NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT IN HET KRAAIENNEST DINSDAG 14 MAART 1933 B&S r»Sp>fcf. GEMENGD NIEUWS ■STTf^t 61 i0?' is te hlr^^-7 ^'orde^hSn -wart^~SChUWd- BOEK EN BLAD LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN Kan kruide» en -ft Is gek en niettemin een attesten, feit) dat een ïeTp^ek jioioit bij' tai- - behoefte gej- te doen deelen, V' floch ergernissen heden een epistel m iZoo ontvingen wij' waarin een lezer zijn haft lucht op bit tere wijze omdat hij! Zich bekocht acht \aan 'n pak kruiden dat een firma hem! feverde en nog wel'van een .„pastoor." jjg [We künnen daar toch lieusch niets aan ïaoen en eenige lust'om het m'edicament ^ever te nemen is bij ons niet aanwezig Tjfwe blijven liever gezond). Alleen is inogelijk de teleurgestelde te troosten m|et Re "inêdedeeling, dat een pastoor wel broodi-onachuldig aan het geval is; 't be treft hier bepaald een pastor, zooals Üe Lutheranen in D|uits;chland hun voor; .ganger noemen'n 'pastoor wordt in da,t land met pfarrer aangeduid. Nu we toch in de regionen der wlonderf- hare heulmiddelen terecht gekomen zijin, is het misschien niet ondienstig er op te ■wijzen hoe, volgens het „Tijdschrift voor -'de geneeskunde" soms de attesten in do wereld komen. ,J3rie jaren is het geleden, dat in de Dieut-che Medieinische WbchenSehrift, dooi' voü Domarus de aandicht erop werd ge vestigd, dat een Amerikaansche gistf-maaj- Sc'happij trachtte, voor 500 dollars, attes1- iiten van belangrijke geneeskundigen te iverkrijgen en dat zïji ook bij enkele be roemdheden daarin wft geslaagd. In dit Hijpisthrift (1931 bl. 509) werd toen de vense'helijkheid uitgesproken van een on,- tdérzoek door het geneeskundig eeregle(- rechtshof' en de betrokken ministers van ■onderwijs (want ook' professoren waren 4»! de zaak betrokken) omdat niet kan ■worden geduld, datuitspraken van manf- aren van gezag Zouden moeten worden 'gewantrouwd. De voorzitter van het eeregereehigjhoÊ ie Berlijn maakt nu bekend (Berl. Aerbze iCorre^p. van 14 Januari) dat deze zaak •onderzocht is| en dat ettelijke veroon- -fleelende vonnissen zijn uitgesproken, waar van twee reeds in staat van gewijsde Zijd .gekomen. In eenige gevallen waren de artsien ambtenaar (bedoeld zijn blijkbaar de bc.- '- "trokken professoren); hun' aangelegen heid is doorgegeven aan de autoriteiten, onder wier gez'ag hun ambt1 staat. Die voorzitter deelde dit mede, oandai a velen het verlangen daartoe hebben te kteu'- men gegeven." -^ï' wieden zijn v&orbeeld omdat een .„kruidjei-roer-mij niet" de aanleiding daar- <:*!fcoe was en wij1 door deze piibli'c'a-tie misi- fachien gevrijwaard Worden voor héftige protesten van hen die de dupe werden van •blind vertrouwen ju attesten. t UITKIJK. goed genomen wordt ook, Want de links; binnen der gakten kopt precies langs Schippers; in (13). 