft een dusdanig verloop, dat de aanvraag van de c'ouponbanden, de verwachtingen verre overtroffen heefft. Die eóuponq w|orden door koppers van banden regelmatig ingezonden en er zijiii hijf de deelnemterq alle klassen van onze bevolking vertegenwoordigd, zboals Pro fessoren, deelncimére uit handel, industrie, sportlieden, zópWOl dames, heeren als kin deren, in éen woord, een zeer gem'engd gezelschap uit' alle lagen van de Maatr schappïjf. Wlijl hopen begin Mei de gelukkige winnars van de hoofdprijfzen per udveat- tentie in ons blad te vermelden. WERKLUST v.u aG Maart—2 April. ZONDAG, 4e Zondag va.n de Vasten, 2d« gebed A cundtiis, 3 Omnipojens. Cre do. Praef1. van dan Vastentijd. MAANDAG, Mis van H„ Joannes van Damuisouis, Gloria,, 2e jgeb. van den dag, Credo, laatste Ev. van den d;ag. DiNSDlAG, Mis van 11 Joannes van Ca.pistr.ano, Gloria,, 2© geb. yarn den dag, 3 A cunctis, laaitiste Ev. v. d. dag. WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJ- DAG en ZATERDAG, klis van den dag, 2e geb. A cuinjcJtis, 3 Omnipótens, Praef. v. d, Vastentijd; Zaterdag 4e geb. voior den Paus. GOEiS. Parochie II. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H. Communie om half 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 ulur. Halt' acht de Vroeg-' tien uur Hoogmis. Nam. 2 uur Catechismus, half 5 M'aria- congregatie voor de meisje», ,5 uur Par tronaa.t, 7 uur Lijdensmeditatie. MAANDAG,, slecht» één H. Mis om hall aoht. WOENSDAG, 's avonds 7 uur Lof met rozenhoedje. VRIJDAG ,'s- av. 7 uur Lof ter eene van den H. Joiz'ei'. ZATEBDAG, vanaf 4 uur biechthoo- ren, 's av. 7 uur Lof. gemengdTïïëïïws Abattfii-i «Atipirtii. I11 het gemeentelijk slachthuis te Gou da kregen eengister twee slagers twist met elkaar. Op zeleer oogenblik werd een van hen, C. v. V. zoo driftig, dat hi, een groot slagersmes greepi, en daarmee den' ander eenige steken toekr.a.dht iix deur hals en het onderlichaam'. D,e getnoiffene is naar net ziekenhuis gebracht v. V. is opgesloten. Smokkelarij. Commiezen te Bergen (L.) hebben vijf smokkelaars alangehouden die geizaanenlijk 500 kilo Uuitsche margarine verviopTden. jjo boter en de taatsen, welken voor bat vervoer werden gebezigd, zijn in belslag, genomen. Tegen de vervoerders is plro- ces-veibaal opgemaakt. Ta Aiïerdem stieten rijksambtenaren op een bende smokkelaars. Twee van ben konden worden aangehouden. 130 kilo Duitscho margarine werd hierbij in beslag genomen. Jofidsche families uit Biiitselilniid naar Ben Ilaag. Naar mem aan dé N. Eotf. mededeelt, zijn de laatste dagen te den Haag door bemiddeling van een aldaar woonachtige Joodisehe tamilic verschillende woningen gelhuurd t-em behoeve van een a,anfall Jood- seihe gezinnen die thans, in Duits,chianti woonachtig zdjin voprail in Frankfort, en naasten omtrek, doA ,opk in andere steden vau liet D'uitisehe Bijk doch die in ver band met het optraden der natioiniaal-soeia- 1 Lstcri iret raadzaam hahben gepioirdeeld, Duil»ch] and te var-laten ,en zich metter woon in de residentie te vesltigein,. Onder hen, die herwaart® klomen, be vindt zich ook, zoo vertelt men, een Jooasche familie van Nederlandscbe na tionaliteit uit Berlijn, die in de jongste gebeurtenissen aanleiding heeft