clame Kruit Tweede Blad 2R, Goes IING. 3EK en 89 ct. naf 35 ct. Schorten schecht). ONTSPANNINGSLECTUUR C COURANT NIEUWE ZEBUWSC.tE COURANT Dl* 1933 VAN HET 99 'N TIP. VAN HIER EN DAAR feuilleton In twee werelddeelen. taTERPAG II MAART 1933 lijk verlaagd. rgers E.N.R. f 42,50 npleet vanaf f 30,00 LPIOEN" Telefoon 137 garantie. zus vragen geld ter iesbosch, Prmcenhage. landen schriftelijke opzeg- leen aangenomen. strekening 30899. kw [Xfo&oelt maf mat PER DOOS 45 CENT. jeest (bij Leiden). 'uid-Beveland te Goes. Periseoopje. T)o tin" i® vriji plotseling 'n slagwoord creworden in onze huidige samenleving. Dat Engelsc'he woordje, dat totj nog top heel vreedzaam rustte in het Lngellsche woordenboek, en PP de lippen van den (loor-nce-Engelsc'hman, als hij t noodig ta ineens een 'toovermiddel geworden van' ons huidig, geslacht. •t Is ook een modeding geworden. Je voelt je eigenlijk pas zakenman, aUs je van tijd tot tijd aan iemand vraagt om een lin". En als ja iemand lastig moet val len met een verzoek en je vreest den mlan lastig te zijn, dan gebruik je het wooid tip" als bliksemafleider. Die tip is nUes. Johann Heinrich von Pahaha sdhrijft me, als hij 'op de keien zit: „Uit boven staande zal u voldoende blijken hoe de toestand momenteel is in ons huisgezin. De crisis drukt zwaar en betrekkingen liegen niet zoo maar opgeschept. Als 11 er dan bijl bedenkt' dat wij; 't vroeger breed gehad hebben, dan weet u meteen hoe penibel't is, nu 'Zoo uit staat en stam door de malaise verdreven te worden. Da papieren zijn gedaald beneden hg nul- punt. De nood nijlpife. Ik1 kon uitstekend moderne talen; ik ben bedreven in piano spel, organiseer desgewenséht feesten. Ik beu'tenslotte bereid ales aan te pakken. Ik begrijp dat uw zeer drukke -werk zaamheden u geen tijd laten om! voor mij* een betrekking te Zoeken, maat ik aal u dankbaar Zijn voor en ik' ben tevre den met elke „tip" die u nie geven zult. Johann Heinrich von Paliaha,. Natuurlijk is' dit een doekje voor het bloeden, want nlst de tip eenige waarde heeft, zal de man met de. zeer drukke werkzaamheden toch de aanbevelingsbric ven moeten s'ohrijven, etc. etc., mlaar piet het woord „tip" is.' deze moeilijkheid voorloopig verdonkeremaand. Ja, ja, zegt mijn Zuchtende voorzitter van de voreeniging tot stimuloerinSt-dei-- geestdrift-voor-politieke-belangen, „de mem schen lappen hier do politiek aan hun laars. Je krijgt ze met geen stok naar do vergadering. Hoe moet dat in 's hemels naam afloopen met de a.s. verkiezingen." De leden van het bestuur z'itten met lange gezichten te kijken en be-lurken hun sigaren. In de laatste vergadering waren Zeven toehoorders verschenen, waaronder drie rustende pastorie-meiden en twen werkloozen. De twee anderen waren' ha.rd- hoorend, waarvan één stokdoof- D® spie ker van den avond drukte .zijn redevoering over „Politiek' en economie in Verband' met het fascisme" in elkaar tot een .praatje over de malaise in het' vereenigingsleven en een betoog dat hij dien avond weinj tijd had. Die leden van het bestuur zitten mei lange gezichten. ■Dan staat het jongste lid op en houdt een geestdriftige rede, waarbijl hij! "betooSlt dat met alle oude methodes moet worden gebroken. „'Weg met die oude rot-r,om!mel! G'eheiel nieuwe methodes nioeten worden geadop teerd. We moeten dat Ambrikaauseh .aan pakken. Organiseer op zóón. avond een zesdaagsche en we krijgen 30 duizend man in de vergadering. Laat' Harold Lloyd zijh neus om den hoek' steken met zijn bril er op, en ook de vrouwen komen naar de vergadering." Ontroerd luistert het bestuur en bij het sluiten van de vergadering.zegt de voor zitter, bevend van dankbaarheid: „Wij zijn ons jongste lid dankbaar. •Ta, wij worden Zachtjesaan oud en we deden het tot nog toe maar alleen met de oude manieren van onze voorvaderen. laai er moet jong bloed in komen. Ik had nooit gedacht aan veihand tusschen politieke actie en Joséfien Baker, Har,old Lloyd en de zesdaagsche. 