Tweede Blad ZATERDAG 18 MAART 1933 NIEUWE ZEEKJWSC.iE COURANT V Prof- Veraart over onze eenheid. FEUILLETON In twee werelddeelen. KERKELIJK LEVEN MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 75 ct. Laxeer-Ta bietten 60 c«. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. ONTSPANNINGSLECTUUR Proï. yemrt'dfe "1 eenheid der katholieken op pp> rein te breken, pcbreeff nog.wet zaoi heet lang geledenovZ h*** .van dromde eenheid, in #1 -politieke studiën het V0S%ftnndige geschiedenis van Ne- dedand bracht de Ka.thoheken tejfeen. De eenheid, die onts,tand, gaat uit boven lalle concrete vraagstukken. Hier heeft men het recht van een unio mysjtwa. te Spreken. Waren in het verleden verdeeldheid over persoonlijke dienstpMit en M* leer; plicht geen redenen am de Katholieke Staatspartij: te splitsen, in het heden #1 Bedrijfsorganisatie of' Ontwapening zulks redenen evenmin. Efehtor- onder voor waarden! Die eerste voorwaarde is wel deze. dat de IÏ.-K. Staatsjpartij' geen enkel van dio vraagstukken uit den weg gaat. Kien tweede voorwaarde isj: dat over het pro gram, dat ten slotte tot stand wordt gebracht, een algemeene overtuiginS' be staat en de minderheid zich loyaal bij de overgroote meerderheid neerlegt. Er moet in dit verband op worden gewezen, dat de redenen om de staatkhw dig-oro-anisatorische eenheid der Katho lieken in de R.-K, staatspartij te be waren, ook al werden er groote fouten gemaakt in de leiding, de laatste jaren nog z'ij'n toegenomen. Daar is het' merkwaardig teeken van liet veld winnend anti-papikme. Daar is ook de ontaarding in anti-christelijke» zin van ons! openbaar leven. Diaa.r is bovendien bet zeer reëele gevaar voor de ontwrichting van onze wetgeving in o-n- christelijk'en zin. Dat alles en nog veel meer werkt er toe m'ee om de Kathol- lieken van Nederland in een staatkundig- organisatorisch verband Wijfeen te hou den, ook indien er vo«i' velen redenen zou bestaan om' uit te treden. „De vraag dient dus gesteld: „Is het doelmatig, dat de Katholieken van Ne derland in é^n staatkundige organisatio bijleen blïjiven?," Reeds) "werd deze vraag gedeeltelijk behandeld. Er werd gewezen op het nieuw veld winnend unti-papispie. Er weid gewez'en óp de gevaren, die onze wetgeving bedreigen. Ex werd He wee zen op de ontc-hrisfelijking van onze sa.- menleving. Reeds, ontwikkelde ik 'de nood-- ziakfelijkheid -van sociaal-economische ont wikkeling voor onzen tijd onder leiding der katholiekl-staatk'undige gedachte. Maar er is. meer te noenfen. En dan wijs ik op de noodzakelijkheid voor het behoud van een gezónd volksleven, van het bestaan van volksjpartïïjfen, die alle rangen en standen der Maatschappij! omvatten. Goe de wetgèving voor het sjodaal-oconomisehe kan slechts tot stand komen in &olidaxis|- tisfihen geest, d.w.a. indien met alle recht matige belangen van alle groepen reke ning wordt gehouden. In'de partijen moet ten alle klassen der Maatschappij elkaar ontmoetende rijk geschakeerde samienj leving moet in de politieke partij' haar jalfV spiegeling „vinden. ,Wie dit onmogelijk acht geeït toe, dat de versjchillende klasgen en standen reden hebWen "om' elkaar' niet iD de hogen te zien. Maai' als dat z'oo is, be; teekent dit ook vroeg off iaat ontbinding. Men ziet: een overvloed van redenen van doelmatigheid voor de Katholieken va» Nederland om1 bijleen te blïjfven. Dat