DINSDAG 14 MAART 1933 GOES KERKELIJK LEVEN HSPORT en SPElh NIEUWE ZEBUWSC..E COURANT «ueUWE ZEEUWS' IN HET KRAAIEI SS ^iV^-allcr, 3 Si GEMENGD Nl Stukken voor «lcii Raad. l B. exi W, s/tellen den raad voor oni bij wijze van werkverschaffing het" Molen water te verbeteren volgens, een plan, da-t iq opgemaakt in overleg niet de Nedeif- landsche Heidemaatschappij en dat in houd, aanleg van graisgazons, plantsoen enz. .Voor een en ander iq oak het advies gevraagd van den R,ijks(tuinbouweonsuleiit te Goes. Aan werkloon is geraamd 15 Üuizend gulden, waarvan het rijk ver moedelijk 70 o/o of f' 10500 zal bijdragen. Ce gemeente zal f' 12000 te betalen heb- %en, maar er zal voor 25 werkloazfen 136 weken werk zijn èii als, die steun moes,ten trekken, zou dit "de gemeenip rond f11250 koeten. Tot tweemaal toe heeft de raad een verzoek afgewezen van liet "hoofdbestuur van den Nedex-landsjchen Bond van Ger meentei-ambtenaren om opname in de oom- missie voor georganiseerd overleg zulks omdat de bond als oen categorale mio-est worden beschouwd. Nu die Bond zijn statuten gewijzigd heeft en een algemeen karakter heeft gekregen, stellen B. cn W. voor tot toelating te besluiten. Aanplakken van ver kiezing sp bilje tten. 1 Als de verkiezingen voor een der be stuurslichamen op til zijn, stellen B. en SW. de laatste, jaren voor, In verband met het aanbrengen v,aji jJropaganlabiljetten plaatsen aan te wijzen, waar geplakt mag worden, en wiaair "dan na de verklei ningen de gemeente weer voor verwijde^ ring dei' biljetten Zorg draagt. Tevens ^tellen zij nu ook wee,r voor gratis stijfsel ter beschikking te stellen om het ver wijderen later met meer resultaat te kunl- nen doen gedeliieden èn te verbieden, dat andere plakmiddelen gebruikt worden. Als gemeente-gebouwen eigen lomtaen, Waar geplakt zal mogen worden, stellen zij voor de muren Van hetStadhuis in den Helm, die van de Stad-qsehuur, die van de Gasfabriek aan het Molenwater, 'die van de Nieuwe Poort, "die van School J aan liet Veersfehe Bolwerk en die v-an de ejadsrijsehool ,aan den Zuidsingel en verder een tijdelijk houten bord nabüjl "de Batea-u- Ipoort, daar op de muren van het miachinef gebouwtje van de Kon. Mij. „de Schelde" niet meer geplakt mag worden. .Verdex gebouwen en eigendommen van particulieren te weten de muren der kolenj"- sbergplaats aan de Bree E 210, en die van het hoekperceel (pakhuis) Korte Noorc?- straat L 73 en Penniiighoeksingel en de in 'de Sint Joris,straat aanwezige tuinmuur van het perceel Lange Noordsjtraat - L 124. B. en W. vertrouwen, dat bij" deze regeling de verschillende politieke par tijen wel in zooverre wil'len medewerken, 'dat zij geen aanbevelingen plakken dan wel schrijven buiten de gemeentelijke aan plakborden en de hiervoren aangeduide plakplaatsen. Mocht zulks onverhoopt do-ch geschieden, zoo -zullen zij dusdanige aan bevelingen zoo Spoedig mogelijk- doen ver- Prijé b ou w p er c e el'efu „Dl e G r if f i o e n". Toen op 15 Februari j.l. de pTijzen v,oor ■bouwpereeelen op de terreinen van de ■Griffioen aan de orde waren, wa® er nog geen volledige overeenstemming over twee perceelen n.l. 11 en 20, voor beide waar- Van een koop-om van f 1750 was voorgq- e'teld. Thans geven B. en W. toe, dat per- ICeel 11, hoewel mooi gelegen ten |0-prichte van de zon, minder fraai van vorm: is, zoodat bebouwing wel met eenige mtoeit flxjkheden Zal gepaard gaan. Daarom luidt liet voorstel den koopprijs nader te be palen op 'f 1500. Bij vergelijking met ,anj- dere bouwpereeelen is) perceel 20 voorts ten aanzien van grootte en ligging weateeé 'lijk aantrekkelijk te noemen en een prijs- verhooging wel aanbeveleméwiaai-dig. Daarom -stellen B. en jW. voor den koopprijs van dit perceel nader vast te istel 1 en op f 2000. Do eind-opbrengst van alle bouwpereeelen gezamenlijk z.al