ratis Etalage NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND S.WIENER&Co. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Mantel- en Japonstoffen. HANDEN^ PÜROL 1933 Schoonmaak,^ COURANT NUMMER 33ZATERDAG 18 MAART 1933 29*™ JAARGANG VAHHET rloges met ver- TIS; geen glas, afleesbaar; in kei; 10 jaar gar. I van OVER DE GRENZEN fl BUITENLAND CHINA el Voor wogejs, en. Jon ze niet verdie® 10 worden de ge- gebaren en teekem» wordt eenvoudig, voedsel bestaat I de bessen, sprinib-i li. (Door de Euro» I;. „Boschjestoainrijgt'' 1 geruime® tijid zon» |aar daarna kunne® ttïij'ke hoeveelheden hder daarvan echte® -jcndervinde®. Als dg- rik doieb gevoelen, die allen, Zo.aweï |ghj> het middel dra- Hlun jwinciap iajj uorgt". Om. dgn toe* lij: zich dan ook' heel Ihjespiannen nog zeer loot sen van dierenge- 1 vanuit hun schuil-. len^an het van nabij I pijl en boeg, nage lden, dat z'e bezitten,! VERPACHTINGEN inspan, Da Wilde. Iiuis met Schuur, var- in en boulwland, Kram, lahuizen, Jonkers. I- en weiland, Jonkers, |n, Jonkers. Jirke, inspan, Oele. JeepSbouwwerf, enz; JONGE No. 50 ;rd onze zaak ge- die in de Goesche Lt; alle dealen aan de chten kan voldoen". ids nauwgezet behar- aend debiet te danken, mg en moderniaeering een prettiger bedie- de tweede plaats een keuze in ROMANS, ©BOEKEN, DOOZEN RIJFBEHOEFTEN en PER DOOS 45 CENT. DROGISTEN. eest (bij Leiden). luid-Beveland :e Groes. /AN DIT BLAD! ibour3 rteurs 16, ROTTERDAM I NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer iiesiaat til! twee bladen Nationale eenheid en Natio nale afbraak. In de liberale piers wordt veel geschermd over de nationale eenheid. Wjai men bij zoovele uitemtfepende levens;,- en wereld beschouwingen daaronder moet verstaan, wordt niet gezegd. De nationale eenheid schijnt zich te «Boeten mlanifejteeren 'in een nationaal kabinet waarin vogel^ van. diverse Mui- jnage «boeten worden ondefgebTajcht en welk kabinet tot taak moet krijgen: een (sluitend© begroeting. Zonder twijfel vopu' „de 'Sltaats|huishou|' ding de meeqt dringende eiscb. Juist is, dat de geheele natie daarvoor in het gie)- weer moet w|orden geroepen, maar men moet niet trachten een kunstmatige een heid te sjcheppien, waar de grondslag voor een werkelijke eenheid nu eenmaal ont breekt. Set gezamelijlk doel is een sluitende begrooting, maar tie middelen, welke tot 'het doel leiden Ifepen uiteen. D|at bleek wel duidelijk bij de behandeling van het ■wetejonUwerp-Dpnneir. Be liberalen lieten de nationale eenheid in den steek, omdat zïjf het niet verantr woprd achten vieir, Zegge en schrijven vier rechtbanken en een aantal kanton gerechten op te heffen. P,e Ch. Hist, meenden dat tengevolge van den voorgestelden maatregel de trek van het platteland naar de atad Zou toe nemen. 'D© socialisten stemmen maar 'in het wilde weg indien zij1 een Kegeering naar huis kunnen sturen en zijl "denken er niet a.an om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Men moet niet een Rationale eenheid forceer en, maar men moet wel zoeken naar overeenstemming1 w,a,ar die kan wor den gevonden. (Voor de eenheid der Katholieken der bevolkingheersjcht in het an dere Jeamp weinig bewondering. Baar bedenktmen blijkbaar niet dat het ook uit nationaal oogpunt, dat bet ook voor een juiqte