bijeen blijven bteteekfent niet, dat WijPcen partij zouden bezitten, waarin wijl hef ooit allen eens worden. Zulki een partij! is onbestaalnj baar. Maar voldoet de Rj-K. Staatsjparflij tian de voorwaarden, die ik' noemdegeeft zij i'uime gelegenheid tot het behandelen der groote vraagstukken van onzen 'tijd, 'forceert, zfij niet bepaalde programpunten, maar legt zij 'zich veelm'eer toe op1 een communis opinio., en toont zlijl 'ten slótte dat zij de partij! is, waarin vooral de ontj- wikkfelings.behofef'ten onzer kleine luydeu worden bevredigd, dan zal gedurende on'aif1- partij in bloeienden toeS|tand hier te lande zienbaren langen rijd een R.-K. Staats- bestaan. Historie en doelmatigheid Wep'alen üiaar aanzSjh. "Andere gronden móeten wor den afgewezen. Dezfe gronden zijn echter voldoende om ons "te doen begrijpen, dat alle Roomsch-Katboliekón van Nederland, die de eisjchen van onzen tïj'd verstaan, in de R.-K. Staatspartij! thuis- hoore-n." r= VAN HIER EN DAAR~^ .Waar de aarde beefde. Californië, dat door zbo'n zware ramp is getroffen, staat bekend oni rijn omge- evenaard natuurschoon en zSjin: mild kli- 39 Meester Dorrens stak licht op, volgde den Wenl! en vond het lampje, <?n weldra verspreidde het ,een zwakken schijn. „jxth, .Mijnheer, kom hier, hier dicht bij me, gij hebt niets te vreezen, ik' Wen machteloos, ik ga sterven, sterven", kreum- n« de stom. In een hoek lag op een armzalig leger ■een uitgemergelde gestalte, en toen Mieea- ter Dorrens de» schijn van- het lampje liet rondgaan, zag hij! in den hoek' teg-en'- nver het eerste bed, een tweede, met 'n onhewetgelijke gestalte. „Zie daar niet ,m|eeT naar om, rij is 'Wd, dood, en ik ga etervlen, sterven. God hebhe meddijden met mij, arme, arme man." Het was zloo'n hulpkreet ,zoo iéts ont daans. zoo smeek'end, zoo hulpeloos ook, dat Meester Dorrens iets ovetr z'ieh voelde gaan, waar hij' ziich zelven geen rekem- echaip van kon ge-ven. Wat ging hier geheureri?, Dat er iets maat en kan mót recht een a.ardst-h p'ara- difs worden genoemd. Calilofrnië, en voor al do streelt waar de aardbeving heeft ge woed, is een der pkaóhtigslte streken deir aarde; zi beeft liefelijke dalen en groot-' sfehe, .uitgestrekte bossjchen, welke zijn begroeid me>t bóoimen van- soms meer dan 2000-jarigen leetBfcijtd. Het klimaat van California herinnert aam dat yam de Itas liaia-neehe Rieviema, 'en nog zuidelijker kuisten. Men-kent -e,r alle overgangen van de'kust van den Stillen O'Oeiaa», tot u.a,n de be sneeuwde toppen der hooge Sierra. In de vroege morgenuren Strijkt een gema tigde bries ui-t zJee óver het jand en Ver jaagt de nevelen, terwijl 'des avonds de wind uit tegenovergestelde richting jvaait, d-us van de bergen, en de nachten ko-el maakt. WimterHeieiding. is in Oalif'oirnië niet bekend éh do rógantajld onderscheidt rich alken m-aar door zijn groeizame buien van het overig© jaargetijde. Men heeft uitgerekend, dat ar hicr,elechts 39 dagen in liet jaar zijn waarop regen yalt, terwijl nog 28 dagen zijn, waarop hot Vooral des morgen® eenigen tijd mistig is. Aliep bij eengenomen kan man1 in Californië du-s rekenen op minstens 300 dag-an in heit jaar van vollen Zonuesohijm. De jongste aaffdbeving is wel de he vigste geweest, welke ,aoii heeft plaats gehad. Voor enkele jaren is Santa Bar bara, ongeveer veertig mijlen ten Noarde® van Los Angeles voor