't Is maar een kwestie van initiatief. Er moet iemand opstaan die dat initiatief heeftdie je een alles ,>"ee^' "^a> ia> een Up is, toch maar Hu 'eigenlijk is 't heel gewoon; is 't doodgeW'qon, eigenlijk' is die tip al heel oud. Je zou die doodgemoedereerd kunnen vertalen met „duwtje." De mtensclien heb ben elkaar al van Adam' af 'n duwtje om geven. n Tip is een dood-nuchtere „aan- wrj'zirig" maar dat mlaakt geen indruk. „Tip klinkt, „Tip'' staat. Enfin laten we er van profiteered 1 11 Journalist, 'n schrijver van periscoop- jes heeft een moeilijke taak. Do pens,- I afkomst en opvoeding nipt voor hun lieer coopje-s komen in masssa gezinnen, 't I behoefd,en-ouder te doen werden „ebiuokt Gevolg is dat allen, die zich de aandacht voor het opvoeden van de jeugd on vooi van die gezinnen verzekerd willen zien, he,t bektoeden van verschillende vtertrpu- bij den periscoopjes.-schrijfver komen aan- w.ensposten. Vporal bijl de Grieken en kloppen om beslag te leggen op zijn ru- Romeinen trof menkort votor het begin briek. Zijn boekentafel wordt overstroomd I van onZa Christelijke jaartelling derge- Als ik mijn hart liet uitspreken, stond I lijko slaven, die een zeer belangrijke er elke week een reelcs .boakbesprek'ingten I rmsiti» KnltWdden. veelvuldig aan. ioen Maar dan kan ik mijn periscoopjes wel in elkaar schroeven. Daar heb je b.v. „Spelende 'Leeren' positie bekleedden, veelvuldig aan. evenwel het groot-,grondbezit zich ging ontwikkelen ien de exploitatie van berg werken een grooteren omvang naim, het- waarvan ik eenige weken geloden een I geen vooral Op het einde der republiek bespreking gaf. Waarachtig "ligt nu van I bij de Romeinen het geval was, ontstond dat uiterst fijne, keurige gestylecrde kin- er oen groote verandering ih heit weten derprentenboekje al de tweede serie op mijn "ta'fe len smeekt met prachtig ge kleurde prenten om een bespreking. Een bespreking?! Geen kwestie van! Maar- n tip!.?. Heel graag. Bleuntje en Mairyke Po- vel hebben een genrq-meesterstuikje ge schapen van kinderverskunst, van tee- kening, kleur en paedagoê'ie. Iflein, fijn en mooi in de verf. tNahuiuirlijk' m'aakt zloo'u boekje 'n uitstekend figuur aan den Kerst boom. 't Is m'aar een „tipU mooigt 't ook aan den knop v.a,n de deur hangen. Ik vind alleen dat het biddende kindje naast pag. 21 'n te veel ingedeukt SciZicht heeffli En dan ligt daar de „Vrouwengids", on der redactie van mevr. Kasteel, .350 biz. I n „tip" blijft hier natuurlijk onder da maat. Een bespreking zou pas voldoen aan de verhouding. Maar.... zie boven! Als 't waar is Wat men zegt, dat een vrouw nieuwsgierig is, nou dan geef ik ze te raden wat in deze vrouwengids over haai gezegd wordt, 't Is1 maar een tip. En ten laatste heeft prof. Keulers van Zijn Grootboek, de Bijbel voer allen, het Oude Testament voltooid, 't Is een pracht- srk. Iedereen moet' dat koopen. Ziehier eenige tips;. Mocht in ruil daar voor iemand m'ij' een tip