werking van het (parlementaire efelset toejuiching verdient dat zich bereids! èen derde der bevolking op staatkundig terrein heeft gevonden ten dat dit derde gedeelte een gezond natio naal gevoel heeft, dnt dit derde gedeelftja de verantwoordelijkheid niet sphroomt en samenwerking met andere groepen in het 'belang der natie gaarne aangrijipt. Een fractie van 30 ofwel aan de Ke geering, ofwel in gezonde oppositie ia •een landisibelang. Hioa lateekt hiertegen af het ginloos por gen van onverantwoordelijke staatsbur gers, die alsmaar niedewerken aan 'de versplintering. In 1939 brachten 24 „par tijen" met mleer dan honderd duizend .stem men het niet tot een Kamerzetel. stemm'en zetels 1. R.-K. Staatspartij 1.001.589 30 2. S.D.A.P. 804.714 24 ,3. Anti-Bev. 391.832 12 ,4. Chr. Hist. 354.543! 11: 5. Liberalen 249.1Ö5 j8 d. Vrijiz. D|em. 208.979, 7 7. St. Geref. Partij' 76.709 3 !8. Middenpartij 39.955 1: 9. CommUnisten 37.GTS1 ,1' 3,0. Herv. Ger. Staafep.. 35.931 1 21. Plattelandersbond 34.805 1 '12. Comtal. (Wijnkoop) 29.863 1 Bij! edhralpping van de no. 7 t/m 12 aou ons Parlement slechts gewonnen heb ben. Op deze miniatuur partijen .wen den afgerond 255.000 (stemmen uitge bracht; met de 114.000 steminen welke de „partijen" verkregen, die het niet tot een Kamerzetel ba-achten, zijn dat in to taal 369.000 staatsburgers en staatsburi- geressen, diezich zelf uitschakelden. (Want daarop komt het neer wanneer ïuen zijn stem' geeft aan een miniatuuif tpartÜjtje. Scbrijvciid over het Verbond voor Na tionaal Herstel, dat niet geheel ten on rechte den bijnaam krijgt van Verbond voor Nationale afbraak, Zegt de beer Hans iü da Avondpost „Stel, dat de lijdt 1 zetel krijgt (en meer krijgt zij' et zeker niet!) wat wil die eenling dan .uitvoeren in het Pari lament Hij: staat er mfehteloos. Wie, 1 'tooais wjjji, 28 jaar op de 'perstribune ■Zit, heelft tot oordeelen recht en wij herhalen: zoo'n eenling staat machteV loos." Djat mogen zich ook de 'Kath. dissiden ten voor gezegd houden. En de fascisten, die uiteenvallen in vele groepen, en (het Verbond voor Nationaal Herstel, dat generaal Snijders als paradepaard ge bruikt, «4 na 2 i- no. 1) óp de lijst piaatot dr. Wlasterman, die 's morgens nbeTaal was, 's middags fascist en des &von s de "vooimun yam liet' Verbond voor -Nationaal Herstel. WW®6® in bet town® eens goed wil realiseeren zlonder ai te veel te zeuren oveir naticmaiè eenheid) welk een heilloaze gevolgen uit pl die partijtjes voor het 'Parlement risme 'en voor- <ie Demiocratie voortvloeien, dan zal men waaTschijhlijik! ooit kunnen houten tot eenige waardeering in het "algemeen be lang van: HES HECHTE BLOK DEK KATHOLIEKEN. Telkens andere NOUVEAUTÉ'S in Vraagt staalcolleclie Voordeelige prijzen Prijzen per Meter MIDDELBURG .Wjeekievu e. Alle staten van „Duitedhland zijin dan ten slofte onder de leiding van 't maiti»- naal-socialisime geiplnatelt. Over Duitsch- land ligt thanisi één graat hakein-kruis. Semmiigen zien £r in een symbolisic'hc te- genistellinig tot 't kruis van Ohrisitus. Als tegenstelling zou 't dan ook' nieit de wet der Liefde, maar die van den strijd en viandisehap verzinnebeelden. Dan is 't 'n somber taeken1 i i i De nazi's hebben hun glorie-'ti,*! en met 't bek'nfltten van iedere geefibes-vrijheid piermibteeren ze zich zelf de grootste vrij heden, Vooral tegen de Gommunifelfcein hli.