I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS f! BUITENLAND FEU1LLET ON ln twee werelddeelen. fl BINNENLAND NUMMER 35 DONDERDAG 23 MAART 1933 28s™ JAARGANG ZEEUWSCHE COURANT B™, r .mm. tg^sssssssssi Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN De uityoering der sociale verzekering. Eenigen tjijfd. geleden, hebben wij' ben over zie nt gegeven v,an de denkbeelden van Mr. Groe-neveld, den chef van de afd-eielnig Arbeidsjve-rzekering van bet Dep. van Eco nomische Zaken en Arbeid, omtrent de eventueels reorganisjatie van 3«J uitvoej- ring der sociale ve.rz'e.kering. Dn,ter bij. Werd toen gezegd, dat er een wetsontwerp gereed, lag om deze uujigeb'ginlieid te regelen. v Thans, terwijl de verkiezingen in het zicht zïjjn, is; dit wetsontwerp bij de Sta ten Generaal ingediend en, hoeivel het dus ni<^t meer in behandeling zal komen, is, het toch van belang de aandacht erop te vestigen omdat het natuurlijk niet .on mogelijk is dat de nieuwe regeering het ontwerp zal overnemen. Het ontwerp wil in de eerste plaats komen tot een vereenvoudiging in de organisatie van de openbare organen, be last met de uitvoering der sociale verj- ziekering. Dlaarvoor wil het o. m. den iVerzekexingsjraad, die thans belast is met het uitoefenen van toezicht op de Raden van Arbeid, opheffen en de taait van den VerZekevingsjraad brengen biji de Rijks iVerztek'eringsjbank. In de tweede 'plaat^ brengt het wetsf ontwerp een vereenvoudiging in de same ni stelling van de Raden van Arbeid, DeiZe bestaan thans .uit een voorzitter en ten minste vier leden werkgevers en vier leden arbeiders met plaatsvervangers, ter wijl het bes|tuiur van de Raden van Arr b-eid gevormd wordt door een voorzitter, een lid-Werkgever en cien "lid-arbeider. Aangezien de praetij(k' beeft aangetoond, dat de volledige Raad niet' noodig is) voor de behandeling der zalfen, stelt het wets ontwerp, voor, dat in het vervolg het bestuur van den Raad dezelfde functies verkWijjrt als thans do volledige Raad en daz'e dus, ki'an worden opgeheven. D'e leden van het Bestuur zullen dan wor den benoemd door de centrale organisaties van Werkgevers en arbeiders. Tenslotte is een belangriijjki voorstel de - opheffing van de zelf regeering. Thans kunnen de Raden geheel op, eigen wiijfzp de wet toepasjsen, waardoor de noodiga eenvormigheid en 'Sjam'enWteriking in de administratie ontbreken. Het is evenW'el gewensoht gebleken ten dieizla een meel centrale leiding in te stellen ,en deieo zal f dan volgensj het nieuwe wetsontwerp worp don opgedragen aan de R5j(k&/verzfekleringsi- bank. Het Bankbeijtu.iiT Zal dus bevoegd z'ijh om nan de Raden! va.n Arbeid bmi- dende voorgehriiften te geven omtrent al- .gemeene lijhen van administratief beleid •en wetsuitleggiug. Dïez'e wenschelijjkheid is nog sterker gevoeld met betrekking 'tot de door het bankbe-jtuur; WeheeTdc ve|rJ zekbring'sifo-ndsen, omdat' het bankbfestmi-v verantwOordeliijpt is| vojor het beheer dier fondsen en dus niet1 niag afhangen van eventueel afwijkende opvattingen va.n de Raden van Arbeid. Rijf 'dit alleisj neemt tenslotte de mbgei Rijkheid om in verband rn'et' dezfe centrale leiding in de féitellij[k!e uitvoering! een ver dere decentralis|atie te betrachten oen groote plaatsj