'Enkele minuten lat ter wordt Cobben in het beruchte gej- bied gehaaktGoesj krijgt hiervoor een strafschop, we hadden reedss 23 genof rtCteerd doöh Daantje trapt iets; te bedeesd •en de doelwachter dor gasten had er -weinig moeite mee, zoadat ook deze kans weer verloren was, "Met wissselende kan- - Ben komt rust met 13 in voordeel van ÏNieuw-BorgvIiet. Na de hervatting ging de 'thuisclub •de opstelling wijzigen, maar Den "Herder ■Üie een andere piaat^ in de voorhoede had gekregen, kon ook het naodige vei-band jS .niet in den Goesj-aanval brengen en vooral niet om dat Nieuw-Borgvliet zich spe- Kwaal op verdedigen ging toelegjg'en, er was voor Goes; geen doiorkiomen aan hoewel het gedurende de tweede speelheïft hoofdzake lijk op Nieuw-Borgvliets hellft' speelde, doch voor elke bal die Goei^ op het •vijandelijke doel richtte was een voet Van de gasjen present. Er weTden dan nook geen doelpunten meer gein'aakt en met I -een 13 krwam het noodlottig einde votoj ','i 3de thuisclub. t I I !>•!-( 1-( Jamlmér voor Goest vooral omdat Zeé- 'landia in Bergen op1 "Zoom tegen Mevo J gelijk heeft gespeeld. 1 van de Verkeersongevallen. lie Breda is Zondagmiddag op dein hoek .ralhoiistaaft 'en het jWnlliel- ininaplark de 18.-jarige mej. L. v. 'd. !W eeten door een auito aangereden. In BorgWe'kkenden toestand is zij! met zware hoofdwonden naar het St.. Iguiatiu^geit etieht. gébracht» Men vreest voor. haar leven. Hoewel het omgeval waarsohijlnr llijk niet .door den autoi-beptaurdi '«a veroorzaakt, is de auto in ""besjk nomen» i ep is ge- g is pp den Eikender- ■iweg het ,9-jarige meisje Hl F. uil; de Her togstraat te Heerlen dco.r ©en taxi uit Boenebnoek overreden. Ejan van de wielen ging het kind over hot hoofd, zoo-dat zij ■op slag werd gedood. Da chauffeur werd gearresteerd toen bleek', dat d© memmen van zijn wagen mielt; im orde jviaren. Later ïb hiji,nadait piroceS-veirbaal teigen hein w;as opgemaakt, op vrïjte voeten gesteld. Hiet ■lijkje van het kind' is naar hiet St. Jloizef- X ziekenhuis te Heerlen owiMgebraciht. I Zondagavond is dei 20-'jarige dienst- K lücbtige J. uit, Hilversum, die Amerdoort fietste ,tep hoogte vain li tel Trier te Soestdijk .aangereden, dioor e«n -auto. J, is naar hat militair hosjpitaft te K 'Amersioiort vervoerd, waar hij1 zkmder tot K "bewustzijn te zijbr gekomen, gisteren is overriden. aaar schudding werd de jongen opgenomen en naar heit 'ziekenhuis gehraicht waar» hij gistermorgen is overladen. 1 Motorhotsing met dn odefijfk gevolg. 'Donderdagavond omstreeks half negen heeft op den rijksweg EittenBreda ter hoogte van het Liesjbosc'h een ernstig mo torongeluk plaatt gehad. De basculef fabri kant B. uit Leur reed met zijin motor in de richting Etten voorafgegaan door een vrachtauto van P. uit Breda. Plotseling sprong^ B.'s voorband, vermoedelijk, doop- Vlat hiji te z:acht was en reed B. tegen 'de vrachtwagen op. D!e ongelukkige is naar het ziekenhuis; te Breda overgebracht waar operatief ingfijfpen direct noodig bleek te ziijin. Gistermorgen is hij ten tweede male geopereerd, doch Zaterdag morgen om' half zeven aan de opgeloflpen verwondingen overleden. Bijl Was 31 jaar en laat een vrouw en vijif kinderen na. Brandstichting. D® marechaussee te Einsterwolde leeft liet echtpaar II.V. uit Beerta gearresteejrjd, verdacht van brandstichting, W.oensdagj- nacht gepleegd, waarbij een manufactu!