L Drukkerij N.Z.G. R.-K. Kiesvereniging „Recht en Orde" Goes PROPAGANDA-VERGADERING IndeGelderscheWinkel, L. Vorststr. 88, Goes ONS Witte Kvui* NOORDEN OP MAANDAG 27 MAART A.S., MAX J. M. VAN POLL Eerste BI Of. I. M. PLANTEYDT, SUCCES HSPORT EM SPEI_n ||i UIT DE PERS i|| BOEK EN BLAD ALLERLEI Advertenties internist, ZATERDAG AFWEZIG. Spoed-Afbraakveilmg 4.42.50 H.A. Weiland, prima Rijnsburger Uienzaad9 Gebruikt Worielboer's Kruiden Worteiboer's Pillen RECLAME Adverteeren DES AVONDS OM 8 UUR, IN „SCHUTTERSHOF" TE GOES, TOEGANG VRIJ! KOOPT U KAAS MET SMAAK! DONDERDAG 23 MAART 1933 (VOETBAL. E.-K. Z. V. B. Officieele mededeelingen. Beker-, Serie- of z'.g. Xelerlaagwedsfrijden De vereenigingeu aïjln verplicht heli uit- ejchrij'ven Van bovenvermelde wedstrijden aan te vragen bij het Bondsjseeretariiaalb, onder opgave van de namen der verccni- gingen, welke* aan bedoelde. weds|(rijdein deel nementeven.-j Waar de«e zdjln geves tigd en bij1 Welke bond aangesloten. Bpvetn,- dien is men gehouden te overleggen een exemplaar van het reglem'ent, of' do be palingen, geldende op bedoelde wedstrijden. Het iej dus «onder toestemming van het BoiKkjsecreta.ri.aat niet geoorloofd boven genoemde wedstrijden uit te schrijven, of daaraan deel t o nemen. Men gelieve hiervan goeide nota le nemen. [Wedstrljdpirogramma vopr 26 Maart '33: pietoPatrijlzenaanvang k'wart vóór één; epheidffledhter W. A. Jansens; terrein G emeentelijlk Sportterrein, Nadorst. iWedSjtrijdpiiogrammia vopr 2 April 1933: B-oburJX'toaanvang 2i/a uurscheids rechter J. de Goede; terrein Robur. ,.Secr. Comp.leider Eiveraard. ,rJjanus". Over „het landbouwvraagstuk" ver scheen dezer dagen het rapport eener commissie, benoemd doior het partijbestuur dea- S.D.A.P. Vanzelf had zip ook He vraag te beantwoorden, hoe de S. 11. A. P. zich heeft te stellen tegen onteigening) der grondeigenaars zonder schadever- goeuing. naar oude begrippen van recht en gerechtigheid zou dat niet anders zijn dan diefstal of roof'.. x. e. sociaal-democratische liecren evenwel denken er anders over. Principieel voelen zij alles voor dergelijke onteigening, ma,ar langs parlementairen weg zal het moeilik te verwezenlijken zijn. Of daarom alle hoopt moet wprdan op gegeven f, Geenszins, uitkomst is nog mogelijk. Dan namelijk, in geval de partij, door de omstandigheden io.pl revolntitoinniaire we gen zou worden gedrongen. Wij nemenn letterlijk de: passage uit het rapport .over Confiscatie de tioeëigening yam grom den door den Staat, zonder vergoeding is stellig wel de meest radicale, wijzg van oplossing van het jxMemv'-raagstuk, die we ons denken kunmem. Principieel is zij naar onze meening gerechtvaardigd, terwijl zij bovendien het onmisbaar voor deel heeft van vrijwel geen kosten mee te brengen. Volledige comffsoatie is echter een denk beeld, waarvan met zekerheid vaststaat, det het langs parlementairen weg niet te verwezenlijken zal zijn. Slechts in geval de Partij, door da om standigheden op revolutionaire wegen zou Wonnen gedrongen, 'Zou men do volledige confiscatie aan de orde kannen stellen. \oor parlieele coniisciaties zou echter cnanreeds aanleiding ltunmeu bestaan,, Unre gedachten gaan daarbij uit naar do giracte somtijds geheel nuttelooze be-zit- tingen, in de „doode hand". Vele