Orde" Goes :rin6 tstr,88,Goes NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND vuil uur-Abdijsiroop POLL, Eerste Blad tXfe. Optiek Ai Si» DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS GOES. K l VAH OVER DE GRENZEN BUITENLAND fl BINNENLAND 1"| dacht in een HOESTBUI te blijven fl UIT ZEELAND MIDDELBURG J. GEENSE, GOES GOES OURAlMT NUMMER 36 ZATER0A6 25 MAART 1933 293TB JAARGANG strand dar zee,, gaat, waar gaea.. leed. Steek nu/ Tangogubloemiej»- 0, da,t j.e toch fccWie imimera- I?." Daarna, nam liet in het graf [gen liet. lichaam liel'd 'n weinig ia 1 de ziel deer hsü I lat en hieensndü luider gaande Zo®, lat1 sluiten. 'Eerst! lil dein grond ge ien ,aa met tem- hijnoeli van bo- allen kon, Toen aarde. Angela's toe te kijken, (ite hem mee te hal van 'n cooos- lijl zich dapper te 1 men water overf I plaatste men 'fl |d. Nu werd nog em toen Stapte me om heen te no, dat nu ieder Iweenen. De ïiouw- I d, dat iis1 van ai'1 de- Ivantier der maan 1 plaats had, voor- ILQTERIJ Tweede lijst,. 121 Maairt. |95fl Derde lijst», li 22 Maart. 17718 111098 11998 15473' IPINGEN, EHZ» I Door notaris E. C. leerd Woensdag, .al— It publiek verkocht; nd te Krablhendijlkei endijkiSchen Polder 2.47.20 H.A. A. van Diere, Az'., e, voor f 615 pear |>'ojpf f'3874,26. /ERPACHTINGEN Wizen, Jonkers. J en weiland, Jonkers, I, Vie Wilde. I, Jonkers. I'ke, inspan. Oele. Ite Kok. Iihuis met café ea lepSbouwwerf, enz» UURj ER. N. JOOSSE. imCrr&n t /AN HET tutfyynen R DOOS CENT. DROGISTEN. ist (bij Leiden). id-Beveland Gr o es. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT I I~~van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; I ,J, QfT BLAD VERSCHIJNT! DES DINSDAGS ijl Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15', lij Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager groote waarde VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN jht op succes. Dit nummer bestaat uit twee bladen W eekrevue. Bewogen dagen in Europal M.a«D|pnald heelt den wandelstaf opgenomen iom Frankrik, dat nu meer dan ooit in angst en vreëze zit voor z'ijfn „veiligheid te sussen en te laten doorschemeren, dat de Engelsche regeering niet voelt voer ge welddadig ingrijpen in Diuitqdoland. Mac Donald had nog meer pijlen ,op zijn boog. Hij reisde met een receptje in zijn portel Jeuille voor een inedirij'n dat uitstekend heette te Zijp tegen de traagheid des, har ten en de verdorvenheid des gemöeds, welke zich te Geneve demonstreeren. Y,an 'n voorproefje leek te Darijs niet Bijzonder gediend. Toen op Musjaolini af. Deze, intus- qchen voorbereid, goochelde een ander re cept te voorschijn, nog afdoender en be; paald betei-, omdat het hoofdzakelijk vooa- vier met name genoemden staten bereid was, de grooten. Daar kikkerde de goed willende Mac' Donald van op't diner bij' 'den Duc'e Was bovendien voortreffelijk en over Frankrijk reisde de ex-Labourimail weer naar z'ijfn home om verslag uit to brengen van Zijin wedervaren. De faam was hem inmiddels vooruit gevlogen en die faam' had heel wat on gunstigs met zich meegedragen. Daar was de lauwheid van Frankrijk om toe te Jasten, de ontstem'dheid van Polen en kleine Entente, die voor een gelijfkberechl tiging van Diuitschland nog banger zijln dan Frankrijk, daar -waren ook de sjcirui pulé's van kleinere broeders en