- renmagazijii is afgebrand. Zaterdag is ook gearresteerd de caféj houder B. uit Beei'ta, wiens huis gisteren is afgebrandook hiji wordt verdacht van brandstichting, Z'iji zullen ter beschikking van de justitie worden gesteld. De marechaussee te St. Anna Parochie heeft Zaterdag aangehouden den zoon van den heer V. te Hallum, 'verdacht van brandstichting in de boerderij! van zijn vader, welke gebee'l is afgebrand. Die 'aangehoudene heeft bekend. Hiijl '.is ter beschikking van de justitie te LeeuwardeD gesteld. Voedselvergiftiging Vermoedelijk heef t zicli Vrijdag te Am) sterda.nj een ernstig geval van voedselver giftiging voorg'edaan, waardoor twee men- Kchcn om bet leven zijn gekomen. De heer K. en zfijii echtgenoote weiv den s morgens in hun woning in de Lin? nacus^traat bewusteloos aangetrolfïen. De lïiiiii was reeds stervende, de vrouw1 jy overgebraclit naar het Nederlandach Israöf Jietisch ziekenhuis en niet meer tot be? wustzÜj'n gekomen. Een andere oorz'aak dan voedselvergifi iiging kon tot nu toe niet worden Gecon stateerd. Kordaat optreden van '11 overwegwatlite,, .Vrijdagavond omstreeks zeven uur reed de vrachtrijder M. uit üud Gastel huis; waarts. Gekomen b!iji den spoorwegover gang .over de lijn BredaEoosendaal z'ag de chauffeur niet, dat de afsluitboomcn neergelaten waren. Hij reed in volle vaart door de gesloten bopmen, w'aardopr beide lijnen werden versperd. Do spoorwegwachter De Vlaming, die den .auto met groote snelheid had .zien laani- kbmen uit de richting Eitten en een ongel- luk voorzag daar de sneltrein uit Breda reeds iuhet zicht was, liep met een roode Jantaarn den trein tegemoet, zo,adat deze tijdig tot 'Staan kon worden gebracht. Djt was echter niet Konder Ongelukken aft-et loopen, indien de chauffeur van den vracht auto met eenige meters achteruit was gereden, waardoor de lijn Breda-Boosen daal was vrij gekomen. Door deze manoeu vre was/ echter de afsluitboom 'door do ^d°?ea16 Van den W3&on Sprongen, f e mu»rvi# OP de andere lijn stond. Elk «ogenblik kon de boottrein uit nsingen naderen. D;e spoorwegwUchter Zïl 1' w n0g'tlidl^ het spooiWegpersof neel te Hoeven tè waarschuwen, waai' kreeo- 20 bo°ttr,eül ophouden. Djeze nreeg 20 minuten yertraging, doord-it eerst de_ ijlzeren afsluitboom, die in de oarros&erie stak moest worden do-ofagef- 'JriSSt' TOord^ de lijn Riooisendaal—-Breda vuj kon worden gemaakt. Aan het kordate optreden van den tï?' i i f o»ge.luk, dat ernstige gevol gen had kunnen hebben, beperkt is Ge bleven tot materieele Schade. Do mara- dhaussee uit'Eitten heeft de zaak ondeA zocht De chauffeur verkeerde in besehon- toestand. Hiji is opgesloten. Overval met bcrooving. de pTiï^bton^ T nU nnlbeW oe p,erstan«n bumemgedrwgem jn hdt huis C n ViTT?di caféhoudster mej. Sn de vih MlJ,dr9dht- Nndat de ma,n- d^rlobi cai'é hadden hegiav-ein ky, zich naar Je het hin^ ^Ia,ar m-ej; sliepl' die vajl net, Dimn-endnngein meit,s gehoord had. Een van de mamnau' heeft jnej. Hak aaingeval- mei T3 werden ej, Hak twee tandein uit den fiiiond geslar gen- De roovers wisten een hedraa" vin ongeveer f40 te bemachtigen, j hk heeft Kjch daarna, om huln roepend naar bniitem begeven. Benige dooi i- -c - Jarige Zoomt,je van den heecr g bij heit ov«r- o«n piaisBaereaii- iJ. te Sambeek werd Zondag'kj het steken van den weg; door' Hep auto gegrepen. Mat ea Ware hepsjein) Dow molenwiek getrolïen en geduid. Zaterdagavond kreeg de wed. Dijkstra wonende aam dan Hiooidijk te Steeinwijk, eenklap vam een der wiekem vam ©en ach ter haar huis staondetn molen. Daodelijk gewond werd zij; naar het Ziekenhuis in Zwolle vervoerd. Mej. Dijkstra