ï't de leading zelf 't bitter ernst namen. Na de Stemming voor de gemeenteraden in Pruisen magen de Mosoavieten in den Pruisischen Landdag niet meer terug keer en. Dut bateekenfc dat d'aar 63 zetels onbazat zullen blijVen. Lat deze heeren weggewerkt worden, lijkt ons tenslotte niet erg. De bereiking van 't eo,mmundisitisch. ideaal veronder stelt nu eenmaal de vernietiging yam da maatsohapipelijike toestanden en verhou dingen. JJat men de dragers van de com munistische gedachte van 't beredderen van 't tegenwoordig huishojuiden daarom buitensluit is te verdedigen als zijnde een kwestie van zelfbehoud maar 't onsympathieke van 't geval is, dak bij 't nationaal-socialisme de jmcht steunt op de revolver. In dat opzicht vjolgt het 't zollae systeem1 als dc eommunisten me|t hun Geipeoe in Kluisland. Bij hoopen zijh da revolvers uitgedeeld aan B. A.-man- nen, die in een handomdraai t,ot hulp- ipblitie waren gepromoveerd. Die jpngg lanatiekelin'gen IcnaUen. er lustig op los, alsoi' bij ieder gerucht. Diuitsahland in gevaar is. Waarom we nioig zoo maar niet ineens in een rustig, gelukkig Duitselhland kun- Ueu gelaoven. Naar- buiten werkt 't optreden der Duiische regeering al buitengewoon ver ontrustend. Haar heele streven, en daar bij vindt ze steun bijl' Oostenrijk, Hbiir garij© en Bulgarije, is. ggricht op ee,n vernietiging van 't vei-drag, yau VeBsaü- les. Een vrede in Europa, dia hier.oip be rust.,d at de overwinnaars' van 1918 ^ens en voor- goed de overwonnenen zullen in bedwang houden is voor Hitler on dragelijk. „Toenadering is slechte mogelijk tnsschen 1 wee naties welke volkomen ge lijkberechtigd zijh. Gelijk recht heersch't daar waar gelijke kradht is." Wat Duitschland in Genève beooigf ligt voor de hand. En dat men in Frankrijk 'een paniek-stemming trachlt te kwaefcan tegenover DuilsChland is duidelijk. Zelib de Fransche premier heeft 't nieit kunnea laten, „om even te verklaren, dalt Frank rijk met buitengewone waakzaamheid de ontwikkeling, der internationale politiek volgt; te m,eer als zich huiten de grenzen felle bewegingen voltrekken en een beroep gedaan wordt óp 't geweld Bat er bij zulk een geladenheid in de politieke atmosfeer van de Öntwapenings- contferentie niets terecht komt is o,ok al iets wa.t weinigen meer verwonderen zal. Feitelijk toch vindt er in Genève ter ontwapeningsconferentie weinig meer plaats, dan dait mem 't Eiurapeeisöhe jp|n- bliek batrelfende da werkelijke strevin gen en gevoelens der naties opi een Zaea- diplomatieke wijlze om den tuin leidt. Onder den ernst va.n 'den toestand is dat spel nu een oogenbiik gestaakt. Mac. Do-' nald is na;ar Genève, niet zoozeer oon da OnlwapianingSQOinflereinfie weer in de raifa te helpen, maqr om met de leidefe zelf eens een verstandig woordje onder vier wgen te Spreken. Want 't is nieit de Duiitsch-Fransdhe k'weötie .aüeen die zot- gen baart, 't machteloOzo Duitschland dnnkt voorloiopig niet aan oorlog. Maar ia Joego-SLavië zijn 40.000 mian gemobi* liacerd omdat men op alle geheurlijfehedetf tegenover Italië voorbereid wil zijn. Tusschen Italië en Frankrijk klinken de bitterste verwijten, .dat zij de yrede in Europa in den wrg staan, wat wel bewijst