I' NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DEKLEINE BAZAR Sola-Silver [SPREKKEN I DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering COURANT BUITENLAND feuilleton In twee werelddeelen. BINNENLAND f~| UIT ZEELAND middelburg ïnbtor in de auto I dert toch da farm*, fat we zoover helb- rklaaj't de agent, Ieg rijdt een F«rdj t yam zijn goeden naakt zijn huwelijks,- jrd; "bijzonder goed lm een morgen loopt lals de beste auto» Ju, manlief.?" infor- f den motor uitga- IJ l i met „panne" op d. iEien tweede komt stil. Het is géén I I i met" de panne, in pche hulp: te krijgen, ,n een Fordwagen?/-' Jesprokene, „een paar i i NIET WEET. onderzoek zijn er in ordig 12.942 kwak; 1 i J 1.1- ■n een tram'wjagem ol! I' boek leest, doet hij I Miner dan thuis,, nen aan, dat de siaitó- er |Ui£ zal zien als g!k ja,ar begint de auto te gelijken. Kr wofcfdt werkkracht, bij een ik, te verdubbelen, motoi; zou niet meer C. moeten bedragen, ver naar arhtaoen it.tenden van. het ge- tor, van de benzine- svrijd zullen, rijk. Het uto zal minder dan {aarbijl zal de prijs tot egenwoordigen lterug(- l violist Jan Kubehk ir een half! millioe» siste vinger van zijn vijftig duizend Mark vingernagel^ ia vo3(- -jiënische onderzoekip- lijk voor hun groei. roode aeetonlak be nen niet meer ademen r broë en breekbaar. >en Chineezen' houden, iid, in verschillende i i rysantensalade en in sp' zeer geliefd, n bereiden een Soort van palm varenkruid. Ier", een soort dag- insect, dat achteruit om zijn opsnijderij»* I;ond, was ergens to (Benige zijner vrien- gd waren, hadden met it ze hem onder tafel trappen als hij met Iver ging. i rsten hap, begon hij. ijj herinneren," zei hij iw, „aan een mijner Wntuim had, .die meer ,en" hier werd hij trapt „twee duim voor iemand lit weak ia veel moeilij* van weet." m Iad juist haar hiand ge- ,j .,'j li. i >1". I 'dde zij, „en duizend- 1 f j naar. nietztoo," zei de „Ik heb je toch maar niet, dat u genoeg Iking bij mij te komen irin vergist ui zidh toch, t vorige chei heeft mij' ar hij Zei, „omdat ik te i i e moest je sahainen, ren gezicht op aohool te an zien, dat je vanmor- hebt." nui vergist u zich toch, Igisfexen!" je echtgenoot moet min- Ssdh gevormd man, een ik het voor het kieizen I |id van ons ziekenfonds lij® artsenkeus." eil moet een echte kun- men zijn!" u desnoods kans zien 'de ijwiclbanden ta loenetn l ooit gedacht, dat de kon bevatten!" dat is nog niets,! Wlaat jen maar de oppervlakte!" vrouw de griep'? Toch' ao.pt ik'?," 1 te zwak' om gevaarlijk NUMMER 31 DINSDAG 14 MAART 1933 293TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Inferlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Dwangstaat. Het Volk sphrijlft„Wat nu in de Ka mer gebeurt, ia heel erg. Het gebedje! burgerlijke deel van de Kamer bezegelt do verwijdering van spciaabdemocrafen uit bezoldigde betrekkingen van de weer macht." En verder „In de Nederlandsehe Grondwet staat, dat iedere Nederlander tot elke lands bediening benoembaar is, dat het recht der ingezetenen tot vei'eeniging en vd- gadering wordt erkend en dat de pers/ vrijheid heersjoht. Deze grondwettige rechten, vormende de nationale vrijheden van het Nederlandsphe volk, het wezen der gansphe plechtige afgekondigde con stitutie, worden door de Regeering en alle burgerlijke partijen in den vod/ denbak' geworpen, nu het tegen de sp- ciaal-democratie gaat. Kr is nog slechts één groote partij! in Nederland, die op den bodem van de democratische grond' wet. te grabbel gegooid. De grondwet