CATER DAG 11 MAART 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT f IN HET KRAAIENNEST □m allerle. C 1 GEKKE GESPREKKEN W ij worden wakker. Al te goed is buurmans gek, zegt liet spreekwoord. En daar het 'Neder- lanQSche volk die brave Hendrik op han delsgebied was, zijn wij reeds jaren lang door het buitenland voor vloermat ge bruikt. Men lie.pi iinaal over ons heen en den laatstien tijd met zulke krachtige stampen, dat eindelijk het versufte gevoel van zelfrespect en eigenbelang ontwaakt is. De ongehoorde verdrukking doior Duitschland van onze tioeh al poovere export, heeft de deur dichtgedaan. V,oor honderden millioenen gulden® koo-pera wij bijl onze Oosterburentot dank daarvoor nijptt men ons ,de keel toe. Door massale pers- én partijlpropagara- da hebben de importeurs jarenlang onize menschen wi,S weten te maken, dat de eenzijdige vrijhandel in het voordeel van den werkman was. De socialisten ge- Loven dit spr okje in meerderheid nog, doch de rest van de arbeiders weet thans betoi, i j J Het getal van 400.000 werklooz'en schreeuwt de waarheid uit. D ankbaar mag men het R. K. Werklie- denverbond zijin, dat een speciale bijeen komst. 'heelt gewijd aan onze handelspoli tiek' en heit onrecht dat het buitenland pus aandoet. 1 Vooral de heer Henri Hermans heeft rake dingen met een diepen ondergrond gezegd en de nationale nijverheid pver- tuigend verdedigd. Wi.i izijn niet meer zoo. hulpeloos afhan kelijk van anderen, zooals sommigen be waren. In vele opzichten kuntnein wij', zei dhr. xiermans terecht, zelfs in belang rijke industrieele behoeften voorzien. Do mijnen in Limburg hebben thans een capa citeit. voldoende voor de industrie en de warmtevoorziening in het geheele land; de hoogovens en het bouwbedrijf hebben ons nagenoeg onafhankelijk vain liet buiten land gemaakt. Veel te eenzijdig is ons land ingesteld op het ruilverkeer; in het bijlzionder de ha venstad Rotterdam ondervindt daarvan de noodlottige gevolgen. Wat betreft de bestrijding van dum ping. wees gpr. erop, dat de. communisten een |J udasrol «peleneenarz'ijds. bestrijden zij maatregelen ter belemmering yan dum ping uit Rusland en Japan en anderzijds dulden zij, dat beroep®opruiers op do werkloos geworden Nederlandselie arbei ders worden losgelaten. Russische schoe nen worden a f 1 a f 1,50 per paar in Duitschland en wellicht via Duitsch land in ons land in.geVo.erd. Katoenen kieedingsfukken, compleet afgewerkt, worden uit iJ'apan ingevoerd tegen prijzein, welke.- liggen beneden den prijs vaai da grondstof op de wereldmarkt te New Vork. Ook wat de buitenlandscbe werkkrach ten aangaat, zijn maatregelen raoodiger vertoeven bijv. thans ongeveer 140.000 Duitsche werkkrachten in ons land. Gast vrijheid is prachtig, maar zij kan in be paalde tijden beperkt, moeten worden. Vooral wanneer een land als Duitschïaind op niets .ontziende wijze ons economisch aanvalt. Om onze. belabberde gemakkelijkheid duidt men ons over de grenzen reeds aan als de „Lanime Goedzak"; laat men nog niet bovendien, ziooi eindigde dhr. Hermans sarcastisch, aan ons verstand gaan ifcwij- f elf en. Omdat het 'n millioen „goedkooper" is, is, b.csteden wij iedere week tien millioen meer in het buitenland dan bij ons ge kocht wordt; tegelijkertijd moeten wij echter Vijf millioen per week aan hen uit- keeren, die door de „voordeeligei'-kooiph jeszueht werkloos zijn! UITKIJK. tievol was het slechts in zijn geheel doch toen het in dien vorm ter kennis van het publiek kwam, was het door de omstandigheden van alle emotie reeds ontdaan. Maar toch is er, door de Intelligence Service zoogoed als door de geheime diensten van andere geallieerde landen, heel wat sensationeel werk verricht,, dat men in menig geval niet dadelijk tein laste van den épiomnagedieras-t heeft- gesteld. Dait men en 'dit natuurlijk wederzijds niet opzag tegen de ergste maatregelen, hewijSt de diefstal, die ten nadeele van den Oostenrijkschen Cousul-Gem-eraal te Zurich werd gepleegd. Men wist na tuurlijk heel goed, dat- in handen van de zen Consul-Gen eiraal belangrijke geheimen waren. Om het nu mogelijk te maken hem deze te ontfutselen, ward een inbraak met diefstal beraamd. De Consul-Generaal werd gedurende enkele uren van rijn bureau Verwijderd; een nagemaakte uit- noodiging van een der militaire attache's van het Oostenrij'ksche gezantschap te Bern bracht hem op een bepaald uur in het Hotel Baur ,au Lac, wa|ar de tele fonische boodschap' van dein bewu'Sten of ficier reeds was- ontvangen, dalt hij1 zich eenigszlins had verlaat. In dienizelfdén- tijd waren de ma.nnen vain de Intelligence Service aan den gang, zulks onder lei ding va.n den in het burgerlijk' leven als eerwaardig groothandelaar in zijden artikelen fiingcerenden bewoner van de Ustcristraisse. Een Italiaansch medewer ker was op het spoor gekomen va,n een nieuwe vinding voor hat verbreken van «loten. Met den portier van het Consulaat had men niet zoo heel lang moeite; in dein korten tijd, die ter beschikking stond, werd geheel de, brandkast leeggehaald, en vond men een lijst, vara Italia,ansehe spionnen, die in Oostemrijkseheii dienst werkten, de bewij\z>en van hef complot, dat de „Leonardo da, Vinei", een der grootste kruisers van de Italiaansche vloot1, tot zinken had gebracht, era t,al Van belang rijke gegevens betreffende Oosten rijksche epionnen in Zwitserland. Het was goed. dat met spoed werd gewerkt, >vant toon de Consul-Generaal bijkans twee Uren vergeefs op' rijn militairen vriend had ge wacht, ging er plotseling' 'een schok van wantrouwen door hem heen. Dringend bedde hij liet Oo-stenrijksche gezantschap in Bern op, en vernam daar van den officier zelf, dat hij in Bern was en dat er van een uitnocdiging jüjlnerzijds geen sprake was. Geen tijd verliezende, ging de Consul-Generaal in allerijl naiat rijn bureaux terug, vond dez'fi geheel over hoop, de brandkast, open. In een oog wenk begreep lrij de verantwoordelijkheid, die men op hem Zo-ui -leggende schande', waaraan hijl werd overgeleverd, en het karakter missend dit te dra-gen, nam hij een revolver uit zijln bureau en schoot zich doicjr bet hoofd. Hief schot was #,og niet in de verte weggeslfcorvein of reeds kwam de Zwiteersehe politie, door den portier van het Consulaat gewaarschuwd' 'toesnellen omvast. te stellen dat zij heil. spooa- der inbrekers zoo goed als zeker niet zouden kunneln vinden. En de groot handelaar in zijden artikelen in de Usteri- strassa. ging door zijp agenten uit de ver- sottill-ende deelen van Zwitserland en het buitenland te ontvangen en zette steeds opnieuw z'ijn onschuldigst denkbare ge zicht. Een anderen lieer beraamde de Intelli gence Service in alle