laat 5 kinderen achter. Brand in Deftt. Zaterdagavond is er in 46 woning yam den heer J. in de Baljuwstraait te Deift brand ontstaan in de bemedenverdiepimg. De beer J. was niet thuis, terwijl zi'n vrouw in 't ziekenhuis was. Op de bo venverdieping lagen acht 'kinderen Van den heer J. te slapen. Wel was de brand niet zoo ernstig, maar dioor de mook! beatond gievaar voor -vterstókking. Met veiel moeite, n.l. door een (gaA in hot dal» te aaigem, is het de politie gelukt, de kinderen in veiligheid te brengen. I Vrouw doodgereden. In de De Cieirqstraalt te Amsterdam is Zondagmiddag om .kwart over drie een vrouw van middelbaren leeftijd itussohen de wagens van een passeeiremdeln team- trein der Haamleimsche Tmaanweglmaiat- seliapp'ij' teretihtgiekoimeii. i Het slachtiöffiea- werd daarbij gedood, ltut lijk is naar het .Wilhielmina, Gasthuis overgebracht. Brand te Dode waard. Gi'Steiruacht om ongeveer haft twee 'is do,or tot nu toe onbekende oorzaak brand ontstaan in de landbouweirswoining yam v. Iaan de Graeneisteaait te Doo.dewa,ard. 't Huis brandde tot den igyomd toe af. De söhade bedraagt ongeveer f 10.000 en wordt door verzekering, gedekt. De brand werd ontdekt door een der jzlqomis, die o-p c-in z'oiderkamer sliep en wakker werd deer het geraas ,dat vallende dakpannen maakten. Slechts een gedoelfe yan heit huisraad kon worden gered. De brand weer was uitgerukt met een spuit, Welke door aankoppeling aan een vrachtauto wej'd vervoerd. Tem gevlolge van de gjro.0» t« «nelheid waapmee werd geraden, raakte do «puit los en reed tegen ©en telefoon-1 piaal, die aJkma,phe. Ernstig verkeer.jongctuk in (t Gaai. Zondagmiddag omstreek's kwart vaar drie, jieellt op den Hij'ksftraatweig, even vuur het Blindem-imstituut onder de ge meente Huizen ,een «mistig anto-onigeluk plaatis gevonden. Uit de richting turen naderde, achter elkander rijdend, een tweeital (aufa>'s, waar van de la,aiMe beiatuiu'rd Werd door dem lieer Vos uit Biussum. Buiten den be stuurder wapem in de auto nog een twee tal broers em eien zuster wan den heer .Vos gezeten. I i De heer V,os piasiseerde de auto, die vóór htm reed, terwijl opi hetzelfde mioananit uit de togenovergesteldie richting eonigte auto's naderden. Teneinde dozle gclagemheld tot possecren te geven, Week' de hear Vos met rijn auto te ve.ei naar réchts uit. Ver moedelijk raakte hij' bij: deze mamaeuvra de macht over zijn stuur kwijt, althans lie wagen reed over den grasberm, Sloeg ovar den kopi en kwam op het langs den. weg geleg'em rijwielpad tcreicht. Tegelijkar- fij'd passeerde daar een tweetal fietsers, de 18-jarige Dirk Prins iein de 17-jarige iJ'an Bosch, beiden kamto,orbeidiendan to Amsterdam Deze konden ziqji niet joeer io, veiligheid bremgem en kwainiem miet, de kamttlande auto in aanraking. Assistentie uit Bussum em Naardan w:as spoedig ter plaatse. Dirk Prins werd mot- ©em glee broken sleutelbeen in de Majeilasitiehting ta RiWs|Uim apigeuioimen waarheen ook de tweede wielrijder werd vervoerd. 