verdedigde tegen de aanslagen der burgerlijke partijen, "Vei* iledigen Wij de democratie. De grond wet. vertrappend Zijh de burgerlijke parlüjlen contra-revolutionnair. Er is nog ■Slechts één partlijl van de wet, recht en orde: de S.DiA.P." Ondanks de klachten op het Nijineegsch congres der S.D.A.P. geuit over de sen,- tioneele en onware „journalistiek" die do Arbeiderspers er op na houdt, gaat Het Volk door met de volkïjnisleiding. De S.D.A.P., altijd onbetrouwbaar, altijd da partlij met de twee aangezichten wil dat hare leden vrijwillig in de weermacht Zullen kunnen dienen en tegelijkertijd dio weermacht ondermijnen. „Thans klinkt het bijna, aandoenlijk. „Kr is nog slechts één groote Partiiji in Nederland, die op den bodem van da democratische grondwet staat: de S.D.A.P, Denkt de redactie hier misschien aan 1918, of aan de juichtonen die de SpD- A.P. aanhief toen de muiters op de Zeven Provinciën, ons) land een blamage be zorgden. Iedere Nederlander is tot elke landsf bediening benoembaar. Zeer juisj, mbar wanneer men als landsdienaar benoemd wordt dan heeft men niet- alleen reeht op salaris, maar dan heeft mén „ook" bepaal de verplichtingen. Wanneer een marinier tot landsdienaar wordt benoemd dan neemt Kijf ook op zich het land te dieneer, izijis» overheid te gehoorzamen. Is er in ons land geen recht meer van vereeniging en vergadering? De socialis tische marinebond, een der hoofdschub digen van het drama der Zeven P'roviri- ciën, heeft het goed van de partij! afgo keken. De leiders van den bond hebben pleehf tig en vrijwillig beloofd het land te dienen en de krijfgsturtht te eerbiedigen, maar m'e,t hun andere gezicht ageeren zlijT tegen die zelfde krijlgstueht en betoonen zij zich de dappere aanhangers) van de partij! der „dappere ongehoorzaamheid." Laat de S.D:A.P. toe dat zich commu nisten als leden der S.D'.A.P. aanmelden? Minister Dickers heeft geZegd dat voor militaire ambtenaren óók verboden is het lidmaatschap van fascistische organisaties1, vereenigingen enz. in wier dienst fascis tische weerbaarheidscorpsen zlijh. Dat vindt de S.D.A.P. prachtig, ck|f geelt hen een Zucht van verlichting. Nu is er plots geen dictatuur, geen strijd toet de Grondwet. De partij! met de twee aam gezichten DU1TSCHLAND Terreur de,. Nazi's. Hoewel de uiterst strenge densuur op de bladen, valter uit' de enkele berichten die langs anderen weg ons bereikten Wel 87 'Beu dag verging, een tweede, een derde. Bijna gaf hij het hier op. Den vierden morgen zette hij zich moedeloos -neer op den. rand van het uit geholde en uitgespoelde terrein. Hijl liet het hoofd troosteloos zakken op da borst, de moed scheen hem to bege ven. Alles sloeg hem tegein, de tranen vulden zijh .oogen. En hij liet ze vloeien zijh tranen1, en zij vielen in de golven Van ,dein etmoom. Maar wïait glinsterde daar, door zijn tranen heen, - door 'de golven tegelijk, daar rechts, op doen oever, onder het water, als door den stroom in 't slik mee gesleept, .gewasschen «n 'daia.r neergelegd! Zou dat goud ziijln?, (goudkorrels?, die diks- bootjes? goud? -goud! maar dan had hij toch de beste waschplaats? Maar hoe er bij „te komen, wish hij1 maar of het goud was? Maar het water moet piet öu- klaar worden, dan kan hiji .niet zien, en niets ordelijk doen, was heb goud, )o dan! Langzaam ging hij' langs den oever te te coneludeeren, dat men mhmtenteel van oen ware terreur dei- Nazis in Deutsche land kan p preken. Heele benden opgej> schoten vlegels doorkruisen zwaar bewa( pond de steden en