u ZATER0AG 18 MAART 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT |n UIT DE PERS Hl ALLERLEI I GEKKE GESPREKKEN I K o 11 ing K i ez'e 1- De gouden tijd voor koning. Kiezer is weer daar. 'n Half1 duizend 't kunnen er ook duizend wezen, want we zijn den tel kwijt) liefhebbers voor een Kamert zetel, dienen zich nederig bij Zij» (Majes teit aan. .Vij'ltig partijen dingen om tfij'n gunst; erkennen hun schatpdichligheid dfl'reeren nederig hun cijins. Al wie het weet e* wie weet het niet tegenj- waardig.? heelt zich gehaast een partij te vormen Wet een program, uitgeschr^ ven in het waarachtig.belang van koning Kiezer. De goeierikkenDemocratische lijnr- stokken zijn in sterken mate uitgezet nationalistische klokspijs is er volidoendo voor 'n diner met zeven gangen; fascis tische vogelaars zijn op het appel met en zonder „bezem'' doch ailem'aal' voort zien van slagnetten. „Snijders, de genet- raai," heeft een extra portie cosmetiek in zijn isnorrepunten gezet en het grqotj- tenue aangetrokken; mijnheer Lampet je; alio je maar eens 'in de vier jaar' hoort noemen, is, weer present; proeft Veraart dient zich o, wonder vriendelijk aan en lacht naar iedereen "behalve naar dhr. Meertens van het vrije karnbedrlijjf Omdat het niet boteren wilde tasschen hen twee. Plaatselijke praatvaars dringen naar vo ren; menschen die het „zoo raak kunnen zeggen" huppelen kittig aan het lijntje; de eeuwige vitters stellen thans eindelijk „de daad'' waarnaar men hen zoolang vroeg. Ze wipten op eeu lijst om koning kiezer en zijn land te redden van den afgrond. Gewillig staan ze gereed: één wenk en ze vliegen door het vuur. .Wen1- schen.? Sjouw waschlijlsten aan; ge krij'gt er hun zegen op. .Vermdndering.van be lasting; atschaffing van jachtrecht; vrij ontbijt met koffie en 'n 'banaan; regee,- ringsbioscopp met gratis J.oeganê'; hanen- gekraaivea'bod; opheffing der grensbewaf king; vrijhandel; tariefWuien; gesloten ramen bjji radio-mhrziekafschaffing van het leger; staatspensioen; socialisatie; al gemeens dienstplicht; achturigs arbeidsi weekongedwongen spel van maatschapf pelijke krachtenpermanent-wave voor lederen radio-,omroepsocialisatie, enz1, enz'. Ge hebt maar te kikken, koning Kiezer en uw Kamer-dienaars; schieten toe. Neem de grootste blaffers; de nijdigste bijters: ze kwispelen van vriendelijke toegenegen heid en eten uit de handtenminste tot 26 April, Laten wij! thans' onze kans waarnemen. Nu zijn onze a.s. woordvoerders geheel en al oor. Het ijzer is momenteel heet van goeden wil; laten wijl het smeden voo,r liet afgekoeld is! Critici zullen mogelijk bits opmerken dat alleen de gekken in vreugde plachten te leven bijl het veel beloven en weinig geven. Och laten wij' maar eens doen als of. Het zou trouwens niet hoffelijk' zijn om wijzer te sehlij'nên dan jjl die gelegenf heidsstaatslieden, welke Woensdag zoo minzaam hun regeergaven aan de voeten deponeerden van koning Kiezer! i LTEKTJIK. „Daar was je al bijna, aangereden. Stout kind!" i ue juf liet 'de riji kinderen w.eer pas- eeeren tot zie achteraan haia.r eigen plaats kan innemen. Hlonderd mieter verder was de woelwater van 'n Oorry. J'apikse allo gevaar al wieier vergeten. Heit stoeien en duwen met haar nevenbuurtje was al weier aian den gang. De juf zagi 't wel, Die