kalmte een diefstal in nut postkantoor te Bern. Men bagrijlpe liet goed: de Intelligence 'Service jpleef alti.d op d en achtergrondde -agent, die de orders van den dienst, uitvoerde, werd van valsche Amerikaansche papieren vbor- zion en zou, werd hij! gesnapt, .bekennen, dat bat hem om aungefeekende zendingen mat geldswaarde te doen wa,s. Miaiax hij sla ague buitengewoon gemakkelijk' in de hein gegeven opdracht, zulks tengevolge van mindere waakzaamheid van het perso neel. En zoodoende kon worden vastgeL stelü, dat een zekere Jean Guillatiime Met?, oog-enschijnlijk een kamerdienaar zonder meer, die zijn heer van twijfelach tige afkomst naar Biarritz1 was gevolgd, en die een ietwat onvoorzichtig telefoon gesprek had gevoerd, een schakel van v'er- binaing vormde tusschen de Duitsche spionnage in Spanje era in Zwitserland. Via Frankrijk, en dit in vollen oorlogs tijd, gingen en kwamen de berichte®, em wellicht zou dit nog langen tijd zoo zijn gegaan, indien niet dit ongelukkige te-le- 1'oimgc.^p'rek, dat natuurlijk afgeluisterd werd, had plaats gehad. Op een bepaald punt op de. Spaansche grens gingen de boodscbapipers over; do documenten wer den na,ar de Duitsche spdonnage-dentrale te Barcelona gebracht en vandaar via Zweden in Duitschland geïntroduceerd. 01' wel, zij kwamen uit Spanje en gingen via Frankrijk naa.r Zwitserland op even gevaarlijke en avontuurlijke wijze. De diefstal in het postkantoor te Bern bracht de Fransche veiligheidsdienst op helt. spcor van dein Argentijn, te Marseille gevestigd, die. blijkbaar loerde op den ondergang van den Fraraschen kruiser „Kléber". Maar met spoed werd hij gevat, door den krijgsraad ter dood veroordeeld, welk von nis als zoovele andere, bij het ka-sltee! van Vincennes werd voltrokken. De verrader troostte zich met bet feit, dat hij! Argen tijn was en dus zijn vaderland raieit had verraden. iM»t dit resultaat niet tevreden, werk te de Intelligence Service verder teneinde den overgang over de Spiaansohi-Fransdhc grenzen op het spoor te komen. De agen ten van den diemist troffen in Tarhes een praatgragen huzaar aan ,die niet alleen Quiot.li.k te verstaan gaf, dait- hij van plan wa.s te deserteeren, maar die zélf? den we? verklapte, waarlangs de ontvluch ting zou plaats vinden. De mannen van ue Intelligence Service posteerden zich op dien weg, maar een geweldig' onweer maakte het den spionnen mogelijk hen te jasseeren zonder da,t zij het bemerkten. Zij gingen hen na, doch toen ziji hen in haalden waren ze reeds op Spaiansch ge bied. Echter, er was nog geen douanepost era de geallieerden ontzagen zich niet op de Duitsche spionnen een hevig geweer vuur te.opemen. Dat leidde tot ettelijke slachtoffers, die van hun köBtbaiie doeu- mentenschat wierden beroofd. Niet minder dan 50 geheime foitqgrafiën van het Fr,ari sche front vielen de Intelligente Service in handen, modellen vam het nieuwe gas masker, van de nieuwste mitrailleurs en tevens geheel een serie van gcwichtiglo diplomatieke documenten. i De praatgrage huzaar ontmoette voor den krijgsraad de mannen, met wie hij zich iri de herberg t,e Tarbes zoo aa.tt- genaam had onderhouden, opnieuw. Hij werd voor zijn verraad met den kogel gestraft en hij stierf zonder ook maar een oogenblik berouw te hebben getoond. Tegenover welke verhalen weer ande.io verhalen zouden zijn te