in. Het is te w'enschen d(at na de veikiR- zingen door de hom'ende Regemng aan dit belangrijke wetsontwerp de noodige aan- daeht Zal worden ges|chonlk'en. De Ontwapeningsconferentie. Be Engelsche voorstellen. Henderson, Politis en Ben-esj, heit kleine bureau der ontwapeiningaeonflefrtinlie, heb ben Dinsdag over den verderen gang'" van «aken beraadslaagd. Men is overeenge komen de algemeenc! commissie-, die aam- 91 „Hier!" kreunde Sam Dinddy, en wen telde zich op zijn ellendig leger, terwijl zijn gezicht zich krampachtig vertrok. „Hier!" en hij wees met een blik on der zijn bed. „Ook daar een lederen zakje, ook zWaar, ook een heel® som, voor u," fluisterde Sam.. „Kom hier nu. Achvriendnu voel ik, dat ik stierven g.a! Ach! wat at snrdt en karft en scheurt in mijki cnaam, we(ej W6ei ha,t is niet «n de koorts, het is alsof ik ver- Y16*- branden in mijn ingewanden, slW n m€SeIiïk zÜn> vergif', om neen il o ite hebben' vergif'!!. i lk TOl bet niet denken!" vriend5- nu 'f, i°h vergeeft 1 nui b mij alles "Ocl/^f U aUes' "ah e*L no" eens!" IH tfc- i Van ®anscber harte! troost U' nti tpeh een Icafan'd -ma V6K? als ge kuamt naar gaan. of mijn familie uithalen, vanfcelijk Ponderda,gimddda,g. bijten ziou ko men, DomderdagMongen te laiten ver,gade- ren en haar liet voorstel te doen, de be spreking van 'de Bn-itsche offitwerp-doin'r ventie tot na Paschen uit te sltelfcn on dus onmiddellijk Donderdag de Panseh- vacantie aian te vangen, Henderson ziet namelijk in, dat alvorens men ipet goed gevolg de, .ontwapeninglsibesprekingein kan vo-, rtztetten, eerst t'ijtd gelaten moet wor den. voor de> b-eslt udeeiring van da ra^ultar ten va.n Rome. Pat er geen reidiein vnor pessimisme, bestaat, blijkt duidelijk uit het feit, dat het ditmaal Htendersom zelf is dis op uitatel aandringt,. De <21 ,g. 8 kleine mogendheden, waar onder Nederland, hebben weer een iuiftar- meele bijeenkomst gejhpuideiu gedrnrendo welke van gedachten werd' gewisseld over het Britsche ontwerp-eoinveiitie» Men is echter tot geen besluit gekomen. Prof. Rutgers nam namens Nederland aan deze besprekingen deel. BELGIE De politieke toestand. De politieke toestand, die vrij troebel was, ten gevolge van het vterz-et der katholieke democraten, socialisten, Vlaiam- «iche nationalisten en 'Communisten tegen inkrimping van den werkloozeinsteun, is Dinsdag niet veel klaarder geworden. Die communisten en socialisten interpelleerden in de Kamer over het regeeringspiari, ma.a,r tots temmen kwam het niet. De mi nister van finan-eian-, Jtaspiar, blijft weige ren iets aan z'ijtn plan te venainderen, met hie|b gevolg, dati aan z'ijn heengaan woTdt gedacht. VeTOioedelijik' zbu! de Bro-quieville ziioh dit geval met hem! 6olida,rideere.n. In olfïcieele kringen hoopit men, dia.t op liet laatste ooigenblik ,een minisjtsrerisds nog z'al kunnen worden voorkomen. DUITSCHLAND D» Rijjks d ag- li p'en i ng. Met grooit militair vertoon en fijndea' enorme belangstelling is Dinsdag: te Pots aam in de Garnizoenskerk de Rijksdag bi,,eengekomen. Na een inleidend en nietszeggend «peeehje van Hindenburg sprak' Hitier heel gematigd de regeteringsverklairingi uit waaraan wij. het volgende ontleemem „Terwijl nu de nationale regeerimg o,p dit plechtig uur voor