tenslotte de beduchtheid waarmee men de gebeur: tenissen in Duitschland gade slaat. Mat klonk dan ook Donderdagavond iMae D-onalds stem', toen bijzijn inderdaad nobele plannen en inzichten mg eens toe lichtte en verslag van zij'n bevindingen gaf. Liberalen en Laborers, de oppositie in Engeland, deden buitengewoon onvrien delijk. Anti-Duitsch klonk' hun geluid en Wins,ton Chiirchill ging daarbij1 Zoover dat h:ij de z'ware bewapeningvan het vrede lievende Frankrijk een geluk noemde en dergelijk fraais mie,er. Optimistisch is Mac Dionald uit gegaan cn neerslaohtig zal Wij thans thuis zitten. Het is wel zielig dat de beste voor nemens nu reeds jaar in ja,ar uit te plet ter -slaan op onwil cn omstandigheden,, Het groote startblok is thans weet' het regime van Hitier, dat volkomen den ouden militanten gee^t uitademt, welke de wereld in 1914 heeft helpen onge lukkig m'aken-. Wat .er eigenlijk in Duitschland voor terreur gaande is tegen de vroegere te genstanders van het fastism'e is moeilijk' te achterhalen omdat de censluur giterst streng is. Bloediggeweld schijnt de laag ste dagen niet meer voor te vallen. De vrijheidssbei-oovingen- en ontslagen zijn ech ter aan de orde van den dag. Gaan de meesje revoluties gepaard met kerkvervolgingenin Duitschland ziet m'en dat de 'fascisten het hoofdzakelijk gemunt hebben op Marxisjen, Joden eq buitenlanders,. De terreur baart Europa evenwel niet de m'eeste zorg. Die z'al wel verslappen naanniate de wilde haren uitvallen: be nauwder isj m'en voor den genoemden krijgsjhaftigen geest en voor de komende -maatregelen. Hitier triomfeert dag ,aan 'dag. De Rijksdag is, met bombastisehen praal geopend; uniform op uniform en de zonen van den ex-keizer, die zic'h ge durende den wereldoorlog Zoo voortref felijk gedekt hielden, stappen thans in de voorste gelederen. Hindenburg heeft zich ook al voor het zege-karretje laten spannen en lest best heeft de Riijfltódag Donderdag Hjtler de Machtigingswet cadeau gedaan welke hem feitelijk tot dictta.tor maakt. 'Alleen sjo.- - violisten stemiden tegen. Het Centrum stemde voor. 'n Groot offer moet dit dezen mannen gekost hebben. De vrees 'Idat anders1 de grondwet ruwweg geschon den z'ou worden en de vervolging zich ook in alle felheid tegen de katholieken ging richten en in de natie daardoor nog Meer bittere verdeeldheid moest ontstaan zal hun houding bepaald hebben. ÏV"eel houvast biedt het program van Hitier niet. Dat de monarchie niet her steld zal worden heeft hij; meegedeeld, en dat is al 'n heel Miooi ding - dal het moreel bederf in allerlei vorm bestreden zal worden. Overigens bleef het voor liet binnenland bij: algemeenheden, regen de verwachting in is Hitiers- program voor de huitenlandsclhe politiek ■op vredelievendheid gebaseerd. Wanneer t geen tactiek maar zijln oprechte meer S Wf spoed'? Mijlken kan, zal de ffa-m'me l°^a C spa'?n"1S wel veimindere®. jJamtaer weer dat de achterdocht zoo veel voedsel kftjfgt, doordat al wat een slechten naam heeft in 't buitenland, izoo dicht om Hitler' staat. Opvallend wa.s ook den nadruk dien Hit ler legde op de waarde welke de rijlksj- regeeving heht aan de goede betrelkkingeoi met den H. Stoel. Oolc de handelspolitiek welke de rijks kanselier verkondigde schrikte, niet af. Laten Wij: afwachten wat er van deze goede voornemens; terecht