willen geven hoo ik aan een beursi kom' oml iemand aan do Universiteit te laten studeeren dan zal ik hem of haar zeer dankbaar z'ijn. H. DiEi GRiEEV;K, S. J. der slavernij. D,e slaven werden toch als een soort koopwaar beschouwd, waar mede huu meesters naar willekeur konden handelen. Niet zelden kwa-m het ook voor, dat da slaven gebruikt werden bij! Idie. spelen om tegen de wilde dieren tie vechten, waarbijl natuurlijk altijd de slaaf hiet onderspit delven moest. Het contact tussdhiein he,er; en slaaf' ging nu in vele gevallen Verloren. Hierbij kwam nog, dat de oorlogen niet meer- in ptaat waren t e voldc,em aan de behoeften* maar slaven, 'zoadat er inrichtingen ontstonden welke zich toelegden, op de levering van slaven, die ton verkoop, werden aange boden op de v.erschillendo sjaven-mark ten. oioral de slavenmarkt van Rome was bekend. In heit einde v,an het Ro- meinsche keizerrijk begon onder den invloed van da rescripten der keizers en dien van heit Christendom zich naast de slavernij te ontwikkelen liet klonaat kei recht bezitten en hei vólle oigendom zijn van .anderen. De Conventie vlan Gcnève van '1926 betreffende den slaven handel is nog slechts door veertig landen geratificeerd, terwijl er noig drie-en-twin'- tig landen zijln, die in deze kwestie huui houding ,ncg niet hebben bepaald. Er zijin tal van lieden, die meenen, dat sedert de Slavernij in de Vereenigde Staten en Ko loniën werd opgeheven, dit ontzettend ■euvel ook' inderdaad niet meer bestaat. Een feit is het evenwel, dat aofc in onzen tijd de handel in slaven in vele jstrekem nog welig tiert. In China, met name Hong-Kong, bestaat nog het afschuwelijk ■stelsel van Moei Tsai (kinderslavernij), dat kinderen tot hun vijftiende of twin tigste jaar zelfs in sla.venba.nden ketent. Meermalen hebben Britsohe politici er tegen geageerd (Hong-Kon°( behoort nl. tot de Britische gebieden), maar drastische actie i.s steeds uitgebleven. Behalve in Oliina, vindt 'men mog slar vernif in Abessinië, verschillende gedeel ten van Azië en zelfs in de neger-repu bliek Liberia, nota bene gesticht- door vrijgelaten Amerik'aa.nsohe slaven! Ook in Arabië zijln nog slaven; de piaaxlduikers van de Rahreine-eilandem in de Perzische Go 11' bevinden zich in een staat v.ain lijf eigenschap, die slavernijnabij, komt. In vele gevallen is het lot der slaven nl oven ellendig als in de dagen, da.t Harriot Beech er Stowe „De Negerhut van "Ocm Tom", schreef. De Amerikjiansche bankcrisis. W.at men eenige jaren geleden piet punt werd verplaatst. De bcteckenis van 'VVallstreet als handelswijk! loroeg hier door echter een gevoeligen slaê". Die eens zoo levendige straat ging: lang|zbiuerhand achteruit en na. het vertrek 'van den Ep- gelsc'hèn, die tijdeus den Engels-cli Amef rikaanschen oorlog Wallstreet in bezit hadden, bleven er slechts enkele leege huizen over. Een van deze huizen werd 'weer de bakermat, wiaaT de toekomstige beteekenis van Wallstreet als geldmark't werd geboren. Dit huis was do herberg of Taveerne, zooals een dergelijke inrich ting destijds werd genoemd, van John Simmons, die hier goede zaken maakte, daar de marktkooplieden hier geregeld bijeenkwamen omJ hun belangen, te 'be spreken en meermlalen werden er in do herberg van John Simmons belangrijke zaken afgewikkeld. In 1784 had hier ook de verkiezing plaats van den eersten burgemeester van New Yorlc. Het is van af dezen tljid, dat Wallstreet het cen trum van Amerika a