DONDERDAG 23 MAART 1933 terstond tÖ wat den kapelaan aanzette. Glorie- geiheele stad verspreid, earMfde men eramschap °P yI°T' -t" f1 f-waRk te moede, tegen haar uitvaart, als of ri door haar pMfeteht de- oorzaak van die beweging en opspraak in de stad was valt hein zijn kind uit zijnen schopt ia het vuuren zoo, is het, door de val lende ziekte getroffen, later meematen m het vuur gevallen pn gedeerd. Re vader aa»- hierop' zijn schuld in; en nadat hij, in boateMeed en barrevoets, met zijn vrouw en bloedverwanten de H. Hostie bezocht en aangebeden had, is het kind genezpin en van Zijn ziekte bevrijd." Door- de wereldlijke en kerkelijke autor riteiten werd een nauwkeurig sademaoek naar het wonder ingesteld. De schepenen -van Amsterdam stelden een uitvoerig stuk op. waarin het grotot Mirakel van het Allerheiligste Sacrament in deze stad ge- wraent, werd beschreven en bevestigd. Tal van wonderen zijn er bij1 het H. Sacrament van Mirakel geschied, waar door de mare van dit mirakel zich ver buiten de grenzen van Amsterdam ver spreidde, Op de plek, waai' het wonder was getehied, werd ee,n kapel gebouwd, welke den naam kreeg van da Heilige -Stede. Reedis enkele jaren, nadat het won der was geschied, werden in Amsterdam luisterrijke pttocesgies ter eera van he,t Allerheiligste Sacrament gehouden. De toevloed van pelgrims was zelfs' zioo groot, dat er van verschillende dorpen in dim omtrek nieuwe wegen naar Amsterdam möjsten worden aangelegd. De tegenwoor dige, Heiligeweg en de Amstelveenscliewieg zijn hiervan nog overblijfselen. Do re formatie maakte aan deze vroime traditie evenwel een einde. De Heilige Stelde moest worden ontruimd en werd voor den hervormden eeiprdienst ingericht. Dit duur de evenwel niet lang, daar de Burger,- waezen er weigerden ter kerke te gaan, waarna de kapel tot. pakhuis werd inge richt. Mochten d,e Katholieke» niet open lijk: hun devotie voor het H. Sacrament ikoonem. w.el konden zijl het aloude gebruik om rond de kapel in „stillen omgang" te trekken, volhouden. Tevens trokken ze toen in stilte verder langs den weg, .welke in vroeger jaren de luisterrijke processie had genomen. Na, de hervorming is dus ■de gecombineerde „Stille Omgang" ont staan, zooals wij die thans kennen ein welke een dubbele devotie inhoudt,, n.l. ■de „Stille Omgang", zooals die bestond en bovendien de herdenking ya» dq Mira- kelprocessie. Sinds 1881 wordt de „Stille Omgang" wear georganiseerd Jahoiuden. Het Mirak'eMeest verspringt ieder jaar iets. Het wordt gevierd dpi den Woensdag na den feestdag: van den H. Gregorius, welke op 12 Maart valt. Op, den Ocfaofi- Zondag was man gewoon den naehtelijken hedetocht te volbrengen. Daar echter het aantal deelnemers steeds groofcer werd, besloot het bestuur van het GeZelscha.p van dien Stillen Omgang in he.t jialar 1928 er toe over te gaan om ook in den nacht van den Zondag vóór het Mirakelfee,st een Omgang te houden, 'welke uitsluitend voor deelnemers v'an buiten is bedoeld. Dit jaar voor het eerst heeft onk' een Zeeuw- sehe. groep (Vlisringen-Middelburg'-Go-es) aan den Omgang deelgenomen. In een der Missietijdschriften verscheen Onlangs een overzicht, waarin naast de werkwijze va,n missionpering ook meteen «en kijk gegeven wordt op ,de geregelde vooruitgang o-ndanks een drievoudig steeds toenemend gevaar. Met heit toenemen van het aantal Chris tenen in grooibe Vicariaten houdt helt op richten van nieuwe Vicariaten verband. Op deze wijze ontstaat bij'iia ieder» maand «en nieuw kerkelijk distriklt, Z.