i f| uit zeeland |~1 middelburg goes "kërkbjjk" leven" kolönfën gemengd nieuws i P.I.GIeium ZATERDAG 18 MAART 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT LUNCHTASJES 28 ct. per stuk BLIKJES CORNEDBEEF 25 ct, per blikje ZEER FIJNE LEVERKAAS 20 ct. per ons kWil Duitschland niet mieer bij ons koo- pen dan moieten wij' het ook daar niet mt-ar doen. y Dinsdag komt minister Reelaexte aan htt woord. De Rijksmiddelen in I'ebr. 1933. De opbrengst van de Rijksmiddelen (hooidsom en opcenten) over do maand Februari 1933 bedroeg f31.227.160 te gen 137.970.645 over de maand Februari 1932.. R.-K. iWerkfiedenverbond. Die voorjaarsvergadering van het R.-K. JV erkliedenverbond die mede dienstbaar aal worden gemankt aan de herdenking der doorvoering van de centralisatie in de Katholieke 'Arbeidersbeweging 25 ja,ar geleden wordt gehouden te Utrecht op 20 Juni en (zoo noiodig) op 21 Juni a.s. Dc nieuwe koers bij defensie. Men meldt uit den Helder: ■Eergisterochtend, toen het parspneel van ,de verschillende schepen en inrichtingen der Koninklijke Marine zich aan boiord had begeven, werd bekend gemaakt, dat ellen beneden den rang van officier moesj- iten aanrieden. Daarna werd eet) rioep ge formeerd en opgemarcheerd naar het ter- trein voor de marine sportschool pp de Rijkswerfdaar werd van de militairen oen verklaring gevraagd en ver'volffens ter teekening voorgelegd inho-udend dat de ondextcekenaars geen lid was van een socialistische vakorganisatie ,of vereeniging op socialistischen grondslag. Verder nroosl worden verklaard, dat men trouw was mm het vorstenhuis eu zich ouder wierp aan de krijgstucht. Eenige manschappen, beneden den rang van officier, dienend resp. aan boord van H. M. Heemskertefc, Van Speyk en Jiet wachtschip hebben go- weigerd deze vorkluring te te-ek-enen. Ben brief r an Henderson. Do Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid, -afdeeling Den Haag, heeft in antwoord pp een onlangs' aan Henderson verzonden motie den volgenden 'brief van Henderson ontvangen, gedateerd i9 Maart: Gezien den terugkeer van Dluitsehland iter conferentie en de stof, welke wjji n« tot onze beschikking hebben als resultaat vun het werk en de besprekingen van véjir loden jaar, hoop ik óprecht, dat binnen ongeveer drie maanden de conferentie in stoat zal zijn de belangrijke beslissingen te nemen, waarvan het uiteindelijk succes knoet afhangen. Indien deze hqop in vei- ivulling gaat, geloof' ik, dat wij' in staat nullenzijn een ontwapeaings|eanventie pp te stellen en te bekrachtigen, die'dit jaar jgeteekend eu geratificeerd zal kunnen worden en die de verwachtingen, waafit- van de volkeren van deze Wereld blijk hobben gegeven in hun verlangen naar "'r'0^ stond komen van een werkelijke vrede en ontwapening, ssa-jr nabij zal komen. haat mij (uitspreken, hoezeer ik hoop, dat gij gedurende de kritieke ihaanden, if on* USgcn, zult voortgaan ons e, hulp ou steun te geven, die in uw inaekt is, andidaat.stelling voor dc verkiezingen Tweede Kamer. Bij de eandidaa.ts'teUing voor de ver kiezing van leden der Tweede Kamer hebben Woensdag in het geheel 53 par tijen en groepen lijsten ingodiend, wa record. Bij vorige verkiezingen, sinds de in voering van do evenredige vertegenwopr- d'gmg, namen aan de verkiezingen deel' Jn 1918: 32, in 1922; 48, in 1925 33 en in 1929: 36 partijen of groepen. Vówr de invoering van de evenredige yeirte"dnj- woorthging bedroeg het aantal partijen, dat aan de verkiezingen deelnam in 1913 negen on in 1917 Vijftien. iVan de 53 Ipartijen en gr'oepen,' die thans lijsten