komt. E,ind; c'onclusies kunnen thans nog niet getr,ok[- kën Worden. VOLKENBOND 1 ifeu verdaging der Oalw.eonferCntie. Polen en de kleine entanibe hielbban opder leiding van den ijlings te Ganève gtekoimen Tiituilesöu, hun onwil over heit plan-Mius- Bioilini-MaaDonald to.t- schepping yan een directorium der ,gr\o.oie mogendheden gte- torand, door door te drijven ,da± de ont- wapeningsconfereiitie zicth nieit t;ot na. Pa sohen z'al verdagen, doKlh dadelijk melt de algemeene beraadslagingen over het ont- wei-pi-ontwapeningsoonveniitie va.n MiacDo- nald zal 'aanvangen, Dinsdag moig w.a,s het aongenaaanide klei ne bureau der ontwap'eningsaantf'eran.tde heit eens over de wenschelij'heid van een ver daging, da,ar de g,roöte mogemdheden het nieit gewenscht achtem da.t ziij zich reieids over het ontwerpcowtwapeningBooinventie van MacDouflld zbuden moeten uitspre ken alvorens zich een meer helder opp-deel over het plan van Mmsejolini over de nau were samenwerking tussdlien de vier groo te mogendheden op 't v'aslte land, zou heb ben gevormd. DUITSCHLAND Politieke arrestaties. Naar Va,2 Dras verneemt, .is Severing, de gewezen soo. Pruisische minister, leer- gistermorgen door ambtenaren vair de re cherche gearresteerd. Hij1 wordifc ervan bc-schuildigd voor politie-doeleindan be stemde gelden bei hebben misbruikt voor proipaganda, voor de vroegere Pruisische regeering. Communisten worden nog .hij tientallen ..gevangen genomen. SPANJE Tatnemende Anarchie. Uit verschillende deelen des lands woidt gemeld, dat er stakingen zijn uit gebroken, overvallen aijn .gepleegd en bot singen hebben plaats gehad- Te Herminguia öp, de Ganariisehe eilan den zijn de bewoners tat een revoliilioln- naire staking .gveirgegaian- Drie plolitie-be- arnbten .izi.h loon heit leven gek,'omen,. 1 Ta Sevilla lontetond een erms|tige: schiet partij, tutsschen clonnmuMsten en symdica,lis ten. Te. Madrid hebben extremisten bomaan slagen gepleegd op, jee<n plolitieburaan, lem een schoiolgeboiiw. De studemten té Barcelona hebben de aula van de 'handeishooigesehool in brand gestoken. De anarchisten te Voileucia, hebben groo te pakhuizen in brand gestoken,. Te Ouem- cia .lebben on.tólaigen arbeiders een fa brieksgebouw in brajid gestoken. Te Oomna. en P.uentedueime zijn tw,e© kerkgebouwen in brand gestoken. Eerste Kamer- O v er zrioht. Donderdag is de begroioting van ,ec. zaken en arbeid aangenomen. Dte begroe ting van Wia.teristia.at ging er ditmaal al heel bijzonder vlug door. Opl alle verlan gens die geld kosten mOeöt minister Reij- mer dan ook weigerend antwoorden. r>e voornaamiste kwestie die behandeld werd was de verbreeding y,an heit kanaal door Z.-Beveland, waartegen ptrof. Lohinaji opkwam, tenminste tegen verbreeding pver de volle lengte. Kouiit deze verhreeiding tot stand, dan le-elt België alles wat heit behoeft Voor do Rin-Sehelde-venhinding. Op zidh zelf heelt spr. daar geen bezwaar t,e,gen. Maar wordt hol: kanaal geschikt vopr graota schepen, dan volgt weldra de ti.andra.ng om de sluizen daarmede in ovenaensiteim- ming ie brengen. Voor Nederland is dit niet noodig. Deze verhreeding is wél degelijk een tégeanoeitkoining aan Belgische wenschen, 'waartlegen spr, op, zichzelf nieits heelt, maar België Zal ef door worden ge sterkt ïn zijn verdere wenschen. Heit gaat