Als Gij Witte Krui* yfENPYK, THEE BAKHUIS1 NI Q| RECHTSZAKEN |J DEN INSPAN Drukkerij N.Z.G, „OLBA Noord-Hollandsch Dagblad JAVA THEE VAN Noord-HoHand O. L. VROUW VAN LOURDES. Dinsdag 14 maart 1933 KOLONIËN ALLERLEI Advertentiën Woensdag 29 Maart 1933, 10 stuks Hoornvee,^ Voorjaars-Afbraakveilingen op Zuid-Bevelaod. verkoopen deze week Donderdag 16 Maart, prachtige partij AFBRAAK, in puntzak of vier kant pakje telt tal- loozeliefhebbers. Het is een verruk kelijke thee, die grooten opgang maakt. Probeert ze ookeens.Uwwinke- lier kan ze U leve ren a 30 ct. p. pakje. DE POEDERS VAH HET HET WJTTE KRUIS HÉT WITTE KRUIS ANNO 1855 M 1 SOEPEN GROENTEN in blik. Door kwaliteit, vulling en lagen prijs geven zij U vol komen bevrediging. FEÜILLET In twee wereld «IKËÜWZ ÜEZtiWSCHE COURANT Khpeniiijliicu ep Java. Plannen van een J'ajansch ton c«.r n. Een Japansch concern, da.t reeds meer dan tien jaar een concessie heelt voor een exploratie-werkzaamheden in het Wono- girische. in de, residentie Djokja, doet het voorkomen, alsioi dei onderzoekingen zulke gunstige resultaten hebbben opgeleverd, dat men binnen afzienbaren tijd tot ex ploitatie zal kunnen overgaan en de ge vonden koparertsten aal kunnen verwer ken. Het kan natuurlijk nie;t worden uit gemaakt, aldus, leizen wiji in heb „Sem. H:bl." in hoeverre deze berichten met de werkelijkheid overeenstemmen; dat zal de toekomst moeten loeren. Wel ijioet het e°nigszins zonderling aandoen om in deze tilden te vernemen, dat er plannen bestaan tot vergroeiing van de wereldkoperpMr ductie. Wij' hebben immers kort geleden een internationale kopiercoinl'eremtie in New-York gehad, die Zonder resultaat is verloopcn, omdat men niet tot Kwereemi- sternming kon kogien betreffende het per centage der productievermindering, dia moest worden toegepast.. Nog dezer dagen is vast tie komen staan, dat de kopervoior- raden in de Vereenigde Staten op ..het- oogenblik groot genoeg zijn om de be hoefte daaraan in het land gedurende twee jaar te dekken. En dat, terwijl de Ameri- kaansche kopermijnen en kopersmelterijen hun productie reeds sterk hebben inge krompen. Eir moeten dus wel zeer sterke motieven voor de Japanners bestaan om de koperproductie op| Java thans te willen opzetten. Het zou kunnen zijn, dat da gevonden ertsen van dergelijke superieure kwaliteit waren, dat het product goed koopier beloofde te worden dan het Ameri- kaanscbe en het Af'rikaansche. Dit staat echter te betwijfelen, omdat vooral do kwaliteit der Rhode siscli-e kopererteen en die van de Gong»-,ertsen als onovertref baar geldt. Ojntrent buitengewone kwali teiten der gevonden crts-aflzehtinigein wordt dan ook niets medegedeeld. Wel trof' ona het laconieke bericht, 'dat J|apa,n zich voor de voorziening mat koper van de "Vereenigde Staten onafhankelijk wanscht te maken. Wanneer het daartoe koper- mijhien in eigen lamel ging ontginnen Zou het Verband nog «enigermate begrijpelijk zijn, maar nu de nieuwte kopermijnen op Java zlouden moeten tot stand komen, is die voorliefde vam Japansche zijde voor onze kolonie niet onbedenkelijk. J apian wensebt niet onafhankelijk te worden van Amerika, omdat dit land geen goiedb kwaliteit koper levert of' niet goedkoop genoeg. In dit opzicht heeft zelfs de meest Veeleischende klant- niet aan te merken. Maar het denkt aan een «vemitueel conflict met de Vereenigde Staten. Vtoor da moderne oorlogvoering is kieper be slist noodzakelijk. Eiem conflict met de Vereenigde Staten z»u Japan inderdaad