-Indië ver kreeg zoo iu 1930 drie nieuwe bisdotm- man. De uiteindelijke reden va» deze ■bloeiende vooruitgang .moeten wei vooral .zöeken in de a&nwias der inhaemschq gees telijkheid. Steeds meer en meer dringt zich de algemeens overtuiging! op de voor grond, dat dit Zpo diep ingrijpende middel der missioneerinig de krachtcentrale, iS: waaruit die stroom vam het .geloof z'n licht brengt in de duisternis der ziele®. Zon zien wij, dat in de loop va» 1930 in Verschillende missiegebieden eigen semi naries werden opgericht- en ook de leiding ■dier diocesen meer en mepi' a,an in-lamd- «cbei krachten werd toevertrouwd, b.v. China, Xndië en Afrika,. Nu, het ontwaken en het- rijlpi worden van het naitionalisme in verschillende landen «en gevaar op levert voptr de missioneering, die ala wes- tersche beschaving wordt aangezien, is het' de inlandsehe geestelijke, die helpt. 'n Ander gevaar is de schoolwetgieviug. Getoetst aan het Europe-esche betreurens waardige voorbeeld wil men in China het godsdienstig onderricht door het aan stellen van een onverdraagzame overheid «n h et opdringen van onuitvoerbare leer plannen tegemiwerkfeim In heb Eiagelsch gebied van Afrikja, moesten een aant-al scholen gesloten worden vanwege het Y onlprogxaiin. Ten laatste is het ook1 e wereldcrisis, die da ondersteuning der §EMENGD nieuws Smokkelaar matvlneht. pp. s. ls die ongeveer 25-jarige den ó-elou «ongeveer drie maan- PantwT-flAif11 f?8» hesjtuluirder van den- ge werd o-e,rr ^kkela.utioi in Dnitsohlanlfl »****<*- 8«as ssnukkek^ waar hl,! we" het sloTrin 11 terechtstaan, op at,°a aan m Wk(}is ontenapt. Ofschoon pogingen in het werk werden gesteld, om den man te achterhalen is Zulks tot dusver niet gelukt. Wegens smokkelarij was: hij tot 31/2 jaar gevange nisstraf veroordeeld. H'ij' behoorde tot de beruchtste smokkelaars uit de Duitseha grensstreek'. Men vermoedt, "dat- S. de 1/imburgsche grensstreek reeds heeft, be reikt. Hij zou .zich in de streken van Venlo fflpiho.uden. Gisterochtend heeft aen zekere Z., die tc Heemstede woont, en die reeds gedu rende 2}'2 jaar va,n zij® vrouw gescheiden; leeft, een möordaanslaig ,op haar gepleegd. Om negen uur gisterochtend is hij naar da woning van de vnouw gegaan, .die in de "Voorheknstraait te Haarlem woonk en neeit haar gevraagd hem te h'qlpen,daar ni,1 in iinancieele moeilijkheden verkeerde. Toen de vrouw weigerde heeft hij mat e,en revolver tweeanaal op haar geschoten. De vrouw, die door een der kogels in den rug werd getroffen, zakte in elkaar. Zij' werd in zorgelijk e-n toestand naar de Mar ia- stichting vervoerd. Z. heeft- zich daarna bij de politie aangemeld. 