een deel verwoest en in Los Angeles zelf 'koraan ook meer malen aardschokken v.oor. Statistieken hebbc-n uitgewezen, dat middelmatige aard schokken eenmaal in de vijf jaar plegen voor te kolmen. Zooals de naam reeds aanduidt, is C.alif'ornië Vol van oud- bpaansche traditie. Do naam is afgeleid van het Spiaauscbe' Calienite Fornalla, het welk' heete oven bete-ekent.. Rleöd's; jn 1/535 werd het zuidelijk schiereiland door Oortea ontdekt, waarna, het achtereenvol gens nog door andere ontdekkingsreizi gers werd bezocht. j Tegelijk mót de Spaansche kolonisten kwamen hier de missionarissen en do talrijke namen va» heiligen, welke men hier aantreft., getuigen van het -belang- ryke beschavingswerk, dat de katholieke missionarissen hier in vroeger jaren heb ben verricht. Na het einde der Stpaansche heerschappij wei'd Californië een deel van Mexico.. ïn 1821 ging de Mexteaiansche regeering er toe over'de geestelijke goe deren te seculariseeren. De bestaande on tevredenheid tegen het Mexicaansche ge zag werd hierdoor nog meen- aangewak kerd. Dit was de aanleiding tojfc den Mexi- caanschAmerikaansohen oorlog, waarbij üalifornië aan de Unie word afgestaan. Benige jaren tevoren had ziich in dezo straiten een Zwitser, Jacob Sytte.r, ge vestigd, die de eigenlijilto grondveater van het heerlijke Californië is. Deze Sp.tter had een avontuurlijke' loopbaan achter zioh.^ In zijn vaderland had hij' in het le ger gediend._ Plotseling, emigreerde hij- naar Frankrijk, waar hij. zich met behulp van eenige valsche ohlequeis van de noodige contanten voorzag om de reis naar. de Nieuwe Wereld te kiumnen miakem. Een maal in Amerika Voet aan wal gezet-, trok Sultter hoe langer hoe m'eernaar het W'esiten, totdat hij; ten slokte in 1840 in Galitornië terecht kWam en wel op de plaats, waar zich tegenwoordig San iPr.an- eisco verheft. Van den Mexicaiansóheln' gouvernem- Don Philippe Aivarado kreeg Sufter een oantessde, welke hij! Nieuw Helvetia doopte. Sutterpakte met veel energie en kenans va» ^aken aan en al n onderneaningffli gelukten hem zjpo scmtiteremd, dat hij' binnen enkele jarein zóóveel land baz'a.t, dait er heel Oafifornië wijl in kón ronddraaien. Üpi 'Zekeren dag in het j.aar 1848 werd er op een 'zijner lak kers een klomp goud gevonden. - Hoe Saut ter. die zeer .wel begraop ,dalt dezle Vondst voer hem een catastrophe zóu worden, ook zij» best deed haar geheim1 te houden, het mocht, hem nief gelukken cm in ^etn oogenblik was de mare vla» de goudVondsIt door bijna geheel Californië verspreid. Binnen enkele wekeini tdjds .vestigden zteh iuar m,eer dan twintigduizend, menschen. 'r wórtien steden gebouwd, spoorwegen aangelegd en al heel,spio_edigi jWas het aantal menschen tot meer da» '400.000 gestegen, die alleen naar goud ging(ein zoeklen. Niefmamd van hen .daoht er even wel aan te vragen van yie het land Was waar zij zich hadden gevestigd. Reeds terstond nadat de eerste goudzoekers zich teer hadden gevestigd, trachtte Suffer at» recht te laten gelden. Daar in die dagen juist Californië aan de Ver. Sfeten was afgestaan, wendde 'Suttar zich tot do regeering in Washington. Deze aomd eeta oorlogsschip em een regiment Soldaten cm ,S' te barstellcn, doch niet zóo-dra aren de soldaten .aangekomen on hadden ma^e» voet aian wal ge-zet, of' zij buitengewoons gebeuren ging voor hem, voelde hij,, als bijl instinct. „'Doodzei