stellen, die blijk geven, dat niet slechts de aanvallende spionnage op haar hoede was. maar ooi- de verdedigende, dus de z.g.n. oontra- spionnage. Dat is b.v. het, geval vlan den Duitsche® spion, die een hotel in Balti more betrok, waar hijl een stalen koepel boven zijn kamer deed bouwen, voiorgd verade dat het hem eens gebeurd was, dal bet plafond in z'ijn hotelkamer was inge stort. Al spoedig ha.d de Amerikaansche nieust, samenwerkende met d'a Intelligence Service, voldoende gegev'ens in de hand om den z.g.n. bankier, die dezie zonder liuge kamer had batrokken, onder den naam van Robert Morris, in hechtenis te nemen. Maar men liet ham z'ijn garag gaan. omdat men bemerkte, dat z'ijn sba> Ion koepel was aangebracht om radio- boodschappen van Duitsche posten te ont gon en men wel gaarne dez'e boodschap!- pea wilde onderscheppen. De pogingen van Robert Morris betroffen ook een of nicer der grocte transportschepen, die Anierikaansche troepen naar Europa over brachten. In het bijzonder ging het om <1" „Leviathan", en reeds één keer hé- merkte men slechts op het laatste oogen- blik de pogingen ondernomen om hot schip te doen zinken. Niets was er echter, dat daarbij Robert Morris behoefde duide lijk te maken, dat zijin geheim® medeidee- lingen waren onderschept. j Terwijl men hém' aan het 'werk' liet', ging hy voort, zonder te- beseffen, dat hlijiiau'w; keurig werd bewaakt. Twee mannen vara den staf van den Amerikaaraschen gehei men dienst namen in hotel Black Ba.y hun intrek, beiden aangesteld als bediou- den, en een der twee kreeg natuurlijk de kamer van Robert- Morris, onder zijn ter,- iritoir. Maar de spion verliet onder geen beding de kamer; zelfs wanneer1 men dale ■'schoonmaakte, of bet bed .afhaalde en op maakte, bleef hij aanwezig. Al wlat de beide detective^ konden ontdekken, was slechts de aanwezigheid van twee koffers van bijzondere grootte, op riijfZondere wij;- '•■26 gesloten. Een der detectives hoorde menigmlaul het geluid van een dynamo en de eigenaardige t-ik'ken, die een radio- ontvangtoestel geeft. Bedenkelijk voor de Amerikanen werd, dat de boodschappen van Robert Morris sedert de aanhouding van den spion aam boord van de „Levi athan" onbegrijpelijk waren geworden; vermoedelijk was uit voorzichtigheid de code gewijteigd. Die „Leviathan" had iiv tusschen zijn derde reis heen en weer naar Frankrijk' volbracht en moest voor nieuw troepentransport worden gebruikt. Men mocht het uitgesloten achten, dat Robert Morris ,Zou rusten na de mislukking van den aanslagz'oowel het toezicht 'op het schip als het' toezicht op den spion ver dubbelde. Op een gegeven ochtend be merkte een der beide detectives, (lat zijin kameraad afwezig was; na dtm directeur van het hotel gewaarschuwd era z'ijn iden titeit verraden te hebben, hegaT'men zich op weg om hem! te zoeken, era vond hem in de lia'mer van Röb'ert Morris, die, na een hevig gevecht, waarvan de khmer de sporen droeg, 'hem in een Zijner ijlzteren ,ko'f'fers had oj>gesloten. Nog tijdig! werd hij er uit verlost, maar rijn toestand was Zoodanig, dat hij' niets kon mededeelen, voordat een dag was voorbij gegtean. T,oen 'kon hij rijfi avontuur vertellen; Robert Morris had hem' aangevallen toen hij aap de kamerdeur stond te luisteren, had de overhand gekregen in den strijd tusschen hen beiden en hem', blijkbaar