DONDEROAG 23 MAART 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT P| UIT ZEELAND H MIDDELBURG GOES KERKELIJK LEVEN f IN HET KRAAIENNEST stand in het hotel- en café-bedrijf' laaf momenteel geen bezwaarlijker reigeling toe. Conüuigeinteerinig van draadnagels is nog in onderzoek. Wat de taak der Kapler® van Koophan del aangaat, de wal zal hqt schip wel keerenin het algemeen moeten zij doein wat ieder licha.api moet doen: zijn fort zoeken in het meest karafcteristiekfe. Be Kamers van Koophandel zonden in ver keerd „vaarwater" komen als ze teveel in economie en politiek gingen „grasdui nen". 'n Directeur-generaal van den liatndbauiw achtte spr. niet naodig. Het wapen der invoerrechten wilde hij behoedzaam ban- teercn. Spr. wees on de moeilijkheden, oiok tech nische, voor dern steun aan de roggeteelt. De crisisvarkensiwet werkt inderdaad bevredigend. Rantssoeneerinig van het aan tal genieste varkens is in overweging. Be regeering doet al het mogelijke otm de productie van artikelen van landbouw en veeteelt in overeenstemming te brengen met bet binnenlamdiseh verbruik etn de afzebmogelbheid naar 't buitenland. Moet er- tegen den bandjir van melk een dam worden opgeworpen ,dau hebben we da,a r- voor de crisis-,zuiveleentrale. Gemeenteraad. In de gisjter gehouden vargaderine van den gemeenteraad heeft de voonizittdr, wethouder Onderdijik, waarn. b'urgemees|- ter, aan den heer Boaf/son, die o-p 31 Dcc. j.l. tot wethouder benoemd wasj, doch toen verklaarde te zullen bedanken als) bekend was wie burgemeester werd, en die aan dip toezegging thans; had voldaan, dank' - ip bracht voor de wijlz'e, waaflolp bijl zich van z'iju taak heelt gekweten. Die heer Bousson bracht dank vpor des» woorden en vcor 3e instemming, die de raad daarmede betuigde en voor de medewerking van den wethouder Onderdijik en den gemeentel: •secretaris bij' 't vervullen van z'n functie, Naar aanleiding van een adres) yap den Cbr. besturenbond om bij, te werkstelling van werkloozen het noleeringspysteiem toe te passen, zeide de voorzitter, dat dit wel getracht wordt, doch dat in do eerste plaats te werk worden ge.steld, dagenen die voor de gemeente hot inbedt aan stqun kostte. Bij de nu volgende verkiezing vim een wethouder, legde de lieer Pa,ul voor de S.D.A.P. een verklaring af, dat zijd frac tie ditmaal den clandidaat van rechts, den hoer .W. A. den Hollander, zou steunden, omdat verwacht wordt, dat de burge meester, de heer NX. Femhout, Zal m'ede werken om de gemeente in demociratisjdhe richting te besjturen, wat h.i. van meer belang is dan de vraag of' bet college rechts of' links is. Mevrouw Weiijl verklaarde namens) de y.l>„ dat z'ij .z'ullen blijlven Hemmen op den heer Boaslson, omdat dit de ©enige mogelijke en logische htquding' is voor wie meeneu dat Middelburg behalve, door een democratisch, o/nk door een links college van B. en W. besjtuurd moet worden. Die raad benoemde daarop den heer W\ A. den Hollander (A.R.) met12 etemj men tegen 3 op den heer Boassion V-D.), 1 op dhr. Portheine (V.B.) én 1 blaniclo, De heer Den Hollander noemt de benocf ming in beraad. Z.h.e. vereenigde de raad zich met een wijziging van de verordening v'ojop het georganiseerd overleg, Waardoor ook de Nederlandsphe Bond van gemeente)-,ambte naren daarin wordt toegelaten. Een verordening wérd aangenomen inza ke dee rkenning van gasjfitters, wiateirfitf