gevonden mot achterlating van. verschillende bezit tingen de wijk te nemen,. De .auto van deze f amilie, die te 'Barljjn in beslag ge nomen wais, is na bemidld'eling vam den Nederlandseben conqu'l weer te hareir be- solrikking gesteld. Inbraak te Hecsnijik. Dinlsdagniadrt is ingelbroJeen tom huize van den glemieenta-onitvamger J„ J. v'an Arjcrt te H&eswdjik. De dieyen zijn aa,n da achterzijde van het huis hinnengedroin- igan door f'oxoeieiing van ,een naam. VervpB gene hebben ziji het gAeele huis doorzoekt en een brandkast, welke ziüh in een der hen.aaenvertrekken 'bevomd, hebblem zij ppeai gemaakt en va,n den inbond lomtdaan. Er is oingeveer '1500 gestolen, «en aantal effleic- tein. blanigvens «en goudem 'horloge. Die in- brelfens waren er waarschijnlijk van op de hooigte, dat die beier van A., behalve ge- melenrte-omtvanger, ook veiitegienwoordigleT van «en tramwipgmaaitsaha,ppij> en van eem brandverziekeringsmaaitsdhappij is en vaak aanzienlijke geldbedragen onder zijn. berus ting bejefit. De heer van Aapert heieft de inibraiak gistermorgen ontdekt en dead onmiddellijk aangifte bij' de gemieemtspolitie, die mlet fle marechaussee te Vpghel een ondexzoeik instelt waarbij gebruik wordt gemaakt vam speurhonden. Dit onderzoek had tot heden geen resultaat. Drama. Eergisteravond wandelde een 20-jarig meisje, wonende t« Breda, op den Acade- miesingel aldaar, waiar zij jhaar vroegere verloofde ontmoette. Er ontstond' een twistgesprek en weldra lietp cfe xulzia zoo boog, dat het meisje in haar opwin ding in het water Sprong. De meest uitgebreide zaak op het gebied van Genees middelen, Verbandstoffen, Verplegingsartikelen, Ban- Toitetartikelen enz. VRAAGT GRATIS BROCHURE OVER DE NIEUWE GENEESKRACHTIGE RADIUM-STRALENDE RADIWOLL'-DOEKEN. De 21-jarigp jongeman, eveneens uit Ereaa, spropg haaj; na doch slaagde er niet in, haai' te redden, daar hij waar schijnlijk nieit kon zwammen. Oil liet liulpgeroejpl snelden veto men- séhen toe, dodi heide personen verdromkan vóór hu'lp' kon woa'den geboden. Daodeliiik oitgclnk. Dionderdagioidhtend ruim elf uur heeft op de, n.v. machinelabriek „Holland" te Bier- gein op' Zoom een doiodeljjik ongeluk plaats •gehad. De ongeveer 30-jarige arbeider van'Wieren, die t^rkzaam is aan de ovens, is op «en gegeven oogienblik door een openstaand luik omlaag' gestort. De onge lukkige kwam met heit hoofd pp! den stee pen vloer van de fabriek terecht en is kort daarftni overlieden. Hij 'was gehuwd icm vader van een kind. Kerkinbraak. Té Stadbroek-Sitfcaird antdekte San. der paters-miasioinairissen van ket II. Hapt-, dio aldaar hét reötoraiatekexkje bastuien, vóór de eerste Mis 's. morgens, dat 'er in jjit kexkjo was inigebrokep. Door het stuk slaan vau de ramen der sacristieën hebban de daders zich toegang verschaft en alles doorzocht. De brandkast was opengebro ken, doch de H'. Vaten, welke daarin be waard worden waren geheel onaange roerd gelaten. Het is waarschijnlijk dat do dieven naar geld gezocht hebban, doich tevergeefs. Volgens de gevonden sponen sacristie verlaten. hebben ze langs denzelfden Weg ,we|er do D»« een tram overreden en gedood. Eergist,ermiddag is mej. S. te Vorden daox den stoomtram uit Viorden nabij: 'de buitenplaats