'Of schoon deize nief verwond w.erd, klaagde hij toch over piijn in heit hWd. Van de inzittenden der auto bekwam de bestuur der de hear A. Vos, eenige hoiofdwondeln, doch de toestand van een izijtaer broers was zeer ernsftaig. Ook dezle slachtoffers werden naar de Ma.j«Ua|stiehting ver voerd. De overige inzit,tendem liepen slechts lichte, verwondingen op. te Lyau. In een ©lectrisehe oetntoalebij! Lyon heel't tot dusver onopgehelderde oorzaak een ontploffing plaa,tls gahad. Er omtetomd een brand ,die sploediig door de brandweer kon worden geibluscht. Onder het puin vond men de liijfen van twee arbeideffls, een derde arbeddej- ovafteed fijdemis het transport na,ar het zdekemhuis. Eem vierde wiard gewond. De geheela ftadsSwljk !aam den linkeroever van den Bhonc wais gis terochtend Zonder licht. De sohade is aanzienlijk'. Opslagplaats van bommen ontdekt. In -een gebouw te Lissabon heeft de politie een gnoplt-e opslagplaats yan 'bioim1- men, die, naar zij' beweert, coimmuniisltiseh eigendom zijn, ontdekt. Eien aantal per sonen is Hevigie aardbeving in Ziiid-Calilarnic. 'Zaterdagnacht hebben er in Zuid-C]ali- ibrmë acht hevige aardbevingen pLaate gehau. 'Mem schat heit aantal 'dooden op 150 em dat der gewonden op 6000. De .gebouwen met een djlzercom'steudtie hebben yrij goed de aardschokken doorstaan. Ongeveer 2000 matrozen en soldaten zijn tot hulpveri lee-ning naar het aardbevinigislgebied af- gvizonden, waar reeds meer dam J00 doc toren werkzaam z'ijin.^ Omtrent de aardbeving in C.alifornië worden nog de vólgende bijizomiderhcdieta glesneld. De aardschokken, die zidh in Noord-Zuidelijke richting bewogen, hiel den Verscheidene minuten aan. Groioto en kleine gebouwen be|g!«nm!an te wankelen. De materieele scba.de was in de breede Btrat'en van Los Angelels terstond zicht baar. Hleit pudn van de ingestorte hui- Zen bedekte de straten en maakte het tramverkeer onmogelijk. De bevolking van Los Angeleis werd dqor een ptamischem schrik aangegrepen en rende in gnoiote troepen langs de straft- In Verscheidene deelen der stad ging het licht uit en braken de vensters. Talrijke pensomen werden van onder de puinhoiopem van het ingostorte gebouw van de Kamer van Koophandel te vooinschijn gehaiald en na,ar het ziekenhuis gebracht. De aardhevingsraimp! is de zwaarste, welke er tot nu toe in Oaliformë is waar genomen. Geheel Z.uid-Californië is ge teisterd. Het aantal slachtoffers is het grootste te Inngbeach, waar de staft van beleg .is afgekondigd- Duizenden ma» rinesoldaten en matrozen yerriéht-en ,in de ebraten, waar de bewoners te midden van de bouwvallen Van hun verwoeste buizen kampeeren, pa,tr«uillediemst. Het aantdl te Los Angleles en Lonjg- beadb geborgen lijken bedraogt onder scheidenlijk 6 en 65, dat der gekwetsten 1000 en 3000. In andeire steden ziijin in he.t geheel 75 Jjjk'en geborgen. In het ?;iekenhuis van liois .Angeles ontstond bij! de «erste aardschokken een paniek. Honderden zieken stormden naar da uitgangenvelen yielan bewitsteloos neer. H'et ziekenhuis is overvol miet ge- kwetlaten. Andere, igekwcfeten Wachten nog oim binnengeibracht te worden. Ook te H|odlyw,oiod hepft de aardbeving groote schade aangericht. Honderden füm- artisten, zaa meldt JBeuter, r-enden met de directeuren de straat op Zoodma, de iïlurat'elieiis begonnen te wankelen. Per radio z'ijn .alle ouid-strij'ders opgeaioepen om deel te nemen aan 'het reddingswerk en het transpoafeeren der gewonden naar de ziekenhuizen. Naar Reuter uit San Pedro yerneeanh zouden er twee tank® Van dp Union Oil Comp. aldaar