lers en installateurs van elektriciteit en eene tot invoering van nieuwe gas-instal- latief voorschriften. Ree dj meermalen hadden in dien raad uitvoerige discussies plaats over de hloogo kosten van bediening der bruggen over de kaden, waarvoor vroeger 3 birugwaiolij- t'ei'Sj volledig moesten u-orden betaald, wa,t ongeveer i'4000 aan de gemeente kostte,; thans vereenigde. de raad ziioh mét ren voorstel om dit aantal op twee terug te brengen plus een liulp-brugwlachter, wat totaal ongeveer ff3000 z!al kjol^len. Op aandrang van Ged. Staten werd bet totaal v.an aan kasgeld op te nemen gel den in 1933 teruggebracht van f 550.000 op f250.000. Een verzoek op een adres] van dan Ar beiders-Sportbond inzake liehaams-oefe ningen van werkloozen, subsidie aan den bond en s;tcuü vqor werkloozen die een Pinksitorsporti'eest willen gaan bijwonen, ontlokte eenige, didéussie, doch de raad vereenigde zich ten slotte mleit het voor stel van B. en Wi. 'om. afwijzend op het adres te beschikken, daar voor de werkr loozen reedtj' gelegenheid pot beoefenen van sport en athletidk: bestaat en da gee meente geen financietelen steun kan ven- leenen, gezien den stand dar financiën. Ter tafel kwam vervolgens) bet vo|Or-' stel tot het verleenen van een ciiciiot vcjor het aanleggen van een plantsoen en specif terrein op 't. ruime Molenwater, oen groot plein, dat thans: bij) tegenval een modder poel gelijk 1st, Na eenige opmerkingen; over ondardeelen van het plan, nam da raad het voorstel z'.h.s. aan. Dit zelfde geschiedde met het voorstel tot verhuring van het voornaamste 'deel van het door de gemeente aangekjochte buiten Dte Griffioen, namelijk' het 'deel, waarop de woning etaat. welke Vtoor f 1400 iisf verhuurd aan een reflectant, die het plan heeft er een tehursj 'voor ouden van dagen uit den gegoeden middenstand van te maken. Die gemeente: Zal e,ers|t verschil lende verbouwingen doen verrichten en z'orgeu volar Warmwater voorzien i ng, cen trale verwarming, enz'. Bijl ibiet voorfftel tot regeling van het ■aanplakken van verkiezingsjbiljetten, deed de heer v. d. Feltz het voarsjtel, dat de raad de wenstehelijikheid uitspreke, dat de gemeente geen grond meer bcfrhikbaar stelt voor liet plaatsen van houten o;y 'Handen, waarop biljetten warden aungef plakt, l>it voorsjtel ven'wierp de raad me' 11 tegen G ^etminlen. Met twee stem'm'en tegen nam de ra,nel een voorstel aan van B. en W. om aïhv'ijj- zond te besphik'ken op het voorstel inzak© het plaatsen van een lidhtrec'lamaZuil op de Markt. Die overige vroeger vermelde vioorspellen gingen Zonder meer onder den haimter door, dan wel na enkele gevraagde en gegeven inlichtingen. De burgemeestersiustallatie. De nieuwe burgemeester, de beer M. Fernhout, thans burgemeester v.an Kam- ïi zal Woensdag 5 April in een daar voor tc beleggen vergadering van den gemeenteraad worden geïnstalleerd. Dazlo vergadering beeft plaats te 2 uur. Te 4 uur houden dei heer en mevrouw Feirnhouit receptie in de burgqmeesterskameir. Veertig jaar in dienst. Bees,lelijkheid heerschte er gister op 't kantoor van de expeditie-ondernfiming Van Gend Loo.p Het gold het veertigjarig jubileum van den lieer L. M, J. Jelleuia, die op 22 Maart 1893 in diensjt trad en die op het kantoor i s) ontvangen in tegen woordigheid van het geheelei parsjoneel. Die direwteuie van het kantoor Middel burg lieeft daarbij) den julbilairisi toege sproken en doen uitkomen, hoe zijn toes wijding zoowel hier al^ ook' bij het hoofd kantoor Wordt gewaardeerd. Bloemen wa ren een nader bewlijls] daarvan. Het personeel bleef ook niet achter en bood den heer Je) tenia ©en Souvenir aan. „Kentering." De tilw van hel R.