hij, met verwrongen stem. „Dood!" en hij' naderde tfft -dgn ster vende en lichtte hem even in 't glezicht. Hij' schrok terug alsof' liiji een adder •gezien had. Zijne haren rezen te berge, het lampje ontviel bijna, izijm 'bevende hand. ..Sam Dinddy fluisterde- hij'. De stervende had het toch géhoord. „Kent gij mij'?" steunde bij. „Waar van kent gij mijl?" En Meester Dorrens hief het lata-pije op tot de hoogte van z'ij!n góalat. „Ja, ik ken u, Sum Dinddy, en gij ltent mij' .aok'!" De zieke blikte een oogenblik op, hij kromp ineen, als em vertraptewoirnn, keerae izich naar de» wand va.n die hult, en riep luid, „Meester Dan Dorman!.., nu moet ik sterven!" en op oens richlta hij zich op, zijn geheelo nitgemergelda horst was blooit, alles ge-el van de ziekte, zijn oogen waren diöpi gezonkemi in hum kassen, z'ijlne weinige roodo haren kleef den aan z'ijh slap-en-, -dei versleten do-kón wilde hij afwerpen, hij' wilde opstaan, vluchten, want hij was heit Sam Dinddy, 'lieten hun officieren in den ateok' en zietten zich ook aan het goudgraven. Jacob Sutter stond machteloos tegenover deze door de goudkoorts aangetaste me nigte. Hi, werd zeül's door de ryoedende goudzoekers neergeslagen en zwaar ge wond. Sutter begon toen een proces. Daar hij door de» inval der goudgravers' zjijn gebeeie' vermogen, dat toien fzoiudor don goudvoorraad in Californië) óp ongeveer 10 millioen dollar werd geschat, had ver- Voren moest hij- gebruik maken va» koste- looze-n rechtsbijstand. Eeaistens khaagde hij den Staat Californië aian, dió rich ziondei- meer in het bezit had gesteld va» allo wegen, bruggen, kanalen, molk®, sluizen, enz. enz., welke Snitten- in de eerste jaren van zijn on-tigmningswerk als hat ware uit dein grond had m-oeten stom pen. Tweedens klaagde hij' do bandsnegae- rirng aan, daar deizte nieit de bescherming had gegeVein, waarop hiji recht bad, terwijl er ten „dprde, niet mjnder dan ee» kleipp 18.000 personen werden aangeklaagd, dré wederrechtelijk zij» grond in bezit, had den genomen. Het proces duurde- zóó ont zettend lang en pischte zulke «nornro sommen, dat Jacob Suf ter in 1877 straat arm overi-eed. Het einde van heit proces kwam eè'rst tiern jaar na rijn dood. Alle Vier de Amieirik'aansche gerechtshoven wa ren tot de conclusie gekomen, dat Setter in zijn eisjcheji recht stond en dat Cali fornië aan hemt behooa-de; z% konde|n het vonnis eve-nwel .niet laten vloitrek- ken. De goudvondst uit heit- jaar 1848 was de opkomst Van de meeste steden van Californië. Les Angeles is wel de oudste stad Van den staat; de stichting va.n deze stad had omstreeks 1769 door de missie paters p-laafe. i De heilige lleribe.-trs. 16 Maart D'e heilige Heribertus bekleedde in het begin der elfde eeuw den aart-sbisschoppep iijkenKóted van Keulen. Hlijl was geboren te Worm-s en na gestudeerd te liebóen aan do Dóm'sc'hopl aldaar, trok' hij' zich terug in het klooster Gorze in Lotharingen, zon der evenwel monnik1 te wiordeu. „D|e bisL .kihop echter, die hem uit de eenzaamheid van z'ij'n klooster terugriep, benoemde hem' tot domheer te '.Wioirm's1. Heribert wei'd de trouwe vriend van Keizer Utto III, dien hij op z'ij'n tochten naai' Rpme ver gezelde cn met raad en daad terzijde tetond, waarom deze homi to-t zij» kansef lier aansjtelde. Op. voortreffólSjfce wSjfzé kweal Heribertus| zk-'h van aez'e taak en slaagde