de, eerste maar voior den rijksdag, verschijnt, betuigt zij' tegelijkertijd haar onwrikbaren wil, het groote hervormingswerk' der reorg'anis;a[tia van het Duiit'sche volk en van het rijk aan te plakken en vastbesloten door ts zetten. Zijl treedt daarom thans' voor den rijfcsaag met den vurigen wensch, daarin een steun te vinden voor he,t v'erweizwn- lijken van haar zending, Wi' willen de tradities van ons v.olk, en zijn cultuur in deemoedigen eierbied liniesteren als onuitputtelijke! bron van in nerlijke kracht, en als mngelijlko vernieu wing in droeve tijden. Wij' willen het vertrouwen in de gezioude ga aatiuiurlijka beginlselen verbinden mot eein viayatheid in politieke ontwikkeling .naar binnen <cn buiten. Wil willen e,e,n hechte regeering vor'mean dit. a,a,n ons volk weer een ongeschokte autoriteit zal geVen. Wij willen phsi oecoi- ncmiisch leven herstellen ,dat zij'n nut ba- wezen heeilt voior o,ne en andeale volReim Wij -willen het pirima,a,t der polities her stellen die g'aroieipan is den levensstrijd der natie te oiiiganiseieren en tie, leiden. Wij willen oprecht, trachten all'en bijeen te brengen die met ons van goeden wille zijn en diegenen onschadelijk te maken, die mochten pro ba eren lwt volk te benadeei- len. Wij willen een waarachtige geimeeu- sehap opbiciu-wen uit de stammen, standen mi beroepen en z'alf's uit de vroegere „k.assen" van het D'uits'clie volk. Uit bo.arein, burgers en arbeiders1 moeit weer ontstaan een eensgezind volk dat dan stuur a.ain mijn moeder, indien ze neig leelt een klein deel van mijin goud." „Moeder 1 'moeder, lieve, moeder,kondet gijl nu hier zijn, en kon ik imu öterven aan uw hart, in uwe armen." „Em nu! nu,!" ,,A.eh! ik wil bidden zJocnls 2'iji mij geleerd heeft, Gij kunt .zeker jjog bidden, bid aens itjot mijt, dan zial. ik ,gea-uister sheryen.' „Ach mqeider was z'oo braaf, zoo vroom." En hi, begon met luide stem; „Onze Vader die in de hemden zijlfc...." Meester Dorrens bad met hem mee em meende te verzinken. „Geheiligd zij- uw naam „Ons toiekhme uw rijk „Uw wil geschiede in den hemel en on aarde...." Geef ons heden ons dagelijksch brood e.n vergeef ons onze schulden...." i „Gelijk wij' vergeven o,nizb schuldena ren...." s Sam Dinddy hield oipy meit steavende slem, „zeg dit nog eens", en Meester Pom reus z'ei langzaam onder he.ete. tranen: „go lijk wij vergeven onze schuldenaren." „En leid ons niet in belah-ing...." „Maai- veriloe ,ons van den lfwadè. Amen. De dood IcWam naderbij. „Moeder bad nog mee, met onsj, weet weer geloof c,n vertrouwen stolt in zijn eigeh -cultuur, oer en vrijheid. Tegenover de wereld willen wij', met in a,a,iimc-rkinig:iiomiiig van de olfflere die wij zelf' gebraelit hebben, oprechte vrienden ■z'i.a van den vrede die eindelijk de wonden z'al heelen onder welke, nu alUe voikein lieden. Do roigeoring van de nationale venhef- ling is beisjioten haar voor liet aiajigezieht van het volk ,-aia.iiv!a,a,i"de taak tot een goed einde te brengen. Daarom treedt zij heden voor de Riksdag in de hoop in dit lichaam! een steun te. Zullen vindijm bijl de ver vulling van die taak.. Mooglt gij, mannein en vrouwen als vertegenwoordgieirs' v!a.n het volk heit toeken van- de-n tijd' herken'- nen en meehelpen aain' heit groote