d-Hollandsch Dagblad NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND ImU :rlei ird-Holland DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS ,1, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS LOURDES. Sproeten komen vroeg in 'he courant DONDERDAG 16 MAART 1933 VAN HST FEUILLETON In twee werelddeelen. van over de grenzen i BUITENLAND -'~V> pftijd; de eis£h luidde Vaairdelijk. de rechtbank den 47» pider K. M. uit Arnet» I ke onware medede:alin|- I aikvereeniging en daaT» lutkeering ontving, tot I ingeniïptraf de eisch I I ffocdekénijherke. |ander beroep1, wonende thans in voorariheisti. I woorden wegens dieff1 ot met ©enig geld, toef (tere G. Hoekman te 1 Januari 1933, t'er- fig tot de woning van lan heeft verschaft dooit Iralsdhen sleutel. Verw hem ten laste gelegde van Justitie Zeide,. het geld goeden sier Inoemfc het een ernstig 3 mtad. gev. straf. De C. Adriaanse, be» NUMMER 32 298TH JAARGANG wMfoikdi xedfmtt PER DOOS 45 CENT. DROGISTEN. 'eest (bij Leider), uid-Beveland te Goes. «en afdoende en succasvolli In Noord-Holland boren 'I Y? uwe aanbiedingen, aanrragin, aklngen, enz. In bot - - - jsl gelezen dagblad In Noord- boren bet Y, met editie's kinaar, Helder, Hoorn, Pur en prorlncle - - - - in roor adrertentletarlaru men aan de Administrate .EIN 6 ALKMAAR Telefoon 433 en 633 - - IEUWE ZEEUWSCHE COURANT Advertentlën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; lil .n^LBU Ra!''rSt ml' nCC nnMnrDn AHQ fn nF5 7ATFRnARS tl Contr.ctr.ge.prij,, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager Bijkantoor Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager f'tior verstand en hart. tdfc v-eel meer gekeken It beter hebben, dam Iter zijn. In smaak' noemen wij vafc ons niet smaakt, [toegeven, om gelijk te In" vordert menige val» L menschen zijn zij, die I n binnen gesteld is, zot» lidig. Ijeheim verzWijig, is het I ïenbaar ik het, dain ben (soms noodig, maar wees- hart. 1 Schoonheid zich met da ontstaat de Kunst. het leven pb terecht; zichzelf' beveelt, lijd Knecht. |EEN NIET WEET- vogelsoort, dat thans. I 1 ^tellen ondergoed zijte [ik, omdatf de luc'ht tu^- |een uitermate sleohtb f EN Vt RPACHTINGEN inspan beestiaal, De ke, inspan, De Wilde. huis met schuur, vair» l en boulwland, Kram', onhuizen, Jonkers. |rw- en weiland, Jonkers. Ipan, Jonkers. i i keirke, inkpBn, Oele. scheepöbouwwerf, enZ.- iart tot O. L. Vrouw IE voor het feest van Vrijdag 17 Maart rice Mej. CHAMULEAU. Jseretaris, Singel 427. (meester, Singel 381. Amsterdam. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN De S. D. A. P. en de land bouw. Vclór hulp pan den landbouw op het 'partij-congres! Tegen steun aan den landbouw in de Tweede Kamer, Op het Nijïneegsche congres der S. Dl A. P. hield de heer van Arkel' een i zee? poëtidch getinte rede over de nood m Vlen landWw. Volgens) het verslag in Het Vdffl zei hij o.m. ,Een volk ih ketenen rammelt met zijn kluisters, het zoekt door den nood gedwongen den uitweg, het te radeloos, reddeloos en straks redeloos. Dit volk: gaat zich opmaken Piml zich te bevrijden, het Zal in beweging komen om zich een Ievensjbest/aan te veroveren. Er heeispht groote nood. Zonder tie steunmaatregelen van minister Verschuur. Steunmaatregelen die er kwanta ondank^ de S.D.A.P., Zouden duizenden boeren tot armoede zijn vervallen. i Ziet de S.D.A.P. „der boeren nood" 'San niet Natuurlijk, ziet zij'die. Mén zie slechts het citaat uit de Schoon rede van "den heer van Ark el „Een Volk in ketenen ram'm'elt met zijn kluisters. Wil de S'.D'.A.P. dan niets voor