hier om oen z'aak' die niet uitsluitend Wa terstaat betreft. Thanswordt' ruim twee mil]ï-oen aangevraagd, een zeer buiten sporig bedrag; doch volgt de verbreeding over 'de gehecla lengte, dan kbrnt er nog wel een tien millioen bij. Spr. verklaart z'ioh liegen elke Conventioneele régeliug. Splr. zou zich alleen me-t het thans aange vraagde bedrag kunnen yereeniglein indien de toezegging wérdt gedaan dait dit niet vooruitloopt op, een verbreeding van het kanaal over de geheele lengte. Hierop antwoordde de minister helt vol gende Het kanaal door Zuid-Beveland wordt zeer druk bevaren. Dévde schutsluizen to Hanlsweert en Wemeldinge zijii reeds noo- dig gebleken. Nu gaat het .erom, het kanaal-profiel in overeenstemming te bren gen met de nieuwe capaciteit deir sluizen. Onvoorwaardelijk bevestigend beamtwoiord- de spil-, de vraag van den heer De, Savor- nin Lohman of doo,r dit wea-k op1 niets ■yvordt vq,oruiitgelbopen. Ga^it meai later over tot een algeheels verbrieeding, .dan is een onteigeningswetóoiiiitweirp naodigi, waairoVer d© Kamers kunnen oosideetai in volle vrijheid. „Vele jaren aan de borst te sukkelen en 's nachts hoestbuien die wel een half uur duurden, dat was mijn vroeger leven. Slapen deed ik weinig en eten, ho maar! Radeloos klaagde ik mijn nood aan een Duitsche vriend. Deze raadde mij Abdij siroop aan. Ik lachte erom, maar kocht den volgenden morgen Abdijsiroop. Na gebruik van 3 lepels van dat wondermid del, voelde ik al verlichting en na 5 fles- schen was ik heelemaal genezen, zoodat ik mij nu weer prettig voel, goed slaap, kortom een gelukkig mensch ben." (Origineel ter inzage) L. K. te 's-H, BijHoest - Griep - Bronchitis - Asthma Voor de Borst" Alom verkrijgbaar. Thans Fl. 1Fl. 1.50, Fl.2.75 Gebruik buitenshuis Abdijsiroop-Bonbons per doos 35 et., per dubbel» doos 60 ct. ABDUMROOP-BONBONS (Gestolde Abdijsiroop) Wwow u wwwwwsww/ Nieuwe Crisisiulaatrege"e 1. Die kipipen- en e e n üejih o u d e rlij'. Ingediend ia een wetsontwerp tot wijl- ziging en verhooging der Garantieregelingj 1933 ten behoeve van de kippen;- en eendenhouderSji. Aan de Memorie van Toelichting op dit wetsontwerp wordt het volgende ont leend: De productie van eieren is, een zeer voorname tak v,an bedrijlü en de uitv|opr ervan een uiters.t belangrijke post op ppz'e handelsbalans. Dje vooruitzichten v,oor 1933 zijh voor de pluimVeehjOudei-ij verre van gunstig. Om op alle mogelijkheden voorbereid te zlijjn en eventueel een ga- lieele ineenstorting tegen te gaan, is -steun van ï-egeeringsiwege gewenscht, die al leen in werking treedt, Zoodra de feiten .aantoonen, dat de gemiddelde prijls, pver 1933 nog beneden den zeer 'lagen ;prij(s van 'f2.80 netto vqor eieren van gemid deld -gewicht aan de producenten z'al dalen. D;e uitvoering van de op dea aaja- gevraagden post steunende maatregelen z'al zoodanig zijln, dat de yoordeelen geheel ,en al ten goede kom'en aan de pluiinvee- ders. Op eiken Zaterdagavond zal een door den minister aangewezen gemachtigde den priji=ï vaststellen, welke waarsohijhi- li,!k in de .dfaaropvolgende Week aan de pluimveehouders gemiddeld netto zou kun nen worden uitbetaald, indien geen s.teunr Maatregel bestond. Aan 'de hand van dezé conclusie -m!aakt de regeeringsvertegen- woordiger nog dienzelfden avond bekend, of en, Zoo ja, wélk bedrag