werk van de naitionale ver-heffing. Do machtigingswet. xn jfolitieke kringen rekent meln er oip, dat de. mabhtigingswet reeds heden door den Rijksdag aanvaard Zal worden. Uit stel van de einidstemming is alleen te vei- waohten, ,als de soci-aial-demiooraiten <sr ba- zwaar tegen zouden njaken dadelijk tioit de derde lezing over te gaan. Dan is n.l. eeji tijdsverloop van 24 uur Vereisoht. Men aulrb deze mogelijkheid, gezien de heele stemming in parlementaire krinigein, eöhter ztjo< goed als uitgesloten. Waaneer het Qentrum' Hitier hierbij steunt wordt de vereisehte meerderheid van tweederden ruimschoots bereikt daal de communisten .uitgesloten zijn. Rijkskanselier Hitler heeilt gistermid dag 4 ufor die Centrum-leiders Kaae, S'te- gerwald en Haokelsiberger ontvangein. Over d-en inhoud' van de bespreking werd het stilzwijgen hdw<wd. De< Cenkrum-f'ractie van den Rijksdag is daarop om 7 uur bijeengekomen. Na.ar Wolfï meldt-, is besloten dait het Centrum heiden na de regeerinigsverklarinig; z'al voorstellen ,oim den RSjkfedag tot Vrijdag te verdagen, om der ïi-aotie gelegenheid te geven liun houding tegenover de reigeiei- ringsvexklaring vast te st'ellen. Men re kent er op, dat de .andere pantdjien dit voica'stel z'ulleh goedkeuren, zbodat dan da beslissing over de machtigingswet pas Vrijdag valt. Volgens het orgaan der christelijke vak verenigingen zbu het Centrum' ophelde ring wenschen, „in welke richting en in welke mate de Rïjfcsregeering ya.n de machtigingswet gebruik wil maken." Het blad nam aain, dat de Rijkskanselier» daar omtrent in zijn regeeringsVeirklarinjg uit sluitsel te geven. Mocht het Centrum' wei geren aan de totstandkoming vam de machtigingswet m,ee te werken, dan is het blad overtuigd, da.t. 'de regeering middelen en wegen z-al zoeken ,.om toch fait ha,ar doel te bomen. ENGELAND 11c gearresteerde Eingclschcn. Reuter meldt, dat dg proeure-uir van het opperste gerechtshof te- Moskou no-g dolende is met het onderzoek van liet dossier inzake de gearresteerde Eiugelsohen en .dat nog niet besloten is, of zij' terecht zullen staan of' dat du be-aehuldiging za|l wo-rdien ingetrokken. Als de kwestie voor 17 April op een bevredigende; wijlzle' gere geld kon worden, de datum, waarop het Engelseh-Rmssische- handelsverdrag affoeplt, Zouden de thans aflgebroken pinderhamidelin- igen nog oip. tijd hervat kunnen worden. Anders zouden de gevolgen ernstig1 ku'n-1 nicin, z'ijn voor de diplomatieke betrekkin gen tusschen de beide landen. Bc niwiterij' op de Zcvoa Piaviiiciëii en ile dienstweigering. Aneta meldt uit Soerabaja,: Die eer^lje E.uropeesche dienstweigen-aars in Soterabftia ge, dat niet? Mijn geheugen ga,at wei^, wa,t Wordt hie-t duister hier;, ge z'ijt toch nog b'ijl mtej bid, bid yerder,"- En Meester D'orrens hea-vatfe schreiend: „vVees gegroet, Maria»..." Eten glimlach kwam v,an de lippen van Sam. „Maria," fluisterde hij! Zacht-, „Wieee gegroet Maria, voj. v,an gtoade..." „Die Heer iis met TT1...," i „Met U," lispelde Sam. I „Gieeegend Zift gij! onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht jiws Jichaaims Jez'us...." ,,'Jleizus, Jezte, Jezus.!" lispielde Sam. „Heiilige Maria „Maria, Jiegus'!" fffuist'erde de ster vende. „Moeder Gods, bid voor