Oorry. wns waia.r(lijk' 'n lastpteitjie. En ja zou al 's strenger optreden, maar de vader was zboi okbehbriijk om 'direct bij heit sehoolhoiofd te ktamen protesiteiereo, Die had hiel aanhoudend over „s'tanden"- Bcholen. Goddank, daar waren ze al bijna weer aan 't eindpunt ,de Zuidei'dwarsstraia-t. „O God, CoxryJ" Als 'n bliksem was 't gebeurd I Coxry Japikse deinsde gichelend en stoeiend vam liet trottoir. Op hetzelfde moment draaido 'n auito uit de ZuideirdwarsstraatJjuif- itouw de Smilde schoot naar voren. Met 'n koenen sptrong was ze nog bij Corry, greep het kind bijl den arm en'n Gil van angst en pijn. 'in Felle slagKrie- piende auto-remmen Tegelijk vele deu ren en vensters open. De overige meisjes stonden veirweiz!en en half-huileind op 'n kluwen gedreven'n Cbaiuitïeur die als 'n raz'ende 'n particuliere woning .binnen rende om te teldtaneeren. Toen de eerste piolitie-agent zich 'n weg, baande 'naar voren, zlag Ipij twee schijnbaar levenlooze lichamen cup het as phalt kiggen juffropw de Smilde en Corry. Japikse. j l Ze waren opi dezelfde ziekenzaal terecht gekomen, de onderwijzeres en haar leerlin- getje. Dagen lang was het erg geweest met juffrouw de Smilde. 'n Heel zware hersenschudding. Corry was er minder erg aan toe, ofschoon de vleaschwonden en hot erg gekneusde beentje nogall koorts hadden verwekt. Juffrouw de. Smilde moest voor Be zoovedste maal 'kijken naa,r do krant, welke de zuster opi het tafeltje ha,d gazet, zoo, dat 'z'e den 'kop va.n het artikel goed kou lezein„Schoolkind overreden. Kra nig optreden Van een onderwijzeres". Zoo'n heldendaad vond ze 't nu zelf niet. De zuster moest die kra.nj, maan opruimen. Aan het eind der zaal hoorde ze man nenstemmen.Da.t was nat.. Zie je wel, pater de Koning. E,n die andere man, die. zoo 'druk toet. de zuster praatte AVa.t was 'dat ook' 'n bekend gezicht (W aar had 'zeO Hieere-jee, Corry's vader. „Zeg Corry, daar heb je paps, kind. Da's aardig hé!" Maar paps keek 'heel ernstig. Hij pro beerde mot z'n kistjes gedempt te loo- pen en foeterde daarom in zichzelf over de groisae-oaisse-slagen welke hij ondanks alle inspanning toch nog met z'n „onder danen" maakte. Hij ging aan Corry's bedje zitten, on derwijl de kapelaan en de zuster infor meerden naar juffrouw de Smilde's voor uitgang. Benige minuten later r.aakte de grove 'J apiksei bedeesd de ruwe palerepi.1 van den kapelaan „Toe nou, Eerwaarde Het zat hem opi de maag en 'daarom mo.t'st heit er af, hoe vluglger hoe liever. J uffroiuw de Smilde, ik vrij bedoel ik. wij kwamen samen met 'n boodschap voor u; J'apdkse on ik. Een paar dagen voor u, enfin voor het ongeluk) heeft J'apikse gezegd maar u moet het hem niet kwalijk nemen „Noem 't kind maar bij zijn na;a,m, eerwaarde," schoot Japikse uit, „maak mo nu niet mopier dan ik ben pf was. 