hebben ingediend, bobben in de ontbonden Kamer rieehts tien partijen een ol meer vertegenwoordigers. ,r' f,or» Yoa heoft geen lijst moer ingediend. Die waohtger^alflaircs. De Ja va-Bode meldt, da,t het lid van ae I we ede Kamer, de heer ir. Ch. G. Cramer, met ingang van ultimo Apirii ontslag lieert gevraagd uit den Indischen dienst. Dc NRotL heett bij 2-, Cramer geïn formeerd naar de juistheid van bo-ven- istaand telegram en daarvan de bevestiging gekregen. De heer Cramer deelde n.l. mede, enkele dagen geleden zijn ontstori- aanvraag bij het departement van iolor nien te hebben ingediend, vanwaar ze blijkbaar telegrafisch aa.n de Indische re geering is gemeld. Dat dit 'geschied is, houdt vermoedelijk verband met da vraag door het 1 ólkejraadslid m'r. Hart tot de Indische l'egee.ïng gericlit of er geen aan leiding bestaat om <len hoofdambten uu- Cramer naar aanleiding van zijn hekendet builen de Kamer gedane, uitlating inzake de muiterij op De Zeven Provinciën, uil •elands dienst te ontslaan. Op onze vraag aan den heer Cramer, of de indiening van zjju verzoek om ontslag met deze waa/f verband houdt, dan wel of hij een wenk terzake heeft ontvangen, deelde cjazé ons mede, dat zijn voornemen om, wanneer hij voor do derde maal lid "der Tweed» Kamer zou warden, zijn Indische loopbaan definitie! af te sluiten door ontslag to vragen, in zijn ltring reeds lang bekend was. Aanvankelijk was hij voornemens ge., weeri, rijn ontslag met September te vra,- gen, doch de vervroegde verkiezingen had den hem aanleiding gegeven dit nu te doen. Hij yoegde hieraan toe, van de wet telijke regeling inzake opj-wachtgeld-slLeV Jing van ambtenaren, die in een vertegen/* woordigend lichaam benoemd wioirdtm,"ge bruik t; hebben gemaakt, zoolang als iiïj hot nog mogelijk achtte naar Indië terug V keeren len einde daar zijn dien t to hervatten. Nu het vast slaat, dat hij daaiij- voor na zijn hieuwen 'Kamei/-termijn te oud zal zijn, heeft liij ontslag gevraagd. Formeel nioge dc heer 'Cramer in zijn recht hebben gestaan door gebruik lo maken van de regeling, wolke' hem al d« jaren dat liij lid ble'ef van het Neder- landsc.he parlement eeu Indisch wachtgeld toekende, tegeu du gebruikmaking van dit recht gedurende een zoo langdurige- perior - waarvoor het niet bedoeld kan zijn, v, ,®chtor wel een cn ander te zeggen. Er zijn trouwens nog enkele gevallen van gelijken aard. Wij stohreven daar niet zoo lang geleden nog een en ander over (15 October 1932). 'Het goval-Oamer mjogo aanleiding rijk, -Zoodanige wijzigint' in da bepalingen terzake te brengen, dat het doen van pen keuizte tuisjschen 'n politieke loopbaan en voortzetting van de ambltq- naarsjloapha.aii niet meer versc'lioveii jje- hoeft te worden tot ,het tij'dqtip dat de betrokkene zelf daartoe meent ta moeten uitkiezen. Verhuring h;uis „de GrillWn". L. en W. kunnen tot hun genoegen me- dudeelen, dat zij met de refele-ctante, J. H, ■K. A. Piera geboren Kikkert te Deventer overeenstemming hebben bereikt over de verhuring vau het huis „dc Griffioen" met Koepel en dat gedeelte van den tuin, dat met vo-or bouwterrein of aan-log van wegen zal worden bestemd. ■Met het o-cg daarop- z-al het noodig wordenj dat de gemeente iiensitelliiigen iaat uitvoeren, centrale verwarming, waimwatervaorzeining en vaste wa.seht.a- leljs laataanbrengen on vpor cein en ander een crediet van f 9000 toieistaiat, zijnde lie-t totaal van de begroeting. Hierdoor z-al de geraamde verkoo-p-waarde stijgen tot 1 1J500. B. en W. leg-gen liet co-noept- iiuuroontraclt over, waaruit