de boeren doen?, j Ja zeker. De boeren krijgen van de S.D'.A.P. in de Tweede Kamer bitter wéir nig, maar op het pairtijj-tbugres) krijgen zij: „Een wisjsel op de toekomst, een wissel op een langen, "zeer 'langen termijn, een wissel n.l. op der boeren kinderen en kleinkinderen." Met groote woorden, maar Wat hebben de boeren toch aan woorden, rif moeten een redelijken prij'sj hebben voor hun 'producten, kondigt de heer van Arkel aan:' „Dé groote eooniomisiche eisch staat vd'orop. Het brengen van den Nederland)- echen bodem aan 'de gem'eenschap is de zware taak waartoe de S.D.A.P. is; gef roepen. Daarbij, zlal met de geaardheid ■Van den boer rekening moeten worden gehoudenruw ingrijpen zfeu niet 'tot het gestelde doel leiden, en wel langs verr sjchillende wegen. D'aar is in de eeTste Iplaatsi de stichting van een landfondS; waarin diverse middelen Worden gestort, zooals registratierecht, 'opcenten opi do sjucteesssiebelasting, grondbelasting enZ. Uit 'dit lanjïfondsj Zullen betalingen wee' gens onteigening en' naastinlgj 'moeten wor» den verricht'. Daarnaast echter staat de confiscatie. Volledige confiscatie achten wij: een droom)-' beeld, maar voor partieele eon'fisjcaties bestaat thans alle aanleiding, b.v. bij' goer deren in de doode hand, bij grootj-grond- bezit, dat niet aan productieve doeleinden is dienstbaar gemaakt. Voortsl is er het door de sociaal)-deMd- e'raten steeds met vuur verdedigde staatse erfrecht. In afwachting daaTvan eischen wij sterke, 'progressieve opepntenheffïn'g op de successiebelasting. - De S.D.A.P. zal de boeren lielpen doorlandnationalisatie d.w.z. door onteigening van den grond, of ook "door confiscatie. Een gedeelte van de gronden Zal den boeren ontnomen worden teven schadeloosstelling. Waar haalt "de Staat de middelen daar voor benoiodigd vandaan? Nieuwe bela-sjmgen f Er moet een land» 1'ond-s komen, dat zal worden gevoegd uit de opbrengst van een aantal belastin gen. Dé heer van Arklel vertelt er Mi-et hij hoe groot dat landïbndsj Zal moeten züjin en welk bedrag aan nieuWe belading daarvoor dus zal moeten worden opge bracht. 'Maar dat zijn slechts kleinigheden! In de verre toebóm'sfc, wanneer het land aan de boeren rb ontholmen, dan zal men eerst met recht kiunnen zeggenhoe gej- noegïijk glijdt het'leven van! Tien. nijVereu landmail voofrt'. 88 Naarmate dat hij' de korrels, verza melde, liet hij ze in een zakje glijden, dait hij oin den hals Qgl de borst droteig, onder zin kl-eeren. Toen stond hij| op ,en giirng aïsoï eir hietji gebeurd was den oever af', oim' <jeu oipi- köicpier te vinden. Hij herinnerde zich da waarschuwing, die .hem den eersten avond zöo oivter» hoopt en zéo. opvallend was gegeven. was het Maar dag, en niemand werd hem lastig, fcoipn hij zijn werktuigen op den schouder, dan kbmtroleur .ginio* Boeken. Niet blijven wilde hij. echter onder 4e goudzoekers, imaai' ngt verrichter zaken, kerre ^ü^Iplaats in het woud terug- Eln dan verder zieml lidhHn»aS in' h'i< nRfir in- "Voor een soort wink^ L, j menschen zich verdringen Achter de toonbank die behoorhikver Bekerd J Jk ver tes een kleine opening Het, vV hel do® Vragen de boeren steun niet voor hun kleinkinderen, maai' voor zich Zei'f en voor de kinderen die Ztjf nu te ver-Zorgen heb ben, de S.D.A.P. blijft het antwoord ïMhuldig. Die heer Van dea- SjLuisj sprak'_ op het congres ook pvei' den landbpiuw. Hlij' Voelde dat hij! een weinig dichter "bij! 