in brand staan. Oiok uit Longbeach worden petroleumbranden ge» meld. Automobilisten die uit Longbeach te Wilmington aankwamen verklaren dat zij in de straten talrijke dooden hebban zien liggen. Te Wilmington kan men boven Lojjg- beaeb een reusachtige rookwolk zien han gen, waarachter een groote vlammenzee zichtbaar is. Prol'easpr Einstein had juist het Cali fornia Institute te Lois Angeles veria,tea toen de aardbeving plaftis had. Hij en zijn studenten zijin in ygdligheid. In do Zuid-Califlornisohe stad Gompton is de staait van beleg afgekondigd. Ten einde plunderingen te voorkomen, zijin nog meer mariniers na,ar de betrokken plaat sen gedirigeerd. Een zjekenhuis, waarin vele gewonden werden verpleegd, mnjest wegens gevaar voor instorting worden ontruimd. Te Santa Monica is een politievlieg- tuiig, dat ter verkenning was opgestegen, nélergestort en verbrand. De drie inzitten den kwamen om het leven. De zwaar beschadigde gevangenis te Compton moest worden ontruimd. De Ï20Q gevangenen werden onder militaire bewaking ,in de stadsparken ondergebracht» Te Torrance is de grootste p'eteoleumtank ter. wereld uitgebrand. Vo.or zoover op het oogenblik' is te overzien beeft Hollywood geen gnoio» te schade geleden. Op het oogienblik wordt het aantal dooden geschat op 150, het aanital gewonden op vele duizenden. Plun deringen hebben plaats gevomdem. Ver scheidene steden Zijin geïsoleerd. Te Lomg- deaeb werden 32 aardschokken, waargeno men. Daar njjen vreest, dat Longbaaob door een vloedgolf z'al w,ord©n over stroomd, overweegt men dc omtuiming jjcf stad. Vijftig personen Zijn wegens plun dering gearresteerd. Politieke mowd op Cuba. Toen de president van de Cujbaainsche Palrioftenliga, Fernandeiz la. Porra in ©em autobus wilde staplpcn, werd bij' beschoten van uit eeu auto waarin drie mammen waren gezeten. Daor vijf kogels gefjrpfffen zonk hij' dood ter aarde. La Porra. gold als de vwornaamlsle steun van de,n president van Cuba, MaAada. De dader® van den aanslag ziijin omtkicimein. De bekendmaking van den moord is door de cenisujui voor 'Cuba verboden. Een aanslag op. Hitier beraamd. De politie-direetie te jM.unohen deelt mede: Zondagavond is; graft Arcla in verzeker1- de bewaring gesteld, omdat hij, volgens eigen uitlatingen, een aanlag wilde1 voor bereiden op rijkskanselier Hitier. Het betreft hier denz'elfden graa'ff Arco, die in Februari 1919 den BeiersfcjheU 'premier Kurt Eisner hééft doodgeschoten. Graaf Arco liep toen bij! "den aanslag z'eltf 'een schotwonde op. In Januari 1920 werd hij ter dood veroordeeld, doch reeds een dag later begenadigd. Zijn straft werd g(e- wij'zigd in levenslange vestingstraf. In April 1924 kwam er een einde aan deze straf, terwijl hij"! ter gelegenheid van den 80sten verjaardag van den rijkspresident door 'de Beieréche regeeringweer in het genot van zijn burgerrechten werd gesteld. „IJiasjier Lcynsen" door H. van i Malsem. Dit is eein boek' dat getuigt van den moed en de Volharding der Zeeuwsdhei bal lingen ten tijde van Prins .Willem vam Oranje 15761574. Da jonge mam, die de held is van dit varhaal uit het. zeemansleven deir 'Hol landers en Zeeuwen goduinemde de eierajte jaren van den ta,dhtij,gjiarigen porloig!, is om- der de HbUaindache joipgens bij name .min der bekend