blijkt dat de huur aangegaan wordt voor don tijd van i linn™' In£aajlde 1 Juii 1933 tegen 1100 per jaar' en dat aan liet gehuurde geen andere bestemming mag worden ge geven dan voor een heihuis van o-udein van dagen uit den gegoeden middenstand, behoudens toestemming van B. en W. Aan do beide raadscommissies -verzochten ■B. en ,W. ter raadsvergadering te willen aaviseeren. Bediening der bruggen. Nomgaals komt een voorstel ter raadsf- vergadering inzake de bediening der bruê- geii, want B. en W. hebben thans een ■nieuwe regeling ontworpen, waarbij de voorgestelde hulp van een werkman bij gemeentewerken en de andere onderdey- ieu van de geraamde ve-i-liooging tot een totaal uitgave v,an f625.60 komen tc vervallen. Met drie brugwachters waren 'de brua- gen open op werkdagen van 6 uur vm. tot b uur u.m. mot 1 uur' schafttijd en des riondags van 6 tot 10 uur v.m. De brugwachters hadden telkens na 2 dagen dienst een dag vrij. .Volgens de nu ontworpen regeling zijn de bruggen open Maandag, Wioensdao en Zaterdag van 7 tot 6 uur, Dinsdag en .Vrijdag van hall' zbven tot G uur en Donderdag van 7 tot 7, steeds met 1 lrar echaittij-d. Op andere uren eu ook op Zondagen zullen de bruggen gedraaid uimcn worden, wanneer tijdig tevoeren een desbetreffende vea-Zoek is gedaan. Aan beide brugwachters zal, ter voor koming van een te lange werkweek om de .andere week een vrijlen Zaterdagmid dag dienen te worden gegeven. Alsdan kan een hulp-brugwachter mvallen, te betoe nen met f2.50. Diazo nieuwe regelin-u waar-mede Schutteva.er zich vereenigde ts leeds per 20 Februari voorljoiopig in-r0- Y°fd stellen B. en \Y. voio-i' haar thans dciimtief te bekrachtigen. De nieuwe regeling brengt een nieuwe vermindering mede van rond f'500's ja-ars. Die bedevaart naj>r Sóbiedam. Wqj hebben reeds gemeld dat do reas- en verblijl&osten voptr de bedevaart naar Wiiedam ter eei-e van St. Biduina, welke de Vrouwenbond wil organisjeea-en, niet hooger zuUen rij'n dan 4 a 5 gu-lden. Under die vei-bIij'a-o4en vallen, "behalve fen, de toegangskaarten tot de kerkelijko plechtigheden en de lazing. Ver. „de Ambachtsschool." J.i. Donderdagavond 16 Maart 1933 werd door de Vareeniging „de Ambachts school m het geboiuw van de Ambaclitsf- school aan de M^estwal hare Algemeener en Bestuursvergadering gehouden, alwaar o.a. de volgende punten werden behandeld: Kiekening en verantwoording afdeeling Ambachtsschool: Die ontvangsten over 1932 bedragen f'6828.56 'de uitgaven l i Begrooting 1934 a'f'deeling Ambachtsjscliool. De ontvangsten werden USBIsS °P f8'381'43; de «itgaven Bekening en verantwoording afde ling Avondschool. Br ontvangsten "over 193? bedragen 'f 855.85; uitgaven 1'4914.95ik Begrooting 1934 afdeeling Avondschool. He ontvangsten werden vastgesteld op f 924de uitgaven f 4955.53. Rekening en verantwoording Vakselwo) voor Meisjes: De ontvangsten over 1932 fmPï/n985,231 de uitgaven waren 1 3834.5.58. Begrootmg 1934 af'deelinf V akpchool w.or Meisjes. De ontvangsten werden vastgesteld op 11641.45; de uit gaven f41097.14. DE NIEUWSTE COLLIEKS VAN ECHTE KORALEN EN STEENEN unyx. Agaat, Roizakwarts, Kristal C'al- OT».r>\T2fta0,lyn en Amethyst alléén in riraaïïs - Go^AAK' V°rst" Sleclxbs f 6, per stuk. Zie Etalage 1 „Hanijta". Zooals wij rèfeds in het kort hebben mrdegedeeJd, wordt deze Handel en nij- veikeid-tento-oiiis'lelling o-p initiatief der Huishomdbe^irs van. 20 tot 27 Mei in Schuttershof georganiseerd. Be burgeaneesitex z'al d1© tentoo'UsfbsLlin^* openen. r»r Bij de eerste inschrijving, welke AA oens- da"werd -gehouden, hebben