in moeilijkheden kunnen1 brengen: bij de kopexvoiorziening, en het schijnt dus in een dergelijk geval of' Nederlandlscih-Indië aan z'ijh zijide zal hebblen, of wel vrijen toegang tot Java zal genieten en daar zal kunnen krijgen, wat het noodig heeft, ook wanneer dat niet met toestemming der Nederlandsch-Indische regeering zou moeten geschieden. Eien andere verkla ring is niet mogelijk voor de voorliefdo van Japan om nu speciaal op' Java ko permijnen te gaan exploiteer.en. Hoezeei dan ook het voorejitzjeht van werkver ruiming dat Japianisehe initiatief sym pathie zal doen ontmoeten, dient mem zich toon ernstig rekenschap te geven van do politieke gevolgen geuer exploitatie-oom- oessie. die zoozeer een uitgesproken po litieke bedoeling heelt, nu de gehaelo wtrela zucht omdei' de groote pvierproiduit- lie van koper en de bestaande mijnein in staat zijn om in alle behoeften te voor zien, zelfs wanneer het kopierverbruik weer belangrijk Zou toenemen. Wij kun nen ons voorstellen, dat vooruitziende zakenlieden zelfs in een ongunstige con junctuur periode-maatregelen treffen der vergroeiing van de productie van be- paalde goederen, wanneer gegronde hoop bestaat op groote uitbreiding van het verbruik in de toekomst, zoadat er dan plaats zal zijn voor het opnemen van een toegenomen aanbod. Het is evenwel moeilijk vol te houden,, dat koper in een dergelijke situatie yerkeiert. Deze toestand Heelt voor koper eenige jaren geleden bestaan, toen men een begin; maakte met da ontginning der zeer rijke ertsat'zettin- gien in den Oongo> on in Rhodesia. Do pi*iductiecapaciteit dier nieuw ontgonnen genieden is thans1 zoo groot, dat het ont sluiten van nieuwe kpperproducieerende gebieden, wanneer die tenminste geen ert sen van buitengewone kwaliteit bevatten, economisch niet verantwoord kan wordein geacht. Willen de Japanners hun geld ste ken in een koperbedrijf op Java, dan zal men nun 'dl at kwalijk kunnen beletten, men hun dat kwalijk kunn'elni beletten. Er dient echter terdege op te worden ge let. dat alle ptolütaeilse Consequenties bij een dergelijke concessie van het begin af duidelijk worden uitgeschakeld. LAND- EN TUINBOUW^ Scliurflbestrljj(ding bij aardappelen. In het bericht no. 332' van tien Planteni; ziéktenkundigen Dienst wordt o.a. den verbouwers van aardappelen ernstig aan geraden, vooïzoover "dit in verband met de eisc'hen, die andere gewassen stellen, mogelijk zal blijken te zijn, op die gron den, waarvan bekend is, dat de oogst schurftige aardappelen oplevert, „zure" in plaats van „alcallsche" bemesting te gebruiken, waarbij! voor Wat de stikstotj meetstofïen betreft, zwavelztare ammo niak in de eerste plaats in aanmerking komt. Naar .aanleiding van dit advies deelt prof. J. Hudig ons mede, dat door hem herhaaldelijk op zijn proefvelden en in de praktijk.' de waarneming is gedaan], dat bij; aanwending van kalksalpeter op gronden, die niet overk'alkt zijln en waar van de k'alk'toestand matig is, .de aard appelen een zeer gladde en witte schil geven, terwijl de schurft dikWijls veel beter wordt bestreden bïjf Aanwending van kalksalpeter dan bij1 gebruik van zwavel zure amïnCniak. Prof. Hudig meent dan ook' zonder eenig voorbehoud ,op] die gron den, welke voor aardapipelcultuur bestemd zlijn en waarvan de kialktoestand niet te hoog en ook niet te laag is, naast de ge bruikelijke kaliz'outen de combiuatie su perfosfaat en kalksalpeter te mogen aan bevelen, waarbijl dan naar kdjn verwach ting zal blijken, dat