dam. de 'Zeehelden uit de '17e eeuw, die het .pmdetrwempi vormen yan zoo menig pittig geschreven boek' ,Vaor de. jeugd. Eln toch is de inhomid van Zij'n levemisgeischiedeniisi nie(b minder belangwek kend dan dia van een oud-HMlamdlsch varensgezel, die het van nuatroiois tolt ad miraal heeft gebmacht! Wat Iz'ijto levanisgaschiedenig belangrijk maakt, tóij'n de omiStiamdighedenj .waaronder zlj-n land- en tjjidgenlaoten hebben geleefd. Als jongmaatje mèt vader en moeder weg gevlucht uit So-eiteiamde op! heit Ierland Walcheran, van waar ziji de wijk' moesten nemen ,vo,or Alva'-s tyxannie, omdeigaiait. hij in 'de Engelsdliie toevluichtsihaven all© el lenden van het leven der baljlSnigiein, om ten sloffe, dienst te nemen op de GieuiZetavloiot onder Lumey, omder wiens vlag hij rich met d.e zijnen schaart "ter verovea-ing vlan de Nederlamdsche Yiijihad. De slag hij Roemcrswaal vormt het hopgtepumt in zijin bootegeizellenleven. Hat geluikt hem de Admiraalsvlag va,n de vijandelijke Vloot, die gekomen was, om Middelburg ,te vic- talieeran, neer te halen, en dusdoende do overwinning dei' Zeeuwen ,toit ointizet van Middelburg mede te helplen bevechten. Het 'boek heeft vele goede kwalitei ten vooral de hiisf,oriseha zijjde is uitste kend verzorgd en de Stemmingen die weer gegeven worden getuigen van schrijvers talenten. Dhr. v. Malsen heeft gestreefd naar objectiviteit al doet zijn eymplaAhie voor de nationale zaak' hem het gruwelijk piiratenbedrijf van de watergeuzen mildetr beoordeelen dan de wreed© uitspattingen der Spaansehe ftoe®en. Tot anti-katholie ke glipperijes heeft de auteur zich niet laten verleiden; jammer is het echter dat liij! .een in onzgi oorem hlasphemis(fceh geuzenliedje als thema voior zijin vertel ling nam. I I Voor de katholieke jeugd moeten wij daarom dit jiongeinsboek ontraden; ouderen met de gave des onderscheid®, zullein er zich, geloioven wijl, niet aan ergeren. Uitgever is de boekhandel W. itein Have (N.V.) te Amsterdam. I \LIS;SINGEN. De algemeene Neder- lanusthe vereeniging van Vreemdeli'ngeinr verkeex ho.udt haar jaarvergadering, zuoi- als reeds bakébd, dit jaar te Vlissingen en wel op 12, 13 en 14 Jluni. Da aflfi- cieéle ontvangst heeft Maandag 12 jjluni op het stadhuis aldaar -plaats; Dinsdag» beeft het eigenlijke congres plaats. Voor .Woenisdag bevat het programma, h©zoek aan Zuid-Bevelaud, tophit met een der mailbooten van de Zeeland en 'tan slofte een bezoek' aan Middelburg en bezichti ging yan bat belicht stadhuis. Voor Dodh- derdag is nog een bezoek aan de Middel- burgsche markt aangekondigd. Het aantal ingeschreven werkloozen minderde met Al en bedraagt thans 1092, van wie er 114 bij' de werkverschaffing te werk zijn GOES. Huw.-aang.: Jan Lagendijk', 23 j. jm. te BillandjBath en Maria Dekker 21 j. jd. Huw,-aïk.'Corneli^ Dieleman, 28 j. jm. en Maatje Meerten4 23 J*. jd- te Ter- neuzen. Geboren: Pieter Tobias;, z'.v. Jacidbus van Baaien en Jacioba Geertiruida 3tmitsj; Pliilippina, d. v. Pieter Simon Kodde en 'Hendrïba van AnrooijMathilde Louisi© Dorothea,, d. v. Gen-ardusj Johannes Ber; nardus van C.almthont en Adriana I.odé- wik a VerbuTg; Catharina Gillina, d. v, Johannes Bal en Martina Kosten; JaCol- bus Pieter, z'.v. Johannes Maat en EliZa!