erin ondanks de vele verieii dingen van het wereidsp'he hofleven rein en nederig te 'hlSjiven. Hoen hem de» bisschopsstoel van iWjurzbiurg werd aan geboden, sjoeg hij dit jtf, zeggende, dat hij een arme, zwakke zondaar wa^. Na den dood echter van den. aarts/bisschop van Beulen moesjt hïj'i óp "verlangen van den heiligen vader het zware ambt op zijn schouders nemen. Als- aartsbisschop toonde „Heribertus, -zich een vader voor, zij» dioce; eanen. Eens lieerschte er -een hevige droogte, waardoor alle vóldgelwiassen dreig den te verdoj-ren, zópdat de heete bevotp king door armoede werd bedreigd. De heilige stelde toen boetedagen in en liet processie houden; in rijh nedei'igheid meende liij', dat God om' zlijin zonden den hemel hart gesloten. Hiji bad voortdurend en smeekte God om' hem! toch te vergeven en regen aan de aarde te schenken, en op z'ij'n gebed kwam de lang verwachte regen, lederen Bondag verkondigde Heribertus liet woord Gods,. De armen hielp hij! waar liij kon, en dikwijls) sloop hij heimelijk' uit 'zijn paleis om de armen en zieken in hun huizen en hospitalen op te zjo«ken en hen eigenhandig te ver-Zorgen. D|eS| nachts stond hij op om voor zijn onderhoorigen te bid den en hij' 'deed „dit met zooveel vuur, dat h'jj meeim'alen met een hemels,ch licht omstraald werd. In J.anuari van het jaar 1002 werd de jonge keizer in Italië riek. Heribertus; trok. terstond naar Italië en stond den keizer in zij'nt laatste oogenb'likj- ken bijl; ondanks de vele moeilijkheden, welke hem in den weg werden gelegd, bracht hij het lijk van den keizer met diens ordeteokenen naar het vaderland terug. Verschillende edellieden, die- Heri bertus niet goed gezind waren, klaagden hem bij keizer Hendrik II aan, da,t hij den nieuwen heersjtfher niet goed gezind was. Aanvankelijk viel de heilige dan ook in ongenade bijl den vorsjt, doch later Zag deze zijn fout' in en trok »aaj- Keulen, waar hij zich met den a,artsbisschop ver zoende en hem rijn volle' vertr.0|uwen schonk. Heribertus stierf op 16 -Maart 1021. Bij den lijkbaar en later ook aan zij» gra'f hadden vele wónderen plaats. toen viel hij machteloos .laehterover cn haci nog macht .genoeg om de deken tot aan zijn hoofd te halen en te kreuinen„Ik sterf, ou moet ik sterven." Ma,ar Meester Dorrens ging tot a.a» hc't arme bed, „neen, neen-, vrees miöt, ik wil u niè,t do-ode», ook piet doen sterven, neen, Sam Dinddy, ik ben een christen, en een christen kan ook vergeven, dat ba- loof ik u, dat zweer ik iu" en op plechl- tigen toon zei bij, „wees gerust, Sam Dincldy, Meester- Dan Dorrens vergeeft ri' „God z'ij! dank', maar ik kan niet mee, water-, een dronk water! barmhartigheid! En Meester Dorrens zette rijn lam-p opi een gebroken stoel, en stoof de hut hit. i-n z-ijn hoe-d schepte hij water uit' den en in -een oogwenk' was hij- terulg. „Drink Sa,m Dinddy, drink en moge die dronk u de gpzlondhedd weergeven." HrJ knielde bij' dat armiZalige1 bed. Hij wist -niet waarom, ma-ar alle vrees voor bosmeitti-ng van de v'reeselljk-e riekte was geweken. Hij- hief het hoofd van den zieke op on -gulzig dronk' de arme het fri-ssehe water met. groat,e teugen. „Dat is leven, nieuw lev^n", zei bevre digend Meester Porrens, 1/ Polen On de vreemde "Missiën. Polen wis; en is een katholiek' land. Dit bemerkt in'en o.a. in de kerken, waar men de menschen ziet bidden m'et een rotsvast