dus geen wijziging onleijgfaan. Be Stille Omgang. Van het jaar vow heit eerst heeft ex Ook 'n groepje (tocse-naars (z-as personen) aan dan Stillen Omgang meegedaap. De bcêvaartigan-gers ha-ddj-n zich aian- geslo-ten bij' heit gezelschap- ,uit Middek burgVlissingcn dat -uit- ruim tachtig per sonen bestond. Vernieuwde zaak. De bakende boekhandel J. d-a Jonge, voorheen P. A. Pieterman bestaat juist 'deze week 70 jaar. Zoo-als in 1863 de zaak was ingericht, zoo- wa,s alles hetzelf de gebleven. Modernise-exing mocht daar- daarom n-oodi-g heetcn en de t-eigeinwooxdigle eigenaar ,dhr. <Jp J|on-ge-, heeft geen half' werk laten doen. De geheel© iQudexwebschie tiinnenbe-timmering is uitgebroiken en. ver vangen do,or een interieur dat -a-ain de tegenwoordige beglripipe-n over slmaak1 en gerief volkomen 'beantwoordt. De etalage® zi/n verdiept en al'ge-sloten door 'n acn- ■t er-schot meit- blank glas in lood. D© wan den in den winkel zijn totaal bedekt me-t 'drie groo-te open en een -gesloten bioek'ein- kast. waarin niet minder dan veertienhon derd boeken prijken. Dez'e gelheele .uit voering is gehouden in het luxuewse don- kergevlamde eor-canandel, waartegen de boeke-nfcanden schitterend uitkomen. Da groote toonbank-vitrine is van ze- brano-hou-t en glas Vervaardigd en har monieert met de omgeving. Iets nieuws is do wijze waaropi het lichtkleurig domar cona-plafon-d in vakken verwerkt is. De eleatrische ver-lichting van etalages en winkel kan overvloedig genoemd worden en meit de ornamenten bleef man in st-ij'l. Zao werd eein schoon geheel -bereikt, dat niet. alleen aan de eisdhem das tijids vol doet maar ook ongemeen, fraai is. Deze Zaakvernieuwinjg werd uitgevoerd 'doei' de 'Hrma Prank's -em Barentsen. Vandalisme. f r Katerdagnacht zijn ex (jp den 's-Heer Hendriksk.dij-k 27 jonge boompjes moed willig vernield. Dezelfde rabauwen heib- ben vermoedelijk -ook ondex N.-Kraaijext b,ozig geweeslt, want daax Werden l-angs den Rijksweg 31 boompjes doorgebroken. De politie Zoekt naar deze vandalen. Gearresteerd. In een volk'slogament werd hier gister gearresteerd de Brabander J. M. uit heit Heike, die- verdacht wordt- Van Verduis tering, gepdeegd te S-prundel. Hij, is naar die plaats gebracht .om doox de imarecihaus- see verhoord te worden. Bewaring spoorweg. 'E,r liepen hier geruchten dat do spoor weg bewaakt werd, daax men vreesde vo-or een aainriag op dan mailta-ein. Dit is evenwel onjuistwel wlordt ex Voio-r alle zekerheid meer- gesurveilleerd „dan vroe ger. 15 cent jijer dag voor het huren van een nieuwen Stofzuiger. J. M. Polderman, Goes. Tel. 129. {Adv.) Kloetinge. Eergisteren had pp den draai LewesfcraatJ-S-c'hoolstpaat 'n ongeval plaats dat nog betrekkelijk goed iq afgeloopen. Een Belgisjche auto, die waarschijnlijk verkeerd gereden was, kwam achteruit de richting Marktveld uit gereden. Een Hollandsche auto wilde deze toen voorbij rijden, doch op dat oogenblik kwam een auto, bestuurd door dhr. M. alhier, oak aan. Deze wilde ook passeeren, maar reed tegen een lantaarnpaala n. D'-e lcop van de paal werd zoo goed alq geheel ver(- nield, terwijl de paal zelf ook aardig scheel' stond. D'e politie onderzoekt deze zaak. Ierseke. Als een illustratie van de treurige toestanden op landbouwgebied Zij medegedeeld, dat een grondeigenaar verr leden week 200 II.L. goede eetaardap-pcf len (Bevelanders) aanbood voor de somma van 5 cent per H.L., dus, samen f 10 en dit aanbod nog niet werd geaccepf teerd. f Waarde. Vrijdag j.l. vergaderde de Baad. De nieuwe burgemeester dhr. J. C. van Burg, werd benoemd tot ambtenaar van den Burg. Stand. Aan! dhr. J. C. van Burg werd aR gemeentq-ontvanger tegleu 5 April a.^. eervol ontslag verleend. Op -advies van B. en W. wordt de even) tueel beuoodigde borgstelling yastgbsteld op f2600.. 