hoeneer deze twee elkaar wanitrouWen. Misschien kan 't kalmeerende woord van Mac Donald de verhitte gemoederen wat aikbele.n. H'iji is zeker een |der laat ste,n, die in roekoJlopae oorloigs-avontupein heil ziet. ifoè waar klinken na dit soimhere over zicht de woiorden van d.en B. Viader in zijn laatst gehouden Consistorie-rede: „De Interna,tiiomale toestand blijft vaart- durond krjtielc. Wij zien ons „nog steeds geplaatst tegenover een toestand van on zekerheid en onrust, tengevolge van we- derzijdisch wantrouwen, belangendomflidt-emt onvaidoendheid en vaak tegeniShrijdigheid van voorjgestelde en aanvaarde maatrege len, tengevolgie ook1 van overdreven: 'ein (onrechtvaardi|g naitionialistnc, ten ho,oigsfc sirijdjg melt de bro-ederseba-p dep? men- senen en der volken, wiqlke nemgems an ders wortel kan schieten en voldoende voedsel kan vinden dan in de Voorschrif ten, j)e inspiraties en de beoeïieininig der christelijke liefde". Aan Mac Donald's eerlijkheid mag mien niet twijfelen. En dat m-en vam. zijh voor stellen ook' wel eesnig «ffebt vreesit...., laat zich afleiden ,uit den aanval in dan rug welken hjj van izij'n collega, deux Engelsthein minister van Marine, onder vond. D'eza haeffc Bonderdagtavon-d mog, blijkbaar om hjt suöoes van M>ao Donald tegen te gaan, een bggrooifcinlg .ingediend, weUie uoig, 3 millioem .pond hooger is dan- verleden jaar! VOLKENBOND ONTWAPENINGSCONFEKENTIE. MacDoualds vcecstclteii. Onder buitengewioion groente deelneming) van alle naties en groote belauias(te(llinigt van het publiek en de pers, had Donder dag de buitengewone zitting1 der hoofd commissie van de ontwapeningscomferentie plaats. In deze zitting hield de Emgelslcihej premier .MacDonald zijn aangekolndigde ■greote rede over de ont.wapeming. „Men staat thans", aldus spr., „iri de laatste phase der ontwapeningsconferen tie. Door allen moeten nieuwe öo-noessielsi worden gedaan on tot .'een oplossing te „komen. I 1 1 leder heeft het recht, te weten, wat hij van de conferentie te ontvangen ©d. wat ui) "te offeren heeft. S'p-r. schetste in be,t verder verloop1 vlan zijn rede zijn ontwap^ninlgsiplain. Daarbij gal' bi, vijf grondbeginselen aan, wajaïd'oor nij 'zich heeft luiten leiden: 1. Er wordt een eerste ©ntwapieninigs- verdrag gesloten v,o,or den duur via® vijf juren. 2. IWilsPnanif'estatie aan de heele we reld, dut de staten tot ontwapening .be sloten izijn. 3. 'De instelling van een piarlemeinitaire int'M'iiatioiiaio controle, op de bewa,pe:ning, 4. Voorbereiding voor verdere bewape- ningsvexniinderinigein voor de twgeda atiapn- P'C door een reedls thans op te richten bijzonder oTgaan. 5. Schepping van een aiteno&i'eer van vertrouwen, waarin de .politieke moei lijkheden van dezen tijd o,verwoninen wor den. om later tot verdere berwapteninigSver- mindering te geraken. De inhoud van het ontwerp» Het door MacDonald aan de .algemeen© commissie der ontwapeningisconferemtie aangeboden plan heeft twee uiterlijke bif- z'ond.jrheiden, die heit onmiiddbllijk van -afc vorige tijidens de ontwapeningsconfeireintio ingediende jjlanne®, zooals het plam-Hbo- ver en het plan-Hexriot-Bomeonr onderi- sèheidt, niameiijk in de eerste plaatla hier door ;dia,t het planM-aDo-nald reeds ge heel in den vorm van een im alle hijt zond-i"heden