vermoeden de, dat bij geworgd was, in de kïsit ge worpen. Haar had de detective meer ge hoord dan den spion liéf "kon zijn, want zich in eens oprichtende riep hij uit, dat men móest zorgdragen het vertrek' van de „Leviathan" te vertragen en luitenant James te arresteeren. Maar inmiddels was de „Leviathan" vertrokken. Charleston Navy Yard stelde zich telegrafisch met het schip' in verbin ding; gelastte het met alle snelheid na.ar New York terug te keeren, era 'zOogeuaamd vertrouwelijk', maar duidelijk voor ieder merlcbaaT, de tijding 'te verspreiden, da,t deze terugkeer geschiedde, om een per soon van -hooge beteekenis alsnog aan boord te nemen. Dit geschiedde om! luite nant James, w.a,s hij werkelijk aan boord, in de veronderstelling te brengen, dat 'hij beter zijn aanslag kOn uitstellen opdat! daardoor ook deze hooge perspon Zóu worden getroffen. Luitenant James wtas de bezoeker geweest, door Rïoibfert Mórkisp ontvangen, nadat hij' den veronderstelden dooden detective in de 'kist had geworpen. Uitdrukkelijk had Marris gezegd, dat Wij op luitenant James rekende om' de „Lei- viathan" te doen zinken. Het had weinig gescheeld of deze was te laat gekomen; alle soldaten waren reeds ingescheeptde bruggen waren ingetrokken en de ankers gelicht, doch die officier, die een order van den Minister van Oorlog kon toornen aan den havenciomtahndant, was door diens hulp en zoodoende door een stoombootje aan boord gebracht. Op dezen luitenant, onder zoo bijzondere omstandigheden a,an boord gekomen, nadat de pasten van den geheimen 'dienst waren ingetrokken, kon bijkans geen verdenking vallen. Toen het schip te New York aanlegde, kwamen de agenten van den gehaiimón dienst aan boord. Luitenant James moeit toen begrepen hebben, dat hij verloren was, want plotseling ondeed hij"! zich van de valiezen, welker inhoud hem éöm'plricj- mitteerde, dooi- Ze over boord te wedpen. Dit vestigde echter juist de aandacht van de omstanders en da agenten öp hem'. Trouwens, ontkennen Was 'tegenover Be getuigenis van den detective uilgjelsloten. Hij erkende dan ook Duitsdh sjjion te zijn en 'zich te hebben ingescheept met hat doel om het schip te doen zinken. Toen' de voorzitter van den krijgsraad hem' vroeg hoe hij na hetvolbrengen vah zlijüi daad gehoopt had Zijn leven te kunnen redden, riep hij schouderophalend uit: „Wiat zou mijn leven or toe gedaan heb ben tegenover den dienst, dien ik' Djuitsck- land door liet zinken van de „Leviathan" had kunnen bewijzen". Naast, den z.g.n. luitenant James nam' de zonderlinge Ro bert .Morris plaats op de 'bank der be klaagden, en eerst toen vond men uit, dat- de officier, door hem met deze zien ding belast, zijnzoon was. Basje, die doof bleef. 't Gebeurde in het dorpje 7.. Toen ua.a.. onlangs ópi een avond de pnstbode een bestelling te doen had b'iji den oraderi wijzer, zag hij e,e,n -touw dat aan den knop va.n de schel was gebonden. Hef ver moeden re-es bijl den man, dat 'He booz'e schooljeugd haar meester een kool had ge-stoci'd e,n to,en er werd opengedaan, inlaat lij, zélf gebeld had, opperde de brave (bode tegen de juffrouw, die voor kwam, de veronderstelling, dat- er wel al meer gebeld -Zou zijn. Juffrouw verzekerde, dat er dien avond nog niet ear was gebeld, en haalde meester zelf om moe te zoeken naar het raadsel van heit touw. Moester