richten hun alles en dat is 'hee lveel wat hun mishaagt. Hitier tracht wel Zooveea moge lijk de losbandigheid te temperen, doch zijn onderaanvoerders hitsten het 6^ tilch gepeupel op. Joodsche winkels en warenhuizen worden onder „bewaking gezet van troepen nazi's, zoodot ei nie mand durft binnengaan. Vernieling fa aan de orde van den. dag. Die beschaafdere elementen richten hun aanvallen via verbodsbepalingen enz. op hun t egenstander. Ook de kathor lieken hebben veel uit te staan van de nationalistische razernij. Te Kiel is gisternacht een socialistisch advocaat in Zijn woning door binneudrinr u'ende nazi's doodgeschoten. 1 Badens staatepresident is Zondag wede rechtelijk door de S.A.-mannen gevangen o-ezet en eerst 's avonds vrij gelaten. Willekeur en bruut geweld kenmerken de nieuwe regeerperiode tot nu toe. Alweer verkiezingen. De Zondag in geheel Pruisen gehooide» verkieaingen voor de gemeenteraden, kreitsdagen en provinciale st,aton hebben de overwinning van de twee naition-alo par ti ten van 5 Maart bevestigd en in alle kleine gemeenten en laadkrmtsen hebtem de nat.-soc. 't rij .alleen ol' met het zwart- wit-roode strijdtfont groote meerderheden verworven. In de 35 gpoote steden rijn de nat.-soc., met een enkele Mtiztoindertog in. liet katholieke Rijinland (Aken, Trier en 'Essen) overal de sterkste partij! gewor den en ook in de helit dier steden 'beschik ken zij meit hun bondgtenootera en de kleine rechbsehe groepen over de meer derheid. Zooals te verwachten was1, heb ben de kfeziers de öteoniming voor de ge meenteraden niet als van zoo overwegend belang .beschouwd als die voor dm R^ks- daf en de opkomst is gemiddeld 121/2 pet,, in "sommige ^rekten 15 pet. minder ge weest dan op 5 Maart. E» merkwaardig verechi'lnsel is vexdpr de vrij wel volkoman Vernietiging van do kleine piartijdn1 als da Duitsche volkspiaTtij van wijlen btreser maun, de staatspairtij! en de oeconomische vereeniging die slechte hier ën daar een onkelen zetel gekregen hebben tnaar d-B m de eerstvolgende bestuursperiode m de nraotijk nivt mieer mee zullen telllen. Welke middelen de nat.-soc. gebruiken valt ie leeren uit het onderstaand 'gteval? Zondag verscheen de „Essenar Volks- zeitung, het leidende katholieke dagblad van de'stad E|ssen, imeit een geweldig ver- kiazingspropaiSandar,artikel ten bate van do nationaal-jsocialisfen, tarw'ijl er geen enkel woord ter aanbeveling van de cen- trumsoandidaten vow gehouden gemeen- texaadsverkiezinig'en gesdireven bleek. In to n nummer van gister 'heeft het blad do volgt nde verklaring hie,fevter gtep'ubli- Wij metenen oaizen1 letters niet beter da oorzaak van den eigenaardigen inhoud Van oas blad van gisteren te kunnen meede len, din door bet volgende telegram ai te drukken dat 'iiétigevens en redactie v.an de „■Kbseier Volkszeitunig," aan den wjks- president geaomden hebben: „Zaterdag, 11 Maart, 's avonds acht u|ur, werden de redactie en de drukkeriji van de kaïtiholie- kra Kissemer Yolksz'eitung", die zich Zoo inoêviannen hééft voor de herkiezing van uw FiVeellentio, door honderd gewapende en euniformeerde nationaal-sooialisten onder" medewerking van den gouwleider der NK.D.A.P. tear 'Hoven, en ondep lei ding van den lijstaanvoerder der nalio- nasJhSoeialististehe gameenteraiadslijst, Frey- tag. bezet. Redactie ^n personeel wai-den wodeireehteldjib 'gedwongen scherpe, «Wee pagina's vullende, tegen het centiem ge- rientie, nationaal-docialistische propiaigan- da op -te nomen en de olpi-oöpen ten bate van de centrwmSCandidaten