geldhandel is. De eene bank na 'de andere vestigde hier 'haar kantoren. Heel wat 'betongrijko transacties Zijn in den loop der jarén in Wallstreet tot stand gekomen. Alle groote ondernemingen, alle nieuwe in dustrieën worden vanuit Wallstreet ge- financiefd- Langzamerhand werd Néw .York het middelpunt van de import- en exportmamkkt, waarbij Wallstreet de to tale handel en industrie beheerseht. fPa* een der voornaamste gehouwen, welke zich in Wallstreet bevinden, behoort wel in de eerste plaats de New York1 .Stock Exchange, ofwel de beurs, welke dooi en ander,e vormen van hoerigheid, hetgeen I V00J- mo-gelijk' heeft gehouden, is thans I Roosevelt bij" zijn ambtsaanvaarding voor werkelijkheid geworden. Die crisjis in het I eenige dagen werd gesloten, teneinde het Amerikaansphe bankwezen hoeft' thans I bankstelsel te saneeren. Dit is de darda dergelijke .afmetingen aano6n0lneI1i 4®t de I maal in de geschiedenis, dat'de 'New York(- ook m de hand werd gewerkt door het economisch 'verval, da.t het'in-dienst-houf deu van aen gnoofa troep slaven piet me.er toeliet. Na de Kruistochten ver dween gaandeweg de slavernij; wel bleef' do 'lioorigheid nog lang in allerlei vorm betstapn. In heit Oosten en in het Zuidep van Europa tierde dn slavernij evenwel nog wefig. Na do vestiging van de kolo niën 'ontwikkejLde zich cte vorm van slar vernij:. welk,e ook in het einde van- de beunj en de banken voor eenige dagen gesloten moesten worden. D|e banken heb ben inmiddeto weer toestenilming verkregen om haar gebruikelijke functies' ,uit to oefenen, echter alleen in zooverre zulks absoluut noodzakelijk is om1 te voorzien •in de behoeften van de gemeensjchap'. D|aor dit besluit van de AmerikaanSche regee- periode 'van de republiek in het Romein- I ring werd vooral Wallstreet Zwsi.ar ge- scho Rijk was ontstaan. Bijl de. Engei- I troifïn, daar zich hier de wereldhandel schen 'en de Hollanders, ontwikkelde zich I culmineert. WaUisfceet, het brandpunt van Hlet eeuwfeest der afschaffing van I de gele slavernij, terwijl in Amerika in de I Amerika.'s geldhandel, is bijna, bïjl'iedereen, de slavernij. I zeistiende eeu'w d<s zwarte slavernij! in do I 'althansj bij naam bekend; waar deze stqaat Het is dit jaar honderd ja,ar. geleden, I plaiats kwam van dei slayernijLder India.- I edhtér haar na,am aan te danken beeft en lat in de bezittingen van Groot-Britlam- I nen. De immort der negens uft. 'Afrika I hoe het komt. dat zij thans zoon belang,- GOES mmht;1' '°een reo'1'' S°en gctziaigl, geen Hier regeerde de v.ust, de sterkste de slimste. Wel was er en dat beantwoordde aan een onmisbaar iets, -«rei „.as er een man ;en éen plaats dia men ontz'a en verdedigde. Mbn bracht zioo men wilde, liet goud bij een, dien zijl. noemden, dwaas genoeg, de Kontroleur, hiji ontving het goud, wooo- net, bewaarde heb en Sliep gerust. Over hem waakten allen, want dan worgden ze voor zich z'elven. Dat wais Maiar. 1 'Voor de rost was niets zeker, in dit moordhol. i Men sliep waar men ko-n en zooals en kon, nooit aakgj met open pogen het. wapen, in de hand. i i.nn en tantein', waar men waar TT vin<1.m' kon' QOll£ winkels, '•■oud inrol 1 n™dlse koopen kon, ook utoen T-fÜi TOOr "witbeea-lijfce werk- -u.gen. kleederen en etenswaren. ral herbergen waren *er, en er werd yroo^k gedronken en gespeeld" edoSd .