11rinki'jiNxand, Zaterdagavond j.l. ver gaderde de muiziokvereeniging „onder voor zitterschap van dr. Griep. Aanwezig wa ren 21 leden en 3 begunstigers. De voor zitter bracht dank .aan den lieer Van Sehagcn voor zijn voorzitterschap. De notulen werden gelezen e-n onveranderd -goeage-keurd. De 20 o/o veralging van de subsidie der gemeente wierd voor kannisi- geving aang;en-oimen. Van de vereicnigirig voor vreemdelingenverkaes was bericht in gekomen -over een muziekc-ondoturs te- Ber gen,-op-K ootm ève-nals van de harmonie „Oranje" te Bergen vo-or een solisten^ concc-ur-s. Da direete-ur zal met de leden overleggen over even-tu-oele deelname. De penningmeester doet verslag o-ver z-ijn gehouden beheier; ontvangsten f 247,061/2, uitgaven f'243,4iy2, batig slot van f3,65. De aiïtredende bastmursledsnA. Malle-1 korde en J. Vermeule "Jr. werden herko zen. In plaats van (len directeur Boom- man, die niat in aanmerking wemseht-e te komen als bestuurslid, werd gekozen dhr. G. Nijlsse J|z-.. Tenslotte werd leem nieuw huishoudelijk ©n algam-een regle ment samengesteld. 'Verleden week had in de R.-K. school de edndlas plaat® van de Algemeen© Landbouwomrsn-s. Behalve de leerlingen en hun ondexwijizex waren -aanwezig het bestuiux van de L. T. B., de Commissie van Toeizieht- en de Rijkslandbcuwleeraax M-esu. Nadat gebleken was doox de antwoor den der leerlingen, dat ze mdt g-oed gevolg de lessen hadden bezocht, werden 12 di ploma's door den heer Mssjj uitgereikt. Namens de leerlingen sprak J. Huizen z-'n. dank uit in een pittig speechje aain de diverse instanties, die hun het landr bo-mwtonderwij's hadden beizouigd. Den land bouw-, onderwijlzex, de-n heer Duivesbein, werd een prachtige azalea in moderne bloem'pi t -aangeboden. De voorzittea- der commissie vant -oeizicht, -pastoor Gelder- mans, prees de ijver der leerlingen, waar door het werk der commissie tot een aan gename taak werd, waarna de cursus werd gesloten. VHeerenhaek. In verband met het Don derdag j.l. alhier plaatsi gehad hebbend doodelijk ongeval, toen een 3(-jarig "jongetje door de auto- van dhr. Jb. K. uit Goes werd overreden en dat eenigen tijd later in het ziekenhuis- te Goes aan de bekomen verwondingen .overleed, vertoefde Vrijdag avond de Juqtitio uit Middelburg alhier en te Goes,. In laatstgenoemde 'plaats had -op het kiantongerechtsgebouw een verhoor 'plaats, dat tot laat in den avond duurde. Tragisch is wel, dat voaig jaar ook' een kind uit hetzelfde gezin is- verongelukt. Gister is 't jeugdige slachtoffer begraven. Hanswcert. Zondagmiddag had hier voor de competitie van de Z.V. B. de ontmoeting piaa-ts tussehen HanSweert- sehe Boys I en Ierseke I. Mede door heit prachtige voorjaarsweer waren ex- cir ca vierhonderd personen die deze meer spannender dan f'ra-aian wedstrijd gade sloegen. Ondanks het zeer goed© opalen van de ,,H. Boys" mocht het. hun niet gc-lukken dezen wedstrijd te winnen, Zelfs niet één doelpunt te maken. De keeper van „Ierseke" was in praCht-conditie en had vrouwe Foxtjuna mat zich. „Ierseke" kwam voor de rust aau haar eexste doel punt. Na de rust maakte zij' nog twee doelpunten, zoodat „lexseke" met 30 wan. Bor„seIeii. Zaterdagmiddag werd alge- meene vergadering gehouden van de coöperatieve boerenleenbank. De voorzit ter, dhr. P. Dekker, opende de vergade ring. Als secretaris werd xmngewezen dhr. Joh. Zweemer PZ. De rekening weesj aan in ontvangst en uitgaaf f 146126,59; de balans 'f 88560,45. 