NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver DINSDAG 21 MAART 1933 I Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; I ,1, 0|J BLAD VERSCHIJNT. DES DINSDAGS lil DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Sr s&says?1*1" -s«."sa«,sr' Complete Sorteering OURANT BEKKEN FEUILLETON In twee werelddeelen. f| BUITENLAND CHINA VAN HET VATICAAN fi BINNENLAND lir Wiaisl geliuik- |rekloorts em do nu eons „he- „tot etervans jjjfe gezelschap, au hadden uitverkoren te drijven. i ailing waa neester had fi vriemden lie- fezichteln rood Id. i i ijgweJdig groot idiseerde gaest- |lg', maar begon te pie&teren. d«n," zei hi], ■de pers or van sloot hij1 da-ar- orgenbl aden in zijd vrienden, nrenJeder rhieid. Eindelik I l> j-e de een- dai- jour- Hut, voor het heb hetIk die reeds om 4 Wdj zullen hem Ivoor te lazen, retite zeggen." Llefloon,. Al de I krantenVerkbo- far het was een aar een der sa- I n den klanten- l;enotmen. |gd, eenigja kritie- cwmipianist Voiji lie Presse". Be- fn" heat de ope- voor het eerst enden met een gis maken, maai verloren, wan- hem hadden ge- Pende manziek." n de varmeende Verder.: de muiziek der |yoed is, ia niet niet goed. (Jarn- latto." - t |pr begon te sjd- viel hem uit stoel neer. De In hein met deel- I i 1 |t moeite naar de hten verzonken De krantenver- eerate bladen. reel niet nieuws- ritieken. Maar op Lenden las hij toch Als geëleotrideerd „Succes, stuldcea" en waren de twee Ein ter belooning op, waarbij hiji de veest ,liet hij <jm hampagne aanruk- inZoek. Bertha, ]:'en ga ik 'f rouwen bruiloft 13 \an trouwen? i 1 ikztker lo rechtbank - wordt •genn-o-ter van een of de in zlijn .Mulder identiek ia l);e burgemeester r plaatse twee Mub Muldea-, woont in en de hndare, J,o- Hoofdstraat mo. 25; ■rqdientengevolge Mat zJe identiek Zijn. 7 olangs het verschil aan en 'n Schot de Bngelsschman haar begint te ver dure middelen om gjilen ,en komt 'dan P'tuiging, dat ee niet itegen, de (Schot wajan lalhodf'dig,wordt, dan ;w mogelijk "zij'n 'kant l I kleine Brits,, „wat is kur" dfl „la ooeur''JJ" eur 'heet het natuur;- pr eigenlijk1 uit.3" oud scheermes aard- ma,a,r "het gaat niet Ge hebt vergeten za i i I I I i 1 I die zïjh laatste nacht twee, die aardig, bo; z5jn. ooik' 'Z1...eggen, hóe laat :n. t 'i een lucifersdoosje uit m .jn'oet ik hier uit- igaar aanbieden'? k heb juist vanmorgen n af te schaffen, lan in uw zak vqoir NUMMER 34 29ara JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0,15 j I J| 111 By'kantoor "mi'dDÈLBURG^Markt 1 en" Telefoon™! 474 J I DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS I Lgy -»ace Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Tot vorming van een verkiezingskas. In April a.s. zal de verkiezing^ voor leden van de Tweede Kamer der bt-aten- Generaal wederom plaats hebben. Is het nog noodig om te wijzen op het grootc belang, dat voor ons, Kathplielken, bij deze verkiezing is; betrokken f M.oet er in dazfen tijd nog uiteengezet worden, hoe noodzakelijk het is dat aile Katholieken hun stem uitbrengen en wet op no. 1 van de lijst van de K.