stich tingen, weeshuizen e. a. zijn aan t,e wijzen, die veel meer bezitten dan noodig is oim do taak, in hun stichtingsbrief gestipu leerd ruim naar be,hooien te kunntin ver vullen. Zoo zijn ons enkele instellingen hekend, die volgens hunne statuten niet meer dan een zeker aantal minderjarigen mogen opvoeden, terwijl de opbrengst va.n de vermogens dezer instellingen een veel voud bedraagt va,n de voor bedoelde op- Voeding benepdigde sommen. Ook ,de reus achtige bezittingen v,a.n het Koninklijke Huis zouden in de termen kunnen vallen,, evenals veel particulier grootbeizit, dat niet dienstbaar wordt gemaakt voor pro ductieve doeelinden. ïjc-ntochnisch bez'waar voor het door voeren van confiscatie treffen we, aan in de Grondwet (Art. 152). De®e wet zou eerst gewijzigd dienen te worden. Onze conclusie is dus deze, dat natio nalisatie van den bodem door middel va,n oonnscatic een punt is, waarvan de ver wezenlijking zeer verkieslijk zou zijn, doch dat ppactisch tot vele en ernstige moeilijk heden aanleiding zal geven." Janus, de dubbelhartige, openbaart zich hier in volle glorie van zijn onbetrouw baarheid. Vooral de „reus.aieh.tige bezittingen van Het Koninklijk Huis" zijn bijzonderlijk geschikt om de. verhitte revolutionaire fantasie der zelfbewuste proletariërs te prikkelen „Standaard". Een groa'c fabel. In een hoofdartikel over minis|ter D!ec(- kers, schrijft het orgaan der S. D|. A.P: Ten slotte wist de heer Dteakërs h!e,t in den ministerraad zoover te krijgen, dat bij' de algemeene bezuiniging op de rijks-uitgaven de weermacht zorgvuldig werd ontzien. De waarheid isj dat ei* van 1922 tot 11932 niet minder dan 25 pot. op da Diefensjie-uitgaven bezuinigd is en dat daar dit jaar nog 7 a 8 pet. is bij'gekómen. Beweer maar raak, er blijft licht iets van hangen. Boycot. De heer Sluyser, een der Jaodsch'e re dacteuren van de spa.-dem. pers, schrijft: „Wie goed rondkijkt, weet, dat er bij veel Nederlanders; spontaan en in luttele dagen tijds een besliste afkeer is ontstaan om artikelen te gebruiken afkomstig uit een land, dat een terreur tegen eomibunisfen, sociaal-democraten en Joden uitoefent. De vraag is: kan men door verbreiding van dezen afkeer om Duitsehe artikelen te koop>en, Hitier aan het verstand brengen dat We&fj- EnrOpa een wederopstanding der Mid deleeuwen niet wensclit Vooreerst ïs het een historische misvat ting, wanneer men het voorstelt of „de" Middeleeuiven vervolgingslzUehtiger waren dan andere tijdperken. W|iji miaken onsl b.v. Sterk, dat er in de laatste twintig* jaar alleen in Kusjand en Mexico meer slacht offers zijn gevallen dan in heel de Middel eeuwen. Maar vervolgens, heeft de S.D.A.P. er al eens ooit aan gedacht Rusland, Mexico of' Sjianje te jbjoycotteai, waar millioenen en millioenen alleen om hun godsdienstige overtuiging gruwelijk worden vervolgd? „Mbb." LTi „I>r Wandelaar". fooeven verscheen bi; den uitgever A. G. Schoiondeibeek te Laren de Maart aflevering van „De Wandelaar" maand blad. gewi.d aan natuurstudie, natuurbe scherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme. J. Vijverberg, de bekende vogelEoto- gra.al, keuvelt genoegclijk over hetgeen hem wedervoer, toen hij in den afgelooipien zomer meit succes een nogal zeldzame klauwierensoort, de klapekster, in