Hoekenda'al overreidén. Eij was onmiddellijk dood. Verdronken. In de Vecht te Utrecht ter hoogde van dei Boiodebrug, is hij het spelen een 7- jarig ventje te water geraakt en Verdronken. Vliegtuigongeluk bij! Waalhaven. Di nderdagmiddag is te Botterdam een ernstig vliegongeluk gebeurd. De beida Dellteoha studenten G. F. Cremersi en J. II. Muntinga, heiden wonende ta 'g-Gxa- venhage, leden van de DelfteAe Sfudantcm Aciocluh en beiden gebreVattelerd, waren omistreek's kwart voor twee van het vlieg veld Waalhaven opgestegen tot het maken van >een vlucht boven Rotterdam met een Pander-machine van de Nationale Luehtva arbsehool. Boven 'het Westelijke gedeelte van de Waalhaven, maakte de bestuurder, de heer Cremexs, die overigens bekend stond als een uitstekend sportvlieger, bij het maken van een bocht een fout. Hielt gevolg wgs, dat de maehiene afgleed en door dat men slechts op geringe hopgte Vloog, igjaliikte hot de'n pdloioit niet zlijh toestel weer in zijn macht te k'rijigen. Het. toestel stortte nabij Pier no. 8 in het wafisi'. Van den kant echoot dadelijk hulp tpe «n het ge- lukt'Ci den heer Muntinga, die vaar in de machine zat, uit zijn hachelijke positie te bevrijden. Inmiddels braken evenwel de vleugels, waarop het toestel nog eeni- germate was blijven drijven, af', en de machine verdween met den hestuulrder in de diepte. De Politic-boot was zeer sipoe- dig ter plaatse e,n door middel van een dreg 'wist men verbinding met 3a vlieg machine te krijgen. Aangezien de oever yan Pier 8 zeer steil is en Pier 7 zacht' glooiend is, werd besloten liet tóeislbel on der water naar Pier 7 te verstoepen. Dit gelukte met ecinige moieite en tegen de gloeiing kwam de machine weer .zoover boven watpr, dat men het Stoiflfielijk1 over schot van de.n heer Oremers kon bereiken. 'Hij zat nog met riemen aan de zitplaats bevestigd. Deze riemen werden losgesne den, waarna, de Politiehooit het lijk naar wal vervoerde. Vandaar is het naar het ziekenhuis aan den Coolsingel overge bracht. Daar wais inmiddels de heer Mun tinga ter verpleging' opgenomen. Hij1 had' hij den val dan rechterarm geibraken en ■eau hoofdwond apgeloopen. Het Pandertoe- stel is geheel vernield. Eien sihiphi'ruk". De Fr'amsche staombeuger Mjadeleine is vergaan. Do ulit 65 personen bestaande bemanning is door de sleeplbaat Holland van de reiedea-ij Doiek'sen gened en te Terschelling aa,n wal gebracht. De kapitein geelde: meel, dat het schip o,p een ombekend voorwerp is gelaoipHn, waardoior bet zwaar in heit voorschip be gon te lekken. De pompen kónden het bin- iiembamende water miert meen* verwleirketn en do toestand jverd haicbelij'k. Wioensdag- ■avond 8 uur werd de toestand critiek. Er werd scheepsraad gehouden cm 50 man van de equipage verlieten het schip iu de sloepen. De kapitein met 14 landérem hieven noig wat langer a,an boord om eep paniek te voorkomen. Eten half hiuir later echter lag de Madeleine reeds tot de' brug onder watex. Ook zij moesten zich toen in de booten begeven. Bat weer was1 jn- tuisschcn z'eer ruw geworden en de' zee werd steeds woeliger-, waardoor de kleine sloepen ieder oogenblik dreigden om te slaan. Angstige «ogenblikken werden dooi de equipage doorstaan en men keek paar