direct een tiental fabrikanten en gro-ssiers zich bij de Huishoudbeurs aangesloten en zich van standruimte voorzien. t Niet-teigenstaande de malaise is lift -een heugelijk feit, dait zoowel fabrikanten als grossiers nie-t bij dc pakken neerzitten. ""On- enkele s-tonds na, zijn de beide zialeu van" he-t Schuttershof geheel beizet en indien er meerdere- aanvragen mogen ko men, zal -er een tijdelijk' tentoonsteïhinigs- gehouw in den tuin verrijzen. le-derc fabrikant, handelaar of winke lier, die er prijs op stelt relaties in Zeeland aan te knoopen ,te boihoudein of uit "te breiden, aarzelt dan ook geen o-ogen- hUk om Y-oor zijn artikel door oen ener gieke poging te wagen, e-en behoorlijk afzetgebied te vinden, waarvoor een zoo hij uitstek geschikte gelegenheid geboden wordt door deze tentoonstelling, die iede re handelaar in onmiddellijk contact brengt met duizenden bezoekers. D© technische leider der tentoonstelling z-al a.s. Dinsdag van 46 en van 8 9 uur in Schuttershof aanwezig zijn, ten einde eventue-eel belanghebbenden alle ge- wensclite inlichtingen te verschalfen. Ook kan men zich schriftelijk t-oit het secretariaat menden in 't Schuttershof. DUIJFHOUT'S VERLOVINGS- HINGEN in 14 en 18 karaat, en voor 2-c,er lage prijzen, bij SIMONS, Vors-tstraa't. (Adv.) Collecte crisiscomilé. De collecte v,oot het plaatselijke cii- sdscomité heeft deze week 168.25 op gebracht. R-adiodistribu tic in België. Thans breekt ook in België de radio- distributie baan. De heer J. M. Pol- deiTnan, exploitant van de Goesche liadio Centrale, heeft vo-or twee Belgische gle den, met ge-zamenlijk 56.000 inwoners, op dracht ontvangen tot het bouwen van een Badiocentrale en is tevens tot todhmseh advise-ur benoemd. Gisteren bracht een situdieoommussi-e van Belgische .Ingenieurs cn Burgemaes- tcirs een bezoek aan de Goesche Radio Centrale, teneinde -een dergelijk bedrijf m warking .tie zi-en. Ofschoon de heeren van meaning waren dat in België de ra dio-distributie nog meer bijval z'ou vin- den. als in ons1 land, wojrdfc toch OiOh daai" algemeen de egpiloitatie der centrales a-au -het particulier initiatief overgelaten. In teressant was. het verder te vernemen, dat vooraf de H'ollandsehe station-s in Bel gië gaarne worden beluisterd. Waar België dichte iudustrie-centra bezit. ,met bij-gevolg slechtie uondities voor ongestoorde radio-ontvangst, meencu wij de° opinie der Studie-eommissie zeker te kunnen onderschrijven, dat de radio-pen- trales in Belgic een groote populariteit wacht. Me,er en meer is men overtuigd dat bi SIMONS, Lange Vorstsfaaat 82 niet alléén GOUD vo-or GE,LD' wordt geleverd, maar ook aan UI TERM LAGE pri-zen. Wij kotoen U ook gaarne bezoeken. 6 NIEUWE RADIO-TOEiSTELLEN (N S. F. en Philips) vanaf f 129,—- Zi-et de etalage. Hoofdagent: J. M. Poldemnan, GoeSj Telefoon 129. (Adv.) 's-Gravenpaider. W-oeusdagmorgen werd alliier ten verzoeke van dhr. A. C. C. van Overbeehe en ten overstaan van notaris M. Oele Jzm, alhier, publiek ver kocht: Een huis met schuur, erf cn boffim!- gaard a-an den Langeweg. Kooper hier- van werd dhr. L. Sichouten te s-Graven- j,older vo'i-i' f2156 den hoop plus on kosten. n-ciewegcu. De raad vergaderde Dins dag. Alle leden present. Die verordening Winkelsluitingswet wordt gewijzigd. De rekëning Brtrg. xArmbosjniu- over 1932 wordt e-oederekeurrd in ontvang niet- j 5796.62Vs en in uitgaafmet f 4816.93V2- aXzoo met een go©d klot van f979.69. Bit voed is-lot is aanmerkelijk minder dan over 1931, toen het f2234.25 bedroeg en wel door veilerüei buitengewioae wit- ffavftn. In de commissie voor steunverieening wordt in de 'plaats^ van K. Sfaakweg, die heeft bedankt, cn met het} oog op het veL zoek va.ii den Miniver van 'Bianenl. Za ken, om koleer leden uit het gemeente-ber s'tiuui'' te benoemen, benoemd dlu-. ,P. Koet- man. Het nieuwe verlaagde tarief voor de qti-aa-tvarltóhting wordt goedgekeurd. Om!