per 1Ï.0-" istuks z'al wérden bijgepast bijl de eieren, d.i le in de volgende wedk zullen worden geëxporteerd. De eierhandel w'eet dan bijl Zijn inkoo'pen op Maandagmorgen, of voor de loopende wéék een bedrag wordt bijgepast, ja dan neen; bij de door hem te besteden prijken Wordt daarmee reker ning gehouden. De concurrentie tuisscheq don handel onderling en met de ëoöpera/- ties is Zójó Zciherp, dat de eieren ook door den handelaajr Zonder w'inst uit deze:), Maatregel Zullen worden omgezet. Teneinde een regeling te trefffen, wélke een behoorlijke kany/van slagen biedt, zal de garantie moeten gelden tot een bedrag van Vijlf mülioen, waaruit Zoover het noodig mfoéht bliijlkën kan worden geput. Indien het buitenland den invoer z'ou verbieden, dan zou ook deze ma,r,li regel i^Ledhts korten tlijtd helpen en zal de situatie opnieu'w onder do oogen moer ten Worden geZien, P/e vlaïjteelt. Bij! de Staten-Generaal is ingediend een wetsontwerp tot, wlijlziging en verhooging der uitkëeringen ten behoeve van de teelt en verwea-king van vlas over dein oogst 1933. Aan de m'emorie van toelichting wordt het volgende ontleend Het is noodzakelijk, teneinde een mati gen vlasoogst in 1933 te verkr'ijfgen, hier voor een post uit te trekken tot een mlaximmm' van f 1.350.000 en tevens; da Voorwaarden in hoof'dlijinen va.sjt te stel len, waaTop de steun aan de vlasteielt en de vlasbewerking zal worden verstrekt De Regeering verleent steun om daar mede de teelt van 6000 H.A. vlas, en da bewerking daarvan in Nederland te ver zekeren. De vlasjcentrale, welke reeds is ingesteld voor de uitvoering van de steunregeling voor het vlas voor den oogst 1932, wiordt miet de uitvoering dezer Btounregeling belast. Voorts Zijn voor de uitvoering opgericht de Viaatelers-vejree- niging en de Vlasjsers-verepniging uit de belanghebbende groepen telers, en vlas sers. De steunverlening geschiedt aan de erkende telers; en de erkende, vlassers, die vlas voor den oogst 1933 bewerkeu onder de voorwaarden door den minister en de vlasjdentrale te stellen. Aan de vlascëntralo wordt beschikbaar ges,teld a, voor uitkeering aan de VlaSteleril- vereeniglng een bedrag van f 100 per geteelde ,H.A. vlas,; b, voor uitkeering aan de Vlassers- vereeniging een bedrag van f 125 per H.A. vlas. De Vlastelei-s-veiieeniging stelt, in over leg m!et de vlasMentrale, een Zaaiplan op. D)« r o gg e t e e lt. Ingediend ^en wetsontwerp tot wij(- ziging en verhooging van den steun ten behoeve van vterbpuweirs vam roigge vaoj- den oogst 1933. Aan de onemorie van toelichting wordt het volgende ontleend Teneinde de telersj, die gewoon zijln rogge voor den handel te verbouwen, tege'mloet te komen en hen voor boven matig verlies te vrijlw&ren, is het iioodig middelen iaan te Wenden om den afzet van hun product tot Zak'ea-e hoogte een redellijlken 'prijs te waarborgen. Noch ten aanzlien van de op'pervlalkte, noöh ten aanzien van de hoeveelheid Van het ge teeld en verhandeld 'product kunnen thans mét nauwkeurigheid opgaven worden ver strekt. Dé schattingen beloopen 'n opper vlakte van 'pl.MJ. 40.000 B.A.. en een ge oogst product van pl.m1. 