-K. Staatspartij!? Niettegenstaande ieder, die zijh plicht begrijpt, dit vanzelf zal doen, moeten wlijl propaganda maken, teneinde hen, "die hun plicht wel eens zouden kunnen verwaar- loOiZCn, op te w'ekkcn om toch te -stemmen op de Katholieke lijst en om dengenen onder ons, -kiezersvolk, die een doelmatige voorlichting behoeven, deze te kunnen geven. En bij de komende verkiezing zal dit 'te meer noodig izijn, nu te verwachten is dat anderen gebruik' zullen maken v,an de om',- etandigheden, waarin wij' thans leven; nu wij zien, dat vooral m het groeiende industriegebied van Zeeuw'sch-Vla,anderen het -socialisme .alle k'raidhten inspant .om onZe mensehen te brengen naar hun kjaim'p. vWïj moeten hen, die misschien daartoe zouden overgaan, houden in onze gelede ren wij moeten met kracht en klem .de Katholieke belangen verdedigen en door een flink opgelette propa-gandaj-actie be vorderen, dat' alle Katholieke J5eeuw,en tzonder eenige uitzbndering op 26 April a.s. hun stem' uitbrengen op no. 1 van de lijs,t van de K.-K. Staatsparüijf: op mr. dr. L. N. Brekers! OnZe kasi is echter leeg. Wij kunnen tenauwernood onz'e gewone onkosten be strijden wtjl hebb'en geen geld voor pro paganda, die toch zoo dringend noodig is. Öjaarom, allen die deze opwekking leest: helpt onsf! Geeft eens iets voor -onze politieke partij1. Die weinig kan misjsen, geve weinig; alle gaven Zullen met groen ten dank worden aanvaard. Wij hebben een verkieizingsjkas noodig, Wij moeten ipro-paganda mhken; zonder uwe hulip is; dat onmogelijk'. Geeft sjpoedig, Want de tijd dringt nog slechts een maand rest ons. Wij 'zlijn vol'yertrouWen, dat gij aan ons verzöek' Zult voldoen én aan een der onderstaande adressen spoedig uw gift 'zUlt zienden. 'Het bestuur van de Kijkiakieskring-Org. MTnn-g B. Truffino, Hviïsjt, voovz. giro 61694. Dr. A. Mesf, He-intkenszaiid, seoi'. ■giro 127118. G. M. Me^, Middelbui-g, penningm.; 1 (Langedeïf't 96.) giro 135422. V Anti-papisme eischt eenheid. Het anti-papisme m'oge in Nederland uiterlijk zWak Sjchljluen, het vindt een sterkeren voedingsbodem dan mtenigeen vermoedt of ziet. Niet elke partij durft Sjaeeularisatie der Keïk'elijfee goederen eisehen, zaaak dit zber onlangs werd bei- pleit in een der vooirloppige verslagen aan de Tweede Kamer maar de goederlepi in de doode hand, al of hi etfantastisch vermenigvuldigd, wekten lie belangstel ling van heele fracties. Hat men de Mboejterlingen, die onderwijs geven, in een uitzonderingspositie wil plaatsen, is bekend genoeg. D» heer Ling- beek en z'ijh partijf komen nu al 'mtet den eisch, niet .alleen aan "3e kloosterlingen het recht te Ontnemen, om' onderwijs; te geven aan lagere en middelbare scholen, maar ook om' de Je^uieteaorde buiten de wet te stellen. Men mag voorloopig lachen om' het Callesje van Urk', ihaar het'is toch goed hem terdege in het oog te houden. Men moet niet vergeten, dat deze hear en zijn geestverwanten niet opzien tegen den 90 En wear kwam JTeesier Porrens met liiseli watei*^ aan, en weer dronk hif g-iiL f1^ en Traastig, de handen drukkend opi de bonst. j,Toen Kitty eai ik, ,n in..." „Kitty, waar is Kitty Eu met eeu stem die u veastijven deed, cn mbt een gebaar, onmogelijk' weer te oeven, wijzend naar de legerstede aan de andere zijde: „Daar I" „Dood?," i „Bood. <,<,n"ï^ter Borrens sprong o.p zij, alsof' kwam t 'jk «pook hem van achteren DTrl0tePnn;^n' Ternauwernood durfde kii„ 'huiverde. Het^w-is'oT ''i00?0 en ecn stervende. omm-Wn- Latehg m dat in z,»'lk een - 73bq, zulhfe omstandiglheden, in dia grofsten laster aan het adres der Katho lieken. Zoo -schrijft Lingbee.b in het officieel orgaan van zijn partij1 „Kerk en Staat" van 24 febr. j.l. letterlijk: 4. Vraag: Wil de Koomsch-Kath. Staatspartij Wel licht ooi: een Christelijke Staatkunde?. Antwwrd De Koomsch-Kath. Staatspartij' is eene