'Borgist er avond .omstreeks zeven uur is bra na ontslaan in het Woonhuis van den heer Brands in de Bergheimsche Hleide to Berghem. Daar wegens: gebrek' aan wabeir geen blusschingSwerk kon worden ver richt, is het perceel in korten tijd geheel in de asch gelegd. Men is er in geslaagd den inboedel grootendeels te redden. De brand is veroorzaakt door een defect aan de» schoorsteen. Het p'and was niet ver zekerd. Huiszoekingen. Men meldt uit Heerlen: De politie heeft gisterochtend bij verscheidene communis ten te Heerlen huiszoeking verricht, waar bij in totaal 20 invallen zijn gedaan. Om trent de resultaten van de hutslZoekingein en evenmin omtrent de motieven is tot nog toe nieste bekend. Omtrient de aanhouding van Kr. en v. d. K. te Leur, als verdachten van diverse diefstallen en inbraken, waaromtrent wij eergisteren melding maakten, kunnen we nog berichten, dat het, vermoeiden bij .do politie gerezen was, .da,t de aangehoudenen OiOik) betrokken konden zijn bij' deh enkkele dagen geleden gepleegde®, kerkdiefstal met braak te Dorst, waarbij Miswijn, ta pijten en vloerkleeding, alsmeap een blos sleutels wareu ontvreemd en waarvan mem totd usver de, daders noig niet o,pi h-et spoor was, in verband hiermede is eergisteravond door den Bijklaveldwacktw Minderhout, gestationngerd te Dorst, met den gemeen teveldwachter van Dorst en den agent van politie va» Ginneken ie Leur cipnieiuiw een huiszoeking gedaan ten wacunlhnize van verdachten, waarbij de ontvreemde loopers enz. uit de kerk van Dorst v,0\0ir den dag zijn gebracht. De bos sleutels werd verborgen gevonden achter een ra- diok'ast. De vea-dachton hierover gehoord, hebben tenslotte bekend de» kterkdief- 'S|tal te Dorst eveneens te hebben gepleegd. Bij de gehouden huiszoeking zijn nog gevonden een tweetal schilderspakken, die bleken toe te behcioren aan den kunstschil der W. te Eitten. Ook deze voorwerpen ztn in beslag genomen. H|öt onderzoek -duurt no,g .steeds voort. Te' Delft is in verband met den brand nabij de Pauwmolen een 8-jarige knaap aangehouden, die heeft bekend dezen brand to hebben gesticht.. De i'ilm „Morgenrootd". Uinsdaigayond is in het Luixior-iheia,- tcr te' Botterdam waar de militairisjiische Duitsche fihn „Morgenruit" draait-, weer tot, damlonistraitieK gekomen. Ejr is geflo ten, geschreeuwd en gerist ,en een vies geurtje, dat ia.1 spoedig ma de -eerste voorstelling in de zaal hing, was -er het be,wils van, dat men ook' van stinkbomme® gebruik had gemaakt om va» zijn mis noegen over de vertooning der fihn te doen blijkein. De politie heëft enkele mensehen uit de zaal verwijderd en na afloop der eerstte voorstelling «n ook daar na. is ,er meit de blanke sabel en den gum mistok op de Kijiiiskade' e» in de zijStrar te.n gechargeerd om 'deauo,n'Str,a»ten te ver drijven. Te Ameterdain wa,s het 't Zelfde liedje. Naar wij' verneme» heeïlt de Ned. Biois- soop'bo-nd prolongatie va» de film „Mor- genrot" in de tliqaters, waar deze thans vertoond wordt, verboden. Brand te Herpen. Eergisteravond omstreeks elf uur be merkte® eenige surveilleerende marechaus see®, dat brand was ontstaan in de wo ning ,van Verweyst aan de» Boschrand te Herpen. Zij waarschuwden de bewoners, die bijtijds het perceel konden verlate®. La woning is geheel in de asch gelegd. Er bestaat tussehen de bewoners van het verbrande huis en een buurman, een veete. Korte» tid geleden heeft, de laatste op Zin tegenstander «enige schoten gelost. Dc marechaussees, t-e Grave stelle® thans een onderzoek in naar de o,orza,ak va» den bra-nd. i Misdrijf? Eergisteravond heeft een moeder aan het bureau Spaarudammerstraat te Am sterdam, aangifte gedaan, dut haar ge- teouwde zcon plotseling was overleden, volgens haar onder verdachte omstandia- heden. E«» politioneel