kwam, Volgde den' loop van het touw. Kou echter het eind niet bereiken, omdat het, liep: naar den top van een hoog,en hoorn. Men begreep niet. Men keek naar Bo ven in den boom, maar zag niets. Don kere avond maakte 't onmogelijk iets te zien van, wat daar boven was. Larataaarna werden gehaald. Sterk' uitstralende fiets lantaarns Toen zagen ze hem. Een kerel, die daar boven zat, met het touw in de hand. Een grooti', dgnkére figuur, die zich heel stil hield en geen hewegingl vertoonde. Meester riep hem. Zei, dat-ie dadelijk be neen moest komen. Geen antwoord. Dat ie anders door da politie ar uit Zou ge haald worden en dat ze hean wel klrijlgen zouoen. Maar ,al9-ie nui onmiddellijk af daalde. z'ou hem g,een straf geworden. Geheimzinnige figuur zwijgt als 't giraf. Toen ging jjneester den gwreesden: veldL wachter halen, terwijl intussdhen do post man wacht hield en den vriend daarbo ven ook' den goeden raad gaf', om mu maiax naar beneden te klooien, voor er .meer volk kwain. Man daarboven zei nog altijd niets. i Door Z. ging Jiet gerucht van dein ge- heimzinnigen man, die voor meesters huis in den haogen boom zat. 't Dorp liep leeg. Alles stroomde samen, en allen stonden met de hoofden in den nek te staren naar de donkere massa, daar boven, die zich niet bewacg era niets zei. Meester kwam terug met veldwachter, die z'n krachtig stemgeluid ook al voor niets liet klinken. Men 'tapte moppen op 't geval. Een zelik spoorde meester aan, den vent te dreigen met 2000 strafregels; dat zou wel helpen. Maar niets hielp. Ten einde raad, werd de burgemeester gehaald. Van zijn stemgeluid werd red- uing verwacht tegen den snoodelinig jlaar- bover. i I De burgemeester verscheen, era met liem nog cenige- fietslantaarns. Bundels- oar- bid-licht schenen naar den top van den boom, en heel goed z-ag men den taan nog zitten steeds met het touw in de hand. Nieuwe verzoeken om af te dalen. Weer dreigementen met allerlei verschrikkelijk heden. Uitslag nul. Toen werd onder de verzamelde me nigte zeker Basje gemist, die men nu juist voer een dergelijken -streek in staat acht te. Ha. hij zou het zijn, die daar op dien hoogen zetel zat. Daar riep de burge meester „Basje, nn ma-ar gauw ,er uit komen hoor! En heel gauw ook! 't Is nu mooi genoeg geweestproces-verbaal zult ge wel krijgen, en er blijft hier dein heelen nacht een wacht, tot ge benean komt." Maar men riep- Basje voor niets. Hoe de anderen ook hielpen om Basje te over tuigen, dat het 't beste was om af t,e dalen, hij kwam niet, zei niets; bleef doof voor smeekbeden en dreigementen. Publiek amuseerde zich intusschien kos telijk. Lachte om de vele moppen, die werden getapt. Lachte ook de menschen uit, die al maar dooir en tevergeefs hun stem verhieven, maar ten slotte weer de waarheid inzagen van het spreekwoord, dat er geen sjjrek-er is, die 't den zwijger verbetert, ;en dus ook zich maar stilhiel- dien. --- Arm Basje! Valsch beschuldigde! Volgenden morgein zat hij er nog: grot-te 'pop- met touw om den eenen arm gebonden, starend met dood gezicht naar meesters huls.! Hij zit daar nu nóg goed vastgebon den, en er worden nog jmopp-an getapt op hem. .Want iedler kan hem zien, en ieder is nu- bevriend met hem. Groet hem in 't voorbijgaan. I Ot' -Basje w-erkeljj-k schuld heeft aan do wandaad, die de vroede mannen der stille gemeente