ons, zondaars..." „JleZuts, Maria!" k'wam het van de blee ks lippen. i i „Nu en. in het iuur..." „'JteiZue, Maria!" i „Van omZem dopd." De,zus. Maria!" Nauwelijks hoorbaar en Sam Dinddy was dood. Meester Dorrens k'njelde een ooigenblik hij het lijk van den armen zwerver, toen greep' hij- de twee ledeneh ziakken en vloog de deur uit, alsof de hel hem ppi de: hielen zat worden daar" thans, door drie piffioioren:- oommmsarissen gehoord. Zeer binnenklort zullen ook de inheems,che scheip|elingiein!, die aizondeiiijlkc diensfw'eigeiring, pleteigden en thans op Madpiega gevangen zitten, dotor den comin'andant der marine naar den krijgsraad worden verwezen, waprna ook voor hen het onderzloelkl voor pfficier-e«ij- commissarissen z'al .aanvangen. Die lichte na-restanten op< De Zeven Paiot- vinciën, Waartoe' degenen behoorden van w'ie dadelijlkl bleek, dat Zijl niet aan de muiterij! zelve hadden m'eegedaan, gienief- ten isedert het begin van. dezia w'eeikl mepit' bewegingsvrijheid. O.a. werd hun hek pasf- ;s|a,gïferen toegestaan. T)at deizie liohtla arl- re'stanten behaoren officieren, Oindierofli'il- cieren en andere ^dhepielingem. Bje Zomertijd. Op de vraag van den heer Bpaafc' bef treffende den hmgeren duur van dein laolmtertijid in 1933 vergeleikten met dien in 'het voorgaande jjaai", heeft mini'sjter Ruyjsj de Beerenbi-ouclvi geantwoord, dat biji 'het böpalen van ingiang en eindle van den zomertijd voor het jaar 1933 gelïjlk gebruikelijk rekening is| Shhoud'en eenerzlijds) met den datum' van invoering van de nieuWe jaardiensjtlrageling der 'Spoorwegen en andevzijlds met het 'tijdstip waarop naburige landen weder overgaan tot den normalen tijd. Dit bracht mede, dat in 1933 de duur van den zomertijd langer i<^ dan in het vorig jaar, toen deze duur, in verband met vallen van Pinlhlsjteren op 15 Mei, Uij'z'onder kkn-twas. Alcohol en dans. Verschenen is de memorie van ant woord ann de Epa-sjte Kamer over het wetsiontwerp tot wijlziiging van de drankj- wet. Hieraan wordt ontleend: Op grond van het rappprt der coml- mis|sie inz'ake het dans-vrangstuk en op grond van de ervaringen der insfpectie voor de volk^gekopdheid, was de minister overtuigd, dat een ernsffg moreel en soci aal k'vviaad moet worden tegengegaan. Hij w'as besloten, een aanvulling van de Drankwet daairvoor te bevorderen. Nadat dit plan vasten vorm had. gekregen, k'wiaml de wenisphelijikheid der andere voorg|c(- stielde wijlz'igingeu op. Het volksbelang, welks bescherming wordt beoogd, is zióó grioot, dat hij terugj- neming van het Wetsontwerp1 niet kan bevorderen. Het verband tusjsohen alcloholisme en dans is niet een theoretisch uitvindsel, maar een droevige en geva,arl'ijlkla wle|l■kb|-, lijkheid. Alcohol en dans| pirikkëlën ondea- zeliere omstandigheden in onderling ver band de dankenden en doen remtalen van moraliteit wegvallen. D|e dans|, waarvoor vaak vrouwen fan kps|te der zedelijkheid worden geëxploiteerd, wordt diopr z'ekbra vergunning- of vcrlofhoudei-sj gebruikt mn tot kroegbezoek en t.ot drinken te prik kelen. Tegen het dansjen oip zichzelf' heef't do regeering geen beizWaren aanSievoerd. Die wetgever kian aUeen met betrek king tot voor het publieke toegankelijk eb gelegenheden maatregelen nemen ter we ring van