dit één van de besite bestrijdingsmiddelen der schurft z'al zijn. Hoewel de ervaringeu, die Prol'. Hudig met het gebruik van kalksalpeter heeft! opgedaan, niet steeds door andere proef nemers worden bevestigd, meen ik: in het belang van de aardappelverblouwers; lo handelen door in dit .aanvullend bericht aan de mededeeling van Prof. Hudig,be kendheid te geven, zoodat biij de keuze van de aan to wenden Ktikstofmeslljstoffeln ook met zlijhe ervaring rekening kan worden gehouden. Kantongerecht te Goes. Dpor den Kantonrechter te Goes zijn veroordeeld wegens overtreding Straatschenderij!: A. P. M-> Wissen- kerke, f3 of 3 d.J. R. d. Ei. v. d. R, Goes, een berisping; C. J. B., Biezelinge :t' 15 of" 15 d.A. v. O., aldaar, if! 15 of 1 w. tuchtsch.A. J. Si, aldaar, T15 of 5 d. h.J. H., J. 8t, Wemeldinge, 3 Waal f 15 of' 3 maal 10 d.C. K., 'Wetm'el; dinge, 4 maal f 15 of' 4 maal te' d.J. M., aldaar, 1' 10 of 5 d. h.Jde M., al daar, 3 maal 10 of 3 maal! 5 d.J. ,M'. ,W., aldaar, f' 10 of 5 d. h.A. P. J., al daar, 2 mapl 'f' 1 pio|£ 2 toaiajl] 5 d. Ji.J. A, d. S., aldaar, 2 maall f 10 of 2 mWul 10 d. h.J. M„. aldaar, 2 maal 'f 1(0 ol' 2 maai} 10 d. h. Beschermde vogels ten verkoop voor handen hebben: J. J. F., Heinkenszand, I' 25 of 25 d. h. VleeechkeuringswetP. Z., Kats, vrij gesproken. Te Kloetinge venten zonder vergub- ning: J. S., Haarlem, terug aan ouders. Te Kruiningen zonder vergunning het bedrijf van liedjeszanger uitoefenen: L. S., Edam, 'f'2'of 2 d. h.; J. d. W:., ,W,ee$|' pexkarspel, f'2 of 2 d. h. Als schipper van een vaartuig een rij]kst kanaal bevarende zijn naam niet op- zijn vaartuig hebben: A. R., Drimmelen, ±'9 af 3 d. li CrisiszuivelwetA. O., Kloetinge, vrij gesproken. Te Kepelle met een mbtonrijltuig harder rijlden dan 20 K.M. per uur: M. J. v. d, K., Hillegerkbeirg, f Hf of 3 d. h. Met auto rijjden zonder geldig rijbe wijs: J. P., HeinkensZand, f 10 of 10 d. h. Met een niet ingeschreven vrachtauto rijden: A. J. v. B. te 'q-Heerenhoek, f!2 o!fl 2 d. h. - Met auto rijlden Zonder voldoende voor licht: E. M. K, te Goes, J. Z. te Kam perland, !f! 3 of 3 d. h. i Met een auto de veiligheid van het ver keer in gevaar "brengenJ. Si. te Nieuw(- dorp, geen stra'f toegepast. "s Avonds 'fietsen piet een riijjwiel zbnj- der dat dit is voorzien van een reflector i J. J. li., A. H!. D., Krabbendiijfc'e, $2' c»j 2 d. h. 1 Overtreding Wet Artscnijbcreidkirast. Voor het Kantongerecht te Goes stond terecht A. C. v. d. R. ter zake dat hiijl in Januari j.l. Zonder te zijn toegelaten tot uitoefening der airtsehijfeereidkunst aan 'n tweetal personen, geneesmiddelen (zalven) die zijl op advies van den huidarts dl*. Snethlage uit Middelburg wenschten aan te wenden, had verkocht en had doen ver- koopen door zijln bediende, terwijl in be doelde geneesmiddelen bestanddeeïen voor kwamen in mindere hoeveelheid dan Waar in die bestanddeelen ingevolge l'ij'st G opgenomen in de beschikking v.an den Minister van Arbeid, Handel en Nijlver- heid van 26 Januari 1927, houdende vast stelling der fijlsten van vergiften en ger neesmiddelen, bedoeld in de Wet op da artsenijlbereidkunst, door de jicrsonen, dia geen apotheker of apolh eek-houdend ge neeskundige zijn, mogen worden a'fget leverd. Verdachte bleek ten dez'e med-tj- werking gezocht te hebben mot de apo thekeres mej. Hombergen te Goes, bij wie hij; de geneesmiddelen door een loop jongen liet halen. Het O.M. mr. Vogelvanger eiséhte ver- oordeeliug tot twee hechtenisstraffen elk