-Briti^ainr nië de, slavernij^ wegd ufges.ohaft. Door dezen maiatreigei werden toentertijd onge veer 700.000 slaven bevrijd. In verschil lende streken bestaat het voornamen dit eeuwfeest 'op plechtige wijiaa t.e herdenken. De slavernij 'heeft eeuwen en eiejuwienlang bestaan en hoewel er de lapitisfa honderd jaren door de bcschapildo wereld ta-1 van maatregelen zijln getroffen om de elar vernij ai' te schaffen, kopten er, vooral uit bat Oosten, nioig reigelmiatig bai-ichten tot ons, waaruit blijkt, da.t de slavernij nog steeds niet is uitgeroeid. Wanneer de slavernij voor het eersit ia vhorgehoimen, is niet .met, zekerheid te zeggen; in alle ti.dvakken der geschiedenis, wordt het be staan der slavernij gememoreerd. Wanneer wij de gasohiedenis, der slavernij bestu- dteren, valt het op', dat dit instifuut zich sterk herf.t ontwikkeld bij. krijgshaftige volksstammen, zooals herders, landbouw bevolking, enz., terwijl het bij' stammen, welke uitsluitend uit vissohers- of' ja- gersvolk bestonden., zop goed als niet voorkomt. Hieruit heeft men afgeleid, dat de slavernijl als een soort rechtsinsti tuut is ontstaan, toen men haf voordeelig oordeeldede meuschen, die men in dein krijg gevangen had genoimen, voor aller lei arbeidsdoeleinden te gebruiken. De elaal werd dan als lid der familie aange nomen, die echter het raoht had hem allerlei arbeid te doen verrichten. Oiok werden er wel slaven beschikbaar gesteld -om den dienst in do tempels der verschil lende goden te verrichten,, welke slaven dan deze godheid tot meester hadden. In de eerste tijden van het bestaan der slavernij w,as de behandeling der slaven, hoewel zij een vermogens-object waren, toch vrij humaan te noempn. Bij- de vol ken in 'het Oosten was het den slaven zelfs geoorloofd huwielijken met vrijen te sluiten. Op verschillende maniereu kom iemand tot de slavernij geraken. Behalve, door krijgsgevangenen en geboorte, was heit mogelijk, dat mpn bijt wijze van straf tot slaaf' werd gemaakt, wanneer men bij voorbeeld zijn schulden niet betaalde of een of ander gr,ooit misdrijf had gepleegd. Al naar gelang de diensten, welke de slaaf had to vervullen, nam hij! een meer of mindere belangrijke plaats in het huis van zijn meetster in. De slaven, die in Toen Meester Dorr,ens den volgenden dag de gaheele kolonie eens opnam, kreeg hij bepaald kippenvel. Mannen en vrouwetn, o|ud en jong, oen groote rooversbende. looneelen zooals hijger zag,hij zijn aan- uT'j waferL -aan da orde .Vian den dag. Weldra echter zou. er oavle komen. donder 'orde geen geretajelde exploitatie, j en zonder geregeld© -exploitatie, geen groo te winsten. En waar de slimme Amerikaan, do ankee, de hand in 't spel kroeg, zorgdo LZOOVCu ^^S^'jk', voor regel en politie, Maar het wanen toch de vroemd^oor- tigste toestanden. tton dien tijd datieenb oiok de 'lynchwet. Wanncier het recht uiHbleef, en de mis daad ongestraft, dan spr.ak! hiat volk recht en voerde het vonnis op stranden vioet uit. j Menig lijk dat tie; bengelen hing lainigs de oevers van den Sacramento, de goud velden verkondigde .luid de straf v'an den die! of van den den moordenaar. Meester Darrens gr.uwd-e Wiel' hier en daar er van, ma,ar hij! bleef jbiji zij'n voornemen, zijn gdtik te beproeven. Er was oen groote moe(delo<osh>ciid over hem gekomen, een lahen glian der ding,an, zonder er zich aan .te stoijen,. een' soort van „k'ome wa,t wi'l^ hat is mij1aender, wat kan het mijl scheilen „Dood is doodj Aan hef, leven heb ik import begon in het begin der z'estiennde: eeuw doiar de Portuigeezen, welk volk in de ge