'de beganen grond m'oest blijven dan de vorige SpTer der, de dichterlijke heer Van Arkel. Die heer Van der Sluisi voelde ook dat Zijn paröj' wanneer de Kegeering den landbouw helpt, niet kan voldaan met altijd 'mlaar tegentegen te Sjtemtata. Zoo sprak de heer Van der Sluis: „Over de politiek' der spciaal-demiocTatie op het gebied van land- en tuinbouw wordt veel gewerkt met leugenachtige voorstellingen. Wijlhebben in de Kamer gestemd voor 'f 7 mlllioien steun in 1931 aan de suikerbietenbberen en nog eens voor f14 millioen in '1932; voor een cTei- diet van f 41/2 millioen aan de 3ardap'pel'J- boeren in 1930 en voor èen slubsidie van f 2.4 millioen in 1931; voor een steun aan de vlasboeren van f 1 millioen; voor twee tuindeu-scredieteu van f 1 millioen en voor een tuindersjsubsidie van f 5 millioen voor een crediet aan bollenkweekersj te Breezand van ll/a' ton en vaoir een sjubsidie van 3V2 millioen a-an de kippenbo.eren, Wsji hebben maar drie mlaial onze ej;em onthouden aan een steunmaatregel. Dlat wa9 bïj'Me TarWewet, bijl de Zuivelwet en de Varkensvet." „Wijfhebben maar driemlaal onze stem onthouden aan een steunmaatregel. Hkt was b'ijf 'de TarWewet, do Zuivelwet en de VarkenSwet." De Tarweiw'et kost van Sept. 1931 Dec. 1932 21.5 millioen. De CrisdszuiveCj wet van MeiD'eo. 1932 32 millioen. De Crisjs-Varkenswet van JuliDtec. 1932 1.8 millioen. jWiiji" hebben maar driem'a,al onze stem onthouden"de boeren werden door de drie fundamenteel© steunm'aatregetan, waartegen de iS.DlA.P. sjemde, een jaar tijlds met 70 millioen gesteund. Dé boeren moeten weten w'at' zijl aan da S.D.A.P. hebben: Onteigening, Confisca tie van den grond! Veel beloften voor een verre, onbestemde toekbmst. Dé boeren moeten weten w'at zijl aan de KaJUioHeko fractie hebbenI Krachtig© s|teun —200 millioen onf de bedreigde land,- en tuinbouw en vee teelt te redden, nuZonder hot doelmatig beleid der Kegeering waren duizenden böei- iren en tuinders aan den bedelstaf geraakt, De [Regeering kan *de crisjis niet op heffen en z'ijf dr-aagt geen Schuld aan de [moeilijkheden, welke den "export' in den weg Worden gelegd. t D'e Kegeering kan de drisjs niet opheft 'fen,^ imaar zyT kh-n wel een doelfmhltige c-risispolitic.k' 'voeren. In die crisispoJitie], moeten ook' de boeren en tuindetsj hun aanp deel hebben. Dé Katholieke Kamerfractie heeft gef z'orgd dat zijl" dit aandeel kregen. i D!e S.D.A.P. sjfemde tegen, tegen, al leen, zijl stemde voor een erediet aan bollenkweekerel 'te BreeZand van li/2' ton. Die heer van der Sluis' 'vertelt het meifi trotsjph Die_ huidige Japanschc diplelnalie in het licht der historie. Het zijin de taaie volharding en "de bijna geforceerde inspanning van alle blei» 'sphikbare ktaehtcn, welke bet Japansche ras kennieaken, sinds het reusachtige eiland in 176.8. toegankelijk'werd voor de blanke rassen. Men weet voldoende, met welk' een verstandig beleid de politiek! en 'in wendige regeerings,Constructie werden gfe- wljzigd, toen de ontzaglijke ontwikkeling van handel^staten als Amerika, Ehgeülaiid, van zakén, stand een .gwooito, lainlge man, een sterke, bijna ©sn sdhoionia figupir. 'U^.8ar had hij! die gézien? 1 Hij zocht in zijn geheugen, maar toen iangz'aam de menigte zich verüep, trad ook to. nader. Nog was hij besluiteïoo©. Zoiu hij' den man .zijn gevonden schat toevertrouwen, hij wist het met te best. 1 H'i; istond alleen, op ©enigen afstand van e o^haiik, 'em (ia fdiHfeiemdei PPigietu van den man da.araehter, ruisten door- borend oip- hem. „Zoo, z'ijlt gij: or eindelijk klonk een stem. ;Eem schok ging dooir zijn beele wezen. Dat was' de geheimzinnige man in dfM mantel, dien hij den eersten avond ont moet had. j Geen twijfel