100.000.000 K.G Inmiddels zullen ,Zoo spoedig mogelijlk na dere gegevens worden verzaméld. Op ,een basis van dez'e clijlfers en aan; nCménde, dat met een gemiddelden prijls van f 7,50 pea- 100 K.G. de productiekos ten kunnen w'orden gedekt, terwlijl de W!aa,rde voor den teler thans netto op 'f 3,50 m!ag worden geslteld, Zou, teneinde het vea-liesj te Kunnen dekken, 'n bedrag van f'4.000.000 noodig Zij®, op welk' be drag de minister het aangevraagde be- llrag dan ooik hééft bepaald. Er Zal een Comtoissie worden ingesteld of een besitaande organisatie aangewezen, die voor den aanstaanden oogst vaststelt hoeveel hectaren rogge in de te steunen hedrijlven Zijn uitgezaaid m'et 'n schatting der vermloedellijlk'e opbrengst van den te velde is.taanden oogst. Dé erkende telers zullen steun genieten op 'n maximum van door hen uit den oogat 1933. afge leverde rogge aan erkende handelaren. D;e steun Zal een bedrag van f5 per geleverde 100 K.G. rogge niet overachrijl- den en nooit Meer bedragen dan noodig is oM het bedrag door den steun per ltilograln1 verkregen, verméarderd met «en naar den stand der dooT den minister aangc'w'eZen mïddelnoteeringen, berekende opbrengst tezaM'en tot een bedrag van 8 cents per K.G. te doen uitmaken. 'Die minister is bevoegd, aan erkende telers een voorséhot op de af te leveren rogge uit te k'eeren tot 'ten hoogste 'f2,50 per 100 K.G. hunner geschatte opbrengst F ijl n e t u i n b o. u iw'. Ingediend is een wetsontwerp tot wijj- ziging en verhooging van de garantiq- regeling-1933 ten behoeve van verbou wers van fruit en wafmloez'erijjgowassen. In ide MeMorie van Toelichting deelt de 'minister het volgende mede; 'De toestand van den tuinbouw is op liet oogenblik nog Zoodanig, dat de Re geering iZi'dh genoopt iziet wederom een steiuivooxstel in te dienen. Die vooruitzichten zlij'n, vooral wat den export betreft, Zeer somber. Op veler-' lei wïjlze wordt de invoer in verschillende landen betmioeilijikt en het is' met bijna, volstrekte Zekerheid te verwachten, dat ,de oogét van 1933 voor d'e tuindfji'si 'Wederom' groote. verliezlen meebrengt. Het thans ingediende Wetsontwerp be oogt den tuinder^ een waarborgte geven dat de teelt van 1933 een niet te groot verlies Zal opleveren. Daartoe Zal een garantie dienen van een bepaalden, onder den produétieprijb; liggenden, minimum' 'verkoöppo-lij^ van alle op, de veilingen aangevoerde producten, geteeld door er- Kende tuinders. Voor 1933 Vraagt de minister vijlF Imüllioen gulden aan. Bestriiiliug T. B. C. In de Donderdag alhier gehouden al- gem'eene vergadering van de Vereieniging Provinciale Vereeniging ,tot bostrijöirig dei' tuherciulose heeft de voorzitter, dhr. van fWloelderen gewezen op de ern'qt der t'ijf- den en gezegd, dat het streven der ver- met vakkennis en gratis oog onderzoek naar Lange Vorststr. 49, Tel. 6. eeniging m'oet z'ijh de inkom'siten Op peil te houden, juist nu misère dreigt. D'e verslagen van sedi-etaris, districts© t. b. c'. art.-; en districts -en provinciale huisbez'oekster, kon de vei-gadering allen goedkeuren. De sjedretaiis hoopt vooral, dat de overheidsorganen zullen begrij/pen, dat verdei-e verlaging der inkomsten een aantasting beteekent va® de pijlers en fundamenten van het werk der vereeni ging. Als belangrijkste feit vermeldt hij, dat eindelijk aa,n den bouw' van een nieuw di«j;ricksconsulta[tie(-'bui'eau te Middelburg is begonnen. I De districts t. b. c.