I L1PnfreS|tobWdda,derno^iot TOB NOOIT, GA NAAR LINTVELT'S BAZAR! ALLE DRUKWERKEN I SllST oSX xfoberobe baar INSPAN. op Woensdag 22 Maart a.s, Woensdag 22 Maart 1933, HET HUIS HET WOONHUIS ZAADEGGEN Fa. W. SCHIPPER Zn. 8 WOONHUIZEN T. FABERIJ DE JONGE BENZO-RIJWIELEN P. W. BLIEK, Hoogere Burgerschool A Conojerge-amsnuensls. FOCUS KLOOSTERMAN Fa. D. BAKKER 20 PRIJSVERLAGING. PLEGING's VERF in bussen FIRMA GEBR. MULDER „REUZEN VICTRIX"? CH. P. SERRARENS WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUGËÜ BILLIJK ZATERDAG 18 MAART 1933 a» b LAND- EN TUINBOUW=j CORRESPONDENTIE BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN Advertentièn verkoopen Vrijdag 31 Maart 1933, met café en erf ZIG ZAG- EN KETTING-EGGEN Vrijdag 24 Maart 1933 10.88.25 H.A. BOUW- EN WEILAND 300 vulpenhouders; en vulp0tl00den Is er ook één voor U bij? BENZO RIJWIELFABRIEK te Vlaardingen VERLOVINGSRINGEN. ZEEUWSCH TARWEBROOD. Onze opruiming duurt nog korten tijd Fa. WED. B. FABERIJ DE JONGE - GOES PLEGING'S VERF is te GOES alleen verkrijgbaar bij J. PRIESTER, Nieuwstraat 4 HH. SUIKERBIETENVERBOUWERS i .(de broers m hoptgef >6-Gra- 8. Maart hrnft be.t vonnis Kenbare deze zaak b*^ 1 In_ xaidcteis neett as a[(. weeD,de, I ™to^Sw beeft bijl oen volledige te- afgelegd. Hij deelde mee m (Juni 1832 een groot aantal van die val Bthe aandeeten t-e hebban, doen drnkkon. De man is ter beschikking van de justi- Irfstie gesteld. Kerk- en pastorie-inbraak. I' Gisternacht is in de kerk van den II. .Vinoentius a Paulo en de aangreuroaile (pastorie te Amsterdam1 een inbraak go- irileegd. 'Waarsjehii'nBjlk is, dat de «lader izi«h de^ avonds in de kerk heeft laten insluiten en dat hij' vandmx uit in alle edtilfce rijn speurtocht is begonnen. In de kerk rijn de offerblokken wegf ..gehaald, maar waar^hïjhllij(!c is de inhoud ■ervan slechts garing geweest. Van 'de kerk uit heeft de dader zich toegang tot de sacristie weten te yer- .schallen. Ilier vond hij- een groote bus, waarin de inhoud van de armenzak]as ■"bewaard wordt. Deze heeft hij meege nomen naar de kerk, opengebroken en leeg op het altaar achtergelaten. Ook' hiervan was de inhoud slechts gering, aangezien ■deze bus nog Dinsdagavond geeldigd was. (Van pogingen om he.t tabernakel te ope nen, zijn geen sporen ontdekt-, zoodat men veronderstelt dat het den doder nlleeu te doen was om geld. J Vervolgens is hij van de kerk uit 'door .de school gegaan, over een muurtje ge- lilommen en zoo door een WC.-xaampje -da pastorie binnangekloman, In de be- medenlcamers werd alles doorzocht. De 'basten zijn opengebroken. Alles werd des morgens j,n groote wanorde aange- troffen. 'Ook hier moet de geldelijke biijt echter gering zijn Menrd up een politie-beambtc. De vroegere millionair Banks, een be kend journalist, beeft Donderdag oen po litiebeambte doodgeschoten, toen deiZ'e een bevel tot inchedhtenisneming van Ranks tixachtifce uit te voeren. Eanks werd beschuldigd van mede- IpHichtigheid aan een diefstal van stem biljetten. Het doodschieten van den politiebeamb te was de gruwelijke uitvoering; van oen bedreiging van Banks, die hij in zijn blad had geuit. Hij had aangekondigd, dat hij iedereen ,die Zoji trachten zijn huis bin nen te dringen otm hem te axnesteeren, zJou aoodsdhieten. 