Ullramontaansche partij'. Dit "sluit in zich, dat zij «fke Staatkunde en elk politfek stelsel ten bate van Rome's kerktra'cht aan te wenden en te gebruiken, -omdat voor hare leden gehaprz'aamheid .aan den paus gaat boven den eed op de Grond wet des; Lands. Hier hebben wij de oude leugenachtige voorstelling, op gijond waarvan do gruwe lijkste strafwetten tegen de Katholieken Wërden uitgevaardigd in Engeland, Schot land, Ierland, Sk-andinavië, in naam' wlaarj- van eeuwenlang de onderdrukking ge,- rechtvaardigd werd in ons land, onder voorwendse 1 waarvan Bismarck zijn Mei- wetten maakte en de vervolging woedt in Spanje en Mexico. Acht jaar geleden heeft Staatsraad mr. dr. Kooien, destijds voorzitter der Tweede Kamer, op den polïtieken landdag te Utrecht teherp ge'ppotegteerd tegen een ambtenaar van het Openbbar Ministerie te Arnhem, die de vrijimbedigheid had te beweren, dat Katholieikdn, indien er iets in het belang van Godsdienst on Kerk moet geschieden, dit bij hen vóór -alles gaat. Dg. Kooien zed toen: „De Katholieken laten zich leiden door hun beginselen en hun moraal' en niet door de belaingea van G odsdienst en Kerk. Het komt niet te pas, dat een ambtenaar van het Open baar Ministerie, 'een ondergeschikte van den Minister van Justitie, olp1 'dez'e wSjze de Katholieke Nederlanders beleiedigt." Wij moeten ons| niet ontveinzen, dat be weringen als dr. Kooien brandmerkte en nu weer gelanceerd worden door ds. Lingj- beek, gretig geloof vinden bij1 duizenden, die onze leer niet ken urn. Het is nu zestig jaar geleden in 1874 dat Kardinaal Newman naar de pen greep om zijn beroemd gebleven wleer-1 legging te schrijven van-Gladstone's bewe ring als zou gehoorzaamheid aan den Paus onvereenlgbaiar zijn met goed vaf derlanderscha-p. Maar telkens steekt de laster opnieuw- het hoofd op. Gisteravond B°g schold de „N. K.ott." de Kath. Staatspartij voor onstaatkundig. Wij' zullen goed doen te bedenk'ei| dat er kwaadwilligen zïjn, die ons eerlïjjk Woord niet aanvaarden, maar .alleen op z'ij gaan voor onzte macht. Laat ons- die mia-cht niet breken, w'aht zonder haar -beduidt ons woord bij ds. Lingbeeï c.s. niets. DUITSCHLAND De actie tegen de communisten. In welingelichte kringen te Barlijtn is men van oordeel, dat -het ten uitvoer legj gen van het door Hen rijksminister van. binne.nlandsdhe zakem, ,dr. Friek, .gefor muleerde Standpunt „geen cnm-munislbein meer in de Duifadhe parlementen", z'al worden .overgelaten .aan het initiatief der landen, die ten deele peeds tot uitsluiting der communisten zijn overgegaan. Voor Pruisen wordt een verordening Verwacht, waarbi. de communisten niet alleen buitep den Landdag, doch ook 'buiten de pro vinciale landdagen, districts- en 'gemeen teraden Zullen worden gesloten, pp. grand van het feitt, dat hun strgven gericht is tegen den giaat en het rijk'. Deze maatregel zial de jmeerdorheid der re-geeriagspartijen nogl gnopiter makten. Teirwi;! tevoren in het Rijnland cu W.ast- ialen, alsmede in sommige provincies en steden slechte met de hulp' van bet een- ellendige 'hut, bij dat heen en weer flik kerende licht. i Veel (had hij gezien, veel' meegemaakt, ma.ar. neten! Zoo iets, da.t was al te erg. „Luister!" klonk het Van het ziekbed, „wij hcbbian slecht met n gedaan, en God heeft ons gestraft, want er is pen recht vaardige God, en die slecht doet is nooit gelukkig, nooit, nooit 1" hij 'Zweeg, overmand door zijn her inneringen, I j J i j j i j i| j Opi