uitgewerkt ontwerpeoniVeintie van 96 artikeeln is ingediend, em in de tweede ptea.ts doordat dit ontwerp-oon- vc-ntie reeds beipajalde' preciess cijfers geeft omtrent de geioorloofde steykte van het iegerpenaoneel der verschillende landen, omtrent het geoorloofde maximum kalihey van. het zWare geschut en den maxiimium- omvang dertenks en omtrent het voigr ieder land geoorloofd aantal militaire vliagt;ui- gen. o-or Nedicirl. en kol. (evenals vaoir Bel gië) wordt een legersterkhe van 75.000 man voorgesteld me.t 150 vliegtuigen, Duitsehland 200.000 man, Frankrijk 400.000, enz ENGELAND De begroeting va.n marine. Sir Bolton Eyres Monsell heeflt eer gisteravond de begiwting, van marine ingediend. Hij verklaarde dat herti totaal cijfer, dat 3 millioen hoo-ger is, .moeh. de verwachtingen rechtvaardigt vian hen die de marine voor alles sterk' wenschen,, nodli echter de vi'ees dat de Engefoehe mu rine te zwak zou zijn om' de aangegane verdraghsverplichtingen te kunnen Vervul len. 1 1 I i De begroioting werd ai'giekëurd do-or den arh.ai'gev. George Hall, die zuid© da,t een hoogere marine-hegrooting in tijden onvereenigbaar was met de wij!d en zijd geproclameerde vredelievendheid Van de regeering. Spr. vreesde dat deze be groeting de. handen van MacDolnald en Simon te Genève Zou binden. Dezelfde Vrees werd' geuit door Sir Herbert Samuel. OOSTENRIJK Tirol grijpt in. Bi0' de huiszoeking, Woensdagnacht, door politie en militairen in verschillende sociaal-democratische gebouwen te Inns bruck gehouden., werden bijua geen wa pens in beslag genomen, doicb earn groot aantal documenten.. Op grond yam dit materiaal heeft de Tiroolsche landsre- geering eergistermiddag de onmiddellijke ontbinding van de Tiroolsche organisatie van den repiuhlikeinschen ScbutizJbuind af gekondigd. O. a. werden ontwerpen ge vonden van oiproqpen die o)0 hoogverraad «h cpi'uiïnig duidden. In het besluit vau de landsregeering wordt c-a. geizegd dat .uit het in beslag genomen materiaal blijkt, dat de republi- keinache Sc-hufezbiund in Tirol tol tegen (len staat gerichte doeleinden In verbin ding was getreden mat de Duitscha orga nisatie Rijksbanier. In de nabijheid vain tnnisbruck' werd nabij een heuvel egnl ge heime zender der sociaal-democratie ont dekt. ruw, rood of bescha digd, worden weer vlug gaaf en zachl met Ooos 30 en 60 ct. Bij Apoth.en Drogisten. Mobilisatie van li lichtingen. I D. meldt uit Wieenén: Officieel wordt medegedeeld, dat toib inlijving en aflrieb- tin.g van jonge ma.nuen de rijen vau het bondsleger aanvulling behoeven weshalve da bondspresident op voorstel der honds- rugeering, overeenkomstig ar*t. 20 van do wut op weeraharheid heeft bevolen, 3a.f een deal met verlof zijnde dienstplich tigen onder de wapenen wordt geroeipiein. Naar het schijnt betreft hét de mobilisatie van 6 lichtingen. AMERIKA ï.a.ndljcuwma afregelen van Eansevelt. Rlooscvelt heeft een speciale boodschap tot het Congres gericht, waarin liij maat regelen voorstelt tot opheffing yqn de depressie in den landbouw. De President verzoekt het Oongreis een wetsontwerp' aan te nemen, waarin den secretaris van landbouw machtiging yer- leend wordt de productie van graan, k'afcoen, rijst tabak, varkens, runderen, schapen, zuivelproducten te beipierkeu. Dit zal