hulp uit. Vier pur had men reeds zoo Windgedre ven toen «m: 1 u. 30 de bergittgtssitoiomer Holland, die om 9 u. 15 v,ae den vorigen avond van Terschelling was uitgevaren ter plaatse kwam. De Holland was de ronddrijvende Fransche sloepen precies op den kop geloopen. Juist' intijds was de redding gekomen. Do z'ee werd steeds liaoger én hef gevaar, dat de kleine sloepen zouden olmslaan, .nam hand over hand to,e. Men wa,s ongeveer 3 u|ur bezig met het overnemen van de schipbreukelingen. Om ongeveer 5 uur in den morgen was men met alles gereed en werd diet terug tocht aamva.aa'd. Groiofic brand te Alplien a. d. Maas. Iu heit dorpje Alphen aan de Maais (N. Ba-.) is gisteravond omigeveeir half 8 een buitengewoon felle braiid uitgieibrokëin, die geweldige afmetingen heeft aa,ngen/o- mcn. Het liet zich in den be|ginne aan zien, dat een geboete w.ijk van het dorp zou worden verwoest, ma,ar aangezien tijdens den brand de wind wait ging lig gen, is de brandweer er in geslaagd het vuur meester te worden. In totaal zijn twee boerderijen van den landbouwer A. H|ol aflgehijand, b'enpvems een gwete laiidbou'Wiscbuur, een gwote hooiberg en een timmerbedrijf. Tweia nabijgelegen bo'erdietrijen van (Je landbouwers Hlooynuan en van Steenlbiaig- ge hebben groot gevaar gcioapen in den brand te worden betrokken, doch do bewo ners hebben, door op het dak te klimmen, dit dak daor middel van sneibluscktoesltel- ien en emmers water nat gehouden, waar door deze boierdepijen be'hauiden zijn ge bleven. -De schade is aanzienlijk en wordt d«o:r verzekering gedekt. Het vee is behoudens ciea groot aantal kjpipen, gered kunnen worden, maar hert huisraad is met de in de sChuiur opgeslagen winrtervioiorraad ■graan en eieu groiorte iiiartij' ho.urt van het timmerbedrijf geheel verloren gegaan. De oorzaak was onbekend. Om ongeveer elf uur was het gevaar voor uitbreiding geweken, tniliii' het brandde nog steeds. In vrijheid gesteld. Op het Engelsjche depai'tement van Bui>- tenland'^che Zaken is bericht ontvangen, dat de sjovjetregeei'ing drie der gearresf- toerde Engelsche ingenieurs van Vickers 'in vi'ijheid heeft gesteld. Twee hunner móesten borgtochten van 15000 en 25000 roebels) storten. Die vierde geamfedteerde is nog niet vrijgelaten, do,ar aij'n zaak nog onderzocht wordt. Aanval op mi juwclierswinklrl. Ta Barcelona, hebben gisteren drie ban dieten een aanslag op een- juwelierswimkie! gedaan. Zij verwondden den edigeinaiaff en sriioten diens Zoon dood. Die daders^ vreemdelingen, zijn 11a langdurige! aAter- voliging, waarbij tal van schoten vielen, gepakt. Een schat van 1.350.000 gadraebel. In de nabijheid van Wilna, heeft een PaoJisA landeigenjaiai' 'jx erihat vam 1.360.000 gcudi'. eb cl in zijn land begraven gevon den. Zeer vermoedelijk is deze schat da te- gerkas van liet clerde tsaristische, legeir, onder bevel van generaal S;a|sonof, en daar na de nederlaag, welke vpn Hinidein- burg aan dit leiger taebraAt, ibegr;aven, taneinde te verhinderen, dat de ka® in handen van de DuitsAiers Zou1 vallen. Aangezien Polien bi] het verdrag van Riga alle RmsisisAe bezittingen opi zijn gebied kreeg, JMfl deiz-e. achat door dan vinder en den Poolschen staalt worden gedeeld. Iu ('hilernsclir