eens schreide hi] hardop, terwijl hij zijn gelaat in zijn uit.gemcrgelde. en be vend lehanden verborg. .jMoedier! Moeder! had ik' toch naa,r uw raad geluisterd! dan .ging heit nu niet hier ten einde meit uw zoon, als een idiert" Meester Dorxens was niet minder onder den indruk. Hr liad meidelijden met den armen Sam en 'z^h icigen geweten klaagde h-em bitter aan. Ook' hij boog het hoofd. Ook TOorzijn ooigen zWieefde een visioen wonderzoet, en -een vrouw, eenfvquidig ge kleed. met het kleine k'apije, dat toen du burgervrouwen duoegen te MaaiStricht, pp heit lioof'd, ètond voor hem, met een zach- tan. liefdefvollen blik! O, hij kende Ee wel terujg. Het was zijne lieve, goede moeder! bru,m een meerderheid kon wtur-den vormd, ontstaat na, uitsluiting der counmu- nist'en bijna overal een afdoende meerder heid voor de reigeeringsipartijten, beirwijil de natiomaal-aocialisten in Oost- en Noord- Duitsch'land bijna overal' de volstrekte meerderheid hebben. Als gevolg hiervan zal de Rijksraad uitsluitend uit mationnal- soicialisten ein Duitsch-naliohalen besta,an. Vermoedelijk zal dit ook met den Pruisi- scben Raad van Staite eht geval zijn. Onderhandelingen tnsschcn rcgecring cn cenlium. Naa.r Wolf uit paa'lemientaire kringen verneemt, zöu Jlitlea1 een basipteking wil len houden met de aanvoerders Van het centrum en de Beicrsche volkspartij' in den Rijksdag. Uit noodigingen voor deza 'bijeenkomst zijn nog niet verztunden. Hit- Ier zou voornemens zijn het oentmüm in tc lichten hoe de rogeerinig ,zi«h den 1-oop van zaken in den Rijksdag deinikt en welk'o zaken zi„ daa.r behandeld en afgedaan wenschfc te zien. Of §r nog andere poli tieke kwesties bespiroiken zullen worden, staart nog niet vast. In ieder .geval 'zjal het gewichtigste punt van bespiëking machtigingswet Zijn, die de regeering wenseht. In bat centrum weet men nog niet of men al dan niet voor dez'e wet zal kunnen stemimen, daar jn«n de wet nog niet kent. Gistermiddag vergaderde de Rijksdag- grocp- van het centrum. Hitler cn het ('vntrjim. De besprekingen, die gistetr tuesohen rijkskanselier Hitler en de eentrumsaflge- Vaardigden, mgr. Kaasj dr. Briining en dr. Stegerwald tocb nog plaats vo-nden, Zi.h eerst t%en den avond afgebnokein. De inhoud delzer besprekingen Wordt gtrikt geheim gehouden. Men neemt aan, dait zij betrekking hadden oip. de Volmaahtenwelt, waarvoor in den rijksdag een meerderheid van twee derde noodig zal zijn. Over de kwestie, of het centrum en de Eeiersche volkspartij vootr deze wat zul len stemmen, bestaat in beide partijen verdeeldheid. j Intussc'hen besitaat nog ,de miogelij'kheid, dat de wet ook' zwnder hft centrum en dë Beiersche volk'spaxtij aianigenamen wolrdt, daar dpox de uiteliufting van de communis-' ten en 'die aanhouding vain vele sociaal democratische, afigevaaardigden, da „nartior naal-socialisten en het kampfroint zwart- wi't-i'ood, missdhien reeds' over een meer derheid van twee derde Bullen beschikken. ENGELAND 'n Conflict met Rusland.' De Eri-tisch'è regeeiring overweeglt cim nog deze week een scherp' ultiimartium te zenden aan de Ruissisohe rteigeering in verband met de gevangenhoudinlg Van Engelsche employe's der Metropolitan Vickers miaafcschaippij, die van Slajbortage der Ru.ssisehe industrie wojrden besehul- digd. De onderhandelingen over de varpieü1- wing Van hert Eingels'ch-Russisehe handels verdrag zijn plotseling afgebroken en zul len niet hervat worden, voordat Rusland aan