onderzoek heeft uitgewezen, dat de man een zeer kleine verwonding aan de borst had. Het lijk is door de justitie iu beslag genome». Zondagavond was er familie bijl.de» man geweest, gedurende welk bezoek oneenig- heid moet zijn ontstaan. Het staat echter nog, niet vast of' dit incident in verband met dit overlijden staat. Eveneiens staat nog niet vast-, dat hier misdri.tf in het spel is. Volgens doctoren is het ook1 niet uitgesloten, da,f de man die zenuwleider was, do,oy opwinding is overleden. Een on derzoek zal hier klaarheid moeten brengen. Dinsdagmorgen hebben oppassers van de Rotterdamschc Diergaarde ontdekt, dat een jonge Canadeeschei wolf ontsnapt was uit zin kooi. Terstond trok' men op tnder.ao'ek uit en toen blelak, dat spoor wegarbeiders een dier, da:t aan de be^ schrijVing va» d'en wolf beanitwom-dde over het spoorwegemplacement hadden z'ic.n loopen. Het dier was daarna de® Stationssingel overgezwommen en via den Spoorsingel verdwenen in de richting van den «Ijjidorppolder. Terstond wen4eli de directeur van d» Diergaarde, dr. Kuyper en de 'politie gewaarschuwd, Waarna sen klopjacht op den ontsnapte» w:olf werd georganiseerd. Personeel van de Diergaarde, .pndeir leiding van dr. Kuypar en vele agente», onder leiding van een miet ean' karabijn gewajendon inspecteur va» politie, bene vens enkele rechercheurs met poljtiehG»- deu Zij» in tjrailleurslinie den BKijdorp- ploldeir ingetrokken. Men waarschuwde het publiek vooral geen" vreemde honden aa» te halen en zo® min mogelijk' kindjercm al leen buiten te laten spelen. Hoewel! men uren lang gedocht heeft,, was men er des middags no,g .niet in geslaagd het dier op te sporen, z'ooda/t mm vermoedt, dat hel; de contreien van Oversdhie is opge gaan. Dc politie aldaar werd gewaar schuwd en het zoeken wordt: voortgea-et. Gistermiddag is de 23-jarige M. Moris uit Weert met rij» mhtorfietsj tegen een paal v,a,n het eleetriffAe net geraden. D'o jongeman Was blijna. op slag)..5|ood. Dfe nror torllets we,ïxl geheel Vernield. Gisteravond Zes uur werd de politie te Gorinchem gewlaarsjdhuwd dat rich een geval van gasverstikking had voorgedaan in dc 'Woning van de familie Jonkman in de Nieuwl-jteeg te Gorinchem. Toen de 'politie de wtoning binnentrad bleek een gaskraan open te staan en vond men de echtgenoote van J. zittend qp haar steel, teiW'ijl haar 24-jarige zoon op den grond lag. Met behulp van zuurstofapparaten Werd door een inmiddels ontboden geneesheicr getracht de levensgeesten op te wekken, hetgeen bij do 50-jarige moeder gelukte- Die Zoon bleek' echter rteeda overleden te zijn. Er wordt dopr de politie een ondep- z'ook ingesteld. Gistermiddag is brand uitgabrioken in 'n inpandig gebouw' aan de Lanriergracht te Amsterdam!, waarin de miner,aalwatejij- fabriek van de n. v. Ned. BronWat-erifai- 'briek gevestigd is.. Dit gebouw is] ongeveer 30 M. lang en 6 ,M. breed; het loopt d,°:or tot den aoli- teriant den- huizen van de Lauriqr^teaait. Uit den toegang tot het getyo-uw1 sjoe^lea Zw'axe rookwolken; de brandmeester, dia er bet eerqt ïnet «en tootorspuit bij' Was', liet het alarto-groote brand geven. ïïlaf bleek, dat de vuurhaard moeilijk was; te bereiken, maar* 'bl'ijklblaqr nani het vuur toe, te oordeelen naar het dicliter-wordeu der rook'w)olken. Toen de brandweer, die