'Een winst werd ge boekt van f 78.2,97. Als bestuursleden werden benoemd dhr. C. Rottier en dhr. W. Mol. Abj lid van den Raad van Toezicht werd benoemd dhr. H. O. Rutgers. Tot plaatsverva-nc gend bestuursleden werden benoemd dlira. Joh. Nieuwenlïuize en M. Krijger Johz. De vergadering ging ermee aceoord, dat 'de secretaris F 25 gratificatie ontvangt Voor gedane werkzaamheden. Drie leden waren de veveeniging ontvallen, mhar 9 nieuwe leden -waren toegetreden. Tcructizeu. Gedurende Februari zijn all- liier door do Nieuwe iSlnis opgeschut 188 -zeeschepen met een tonnenmaat van 182484 netto, registerton èn afgeschut 184 schepen met een tonnen/inhoud van 182113 netto registerton. D'it is 118 schel pen minder dan yi de overeenkomstige maand van het vorig jaar, terwijl de tonnemaat een verschil aangeeft van 44959 netto registerton. Groede. Donderdagmorgen heeft de po(- litie alhier, procesj-verbaal opgemaakt te gen den landbouwer J. V. alhier wegens het slachten en verder verdeelen van -een varken, waarvoor hij geen akte van vrïjj- stelling had en verder weigerde de hef fing ad 10 cent per 'Kg. geslacht gje\- wicht te betalen. IJxeudi/kc. Op verzoek van de Marei- fc'haussee te Terneuzen is alhier aangef houden zekere C. M„ 28 jaar verblijvende te Terneuzen, die er van verdacht wordt verduistering te hebben gepleegd ten nai- de-ele van een Belgische onderneming. Gc\ noemde persoon m'aakte er in den laa-tsten 'tijd gewoonte van op verschillende plaat)- sen in diverse hotels zijn intrek te nemen -en daarna, nadat hij "aldaar eenige dagen vertoefd liad, te vertrekken, evenwel zon|- der zijn rekening te betalen. M- zal ter beschikking van de Justitie te Middelburg worden gesteld. Waterleidingslwec. Zooals reeds vroeger werd gemeld, sluit- io de invoering van "de verplichte aau(- 'sluiting aan de waterleiding op Schouwen en Dluiveland op veel verzet. Nada-t ten slotte allen gedwongen waren aan te sluiten, weigerden velen pertinent liet ve'ig ïjC'huldigde abonnementsgeld te beta'l-eii, sommigen beriepen zicli op liun onmacht om het bedrag te betalen. Velen werden reeds deswege veroordeeld, docli t-ocb schijnen gevallen voor te komen waarbij komt var): to staan, 'dat de betrokkene inderdaad sjechts zeer "moeilijk van rijn geringe verdiensten of steun het vcrsclmB digde kan opbrengen. Om nu aan alle moeilijkheden bij het ïncaspeeren een' einde te maken, hééft de Waterleiding Mij- besloten, dat met ingang va-n 1 Juli a.s. de tarieven voor waterlevering zullen worden verhaald op de huiseigenaren. Zonder elcctrisch licht. Zondagavond van half' acht to-t -ongeveer acht uur, is ©en groot gedeelte van Z Vlaanderen zonder electrisjeh licht ger weeqt. Dit was te wijten aan stagnatie in de electrische centrale. Benoemingen. Z.H.Exc. de Bispehop van Haarlem heeft benoemd tot paqtoor: te Lutjebroek den weleei'w. heer H. C. Koppert en tot pasjtoo-r te Wielingen deu weleerw. heer A. de Wiildt, thans kapef laan te 's-Gravenhage (H. Jac.). Be eerste plechtighelcn van 't H. Jaar. Het comité voor liet jubeljaar heeft het program voor de groote Anno Santip; plechtigheden in de maand April gepubli ceerd. Volgens beschikking van den H. Vader zal de H. Deur den eerqten April op den vooravond van de opening van het H. Jaar geopend worden. Den 6den April 's avonds wordt 'in tegenwoordigheid van Z. H. den Paus het H. Uur in de Vaticaajisiehe basiliek gehouden. Den 7den April begeeft de H. Va der zich om elf uur naar de St. Pieter om daar voor de eersjte maal den jubilé-aflaxt te verdienen. D,aarbijl kal Hij van alle te Rome vertoevende kardinalen vergezeld zlijfl. Den 13den April, op Witten Donderdag, heeft in het Vaticaan een plechtige Caj- pella P-apaie plaatsj, ter herdenking van de instelling van liet Allerheiligste1 iS&clraj- ment. Den volgen-den dag, Goeden Vrijdag wordt eveneens een Capella Papale ge houden, tel" gedachtenis aan den dood van den Verlosser Christus. Op Paasielidag den 16den April ceR- breext Z. H. de Paus-, een Pontifidale! Hoogmis| in de St. Pieter, hetgeen sinds 1870 geen Paus meer gedaan heeift. Pastoor C. H. Bramfage. f Gisterochtend is in het Maria P-aviljoen te Amsterdam overleden de zeeraexw. hc-efr C. H. Bramlage, pastoor