'k Heb uwes gemeen bekladdend, juf frouw. M'n groot» bek voorbij gepraat. Ik beweerde dat uwes nieitls voor de min dere lui's kinderen over had. Da's gemeen» onzin van me geweest. Ik vraag wel beleefd... „Ach k'omi toch, vader. Zoo erg is 'it toch niet hé? Ciorry en ik beginman er nu 'n uitstekend lui leventje van ia schejpiem Niet waar, Zuster)?," „Ja, uwes is 'n engel, nou weet ik 't wel. Maar a,ls dat niets is, wa.t U. voor Corry gedaan hebt, dan, dan." Japikse's lippen trilden zenuwachtig. „Ik dank U duizendmaal uit den grond van m'n hart, juffrouw. Ik' aal nooit ver geten. m'n lieele leven niet, dat U. met riskeering van uw eigen leven." „Stil toch, Japikse, je- «verdrijft liet, werkelijk." „Nee, om de dood niet. Zoo is hot. Da kianten hebben er vol va,n gestaan- En ik heb eergisteravond tegen de propagan dist van onze. vakbond gez'eigd, dat-ie z'n kakementen op' makaar moest houden over standen-scholen emzooiwoort®. W.ant dat ik 'm anders. Ze hebban me 'fc lokaal uitgesmeten, eerwaarde. 'Maar 't goieft niet, ik', ik hoor er niet', dat. begrijp ik nu wel" Da's 'n gpeid besluit, nietwaar juffrouw de Smilde. 1 l De juffrouw knikte instemmend. Maar Jiapikse toornde verder „Maar die magere scharminkel van 'n propagandist krijg ik ovengloed nog w.el onder vier oogen. E,n dan zal ik '111 nan zijn verstand brengen, dat-ie.... enfin...." („SclioolbeiSt.") C. L. POLDERVAART Mr. Fcck aver de Katholieken. Opi de vergadering van den Vrijheids bond heelt de voorzitter, Mir. Boek, ge klaagd over de sociaal-democraten, op wie niet te rekenen valt. in, den strijd vooir nationale eenheid. De heer Fuck heeft de vrijmoedigheid gehad hieraan toe te voegen, dat ook de Katholieken voort gaan, met onze volkseenheid meer en meer te verbreken. .Wij hadden verwacht, dat een zoo; hoog staand man als de oud-gouverneur-gene- raal z'ou kunnen inziein, dat organisatie, met het doel, om eigen beginsel in het nationale leven tot zi,n volle recht te doen komen, nog volstrekt, niet. behoeft te be- teekenen een verbreken van de nationale eenheid. i Juist he.t nationale belang kan daarbij zeel' zijn gediend. Misschien zou de heer Foek bij reinig nadenken tot da comclusda kunnen komen, dat het. bestaan van Chris telijke en Katholieke vere'enigingen op ver schillend gebied wel degelijk aan ons nationaal belang ten .goede is gekomen. Hij. Zou daarbij werkelijk niet heel ver in de historie behoeven terug te gaan. Maar hij is niet de eenige, die dit nog niet volledig blijkt in tie zien. Zelfs personen in verantwoordelijke en leidende positie, die; in hun onmiddellijke omgeving kunnen coustateeren, tegieu wel ke funeste invloeden het Christelijke en Katholieke vereenigingsleiven een heilzaam, om niet te zeggen noodzakelijk, Jegten- wicht biedt, vertoornen opi "dit punt een even onbegrijpelijke als noodlottige blind heid. „Msb." „Elegant sarcasme". Minister De Geer heeft op de. algemeene vergadering der Ohr. Hist. Unie1 t« Am sterdam een rede gehouden, die niet alleen den christen en den staa.tism.au, maar oris den slrijdvaardigen parlementariër, voor wien het debat met den tegenstander een ba rtverkwikking is, alle eer .aandoet. Hij verklaarde, niet den indruk te heb ben, dat alle Parlementsleden voldoende hun verantwoordelijkheid beseffende leer is wel goed, maar 't leven laait t-e wen- sehen over. Aldus de Minister, die zeido daarbij1 in bijzonderheid te denken la.au een fractie der linkerzijde, die, tijdens het jongste begrootingsdiebat, bij de algemeene beschouwingen aandrong op sterke be zuiniging, terwijl, toen de concrete, 'dek- kingsmaafregelen aan de orde kwamen, de ééne spreker de. bezuiniging bestreed bij Defensie, de ander bij Onderwijs, de derde bi„ de Volksgezondheid, de vierde bij Justitie, Dat het niettemin met de loer in orde bleef, bleek gelukkig Icbrt daarna, toen een nieuw belastingonilwerp' 'werd inge diend en iiet orgaan dier fractie schreef, dat boter dan z'waardor belasten ïtou zijn: „bezuinigen". 