-arts .deelde o..a. M'ede, dat 788 ni'enWé personen zijh in- gesiehreven of 17 minder dan -in 1931. Van de 143 personen, die in Zeeland aan t.b.c. ovei-leden wa.ren er 83 op het bu reau ingeschreven, terwijl 22 andere er bekend waren, Zijlnde ongeveer 74 1/2 van het totaal aantal gestorvenen. Aan 39 patiënten is steun verleend uit liet Rijlkq- verpleegfonds en aan 11 uit het Provin ciaal verpleegfonds;. Om' dit' laatste te versterken Zullen 50.000 sluitzegels wor den verkocht. Ook de rekening werd goedgekeurdde beschikbare middelen bedragen f 6101. D|e GastJiniskwesstic. Naar de „Midd. Crt.'' verneemt hebben B. en W. thans het rapport van den lieer Königs te Dén Haag inzake de bekende gasthuiskWesstie ontvangen. Volgens het. blad behelst het rapport eenige reorganisatie voorstellen die beoogen meer eenheid in hét administratief beheer en eenige bezuinigingen aan te brengen. Een definitief voorstel tot exploitatiewïfzi- ging bevat het rapport echter niet. Die raad, die a.s. week' "bïjieenfeomt z'al in deze een beslissing moeten nemen. DBiIJFHOUT'S VEKLOVINGS- BINGEN in 14 e® 18 karaat en voor Zeer lage prijzen, bij SIMONS, Lange "V onststraat. (Adv.) 'Willem1 de Zwlljlger-helde. 'Het program' cler herdenking van het vierde eeuwfeest Van Willem' den ZWijf- ger, Waartoe de Oranjej-vereeniging al hier het initiatief nam', is) z'oo goed als gereed. Binnenkört hopen w'ijl het vol ledig te vertn'elden. Mededeelen kunnen wijf reeds, dat 'een en ander in de Groote Kerk 'Zal plaats) hebben en dat mr. P. Dielem'an lid van Ged. Staten, de feest-' rede Zal uitspreken. Ook 'sitaat een groote Zanghulde op hat ■program'. Vernieuwde zaak. De f'irma wed. M. de Jonge in d« Lange Kerkstraat heefit helt uiterlijk van liaar Za:ak aanzienlijk laten verbeteren docr de benedenpiui te moderniseerlen. Ka men en deux vormen nu «e® gehéel, waar door de etalage-ba,sten belangrijk vergroot konden worden en de te etaleene® artike len thans veiel beter uitkomen. In aan sluiting op, helt voorfront, waarin de ge brandschilderd glaizén bovenlichten hat heel goed doen, is ook' aaa de zijde déï Klokstraa.t een etalage gemaakt. Alles hijeen een uitmuntende verbetering van diazei bekende z'aak. D« verbouwing werd uitgevoerd door dhr. J. de Kok en de beschildering door dhr. M. van Stee. Meer 'en meer is men overtuigd dat bij, SIMONS, Lange Vaiiststraat 82, niet alléén GO-IJD vo,or GELD wordt geleverd, maar ook' aan UITERST LAGE prijzen. ,Wij lcbmen U ook gaarne bezoeken. (Adv.) Drmanslratie. Dinsdagmiddag aal in de Kamfnerfoielie- straat aen demonstratie worden gegeven met „Simplex" schuimfoluiteh-oppiaraten. Men zie annonce! KijKsilandbonWW-intcrstho®]. D'e openbare eindleken der- tweede klasse van bovengenoeMde instelling heb ben .Woensjdagtaiddag 29 Maart plaats. Dte aanvang is bepaald op half twee. Na de eindlöSsen volgt de uitreiking der diplon ma's ,aau de geslaagden. HONDERDEN PAREN SCHOE NEN wachten weer o.p ÏJ. Wilt U goed cn goedltoop slagen? HAAL ZE, BLJ KOCH, Lange KerKsfcr. 47. (Adv.) WicrkvcTScliafffing in 1> mwbedrijjf. De Commissie inzake werkverschafffiug, gevormd uit Patriooii-,- en Arbeid ere/bon d en' in het Bouwbadi-ijf, heeft Donderdag 23 aMaait 1933 in hoitel „Oentxaal" te Cfoea met vértegenwoordigofs dér Vlisltricts- en plaatselijlte a.f'deelingen in Zeeland verga derd.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1