der S,t. Boniiflaéius parochie (aldaar. Pastoor Bramlage werd 23 Mei) 1860 te De.n Helder geboren en ontving de H. Priesterwijding op 15 Augustus 18.84, waarna hij achtereenvolgen^ kapelaan was te Den Helder, Leidschendam, Monster, S'paarnwou-de en Vlajardingen. Dlaami, volg de voor hem de benoeming to-t 'pasmoor in Wieringcn, welke qtandplaats pastoor 'Rranüage na ©enige jaren opj 1 Sept. 1905 verwisselde met Schoonhoven. Ook hier duurde zijn verblijf niet lang. Op '6 Febr. 1910 werd pas,toor Bxamla-ge de. herder der St. Bonifaciusi parochie te Amsterdam. Mgr. -J;. D. J. AENGENENT. I 1 8 7 3 :1 4 Maart 1933 Mgr. J,. D. J. Aen-genent, bisschop vau Haarlem, viext heiden zij-n 60en verjaar dag. Johannes Doiminicus Aengan-ent word geboren te Rotterdam, als ©ersla kind van Adreia-s T-heodorj-iis Laiurentiu® Aenge- nent en An»a Hjendriks. De familie w-eaxl later nog mi©t Vij'l' andere kinderen geze gend, van wie er twee cup jeugdigen l-eed- tijld zijn overleden. Teen de kleine Jrfiain- mes ruim twa© jaar oud was, verhuisde de familie naar Delft, waar Zij gindsdien woonachtig bleef. Toen Jlahannes dan leerplichtigen leeftij'd liad bereikt, kwam hij; op de jiong-ensschoiol van dein hoofd- ondcruVijizcx W-assen, welk-e deeltijds do e-anige Katlioliok-e Jlongensscholol in Delft wa-s. Reeds jong had hij blijken gegeven roeping te hebben voor hef H- kriestia-- scha.p en toen de knaap de lagere school ha-d doior'loopan, ging liij op 13-jariglen leeftijd naar het Klein Seminarie- van hielt bisdom Hiwleim, H-ageveld. Jphaamesj Aen- genent toionde zich e«n veelbelovend stn- dent, die met- het grootste geimak de kl-as- ee,n doorliep. Ook de studiejaren op het Glroot-Semiinaria te Wapmond werd -m-et etijigp-nd succes afgemaia-kf zöioda-t hij- het voor recht genoot met nog vier andere klasgenoot en nog yóór dein vaisljgest-eldcln datum tot priester te worden gewijd. Mgr. A'e-ngenent omtvipg de H. Px-iesterwijding d'©n 3en April ,1897 uit handen va-n den toenmalig,en H.aa-rlemsehen bisschop, Mgr. O. J. M. Botbcmanne. Tevens kreeg hij op don dag van zijn yfijdiiiig o-o-k rijn beno-oming tot kapelaan te Roelo-Ha-ranlds- veeu. Slechts anderhalf jaar bleef hij Itóer werkzaam, w,an-t reeds vp 30 September 1898 werd kapelaan Aqngen-eat beniaelmd tot locraar a-an hat ldein-seimina.rie Hlage- vejld, hetwelk zieh toen nqg |te V-oorhout bevond. Ongeveer zes jaar lang heeift hij Har in verschillende vakken onderricht gegeven. Met zijln uitgebreide ein diep gaande kennis wist hijl d© jonge Bltjudanltem ts leiden ©n te ondeirricbtem, terwijl hij' hun t-evens een eeht devoot voorbaeld gaf. Aan z'iju lessen wist hij steeds een bij zondere tint tie- geven, zoadat rijl voor rijm je-ugdi-g-0 to.eho;Ordej"s tevens leasen vottr heit g-eheeLe levetn worden.. D-e 'j-on-gie leo- xaar bezat e-Vanwel een ve-el te groots energie, dan dat zijn talent zieh binnen de muxie-n va-n heit liein-samiinariei -zou beperken.. Hij wilde ook naar buiten optreden e-n een van zijin eerste daden was Zij'n kracht-da,dig-e medewex'kiiig pan de oprichting en de redactie van helt weekblad „St. Bavto". Dit weekbla-d w-erd in net leve-n gero-epen tot sbe-uin aam do nieuw t-e bo-nwen kathedraiai van Haar lem en mag zieh ook thams no-g steeds- in ©en bloeicn-d 1-eVein vierhe-uigem. Tavleas was Mj! een de-r eer-slbe gdcst-eiijken, Jio zich ging tocJ-e-gge-n oip- de sit,u-die van dc mo- deïne -sociologie, waardoor hij „in aanra king kwam meit Dx. Schaieiplmian cn door dien® ill o-e-d-oe-n loerde Hij Mir. Aalbeaise kennen. D-eiZe twee mannieai wei'dein laleir de hechte st-'eunpilar-én van de Katholieke Sociale Ac-tie-, welke in 1905 op initiatief van Aallberisie wex'd geslticht en wa-arvan professor Aengemont van miecit. a'f aam de algemeen© geeetelijk-e adviseur werd. Na dat hi ongeveer zes jaar