1 Banks heeft izich tiaarn-a, ter beschik king van de politie gesteld. Ontploffing op een Noorsch stiamschi^'. Aan boord van bet Noioxscbe stoomschip Hlinnoy is 300. mijl van Colombo oen ont ploffing ontstaan, welke aan .15 mmschen het leven heelt gekost. De 13 pvealeven- den, waarvan er 5 ernstig gek'watstt zijn, hebben zich in een bont in veiligheid gebracht en zijn door het (Jiaplansiche stoomschip; „Naples1 Maros" opgepikt. Dit Japansche schip werd gisteravond t-e Co lombo verwacht. Inbraaak in het Nederlandsche consulaat te Keulen. Woensdagnacht is ingebroken in het Nederlandsche consulaat te Keiulen in jLe (De inbrekers zi.n langs een jnuhr °m- hoog geklommen en wisten met een val-' eehe deutel in de kantoorlokalen te ko lden. Hun buft bestaat uit 10 mark laan postzegels en 30 pfennig aan kopergeld. Men heelt nog niet vastgesteld of ook papieren en documenten (zijn gestjolen. 4= H;et door de redheT.dhe ingestelde onder zoek heelt nog niet uitgemaakt, of heit hier een eenvoudige inbraak1 betreft met het doiel f*mte ftelen, dan wel oen doorzoeking van het consulaat om poli tieke beweegredenen. De brandkast, verscheidene leissenaaxs «hk'asheji zijn openigebroikein, helt archief is doorsnuffeld, doch er is slechts weinig van waarde gestolen. Bomaanslag flip een bank te LoetzJcn in Oost Pruisen. Eergisteravond tegen 7 uur iseen bomaanslag gepleegd op de Y«redns|t*ank op het marktplein te Boetzen in Oost- Pruisen. Nadat het personeel ,het ge- houw had veralten, hoorde men «en gewel dige ontploffing. Alle ruiten werden ver nield, terwijl de zware toegangsdeur op het plein terecht k'wam. In bet gebouw ward een ontzettende verwoesting aange richt. jRi.feweex, politie, S.A. en S.S. zetten den geheelen omtrek1 ai'. De verdenking is gevallen oip linksradioajen. Tegen een bepaald individu is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Tot niu toe is het nog niet gelukt hem opi te spioren. De slfad is in Buitengewone opKvinding. Politie em brand weer contnoleereu iu de andere bankge bouwen, omdat gevreesd wordt, dat nog meer aanslagen zi.n gepleegd. De geheele bevolking van Lasteen is oip de been. Het gebouw van de bank, waar de aanslag, is gepleegd ,ligt naiasit het gebouw van de nat.-socialisitisch getinte Baefzaner 'Zeitung. I 1 1 Be vervolging vian de communisten. Wolff meldt uit Elbiug in Oosit-Priuisen, dat te Tolk'emib .twee geaxxesfetexde com munisten bi,1 een poging tot ontvluchten zi.-n doodgeschoten. In hun woningen vond men o. a. een plan om een steenfabriek en verscheidene dorpen in brand te she- ken; gelijktijdig zlo,uden «enige inwoners van Tolk emit, dia bij de communisten bijzonder gehaat zijn, wiorden opgehangen en ongeveer 7Q andere worden doodge schoten. Bij huiszoekingen te Elbing kwamen vexsuneidene kisten me(t vervleelvuldigings- toeistellen en toebehooxen yoior de vervlaar- diging van illegale ooimmunistische ge schriften aan dgn dag. Voorts zijn, onder een stal hegrav.en, verscheidene karabijnen gevonden. Te Altmark zijn 3 communisten, hij wie men wapens en munitie had gevonden, ge arresteerd en naar Maijënburg gebracht. De ontploffing te HnJU' (Quebec). In ons vorig nummieü' hebben w'ijl mel ding gemaaktvan de ontploffing in de lucü'ersfabi'iek te Huil', in den Oanadeef- s'chen staat Quebec. Hiull ligt tegenover Ottawa, ton den overkant van de OthaJ- wa, en is toet de hoofdstad door een hangf- brug verbond. Bij' '"de ontploffing zijn tien meisjes omgekomen en 21 meisjes gewond. Yan twee der omgekpmen ineist- jes heeft men de lijben nog niet terug kunnen vinden. TJjc anli'Jssdschr onlusten in Polen. Uit de berichten over do anti-Jood!