weg te laten water, op korten afstand van zijh vondst. Nu nam hij zijn akst die vooraan tamelijk plat w,as. Voorzichtig liet hij' haar in de golven neergaan, tot aan z'ijln ochat, zwcals hij het noemde. Hij1 beefde in nl zijn ledematen, zijh oogen Zagen bijna niets meer, als een sluier legde zich voor zijn blikken. Hij wist niet wat in hem pimging, Wat me:t hem gebeurde, hij1 schokte op 'zijn voeten. Toch ging bij. voojt. Langzaam en met trillende hauden haal de hijl de platte kromming naar boven,, tat in het licht, Zou het waar zijn? helt schittert toch zlco, maar dan was het ve;el, de korrels waren zoo groot, eerst eohta pepita'e, __l J, l_l f_I_! [Di L_lfJ Dat alles ging henr als de bliksem docr het hoofd. Op heit zand togen de borstwering, dus voor iedereen zichtbaar, schudde hij1 de schuifel om. Idlings boog hij ne,er en had het in de hand, I1 L I li l t I L .1 5 Hij zou heit uitgeschreeuwd hebben en uitgeschreid ook. Goud, het was goiud! waarlijk goud! Meester Dorr,ens wist niet wat hem: verkwam. Hef schemerde hem wonderlijk voor de oogem. De gouden korrels die hij vallen. Tot na het courant werden redactie darrachte'Hjik vaatgehoip de nationaal-sceialwten ja-nt in een vermeerderde vlam do parsoneiei we- Op beval vian d® cou- terwijl de vermeerderde oplagei dooi-S.A^liedenin do stad werd verdeeld. Uitgevers (in !rre dactie der katholieke Ktsaener Violk'Szei- tung .jJiroteateeren tagen deizle handelwijlze. FRANKRIJK De Frauscli-Kngelscho ministcrbcspreking. Zooals was aangekondigd, zijn de beide Engelsche ministers en de Fransehe minis ter van buitenlandsehe ziaken Zaterdag uit Parijs naar Genève vertrokken. Da indruk dat de besprekingen slechts negar lleve resultaten hebben opgeleverd, wordt bevestigd door de teleurstelling, die in da pers tot. uiting komt. In de „Elclio de Paris" schrijft' Per!- tinax openlijk', dat het eenige resultaat is, dat geen vij'ffinogendhedenl-conferentie M woiden. gehouden en dat Krankrijik geen gelegenheid z'al hebben Poiten en da Kleine Entente te verraden. Dit resultaat is negatief. De Engelsche en Fransehe ministers schijnen de 'inlijiving der natioj naal-socielistische troepenformaties bij da rijkspolitie te beschouwen als 'n directe schending van "het Verdrag van Versailles) waartegen een protest gelwettigd is. :M®iar wie 'kon zich. ook maar de geringfete illusie over de praetische waarde van, dit protest maken? Die tijkl vool- zulke stappen, die niet berusten op een vastberaden politiek is voorbij'. Het antwoord 'van McDonald op de vraag, wat Enggeland tegtenover de Djuitsche wedep-beWapening ri>U' doen, is nach direct noch. duidelijk. Aangezien men geen lijn van gemeenschappelijk! verziet heeft vastgesteld, zlulïen de PranSc'he en Engelsche delegaties te Genève niets van praötisebe waande 'kunnen ondernemen. MaeDlonald heefft geen bepaald proi- gramhij1 wil terplaatse de minimum! eischen van Dfuitsohland en Italië onder/ Zoeken en daarnaar handelen. AMERIKA Roosevelt's Boodschap aan 't Congres. In zijn Boodschap aan het Congres oyer bezuinigingen op de begrooting1, verklaar de President 'Rtoosevelt, dat de regeering gedurende de laatste drie jaar op weg naar het bankroet >wa,s'. Het herstel van het land hangt van de notionale eTedielj-' waardigheid af. Roosevelt eischt iugrijl- pende volmachten voor vermindering van de uitk'eeringen aan 3e oudlstrijders en van de salarissen der ambtenaren. Hij eischt een blanco volmacht om! pensioenen en salarissen te "kunnen regelen, zooails hem dit