x^n het klein seminarie H-ageveld had gedoceerd, ging mgr. Aengenent eind Augtutstus 1904 als p-r.oi'eissor naar he|t groioit-seiminarie te Wannend, wu-ar hij eerst tozlajnen mot prof'. Beyssens en later m-et proï. Sey- sene-r de plhitosuphie doc-eerde, waarna-ast iu,i .later ook ©ea cursus in de eo-cd-olo-gi-o inrichtte, waa,ï-voor liiji als leidina-ad rijn voortrelfelijk „Hiaij-dbo-ek der sociologie" schreef, hetwelk evenals z-ij-n „Handboek van de goschic-denis der Wijlsibegearte" ceu vjj'flal drukken beleefde. Naast- zijn ve-el omvattc-nde taak vond pr.of. Aengenant toch nog gelegenheid in tal van co-mimiis- sps en college®1 zitting fce neijxein, terwijl hij cveneems talrijk© gojed g-edocuanenteerdie i"e.devoeringcn hield en verschillende be langwekkende brochures schreef. Ook gaf hijl van 1919 tot 1929 een cursnis in "de wijsbegeerde aan de Leidsche Universiteit. Zjm geestelijke overheid eerde piroif. Aen genent voor hot vele goede, daf hij Zoowel als opvoeder va-n de aanstaande geestelijk heid als buiten hpt seminarie t-ot stand wist t-e brein-gen. Zoo- werd hij ter gele genheid van zijin zilveren pri-esbeyfleesit in 1922 benoemd toit- jere-kanunnik vami hef Haarlem-sch kapittel. Ee-n gnooite veras sing bracht het op W.armiond, to-an op 29 Juni 1928 de Pauselijk© Internunti(uts|, Mgr. Schiioppa, aldaar arriveerde en j»er- soonljk de beno-eminig van prof. Aenge nent, tit bisschop- van Ha-arl-eim kwain mcdedeelen. Zijn bisschopswijding ontving Hf op 25 J'u-li d.a.v. O,ok als bisisehop heeft mgr. Aemgenemt zich steeds ©en groot socioloog getoond, terwijl hijl tevens de jeugdbeweging sterk propageert. Hiér van getuigen de oprichting van de C-on- gregatie-s en de Graalbeweging, w-elk-e laatste vo-oral in mgr. Aengenent Zulk ©ein warm promotor heeft- gevonden. VOETBAL. R.-K. Z- V. B. Officieele mededeelïngen. iWiedSti-ijdiiitslagen van 12 Maa3''- DtetoViosj 31 -Wodstrijdprogramma voor 19 Maart '33: Robux'Déto; aanvang half drie-; scheidsrechter Jos. Ejggernfont; terr. Rio-b'ur -Woolstrijd]-i-ogranixn;- voor 26 Maart '33 P|©toP-atrijzen; aanvang kwari- voor éénterrein Gemeentelijk' Sportterrein in de Nadorst. i.Secr. Comp'.leider Everaard. Ko-ekerkenRolm r 24. De. vriendschappelijke -on'limioiatiing tusr scheu bovengenoemde clubs verladen Zon dag, is alleszins een verrassing .geworden. Wat „Robur" betreft: deze club met twee plaatsvervangers van wat grootex kalibex versterkt, heeft prachtig partij gegeven ©n haar naayi „kracht" eer a,aa- edaan. Dat de Kwa-dendammers in de minder heid gebleven rijn is zeker voor vele toesehcuweis een tcigenvaRex geweest. ["Waarschijnlijk zijn ze den wedstrijd be gonnen met de Goe-senarem te onder schatten; wij blijven de „Koekoeken", die toch in doorsnee een nummertje groatex zijn, altij'd in staat achten de jo-pgans van „Robur" te verslaan. Het publiek heeft int-usschen vooral voor de rust kunnen genieten van een mo-oifii voetbalwedstrijd, waarin heel wiat Staaltjes van snel aanvaRen en tactisch verdedigen vertoornd werden. De ©anste speelheli't was één volgehouden strijid om de teigenp'arbij door kracht, snelheid en handigheid te overtreff-en. Heit feit dat „Robur" 't eexstie doelpunt,je maakte was 'allesbehalve een vooxsp-éllirig vlo-or den uitslag. Ieder oogenblik verp-la-atste zich de strijd va,n links naar recht®. Hiet teganp-unt kwam dan ook direct. Voor de rust nog eens 't zelfde: Punt gelijk maker! vlak na elka-ar. Na de rust waren de krachten groo- tenacels verspild. Het mooie samenspel was verdwenen. Nu en dam no-g een scheu- muiteling voor 't- dori. Epn snelle door braak van de tegenpartij', dam weer heem c.n weer trappen o-p jl© am-dero helft va,n 't veld. Aan z'ijm snelle dooxbx'aken heeft „Robur" zijn twe-e pumten voijj-mpriong tem -slotte te danken, tex-wijl de doorbraken van de