de As- temsche Peel op de ge'viaelige plaat wist' to krijgen. Gerief Kalmia, weidt uit over de sierlijke waterlelies .en haar verwanten, terwijl A. B. Wigman aandacht vraagt voor het zwarte grofwild der Volgw.ede wilde zwijnen. Voor aquariumliefhebhers is interessant hetgeen Herman Isings ver telt over het leven der stekeltjes. Op: welke wijze bloem en plant het, biest pils versieringsmateriaal voir ons huis kunnen woroein gebruikt, legt G. Schoionderbe'ek uit terwijl P. van der Lijn merkwaardige mededeelingen doet, over sehijni'ossielen in z'Wi rfsteenen. G. D. Duuiisma zet zijn populaire cae- lulsrubriek voort, A. J. de Boer leidt ons naar Drenthe, het land der Inwin,ebedden dat door de voortschrijdende cultuur er hoe langer lio-e nuchterder begint uit te zien en A. C. de Koek wijldt een beschou wing aan het bouwplan va;n het, .Heelal. Vermelden wij: tenslotte nog het artikel van P. L. Rusticus over hetgeen de tuin in Maand aam bloememsehoon vermag te bieden. Nauwelijks behoeft het betoog, dat ook ditmaal de rubriek „Van en voor de le zers" (natuurhistorisch allerlei) allerlei boeiende mededeelingen bevat, o. a. het ringen van vogels, rotsbotende dieren, enz. Talrijk zijn weer de schitterend uitge voerde illustraties. b LAND- EN TUINBOUW^ I)e stenn aan de consum|ilie-aaidaiipirlrn. Ir. Stevens verzocht ons, namens de vooxli e ipige Crisis-aardappelen centrale, op name van hot volgende: „Ten aanzien van de door de Regeering aangekondigde steunmaatregelen voor de telers van consumptie-aardappelen, kan thans nog het volgende warden mede gedeeld. Zooals bekend mag worden veronder steld, bestaan de plannen der Regeering hieruit, dat ,aa,n de telers vau consumptie aardappelen, die thans nog met voorraden ziften, een premis zal worden verleend van 10,25 pier 100 kg. leverbare con sumptie-aardappelen.. Om de basis hier voor te leggen, worden deaje aardappelen opi 27 Maart ,a,s. geïnventariseerd. De teler dient op dien datum op t> geven, hoeveel consumptie-aardappelen hij nog in zin bezit heeft. Do opgaven worden zoo spoedig mogelijk na dieu datum ge controleerd. De inventarisatie wordt uitgevoerd dooi de Gewestelijke Tarwe-Orgianisaities. Aan de telers worden door genoemde organi saties, vooir Zeeland gevestigd te Goes, formulieren beschikbaar gesteld. Om de inventarisatie piractisöh door- voerbaar te maken, worden hoeveelheden van minder dan totaal 1000 kg. niet opgenomen." 'n Begrafenis bij de Orang'Utains. In heit herfsttij' denken wij zoo gaarne aan onze dierbare afgestorvenen. riet is dc ff. Kerk, die als 'n moeder in ons aller behoeften 2jooi juist Vtopmet en. steeda ou'k o,pi deze of gene manier' onze' gedaen ten heenvoert naar het einddoel: God. Ook 'bi, de heidenen en onder hein zelfs bij1 de ïnimsl ontwikkelden de natuurvolken 'zien wé, hoe zy eveineems' wakker ge schud als het ware door de verschijnselen der natuur met hun gedachten lieisinreikea naar 'n oord vol geheimen, waar 'n ander leven wacht. 