geschieden door overeenkomsten met de producenten, waarbij deze met behulp van fondsen vtan de .Recomistrudtioa Oor- paration schadefeos gesiteld znllen Worden, Het, ontwerp verleent den öecrpfiariis van landbouw verschillende vloUmachten tolt organisatie van den verkoop vlam bo vengenoemde producten em machtigt de regeering .het surplu's aan Icaitoen, ,dat in handen is van de Farfflboiard en amidero oiganislatie's, uit de markt te nemen. Deze voorraad zal dan tgr beschikking wor den gesteld van de kafeehproiducemfen naar gelang van de beperking yaw hun oogst van 1933. De miaiattregel zlou in werking blijven, fat 'de president haar intrekt. 1 De bezuinigingseampague. Na een debat van eenige dagen: heeftde Senaat eergisteravond met 62 tegen 13 stemmen het wetsontwerp: goedgekeurd, waarbij Roosevelt gemachtigd wordt de uitkeeringen aan de owdsttrijders te veav mindeTe®, en voor de nièt-verminkteu ge heel te schrappen. V erder wordt hij bij1 d,eze wet gemach tigd de salarissen va,n officieren van leger en vloot en vun burgerlijke bte- amibten met ten hoogste 15 pot. te ver minderen. Hierdoor kan een half' milliard dollar worden bespaard. Chinee-Zen zetten een tegen-offensief in. Het Chineesclie département van oorlog deelt het volgende mede: Opi 15 Maart hebben de Chinëesche troepen na zwaar artillerievuur het of fensief over het geheele front in de rich ting van den Gnoioten Muur ingezet. Na den vierden bajonetsaanval hebben, de Ohineezen Tsanlpin'goean bazet. Hier wor den de gevechten nog Voorbgazet. Ook tusschen Sjanhaikwan en Tsinwaugtao beginnen de Ohineeizwn een offensief ipp de Jap-ansche stellingen. Het is hun volgens Ohineesche berichten, gelukt, op enkele -plaatsen doior het Jacansohe front heem te breken. De chef der daar strijdende Ghineeesbe legers heeft bevel -gugteyen fsjanhaikwan te' bezetten. Éérste Kamer- D|ef'ens|ie. |Miuis|ter Dleokers heeft zijpi begrao-ting van DieiéJisje erdoor gekregen en het ver zet van de Dl A. P, op dusdanige wijjza gebroken, dathet dezfe fractie nog lang Zal heugen. Over de „Zeven Provinciën" repten de woordvoerder^ niet aooveel meer. .D|a sterkste troef van mevr. PothuisSimifc washet fabeltje (om niet van een ktebsJpraatje to spreken), da,t ministeg Dleckerq een dankbetuiginghad geztondeU aan den fabrikant van de bomiben, waar^ van er éen zoo .ongelukkig op het muL iersjehip is tea-eohtgek;omen om daar fcoo gelukkig- het verzet te breken. D|a lieer jMoitmakea' „waairslchuwide" den ministea: voor diens; optreden tegen de roode Mar rinet-bonden en vond deZe gezagriiandbaj- ving uit 'den booze, Die minis|ter antwoordde, dat bet henï welkom was, als ggz|agishaiiid3iaver gepref gen te worden. D(at moet ztei Z.Exc, ondeugend odk' de partijl van dhr, Moltmakèr begrijpen. Zij houdt haar ge» Zag hoog. P|pf. heeft w5 eemsj gehoord van partüjigenaaten, die zich tegen he* gezag in die partïjf. verzetten en die er geen 'gelukkig, en aangfenaam leven heb ben gehad. (Gelach.) De weermacht 'mioet pal achter cle regetej1 ring staan, geen Centimeter naiar links, geen Centimeter naar reülifis|. Alaar dik ia heel wat anders dan 'dat spr. de mili taire ambtenaren zou willen dwingen, Sijn politiek© overtuiging te deelen. Die oud-benaepsloflieier Kiès heeft op'en- Ifjik verklaard