deed schrikken?.... Ciilinarisih genot. Ieder zïjh fsjmaak'! De een kan geen lever „zien" en de ander vlucht' voor uien. Die een iij 'züjhj-leven-lang dof op ajipelmoes m'et krenten en de ander jkam ei' zeli-j den reuk nietvan verdragein. Die Chinee^ verheugt zich al bïjT 'Voorbaat op zijn gemarineerde regenwormen en de negers van het "dal Cherbin in Fazi (Aff rika); ja, deze neger^ hebben Weer een andere, bijzondere lekkernij". Het loont de moeite niet, daarover te (jtrijden of te zeggen „dat men niet begrijlpt, hoe" iemand daaraan nu iete lekkers kan vin den". „Dan smaakt dit o-f dat toch veel lekkerder!" Waarom dan eigenlijk? Ieder zijn Ismaak. Laat "ons eens blijf" die negers in het dal Cherbin gaan zien om ons; over hun smaak vroolij'k te mlaken. WlijT Zullen er beslist onzen eetlust bijl veriieizlen, maar w'y behoeven niet bijfhun te dineeren; wij hebben in Europa reeds ontbeten. Alzoo: in Fazi vindt men een meer, dat Bahr es Dud óf W01'menmeeT heet. Het wemelt van kleine, roodachtige wor men. Wij zien de negers! mét groote vaar digheid die wormen uit' het water vis- scheu en ze met volle emitters naar hun hutten brengen. Daar worden de warmen met versch geplukte dadels tot een niet te dikke brei verwerkt en als oen groots delicatesse gegeten. Zooals gezegd, ieder rijn smaak Vflór alles1 reclame Verstandig is de menssch, 'die het ver staat, om zichzélf' te lachen! Nog verstandiger is Ford, die het ver.- staat uil het gelach van anderen nog.een zaak voor zichzelf "klaar te spelen!, Over de Ford,-automabiel, waarvan er dagelijks 7000 tot 10.000 de reusachtige fabrieken in Detroit verlieten, zijn heel wat moppen getapt. Ford hoarde ze, liet ze verzamelen, door de redacties van zijn publicaties er nog nieuwe bdjvinden en gat ze uit in boekvorm! Het rijn vier flinke deelen. Hier volgen een paar Eord- mop'pen. Een farmer komt naar de stad om een wagen te k'oopen. Natuurlijk een Ford. De agent maakt mét den koopea' een proefrit. Midden op den weg blijft de wagen staau. „Nee, maar" zegt de agent,'" dat is toch het toppunt," nadat hij! den wagen heeft onderzocht," daar hebben 2a ma waiuempel vergeten een inbtor in de auto te zetten!" i j „Ja, maar," verwondert rich da farmey, „hoe komt het dan, dat we ztoo.ver héb ben kunnen rijden?'-'I i „Och, weet u," verklaart de agent, „de helft van den weg rijdt een Kor rij wagen met de kracht van zijn goeden naam!" i I i I 1 Een jong ec'htjpaar maalkt rijn huwelijks reis in een eigen 'Ford; "bijzonder goeid gaat het niet. Maar op een moTgen loopt de wagen Zoo goed als de beste autoi, „Hoe kómt dat nu, manlief;?" infor meert de jonge vrouw. - I f i „Ik heb'er eenvoudig den mote uitge nomen," verklaart' hij,... j Een wagen staat met „panne" op straat. Het is een Ford. Een tweede komt aangereden en houdt stil. Het is géén Ford. i i f „Hallo", roept 'die met' de panne, in de hoop eenige technische hulp! te krijgen, „weet U soms wat van een Fordwagen „Ja," zegt de Aangesprokene, „een paar goede moppen 1" I i i WAT MENIGEEN NIET WEET- .Volgen-s) het laatste onderzoek rijn er in D.uitschland tegenwoordig 12.942 kwakj z'alvers. i 1 Indien iemand in een tram'w'agen ol! autóbus een krant of boek leest, doet hij dat 12 proeent langzamer dan thuiSf Diesjkifindigen nem'en aan, dat de auto mobiel der toekiomls|t er uit zal zien als