teganp'artiji onverbiddelijk af' styit- t.p;n op; de verdedigex-s van „Robur, waa-x- bijl vo-oral de linksche man all-es weerstond. De Goessehe clu-b had over 't geheel haa-r goeie dag en de „Koekbeke-n' Nu ja! het is half Maart waarschijnlijk wat vroeg -om kwistig mat eieren te zijn! K. N. V. B. Het Zuiden. i le klasse: (Willem II—pVIVV 4—3 •N ACBley exheide 2—1 2e klasse A: 'RBCBaronie 2—1 D oskoBreda 2—1 T6CVlieringen 2—2 Hero^Teil-neuzen 6—2 3e klasse A: HulstZeelandia III 5—0 ,Vlis|singen II^Te-rneuzen II 5—0 3e klasse B: Mevo IIZeelandia t 1—1 GoesNieuw-Box-gvliet f 3 Goes INienwrBorgvIiet (13). Een groot aantal toespho-uwers zijn Zfcat dag getuige gteweesjt van dezen, onder ideale weersomstandigheden gesp-eeldea wedstrijd, Waarin het, ondanks de 13 niet aan qp-anuing heeft ontbroken. ,Wiat de doelverdedigers) betreft: die van d-ei g-asj- ten heeft het bes;te werk- geleverd. AI kon S'cHppers tegen nummer één en drie niet veel doen, toch is zijn opstelling in 't doel meermalen twijfelachtig. Boven genoemde doelpunten zijn voor vijftig 'prooent de schuld van den linksback, die door verkeerd begrijpen en be-oox|deefca deze doelpunten veroorzaakte. Door liet verliezen van dezen wedstrijd is Goes van dit seizoen wederom uitgef sc'hakeld voor bet kampioenschap. Dje kans welke onze club heeft gehad is, groot ged weest, doch toen Goes de wedstrijd welke alhier tegen Mevo H uit Bergen op Zoom werd gespeeld met 1—0 verloor toen zijn de kanqen aan 't wankelen gegaan en met dezen wedstrijd te verliez'en zullen de -su'pportei"s wederom een jaar mtaeten wachten om hun club- te "-zien promjoveeren. D-Oc'h dan zal aan het elftal! nog veel ver), anderd moeten worden. Dezen middag vie)- len er veel Zwakke plekken te bespeuren, vooral in de v,ooi-hoede. Den Herder "'liep Zijn makkers in den weg en de rechtsbui ten was meermalen zoet wlanneer zijn aanwezigheid gevra-agd werd. Wat Cobben betreft die zagen we ook wel eens 'beter. O.i. beschikt Goes slechts over, één goeden mid-voor en dat i.j v. d. Klooster, doch dia was wegens familie omstandigheden ver hinderd. De w edotr ij"d. Het begin van dezen kamp was) al diTec-t gevaarlijk, w-ant Slchippersj moest alras handelend op-treden. Die thuisclub neemt dan den aanval over. Cobben geeft langs den grond een schuiver, doch Goedbloed die voor het doel van Nieuw)-Borgvliet -stond nee-mt den bal verkeerd op zijn voet en het schot gaat ver naast. Na dezen doeltrap zit liet spel aan weerszijden vol verrassingen en heider verdediging wepd in vrijwel gelijke mate aan den tand gé voeld. Dlan gééft Piet na verschillende schoten achter te hehben getrapt 'een praht tig schot doch de keeper der gasten was present. In deze periode verplaatst het spel zich zeer vlüg. De gasten komen dan plotseling opzetten en werkelijk' tsóö gevaarlijk, dat de rechtsjbaek bp S-ohippers moe-st terugspelen, doch vodï 'de bal bij Schipperq was, had de linksback de bal een Zachte tik gegeven, te zacht, zoodat de bal nog in de gevaarlijke zéne bleef zweven, een speler van de gasten, had het begrepen, liep op en Schippers was gepasseerd (01). Goes was een beetj'-e verbluft van dit onverwachte doelpunt en de gastiieeren waren nog onder den indruk toen het tweede doelpunt door Nieuw-Borgvliet in het leven werd ge roepen (02). Twee doelpunten in enkele minuten dat waq meer dan Goes verdras gen konz'e Zetten alle-^ op alles en met succes, want Goes loopt met de heele voorhoede gelijk o-p, de linksbuiten krijgt het leer te pakken en dribbelt er tot op een meter afstand van 'de keeper der gasi- ten mee en z'et dan keihard in (12). Eieu gejubel onder de Goeache spelers en publiek maar de vreugde is- v-a-n korte duur, want wanneer "de gaqten wederom een aanval ondernemen txu-cht de linksback der' gasfheexen die af te slaan doch zijn schot