van zeven dagen. Als gemachtigde van verdachte betoogj- de mr. Kegge dat geen misbruik van g|ej- zag ten opzichte van den winkelbediende was aangewend en dat niet was verkocht, terwijl aan cle hand van het in de Tweoj- 'de Kamer bijl wijlziging der wet bespro(- kene lüjlst C als een verouderd stuk werd aangeduid. D'e Kantonrechter deed uitspraak eh veroordeelde v. d. B. tot 2 maal f 500 boete subs. '2 maal 25 dagen hechtenis. Meineed. Voor *de rechtbank te Middelburg heeft Vrljklag terecht gestaan de 20-jarige rij- wielhersjteller, C. de 'J., verdacht van meineed in een zaak, die voor het kantonj- gereeht diende en waarin zlijln vader ver dachte wasv De eisch luidde een maand gevangenisstraf. De verdediger, mr. A. H. Kuiperd, be pleitte vrijspraak en betreurde het dat dez'e man reed^ 14 dagen in voorloolpige hechtenis heeft "doorgebracht, w,at spr. voor dezen oppassenden jongen man zeer ernstig vond. Ri:zie onder loodsen. Voor de rechtbank te Middelburg is Vrijldag f 40 boete s|ubs. 10 dagen hechte nis gevorderd tegen den 47;-jarigen z.gi jolloods te Terneuzon, die aan boord van het Spaans]che sehip "Mari den Belgischen loods van Boucke, die het sehip moest beloodsen, daarin belemlnerd heeft' door hem weg te trekken van den sc'heepstekf graaf. Sdiiild aan een ongeluk. Die officier van jusjtitie blijf de rechtbank te Middelburg eis(dhte Vrijldag f 40 boete subs. 10 dagen hedhtenis tegen den 31- jarigen architect L. A. C. te Bresjkens wegens het schnld hebben aan een aan den metselaar P. A. de Ligny overkomen ongeluk, door hem een balcOoi te doen bouwen van beton dat niet gewapend waisi, terwijl hij had moeten begrijpen, dat daarin treklsplanningen zouden optreden. Onrechtmatige steuntrekkers. De rechtbank 'te Middelburg heeft den 29,-jarigen slagersknecht M- J. L-, aldaar, die door valsc'he öpgaalf van zijii gezins inkomen steun trok, waarop hiji geen recht had, wegens oplichting veroordeeld tot een maand gevangenisstraf voorwaardelijk met twee jaren proeftijd; de ei'sph luidde een maand onvoorwaardelijk. Nog veroordeelde de rechtbank den 47* jarigen 'fabrieksarbeider K. M. uit Arnef muiden, die dergelijke onware mfededKedinp gen deed aan zijn yaikvereeniging en daar door werkloioi^heidsuitkeering ontving, tot twee maanden gevangenisstraf de eiseh luidde vier maanden. Inbraak' te Iïoedebcmjkerke. J. B., 22 jaar, zonder beroep, wonende te 'is-Gravenpolder, thans in vooraddeist had -zich te verantwoorden wegens dieff- stal van een spaarpot met oenig geld, toe" behoorende aan zekere G. Hoekman ta Hoedekenskerke, op; 1 Januari 1933, ter wijl hij1 zich toegang tot de woning van voornoemde Hoekinlan heeft verschaft door middel van een valsdhen sleutel. Ver dachte erkende de hem ten laste gelegda feiten. D:e Officier van Justitie zeide, dat verdachte van het geld goeden sier heeft gemaakt en noemt het een ernstig misdiïjif. Hij eischt 3 m'nd. gev. straf! Da verdediger, Mr. P. C. Adriaanse, be pleitte clementie. Kruimplklens vaiar versland en hart, In het leven wordt veel meer gekeken naar lieidan, dia het beter hebben, dan naar lieden, die beter zijn. Quaestie® van jlmaak noemen wij meestal datgene, walt ons niet smaakt. Men kan ook toegeven, om gelijk ta blijVen hebben. De .goede toon" vordert menige val- sche melodie. De treurigste menschen zijn zij, die over alles lachen. - Gelijk elk van binnen gesteld is, zoo oordeelt hij! uitwendig. Als ik een geheim verzwijg, is het mijn gevangene; openhaar ik' het, dan ben ik zijn gevangene. Hardheid is som® moodig, maar wees nocifc hard ztrnder hart. Wanneer de Schoonheid zich met de Waarheid verbindt, ontstaat de Kunst. Wie met' het leven Komt nicoi'b terecht; Wie niet zichzelf' beveelt, Blijft altijd knecht. WAT MENIGEEN NIET WEET- Geen enkel vogelsport, dat thans- leeft, heeft tanden. 