- sche onlusten in (Silezië en Galicië blijkt dat de onlusten niet beperkt zijü gebleven tot de disjtridten Tesjen en Saybuseh, waar ■zij büjfdmder bloedige vormen aannamfein, doch ook' zïjh Overgeslagen naar de Slier sftche districten Bielitz' en het Westl- Galicimho district Wadowice. Te Krakitu heeft' de politie gisteren eenige sjudenten gearresteerd, die voor de poorten van verschillende fabrieken onder de arheiderS tegen de Joden opruiende pamfletten uitgaven. In liet vereenigings* gebouw van de Nationaal-Plemoicratisjche jeugd werd een groote hoeveelheid ge schriften en drukwerken van dezelfde strekking in beslag genomen. 'Ook bïj vele deelnemers aan de onlusten werden huiszoekingen gedaan, waarbij 'karabijnen, dolken en bajonetten, in beslag werden genomen. In totaal werden §3 personen gearresteerd. Dp NationaU'ffemncratisjcke Gaizeta War^zawaka werd gisteren in eenige ste den wegens het publiceeren van bapanlde berichten over de antisemitische DnLu&ten in beslag genomen. 1 Bic- steun aan den landbouw. De besturen van de samenwerkende boerenbonden in Nederland hebben epin adres gezonden ftan jte Tweede Kamea", waarin rij nogmaals wij'zen op de nfflod;- 'Zakelijkheid, voldoende steun te verdie/ef- nen aan de fabrieksaardappels, w,aiarv.au, zooals in verschillende adressen hunner-I 'rijlds reeds herhaaldelijk' werd .betoogd, de productiekeisten bei-ekeud warden pp f 1 per H.B. Daar da totale prijs, die vol gens het ingediende wetsontwerp bij pen bijslag van 25 c'ent per H.B. 60 cent per H.B. iZal bedragen, z«(ó ver beneden de productiekosten blijft, geven adressanten de Kamer in overweging,'een veel 'hooj- geren toeslag dan 25 cent per H.B. te verleenenbovendien wijizen rij( «r pp, dat, Volgens door zeer deskundigen gemaakte berekeningen, een bedr.ag van drie milf lioen gulden alte is voiergesteld, niet toe reikend zal zfijh om 25 cent per H.B. (uit te kfoeren. lYoorts di'ingt het adres aan .op .uitbrei ding en aanvulling van het ingediende wetsontwerp tot steun van de iz.g. handels|- rogge, dat 'het zal gelden voor alle te vèrhouwen rpgge, ppdat pok' "de -gewione zandbedrijven er van kunnen pfrofiteeren en een hetere aanpassing van de land^ bouwproductie aan de binnenlandsche markt wordt bevordeird, wiat nopdzakelijk geacht mag worden aaarnr'ate de- export van onze veeteelt- en zuivelproducten mieer en meer oninlogeOijk wprdt gemaakt en op een veel hopgeren isteun vooi' de consump)- tiet-aardappelen dan volgens' de bladen in bet voornemen dei' regeering zou ligolen, daar een bijslag van 25 cent per H.B. zoo gering is, dat daarmee de ondergang v,an vele bedrijven van kleine aardappelf verbofrwers niet kan worden voorkomen, Genoemde besturen wijizen er tenslotte met nadruk op, da.t een stelsel van steun aan den landbouw als' in het program der Boerenbonden is uiteen gezet naar hun meening in de plaats m'oet klqmen van de afzonderlijke wetjes Voor de verschitt lende bedrïjBstakkën apart, omda.t alleen daardoor de kmdbiouw in Zijn geheel op de been aal kunnên worden gehouden en dat het hunnerzijds ten zeerste noodig wordt geacht, dat nog in deze maand van de rijde van Kamer .en regeering bliijlk wc«rdt gegeven, dat pfjfk rij yan .meaning rijn, dat voariiodpig zh1 moeten wjefden ge gaan in de