gaat inplaats van het veld in, over 'de outlijn bij" ScHppers; dus krijgt Nieuw Borgvliet een corner te nemen welk® [VI n k r ,U i d c11 c 11 't Is gek ea niettemm ^11 groot deel van het P^lxek^ „dansjes en meevalb waarin een leze: u teve wij'zc omdat Hf to pak kruiden dat eeil leverde en nog wel van eel We kunnen daar toch heul -doen en eenige lust jom heT W te nemen is bij ons nl Ee blijven liever gezond Roo-elijk de teleurgestelde tel Re ^mededeeling, dat een pl brood-onschuldig aan het gev treft hier bepaald een pad de Dutheranen in Duits,chlanl '-gan<'er noemen; 'n 'pas,toor 11 land met 'pfarrer aangeduid. Nu we toch in de- regionen I |jax-e heulmiddelen terecht g'l is het misschien niet ondiens l -wijzen hoe, volgens het „APl 'de geneeskunde" soms de at| wereld komen. I ,Drie jaren is het g/d^61! Deutsche Medieimsche Wochel von Diomarus de aandacht e.l •vestigd, dat een Amerikaanscl schappij trachtte, voor 500 il ten van belangrijke ge'iee-l ■verkrijgen en dat zij ook IJ xoemdlieden daarin wn-é geslf Tifdsthrift (1931 bl. 509) ii wenschelijkheid uitgesproken I -derzoek door liet geneesku rechtsbol en de betrokken -onderwijs (want ook prufed tij de zaak betrokken) omd, ■worden geduld, dal uitsprak' ,men van gezag zouden moil 'gewantrouwd. 1 Dc voorzitter van het eeil te Berlijn maakt nu bekend (I ICorresjp. van 14 Januari) dal -onderzocht isj en dat ettelil doelende vonnissen zijn uitgesl van twee reeds; in staat van .gekomen. In eenige gevallen warefl ambtenaar- (bedoeld zijn blijlll trokken professoren); hun f heid is doorgegeven aan dol -onder wier gezag bun ambt' De voorzitter deelde dit velen bet verlangen daartoe lil men gegeven." Wij volgden zijn vöorbeell .„kruidjei-roer-mij niet" de aair toe was en wij' door deze pil pchien gevrijwaard wttrden proterien van hen die de dupel ïblind vertrouwen in attositen goed genomen wordt ook, wal 'binnen der gakten kopt prer ScHppers in (13). Enkele ter xvoi-dt Cobben in het bied gehaaktGoesj krijgt jrixaf schop-, we hadden reedssl "teerd doch Daantje ta-apt ietf •en de doelwachter dar gasj -weinig moeite mee, zoodat -weer verloren was,. Met wis^ Ben komt rust met 13 in "Nieuw-Borgvliet. Na de hervatting gteg -Be opstelling wijzigen, maarl (die een andere plaats, in de vl /gekregen, kon ooit hel noioa niet in den GoeS-aanval breng I niet om dat 'Nieuw-Borgvlie I fiiaal op verdedigen grog toelej'l -voor Goes, geen do-ou-k-omen aai] (gedurende de tweede slpeelhelf] 'lijk op Nieuw-BorgvÉet-s Inf 'doch voor elke bal die G| "vijandelijke doel richtte "van de gaqten present. Er ■ook geen doelpunten meer geul oen 13 kwam het noodlottij ."de thui-sjclub. 1 Jammér voor Goes^ vo-oral tandia in Bergen op "Zooim -gelijk beeft geslpeeld. Verkeel Te Breda is Zo-ndaigtmiddag- van de Mara-Hioinstxaiait en minapiark de 18-jaa-ige mej, W eeten door een auto aianj ■eoi-gwékkendem toestand is ri; hoofdwonden naar het St.. etioht g^bracli-t. Men vx-eesit leven. Hoewel het oangieval Ifk niet door den auto-bi veroorzaakt, is de a-nte- in nomen. Z-ondagtmiddaig is -op -de weg het ,9-jariige meisj-e H. F itegsfcraat. te Heerlen door e IHoeuebrioek overpeden. Eten v ging heit kind over het- hooft -op slag werd gedood. De ch; - gearresteerd t-ocn bleek, dat. van zijn wagen niét in orde is hij-, nadat proces-vea-baal t-e opgemaakt, op vrijte voeten ■lijkje van het kind is naar h Ei ekenhuis te Heerlen ovexge Zondagavond is dé 20-j f jichtig© J„ tot Hilv-exsuxr Ajnersfhoa-t fietste ,te„r hoogte t-el Trier te Soestdij-k ,a-angierc •auto. J, is naar hét imilittair Am-erslboxt ve,rvo-ea'd, wa-ar h hewu silzlijin te zijin gékoinen, -ovex-eldesn. •t T 5-jarig© Zoiomfje v iJ. te öambe-ek werd Zondag e.tekcn van den weg door -Sein ante gegrepen. Meit c«n z

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2