Engeland volkoman vpldoemiag z'al hebben gegeven in da -kwestie van deizie employe's. ITALIË bi Vredesplan van Mussolini. Oflicieel wordt medegedeeld: De chef der Italia,ansohe regeeping Jifeft .zich Za terdagavond van zes uur tot half acht Ook hij- ischeide op» -eens Zacht en stil en fluisterde hog 'Zachter: „Moeder, lieve zoete moeder!" Da zieke meeinde dat hij- heen wilds gaan. Smeek end strekte hij 'de handen naar hem uit. „Ach! ga niet heen, blijf ,bij: mij. Ik 'ga toch sterven, blijf bij mij! Laat mij niet 'alleen en verlaten heengaan ik' bid er u om, bij' de herinnering aan Uwe eigen moeder 1" .„Eij de herinnering aan mijn lieve moeder, ik blijf bij1 .u', tot dat gïj' sterft." „O, dan luisterwij vluchtten weg met uv geld, en zonder beroiuw in heit hart. >Wi/trouwden samen.Maar niets wilde ons lukken. De vloek kleefde aan het ongerechte goed, de vloek van den diefstal. "Wij: hadden n bedrogen, wij werden bedrogen. .Weldra waren wij Zoo arm shoals wij, u gemaakt hadden, armer, wa,nt ons bleef' toen -niets over dain over haast de vlucht ta .nemen, wij dwaal den van land tot land, van streek tot Btraek .|Bc guudmare kwam tot oins. Zij riep ons en wij gingen, an het geluk' was ons gunstig. Wij hebben go]ud gevonden, en nog wilden wij- meer, en nu is zij opi het Palceio Vonec'ia en Zondagmiddag van half drie tot vier vuur opi da Rrltsohe ambassade onderhouden met dan BriltBshen premier Mac Donald en den minteter van Buitenlandsche Zaken Sir John Simcin. Na eën breedvoei-ige gedachten wisseling omtrent den a'lgeineeinelni toestand werd bijl delza bespirekiaiigein een door dan Ohef der It-alia;a.n®ah& reigeejrinig yaorbereid plan tot lovcreemstemming inzake de bslaingrijk- ete piolitiekë kwestiesi bestu-de'erd. Dit plan beoogt een samenwerking der vier grootte Westersohe mogendheden om E.uropte en dei- wereld in den geest yan het. Kellcjg- pact en de- verklaring van de nieti-gebru-ik making-van-geweld een lanige vi-edesp'®'»- d'c te verzekeren. Hert onderhoud van Mussolini met de Britecbe ministers had een izieejr algemeen karakter. Mussolini heeft ook de Fransche en Duitische geiZant, ontvangein, terwijl de Britecbe en Fransche geizlanf ooik EiapMn een onderhoud hebben gehad. Na a.fWpi va.n dei besprekingen bood Mussolini een diner aan in de „Zaal Van de Wereldkaart" in het Veheitiaansch Pa„ leis. H|et plan dat de Engelscihe ministers Mac. Donald on Sir (Jioihn Simon te Roino is Voorgelegd, draagt den titel: Ban poli tiek pact der - Entente eh gam'anfwerkinig t uesohen d-e vier Westersche moigandheden. Hot verdrag bevat 8 a 9 artikelen. "De vier Westersche inoig!e,ndhe'dein zlijn £006- land, Frankrijk, Dujitechland en Italië. D,e; tekst legt de geheele politieke toe komst van Europia Vast en erkent alle bestaande verdragsverplichtingen oipniviuiw m'elt inbegrip van heit verdrag vta Loraimjo zonder evenwel Epgelan-d ini.ejïwe varplich- gën op. te leggen. Bovendien wordit een bestand voor dein duur van vijf' jaren vbofgeöteld. In een ala-usiule van het Verdrag yroxdt gezegd, dat een herziening ,der vijëdesVew diagen slechts door de machinerie van den Folk,ombond kan worden tot 6|ta|nd ge bracht. Deze beplaling is ingela,selht met het oog op, Frankrijk. De ondexteektóng van het verdrag z'al n,a,as de r^eenimg; ylajn Mussolini de -politieke atmosfeer van jEw- TOp.a opklaren en het welslagen der ecouo- scbe wereldcioinf'eren'tia garandeteren. iJapMschc berichten over overwinningen, Folgemis