in een bijfeehk'om'sit der S-D.A.P., dat al'^ da mobilisatie wordt gelast, izSjh. partij1 die Zal beantwoorden met taking en dienstweigering. Uiti 'zulka dingen blijlkt het revoliutóonmaixe kaxaklteir dftr S.D'.A.P. V.an zulk1 een piartij kunnen' militaire ambtenaren toch geen lid zïjin. Bet desjbetreflfende verbod heelft men geastelijik verv,al genoemid. Schimlpen op het 'leger' en er Zelf zlijih braad in verdiej"' nen, het leger een maca'daj?para'a,t noemJea en er zelf als! ambtenaar deel van uit maken, dat iq geestelijk verval. (Jnstemj- ming reeht^). iMinister Dleokers heeft nog eens ,uitt- drukkelijk1 verzekerd dat er voortaan een selectie zal plaats hebben bijl 'het aan nemen in dienst van jeugdige vrijwilligers en dat geen der 'qchuldigen i-ta® do muiterij zijn verdiende efiraf! Zal ontgaan. Kraiehtigen ^teuu vond de minister bïj| dhi'. Viqseir (R'.-K.) die öp rake wijke da dubbelhartige houding der S.DiA.P. in deze laakte. Minder geluikMg v.as dhr. Blomjoug (R.-K.) (oen Mj' beweerd© dat de eenige waarborg,tegen ourloSsjgevaar een sterke weermacht is. Djat klink't ons te militairi'stisch en evenmin kunnen kun nen wij. 'instemmlen met zSj'n propaganda! voor uitbreiding van dienstplicht. Dat ig trouwens ook' tegen liet pi-ogram der R.-K. Staatdpairtij'i Met buitenlandsiche zaken }ieeft da Eerste Kamer* voorts een begin gemaakt. Ten aanzien van de "Belgisphe 'kanalenr kwestie, deed prof. Lokman weer even onvriendelijk' als altijd 'tegen minister Beelaerts. Gister is in een kbrie vergadering onize. handelspolitiek besproken. Mr. v. Lanschot heeft in het bijlzlon- der het optreden van Dui'fechland te genover ons land aan scherpe ,criti«k on derworpen. Gaat Duitschland met zijn maatregelen donjr, dan (deiihit geen ster veling hier eraan, het creidie|tiverdra|g stralfe voort te zetten. Men zegt, dat Duitschland zich er niet am bekommert, omdat het eerst in 1936 vervalt. Maar de credieten moeten een beelen tijd vasn Jba voren worden losgem'aakt, als het credielt- verdrag in 1936 vexvialt. Diaanom oefent een vervallen alsdan reeds nu invïoed. Keert Duitsehland niet terug van zijh weg, dan spreekt het vanzelf, Sat het credietverdrag niet wordt verlengd. Dit is geen hangmiakerijtje. fijef „Berliner Taigeiblatt" toont zich reeds ongerust. He,t Nederfandsche crediet is niet blan co. Door een „Treuhand" wordt oen waarborg gegeven, waardoor wij een pand recht krijgen op votojraden. Men zwrge, dat die waarborgen in opde Zijn. Gee® flypotheken op schepen bij1 voorbeeld. E® bij niet-verlenging van het. verdrag meer doogenloos executeeren, Zonder vórm van! proces. De oud-minister De Vries zieit op deze dingen foe, voor zoover spr. weet, uitne mend. Dit is eerste kaart van de onderhandelaars, die gr feu flink1 ge bruik van moeten maken. De tweede troef i®, 'dat de invoer va® Duitschland hierheen tweemaal zoo groot is als onze invoer naar DuifedhlanéT. Verandert Duitschland zijn houding niet, dan moeten wij) 'onze goederen cans va®' elders betrekken. De ontsteaiming hier te lande is thans aangegroeid tot ergesrnia, verontwaardiging en verbittering. Het im- voeriieelit op eieren is verhoogd v'an 5 op 70 Mark'. Iets dergelijks ook is het geval met harde kaas.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1