geloof. Men verwacht dan -ook hog.in zulk 'n land een groote en intens,e missieactie. Maai- toe'h isj dit hier niet 't geval en de reden hiervan isj te zoeken in 't gesc'hiedt- kundrg verleden van Polen. In de eerste eeuwen na z'n kerstening d.i. einde van de 10de en begin van de 11de eeuw zond Polen dn Mi-ssio»arisi- sen uit naar de na,buiige nog heidensc-he landen: Pruisen en Pommóren. In de 14de eeuw breidde het arbeidsveld der Pool;- sclie Missionarissen zich uit. In de 15de eeuw en 16e ee.uw, hc-t tïjld- 'perk der ontdekkingen, werden ook -nieuw-o wegen gebaand voor 'de geloofsverkondii- ging. Nieuwe landen, ja hee-le wereldd-ee/- l'en werden opengelegd voor de prediking van liet Evangelie. Maar Polen nam aan deze nieuwe actie geen deel. Te veel had de Poolsche Clerus te strijden, om het eigen land te verdedigen tegen het binnent- dringen van de hervorming, om' nog to kunnen denken aan de missieactie in het buitenland. Hun arb'eid in eigen land werd bekroond: Polen bleef voor verreweg het grootste deel voor de Kerk behouden. BIJ Apoth. en Drogisten Toch waren er obki in dit tijdperk' Pioolspho priesters, die naar de vreemde missiën trokken. Zoo, o.a. de Jesuitenpa.ter Ani- dreas Rudomina na,ar China en P. Albert Mc tin ski naar 'Japan, waar h'iji in 1643 den mó.rteldood stierf. E-nkele Pater^-Pran- riscanen werkten in China, in Indië en in 't H. Land. Of hij' dezen cn nog enkele anderen heel de deelname van Polen aan het werk der vreemde missiën beperkt bleef, kan voor alsnog moeilijk uitgemaakt wo-rdefi, Wlijil de geschiedenis der religieuSen-orden, toen tertijd in Polen bestaande, nog niet vol ledig bekend is. De verdeeling van Polen onder "Kusl'and, Pruisen en Oostenrijk' (1772', 1793, 1795) waarbij vele kloosters werden opgeheven, kwam natuurlijk niet ten goede aan de Pool-s'che missieactie. Uit .gebrek' aan per soneel zal men dan iii dez'en tïj'd niet veel Poolrtche priesters in de missiegebieden vinden. Tegen het einde der 19de eeuw begint liet -aantal Poolsjc'he missionarissen wedeiv om toe te nem-'en. Rieden "hiervan is, dat vele Polen intreden in moderne Congre gaties, welke z-icb bSjjha alle. ook aan den mfejsiö-arbeid wijden. Het wart bok' in dezen tijd, dat gravin Maria Theresja. Ledochowski de Petrua- Claverbond dprichtte, wiens doel was het verleenen van gteu» aan de Afrikaansc'hc missiën. In 1912 kreeg de Poolsc-ho kfdeet ling van de S/ociëteit va» Jesus een eigeD misjsieterrein in Rhodesië (Zuid-A'frika'.). In den la at .-rtou tïjld, vooral na het jiei-;- -stel van Polen .ails Zelfstandigen staat, richtten verschillende reliigieuse Congre gaties, die reeds Polen onder 'hun leden telden, kloosters in Polfen op. En de spoef dige bloei dezer Congregaties in dit land doet höpen, dat ook Foleris werkdadig]- heid in de vreemde missiën op den duur zeer -zal toenemen. I ■Dat geve God aan het land van .Jan -Siohiciski! I NAAR HET LEVEN. („Standen-Scholen"). Kapieda-a-n de Koning was ojp- huisbe zoek in de dichtbevo-lk-te buurt achter de chemische, fabrieken. Hielt labyrinth va» slopjes en steegjes, oud en grauw e» groe-z'elig. De gemeeinteraad had nog ge poogd door het aanbrengen va,n- hard blauwe lette-rplaten, mooie namen va.n bloemen en planteil aan de-ze „straten" te geve». De volksmond blééf' hardnek kig bi, he,t ontnuchterende „vodderibiulurj,". Bet kloosterkleed