het best lijkt en belooft rechtf- vaardigheid en onpartijdigheid tegen al/ leen. R'oosevelt, hoopt, dat het 'Congres deze voorstellen met dezelfde spped zal goedlteuren als gisteren de banltvoprstelr len. i Koosevelt verklaart Verder dat het tej- kbrt op de begrooting, der Ver. Staf|en aan het einde Van het balastingjaar 1934 ongeveer 5 milliard dollar Zal bedragen. Dit feit heeft bijgedragen zoowel tot da ineenstorting van het Amerik'aanschebank/ systeem als tot vergrooiting van de werki- loosheid. Roosevelt hoopt niet minder dan 500 millioen dollar te kunnen bezuinigen. CHINA Japan drcigf, De Japansche zaakgelastigde le Peking heeft de "Chineesche regeering een ver( in da hand droeg, wogen zwaar als lood. Hij1 zou omgevallen zijta, indien hiji zich niet langzuiajm. had laten, aehteravergaan op. den rand van izüjjn zteekpliaiats. Hij merkte nie|tl dat hij' aoo met de vjoe- ten in hef water hing, hok ufet hoevdel tij'd er versifr,eiek', eer 'hijj zich rekenschap geven kon, t,eoi volle van v/at hem we dervoer. Niemand had het opgetmerkif. Hij: kneiep de gevonden kbiTeis vast in de hand. 1 Zijto ooig zoiekt de plaats van de vondst, en 'ziedaar, dat was Ze, blonken, hem nog niet meter korfeis te gemoiet?, I j Wee weet of' Jjijl niet rijk was in eten keer. Een 'Soort van extase maakte zich v.an hem metester. Hijl z'ag een mam Voor zich uitlgaian, en die man had zijjne gellaatsfrekkèn, maar men kënde hem niet, men tolde' alleen, „mijnheer" tot hem, meer niet, ook1 zijn kennissen konden1 in hem' geen biefetode vinden, hoe scherp men den vTCtemdem man ook opnam.. 1 Hij kwam van Antwerpen en ging na,ar M aastlrioht. Da,ar stond de vreemde man met z'ijn gelaatstrekken op de Kleine Gracht. klaring overhandigd volgens welke de op- marsc'h der JapanneTS naar "Eeking on vermijdelijk1 is, indien do Chineesdhe troel- pen bij Sjang Hai Kw,an en bij de Koöpe:(- kaul-bergpas hun „agressieve houding" niet opgeven. De Japansche regeering eischt nogmaals de instelling van een neutrale zóne ten einde botsingen te voorkomen. De Japanner deelen officieel mede, dat na de inneming van Koepcikb de vijandej- lijkheden aan het front langs den Chinec/ schen Muur zlijn- gestaakt. VAN HET VATICAAN j i Geheim consistorie. In het gistermorgen, gehouden geheime eomsiteoria heeÜb Z.H1. Paus Piuis JCI tos nieuwe kardinalen benoemd, namelijk den a,artebis|sidhop! v,an Turijh, Fiossaiti; den aartisbisischop van Quebec1, Villeineuve;, den aarttebisstehop van Florence, Dall'a OoiSta; den Apostolischeoi. legaat jn de Vereenigde Staten, Fumaizoni Biondi; den PauBelïjken nuntius te Boekarest, Dolci en den aartebistschop van Ween.eui, dr. In- nittor. Bovendien zijh twee kardinalen in poctore, d.w.z1. twee kerkvorsten tot kar dinalen gemaakt, zonder dat hupi bemo,e- ming op het oogenblik' bekend gemaaikt wordt. Bij gelegenheid pal de Paus hun namen bekend maken. Naar verluidt, zouden het de Pauselijke nuntius te Par rijk, Maglione en de aan het Pauselijk bof zeier invloedrijke secretaris van het staats secretariaat van den Vlatieaanschen Staat Pizzardo, zijh. j j i De nieuwe kardinalen wachtten bun be noeming af in de verschillende kerkelijke instellingen te Rlome, waar zijj gedurende hun verblijf te Roajw gehuisveislt zijin. De nieuwe kardinalen ontvingen in den loop van den middag z'eer vele gieesffcedijikri en burgerlijke personen, die hun geluk kwa men wensehen. Toespiraak van Z. Hl. den Paus. Het geheime consistorie bejgon gister morgen te half tipn. Ter inleiding Jiisld' de