inmiddels) veto eterkt Wias, tot den vuurhaard was door gedrongen, bleek de brand over de gq- heele vliering ,en een gedeelte van den Zolder in daar opgeslagen emballage, .te woeden. Zij was het vuur spoedig met vier stralen meester; 'die zolder 'is gei- dceltelij'k, de vliering geheel uitgebrand en op verschillende plaatsen is da kap van het gebouw doorgebrand. Gisteravond is te Nistelrode «en felle brand uitgebroken in het woonhuis) van den beer Baaymakëto, in de Doornstraat, w'aarin ook een tim'm'ermiansbedlrijll? is ge vestigd. Om 8, uur bemlerlcten omlwOueni- den, dat rook opveeg uit de timmer1- manZwerflv'plaats, die bij' onderzoek reeds in lichtelaaie bleek! te sjtaan. De vader van den heel' B., een 75-jarig hulpbehoevende man, iq met groote moeita in veiligheid gebracht. D'e brandweer, die Spoedig ter plaatse Was,, stond maolitelaos tegenover de hoog oplaaiende vlamtoen en moest zich in hoofdzaak beperken tot het nat-houden van de belendende boerderij va» den land bouwer Pennings. Om 10 uur was het perceel van dhr. B. totaal verwoedt. Inboedel, hout en gee reed'Schappen werd een prooi der vlam men. Omtrent de OorZaak is niets bekend. Verzekering dekt de schade. De politie te Gelsenkirche.n deelt mede, dat Woensdagochtend de cpmtohnistiseha functionaris Erich Lange dotor een S.S.:- man is doodgeschoien. 'Woehsdagoehtend is te Gladbaob-Rheidt oen eommriniste, die teZamien met. haar man was gearresteerd en kans had gezien onderweg te ontsnappen, doodgeschoten. Da man werd ernstig gewond. De met d e opheldering van den Rïjjkïf- dagbrand belaste rechter van instxu'tjtio van het Bij'kbgereoht heeft met het oog op da^ in omloop rijhde onjuiste berichten het rijksjninisterie voor volksvoorlichting de volgends mededeeling doen toekbmën: Flet onderzoek' heelt t.ot nu toe aan het lielit gebracht, dat de gearresteerde, b'raud,- 'stichter, de Nederlandsche eomta'unist van der Lubbe in den tijd vlak voor 'den brand niet .alleen met Dfuitache ebmmunisiie» in verbinding gestaan, heeft, maar ook 'met buitenlandsehe ComWunisten, onder wie degenen, die wegenq den aanslagin de kathedraal te Sofia in 1925 ter do,od of tot Zware tuehtlmiiSsl.raffcn veiroordeeld wiaren. Deze lieden bevinden zich in arresjt'. Het onderzoek' heefft niet de ininste aanf- leiding gegeven tot de verdenking dat De „heeren" vinden elkaar De propaganda, voor het vormen van een socialististh-oommunistisch eenheids front begint in België reeds vruchten te dragen. Te Gent hebben socialisten en communisten een geffieensohapelijke straat- batooging 'giehouden tegen de door da re- gqering voorgenomen wijziging der steuin- verleening aan de warkloozen. Ook te Brussel en elders worden ernstige po gingen in het werk gesteld om het prole tarische eenheidsfront tot stand te bren gen. Een van de mei'kwaardigste manieren om in het Congred te khm'en is die, in 'praktijk gebracht (rij1 he-t onopizëttelijk) door T. H. Shoemaker, «en journalist te Bed Wing in den st'aat Minnesota. Die heer Shoemaker wad een jaar geleiden veroordeeld wegens „het batoonen va» minachting voor de rechterlijkte macht' Die rechter die de sftraf1 oplegde, gaf Shoemaker de keiiq tussehen een jaar ,Züj- te.n of een veroordeeling tot vip' jaar, mejt voorwaardelijke invrijheidstelling. Maar Shoemaker de