schiedenis als de vooraanstaande slaven- nandelaars 'bekend is. De bahaoideling, welke de slaven genoten, was in hooge mate onmenschelij'k. Hun meesters voel- den er niets voor om de slaven, als iz'ij oud werden, nqg langer te onderhouden. De slaven molesten 'zich dan ook in let terlijken ,zin doodwerken. Het is daar om t e me,er onbegrijipelijk, dat het nog toit dé achttiende eeuw heeft moeten duren, voor aleer zich ,een krachtig verzet.tegen den slavenhandel uit-te. Dit verzet sproot gedeeltelijk-voort uit ethische, gedeeltelijk uit economische, motieven. Vooral in do Vereenigde Staten begon men in den slaaf een concurrent voor den vrijen arbeider te zien. Op het Congres van Weenein1 in 1815 werd besloten de sfaten in hun kolo niën de slavernij' te ga,an bestrijden. Voor al de Engelsche regeering; heeft zich met dö bestrijding der slavernij: bezig gehou den. Zij liet hiertoe langs de Afrikaan- sche kust oorlogsschepen kruisen. Zooals wij. reeds in het begin van dit artikel hebben gememoreerd, schafte do Eng«l- sene regeering in 1833 op aandringen v.au minister Stanley de slavernij, in 'haar koloniën af; vijftien jaar later ging ook de Fransche regeering tot dezen maatregel over. In -ons land werd in 1857 begonnen met de afschaffing der slavernij, welke tot 1863 duurde. In de Vereenigde Staten was de Slavenkwestie van een grooite be teekenis. Den eersiten Januari 1863, dus thans zeventig jaar geleden, vaiardigde de president der Vereenigde Staten, zijn zoo genaamde emancipatie-proclamatie uit, waarbij aan alle slaven en hun nakome lingen de vrijheid werd geschonken. Het duurde evenwel nog een jaar alvorens deze proclamatie door een besluit van het Amerikaansch congres tot wet verheven cn in -de grondwet werd opgenomen. On danks al deze wetten en besluiten- is de slavernij echter nog niet aver-do geheelc wereld uitgeroeid en bestaan er nog -bal van istaten in Afrika en Azië, waar opi -dit gebied nog ware middeleeuwsche toestan den heersclien. Volgens een medèidealing van den Bond tót Bestrijding der Slaver- rjj! .zi,n er op de geheele wereld nog .onge veer vijl' millioen menschen, die geen en- toch ni'otis mper. Een paar jaar vroeger ol' later. Naar Europa terug, neen! dat is uit! ib huiver -er van, m-en han gende piooton daar te verschijnen, en mijn kinderen zijn nu groote menschen, en dan zullen z-e hun vader opnemen, die ze zoa schandelijk in den steek heeft gelaten en hun wei-magen noig mee heeft genomen. Mooie vader! zoo'n vader!" En hij was boos en toornde f>pi zich zeiven, en wilde ook' voor niets zich zei ven verloochenen en beschamen, en dan zuchtte hij! wel diep, maar stampte ten slotte met den voet en knarste oipi de tanden. En het einde was altijd, „neen! terug gaan niet, maai-, geld! goud, goud! ;en dan zullen we zten! eer niet! eer npoit, en nu aan het werk En hij stond voor den winkel, waar hij ziun werktuigen moest inslaan. Hiermede was hij! - spoedig geneed ien trok langs den stroom qp. Niemand wilde hij-in d'en weg .staan, niemand o,ofc' in den weg loopien. Noch uitdagend, noch verlagen liepi hij rond en onderzocht den bodem waar hiji nog vrij.was. Hij at het brood en vleesch, wa,t hij kocht- in eiein winkel en drank niets dau het water der befgbekletn die in d'en stroom vielen. Slapen deed hij! in 't basch op de horizontale takken van 'n bloeiende 'rjjke plaatsj in het financieele leven der geheele wereld inneemt, zal echter sjechts aan weinigen