Paus een toespraak' waarin hiji een over zicht gaf van de kerkelijke gebeurtenis sen sedert heit laatste consistorie pp 30 Juni 1930. Hij1 noemde den internationalen toestand eritiek. Deor een overdreven na tionalisme werd de toestand steeds onvei liger en onrustiger. In de oude eta! in da nieuwe wereld kletterden 'wteer de wape nen voor den broedermoord. Ook' do we reldcrisis was een bron van smart, doordat zij millioenen arbeiders werkloos maakte en door de vijanden der politieke, sociale en raligieu'Se orde voor hum doeleinden wordt uitgebuit. In dit yerband noemde de Paus Rusland, Mexioo en Spanje. Voorts verklaarde de Paps zich be zorgd te maken over de proitestantSohe plrotelietemmakexij, die in geheel Italië en z'eMb in Rlome vrij en leuigellOosi klom ger schieden. Hïj riep alle katholieken tot verdediging van het kostbaarste, wa,t atj in deize stlad^en in dit land hadden te verdedigen en wees op de schade, die dez|9 beweging in Italië reeds had aangericht. VooTts beklaagde de Paus zich er pver, dat de doop van da dochter uit het Eu'lgaarsche Koninklijk huis. niet volgens den katholieken ritus was: geslchied, in strijd meit de formeele en uitdrukkelijke beloften die door de hand des kloninig .wa ren neergeschreven en owderfeekeind. Da Paus verklaarde de verantwoordelijkheid daarvoor te krinnen vaststellen. Daarom wilde hij' dan ook niet zijn apostolischen zegen aan een in' de pjolitiek) Veocatriktol en in haar onschuld het voorgevallene betreurende moeder onthouden. Die Moerdijlkbrug. Het groote werk van de overbrug/ ging van het Hollandsjeh Diep, welke een vaste verkeersverbinding Zal gaan leg gen tusschen Holland en de drie Zuidef- Langzaam ging, hij voorbij'. Voor »en huis stond hij! stil en Zag er nieuwsgierig rond en pur. Maar het huis wins veranderd en andere menschen woiondem er en deden ook een anderen handel an hij' trad er himnen. Men vroeg, wat hiji wilde. Hij' wist heit niet-, och! ja! vragen wilde hij, of die menschen daar al lang woonden.?. Neen! maar men zag wal dait hij vreemd was. i "Vroeger had er, een Dtnrens gewoond, maar da.t was oen deugniet geweest, en was, en zijh iarme kindexen in den steiek nad gelaten, ,en zielfs Kun geld, w;ait m van de moeder hadden, meegenomen, «n de kndeiren aan een puden geestelijke had achtergelaitien, het was God geklaagd en het riep wraak ten hemel, maiar bet was ook' «en dwaze kerel gewleest, die altijd naar de drie Moriaentjes liep om efen langen Ameadkaan a,an te gapen, en dat komt er van, van slecht gezelsohap, en dat hield zijl, de vrouw namelijk, die dat alles zlop vlotweg „vertelde, haren man ook trouw Vpor, want die, die liep ook' 's avonds uit, en als hij', die vreemde man met z'ijln gezicht, er mleer lïjke provinciën, Zal nu eindelijk' een aan vang gaan nemen. Op WoenS|dag 5 April zal namellijlki door den Rijkswaterstaat worden aanbe/ steed het maken van een werkterrein ten behoeve van het bouwen van de brug over het Hollandsch Diep bij! Willemsdorp en het verdiepen van ee)i gedeelte van het Hollandsch Diep ter plaatse van de to bouwen brug. Dit i^ het eerste begin van het groote nationale werk. NederlandBelgië. Sommige bladen in Nederland en Bel gië hebben gemeld, dat op de jongsja vergadering van de parlementaire commis sie van Buitenlandsehe Zaken minister Hijimansj zou verklaard hebben, dat mo menteel weer in het geheim1 tusyseheti Nederland en België wordt onderhandeld. Het Departement van Buitenlandsjehe Zaken Iaat thans dit bericht pertinent tegenspreken en