verantwoordel'ijKe redac teur van het blad The Organized Parmelr 'antwoordde: „Dian maar liever uitr zitten". Inderdaad heeft hij tien maanden ge;- bromd. Maar aa,n aileq itomlt een eind en nu hebben de kïezersl et" indertijd het hunne van gez'egd door Shoemaker te ki'j- fjen voor het Hui® van Afgevaardigden te Washington. Zangara, de moovdemiar van Oerrrt/.tk1, ia naar w'ij hebben gemeld ter dood ge bracht. Het was in de gegeven oanstandigj- heden nauwelijikiq mogeSj'k een ander einde te verwachten. Opmerkelijk is,, dat dezla man, die rij» Zelfbeheeraching, althans Zijn moed, tot het laatqte beW|aarde, zich nog even Opwond om een op dat «ogenblik voor hem toch f'iitiele quasjtie. Znngara nam het kwalijk, dat er niemand was met een camera om hem te fbtografeiarein ter wijl hij in den eleeiris|c'lien stoel Zat. Zoo'n foto zou meende de rampzalige dwe per er tóe hebben bij'gedijage®, zij'n paftijlgenooten overal ter wereld op to w'oklien tot krachtdadige aicltie. Ein Zap- gara verw'eet den voltrekker v'an het von,- niq, dat dezte toedóplichtigwas aan „een complot van de .kapitriisten" om' hem, Zangara, die laatste voldoening,, te ont houden. Omtrent „een boek da,t Zangara in de gevangenis deze laatste wieielkl Zou hebben geschreven en dat hij: de» gqvan1- genisj-directem- had ter hand gesteld, ver luidt, dat het beqtaat 'uit' Wij'na, onleesbaro volklomen vorw'aircie beweringen mlet fouten. Zangara heefv dez'e tw'ee dingen, waarop liij; zij'n hart had gaztet niet bereikt. Zijn foto nis! martelaar Wordt niet door repro ductie gemeengoed gemlaakt voor zijn mede of tegenstanders. E» rijln „politiek' testaf- m'ent"' verdwijnt roemloos;, Zonder te worJ den gedrukt. Eu'Ssell Pasja, de comhfandant wan de politie te Cairo en leiden' van het centraal bureau tegen het gebruik van narcotisjolie middelen, heeft in rijp jaarverijtog eem krachtig beroep gedaan op de reg&arinoieii van Egypte en Bulgarijte, om1 deu handel in verdoovende middelen óp meer afdoende wijze te besjtrijfden. Hij verklaande, dat de regeeringen van alle geciviliseerde landen er toe moesten overgaan, den handel en het vervo-er van narcotische middelen onder internationale miZdaden t'e rangschikken. In rijn jaarverslag behandelt Riusselt Pasja vooJtts qofe ile „niatrcoticlaj-b'aricóinen van Europa" en hlijl verklaiart dat de tijld daar is, om Eun identiteit te onthullen'. Als de tegenwoordige internationale sa|- menWerking tuqschen de .vegeeringeiL Zeven jaar geleden al had bestaan, Zou de W'er reld geispaard rij» gebleven voor- veel ellende «n zou men miillioenlein rijkier 'zijn. Te Uulskiuulp (Skoplje) arresteelrde da politie alle leden van den Raad van Bo lt eer en de geheele, directie van de Oeclo- nomteche Bank voor ZuiR-Stervië. De arrestaties, die groot opizien haar den, sjtaan in verhand met de Zoogenaamde óp'iuto-'kwteqtie. Die Staats'-hypiotheekbamk' had tw'ee jaar geleden naar aanleiding van de oeconomisdhe crisis' een crediet' va» delq- t ig miilioen d inar (ongeveer ruimj een mi]i- lioen gulden) 'toegesitaan te» behoevq van ,de o'piuinjboerenopdat dozen niet gedwiotti- geu zouden zijin hun product onmiddellijk en "tót eiken prij's) te verknopen. Dfa btaqren moe'sjen de banken', die het geld als bter middelaarq verstrekten, het opium! in on,- darp'and geven. De