1 1 Twee dunne ^tellen ondergoed zijn warmer dan één dik, omdat" de lucht tu^< schen die twee een uitermate slechte warmtegeleider is. VERKOOPINGEH EN VERPACHTINGEN Maart 15 H-einkenszand, inspan béestiaal, De Wilde. 22 Hoedekenskerke, inspan, Die Wilde. 22 H-einkenszand, huis met schuur, var kenshok, erf1, tuin en bouwland, Kram, '24 Ierseke, 8 woonhuizen, Jonkers. 24 Kloetinge, bouw- en weiland, Jonker3, 29 Kloetinge, inspan, Jonkers. 29 'is-Beer-Arendskeirke, inspan, Oele. Hansweert, seheepsbouwwerf, ena. Jonkers.' Allen die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan de onder het voor recht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van wijlen den heer A. B. M09DE te Hansweart, overleden aldaar 14 October 1932, worden ver zocht daarvan opgave te doen vóór den eersten April 1933 ten kantore van den Notaris J. J. VAN DIJKE te Kruiningen. 31089-15 2-§ ons Nice, 2 ons huishoudboonen, 2 ons praline-eitjes, 2 ons vanillenootjes, 2 ons Froufoubiscuits, 2 ons Trio S (éénzljdechoc, andere 2ijde suiker geglaceerd) 2 ons Maroccowafels, 1^ ons Toledo-bonbons (zachte vulling) l^ons Moscovisch. geeft 'n serviesbofi bij iedere inkoop lijdt aan trage ontlasting, gal, slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn,geen eetlust,slechte spijsvertering enz., neem dan Worteiboer's Kruiden of Worteiboer's Pillen en gij zijt spoedig weer her steld. Verkrijgbaar ft 60 cent bij Apothekers en Drogisten De Notaris H. JONKERS te Goes zal op n.m. 1 uur, ten verzoeke van den heer A. PROOS te Kloetinge, op diens hoefje a/d 's-Gravenpolderschen- straatweg, a contant, publiek verkoopen bestaande uit als 3 baatgevende Melkkoeien, 4 li/s-jarige Vaarzen, 1 jaarling Vaars, 2 Vaarsjes; 1 Varken. Voortsz.g.a.n. Melkontroomer (Melotte), Karn. Melkzeef, Boter- bascule, Botergelte en Melkbus, Lemoenkar, enz. 31061-25 P. DE WILDE te Goes, zal t o.v. deurw. Heijboer ten verzoeke van dhrn. HOORNICK ZN. te Rilland, Station, v.m. 10 uur, en te Krabbendijke, dorpsplein, n.m. 1 uur als: Planken, w.o. 7 Mr., Schot- en Kraaldeelen, Schroten tot 8 Mr., Tengels, Balken, Platen, Stijlen, Sta ken, Dam-palen. Diltbalken, grenen Ribben als 3x3,3x4, tot 7 Mr., Ramen DeureD,partij eiken Deelen,benevens 5 ijz. Binten als nieuw en zeer lang. P.S. Er komt op elke plaats plm. 5 vrachtauto's. ^26) De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! De leden van de Geestelijke Bedevaart tot O. L. Vrouw van Lourdes worden verzocht, de NOVENE voor het feest van MARIA BOODSCHAP te houden van Vrijdag 17 Maart tot en met Zaterdag 25 Maart. Lourdes-waler steeds verkrijgbaar bij Zelatriee Mej. CHAMULEAU, Keizersdljk 32, Goes. Het Bestuur L. STOLK, Pastoor, President, Q. W. A. G. VAN RHIJN, Kapelaan, Secretaris, bingel A. E. J. VAN DRIEL, Penningmeester, Singel 381. 31087-40 Amsterdam, PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. sVoor2Nederland„Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. we»!»!