'n Missionaris, die een onderzoekings- toeht maakte door Mialakka, trof daar in het woeste bergland v,an Mala.ye eiein dwerigstani aan: de „Orang-Utans", wat zooveel 'beteekent als W.o udbewoners" By dit natuurvolk maakte hij' een begrar finis mee van 'n vierjarig meisje, „Tem po" geheeten, dat hij nog juist voor haan do,od gedoopt en „Angela" (Engeltje) ge noemd had. Het toont ons eenigermafa;, boei ooit primitieve volken denton aan 'ui hiernamaals. Ziehier wat plaats greapu, „Na 'n nacht van voortdurend insla,pen en wakker worden stond ik 's morgens pp. Deze en gene, wien ik vroeg of ze wisten hoc Angela het mankte, wisten ma niets te vertellen. Eindelijk kwam Kejadiei, m'n 'knecht, die me vertelde, dat ze gestor ven was en de familie al op weig was ter begrafenis. Kost wat het kost, dat moest ik zien. Met Keladie en zijn vrouw gingen we er naar toe. We baanden ons 'n weg door het dichte kreupelhout en we bestegen een nabijliggiendein heuvel. Na een 20 minuten vonden we zie druk in. de weer op een kleine open plek. In het midden dier plek .groeven tw.ee mannen 'n kuil. Ze hieuwen, elkaar afivisiseland, met 'n soort breekijzer in den hal-den groind en verwijderden met hiyi handen de losge- stoicton aarde. Angela's vader was in- tus'schen druk heiziig met het ineienvlechten van een bamiboeiicten matje', waarop de kleine doode z'ou komen ruisten. Rondom deize bedrijvigheid hurkten de grootmoeder, moeder, Angela's zusters en broertje. Toen hef graf 'n halvcn meter diep was, groef men nog 'n even breeds zinis. Daarna, namen de ouders de klei ne, wasehten ha,ar haelemaal, goten wat water in haar mondje, waarna ze .in dia mat en later nog in 'n doek werd g,ewikL keld. 'Alleen het gezichtje bfeef vrij. Do vader wisselde 'n paar woorden met Keladi, waarop deize 'n gespleten bamboe- riet nam, er 'n vuurtje in ontstak eu daarna „Komundn" (igtoed roo,kende hans) in strooide. Zoo, iginig hij' het graf in, zeggend: „Het Komuninliars' rookt in hot, graf. Je bent van ons hoen gegaan. Je rust nu in vrede aan het strand dea.' aee^ daar wa,ar dc zon ondergaat, waar geien, tijgers zijn, ziekten of leed. Steek nu roode' bloemen in je haar, T,ango'gulbliO,emrei» van. liet- strand der zeie. O, dat j,e toch niemand onzer ziek makel Wie iimnera zou je willen vertoornen?" Daarna nam de vader het lijkje, logde liet in hei gr.af en drukte de afmen tegen liet. lichaam vast. Hij wendde het hoofd 'n weinig ia westelijke richting, wijl de ziel door hef hoofd het lichaam verlaat en heensnelf naar het gebied der ondergaande zon. Toen ging men het graf sluiten. Eerst werden enkele stokken in dein grond ge slagen, daarna belegde men ,za met bam boeriet, zloodat noch opzij, noch van bo ven zand O'pi Angola, vallen kcin. Toen vulde men het giraf met aarde. Angela's broertje stond verbaasd toe te kijken, IWa.ar z'n moeder wenkte hem mee te helpen. Hij had 'n schaal va,n 'a cooos- noioi en daarmee wist, hiji zich dapper te behelpen. Daarna, goot men water overi liet graf en tenslotte plaatste men 'n schaal aan het hoofdeind. Nu werd nog 'n regenscherm gebouwd en toen stapte ik op, want zei vroegen me om lieen te gaan. Keladi vertelde me, dat nu iejpr voor zich stil begon te wennen. De Bouw tijd duurt 'n volle maand, da,t is van af de dccd,t o't het laatste kwartier der maan waaronder het sterven plaats had, voor bij is." 462£ "STAATSLQTERIJ Eerste klasse. Tweede lijsiv Trekking van 21 Maart. £5000: 2235 12000: 6384 f1500: 15622 19519' £1000: 8370 200: 920 100: 4628 10425 10959. Eerste klasse. Derde lijst* Trekking van 22 Maart, f' 20000: 14916 1' 1000: 8203 13737 ■f 400: 7364 7608 17718 f 200: 7838 8059 f 100; 10063 10405 11098 11998 1547? 