Japansohe berichten hejeflt ëen JiapB.nsche troepemafdeeling in deh nacht van Za.terdiag op, Zondag na voorfduireintdë Cbineielsche aanvallen opi .Hsifelngkóiu dein Ohineieschen Muiur overswhredlen. E|i' oinlt- stond een ernstig gevecht, dat miet .eeln overwinning der jTa-piajmer® eindigde. H)ët blad „Asahi" m-eldrt, dait de Chinee- ze-n ziffh van den Chineeschan Muur zou den terugtrekken. De door de Mantsjoerfjf scire regeering tot gojivernieluk Van de pro vincie Jphol banoeimde gemeraial T-Sjiapg Han-pieink is Zaterdag in de hoofdstad van J.ehol aangeklomon. j De Japüaners moeten v,au plan aijin naar Pieking te trekken. Opi audiëntie bij! den, Pauis. Z. H. de Pauls1 heeft Mao Donald en Sir John Simion in 'n 'private dlidiëntie ontvangen. Do bespreking duiurde onge veer 35 minuiten. Hierbij werd er aan herinnerd dat 'Engeland in verband met de Malthcïier-kwestie gedurende lange jaren bij den H. Stoel slechte door een .Zaakge lastigde was vertegenwoordigd. Verleden week echter is weer ben gezant bemoiemd, 'n „Edel" comité. Eergis'termiddag is op initiatief' van de revol. mevr, H. RolandHolst en jjajof'. ,dood voor een paar uur hulpeloos gestor ven, - water vroeg ze, zij verbrandde van den dorist, Jk sleepte me tot aan de rivier en terug- Zij dronk', st.ak «ven de hand na,ar mij uit, en wais dood.". Hier zweeg hij, en hat was alsof de ijskoude adeim van den dood door de el lendige hu|t heenging, of men den ver- st'ijvenden vleugelslag voelde roeien door de lucht, boven het hoofd. „Goud hebben wij', wat hiaat het ons, dood, en ik ga sterven." „Hoor, Meester Dorxens, als ik dood ben, 'dan .gra.af' even onder mijm. hoofd kussen. ,daar ligt mijn deel „Onder haar hoofdkussen in den grond haar deiel." „Werd een van ons bestolen, dam bleef tocli eene helft nog over." „Neem beide partijen, het is uw eigen goed en .jtomt u toe, rechtmatig toe, wees er gelukkig nee." „Spneiek niet tegen, het mioet Zoo zijn on hot is goed ook z&o." „Maai' nu nog iet®, ik' moiat mij ha,asten, ik' voipl iete o.pstijigen in mijn keel, dat zal hot bloed zijn, dat mij verstikken moet, gauw dus. Hier ik niet veel goud, maar boven de rivier op. aan de bergketen op zij, moeit ge G. Manaioury (aomim.) e,m bjZprekïng ge houden in hotel Knasnaipolsky te Amster dam oim -een aoanilté d'e .vo,rmen van kiinbte'- naars en hoofdarbeidters ter verdediging van hen, die in verband met do politiekein of' socialen strijd worden vervolgd, en meer in heit "bijzonder jjer Verdediging van de gearresteerde sicheipelingen van de „Zie" ven Provinciën". Na uitvoierige di'Siou'Sisies besloot men de aetiie van helt eomité te bepalen toitj het steunverleenen aan de geiarrestocu-de sche- pielingen van de „Zeven Provinciën en aan de slachtoffers j van den politieken toestand in Duitstfhland. Hef coimité zal in de eerste plaats p/roit'eeteeren tegen iedere straf, die de schepëlinigen zal worden opigekgld m figgan die wijze van bereohfiginigvoorts zal contact worden gezocht met Indische ju risten of -evenltjieiel Zal uien een of meer Hollandsohe jurisfen na.aa- _Indië .Zemden olm, in'zooverre dit mogelijlk is, juridische bijstand tie verleenien. 