Oecouomitehe Bank, vopr ZiuidjServië die hierbij ook' betrokken wiasf, verreklendte bij! de Staatsihypotheehbiank veel hoogera credieteu dan waarvoor riji opium had ,pntj- vangen. Een commïsjsie heeft vastgesteld, dat- dc bank! op .zteer groote sphaal malvejir satie.s heoft gepleegd. Dia staat is hiea-dooir voor ongeveer 71/2 miiljoen dinar (ongel- ,veer 180.000 gulden) benadeeld. Het' geld kwam terecht in de Zakken tva» (le direc teuren en de lede» van, den Baad van Bef heer. Dó bank. Zelf w'asl sinds eenigen tijd geheel geruïneerd en kon Zeiffe) de huur niet meer betalen, Zaodat alle rotepemde ■goederen van de banlk door de eigenaireln va» liet gebouw in Wésjlag wairen genomen. D'e adjudant-vlieger Hardie» van liet eerste luchtvaartl-fregjiment te Brussel be vond .zich Wioensidagtaiddag m'et zij» vlieg tuig ,öp ongeveer 6000 M. hoogt.e hove.n de gemeente' Nylen op 9 K.M. van Turn hout in de Antwerpdche -Kem'pen, toen de motor ontplofte. In een dikke rook wolk gehuld, 'plofte het totegtef met duif zelingwtekkende snelheid omlaag. Op 300 meter van den grond bleek "de ongalukf- kige vlieger nog een Iaatqte poging te hebben gedaan om het toestel toeestij®1' te worden, maar het weigelrda hem ta gehoorzamen en viel in een dennanb!ois|ch, ■waar de benZinetanlc ontplofte en het vliegtuig werd vernield. Die vlieger, die op iqlag dood moet rij» geweest, was vreeselijik verminkt. Da ongelukkige waq een der beste vliegers van het Belgiqehe leger; hiji was 32 jaar en gehuwd. I 1 11 1 111 Financieele Berichten "Volgenseen overzicht van de werk zaamheden der Amerikaanseha banken hebben thans, 70 pep. van de banken hunne normale werkzaamheden weer her vat- Van de overige 30 pet. heeüö omige- vear de helft da loketten weer genpand, evenwel ander beperkende bepalingjeto voor het verrichten van. beeoalda werkzaamhe den. De beperkingen bestaan irnhoofdzaak hierin, dat de deposito's die 'opgevraagd kunnen warden tot een bepaald maximum: kunnen loiopcm. Ongeveer 10 pjot. van da banken is nog gestoten. i 1 ALLERLEI 'De Franscha politie: beveelt schil ders 'aan hu» doeken van vingerafdrukken.' te voorzie», om vervialschingen Zoo, goed als onmioigedijk te jnahen. Eie» Engelsch ingenieur heeft een vatvormig echip udtgevionden, dat een draagkracht heeft va» een kwart' meeir dan gewone schepten en dat de bedrijfs kosten daarvan een derde lager. Zijn. Dat zij» schip 40 present langzamer vaart, schijnt- den uitvinder als «en factor van geen gewicht te beschouwen. Het Amerikaanscha stadje Boutrner mouth telt 22.419 huisgezinnen waarvan er 21.03.0. e.en radio hebben.. De spiegel va» den Atlantische» Oceaan ligt twintig meter hoiogar dan dia van den Stillen Oceaan. Mat het water dat jaarlijks; uit de wereldzeeën verdampt, zou men een bek ken kunnen vuile», dat vijftienmaal groot- ter is dan de Oosfzee. "1 I Groenland verwijdert zich elk jaaaj 36 mieter verder van Noor dr Europa. Jn het jaar '1932 Zijn in Duitqahf nd rond 1.2 milllioen w' non-betaling geprotesteerd. LAATSTE BERICHTEN MIDDELBURG. Op1 de graanmarkt was de aanvoer ztoio; gering, dat geea noteering werd opgemaakt. Aangevoerd daar Walcherqche boerinH nen: Boter 10.75, kipeiere» Él.90, èendp eieren B2, gansieienen ir9, kalk'oeueieken f5. Aangevoerd' door handelaren: Boter 'f'0.70, kipeieren