17393 AFLOOP VERK00P1NGEN, ENZ. KRABBENDIJKEi. Door notaris E. C. van Dissel te Goes werd Woensdag .al hier in café de VrieZe publiek verkocht; Een perceel boUwland te Krabbendijké in den Nieuwen Krabbendijkbchen Polder in Zuid-Oosthoek, groot 2.47.20 H.A. {6 Gem. 89 R.) Kooper 'w'erd de heer A. van Liero Az., 'particulier te Kloetinge, voor f615 per 39,24 Aren, of den hoop f"3874,26. VERK00PINGEM EN VERPACHTINGEN Maart 24 Ierseke, S woonhuizen, Jonkers. Kloetinge, bouw- en weiland, Jonkers» Yersjeke, afbraak, Die Wilde. Kloetinge, inspan, Jonkers. 'is-Beer-Arendskeake, inslpian, Oele. Goes, vendutie, Die Kok. Hansweert, woonhuis met café ea erf, Van Dfjlkë. 1 Hansweert, scheepöbouwwerf, enz. te Yerseke bij Hotel Nolet. P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. deurw. G. Heijboer, ten verzoeke van dhrn. H00RNICK Zn., deze week Zaterdag 25 Maart, n.m. 3 uur, 31129-17 verkoopen: EEN groote partij SCHITTERENDE AFBRAAK. Vanaf heden te bezichtigen. Te pachten bij inschrijving van den heer D. BLOK te RILLAND voor 3 jaren, ingaande terstond in de gemeente Wolphaartsdijk, Sehen- gepoldev, in pacht geweest bij den heer W. van Strien. Briefjes in te leveren vóór of op 28 Maart a.s. v.m. 12 uur, ten kan tore van Notaris H. JONKERS te Goes. 31120-14 Nog af te geven kiemkracht 92 pet. Eigen teelt. Te bevragen bij B. MOL, Telefoon 19, 's-Gravenpolder. De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! 's morgens, 's middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde, genees krachtige of 1 a 2 Beter en g-oedkooper huis middelen bestaan er nu een maal niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. De Wortelboer's Kruiden en Wortelboers Pillenverdrijven gevatte koude, griep, influen za, gal, slijm, koortsigheid, verstopping, maag- en hoofd pijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen den stoelgang, zuive ren het bloed, maag en inge wanden enz. Wortelboer's Kruiden 60 ct. p. pakje, Wor telboer's Pillen 60 ct. p. doos, drie doozen f 1,70. Overal verkrijgbaar. Waar niet ver krijgbaar dan direct van Jacoba Maria Wortelboer, Postgiro 17039, Oudepekela. Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag. -"VV'TTv,.:' m mm Ki m M 1 Zaken mensohen die de Katholieke be volking van het Noobden wbnschen TE BEREIKEN MOFTEN EHNia R.-K. DAGBLAD VOOR DB NOORDB- L IJK H PROVINOI VOOB DIT DOBL GE- BRUIKEN BN HEBBEN Advhktbntib-tarievbn tb vra gen, Administbatib, Groningen L'.; M 'I KOFFIE iTHEE is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zakea, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! SPREKER: DE HEER LID DER TWEEDE KAMER. Aanbevelend, W. JOOSSE. löondtfjoaak rtoemCmen DE POEDERS VAN HET IzgwaltesoenlefiïemtJpyoef] PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. «ET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS X Voor Nederland„Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. NIEU Bureaux van Redactie en Admi Rnut.oo'M^DEkBURG. 