't Is een model van elegant sarcasme. „M!sb." De kracht der insecten. 'n Amerikaanseh wetenschappelijk tijd schrift bevatte .een zeer merkwaardige verhandeling van den heer James Weir over de kracht der insecten. De schrijver zegt daarin, dat in het al- g,ïnecn de lichaamskracht der verschil lende diersoiortpn omgekeerd evenredig is aa-n den liehaamsomvanig. Zoo is de kik vorsen naar verhouding sterker dan de mensoh. jle vlooi sterker dan de kikVorsic'h. De volgende proef' toont dit 'duidelijk aan. 'Een schallebijter lia,d de onbescheiden heid opi eep. avond zoover gedreven, zich in dei kleeren van den heer .Wieir te nieste: len. Deze, die den aard va,n Jen imdringer niet kende, wilde hem mat de hand ver wijderen; hij' geraakte echter met het einde van den wijsvinger tmsschan de scharen van hat insect beklemt, dat zoo sterk' aankneep, dat de tu'sschehkioimst van een ander persoon nioodig was, om het tot loslaten te noodzaken. De heer Weir wreekte zich, door het insect, op zijn beurt gevangen te houden en het tot zwaar werk te verooideelien, met hef doel ,zij'n kracht te. meten. De eerste straf was dan, dat het voor eien blikken Wagentje wierd ge'apumn'en door tweie draden aa.n zijn lichaam yasih gelijmd, welk wagentje 58 g'riam Nvoog. Door deze wijze van inspannen bleef het insect geheel vrij! in zdjln beweigin|gen. Ofschoon het insect zelf 18 decigram woicig, kon heit 't wagentje zoover voort bewegen als het ruimte voor zich had. Toen werd 15 gram hagel in het wagentje g„daan. Merkbaar voelde het insect, dat de last zwaarder was, maar het kon dien toch zeer goed Voortbewegen. Eien nieuwe vermeerdering van 15 gram hagel depd ncm de grens van zijn kracht bereiken, ofschoon het oiok dezen last nog t.weo centimeter verpalatste. Over dien af stand 47-maal zijn gewicht verplaatsen is een taak, waartoe geen miensch in öhaat zou zijln. Naar v,erhouidinig zo.u een main, die 100 Kg. Weeigt,, met één 'hand hét gewicht van een ton moeten kunnen, opi- heffen. i Een tweede pii'ori' heeft de heer Weir genomen met den j"hinooero,sk®ver. Dit insect heeft een merkwaardige kracht, 't werd voor hetzelfde, wagentje gespannen als de schallebijter; de heer Weir deed er 30 gram hagel in, doch de last werd met liet grootst» gemak verplaatst. Een zelfde hoeveelheid werd eraan toegevoegd; dezen keer was er eenige inspanning merkbaar helt insect moiest een ruk geven en toomde, dat de gewichhsviermeerdering zeer gevoe lig voor hem was.. Toen opnieuw 15 gram bijgevoegd Werd, scheen het de kracht van hef insect te boiven te gaan, maar onder electrisc'he opiwekkinig .spande het zich tot liet uiterste iu en verplaatste de vracht van 1.20 gra.m ovler een afstand van 5 millimeter. Hlat insect zelf Woog fil/2 gramhef verplaatste dus een ge wicht, dat 18-ma,al zoo groot was als zijn eigen gewicht. Eien man van 100 Kg:, die hetzelfde zkxu willen doen, zo» een geladen wagen van twee ton gelwicht moeten kun nen voorttrekken, terwijl voor de helft van dit gewicht raad® twee sterke paarden nocdi'g zijn. Reclame Voar een Opera. Het blad l'Europe