'Dein slotte werd een begtujir gekbz'en. Eicn kenner van Nederland over ons volk. Y,oor de Académie des Sciences morales ■et polit-iques te Parijs heeft Je heer Heniry Asiselin een „moeideelinlg" gedaan over de Psqebologie van het Nedeaiand- sche volk. Naar Reuter meldt, besdhreëf hij! het proces van de vereeniging jier Nederlanden,, dat zijn hoogbapunt vond in da nationale ontwaking in de 17e eeuw, As'se-lin verklaart de troteche «n in Zeker opzicht vinnige Nedexlandsdhe geest uit de oorlogen votor Je o,na£hankeljj'kheid en den strijd tegen de zee- Voorname 'elemen ten van de Nederlandsche psychologie zijn de hartstocht voor omijfhan'kel'ijkheid -en vrijheid an een ingeboren wantrouwen. Zeer realistisch en basdhaiafd, handel gedreven lubbende; met meniSchen over dan heelen aardbodem, zteer fiintvankélijfc vooir wetenschappen, kWsiten ein lattenen, wel ke het eigen genie Verrijkt hoeft, in voort durende sociale evolutie en verzot op vooruitga,nig, biedt Nederland een schouw spel van moreel en materieel evenwicht ■en Van wijsheid van Verstand en ge moed, met misschien een neiging pm tot zichzelf te keeren. 'De realistische geest bateekent volstrekt geen rem voor het intelleotueele levjein:' Nederland telft acht nobelpirijzen en kweekt op schitterende wijlzë de wetenschap van het internationale recht, mia,ar,uit pei-' ging pf' noodzaak' weerhoaidt Nederland zich het Spelen van een rol in de ipolitiek. Hef individualisme pn piarticularisma zijli de k'ra.cbt en de zwakheid van het Nedarlandsche karakter- De o,ndernemings|geest, orje en stelsel- ma, tliglieid zijh Van d'uiu;u.z!amen laard, even als trouwens de democratische geelst, want in dit la.nd Zullen de rechten des1 Vctfks rich altijd weten te laten eerbiedigen. De Nederlander is diep godsdienstig gebleVen en Kaaruiit vlooit het plicbbs- b-eBef' voort-, da.t de Meieste geesten ver vult. Al'kcuienswaardige prijzenpolitiek. Zaterdag iis te 's-GraVenhage onder lei ding van den hefer Veen, een vergadering gehouden van de Neder landsche Steein- koolpnoducenten, het bestuur van de Vier- eeniging van Duitsche slteenkoolverkoo" pers, het Haoildbesrtniur van den Bond van Detailhandelaren en steenkolen in Nederland en afgevaardigden v,an d© Steen kolen-Handels Vereeniging. Het doel der vergadering was onx tot overeenstemming te komen over het plan om in Nederland Zotowel voior de Neder- landsche ,als, de Bujtoche kolen één over eengekomen prij's in te voëren. De prijs voor huisbrand zal hierdoor in Nederiand niet meer door da Vrije concurrentie geiegeld worden maar aan .prijsafspraken van de grootste leveranciers gebonden zijn. De. importeurs van buitenlandsidhe kolen met name uit België en Engeland wor- zoefcen. Eie,n Indiaan beeft Ze mij ge wezen, H,at is de vierde aan dan rech teroever eg is ean rots, aan de bin nenzijde geteektend S. D., niet te vin den voor die 'het niet weelt, gal hoO'ger ein hoioger, én dioht in het woud komt de brom pit de bergrotsen, en valt op igloiud, veie! goud „Ook 'dart is votor u, viopr h lalleiein de Indiaan noemde het de komimgpiepita. Dan 'zijlt gij: zdjik, ma,a.r niet wachten." Ook dit verhaal deed Meeister Doprens huiveiëin, wart schatten- I „Haal liiei- nu maar het goud uit. Eerst bij Kitty." Meester Dorr ens gro ef in de aarde,, en daarbij schoof de wollein deken die het. gela-artdei' doode bedekte pp Zij, en bij deinsde achteruit, het bloed stroom de uit moind en ooreuvreeseilïjk c«m aan ts zieu. Eeu «ogenblik aarzelde hij. Maar d'e gouddorst ovtexwom alles. Ben lederen zakje werd zichtbaar. Hij scharde heit na,ar zieh toe, want dicht bij het lik waagide hij1 Zich niet. Het was zwaar, voor een heele sotm, dat voelde hij. i (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1