richting .yap! agrajiisiche autar kie, (voorziening in de behoeften van eigen land) opdat de bedrijven rich daarr op nog klunnen inricliten met het bpuyV plan voor dazten izfomea", door vpor een zoo groot mlogelijlkr'deel het eigen veevoeder voor die komende ftalperiode te verbouwen. (Mej. M. H. te Goe's,. Bedoeld stuk werd ons; niet aangeboden en is dus pok door pus niet geplaatst. Opname van uw verweer daartegen, heeft daarom geien zin. GOES. Geboren: Ni«olaas Willem, z.v. Willem Dingem'ans|e en Johanna Jactomina Eilius; Nioolaas, z.v. Johannes Jpsephus Brusk'et en Domina Adriana 'Vexburg. .Veilingsvtreen. Zuid-Beveland, Goes. Groentenveiling 17 Maart 1933. Spinazie f 1217, 'Snijsla f 6.8, WiK- lof 1017, 2e ejaort f 37, Slpcuiten f 13 —18, Sjalotten f'3.10—4, Uien f0.50, alles per "100 Kg.; 'Bloemkool f8.11 2e soort f25, Grpiene Siavoyek'ool uit schot ï'l, Knolpsla f8.10, Andijvie f 5.10, Bloemen ïl.50, 'per 100 stuks; Bloem'eu 161.8, per 100 pot; Tulpen f913, Badïj's f'1.304.10, Raapstelen fl.40-. 1.50, Selderij: 'f 3.80, Prei f 5, 2e soort f "2, per 100 bos- 1 MIDDELBURG, 17 Maart. Op de vei ling deden mitlotiaris; 212 pent, Zeeuwr sc'he blauwe aardappelen 1621, beide per 25 Kg.baksla 3952, snijsla 41 52, veldsla 16, spinazie 1324, win- terpostelein 1116, spruiten 824, wit lof' 721, schorseneeren 210' "kool rapen 1, peen 13, uien '12, kfoten Vs' 4, dunsel 3156, sjalotten 610, roode kool 25, sjlavellen 29, gele kool 46, 'witte bonnen 6, ronde bruine boonen 7 10 cent, alles per Kg.; narcissen "68i tulpen 12, a^peeristia 18, blauwe druifjes 5 cent alles 'per bos; pioenen 35 cent, per stuk; violen 22 cent per kistje, hyacinthen 4G, cineraria's 28 c'ent beb yden per pot, prei 17, s[eld6rie 3Va— 10, rabarber 713, radijs 48 cent alles per bos; zuring 623, per chip je; tuin kers 7 cent 'per doosje; savoye kool Yft- 51/2, roode kbiol 36, boerekool 14, anJ dijvie 67, kropsla 710 cent, alles 'per stuk. Tijdig voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden, overleed heden in het St. A11- toriius-gesticht, onze geliefde Broeder en Oom, de Weleerw. Heer FRANCISCUS S. E. M. KNITEL, in den ouderdom van 58 jaar. Uit aller naam, CH. KNITEL. Zevenbergen, 15 Maart 1933. Begrafenis heden Zaterdag om 10 uur. 31107-27 (Volstrekt eenige kennisgeving) Heden overleed tot onze diepe smart na een langdurig lijden zacht en kalm, gesterkt dooi de laatste HH. Sacramenten dei- stervenden, onze innig geliefde Vrouw en Moeder, Mejuffrouw M. H. C. LUYK, geb. L0USBERGEN, in den ouderdom van 44 jaar en 7 dagen. A. S. LUYK Gzn en Kinderen. Fam. LUYK. Fam. LOUSBERGEN. Kapelle-Biezblinge, 16 Maart 1933. 2s ons Demi Lune, 24 ons Choc.hagel, ft 24 ons Huishouddrops, 2 ons Wellingtons, 2 ons Moccakoekjes, 2 ons Koffiestangen, 2 ons Ijswafels, 2 ons Milanowafels, 14 ons Sinaasschijfjes "KAASJES 28 ct. per stuk BLIKJES CORNEDBEEF 25 cl. per blikje ZEER FIJNE LEVERKAAS 20 ct. per ons P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. deurw. G. Heijboer, des voormiddags om 10 uur, aan de schuur van dhr. CHR. DEN DEKKER te Hoedekenskerke, wegens opheffing, contant 3 Kalf koeien w.v. 2 a/d rek., 2 éénj. en 1 halfj. Vaars, voorts: Boerenwagen, Driewielskar, div. Ploegen, Eggen, Rolblok, Ketting- egge, Zigzagegge, Snij- en Moes molen, Harnassement, Tuimelkarn, Melkbussen, Botergelte, partij Wei- hooi, Mangels, enz. enz. 31091-22 Notaris J. C. KRAM te Kapelle is voornemens op voorm. 