meer, toen dewa zeide, maar meer Duisterend, dgn juid gesproken, „Zoo zijlfc gij daar? geluk gehad? geef ma,ar hi«r, verltaoplen pf bewaren?" ..Bewaren" w,a® bet anflwtoord. Hij' maakte heit' zakje los van zijn hals en reikte hot stilzWijlgend over. Het was zwaar, maar geen trek van het gézicht van den man verried wat ook, „Goed, ze,er gelukkig, uitschudden? ja? goed ook, ik zal het bewaren, bijna niemand bewaart, alles geld in de plaats. Geen zorg, hier de kaart, verlaat ul op Rusland en Djuitséhland het conservatieve eiland over het'hoofd dreigde te groeien. Dé toekomst' van een land voorzien, _be[- teek'ent vooral een bi'eed gevormd en ïijfa gedetailleerd inzicht hebbten in de groote psychologisch© stiooimingen van het pöpur' laire gedac'htenleven, wellïe hun overj- oude bronnen vinden in de eclonomispho orde, de nationale geschiedenis enl traditie. Om een reeent voorbeeld aan te halen: alleen degenen, 'die onbekend waren mét de geschiedenis van de Aarde den.' Got den", hebben geheel versjteld gestaan van de nieuwste bewegingen in de buitenland- sle'he politiek van Japan. Om deze geschied denie te begrijfpen en er .den zin van te doorgronden, is; da beste methode onthaar chronologie te volgen, bespbreven en ger cominéntarieard dpor den Japanner, wiens inzicht, aldus „Dé Koerier", niet gebor neerd is door de grenz'en van zïjh land, maar wiens eigen dultuur Met de groote vaordeelen van de Euitapeesjcho beschaving verrijkt is( en door zij'n studies en^notie aan het Internationaal Secretariaat van den Volkenbond ons vertrouwen verdient, minstens in zijn inzicht. Het boek in kwestie is onlangs in het Engelsch' ver schenen en vormt een 'deel van Ae serie „Modern World". Het draagt ails auteurs naam InaiZo Nifab© en synchroniseert do '.vexsjchillende aspecten van da Japansche 'besjehaving. „In iederen "Japanner schuilt een Ulys.ses," heeïtKené Grousset eens l gezegd. Dok de historicus schrijft als 5 een z'ijher eersje elementairel iïpmérkinj- gen over Japan deze vleiende, maar juist vergelijking opnieuw neer. Dé levendig heid, de stoutmoedigheid en het nationar lisine der Grieken zljh eigenschappen, welke z'ijf even sjeherpi gemarkeerd terugj- vinden in Japan. In zjijfu féodale eeuwen had de Japanner, peaetiséh als de Griek, ziijfn goden overal geplaats|t, waar Mjf 'hen kon gebruiken. Ontbloot van groote, lei dende gedachten en dogmatiekv 'geheel tegenovergesteld aan China, hield hlijrizach nimmer bezig met zware métaphysiek1. Behalve den ontróerenden dooideneultu-j, gaf het Shintoïsjme, do oude nationale godsdienst, met niet minder dan 800 god heden, geen enkelen möreejen trooist, m'aaT stimuleerde door het principe van clen Kanagara„Die mensjeh, die zelf god "is", een intens leven in het kader der natuur. Het Japansjch© 'dynamisme triomfeerde over het contemplatieve Boeddbisjmé, dat werd^ omgevormtl en genationalisieerd bïj 'rijn intreide. Dfe boeddhistische Monniken werden brillante kirij^silieden en het Boeddj1 hisme werd voor een gedeelte ingelijfd in het - prachtige ridderkérpö. Maar wat is er van den godsdienst geworden Veij- scheidene zfijfner beginselen hebben da kracht van de natie helpen vormen. On der de regeeringvan Mhtsphito, bevrijld van de bescherming der Shogouns, weTd 'aan het Shintoïspie, diat ooikf een Cultws voor den kéiz'er èis'chte, nieuw leven in geblazen. Niettemin werd in 44.000 tsjtaaftsji 'scholen leekenonderwtjfe gegeven. Dia Ja,- panners apprecieeren het onderwljé in hooge mate en houden het voor even on ontbeerlijk als eenden het water, vertelt Inazo Nitabe