van den pator-kape laan was- hieir goed bekend. Zijn eer waarde kan da.t lachend bewijzen uit goed-,onthouden vriendelijkheden, vanwe ge het geringe aantal. E» „krachttermen-" die gruwelijk ware». „Maar die hewiaiaa-t Sinte Piet-ar voor mij, voor later!" be weerde pater de Koning. "Vandaag moest hij nog even op- num mer 48 zijn. Verdraaid, ja,, biji dien IJla- pik-se'n Vorige keer had-ie m-et dien man nogal danig verschil van npeeming gehad, over „die fijne school", ïpoals Ja- „Voop miji „niet meer!" nok-te de arme 'zieke. „Sterven móet ik' (och. Maar wat ben i-b blij', dat ik' mat' ui verzoend de eeuwig heid inga. Ach! Da» Dorman, het is Zoo hard, met zóo zware schuld op heit ge weten te „sterven. Maar nui wordt het mij- licht" en hiji kuiste de hand die hem te drinken gpi', „nu kan ik sterven. God heeft ui hierheen .gebracht, ik „voel hef, er is een God, „een gerechte G-od, een barm hartige- God." Een tijld lang z-w-eeg hij-, terwijl zpjin lippen zich steeds bewogen. „G-od geve mijl nog den tijd, dan wil ik st-erv-en. Meester Dan Dorman ik 'heb u v-eiel te z-egge-n en vete gSheime» meel té rteelen Bót' griezelde Meester Dorrens als kóipd water mót druppels óver dèn a-uig Hij- vepgat de geele koorts en alle gto- vaar pverigans liiji wist niet hoe hij bot had. Hóe kwam Sam Dinddy hier.?. Waar was Kitty Zoud-en dait, de -geheimen zijn welke hem de arme zieke moest maths- deelen. Wie weeit? E-n z-ijin haair rees te berge. Misschien tijdingen uit E|uropa, uit .Maastriehtl? „Drinken 1" steunde de zieke. pikise dat inrttituu.t wenslchte t® noemen, n Stelletje rijike-lui's kinderen zetten zo iootr-anÊin niet allee» i» de banken, nee-je, op glle gebied. De juffen bennen vit* van de kinders ui-t de v|oddenbuiurt". De pater had Jlalpikse 'n piaar vragen gesteld; oandatl-ie daarqpi weinig kon. ant woorden, reidde hij rich met kwaadaardig te doen en: te coimimamdeeirelnietr verdea- over to Zwijige» „i-n zijn eigen huis." Juist, hiea- was-ie li ij nummer 48. Pater de Koni-n-g vauhief1 rich op het kermis- a..ti-a,ctaenumaner ,da,t onder "de benaming -trap opgang verleende naar ho-ogar sffee- ren. i Achter n gore deur met twee giroote vieze „pak-anplekken, ging 'n lijteiga melcdie: „Asperiemó foor je béé-eene... Poor ja bui-iuik en foor je téé-neMmtmmim ii-a-a-haa.is 'n wai-a.-:a;a-p-em Tr-a- la-la-la en, zoil-darten Pater de Koninig tikte opi 't paneel... Ais-pc-rie-ic-ieja kóm- d'r in 1" „Goeie dag, Japik&e!" „.„■Eerwaarde „Gaat uwes ril te. Doe of uwes thjiis was!" Daarachter volgde meteen de door-riate- lui-g, dat-ie met de taak va» huiebewaker belast was en nu z'n scheermes wa,t |wou „a.mZe-tlte", onderwijl moeder de vrouw met „pukkies" (uit „paiZjiaizieron" waren. „Jiao*e:nlli)Ik ik üiaid Jmto^-dej ffii'a.aio; even* gespa-okem. Heb je, hebben jullie bneaje gekï-e-ge» ipefc de releleling van de p-arochieir etradtei „Zal wel," zei J|aipikse-, „ikkeHit beschouwde met plotselinge hevige aan dacht z-n scheermes. i begreepi de pater, „ik: durf óml ten niet re-kenen. Of... eh?" Ulapildse imia-atot.e 'n gebaia-r van laat-dat- hu-zoo-maar. Hij' wipte recht, om in z'h arsenaal 'het ziwaiar gesehult op te diepen, dat 'hij al eenige dageo had klaargemaakt, Dn gevai hij teg>én zijne eerwaarde" t-e velde moest trekken. En dat praatje oh boni naar die parochie-retraite jfce krij'geh erschte een snellen uitval met veel en Zwaar materiaal. i Daar 'had-ie het. Tuis'schen om-de krau- u ,cnJ«e'kioSttifc.trok-ie 'n verfbmfaid blad. -Hij sehoiof het Ee tafel over en we«s met n dlum-in-de-miiw naar 'n artikfól. „Dat blad heb 'k va» m'» direkte-ur giri kicgen, -eerwaarde.