bekend zijn. Niet! alleen, dat VVallstreet thans de eerste plants onder ■New-York's; straten inneemt, zij kan ei' tevens; op bogen de oudste straat der we reldstad te zijn. D,e ontwikkeling van New (York als: wereldstad hangt, ten na.uwsite met de ontwikkeling van "Walstreet sa men. Wallstreet is gelegen op' hot eiland Manhattan, waarop het oude gedeelte) v,an New-York is- gebouwd. Dit eiland werd in 1626 door de West.Tndisohe Compagnie voor een gering bedraê van de Indianen gekocht en spoedig daarna, vestigden zich de eerste Europeanen hier. Het eiland was toen evenwel nog woest en oiatongonnen en langs allfe rijden werd de nieuwe neder zetting door wilde Wolven bedreigd. Om zich nu hiertegen te beveiligen, liet Petje t Minuit, de kooper van Manhattan, een wa] met pallisaden opwerpen, welke dwars over het geheele «iland heenliep. Het i? aan dit pionierswerk der Europeesche ver overaars, dat Wallstreet haar naam hee'ff te danken. Van meet afi aan is 'Wallstreet een internationale handelsstaat van be,- teekenis geweest, hetgeen begrijpelijk is, daar de eerste nederzatters, die zioh bp het door de West-Indische Compagnie aangekochte eiland Manhattan vestigden, bijna allen kooplieden waren, die tracht ten met de aldaar wonende Indianen tot laken te komen. De handel, welke er aan vankelijk in Wallstreet werd gedreven, was van geheel anderen aard dafi de transacties, welke er tegenwoordig tot stand komen. In de 17e eeuw immers bevond zich in Wallstreet da grootste sla venmarkt van Noord,-Amërikia. Deze markt werd belieersteht door kapitein Wjlliam1 Kidd, een berucht zeeschuimer, die voor al door de Indianen en'; negerstaminten van Amerika gevreesd was wegens zijn sla venjachten, welke hij onder hen hield. Al spoedig echter kreeg Wallstreet een zeker prestige; immers, het stadhuis ei) de thans nog bestaande Triiuty.-Ohm-ch lagen in haar onmiddellijke nabfijjheid en de bestuurders van New York' vonden, dat men aan de waardigheid van dezie .gebouwen te kort deed door de slaven markt nog langer in Walfe.treet te hou den, waarom deze mfenrkt naar een ander wilde laurier, die er alia too gemaakt schenen. Zoo was zijn doen en laten, aoio ook ■zijn operatie-plan. Terwijl hiji strogmopwaarts ging. pmt den blik den grond onderzoekend of hij geen sporen van goud mocht ontdekke. Dadelijk had hiji ook zijn voordeel gedaan met de ondervinding, welke anderen mocb ten opdoen die voor hem werkten. Ook ziag hij enkele verlaten „zoek plaatsen". Zoo klom hijhooger en hooger langs d'e zachte glooiingen van den stro,om, met z'ijn werktuigen opi de schouders. En het geluk was hem gunstig. Ongeveer bij de laatste goudwassching liet hij zich neer en begon zijn onderzoek opi de reeds aangegeven wij'zo. Wij moeten er bijvoegen, dat er nog een andere reden bestond om niet dan zoo kort mogelijk daar te blijvien waar het druk was en nogal wemelde van goudzoekers. De geèe koorts had eenige slachtoffers geëi'scht, nojg weinigen, maar z'ijLwas er. Ein dat was een vreieselijlk'e vijand, dat gele monster, dat men de gele koorts noemde.. Ziek'-izijn en dood-zijn was bijna, een en hetzielfde. Dat sterven was 't werk van een piaar uren. Maar er was gezorgd, en vo,or en vael goud werden de lijken begraven sche effectenbeurs wordt gesloten; bijl de crisis in 1873 ern 1914 werd de effeeten,- beui'S ook eenige dagen gestolen. Sliéchts in de uiterste noodzaak wordt tot het sluiten van de beurs overgegaan, 'daar