1 GRÓÓTEWAARci ij I VAN PUBLICITEIT j^| Dit nummer bestaat üit tw< Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. ||v«K0VER0E grei Wet Bewogen dagen in Europa! heeft den wandelstaf opgeno: Frankri.k, dat nu meer dan oo, ■en vreeze zit voor z'ij-ii Kussen en te laten doorschemei Fngelsche regeering met voeli welddadig ingrijpen in Duitsil Donald had nog meer pijlen iop Hij! reisde met een receptje m feuille voor een inedidijjn dat heette te zij'n tegen de traaghe ten en de verdorvenheid de: ■welke zic'h te Geneve demo. ,V,an '11 voorproefje leek te bijzonder gediend. Toen op Musjsiolini af. IJ ^ehen voorbereid, goochelde ee: cept te voorschijn, nog al'doer paald beter, omdat het hoofdz! vier met name genoemden st was, de grooten. Daar kikker* willende Mac Donald van op;l 'den Duc'e Was bovendien voorl over Frankrijk reisde de exl iweer naar z'ijta home om veil brengen van z'ijin wedervaren. I De faam' was; hem inmidil gevlogen en die faam' had lil gunstigs met zic'h meegedragel de lauwheid van Frankrijk I fasten, de ontstemdheid vail kleine Entente, die voor een I tiging van Diuitschland nog I dan Frankrijk, daar waren ol 'pulé's van kleinere broeders I de beduchtheid waarmee men! tenissen in Duitschland gade I Mat klonk dan ook DpnJ jMac Donalds stem', toen hij) zil nobele plannen en inzichten nl lichtte en versjag van zijh I gaf- I Liberalen en Labours, de 1 Engeland, deden buitenge'woil delijlk. Anti-Duits'ch klonk hul Winston Churchill ging daarbil hij1 de z'ware bewapening va J bevende Frankrijk een gelukB dergelijk fraais meer. Optimistisch is Mae DonalcB en neerslachtig zal hij! thans 1 *1 Het is wel zielig dat de I nemens nu reeds jaar in jaar I ter slaan op onwil en omsl Het groote stootblok is thail regime van Hitier, dat vol ouden militanten geest nitail <!e ivereld in 1914 heeft ll lukkig m'akën-. Wat er eigenlijlk in Duits I terreur gaande is tegen de 1 genstanders vau het fascism» te achterhalen om'dat de cenB streng is. Bloediggeweld sdfl ete dagen niet meer voor tfl vrijheidsjberoovingen en iOntslqM ter aan de orde van den dag.M G aan de meeste revoluties H kerkvervolgingen: in DnitsiB mén dat de fascisten het I gemunt hebben op MarxisteM huitenlandersj De terreur baart Europa H de meeste zorg. Die zal w<B naaimate de wilde haren 11H nanwder is! mén voor denH !ki*ïj!gsjiaftigen geest en voorM -maatregelen. Hitler triomfeM dag. D:e Rijksdag is, met iH praal geopend; uniform ojiH de zonen van deu ex.-keizer.M durende den wereldoorlog 1 l'elij'k gedekt hielden, stappei* voorste gelederen. Hindenburg heeft zich ooi® sege-'karretje laten spannen heeft de Rijlkkdag Donderd® Machtigingswet cadeau gedai® feitelijk tot dictator maakt® cialisten stemden tegen. H<® stemde voor. '11 Groot ofiH dezen mannien gekost hebbe® 'dat anders de grondwet ruw® den z'ou worden en de vervol® in alle felheid tegen de kat!® richten en in de natie daard® bittere verdeeldheid moest I _hnn houding bepaald hebhei® jYeel houvast biedt het I 'Hitier niet. Djat de m'onarc® fteld zal worden heeft hi;B ook en dat ia al 'n heel I dal het moreel bederf in I bestreden zal worden. Overi H voor het binnenland b:ij: 3 I Tegen de verwachting ii® program vo,or de buitenlanR op vredelievendheid gebasi® dit geen tactiek maar zijln nmg 19, wat spoedig blijkcM internationale spanning we® 'Jamtaar i^ weer dat de a l veel voedsel krijlgt, dnoird®

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4