- trant de brie «van Ged. Staten over de zitdagen van uitwonende ambtenaren zal worden bericht, dat de zitdagen van den burgemeester in ovoi-eenstemfning mle-t de wot z'ijn, terwijl omtient den uitwonenden ontvanger zal worden bericht dat het met lie toog op de geringe werkzaamheden eiken Zaterdag in de gemeend zitting houden voldoende is,. Tholcn. G-isjtereu is d°i011' Schipper Baay, pachter van de weervisjscherij' aan het einde der Eendracht, de eerste Zeeuwr sdie haring aangevoerd. D'e vangst was evenwel tot heilen zeer geiriiig. AardeiibtU'g. In de raad.s(vergad0i ing kwam o.rn. aa,u de orde een verz'oek van A. J. de Bruïjne om eeu z.g. Macht- lokaal op te richten, en een verandering in het leven te roepen mei Yen-plicht gebruik voor uitsjlachters. Een tarief was bijgevoegd. D-e heel' Dc Backere vindt liet een duro, liefhebberij. Voor iemand, die "door nood vaak ge-drongen, «pms om een ot andero pacht ot rekening te betalen, genoodzaakt wordt weer iets van rijn ontvangst, die toch al niet groot is), 'te moeten laten vallen. De heer Cats^nau is er ook' tegen. In den regel iq alles nog al proper bij 'die, uit slachters. Mevr. v. d. Broecke i$ niet Zoo enthou siast over die properheid doch vindt, dat men in dezen tijd niet met zoo n verplichting mag komen. Het voorstel van deze spreekster pm het verzoek af te wij'zeu, werd z. li. Kt. aangenomen. Een voorstel van de pachteommissio ,,m Ie verschillende -pachten te verlagen, werd z. h. st. goedgekeurd. Al naar den aard van het 'perceel en de pacht, z'ijn reducties toegestaan van 15 pet. tot do 'pet. in totaal tot een bedrag van f 7t0. B. en W. qtellen voor om 3 lokalen der o.l. school te onttrekken aan den openbaren dienst, da,ar ze overbodig zijn geworden. Mevr. v. d. Bi-oeöke vraagt, of liet met mogelijk is, li et oude gymnastieklokaal te onttrokken en van twee andere lokalen een gymnastiekzaal te maken. De voorzitter ■zegt, dat zulks dan geen bezuuugino "eeft. waar het toch om te doen is, De voorgestelde regeling is de vonrdeeiliosste. Aldus werd z. h. st. besloten. Het verzoek van de caféhouders firn de biljartbelaqting op te heffen, werd verworpen. Kanaal HansWeerf—(Wiemeldinse. Aan de Memorie van Antwoiord pun de Eerste Kamer betreffende do jWater- ejtaatsbegrooling vopr 1933 wordt het vol gende ontleend: -Wat liet kanaal Hansjweerl—.Wemeli- ■dinge betreft riemt de minister in met de meening, dat de internationale vraag; 'stukken die met deze kanaalverbetering, 111 verhand kunnen worden gebracht, hier heter onbe%noken blijven. Over tie. ge stelde vragen ïne-kt hij het volgende op liet is dc bedoeling do onteigening voor te bereiden ter verkrijging van de gron'- den, die noodig zijn vopr do ve-rbreeduig van het kanaal over zijn. vollLe Lengte, waal-door echter liet kanaal niet geqclukt zal worden vpor de vaart met groot nip schepen dan er thans op kunnen verkeec reu. Immbi'S de afmetingen vau de sluizen worden niet gewijzigd. i Het ligt in het voornemen te beginnen mot den bouw van een nieuwe spoorwegt brug en een brug voor gewoon verkeer te Vlake, de.ze laatste ter vervanging van 'de Schorebi'Ug eu met de onmiddeUivko iu verband met deze bcugwerken noodige kanaalverruiming. Die m'inis|ter is bereid, voordat gelden mochten worden aange.