-K. WerkliodenveiJ- bond „Kentering", een om haar inhoud, is(lrekking en kunstwaarde algemeen gep,rei zen rolprent, Zal op Donderdagavond 20 April in Slot Osjtende vertoond worden. ür. Col'ija te Goes. Dinsdagmiddag heeft dr. C'olijln, de lei der van de Anti-rev. partij, een politicise rede gehouden, waarvoor een enorme, be langstelling was. Elfhonderd toehoorders vulden het gereform. kerkgebouw en bo vendien was; de Schuttershof Zaal, waar via een luidsprekersinstallatie de oud-ministeli- te hoeren w®$s, flink beztet. Mr. Schwartz' leidde dr. Collij'n in. Van diens rede luidde het algemeiqne gedeelte als volgt: Zoowel op militair gebied als op economislch terrein is de wereld V'eir- vuld. van zorgen. D)ie nood bes)tuïj|kt alle lagen van ons volk. Tlijfd votor het p,an|- geven van alle oorzaken heeft s|p<r. niet. Hij zal er één noemen, n.l. de waanzinnige handelspolitiek, gevoerd dopir verschillende landen, waardoor de volkeren van elkaar worden geknepen en de welvaart ie laat- ging. Juist in een tiijfd waarin het spant zien wij 't verschijnen van allerlei bewegingen die wlij'z'en op gistingen, uit welke weieir rev. stioomingen geboren wiorden. Er zlijiu overal teekeneii van. 'n P,atair wieken geleden ook btijl ou-j in de Ind. wap teren. In het buitenland zlijjn. die spannin gen nog heviger. En 't ernsltigé is dat hat hier geen incidenten betreft maar sympto- nen van 'n zieikte die de gebéale wereld heeft aangetast. D'e ontbindende kraohteai walken in de maatsphapplijl en temidden van die dingen worden wij geroepen aan de stembus. Het gaat Rij deze venkiMzin)- gen ook om het bcko-pd onzer istaats- inistelling-en, want evenwlijidig aan al 'die lïjlnen, Welke heenwijzen naar verrwoieg- ting, loopt het spoor dat leidt naad- do verzwakking van on.^ grondwettellijlk stelsel. In Italië isj dit stelsel weg; in Joegop Slavië en Polen jia de sehlijln er van over, in Diuitschland zlal het wïiiarsc'hSjlnlijik ook teniet gedaan Wordrn. iWaaraan is dit volmaakt geiacht stelsel bezweken.?. Ai^ gevolg van innerlijke pn- aracht. Dte deimlacgatie heaft zich pn,tj vvikkelcl tot demagoigie, welke eischt zon- die.r verantwooirdellijlkheidsjbegrip. De. dic tatuur ging het parlement verdringen, en daarin sjchuilt |qon ernstig geva:u\; 'want met de vitij|heid isj het dan gedaan. Ia er oak vopr ons land gevaar Spr. antwooirdde beveatigend. ,Wereld(- bewegingen bonden niet atiL Hij) een grens paal en de teökënen van verwording die- neu zich aan. Ejr zlijjn liier niet meer of' niet minder dan dea-tien partijfen bij de k'omende et-emhus met fascistische neD gingen. Ooi;1 de veelheid van partijen, welke dingen naar een plaats in het par lement, is een bewlijjs van verwording. )Men steUe zich eens voor, dat al die driel-en-v'ijlfftig groepen éen o® meerdere Zetels behaaldenWat een toestand zou men dan Wijfgen in het parlement I Buitengewoon gewichtig i-^ deze ver kiezing, omdat Zuj misschien de laatsto kans is om onzen goeden staatsvprm ta behouden. De hoofdinztet van deze ver kiezing is het verkrijgen van 'n Kamer, die een krachtige rogeering kan Siumen:- (slellen. Zoo'n