- beth Jozdna Guiran. Overleden: Marinus Charles Aloysius 'Baas, 9 jaar te '®-Heei-enhoekThomas Baas, ,23 j. te Kalpelle; Dingenis "Geense, 45 j., te Hoedek'enskerk'eCornelia de Pouw, 84 j. Eouw, 84 j.(Mariuij Marinns Geelhoed, 30 'j. echtgenoot van Cornelia van Heel. GOES, 14 Maart. Op da graanmarkt 'deden: S'chokker^ 812, Goiudgerst Bruine boonen jf 67, Karwijzlaad fl9# (Maanzaad f 4042.50. GOES,. 14 Maart 1933. Boter: per Kg. f.1,40, pier - Va Kg. f0,70, aan part. f0,80; fabr.boter, f 0,85, afwijkende boter f0,60 per J/2. Hg- Poter van handelaren 1'0,65 per",ptond. Eierenper 100 istpkis f 1,80, per 25 st.uk's f' 0,45, aan part, per sfuk 21/2 cent;, ©endederen .per '100 stuks 1' 1,80, poeljia- ederen f'1,30; ganiseieren 7 oent per stuk, GOES, 14 Maart. Eierveilimg „V.P .Z Aanv. 24144 eieren, prijs f' 2,10 p. loo st. Vcilingsvereen. ZuiipBeieland te Hoes. l Groenteveiling van 13 Maart 1933. Spinazie f1425, Snijfta f47-50, id, uitschot fb, Spruiten f 1016, idem 2a sport f6, Kroten ffl, Wij'npeen f0.40, Uien 'f 0.50, .alles; per 100, Kg.Bhabagher 730, Prei f33, idem 2e i^oort"(f!2, ®aaps|telen T12.30, Tulpen ÏIO11 per 100 bosi; Bloemen ï!2, EflOidekool f5.50, KooDapen i' 1.50, Groene Savoijekpol 2.&IJ per 100 ejtu'tó. 1 f IMIPP'ELBUBG, 13 Maart. Op de vei ling deden: Zeeawsphe blauwe aardaippep len 1620 cent, per 25 Kg.; bok^La •—58 cent, ^nijisla 6369, veldsla '36^ spinazie 1041, Spruiten 525, witlof 318, isphorseneeren 410, koolrapen }(i 1, peen 12, uien 12, kroten f/211 1, duns,el 4654, slavellen 2936, roodé kool 15, géi© kool 36, bruine rond© boonen 10 ©ent', alle% per "Kg.tuim- kers 810 ©ent per doosje; leliën 5, nax- '©i'SOen 6tulpen 811 cent, olies per bos.; 'palmen 61, hortensia's 39, hyocinthan. 78 «ent alle^ per pot; prei -L selderie 9, k'nolselderie 21/2rabarber 12, radijs 37 «ent, alles 'per bos; savoye kool 121/4, roode- kopl '58, bherekiooill 1/23, kropsla 36 oent, alles! per^stuk; i^nijselderie 4246, kervel 15, péterseliiei 30, zuring 15 cent, allés pea- thipje. BOTTERDAM, 13 Maart. 1933. Vee,- markt. Aanvoer: 487 koeien en ospen; 270 vette kalveren, 367 schapen en laft- meren, 97 1 varkens. Prij'zen pea- n/a Kg.: koeien 1216, 20 —24, 27.5—129; ospen 14—16, 19—21, 24' 25, vette Kalveren 2530, 3540, 45 50; lamin'eren f814 per stuk; var; k-ens 'per pond 14, 14.5, 15. AardappelenBriels;che Eigenh. f 0.50 T0.90, prima kwaliteit hoogei-, Zeeuw.1- 'scbe eigenh. !f0.400.60, Bravo's fl- f 1.50, Zeeiuw^ehe blau'w'e en bonte f 0.70 1.30, Poters f0.400.70, Red Sftr ï'0.701.10, Voeraardalppelen f0.30 'I' 0.40 per (H.L. fWiesjtl. ronde '2!/23j; Wintermalta'^ !89 ©t. beiden per Kg- Aanvoer matig, handel kalm'. Vlas;: 10260 Kg. blauw f0.40f'0.60, 900 Kg. blauw half gehoon f'0.300.40, 5700 Kg. Holl. geel' !f 0.40—f0.55, 100Q Kg. Diauwroot f0.30f0.40. Vraag zeer beperkt, kooplusit gering. Gedeeltelijk' verkocht, prijzen lager. Zaden: Lijnzaad blauw bloei zlaai f 10 'f 11, idem voer f46, idem wit bloei 'Zaai f 12f 14, Karwijlziaad f 18,f 19, Blauw Maanziaad f3941. 1 1 Granen: Gersf f44.25, Haver f3.25 -f 4, Kleine groene erwten f 7.50'fl 12, ■Extra kwaliteit tot f 14, Schokkers; f 111 13, verder f710, Bruine boonen fl61 f 7.75, per 100 Kg. Iftplata maïs; f 72 per' laat. 1 1 f 1 i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3