gevaar. Wiat op particulier terrein voorvalt, ligt, zoo lang- het niet tot misdrijf pnt- aardt, b'uiten Zij'n bevoegdheid. Echter, zal, is, het .ontwerp wet geworden, worden toe gezien, dat, w'at particulier terrein wordt genoemd, dat ookl inderdaad is}. Do minister klan niet beamen, dat ver-, schil tussehen de 'plaatselijke (aianvullende) regelen z'al leiden tot versjchieirping van bes,taande tegenstellingen. Wiaar ernstig stedelijk en s|ociaal gevaar moet worden geweerd, kan alleen met hen, die den ernst .daarvan niet beseffen, een! tegenstel ling ontstaan, maar deze mogelijkheid Heit was nacht geworden. UangzOctm en in gedachten verzonken als' van twee dooiden begeleid, trok' hij opl z'ijh naChitkwartier a,an. Eik ooigenblik bleef hij! staan, alsof hij' niet wast wat hij' deed, om weer met ver- Melde schreden voort te ijlen. Alsof hij hier rust zciu vinden, klom hij in den boom', wiens takken bij' tot een ruisfcpllaaits had ingericht, takken op en vastgebonden, en helt dichte loof tot een gemakkelijk' leger gebogien; De twee zakken naast, zich, zocht hij vergeefs na.ax slaap. De akeligste gezichten dwarrelden om z'ijin Tuistpla.aits op en af, de phantiSis- tische dame Kitty, en Sam Dinddy, en de Senor Pediiillo, Schleicher en dr rood huiden, gingen vervaarlijk om hem rond, cin bogen z'ich beurtelings over hem- meer. Dan schrok hij telkenmale uit een koortsachtige dommeling .op en glreep na.ar ri, n wap'en. 0,ok geloofde hij', steeds iets' Van de gevreesde ziekte- gewaar tie worden, en het angstzweet brak hem uit. Hij was blij' toen de morgen aanbrak' en een heerlijke zon haar gio.utden stralen ovicf het heerlijke dal wierp- IVcl had hij in den nacht soms in de verte een verjvard gcdruisch .gehoord, mag geen aanleiding, zijin om! een absoluut uniforme regeling voor het geheels land te maken. De omstandigheden in de gemeen ten vertoonen groiote verschillen. D:it vor dert vrijheid voor den plaatselij-ken wetf gever om boven het algemieene minimum uit te gaan, naar gelang dat noodiS is;. Op dezen grond zou de minister overivegen-d bez'waar hebben tegen een uniform'e regep ling. Niemandj die z'ieh behoorlijlki gedraagt zal van den burgemeester penigen hinder ondervinden. Alleen zlij, die de perveirsfteit van dans en alcohol zoeken, kullen in hot vinden daarvan bemoeilijkt worden. Met betrekking tot de vrees; van scha de voor het bedrijfsleven merkt de minisi- ter op, dat het zledel'ijlk' en Sociaal lrelang van liet volk', dat moet worden hesOhermid, verre uitgaat boven het hierbij' betrokken economische belang. BedrijVen, die bloeien of staande blijVen door het kWaad, dat zjoo krachtig mogelijk bestreden moet Wor den, moeten veranderd Worden of ver dwijnen. De lees land in de kbumpienhidiistric. Hiet Tweede Kamerlid Eleskens heeft oen minister van- oeoonomisohe z'aken er arbeid de volgende vragen, gesteld: is het den minister bekend, dat de toestand in de klompenindustrie steeds mibëihjiker wordt is Zijh ExoeUeinlje bereid deizon tak vau ni.verheid hetz'ij: door contingeateerinig, van dom invoer, hetzij- door hgt treffen van bijzoindere maatregelen te steunen, ten enidp te voorkom-en ,dait t,ai van klompen makers hun werkplaatsen ziullen moeiten, sluiten en met hun arbeiders