regeea'ing zal een parlemen taire moeten Zij®alleen dan zal men .gevitijlwaard kunnen blijven voor de ge vaarlijke 'proefnemingen, die orde en vrijf- heid doen ondergaan in chaos. Alleen met Zéjó'n kabinet ia er redelijk kans, dat 'de crisis zooveel mogelijk ver zacht 'kan w'orden voor ynsi volk. Met een lange lijst van wenschen naar de stembus trokken beeft: in dez© geen zin. Wat 'heden al$ hooge wijsheid geldt, zal over drie maande® misschien onzinnig zlijinen Wat men heden afwijjsft, zal mid- geli||k binnenkort gedaan moeten Worden. Er zij® echter brandende vragen, die da A.-R. p'artlij niet vaarbijgaat, n.l. de fi- naneieele vraag; de economische vraag; het probleem der wertkloos|heid en het be ëindigen der gezag?|onderatijfSing'. 9pr. sjtond dan eerst stil bij de fïnane. ontredi- dering, waarover door velen nog te licht hartig gedacht wordt. Uitvoerig toonde dr. Coliijin dit aan. Rped^ tien jaar geleden Zag s^ir. in wat er dreigde en de maat regelen welke liiiji 'trof altt minister van linane. vloeiden uit dat inzicht voort. iVclen hebben slpr. toen bestreden, doch incidenteel ziijfu liet er nog Hechts weinir gen. Mocht «|pr, zich toen vergist hebben, dan is liet hierin dat liiijl tien jaar geleden nog te optimistisch Oi.qi'deelde. De tekor ten op de staatsbegrooting stiij^en en voor het volgende jaar kan ap een tekort van 120 millioeu gerekend warden. Ondanks de toenemende béla^tingdrukl daalt de op brengst, omdat ons voLkHnkamtea met minstens veertig 'procent is 'gedaald en dat in een tiijld van vier jaar. D|aar;om is de eerste eiseh dat er evenwicht komt lusl- schen de inkomsten en de uitgaven van den staat en hetzelfde geldt voor de grootte gemeenten en voor Indië, in dien zin dat de uitgaven naar omlaag mjoeten. Er zlijjn er ook' diq het evenwicht willen door het opyoeren van do inkoms|teu. Die ateUing deugt niet, omdat er 'n grens is büjl de belastingheffing; 'n grens die niet overschreden 'kan worden. Bovendien beeft het tegenwoordig geslacht niet liet repht om ongebreideld te putten uit het btazit der natie, Waan- immérnj ooiki 'het mvger s(laclit aanspraak op' kan doen gelden. De eooiiiomis|che kwestie is minder gei- makikellijik ,op te loissen, omldat wij! daarin athaukeïijlk zijn van het buitenland. Dte welvaart van Nederland ruisjt op twee piijjerf], n.l. ligging en g'estelidheid van bodem en kliin'aat. Ons| land was do tuin geworden van omliggende landen en wij waren tevens) hun vrachtvaarders. Die beide pijlers) zijn ernstig aangetast. De regeering dient er dan aak vqoir "te zorgen, dat de deuren van het buitenland -weer voor on?| plpen gaan. Altijd heeft spjr. internationaal gewerkt tegen liet afsluiten der grenzenaltijd waarschuwde hij' voor de gevolgen, maar men hoorde helaasl niet. Voor onze producten moet weer een wieig gevonden worden. Het is do plicht van da regeering om de bronnen van onze wel vaart tc bestehermen. Blijft het buitenland 'halsstarrig dan z'al de regeering er naar moeten streven ons productiefapparaat pin te bouwen, zoodanig dat wtijl in eigen b;et lioefte k.unnen voorzien met behpud van oen behoorlijk' levenspeil en van de, sociale wetgeving. Spr. wil niet verder gaan dan liet uit voerbare niet verder dan tot datgene Waf hlijl zou kunnen nakomen, wanneer mén hem dat vroeg. Het probleem der Werkloos]lieid is niet minder eens/tig; bet werd tot een