wateren. Dc politie te VaJ.jiu,raise heeft, naar Beurter m-eldt, ,een cammuniBtisA Complot onltaeklt om onder de bemanning, van dan EiBgelschen kruiser Diuxban, die elen plaiar weken in de OhileanisAe wateren vantoief- de, revoluitionaii-e propaganda, te maken. De communisten hadden .opi-uiende lec tuur aan boord van den k'ruisea- gestnok- keild, doA noA deze geschriften, nocihl tie persoonlijke pogingen van de roiode agen ten konden de bemianining er tae brengen tot muitarij over tq gaan. Voordat de kruiser naar Amtofaigagta veartxoik, heeft de kapitein aan de politie inlichtingen yer- strekt, welke de arrestatie' van een groot aantal communister tengevolge hebben ge had. De r»ode vlag. Gisterochtend bleek, dat Donderdag- na,ent onbekenden óp den schoorsteen van de fabriek van Doel en Fra.y a.an de. 3e v. d. Kunstraait te 's-Gxavenhage een TOode vla,g hadden geplaatst. De vlag is door personeel van de fabriek verwijderd. Huifengcwanc maatregelen, voor den landbouw. Ingediend isi een wetsontwerp, strekf- kende tot verleening van bevoegdheden aan de regeering tot Jiot nemen van buitengewone maatregelen in het 'belang van den landbouw. Na hetgeen de regeering .reed'^ heeft voorgesteld jojm1 vai'sohillende ondexdeelén van het land- en tuinbau'whArijlf dqor steun te besoheirtnlen tegen verlies of tot een Zedelijk requltaat te voen-en, is zij, blij[kems de Memorie van ToAehting tot het inzicht gekomten, dat nog andere •wef gen moeten worden ingeslagen ,om op m'eer algemeene en qtelselmatigte WijfZe steun te kunnen brengen, zoodat overal, wiaar dit het allernoodigqt is, kan wpr- den opgetreden. t 'Dleiz'e gedaAte heeft geleid tot instel ling va.n een centraal fondj tot steun aan den land- en tuinbouw, en tot het scheppen van eene mlogelijkheid tot alge- anleene toepassing van bevoegdheden, tot heden 'slechts voor eonige producten ver leend. (Landbou'Wci'mis-fonds.) Staunverleening dooa- kiunsjtmlatige prijfe- vorin'iug kan op den duur niet' nalaten een toestand te scheppen, w'aarbijf ïeget ling der productie mioet vplgen. Die instelling van een "fonds, waaxuit do (geheeie geldelijke steunvexleening gè- CENT PER PONDSPAK NEDERLANDSCH FABRIKAAT scliiedt, geeft eenerzijds overzichtelijkheid hiervan en iq tevens wensAelijk ont bij «leun per product cumulatie te kunnen tegengaan. V001W dient er 'n gi-o.otere bevoegdheid te beqtaan 0111 de steunrege lingen aan de eigenaardige toestanden van. teelt, verwelking en handel 'der onder scheiden producten aan te passen. 'Die redenen, die tot het indienen van het ontwerp voerden, Zijn niet het minst gelegen in de vooruitzichten -omtrent afZet mogelijkheid en omtrent prijfzen van pro ducten in verband m'et hun voortbrenT- gingskósten. De toelichting geeft vervolgens] 'n aan tal cijfea-s, Waaruit het noodlottig prijV verloop!, dat zich reeds; lieefl voltrokken, blijkt. De algein'ean bekende feiten, de resul taten van nadere atudie, het geheele aanzien van den toeqtand in den land en tuinbouw' doen besluiten, ten s'p^ei- digrte en stelselta'atig tegen de voort schrijdende -ontwikkeling alle beschikbare verwleeaklrachteij in het geweer te roepen. Van het gchcele votlt niiogen offers ge'' vraagd Worden in don strijd tegen