aïtie-te verhaalt de volgende .aneikdote: jMen speelde in het Casino te New-York een opéra-eomiqne van Engelschen o,or- sprong,g enaamd Fkujodora. Dit 'werk, dat voorbestemd scheen put te vallen, werd zeer koel ontvangen. Maar er gesehieddo iets Zonderlings, op het oog, maar dat werkelijk een machtig rcclamemiddel bleek te zJijm. Op een goeden morgen kondigde de di rectie op een aanplakbiljet aan, dat de middagvoorstelling geen voortgang zou hebben. D|e verslaggevers der bladen gin gen naar het theater om de oorzaak te vernemen. (Die directeur ontving hen en ileelde hun mede, dat de '^ter van het ge zelschap, juffrouw Edna Wallace Hopper, er op slaande de wedrennen tp Brooklyn te bezoeken, voor dien middag de geheele zaal had laten bespreken. Om zijn medei- deeling te bevesfigen, toonde h'ij' een cheque van '$1700, die de actrice hem' daarvoor ter hand had gesteld. Denzelfden avond verhaalden alle kran ten dit meesterstukje in haar avondedities en gaven een reproductie van de cheque van 1700, waarmede de actrice liet recht had gekocht, om de voorstelling niat te doen doorgaan, waardoor zij' in staat was de wedrennen te bezoeken. De vinding van den impresario bleek vernuftig; van dien dag af waq de algq- meenc belangS|teliing opgewekt en volle zalen bozlorgden aan de «.ter en .aan de opéra-'c'omique een volkomen ^ucces. H e muziek o,p> gevangenen werkt. In d'e gevanigieini'S te Butzbach (Hes®em) werden ec-nigen tijd concerten gegeven om la onderzoeken hoe de gevangen,an reagpe- reii op' de veirsc'liillende soorten muiziek. Men stride een aamtial vnqgen, .welkh de gevangenen zouden beara'twoorden, B.v. welke gevoelen® in hen kwamen (vreugde, droefheid, overdenkingen, herinneringen,, toekomstgedachten), door welke muziek ze hat moest worden getroffen (muziek zon der woorden, muziek op woorden gezef, muziek met geestelijken ol' met wereldlij ken tekst), welk' instrument bet liafejl werd gehoiM'd, (orgel, piano, viool, cello, blaaisinstrumeniten enz.) en een aantal meer. Tot sfoit ward gevraagd Oif 'de muziek' als vergemakkelijking ya,n den arbeid, als k'almcerend middel of alls op windend middel werkte. lie iiiUttamsit van deze enquête was zee,r belangwekkend. Nanist een groot aantal gevangenen nl. die zich met .dank baarheid en vreugde eu somls ook' met weemoed, oWer de muziek hitten, warp-u er ook enkelen, die verzachten de Koistep voor muzikale bijeenkomsten te besteden voor verbetering van de verzorging. Een kleine groe.p van gevangenen verzette zich hartstochtelijk', de centonigheul van hun gevangftnisschap' te verbreken door muziekuitvoeringen daar vooraanstaande kunstenaars. ,,lk' kan het gevoel niet van mij afzet ten," zoo schreef een gevangene, „dat deZe geheele zaak slechts ten doel heeft verdriet en weemyed in heit oneindige to vergrooten, waardoor de reeds Zoo vol doende gekwelde iedere hoop voor het verdere leven moet Verliezen. Of moet de muziek dienen, om de reeds uit diepe Wonden bloedende ziel nog meer murw te maken." Ben ander schreef: „Zoolang ik naar de muziek Juister, maak ik allerlei goede plannen, maiar nauwelijks zijln de tonen verklonken, dan is het mie, alsof men tai) alleen het hart wil zwaar maken,, als wilde men mij toonen, wat ik had verhu ren. Ik voel dan de haa.t ik vraag vergiffenis