aan de werk loosheid worden overgeleverd! Eerste Kamer- O verziioht, Ondanks hee-1 wat eritiek o,pi zijn beleid, heeülfc minister Beelaei-te zijn begroioting van. buitenlajidisdie aakem met alg. st, er door gekregen. Sterk keurde men het o. m. af dat biji. den. Volkenbond niet aa®gedrooig.em was op. publicatie van hat Fran-soliBelg. mili tair verdrag, omdat heit statuut van den Volkenbond geheime verdragen verbiedt. H-itrna 'i-s meit de behandeling van eieoin, zaken e-n arbeid b-egpnnein1. Dnr. dei Bruijn fR.-K.) betoogde gister., aait de crisis een roep is om g-eiboindenheid in net internationale ruilverkeer. Spr. isdietete de veel te lange arbeidstijden van heit personeel in het hotel-, cafë- en reatau-ran-tbedi-ijl!. Sptr. drong verder aian op oonitin-genteering vain draa-dnia,g.els. Do kamer-s van koophandel moeiten zi. i. meer bescheidenheid in acht nemen bij de opvait- ting van hu-n taak. De heer Ter Hjaar- (C.-H.) kwam t,eigen )dit laatste op. Sp-r. houdt voorts een pleidooi voor „he>t warme lsadebj-a". D-a heer Serrainensi (R--K.) ,z!agt dat er -tegenwoordig wel andere Zorgen zijn dan voor een lekker ontbijt. Wijiziende opl Ren omvang der werk'cjo-sheid, betoogde spr., d-at ni-eit ,arlle werklooiz'en ooit w-eier in het produictie-applaraiait kunnen wptr-de-n oipge- nom-ein, zieilis niet bij- verkorting van Ren arbeidstijd. We- mogen ook niet halsstar rig vasthouden aan het vr.ijhandetoSfcelsel, De heer Ruiter (R-K.) .wilde krachtige maatregelen vain on-z-e reigeering tegen-, hiet onzlen export belemmer-emd-e- Dujtsichland. Sp-r. wajardeieirde de vooirnemiens o-m 200.000 stuks miclkvee aan den veestapel te onttrekken, alsook de werking van da er iisisva-rkënsWet De heer De Vos van Steenwij'k (jC.-H.)- drong a.an op spoedige benoeming vain een directeur-gen-eraial van dein laadb'oralw. De. heer Dan-zi (S. D.) weniachte zoo spoedig miogelijlk'e volledige toepassing v.a-n de arbeidswet. Minister Verschuur heeft alle sprekers uitvoerig beantwoord. Van invoering vhn nachtarbeid wilde hij' niets wete-n. De toe- i manr ei niet verder om geda-cht. All-es was hier zo.oi anders dan overal, 'Toen 'hij echter pp» weg was naar den keutr,deur, om hem zijn eerste gynud af te vragen, toen vernam hij', dat mem dezJetn overvallen, gedood en zij'n koet geplun derd had. Maar het was hpet toegegaan. Verschillende -daoden en gak'wetsitlen. Hiet was in den nacht gebeurd, van de dans tent uit, en te vinden was er niets meer. wat van de keet nog oyer was, had men- in brand gestoken p® Re Jij-ken der geval lenen. Zoo ging het met het eerste gpuR. Hij had er genoeg van, vooral toen men hem -ook nog mepdeelde, dat er alleen om een Zakje met schoome papi-ba's twee do-o den geweest wure-n jsn dait de gouidkcavela uit p-lassen bleed werden uitgehaald en, er opr gesffedep met het mes in de- hand. Het lukte hein Sam Dinddy en Kitty, meer cl' min te do-en begraven, vopr goud -en, -goede woorden. Nog een gebod op het graf en lyj, trok de rivier opwaarts -op de kbning!pepita uit. Het goud dat Sam hem schonk en "dat van Kitty mede, droeg hij welverzorgd op de b'orst, en mot Zijn werktuigen op den rug ging het langs den over vain den stroom. j (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1