11 uur, in de herberg van dhr. J. Hoondekt ta Heinkenszand, krachtens art. 1223 B.W., publiek te verkoopen met Schuur, Varkenshok, Erf, Tuin en Bouwland, in het Zuiderland te Heinkenszand, groot 43 A. 53 c A. (1 G. 33 R In gebruik bij den eigenaar M. van Oeffelen. Bezichtiging iederen werkdag. Het huis is te aanvaarden uiterlijk 1 Mei 1933. Overigens dadelijk na betaling, uiterlijk 11 April 1933. 31040-25 Nadere inlichtingen bij den Notaris De Notaris J. J. VAN DUKE te Kruiningen zal op des namiddags 2 uur, te Hansweort, in het café van den heer F. Meyer krachtens art. 1223 B.W. publiek verkoopen te Hansweert, a/d Werfdijk, nabij de sluis en ponton, groot 1 A. 85 c.A. Bewoond door den heer Joh. Bolderman. 31108-22 -loo? ^®kruik te aanvaarden 15 Mei 19od. Nadere inlichtingen te beko men ten kantore van den Notaris. 4 velds 113,— aan goedkoope prijzen. NIEUWSTRAAT45.TELEF.10 GOES. De Notaris H. JONKERS te Goes zal op ten verzoeke van de familie J. M. STRAUB-DE JONGE te Kloetinge en van den heer J. STRAUB e.a. aldaar publiek verkoopen A. te lerseke, des v.m. 10 uur, in Hotel Nolet,3 met Erven en Moesgrond te lerseke B. te Kloetinge, des n.m. 2 uur, in de herberg van K. Meulpolder, in de gemeente Kloetinge. Op gebruik bij de betaling. Notities vanaf 10 dezer en inlich tingen te bekomen ten kantore van den Notaris. 31037-30 Drog'i sl-evy XIen. XLercLer. CLu a^otrker^ Kcidec^oes. hebben wij in voorraad I GOES GOUD - ZILVER - UURWERKEN Ziet onze drie etalages I He» allerbeste fabri kaat. - Alles Half Transport. Onver woestbaar. Vraagt onze nieuwe verlaagde fabrieksprijzen. Prachtige modellen Een luxe Klokje cadeau Graveeren gratis St. Jacobstraat 9, Goes 5-jarige cursus (Hoogere Handelsschool) te MIDDELBURG. Het Bestuur der Vereeniging voor Handelsonderwijs te Mid delburg, roept sollicitanten op naar de betrekking van: In dienst treden 1 Sept. 1933. Salaris volgens Rijksregeling, Gegadigden op een leeftijd van 25 tot 40 jaar, worden verzocht zich schriftelijk aan te melden bij den Directeur der school, onder mededeeling van de samenstelling van hun gezin. Bezoeken kunnen noch door de Bestuursleden noch door den Directeur worden afgewacht, dan na oproeping. 3lf09-33 Fa DE MUYNCK EEN BETERE BRIL VOOR MINDER GELD L. KERKSTRAAT 9 Voor 10 cent per ons koopt U bij ons al een fijn SPRITSJE! Fijne Zandsprits 12 ct. p. ons Utrechtsche Sprits 12 ct. p. ons Kattetongen 12 ct. p. ons enz. enz. BAKKERIJ St. Jacobstraat 13 - Soes PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ GOES ZEER LAGE PRIJZEN Ook in Dames-Tasschen en Lederwaren LANGE KERKSTRAAT 24-26 De van ouds bekende is belangrijk in prijs verlaagd. Kwaliteit en dek kracht zooals van ouds: ONBERISPELIJK. (Telefoon 415) en WAAROM OMDAT moet Uwe keuze zijn De Nederlandsche Suikerbiet U met een eenvoudig rekensommetje kunt na gaan, dat een landbouwer met een gemiddelde uitzaai van 5 H.A. Suikerbietenzaad „REUZEN VICTRIX" met zijn 8000 K.g. meerdere opbrengst per H.A., bij een gemiddelde Suikerbietenprijs van #12,per 1000 K.g. gewicht een meerder geldelijke opbrengst verzekerd is van f480, onder dezelfde omstandigheden OMDAT de proefveld verslagen en de vele tevredenheids betuigingen der verbouwers U dit waarborgen. Eigen Standaardsoort. Alléén bij ons verkrijgbaar. ZAADTEELT. Q O E S.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3