goesel. Financieel is dit probleem van groot ge wicht; voor liet jaar 1933 zial ap een steun verleening van 200 millioen gerak'end moeten worden. De moreel» zlijldei van dit. vraagstuk is nog ernstiger. Hét bedreigt rechtstreeks onze volkskracht Met het „openen der grenzen van hét buitenland zou men er nog niet wezen, want dan zal er geoondureerd moeten kun nen worden tegen anderen. Hot netelige loonvxaagstuik komt dan naai' voren. Spr. merkt ,de arbeiders] op: Mlij'n vrionj- den bedenkt dat de grootste lopnsverlai- ging de werkloosheid is. Een verlaagd loon kan in het belang van de arbeiders) zelf zïj'n, indien het de werkloosheid voor komt. Tol de werkgevers] zei spr.: Die wel vaart die onze apbeidar^ verwierven is een bescheiden 'welvaart gebleven. Donk U toch in, Wanneer giijl de loonen gaat verlagen, 'wat er in d'e h|a(rten. der arbeiders' moet ontgaan, 'waarin de vrees| leeft dat een afknabbcling va,n het loon naar vroe gere wantoestanden terug voert. Alleen wanneer het loonvraiagspuk vol komen begrepen wordt dopr de werl gervers mag men hopen dat de oplossing pr van bevi edigende res]ultate® oplevert. Wierkverruiming door uitvoarverhpoging zlal voorlqopig W,el niet afdoende helpen. In liet ontbrekende Zal dan de overheid door wterkversjchaffing zqoveel mogelijk moeten Worden vqopz'ien. Het belangrijk,sj.e vraagstuk is dat van de gezagsjiandhaying. Die overheid is in gesteld om de ongebondenheid in tpom ta houden. Het ovcrheidsjgeziag is in prestige achteruitgegaan, reeds) sinds lang en voetf- je vo,or voetje. Die uitbarsting bij 11© Marine heeft de o,ogen geopend. Die pverheid liieqt't het eerste gedeelte van liaair taalt, '(dei onde|i'),< werping der muiters') goed vervuld; men mag verlangen, da,t de verdare zuivering volgt ,en men mag ook vragen, dat de pop- zaken zullen worden opgesjpoped en a,an- gotasit- Men denk'e er niet to licht over, dat wanneer op, de „Zeven Prov." het qein tot gebed werd gegeven, men "de „InJ- temationale" aanhief. Niet de muiters] alleen inaar ooikl de gezagsiondermijhing moet 'men aantasten, zoowel bij' marine uls bij andere organen van den Staat. Gezag is echter niet alleen het tooneln van de vuisjt- Geizag moet behalve dwinj- gend ook beachermend zijn en rust en urde voor ieder venzék'ejrein. Met al die vragen Sjfcaarl wijl voor llio andere vraag,, n.l. hoe dia vragen opgelost moeten wiorden. Een krachtig gevoel van nationale sjaamj- hoorigheid zal daar vcior noodig zijn. Diaaa;- oui valt spr. niem'and aan, maar roept allo partSjén tot aansluiting op, om in natio nale eensgezindheid de moeilijkheden op te lossen. Dan Zijn wij er echter nog niet. Wij moeten terug en misschien een heel eind. Terug naar Gods, woord. In zijn peroratie Werkte spr. dit prachtig uit, daarin tevens vervlechtend propaganda vöor zij'n partij. Mr. Schwartz stprak een dankwoord tot den Spreker, waarna deze met gebed do bijeenkomst sloot. Dhr. Coliju heeft vervolgens de1 luister aars in Sohuttcrshof nog even toeges'puoi- ken. Des avonds tra,d hi. pp in Zierikzee. Hiauztvergaderiug. De Hanze hield gisteravond ip eaï'é Baarehds een niet zeer druk bezochte vergadering. De agenda bevatte niet v'ecl belangrijke punten. Het verslag der kas- comimissie bleek nog niet gereed en de be noeming van afgevaardigden naar den Centrale® fa,ad werd aan het bestuur overgelaten. Medegedeeld werd dat van een