- vi'aag'd voiOii' verdexe vU'breeding vaji^liot kanaal, niet z'ijn ambtgenoot van Bui- tonlands-ehe Zaken in overleg te treden over het internationaal aspect, dat dan mogelijk nog aan dit vraagstuk ve-rboni- den mocht kunnen worden geacht. Storm ali de Schelde. Gistermorgen is in de Braakman het zeilschip „Vertrouwen", schippér J. Necl- 'Sjen, gezonken. Het sclhip was op weg van Slelzaete naar Philippine en geladen met grind. Door den sf-onm en dc liooge zee maakte het scllip water, waardoor liet tenslotte Zonk. Dc qchipper en zijn 'knecht wisten zich tijdig met 'een roeiboot in veiligheid te stellen. Het sf'liip ligt 9 motex diep. I WE.EKLIJiST vau 19—26 Maart. ZONDAG. Mis van 3de Zondag van de Vasten, 2e geb. A cunotis, 3 Omni- patems. Credo, Praof. van de f aatcn. MAANDAG, Mis va,n den II. Joseph Gloria. 2e geb. H. Wulfram, 3e van' den dag, Credo. Praef. van den H. Joseph, laatste Evangelie va,n den dag. DINSDAG. Mis van H. Benediotus, Gloria, 2e geb. en laatste Evangelie van den dag. -WOENSDAG, Mis van den dag, 2e grb. A cunotis, 3 Omnip-otfus. DONDERDAG, Mis van den dag, als gisteren. VRIJDAG, Mis van H. Gabriël, Aarts engel, Gloria, 2e geb. van den dag, Credo. Laats-te E-vangelié van den dag. ZATERDAG, Mis van Maria Bood- sctiaj-, Gloria, 2e geb. van den dag(. Credo. Praei. van Maria, laateie Evange lie van den dag. GOE-S. Parochie H. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H. Communie cm half 7, 7 uur, ua de Vroegmis en 9 njur. Hall' acht de Vroeg-' tien uur Hoogmis. Scliaaluolleote vopr den St. Pieterspenning. 121/4 uur Maria-congregatie voor jongere jongens, 2 u-ur Catechismus, half 5 Ma- ria-Congregatie voor de meisjes, s av. 7 uur Lijdensmeditatie. MAANDAG, feefótdag vain St. Joz-e-ph, hall acht goaoittgen H. Mis, 's P-v. 7 uur Lol ter eei'e van den H. Joseph, DINSDAG, d'e schoolkinderen spreken hun biecht om 12, 3 en 4 pair. WOENSDAG, algam. H. Communie der sdioiclkindereii. 's Av. 7 uur Lot. YRtïDAG, 's av. 7 uur Kruisweg. ZATERDAG, Maria Boodschap, half 8 gezonge-n H. "Mis, nam. 4 uur biechtglele-- genheid, 's av. 7 uur Lof. DE- OPVOLGER VAN KARDINAAL VAN ROSSUM. Kardinaial Fumasoni Biondi is benoemd tot prefect van de Propaganda. Fide a,Is opvolger van kardinaal Van Rossum. Kardinaal Fumasoni Biondi is onlaings benoemd tot- lid van het Heilige Colll-ege cn is Apostolisch Nuiitius te Washington. "-QNDfRWUS GodsdicnstdijJema. Aan de B.-K. bijzondere kweekseih-ool voor ondeiVij-zeressen „Le Sacré. Coeur tc Oudenbosch slaagde voor "t examen Godsdicnstdi ploma mej. M. A. F. Regen- mortel te Koewacht; aan de Bisschopper lijke kweeksehooL voor onderwijzers al daar slaagden voor genoemd diploma de lieeren J. G. J. Burgers;, te Vlissingeif, P. J. L. de Bijt te Stoppeldijk'en F. P» Scliuerman te Ovezaad. Zxvaar Westmucssunweer «41 Java West- en Midden-Java ziijn gisternacht door noodweer geteisterd. Het Observato rium te Batavia registreerde eeu record. Eicn inlandsche vrouw werd gedood, een kind gewond door een omvallenden boom. -Die treinenloop tuasehen Batavia en Cliaribon is gestremd. Bandoeng is slechts te bereiken via Buitenzorg. Tusschen Tji- karang cn Lemahabang is een goederen,- trp.in ontspoor'd. Twee personen werden gewond, twee anderen vermist. Semarang is; vrijwel geïsoleerd. Onbewaakte overwegen. Op den onbewaakten o-verweg na-bij Langweig onder de gem-eente Bergen op Zoom heeft gistei-morgen trein 3040, den ruim 40-jatigen slager J. van Duel, ge- huwd en vader van twee kinderen, aange