een Schildpad. Met elk ja,ar begint de auto er meer en m'eer op te gelijken. E|r Wokfdt naar gestreefd de Werkkracht, bij een gelijk benzineverbruik, te verdubbelen. Het gewicht van den motog zou niet meer dan 21/2 'kilo per P.K. moeten bedragen. De motor wordt zoo ver naar lu-liteisin gebracht, dat de inzittenden van "het ge- druisch van dén motor, van de benzine lucht en trillingen bevrijd zullen, rijn. Het totaalgewic'ht der auto zal minder dan 50U kilo bedragen. Daarbij zal de prijs tot de helft van den tegenwoordigen 'terugf- gehraeht worden. De beroemde violist 'Jan Kubelik heeft zijn leven voor een half millioen en de wijs- en middelste vinger van rijn linkerhand ieder voor vijftig duiziendMark verzekerd. iHet lakken der vingemagdaj is vol gens- -de jongste hygiënische onderzoekin gen, uiterst schadelijk voor hun groei. De nagels, die met roode aoetonlalk be streken 'worden, kunnen niet meer ademen en worden daardoor bwoé en breekbaar. Ruim 10 millioen Chineezen' houden, buiten hun vaderland, in verschillende landen verblijf. j In Japan is chrysantensalade en in China leliebloesemsoep zeer geliefd. De Hottentotten bereiden een Soort brood -uit het merg van palmVurenkruid. De „schoenlapper", een soort dag vlinder, is| het eenige insect, dat achteruit kan vliegen. Eien reiziger ,die oim zijn «psnijderig* verhalen bekend stond, was -ergens te dineeren gevraagd. Eenige zijnier vrien den, die ook genoodigd waren, hadden met hem afgesproken, dat z-e hem onder tafel op zijn voet zouden trajjpien als hij met zijn vertellingen te ver ging. 1 Re.eds bij den eersten hap: begon hij. „En dat doet mij[ herinneren," zei hij tegen de -gastvrouw, „aan een mijner vrienden ,dia een rozentuin had, die meer dan tien mij-1 lang ,en" hier werd hif op zijn teenen getrapt „twee duim breed was." ,.U vraagt een hoog salaris, voor iemand zonder ervariDg." - „W-ei, meneer, het werk is veel moeilijk ker als je er niets van weet." De jonge man had juist haar hiand ge vraagd. 1 j j j „Neen!" antwoordde zij1, „en duizend maal neen!" 1 1 -f „Nu, overdrijf maar, niefczloo," zei de jonge m-an vinnig. „Hf heb je tóch maiar één keer gevraagd!" Chef: „Ik geloof niet, dat u genoeg weet om de betrekking bijl mij' te. Kotmen vervullen." Sollicitant: „Daarin vergist u zidh toch, meneer, want mijn vorigó Chef heeft mij juist ontslagen, naar hij z'ei, „omdat ik te veel wist." Onderwijzer-: „Je moest je schamen, met -een ongewasschen gezicht op aohool te komen. Iedereen kan zien, dat je vanmor gen eieren gegeten hebt." Leerling: „Maar nu vefgist u, rich toch, meneer! Dat was gisteren!" „Mijn toekomstige echtgenoot moet min stens een academisch gevormd man, een referendaris, of, als ik het voor het kieizien had, een arts z'ijn." 1 „Dan moet je lid van ons riektenf'omds worden „Waarom"?" „Dan heib je vrije artsenkeus." i: „Die Willem Beil moet een echte kun stenaar in het, leonen zijni!" ,,En of! Die ziou desnoods kans zien de lucht voor zijn rijwielbanden te leenem!" I Zij: „Wie had ooit gedacht, dat de zee zooveel water kon bevatten!" Hij: „Ja, maar dat is no-g niets;! Wlant nu zie je nog alleen maa r de oppervlakte r - „Wat, heelt, je vrouw de griep'?, Toch' niet gevaarlijk, hoop ik'?," „Nee! Zij is nu te kwak' om gevaarlijk ta zijn!"

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6