tegen de heeren, en allo goede gedachten zijn weg, en alleen mijn ellende en wee zijln gebleven." Een deirde gevangene merkte opi: „Mu ziek stemt mij, in liet eerst, vroclik, oor tot nadenken, rnlaar dan komt droefheid over me, welke bijna tot wanhoop voert. Onderdruk ik de trelurige gedachten, dan neemt het wraakgevoel de overhand. Ieder re (muziek kon mijl, .alls: vrije tua-n, bekoren, maar al® gevangene haat ik haaar." Historie. Lodewijk 'XIV, Zoo vertelt men, was heel erg bevreesd voor den dood. 'Zijn omgeving had orders en vermeed elk Rler sprek' waarvan het onderwerp; dit thema tod .grondslag ha,d. Maar toen de koning eens de kerk bezocht, lieit de kapelaan zich meeslepen in zijki rede de woorden te gebruiken: „Alle menschen moeten' ster ven I Een blik uit het gevolg van den 'Isoninig deed hem' begrijlpeo, dat hij een fout ger maakt had. In groioiten angst wetnldde hij izieh direct tot dein koning en her haalde: „B ij n a alia mcinschen moeten; sforvem 1" Aan bot Fnansche hof' was de Markie zin de Pompadour aUesbehalve bemind. Zeü's de hofprediker school' zijln gevoelens ten aanzien van de: markie,z'iim niet ander stoelen of' banken. O,pi een dag liet; de ko ning hem indirect 'door een kamerdienaar verzoeken de markiezin in zijln gelbaden te gedenken. „Dut doe ik al," zei de geestelijke rnsj- tig. „ik bid eiken Bag: en verlos ons van do kwade!" Onze kimderspelen. Reeds in de oudste tijden hebben de menschen getracht spelen te vinden om de kinderen bezig te houden en zich licha melijk te kunnen ontwikkelen. Als het oudste bewegingsvel, dat ver moedelijk in China z'ijii oorsprong vomid en dat over dp geheele wereld werd var- breid, kan men het steitenlooipen beschou wen. Hot is nu uit de mode. (Wellicht even cud is het schaatsenrijden der Noor- sche Volken. Interessant in djt verband is de vondst ag.n het einde van de vlorige eeuw bij Spandajtt. Men vond daar een schaats uit het boen van een piaiard vervaardigd. De. so'haiaits werd beschouwd als .afkomstig van paalhwuWbewoners dei- omgeving ongeveer 1.000 jaar voor Chris tus. Schaatsen uit boenen waren tot heb midden der 13e eeuw in gebruik'. Eerst in dien ti,'d voerden de Hollanders de, schaats met ijlzier vervaardigd in. Ook het skiloopen, een typisch Noiorsebe sjort, stamt uit dezplfde periode als het scnaatsenrijden. Balspelen, zooals we ze nog in ver- «cnillende varia,Jies: kennen, werden eerst in os o-udc Griek'sche kronieken vermeld. Golf, tennis en croquet warpn reeds vroeger bekend en zouden van Assyiri- sehen oorsprong zijn, maair dat staat niet onomstoioitelijk' va-sit. Daarentegen werd van liet voetbalspel eerst door tijd'genoio- ten der Italiaansohe renaisisiance gewag gemaakt. Het schijnt vroeger ook zeeir Id trek' te zijn geweeist en uitvoerige versla gen van de wedstrijden bewijizein, dat metn, evenals nu, heel belangstelling ha,d voor het spel. Evenals onze kinderen reden de jonge Grieken en Romeinen opi stokpaarden. Heit oplaten van vlieigqrs was bij de Ohineeeem een zeer verbreid en buitengewoon po- palair spel en kwam blijkbaar eerst later in de mode. Poppen met beweegbare le den, sprekende oogen en echt haar vond men reeds in den eersten tijd bij! de opgra vingen in Egypte', evenals in Italië. PiJjredicten van de g iidniijaeu. De mijnen