reden en ruim 50 meter meegesleurd. To taal vermorzeld werd de man opgenomen. .Het l('k is naar heit politiebureau to Bergen op Zoom gebracht. De trein kon na ongeveer tian minuten vertraging de- reis vooriizetiten.. Inbraak te Haarlem. Eergisteravond omstreeks tien uur hoor de een op- het Prinsenholwerk te Haarlem sui'veilleerenden agent van politie in da school voer g.Lo. aldaar -een verdacht geluid. De agent had een sleutel bij- zich en toen hij- zich verdekt had opgesiteld zag hij- dat twee mannen de schooi ver lieten en over höt hek klommen. Zij- gin gen in de richting van het Kennemerplein. De agent v-olgde de mannen on hield hen op den Janswe-g aan. Hij bracht hen naar het politiebureau over'. De manneu be kenden ingebroken te hebben in da school. Zij waren binnengekomen do-or het uitsnijden van een ruit «n hadden het een en ander willen stelen, doch zij hadden niets van hun gading gevonden. De mannen; die rosp-, 28 en 36 jaar oud waren, 2(11 afkomstig uit Losser en Rot terdam. Beiden zijn in bewaring gesteld. De reclterche stelt een ou-lerzoek in o£ zv, betrokken zijn geweest bij een aantal inbraken en insluipingen, die in den laat- sten tij-dzijn gepleegd. Zware brand tc Lage Zwalniwle. Donderdag is tc Lage Zwaluwe brand uitgebroken in de kapitale s-teenen vlas schuur de „Toekomst" van den heer C. B. do visser. Een. z-ecx gro-ote p-arti, vlais en een vri„ nieuwen luxe auto zijn verloren gegaan. De sterke wind deed den burge meester, die spoedig teir plaatse verscheen besfuiten,, hulp' in te roepen van de braïidweer uit Breda. Biuueu zeer ko.etpn tijd versclie.en oppiarbrandmeaster Kori-e- weg cu brandmeester van Gils melt twee mot-orspui'ten op de plaats des onlieils. Mede is in vlammen op-gegaan 'een groote, nagenoeg ledige landbouwschuur van M. Creizee. De beneden den wind staande hui zen aan de Dorpsstraat werden dank zij liet krachtige optreden van de pala.tselijke brandweer behouden, doch kregen groote waterschade. Alle schade wordt door ver zekering gedekt. Boerderij, afgebrand. Eergisteravond is door onbekend-o oor zaak brand uitgebroken in de boerderij van den landbouwer H. S. te Stamp* roy. De brandweer was spoedig te,r plaat se, dcch kon het vuur niet blusschen. De gthcele inboedel ben-evens 2 varkens zijtn verbrand. De boerderij .brandde geheel af. De begrenzende percaclen werden be houden. Verzekering dekt de schade. Eien gedclittecrdc ontvlucht. Donderdagmiddag is v-oioi de Br-edasche re-chfbank een zaak behandeld tegen den 24-jarigen koperslager A. C. v. d. G. uit Rrinocihaigen, thans gedetineerd in 't huis van bewaring. II; stond fene-oht voor een rij-wi-eldiefstal. Nadat de Z^ak was geëindigd wilde de dienstdoende wachtmeester van de mareohaiisg-ee, dio zich tot de publieke tribune had gewend om cnke'le rumoerige elementen te kal meer-en, den man naar de cel terugleiden. In dit oiogenblik was verdachte echter reeds verdwenen. Hij- was kalm wegge wandeld en voordat i-eoiand er cvjg in haa was hij reeds buiten. Toen de marechaussee bemerkt had_, dal de man verdwenen was, rende hij naar buiten en vernam van den rij-wiel- be.w aar dier, welke kant de man wlas op gegaan. Men zag' hem toen in de verte wandelen. De man bemerkend, dat Rij achtervolgd werd, zette het op een loopen. Hoewel onmiddellijk drie maroohaussée's hem nazetten, wist hij vermoede)ijk in do Valkenstraat te verdwijnen. Aanvankelijk bleven alle po-giri-gcm tolt opsporing vruchteloos, 's Avonds is hij door twee Bredasohe rc-c'hercheurs jn da binnenstad gearresteerd. Nagemaakte aandeden, Epn