ü-a's nan over jiujllie scnole». Da,ar h-eb uwes de vorige keer zoo. over... nou ja, opgeschept zal 'k maar zeggiesn. Lees nou zelf'. Zie je nou- wat daar sit-a-at? Geef uwee nu dien man maar groot gelijk. Die juffer van de Kostverlorenhoek, weót uwes wél, diie va-n de Smulde'n Mispunt va» 'n menseh is me dat! Ze 2óu onze pjukkifes met n tang aanvatte-, als ze durfde. Maar die- m-et fijne gummi-L-wrsen en oo-dei- klongje-krulletjes-haar knuffelt ze als 'n gek!" „Nou, nou, J-apiikse,." k H;eb het- zelvere gezien. Onze Corry st.ompite z-e uit de rij', om die twee ran de villa naiast mekaar te krijjgen. W ant meneer kwam aanger-eeijen zie je° en ore kon dan zien, ho-e goed ze was voor zijU kinderen, z-e je. Maar zo kreeg evengoed 'n ve-eg modderslpiatfe» v'a» do auto op, d'r plunje. Net goed!" „dij1 bent geen vriend van juffer de Spuide, .ofschoon bijna iedereen „N ee-je, dat hen ik zeker niat. Omdat zó boor kinderen als die van mij', geen greintje voelt, daai-om. Liaa.t die- van J-api-kse maar loopen, zie je. Dait zij» toéh maar pteheejersj „Bas nifet miooa, Japik'se, wainit nu z-eig j© dingen, die je niet hewij-aen k'unlt." „nou, we z'iillen mekaar nog wel 'a nad-e-r spreken, eerwaarde. Jie zult het wel beter loeren, wak' ik jc- brom He Irindere-yerdrukister 1" J'uHrou-w de S-mildo leidde haar 1-eerlin- gietjtis in rij. langs het trottoir. Hietl aan gewezen eindpunt was d-e Zuiderdw'ars- straa,t. Erg ver, maar 't hool'd der Bchool weitöchte dat uitdrukkelijk en, ze had 't wel over voor dei kleintjes. Die blozende at.ruischc verkeersagent aan de» Oentraalwog, ziag Jjaar dan al van ver komen. Momfcelend keek1 hij- tus- «enen höhn'klegi en kinneibamd uit, naar de sliert „snaken met d-e juf", die yan wei nig gevagi- nog bewust ondier rijn hoe dende hand de breede straat oversta,- ken. Ongedeerd zooals weleer de Is raëlieten do,or d'e Rioo-de Zee die bolbby hield „de w aitjeiPen-v an - h eths'iiel Vierk'eer als muren staande. „Corry J-apikse, kindje-toch, blijf' torii op» t trottoir 1" Z'Mtt 'n M«ine autto sehoo-t rakelings langs de memjies. D'e juf schrok er zrif van. Harder da» bedoeld nam ze Corry biji den arm en duwde haar weer op haar plaats in de rij'. i I Mees ter Dorrens had alles om zich neen vergeten. Nu ging h-et voor den tw-eeden keer naaj den stroom. j teugel G(>nS ^ron^ z^e^° gulzige Toen viel hij- achterover en sloot de oc-g'en, als van vermoeidheid. „Hoe is het?" vroeg belangstellend Meester Dorrens. „Die fiisscha dronk' hfteft mïj goed gedaan maar toch voel ik h-eit'. het ia met mi.; gedaan. Mij.-n God! mijd God! o -eeuwige Rechter! o, eeuwiighedd I" Sam Dinddy.ln Wa^' „Gerust, vriend! geruist! wat ha,d rif mij t-e z-eggen?" „Ach I is het dan waar!? moet jk stèr- en? geen hoop, meer, neen-, ti-een! stom 1S II 1 on met een vreeselijke stem rechtop vbeigend, en met de han- «f „'L i T "sfcerve"1' n«'. ik-zou willen «-erven! sterven na al h-et werk! na alle teert en móts dan wroegingen. Ha! na-en hiji „seheiirde zijn hemd open, driricenf' br<lnd" hiei:! binken, I (.Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5