Nederl. Fabrikaat-week, om allerlei bezwaren niet veel ka® komen. Omtrent het houden van de nieuw© winkelweek werden enkele ideeën naar ynran gebracht, welke overwogen zullen worden. Aan de aanwezige leden is nog 'ji ka,a,rt uitge reikt, die men bij zich moet dragen en waarop gedrukt staalt dat men als katho liek, na een eventueel ongeluk van de II. Sacramenten der Stervenden vóórzien wil worden. Da rondvraag bracht, nag eenigte, antiek over divers/: zaken, waar®,a sluiting met Chr. Groet. Collecte crisiscomité. De collecte voor het plaatselijke cri siscomité heeft dez© week 'f' 65,53 op gebracht. Registratie eu domeinen. De inspecteur der registratie en do meinen, J. Wolfswinkel is van de inspec tie Goes naar de inspectie Middelburg verplaatst. Geslaagd. Mej. C. M. Jansen ,va® hier, slaagde te Utirecht voor helt examen van apotli. assistente. 39 AGENTEN in Zuid- en Noord- Beveland waarborgen de beste service bij aanschaffing van een N. S. F. af Bhilips- radioboestel. Hoofdagent: J. M. Polder man, Goes. Tel. Ï29. (Adv.) hellere. Alhier heeft een sjchaap niet minder dan vijf lamineren ter wereld ge bracht, die alle in leven zlijin gebleven. Icrseke. Zondagavond geraakte de auto vau deu heer V. F. van W. in Zoute; in een diepe Hoot. Van de 5 inzittendle(n 'werden 2 licht gewond. Da auto, werd den volgenden dag licht beschadigd uit do sloot gehaald. Sluis. Wiegens het smokkelen van koeien werden L. J. R, en K. J, S. uit deze, ge'- meente in België aangehouden en in da 'gevangenis gezet. Biervliet. In den nacht van j.l. Zondag op Maandag izïjn in deni Paulinapolder al hier 'plm. 500 populieren vernield met leien haiklmes. Diazo boömén staan op en langs een dlijlk' in 5 rijen en behaaren in eige|n(- doiu aan den heer C. te Knlpellebrug, gemeente Clkige. Het isj reiads de deodé maal in t'ijld van zé^ jaar, dat daz» bal dadigheid isl herhaald. Dl© politie stelt wederom een onderzoek in. Hoek. In den Wég hoek naar Philippine is iets ten noorden van Mauritsfort een dubbele bocht. PéZé bochten Zijn zeer scherp, terwijl de wegverharding aldaar Hechts 3 |M. 'breed is. Die A.N.W.B. en de K.N.A.O. hebben nu aan B. eu W. van Hoek verzocht door afsnijding van deze bochten aan de oostzijde verbetering tie willen bevorderen. Hulst, 'Wethouder C'. J. Bun in heeft in de vergadering van B. en W., weikei gisp termiddag plaatsvond, wegens gezondheids redenen zijn antejtag ingediend als w«t|- ltouder tegen 1 April a.sj. Tegelijkertijd nam hij ont-Hag a,ls voorzitten' van het stembureau)-B en als lid van de Caml- misisie tot Wering van Schoolverzuim. Die lieer E. Loelkefeerr wterd door B. en W. benoemd tot 'Waarnemtend bluirgeimeiesjtelr bij: ziekte of' ontsjtentenis van het 'hoofd der gemeente. De spoorwegen in Zie-iwsrh"Vlaanderen, Wegena het invoeren van den zomert tijd in België met ingang van 26 Maart a/s;., zullen van dezen datum af de rei- Hgers]breinen tussichen "TarncatzenHulst eu TerneuzenSas-^van-Geut één uurvraei, ger vciL'trekiken. Loonaclic in Zecuwséhj-Vlaaudcie.i. Dinis|dag had te Oostburg vaojr de derdq maal een besjproking plaats tussehen die Werkgevers- en wea'k'namlei's-bestuii'en iu den landbouw1 omtrcut de lopnen, weer onder leiding van den lieer D|e Milliano, D.oor de. w,©rkgeversl werd medegedeeld, dat zij' 'geen beter aanb'od konden dlopu dan de vorige maal, namelijlk '20 c'ents voor gewiqon- en 25 cfentf) voor buiten gewoon wenk. Die arbeiderHeMeirs gaven bei kenneu, dat zij' de vorige maal dit aanbod reeds hadden afgewezen en dat zlij dit thans ,ook moosjten doen. Verder wérd 'het door beu scherp afgekeurd, dat da W'elrkgjeiveii-s!