de praktijk hééft geleerd, dat het nooif- zakelijk is, dat de beurs, indien dit eenigs- zins mogelijk! is, geopend bïïjlft. Het on middellijke gevolg van sluiting toch is, dat de leeningen, welke de banken tegen onderpand van effecten hebben ver strekt, bevriezen en dat haar effecitenber zit, evenals dat van particulieren, illiquide wordt. Tenslotte bestaat bij' een sluiting het gevaar, da,t or -spoedig een handel iii effecten bestaat „over the counter," welke vaak op straat plaats vindt, golijk ook plaats vond tijdens de beurssluiting van 1873 'en 1914. Van spionnen en spionnage. Bet stelselmatig werk van de Intelligence Service. Spionna!gie-,arbeid wordt sensationeel ein emotioneerend geacht. In tal vaan gjevai- len niet ten onrechte. Maar toch is er verschil in het zeer yerseheiden en wéel- zijdig spionnagewerb. Er is daaronder werk, dat slechts dank zij, atoujtmioedig- heid, durf en veelal ook geluk kan worden volbracht. Maar er is ook werk,. da,t langs zuiVer systematischen weg is voort geschreden, door nauwkeurige wetón- schap'p'el'ijicheid i-s verkregen. Dit geldt bijv. tonaaiuziein hetgeen de Intelligence Service wist te bereiken in den onvor- biddelijken duikboot-oorlog,, dien D.uitSch- land aan zijn vijanden aandeed. Niet 'Slechts werd langza-mea-hand (dit was let werk van de admiraliteitde methode vervolmaakt, waarmede de duikhoiotoiorlog rechtstreeks werd bes-treden, doch tege lijkertijd vond de Intelligence Service de wetenschappelijke middelen om -Jan het komen en gaan der verschillende duik booten geitegeld op de hoogte te zijn. E n omstreeks heit midden van 1918. had de Intelligence Service het zóóver gebracht, da,t in het daartoe afzonder lijk geschapen hoofdkwartier, dat de gin gen der onderzeebooitjKn naging, deze boo ten konden worden gevolgd van uur tot u;ur, hetgeen het behoeft wel niet nader gaziagd het gevaar, dat mót deze onderzeebooten wa>s verbonden, veel deed verminderen. De verhalen, die wel eens zijn vernomen van kaarten die in dat hoofdkwartier aanwezig waren betreffen de verschillende met namen en toekans aangegeven Duitsche onderzeebooiten, Zijn niet verzonnen. Emotioneerend was dit werk niet, want hij die dienst had, had slechts aan de hand van de ingekomen berichten de kaart te veranderen en de noodige waarschuwingen te geven. Jumo- va,n hen, die boven aan dan straoin fsfer- venbeneden aan de monding, dam ging net eenvoudig, de zee in en naar de haaien. Zij, die zich met die taak belastten, waren meestal dronken, zijLztochten het gevaar te vergeten, in bedwelmenden drank! Goud en wiskey, waren de drijfveer,en. Meester Dorrens begon zïjb werk, Sijn zoeken. Geen oog,en kand«n hetay be loeren zoo. had hij het aangelegd, en heit zand wat niet meer gewaaschen kon ^lor den, noopte hiji. to,t eem borstwering pp naar den kant van dan oever. Dat kón niemand opvallen Eens zijin terrein afgebakend, ha.d hij geen overlast te vreezen. Daartoe bestonden overeenkomsten en voorwaarden die nooit geschonden werdan, e,n gewroken door den stropi. Zijn eerste dagen brachten zeer weinig. Hij werkte aan een kleine kromming van den stroom, waar de golfslag infet groot geweld den oever bespioelde, dus ook' met alle kracht tot waisschien ein Bpoe- len geëigend was. M;et koortsigen spoed en bevende han den ,en jagenden adem bewerkte hij. helt zand. Niets, niets, niets! «teeds niets! (Wordt vervolgd.) i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5