fl.8.5, eendedeien: f2, ganseieren ï'8. Pafticluliere priij&: Boten f O.821/2, kïpieieren f2.50, eendjeiiei! en f 2.59 VLI^SJINGteN. Blijfae Vereeniging Ge^ meeto'iohappelfijjk' Belang, bestaan plannen, om van 28 April tot 6 Mei weder ieeu winltelweek' t'e houden. MARKTBERICHTEN Veiling van 21 Maart 1933. Appels: Goudreinetten f27-—28', ZttM Bellefleur £1620, Wesüiandsöhe Belle- ileur f 21, Poimine d'Oranje £27, Zoete Bellefleur f23, zoete Aixugaard'e f 26; Pe ren: Gieser Wildeman 1' 24, .Kleipeier f 20, idem He soioH f 10—16,. Pondspeer f2Q;. Diversen: Spinazie f' 1213, idem Ha soort f 6, Snijlsla f 53, Spruiten f 1418, .Witlof f 9, idem He' Soort f 56, Sjalot ten f 4,60, Uien 0,300,90, Knolselderij! 0,50, Poter Aardappelen f 0,20, Wijnpeien 1'0,200,30, allee pea" .100 Kg.; R.aapr' stelen I' 1,70, Rhabarber £4,909,70, Ra dijs £2,30—3,30, Prei f4—7, idem IIü soort i'3, Tulpen f 1215, Narcissen f3 4, alles per 100 bas; Bloemen £459 per 100 pat; Bloemenplanten 1'1,302,10, Kropria f 5,908, Andijvie: f3,504, Bloemkool Ho aqort i' 34, .KrotplslapHail" ton 1'0,05, Gausederen f7,10-7,60, Kip- eieren £2,102,30, alles per 100 stuks. Groenl'enveiling van 22 Maart. 7 Spinazie 1318, Snajisla 42', Sjpruit'en 15", Witlof '61)2, 'Sjalotten 3,20, ali'ëg per 100 kg.; Prei 47, Riaapielen 1,40, Radijis f 6,10. Bloeinan (Tulpen 11—12, alles per 100 bosBloemen 1035 per .100 'pot; Bloemenplanten 1, Kropsla 5,99 Andijvie (uitlqehot) 0,20, alles p.100 stuk», BURGERLIJKE STAND GOES. Hüw'.-aang.Albertus Hoekstra), 26 j. jrn. e» Annet Adrians. Hommesj, 20 j. jü. Gehuwd: Antbonie Ca.tliarinuq Mui"- man, 27 j. jml te Geldermatqe® eni Sul» zianna. Antoinetta: Cornelia, Paulina Pi laar, 25 j. jd. Geboren: Johannes) Willem1, Z.v. Cor nells Eaase en Tannetje' Wfelletotai. Overleden: Pietern/ella Maria Nieuwf- dorp, 34 j.. echtgenoote van Komelia Lamper, te Dn iewegen. MIDDELBURG- Bevallen: I. J. HeSse- link'Eeitama, z.; E. C. SohuijltBadder, d.W, Af. DronhersHablragt'se, 7.'.;; T, P. de FouWH'uislman, z'.W. VerachoorO de la HoussaijleSchot1, z. Overleden: A. P. Standanrt, 87 ,i.,w:ecl. v. C. H. Muhlhaus; C. J. Zonnevij|lle, 81' j., wted. v. A. Cappon; J. Maulmeeistter, 61 j., geli. met' G. de Meulme'elaterJv Bugs, 76 j., geh. met S. de Jonge. j ■verzuchting ia een ciborie. God Zi.n werk tot Gtafe. wilde kenbaar mnien, J „rteMren dan hij. bloot te aan ouderen en wijaarra» -> schillend weud OW» j.„lVW:;,i Hiet Missiewerk in 1930. 88105 vanuit Europa- belemmert. Moordaanslag. Wicer brand te ïterghem. De kerkdiefstal te Dorst. •Jeugdige brandstichter. Wolvenjacht in Botterdam. Motori'ijftler tegen paal gebotst', Gaaverstikïdiig te, Gorcuin. liraud in een mi u e r a alivb fe Ha li rek Brand tc Nistelrodc. Communisten doodgeschoten. De medeplichtigen van v. d. Lubte. Gevangenis en volksvertegenwoordiginff. Be laatste oogenblikltea van Zaugara, Europa's NarcofitapVaroniiMi, Bankiersschamlaal in Zuld'Siervië. Vliegtuigongeluk hij Turnhout. De banken in Amerika. WAT MENIGEEN NIET WEET- -In Kreischau (Duitschland) heeft: een overgrootvader bij' e&n danswedstrijd den eersten prij's gewonnen met eet» wals, waarmede hij' reeds zestig jaar geleden (in 1873) l'uroire geanaakt had. Veilingsvereen. ZniiEBoveland te Goes.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3