Stofzuigers vanaf f48 DE HOOFDPIJN E.TILRQE - Opticien PAARSE ROUWdrukwerken Het zijn de slechtste vruchten niet waar aan de wespen knagen. Witte Krui* jGrootste reparatie-bedrijf van Zeeland S. W. GÜBR1ËLSE TAXI'S J. DE GRAAG ZOON JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) 'öTEi RubberAfdruipmat. DROGISTERIJ SCHULTE THIEME Tweede Electrische Schoenreparatie-fabriek VAN DELFT's Kinderwagens voor 1933. Voor de Schoonmaak onmisbaar!! ISE 'Iets nieuws van D*E DAMES Noord-Holland ZATERDAG 18 M a Eerste Sclo® Croupon'Meder HEEREft ZOLEitö fJM H&KSCEM (Seder of rubber uitgevoerd) DAMES ZOLEfli EM HAKKEN (ieder of rubber uitgevoerd) f 1,75 f 1,25 P. m. VA1V UNEN VOORSTAD 33A - HET PARAPLUIE-HüiS GRATIS DEMONSTRATIE ELECTRO-TECHNISCH BUREAU LANGE VORSTSTRAAT 74 - GOES. Ter eere van St. Jozef. ZAAK OPGERICHT 1880 TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 PBÜRSÈ &IVOTBI i0om^K Jss0 Slechts 25 ct. per half pond 10 ct. per ons. 5 ct. per half ons. Goedkoop en tóch goedt „FOCUS" Fa. A. R. DE MUYNCK DRUKKERIJ_N.Z.C., GOES Noord-Hollandscl Dagblad DE POEDERS VAN HET GELDLEEMNG. EEN RIJWIEL GRATIS U DOET TOCH OOK MEE j= VAN HIER Er FEUILL In twee wer ZATERDAG 18 MAART 1933 NIEUWE ZEEHJWSC COURANT BHBH 1 i '3 i 1 'i 1 l 0 2 V h SQ ll 'li v %v 'w g-J di di ie li w bi Le te In vc Alles wordt gepend, genaaid of gelijmd. Electrische Stanz-machine Electrische Pen-machine Electrische Uitpoets-machine Wij ontvingen de nieuwe modellen VAN DELFT's Kinderwagens geven den toon aan. Steeds 't nieuwste Steeds iets aparts Wij hebben een groote sor teering voorradig Lange Vorststraat 39 Goes met garantie. JACOB VALCKEPLEIN 4 - GOES - TELEF. 396 zal zich telkens herhalen, indien uw BRIL niet goed is. Koopt een goeden BRIL een BRIL waar U pleizier van hebt, zonder hoofdpijn en zonder klemmen, een BRIL, die altijd goed blijft. Voor zoo'n Bril, voor zoo'n helderen Bril, ga men naar Schrijf even een briefkaart en wij komen U aan huis bezoeken. - Let vooral op het juiste adres! Wie zendt aan den armen bouwpastoor een liefdegave, opdat hij voor zijn in aanbouw zijnde arme parochiekerk de verschillende H. Vaten en allernoodzakelijke meubels kan aanschaffen. Adres: Pater STANISLAUS v. d. BERG, St. Rosa-Klooster, Hagedoornplein 6, AMSTERDAM (Noord) Postgiro 142469 voor binnen- en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven. Rijdt veilig. Aanbevelend, Rijdt rustig. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samos supérieur p. 12 fl. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Croix du Mout p. 12 fl. f 16,80 Hout Souternes p. 12 fl, f 19,80 ROODE WIJNEN Bordeaux sup. St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 Vermouth Martini en Rossi per 12 fl. f 18,00 Cinzano per 12 fl. f 18.00 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. ptér,^fv p ,Douwe Egberts N.V. - Tabaksfabriek - Opgericht 1753 C&i. WE REPAREEREN EN VERANDEREN ALLE MODELLEN BUIKBANDEN EN C0RSETTEN TEGEN LAGE PRIJS. LANGE KERKSTRAAT 9, GOES als: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. worden met den meesten. spoed en tegen concur reerenden prijs recht streeks geleverd door de Netta uitvoering gegarandeerd. Vraagt volledig monsterboek. Ml U een ifdeende en succasiolli rieltme In Noord-Holland boren 't Y? Plaatst uwe aanbiedingen, aanvragan, bekendmakingen, enz. In bet - - - Iket meest gelezen dagblad In Noord-1 Holland boven bet Y, met aditle's roor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur-| eerend en provincie - - - Aanvragen voor advertentietarieven rlchte men aan de Admlnlstraili HOFPLEIN 6 - ALKMAAR - - Telefoon 433 en 633 - —JA-f." löoTKUhhaah noanfmen lepe/) alUsooüenwmfyynen PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. HET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS X Voor Nederland„Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. De Priesters van het H. Hart van Jezus vragen geld ter leen voor hun Groot