en bijl vergelijkt Japan met één ontzaglijke school, waar mannen en yrouwen gerangschikt worden naar den graad v,an hun onderwïjjs| oï! haar hun ge heugen. Indien er nog 10 0/0 ongeletterden warden gevonden, clan yullen de overige 90 0/0 dit gemis; aan door- 3© m'eei- idan 8000 dagbladen, 'weekf en maiand'p'eriot dieken, welke zijl "lezén. Dje groote dag bladen hebben oplagen van 1.500.000 exemplaren en het Ricces der vertalin)- gen van Europeesphe klassiekén duurt' voort. Het „Instituut tot onderzoek' van buitenlandsfc'he geschriften" is 'een insti tuut voor yolMjontwikkeling gewonden. Die Framtohe invloed, welke vólbr 50 Jaren tameHjk sjerk was, ruimde eenigs'zinS zljfn plaats, in voor den D'ditsohen, the opi rijh me, neen! neen! niets te Vreezén, Hf ar is eerlijkheid, want anders hing ik morgen aan een boom1. Ziji moeten wel, en trou wens zou ik' mij! ook zoo maar nieifc laten krijgen. Maar boe kurieuB1, het ia toch zéo, geloof me, geen zjjrg, reken op mij." Meester Dorrens was niet etrg. gerust, maar wat doen.? Hij' had zijn eerste vondst afgegeven. Dat wou hij' wagen, Wat allen w,Stag- den kon geen kwaad, dacht hij, maar tevreden was hij niet met' zich zeilvtón, en met een zwaar hart trad hij den terugweg aan. „Kom terug, wanneer gij dat wilt, slaap gerust, maar komt ge cm het weer mee te nemen,, dan 's morgens, en kan het, vroeg.-hopxt ge!" Dat was het' afscheid. Hijl had wel biji het wegen van het goud in da hand, een groote som genoemd. maa.>r heit was nui ,eens ziop, en hij was taeh bli;;, dat hijl zich op beun] verlaten kon. Droomend, toich voorzichtig rondom zich ziende, ging hij stroomopwaarts. Nog was het dag. [Eau de giele koorta had hij niete meer ge.zien of gehoord. Wel had hij: hoven aian den etirfOMn twee ■eigenaardige begrafenissen gezien. token die men in ien stroom, wierp. Hij griezelde. beurt tegen 1900 verdrongen werd doiop den Engelschen. Sinds zijn talloozei Engei* islche woorden opgenomen in den Japanè' sp'hen dictionnaire- en de Engelsche taal worat heden ten dage nag als| anontbeent- l'ijk besphouwd vpor è,en degelijke ont wikkeling. Haar aliflabet moet Wel' ge makkelijk iSjchlijfnen, vergeleken mét do 4000 ideogr.am'm'en, welke de Japanners noodig hebben 10M hun gedachten heer te stehrijVen. Dé stijlging, 'der yolkéontwikf- keling bet'eekende in allé landenj een lang zame ontvolking, van het platteland, bei- halve in Japan, waar de bevolking ieder jaar met 700.000 zielen verméerdert. Dé 22 groote sjteden boven 100.000" zielen bevatten een groot gedeelte van het ©.noT- me aantal universjiteitdsttuidenten, die méést de handeïsf en industxierichtingen hebben 'geklozén, maar wier ^ffijlgend aiantal ptotr isjeling is gestuit door de huidige crisis, dio tegelijk ongeveer anderhalf millioen werk lieden en employe's1, tat haar sllaichtoiffiers heeft gemaakt. Zooal'sj fevera leiders, trach't een uitgebreid program van publieke) werf- ken hier een einde aan te maken. ïn do bemoeiingen van den (Staat rijn het niet alleen de Werkfooiz'en, die zijn intensieven arbei dopeisichen, maar épk' de bélsjewisf titohe propaganda in de fabrieken. D'e productie der eilanden aan graangewas!