verklaart, dat er geen enkele onderhandeling gaande is; De Nedei'fandsehe kofenmatkf. Naar de Limburger Koerier verneemt, zlijtn besprekingen gaande tusschen de Ne- derlandtohe mlijlnen en de Steenkolenhan/ delsvereeniging, welke laatste in Neder land het Roerkolensyndicaat vertegen/ woordigt, om te klomen tot 'S&mënWerkiiigj op de Nederlandsjche k'olenmarkt. Ookl vroeger heeft een dergelijke samenwerl- king bestaan, maar sinds een "jaar wa3 die verbroken. Stemi aan de bietentcaft. Aangaande den voorgenomen steun aatf den bietenoogst 1933 kan nog, worden gemeld, dat' bijl 'do plannen, welke da regeering op het* oogenblik uitwerkt, alq oasis wordt aangenomen een bedrag voor den bietenteler van ifill 'per 1000 Kg, normale bieten. Het ontslag van de burgerambte naren bij de marinebonden. Zooals bekend mag worden geacht, werd het hoofdbas,tuur van den bond van marina; onderofficieren Op 27 Februari j.l. bij deH minister van Defensie ontboden. Bij .het onderhoud, hetwelk op het departement 'plaats vond, deelde de minister toen mede, dat het zijn uitdrukkelijk verlangen was;, dat aan de functies, 'die de heeren da Nijb, v. d. Vaart, v.an Klaveren en Smith bij een of' meer van de bij het Ca-mlbn aan gesloten bonden en 'desZelfs orgaan, het algemeen m'arineweekblad hebben, zoo spoedig mogelijk een einde wordt gesteld, opdat elke, Zoowel rechtstreek'sche, aila zijdeiingsjche invloed van genoemde heerea op het vereenigingsjeven in de Kcninklijka Marine ophoude'te bestaan. Het hoofdbe stuur besloot de leden te adviseeren dit verzoek te aanvaarden. Op de(da,ajrtoe door onze afdeèlingen in den Helder, VKssinj- gen, Rotterdam1 en Am'sterdam gehouden! huishoudelijke vergaderingen werd dit advies met algam'eene stemMen aange nomen. AT te actief. Gistermorgen tegen lialf! twaalfT ontwik/ fcelde zich in de Noord^traat in de omgd- ving van de Sint Sebaatiaanstraat zulk een hevige rooktaassa, dat njen aan een ernstigen brand dacht. Een tweetal brand/ meesters, die op de Markt in een huis wa/ ren en er attent öpi gemaakt waren, dach ten aanvaivkelijk ook niet anders; en één' hunner belde onmiddellijk' de brandweeif- 'fcazterne op en gaf order groot alarm ta maken. Intiï^chen begaf hiji zich z'elf Zel'f' naar de Noord-straat en toen hleek hem, dat het loos; alarm' was gewieest. Bij den banketbakker, dhr. Vroon, had men houtwol in den oven gedaan sn hier van was de zlwlarte rook, die in de straat boven de huizen opsteeg, het gevolg. van wilde wetem, dan moest hij jnauü naar de Guibbablafcraat gaan, daar wist men er alles van, en dan aou hij' gr ook w,el alles van vernemen. En toen ging da vreemde man met zijm gezicht, langzaam, aiajof' hij! lood in dtechoenen had, naar de Gubbelstraait, waar de vrome Baiter had gewoond, en toen,4 oen zocht hij, en zie, zag hij daar mefc ure-en man, niog1 eem man em vrouw, en waren dat z'ifn kinderen: niiat? en hij Snikte en Iiuijde, en kneep het goud in de hand. Em dat allee zag hij! in een waas exi da.t in e«n ootgenblik. Toen Zuchtte hij'. De werkelijkheid istond voor hem; De tegenwoordige Doriens Kraeg de bovenhand. „Met ischaffcn gouds b:en Rf overal weikoim. „En ook' bijt mijn ldnderen," dacht hij1. Langzaam, ging hiji laan heit wiea-k, TTij bouwde een sco-rt van walletje langs die iivier ,ten einde ongesijoiord da vootrra-» 01^0 (koiTöLs te- kunnen jOiptnemeim, Dat luikte. Eerheit avond begon, te wjorden, wap hij' me't da eerste Tondisti klaaT. (Wordt vervolgd.) i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1