® MEVROUW! VRAAGT VOOR UW MIDDAGTAFEL 1832 100 jaar 1932 Zoekt li ten Afdoende en succesvolle reclame In Noord-Holland boten 't Y? Plaatst uve aanbiedingen, aanvragen, bekendmakingen, enz. In bet - - - gelezen dagblad In Noord- rioliand boten bet Y, met editie's toor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- merend en protlncie - - - - Aantragen toor adtarfentlotarleton rlchte men aan de Administratie HOFPLEIN 6 - ALKMAAR - - Telefoon 433 en 633 - - Bureaux van Redactie Telefoon Interlocaa No. av Bijkantoor MIDDELBURC GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT De S. D. A. P. en bouw. Vclór hulp iian. den het partiji-congye£(! Tej den laudbouw in de T' Op het Nijmeegsche congtl A. P. hield da heer van A poëti'sfch getinte rode over jden landbouw. 'Volgen-si het verslag in I hij o.m. „Een volk in ketenen zijn kluisters, het z'oe-kt de gedwongen den uitweg, het reddeloos en straks redelot Dit volk 'gaat zich opma te bevrijden, het 2al in bev ,om zich een levensjbestkaa t Er heerscht groote nood steunmaatregelen van minist Steunmaatregelen die er kw; de S.D.A.P., Zouden duizend armoede zijn vervallen. Ziet de S.D'.A.P. „der flan niet Natuurlij'ki ziet zij';'die. Men zie slechts het cit elchoon rede van den heer „Een Volk' in ketenen ram kluisters. Wil de S.D'.A.P. d de boeren doen Ja zeker. D'e boeren kr: S.D'.A.P. in de Tweede Kam nig, maar op liet piartijjAbngr „Een wisjsel op de toekom Op een langen, 'zeer langen wissel n.l. op der boeren kleinkinderen." Met groote woiorden, maa: de boeren toch aan waorde: een redelijken prij'sj hebbel producten, kondigt de heer v; „D'e groote economische voor-op. Het brengen van de schen bodem ,aan 'de gem'ee zware taak1 waartoe de S.l roepen. Daarbij' zal met d van den boer rekening m< gehoudenruw ingrijpen ztoi gestelde doel leiden, en we schillende wegen. D!aar is plaats; de stichting van ee waarin diverse middelen Wc zooals registratierecht, Topoi ^uOcesssiebelasting, grondbel Uit dit landfonds z'ullén bc gens onteigening cn' naastin; den verricht. Daarnaast echtea* staat d .VoUedige confiscatie achten i heeld, maar voor partieele bestaat thans alle aanleiding deren in de doodo hand, bij bezit, dat niet aan productie is dienstbaar gemaakt. Voorts] is er het door de c'raten steeds met vuur verd erfrecht. In afwachting dan wij sterke, progressieve op op de successiebelasting. D'e S.B.A.P. z'al de bo doorlandnationalisatie onteigening van den grond, confispatie. Een gedeelte vai zal den boeren ontnomen schadeloosstelling. Waar haalt 'de Staat de n voor benoodigd vandaan f Nieuwe belastingenEr m fonds kiomen, dat zal woa uit de opbrengst van een aa gen. De heer van Arkel v< hij! hoe groot dat land'fondsj Z en welk bedrag aan nieu] daarvoor dus zal moeten i bracht, MTaar dat zlj'n ejeehts M'eii In de verre toelibmsit, wan aan do boeren te ontnomen, eerst met recht klunnen ze noegfij'k gffijüt het Teven va33i| landman vooii. 83 Naarmate dat hij' de L melde, liet hij' zie in een zalri hij om den hals <3g| de borat zi,h Meenen. T-oen stond hijj op en ging gebeurd was den oever af, keeper te vinden. _Hij| herinnerde 'zich de v die hem den eerstten- avorn hooplt cn zboi pipvalleiiul was Nog was heit klaar; dag. ward hem lastig, to¥n hij] zi op; den sohioud'er, den k'oG aockt-n. Niot Mijlven wilde- Jiiy ecl goiidzuekai-s, imaar njj. veri naar zij'ln alaaplplaals in hef keeren. fin dan verder zien! Hljl aa.g nu weil in, dat h| lichtingen had moeten vrag was f© laat. ta 'Voor een soort winkel menschen zicli -veirdringen, Achter de toonbank die Eeberd was, en slechte bove lies jen kleine opening liet,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4