- qen, vooral aan rijbt, het liiodfüvoedsel der bevolking, is, onvoddoeh.de ondahk's het opj- het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten voeren ervan dopr verbetering van drai?' nage en irrigatie. Bijhai een zélfde deel van de benoodigde rljsjt wflrdt geïmpppteerd (déelsj vanuit Korea en jEormlosa), waar door men het' nut begrijpt, dat clontinen)- tale bezittingen leveren, welke niefc alleen de speciale eilandpïodueten kunnen af nemen, m'aar ook de graanleveranciera worden van bet moederland. E,n hier vindt men den duidelSjk'en ^timUlans van de hardnekkige diplomatie der huidige Ja[- pans|obe politici, die alle bruikbare en on[- ,bruikba.re stokken vinden öm' 'in de scha duw van hoffelïjkfe verklaringsjpiapieren, uitgereikt aa.n den E|uropefls(:hen tioeschpuj- wer, China te sjaan DUITSCHLAND Kardinaal Panlhaber te Remc. Naar de Bioinieineehe dorreisppndent dor „Miinebeaar Z«i't;u|ng" meldit, lïeejffü kaïdir naai Faiulhabei', die in verbapd met het geheim oomsistoriei te Kpme vartoielflb,. mét V,a:ticajan'Slchia autoriteiten belajugrijke ber ©pirekihgein gevoerd over dein nie;u|wiein toier stand in D'uittephland. Biet vopirnaaanistle onderwerp vüoi deze besprekinigein vormde vooral de positie van het kaitholieke centrum ten opzichte van de hatitonaial-slopialistisicihe partij. OOSTENRIJK Hécgfipanniug. De to,e©tand in Oostenrijk1, waar '4e „rer ge.ering den. sitrijd tegen socialisten en l'aeofeten tegelijk aiambond, is uiterst kri tiek. Gister hield de ministerraad wear een. nacht,zitting, -Waarin mem 'definitieve besluiten verwachtte. De plattelflinderabond lie.eift zich door den aainvankelijken tegénr slag niefc laten ontmoedig® en ziet zijin pogingen tolt bemiddeling! voort. In den Neder-Oortenrijkschen Landdag heeft de reigeering een nederlaag .gpledein. Een sociaal-demoarafcischa motie vain wan trouwen is met 1 stem meerderheid aanga- nomen. Hdeibiji zij! opgemerkt, dat in dazen Landdag heide groepen élkdar in evenwicht hoiudein. Tagenovelr 2^ chrisfcepr Zou dat de gtela kloorts wazen? Aan rijn waschpLaafcs, ztoiaals rij dat noemden gekémen, zaïg hiji niets veranderd ,en hij) ging verder, hopgcr en hooger. 1 Hiji had zich in heit hbof'd gezet, dat' hoe .hooger, hoe beter de Vondsten moesten zijn, al was hij) ook vafet besloten,' zijn plaats vooirioopig. ni-ek verlaten. Enkele ('enten of hutten la.gen op groote afstanden vlan elkander, strooim» opiwaarts. I De avoind was gevallen gn de duister nis daalde langzaam ovéi- de schoone vallei neer. Hier geen rumoer, maai' de grootste stilte. Het ruischem van den snellen stroom alleen, onderbrak dfe stilte. Hij was op hei punt zijn nachtkwartier op te zoeken, waar hijl zijn slaapbed had ingericht, bijna op ouderwetsche manier, toen z^P tow, dojor wonderlijke klaagtojital werd getroffen. „Wie gij zjjt, hebt medelijden met een armen zieke, medelijden, Medelijden, help mijl taeh', help mij' foclh." Meester Dorfens werd er kjould van, Do gele koorts dacht hij1, en hij was op hefc punt xeehtomkéer te maken, en zijn slaapplaats op) te zloékén. „Medelijden,. medelij-den, hel'pi ma socialisten Stlaian 20 sociaal-democraten phia 8 natiomaaj-scieialisiten. Dr. .Buresoh, da oud-boindskanselier, is gouverneur Van Ne< der-OcSteinrijk. i 1 Een spreker' van de nattoniaal-socialisten verwekte in deizan Landdag een gewéldig tumult door de huidige crisis toe te ehrij- ven aan invloeden vaini buiten én te be» weren, dat dp burgerwacht (ujfc Eome een millioen schilling heeft gekregiein om da nieuwe staatslgedadhte tot uiting te bren-i gein, waar-van hefc einddoel is ^elégfen tel een tolverbond tnsschen Kroatië,. Hongar rijle, Oostenrijk èn Italië. Het parlementsgebouw te Weenen lAzct. De zittingzaal v,an den nationalen ra,ad is gister-middag door 40 m'an politie af» Niet enkel aan de afgevaardigden, ook aan journalis|ten wordt fcoiegang geweigerd, Yoor hét gebouw bevonden zich, te de uiterste opwinding, verscheiden afge vaardigden een menigte volks, o.a, burgej» meeste1' Scitz en de 'leider der sociaal» democraten Dfanneberg. In 'de zittingzaal hielden zich verschei,» den grooit.