op den Witiwatersrand in Zuid-Afrika zijn de; Voornaamste goaidpro- cbjceenende mijnen der wereld. Het- belang, dat in het' goud gesteld wordt, dat jaar lijks voor een waarde van 45.000.000 uit de mijnen gehaald wordt, is van dien aard, dat zelden gewag gemiaiakt. wordt van andere; mineralen, die tegelijk met het gele metaal gevonden worden. Het is een feit, dat weinig menschen weten, dat dn mijnen iets anders dan goud pmotdu- ce-eren. Onder deiz'e andere mineralen zijm diamant, zilver en iridium van economisch gewicht. De enkele diamanten die soms in het gioudhoudend erts gevonden worden zijn van zeer fijne kwaliteit en behalen steeds goede prijzen. Bovendien isi het goud gemengld met 10 proeent zilver-, dat v.an hat goud wordt gescheiden. Do hoe veelheid iridium, het metaal dat gebruikt wordt Vo,or hat maken van de zucht e punten van onze Vulpenhouders wordt- ook in verbinding met he.t goud gewandein. Hét grootste gedeelte, van den wereldvoorraad van iridium wordt, inderdaad verkregen uit da goudmijnen van den Witwaters- ra.nd. De voor den gék gehouden Lehar. Titans is Léhair, de componist o.a,. van „die lustige .Wifcwe", wereldberoemd on heeft zich afgewend nog „piremièrekoorts" t;e hebben. Maar "n Meine dertig jaren geleden was het anders. Toen stond Léhar aan heit begin van zijn Boopbaain en van zijn roem. H.ij was een onbekende kleine Hongaarsche militaire ka.pielmees- fer. die' zich de boe-non .uitdiep om zijn eerste „compoisities" aan den man te brengen. Eindelijk was het da.n z'oo ver. De repetities van zijn operette „Wjeen- sohe vrouwen" worden in een .Wjaenseh theater uitgeschreven. Lchar Wia® geluk kig. Toen kwam de plremièrekloorts «in do kleine kapelmeester- wachtte, nu eens „he melhoog juichende" en dan „tat stervems bedroefd" op do .eerste voorstelling. Zijn vrienden, «eni yraolijlk geizielschap, kenden ziijin toestand te. goed am hadden den angsitigen kapielm-eesiter uitverkopen om eens den sploit toet hem te drijven. De dag van dei eerste voorstelling waa aangebroken. De kjeine kapelmeester had koorts van opwinding. Zijln vrienden lie pen met geheimzinnige geiziohteln rond en glimlachten vergenoegd- 1 De première had een: geweldig groot succes. Het pluibliek appiandiseerde geest- diiltig.. Léhar was' gelukkig, maar begon toen weer over het sudcies te piekeren. „Ja, het publiek is tevreden," zei hij, „maar de pers.W.a.t Zal de pers «r van zeggen'?" In zijn angst besloot hij1 daar om. het verschijnen der morgenbladen in zijn stamcafé af te wachten. i Hi, ziat in den kring van zijn! vrienden, H,oe langzlaiam k'riolp'en de uren! Jeder uur leek hem een eeuwigheid. Eindelijk werd het 4 uiulr. 1 „Nog twee uiur, dan heb je de bladen," zoo' troostte men hem. 1 'Toen plotseling, sprong een' der jour nalisten opi, sloeg zich zacht vxwr het voorhoofd en zei: „Ik heb het... Ik ken een krant enverkbopep, die reeds om 4 uur Be bladen ontvangt. iWij zullen hem telefoneeren en vragen voop te lezen, wat de critici van de operette zeggen." Léliar vloog naar de telefoon. Al da anderen hem na. I Men deed net, alsof de krantenverkoo- p.'er werd opge,roepen, maar het was een café naast het hunne, waar een der sa menzweerders de jrol van den kra, a lea ve rkoo per op zich had genomen. I Deze .tqonde zich