- organisatie reeds een gedrukt» loonrege ling aan de leden liad rondgezonden, na de laatste conferentie. Hieruit spneeikt liane inzictts do onwil, om liet door on derhandeling eens) te wérden. Dit wierd te meer betreurd, omdat hierdqor lüct lontejte middel, vvlat de arbeidersnog had den willen voorHellen, n.l. arbitrage, on mogelijk wasj gewonden. Het begon er volgens hen op tq g,q- l'ijk'en, alsof de Neutrale Wonkg'evleirsVer. althans;, den strijd «ociht. Ook de Wi keurde de daad van de Wa-kgevejrsjvereqn. af. Nu de aaak in dit stadium was ger kom'en. meenden de ,arbeddars[vérle|ge®r woordigersj pak', dat indea-daad strijd de eenige oplossing was, tenzij de werkgevers bel denkbeeld van arbitrage alsjnog konj- den aanvaarden. Op het allerlaatst, werd door de werkf gevers toegezegd, dat. zlij dit nog' met de leden wenscihten te bespraken. Br Stille Omgang tc Amsterdam. In den nacht van dein 13em en, den 20e® Maart heeft te Amsterdam wederom oen nachtelijke® tocht van het „Gemoot- scliap De Stilte Omgang" plaats gehad, De hand met bloed, D|e B- D. A. P. heeft "van den miarsjteh' president een oariqatuur laten teakenen, waarop Wijl afgebeeld staat met handen, die druipen van het, bloed. Dit moet beteekenen, dat jhr. R-uy® een moordenaar is. Openlijk 'te schrijven) durft dit itijtne gezelschap zooiets natuurlijk niöt, daarom mlaar een klodder bloed aan iemands vingers, dan snappen het de men,- schen toe'h wel en de lasteraars gaan, vrij, uit. Onze socialisten hebben altijd -een bij zondere voorliefde gehad vftor liet af beelden vanpolitieke tegenstanders- met bloedbanden. .Van vier jaar geleden hebben wij1 hog een pamflet bewaard, wan,fop: de z'waar- bebloede hand van Mussolini vqorkomt. Die hand, zoo viel uit! het onderschrift la lezen, was gedrukt door baron) .Van Wlij'ni- bergen, toen Wij' te Rome opk 'n bezoek had gebracht aan den D|uice en dit werd zoo misdadig geacht, dat een arbeider daarom niet op „den baron" mjocht stene men. I Alleen dooi' 't feit van 'n beleefdhcidsj- visfte bijl het ongekroonde hoofd van den llaliaansclien staat had een Nedertandsck jioliticus zich onmogelijk geméakt, aldus de zacht,aardige mensehelijkheids-apostel welke de S.D.A.P. al^ st-emmenvanger gaarne seh'ij'nen wil. Men kan er daarom' Zeker van zlijjn,. dat dez'er dagen behalve jhr. Riiys;, ook minisjtei' Deckers, dr. Colijln e.a. met van bloed druipende handen a,a,n de menigte zullen worden vertoond. Men zal dit een Hnakelooizé, ja sinistere manier van doen vinden, doch men moet bedenken, dat ieder vogeltja zingt -siooalsl Wijl gebekt is. Wlijt z'ijh dan ook wel gq- neigd om', gezien het gehalte van da roode leiders, deze barbaarsche w!ij|Z© van doen lijdzaam te verdragen. Alleen willen wliji eiseben, dat de S.Di.A.P. haar serie „mannen mét bloedbanden" voortzet. Zij' zou kunnen beginnen met den m'an, die het sohoone sou", strijjdlied dichtte Waarin de regel voorkomt: „RJuys do BeeRjni- brouek moet daod." Dian mo©H er ook een plaats) worden ingeruimd voor den Oostenrijks,ciben stecialistémoto-rdenaar Adler, indertijd als paradepaard a'-in het bewuste proletariaat, vertoond. D'e galerij