de ellende van uitputting en verarming van het platteland. Die hoeren- en tuinders- 'sjtandi-zélf m'oet in en door organisatie en onderlinge solidariteit tot de taak ge roepen worden om geboden steun zoo volledig en doelmatig mogelijk te doen atrek'ken tot behoud van een Zekere wel vaart te lande. Coöpi. Bcet'worlclsiiikcriabi'irli Zeeland. In de gi'sjter te Bei'gen op Zooml geliour iden vergadering van de Coöp. Beetwoxtel'- isuikiërfabriek Zeeland in liquidatie- wer den uBp voorsjtell'en van de liquidatiefooln;- miqsie aan genomen. Het Bestuur werd gem'aehtigd een bestemining te geven aan d<e nog reqteerende gelden nadat da voor gestelde uitkeeringen zulten hebban plaats gehad. Dank wrn-d gebracht a,an den voorzitter, •den heer Jae. Wellem'an, voor alles wat Wijl gedurende vele jaren voor ed vereeni- g-ing heeft gedaan De voorzitter bracht wéderkeerig dank voor de ondervonden m'edeWerk'ing. RECHTSZAKEN ,,'Ttend Irnnt." Die Bechtbank te Middelburg behandelde gister o.a. de z'aa'k tegen den 31-jarigen C. F. te Middelburg, die een emmer of bus met kalk, welke een, agent van politie te Vliyingen in beslag kad genomen, aan dit beslag had onttrokken. Verdachte ver scheen voor de Rechtbank onder het ge roep van: „Bond front." Toén de agent gehoord waq, kwam' een getuige a decharge voor, die nok begon met te roepen: „Rood front.'1 Dlaarop weird h'ijl direct do,oi' rijkspolitie uit de zaal verwSjjdai'd. Diit veroorzaakte protesten onder geest verwanten van verdaichte en getuige op da publieke tribune, die daarop ontruimd werd. D'e eisch tegen verdachte luidde twee maanden gevangenisistraf. Het stroopersdrama te EgmOnd. Die officier van juqtitie bij de reAt- bank te Alkm'aar heeft hooger beroep ingesteld in de zaak tegen den jachtojj- ziener te Egmiond, die op 7 M-aart j.l. door de rechtbank te Alkm'aar van rechts vervolging werd ontsjlagen. Hoewel het slachtoffer vluchtend was neergeschoten, 11am de rechtbank noodweer aan voor den dader. GOEB- Geboren: Karei, z.v. Adriaan Geenqe en Jannetje Dina Bottier. Gehuwd: Jan Lagendijk:', 23 jr. jin. te Rillandl-Bath en Maria Dékker, 21 jr( j3. Vcilingsvereen. Zuid~BevcIand te Goes. Groentenveiling van 24 Maart 1933. Spinazie f 1720, 2esi oort f 13, Sprui ten f 10, Snïj[sjla f57, "Witlof f 5, Selderijl- knollen f 1.30, SAorseneea'en f 4, Z,oeta Arm'gaaa-de f 20, alles] per 100 Kg.Krop sla f7.50—9.30 Roodekiool ;f4.80—8, 2a\ iSjOort f2.603.10, Bloemkool fll, 2e SjODrt f3,8, Savoyekool IP 3.90, Knolsel derij f 3.80, KiföieTcn f.10, per 100 stuks, Bhabarbei' f 4.80^-11, Khdïjfe fl.80-i 3.70, Selderijl 'f2.50—4, Prei f3—7, 29 'sport f 1, Bloem'en: Tulpen f814, idem Narcissen f 0.601.30 per 100 bos. MIDDELBURG, 24 Maart. Op de vei ling deden Zeeuw'sche blauwe aardappe len 10—27 eent per 25 Kg.; baksja 46—. 62 shijfsla 4766, velsla 2526, spi nazie 434, winterpostelein 1215, sprui ten 9—27, witlof 1,7, qchorseneeren 1,2, koolrapen 1, peen 13, uien 13, krty ten 1/23, sjalotten 4, dunsel 3360, br. boonen 9, roode kiool 26, zuring 15, MIDDELBURG. Naar wij .vernemen, heeft dhr. den Hollander (A. R-), dia .Woensdag tot wethouder werd beinaejnfl, voor deze riimctia bedankt.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2