-Dluifcsichers, p.a. afgevaardigde Foppa en de voormalige minisjter 3éhürff Op. Zij waren omsitreeks 2 uur, toen, da toegang nog niet door de politie was versperd, het gebouw biunéngegaan. Die bezetting van het 'parlementelgeb? bouw vond haar aanleiding in het échea van DIoBfiris' pogingen, oin de tegen heden) door een afgetreden vice-voiorzitter vani den nationalen raad bijeengeroepen zitting van dien raad, niet te doen doorgaan, Actie in Tiraf, In den loop- van den nacht ontving da landspegeering van Tirol mededeelingen omtrent een Mobilisatie van den sociaal» democratischen republikëinsohen schut» tershond en omtrent een algem'eene sta» king. Daarom heeft zijl de burgerwacht (Heimwehr) te Innsjbmcis: officieel .aange steld tot hulp'pbilitie. Die gebeele burger wacht wérd in den loop van 'den nacht gealarmeerd en ejajntasrtrakken. D';e so- ciaal-democratisphe sdhuttea-shond heeft zich eveneens) gereed gemaakt en zijn vaste stormtroepen in het sociaal-denioora,- tteche volklsgebjouw belangrijk versterkt, Er moeten te Innslbruck sehu,ttersafdeq- lingen uit geheel Tirol' rijn samengetrok ken. Om de binnen'plaafcs| v.a» het Volks gebouw te Innsbruck Wemelt het van in uniform gekleeds en naar mén zegt vaoB een deel ook gewapende republikeins,cha schutters. Ook de gendarmerie en het 'bond^eger 'rijn in den loop van den nacht gealmeerd en zijn sedert yanochteud geconsigneerd, Gendarmeirie-patrouillesj op' métorrij'wieïen doorkruisen Innsbruck en omstreken. Op het "dak van het gebouw van de Tirofejche land'spegeering zijh. twee mUurkanteelen' uitgebroken, klaarblij'k'eiri.jlk)Voor de op stelling van machinegeweren. ENGELAND MacBonald cn de eutwapeuiug. MacDcmald heeft tfe Gtaève alle belZocr keu en oonfbrenitics afgezieigd ein heeft zich opi zijn kaïmea- teruggetrokkenom te werken aan een nieuw algéMaem' pnf)- wa.pentegtsplan. Van bewoetgdlei E|nglekclie zijde wordt ontkend, dat mien yoornleiMeai'S zbu zijn eén international© floinfer-elntie fier^ beli.ainr' deling van heit' omfcwa.pleintogsvraag.stuh buiten GenèVei ,tfe houdeM Toegelgevén Wordt eöbteir, dat' MacDo» nald bet VoiorneMen heieft na zijlnl verblijf fca Genève eien bazloek aan Mu'Sslolini te brengen. AMERIKA 'Hét vertrouwen keert terug. De New-Yorhsche effectenbeurs is gis ter weder geopend. Oiok de CurbmaTkfc igiug wieier ppien. tocli, „hulp, hmj,©', hulp!" aei eeni efceeds Zwakker wordende stem. Een oioganblik stond hij) in beraad. Toen opeens trad hiji de woning bin, nen, half teut, half keet. Oude kennissen. 1 Het was pikdonker in de hult. „Eocpt hier iemand cm hulp.?" sprak! hij) zacht. „Owie gijl ook' rijt, heb Medelijden mat arme stervenden. Wiant ptevein ga ik 1" „Hoe daoht hijl, earsfc spreekt hij va-n: artoe stervenden, en dan haefc hefc, heb me delijden m-efc mijZijn hier- twea of teen:?" De but was niefc groot.,, de ingang in het midden. De stem kwam van den reohfcerkant. „Waar zijfc gij,? Wie zijW gij.?" „Hi-er hen ig, een amne stervende b'eat ik, ach, vriend of vijjand, heb medelijden met me, en geef me ©èn frissohen dronk, ik verga v.an dor.sfc." 1 Dat kon hijl, diat wilde hiji niet wei geren. „Waar is licht te vindeinl? ik' zie niets in ditl pikduister." „Ach," zuchtte de stem, „steek Hcht 'op,, dat hebt' ge taeh wel bij u, dan Zal ik u een kleine lampéwijzén, di© etaiafc in detö hoek daar." i I (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1