zlolu niet voltallig zlijin zonder de Russische maon"- denaars, 'waarmee de S.Di.A.P. het onlangs op een aocloordje ter politieke qamenwler- king wilde gooien en met de Amsterdam- scha Eimos-mannen. Die zeer bewonderde Calles uit Mexico komt natuurlijk het eere-plekje toe, vlak naast den revol. „kameraad" die onlangs een Haagsche verkeersagent doodstak. Ook in S'panje en Duitsohland zlijjn nog genoeg roode vevolverhelden te vinden en wanneer men nog open ruimte had, zou men dia kunnen aanvullen met hen die voor eeniga jaren met de galg rondliepen voor Oali|u cu met de mlarine-makkers], die onlangs hun geweren aibahot-en e® hun kano,men richtten op hun meerderen. Of worden alle gruwelen en daden van geweld, die Marxisten bedrfijfven, gerangschikt onder de „onbezonnen handelingen van p^otes)t.';, welke ir. Cramer zoo „verduveld" goed doen In ieder geval hebben wiij! niet veel hoop dat onze wenken ter oqinpleteering van da hloedhanden-revue. opgevolgd wjorden. V erm eed dijk zal zelfs één „misdadiger'^ uit de bes-taande collectie afgevoerd wor den. „Partijgenoot" Mac Donald heeft name lijk Mussolini ook bez(ocht, 'n dag met 'hem! gesproken en 'n avond met hem1 gegeten; waarom het 'n tikje gevaarlijk wordt den Diuee als; '11 berucht „bravo"' te blijlven uitbeelden. UITKIJK. waar,a,aan tienduizenden deelname®. Ie jaiarldjiksche nachtelijke Hilla omgang te Amsterdam is in het Katholieke leven van Nederland een f'eit van beteekémis gq- woiraen. Hjoewel de gastehMidenis van het Mirakc-l van Amsterdam vrijwel algemeen bekend is, laten wijl liaar hieronder in het kort neg eens volgen, ziqoals zij ge trokken is uit het Kerkelijk' Officie van het Hoogheilig Sacrament te Amster dam. „In hot jaar ouzos Heeren duizend 'drie honderd vijf en veertig, ward in Amsterdam een ma,n, eerzaam en .deugd zaam van "loven, tot den dood toe ziek; ,a voor zijn eeuwig heil bazorgd, wild© nï..i zjch door de genademiddelen dea- Kerk, ©n vooral door het ontvangen Van liet B, Sacrament des Altmirs, tot een Chiua- tellkeu dood voorbereide® en ver.stiarken. Nadat hij het Hoogwaardig Sacrament met alle® eerbied had ontvangen, dwong hem hat geweld der ziekte tot braken en die hem bedienden, vingen, heit in een bek ken op an niets van het H. Sacrament bemerkende, stortten zij' wat er was op gegeven, in het vuur uit. Den vblgendfln dag, aLs een der vrouwen, die dein zieke verzorgden, zioh zeer Koud gevoelde, ging zi, naar den haard en zag de Htastie ta midden van liet vuur schitterend «n on geschonden gansoh verslage® liaalt zij die, zandar eenig letsel aan haar hand, uit he,t vunir, roept haar medehelpster en laat h®a,r de Hostie, zien. Na veel onder- Zoek, met bezichtiging en aanraken, wik kelen zij' met gemeien. overlag d© Htostio in een schoenen linnen doek en Huiten haar weg. Niet lainig daarna komt de man ile-T apdere .verzorgster t© huis, wien zij- de geheele zaak, zoanls clie, zich had voor- geoaan, mededeelt. E® hij, in Zijn grao<t« begeerte om het 'wonder te zien, opende de kist. en bevond alle® gelijk bat hem door zijne vrouw was verhaald". „Eoodra dat uitnemende wonder met cl© HHostie- .den k'aipeiaan der H. Nicot ians-berk ter qore kwam, ginig hijiztelf "tem plaatse hean en zich wél vergewist heb bende., dat het zoo was, Hooi hij de Hostie met, allen eerbied en ootmoedige

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2