geneigd, «enigie kritie ken aa,n den omgeduldigen componist Votpr te lezen, Hijl 'begon: „Neue Freie Presse". Be richt: „Weensoke vrouwen" heet de ope rette, welke gisteravond voor heb eeirat werd opgevoerd. Wij' konden met «en nieuwen eomFonist kennis maken, maai wij hadden evenwel niets Verloren, .wan neer wij geen kennis met hem hadden ge maakt. Flauwe en vervelende rnuriek." Léhar werd bleek en de vsnneenda krantenverkoopep la» varder.:. „Der Tag".: „Wat in de muziek der „We,en9c-he vrouwen" goed is, is niet nieuw en wat nieulwi is, is niet goed. Jam mer voor het goede libretto." De kleine kapelmeester begon te sjd- deren. De telefoonhoorn viel hem uit zijn hand. Hij viel op een flboel meer. De grappenmakers omringden hem mat deel nemende gezichten. Léhar 6leepite zich met moeite naar da tafel en bleef in gedachten verzonken zitten. 1 1 - 6 u,ur in den ochtend. De kxantenver- koopers komen met de eerste bladen. De componist was heel niét nieuws gierig meer naa,r de kritieken. Miaar o.p aandringen vair zijln vriendfni las hij toch de b£oordeelingen. Als geëteotristeerd sprong Léhar op: „Succes, Sul0e.es" schreeuwde hij- Vergeten waren d'e twee uren van teleurstelling. En ter belooining van de goedgeslaagde mop', waarbij hij de „lijdende" held was geweest ,liet hij Qjn 6 uur in den morgen champagne aanruk ken. 1 Modern b u w olijks a a n ZoekBertha, vandaag over drie weken ga, ik'trouwen; kom' je ook op mijta bruiloft 13 Met wie ga je 'dan trouWen?, Met jou! 1 JGoed, dan kom ik zéker! j - j Identiek'. Dfaor de rechtbank wordt per brief aan den burgemeester van een provinciestadje gevraagd, of de in zijn plaats wonende Johan Mulder identiek ia met Johannes; Mulder. D;e burgemeester antwoordt: „Wïjl hebben hier tea- plaatse twee Mul ders;: de éen, Johan Mulder, woont in de Hoofdstraat n». 60, en de luidere, Jo hannes, Mulder, in de Hoofdstraat nio. 25 beiden kwartaal zuipen; dientengevolge 'kan men wel zeggen, dat zé identiek rijk-" 81 „Titj-Bits," z'ette onlangs het verschil tusschen een Emgelschman en 'n Schot als volgt uiteen: „Als de 'Eingelsschman bemerkt, dat hijl zlijln haar begint te ver liezen, Ban kaapt hijl Mure middelen om! dit kivaad te bevrijden ,en komt 'dan zuchtend tot de overtuiging, dat ee niet helpen. Begint, daarentegen, de Sfchot waar de nemen, dat hijl kaalhoofdig Wordt, dan Verkoopt h'ij' zbo gauw mogelijk' Vij'n 'kaïn en haarboo-sjtel.'' i 1 j 1 „Pa," vraagt de kleine Frits, „wat ia het eigenlijk, „le coeur" of .,,1'a coeur-",?;" „Allebei fout. Likeur 'heet het natuur lijk 1" 1 1 1 I, „'Wat voert ge daar eigenlijk uit?" „Ik 'probeea- met 'n oud scheermes aard appelen te schillen, ma,a.r het gaat niet al te bes,t." „'Natuurlijk' niet. Ge hebt vergeten ze in te zteépenl''' 1 I I I 1 i 1 In een tramwagen, die zijn laiatqte nacht rit maakt, zitten ér twee, die aardig bo; ven hun theewater zijn. K...hunt II m'...mfe oolk' z...eggen, hóe Iaat liet is?, vraagt de een. Die ander haalt oen lucifersdoosje uit z'ijh zak en zegt: J...jawel. iWloensdag. 1 D...dank II... dan m..móet ik hier uit stappen. Mag ik U een sigaar aanbieden'3 Neen, dank' U. Ik heb juist1 vanmorgen gezworen het rooken af te schatten. Nou, steek' 'm dan in uw z'ak' vojoir morgen.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6