p-aar maanden geleden w.a-s de- Cen trale recherche te R'dam or q-chter geko men, dat een groep personen trachtte na gemaakte ,a,andeeten in de I. G. Far-ben Industrie ap.n den man te brengen. Wij hebben toen bericht, hoe de naspoxingen in deze zaak hebben geleid tot de arres tatie van zekeren B.,- die 200 van deze aande-elen welke 1000 mark. per stuk waard zlouden zij-n, -probeerde te vei^ kocpen aan een bankier oip de Grootte Markt. Deze, R. bleek te handelen in op dracht van de gebroeders S. te Schiedam, die toen eveneen-s zijn aangehouden. R- ett de. beide broers hébben voor de Rotter- damsclie rechtbank terecht gestaan. Eerste gp.no-em.de is vrijgesproken, .de beide ande-- ïen zi/n veroordeeld. V-an di'- ■Üe broers in liooger beroep- <g g Maart heeft he,t gei'achtsQu venhage deze zaak behandeld, in hooger beroep is nog niet J middels heeft de Centrale re-1 na^poringen voortgezet ,0-mdaJ •dat zij den eigenlijken hoofdd. in handen had. Thans is zi. Regann, om ,den vader van d jgehouden R., den ox-ho-telh iRijnschip-ejir R., tem man va. Sassenhedm te arresteer en. H eerste ver-hoor h-eclfit liij1 een kentenis afgelegd. Hij doel Juni 1832 ee-n groot aantal ec-he aandeden to liefbhen do- De man is ter beschikking v 1 jtie gesteld. Kerk- cn pastorij jf' Gisternacht is in de kerf JI. .Vinoentius; a Paulo cn de al ■m pastorie fe Amst ei-dam een f jpleegd. '.Waarsjc'liijïilijpi is, da sdch ,de^ avonds in de kerk E insluiten en dat Rij vandaar ft' e/tilte izijn speurtocht is beg% Iu de kerk -rijn de offerbb' Lgehaald, maar waai-qcliijnlSjllc ii ervan slechts geping geweest. Van de kerk uit heeft de toegang tot de sacristie welJ .schaifeu. Hier vond hij een I "waarin de inhou,d van da -a[ 'bewaard wordt. De-ze heeft nomen naar de kerk, o-pengebrq •op het altaar achtergelaten, n was de inhoud slechts gerin^ -daze bus nog Dinsdagavond ga j, (Vau pogingen om het taherna E: hen, zijn geen qp'orein ointdq f men veronderstelt dait liet K alleen t-e doen was om geld. f1 V ervolgens is hij van de kei' j .dc school gegaan, over een m klommen en z-00 door een ,W. I •dc. pastorie binnftngeklóimeL, liedenkainerB werd -alles do-ojJ .kaïsten zijn opiengebroken. ,\I -des morgens fn groote wa.no.il troffen. Ook hier moet de gelJ -echter gering zijn geweest. I Moord up- een paliil De vro-egexe millionair Banlfl Lend journalist, heeft Donderda' litiebe-ambte doodgeschoiten, taen bevel tot in-cheéhtenisneiming v trachtte uit te voeren. Banks weii-d beschuldigd v fliclitigheid aan een diefstal biljetten. Het doodschieten van den po-li Tijdig voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden, overleed heden in het St. An- tonius-gestiebt, onze geliefde Broeder en Oom, de Weleerw. Heer FRANCISCUS S. E. NI. KNITEL, in den ouderdom van 58 jaar. Uit aller naam, CH. KNITEL. Zevenbergen, 15 Maart 1933. Begrafenis heden Zaterdag om 10 uur. 31107-27 1 (Volstrekt eenige kennisgeving) I Heden overleed tot onze diepe smart 11a een langdurig lijden zacht en kalm, gesterkt dooi de laatste HH. Sacramenten dei- stervenden, onze innig geliefde Vrouw en Moeder, Mejuffrouw M. H. C. LUYK, geb. LOUSBERGEN, in den ouderdom van 44 jaar en 7 A. S. LUYK Gzn en Kinderen. Fam. LUYK. Fam. LOUSBERGEN. Kapelm-Biezbunge, 16 Maart 1933. 21 ons Demi Lune, 2i ons Choc.hagel, 24 ons Huishouddrops, 2 ons Wellingtons, 2 ons Moccakoekjes, 2 ons Koffiestangen, 2 ons IJswaïels, 2 ons Milanowafels, 14 ons Sinaasschijfjes rf^^geeft 'n serviesbon bij iedere inkoop •saasuwü

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2