Seminarie te Liesbosch, Priitcenhage. De geiden zijn steeds opvorderbaar met 3 maanden schriftelijke "opzeg ging. Bedragen vanaf 100 gulden worden ter leen aangenomen. Billijke rente. Postrekening 30899. MANJEFIEK is de naam. MANJEFIEK is de glans EEN DAMES- OF HEEREN B. en W. RIJWIEL stellet wij beschikbaar voor diegene, die uiterlijk 1 Juli 1933 he: grootst aantal ledige doozen van SCHOENCRENIt „MANJEFIEK" franco inzendt aan de Schoencremefabriek „Manjefiek" van fa. Wed. Meijer L. Wolff, Mepr Voorkomt bij het afwasschen het breken der borden, schalen en kopjes. Het afdruipwater loopt door de ribbels in het rubber weg. De afdruipmat is in fraaie kleuren uitgevoerd. Flinke maat. f 1,30. l10' IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN, MIDDELBURG V Prof. Veraart ov eenheid- Prof. .Veraart1 die nu ,all< eenheid der katholieken oj rein te hretóan, (Schreef nog lang geleden over liet nut eenheid, in züjfa. politieke volgende „D;e staatkundige gesc'hie derland hvacht de Katholi© eenheid, die ontstond, gaat concrete vraagstukken. H het recht van een unio mys ,.Waren in het vea-leden v persoonlijke dienstplicht plicht geen redenen om Staatspartij te splitsen, in Bedrijfsorganisatie oi Ont redenen evenmin. Echter waarden D'e eerste voorwaarde is de R.-K. Staatspartij1 geen vraagstukken uit den wi tweede voorwaarde isj: dat gram, dat ten slotte tot gebracht, een algcmeene staat en de minderheid de overgroote meerderheic Er moetin dit verbal gewezen, dat de redenen oi (lig-organisatorische eenhc liek'en in de R.-K. Staa waren, ook' al werden er gemaakt in de- leiding, 1 nog z'ij'n toegenomen. Da ar is liet merkwaar liet veld winnend anti-pa ook de ontaarding in zin van ond openbaar bovendien het zeer reëele ontwrichting van onze w chrisjtelijik'en zin. Dat all meer werkt er toe mtee liek'en van (Nederland in organisatorisch veTband den, ook indien er voor' vel bestaan om uit te treden. „De vraag dient dus 0 doelmatig, dat de Kathol derland in één staa.tk.und bijeen blijven if' Reeds] w gedeeltelijk behandeld. Er op het nieuw veld winne Er werd gewezen op d onze wetgeving bedreigen, zen op do ontchrisjelijkin menleviDg. Reeds, ontwikk zakelijkheid van sociaal-e wikkeling voor- onzen tij' der katholiek-staatkundige er is meer te noem'en. En de noodzakelijkheid voor een gezond volksleven, v. van v.olkspartlijten, die all standen der Maatschappij] de wetgeving voor het s;o.ei kan sjevhts tot stand ko: tischen geest, d.w.z'. indien matige belangen van alle ning wordt gehouden. In' d ten alle Has,sen der Maat ontmoetende rijk - geseh; leving moet in de politiek spiegeling vinden. Wie dit geeft toe, dat de verschill standen reden hebb'en om de óogen te zien. Maar' al teek ent dit ook vroeg of Men ziet: een overvloed doelmatigheid voor de (Nederland om bijleen te bli blijven béteekent niet, da zouden bezitten, waarin w eens worden. Zulh een piar baar. Maar voldoet de R.i 5ian dj© voorwaarden, die i z'ij! ruime gelegenheid tot der graote vraagstukken forceert zij niet bepaalde maar legt zij zich veel n cominhnis opinio, en toon dat zij de partij is, waari wikkélingsbehoëften onze worden bevredigd, dan zal partij in bloeienden toesta zienbaren langen füjid e~ bestaan. Historie en doel liaar aanzijn. Andere gron den afgewezen. Daze gro voldoende om ons te doe alle Roomseh-Kathofliekén die de ei'sjehen van onzen de R.-K. Staatspartij thui .Waar de aarde Caliloa-nië, da.fc dcioir 7J0 1S geü'olïen, staat betkeiu evenaard na,t ufujrswhooin ei 89 Meester Dorrens stak den wenk en vond het 1 verspreidde, het een zwaj ,,..ch, Mijnheer, kom bij me, gij; hebt niets te machteloos, ik ga sterven ae' de etem. In een hoek lag op oe een uitgemergelde gestalt ter- Dorrens den schijn net rondgaan, zag hiji in over het eerste bed een oabeweg|elijke gestalte. ,locd,<Lda,a:r1niot"' «bm Gorl b.T, 00d' cn ga man. "«dijden m mt Wer Kebe

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4