DE BYENKORF GOES en Wiegen KOOLEN'S Manufacturen!!., LVorststr. 50, Goes DE DEZE WEEK A. TILROE BODWE EGBERTS Rijwielen voor 1933 GROOTE KEUZE. Nog lager prijzen! Nog beter kwaliteiten! Witte Krui* Speciale Schorten Reclame Magazijn „DE HOOP" Voor de leerlingen der AMBACHTSSCHOOL leef! alleen de VOORGESCHREVEN KIELTJES. N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank JOOST BALIÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) Tweede LANGE VORSTSTRAAT 42 Aparte Toon kamer achter den winkel Sint-Adriaanstraaf 17 - GOES Echte Friesche Heeren-Baai GELDLEENING. Ter eere van St. Jozef. Ons parool voor1933: DEZE WEEK Dames Jasschorten 89 ct. Kinderschorten vanaf 35 ct. Pompadour voor Schorten 25 ct. per el (waschecht). C. J. TILROE ZATERDAG li MAART >933 van de modernste tot de goedkoopste uitvoering 'Verschaft Uwolkminm genot Raleigh vanaf f 88,50, Padvinder Burgers E. N. R. f 42,58 Simplex vanaf f 44,50, Rijwielen compleet vanaf f 30,08 Wed. L<. J. VISSER, Goes MIDDELBURG. HYPOTHEKEN: PANDBRIEVEN RESERVE f *21.550.000,- f 21.400.000,- f 558.000, 47? PANDBRIEVEN tegen beurskoers Hierin hebben wij thans Ziet hiervoor de speciale Etalage! ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. •N Tl PEUILLE In twee were NIËUWE ZEeUWSC COURANT |iéiiiiiei*keii<Ie\eij:cHSCliai»i»eii Er is geen twijfel moge lijk: D-E Echte Friesche Heeren-Baai is ook voor U bijzonder geschikt, want: D-E Echte Friesche Heeren-Baai is zacht. D-E Echte Friesche Heeren-Baai is geurig. D-E Echte Friesche Heeren-Baai is goed-, brandend. Een echte tabak voor verwende rookers. En D-E Echte Friesche Heeren-Baai (Paarsmerk) kost slechts 50 ct. per half pond, 20 ct. per ons en 10 ct. per half ons. fste soort BOERENBOTER 70 cent per pond Groote EIEREN 10 stuks 22 cent Een groot blik DOPERWTEN25 cent Een groot blik SPERCIEBOONEN25 cent Een groot blik SNIJBOONEN25 cent Alle prijzen weer aanmerkelijk verlaagd. Aanbevelend, Magazijn „DE KAMPIOEN" Papegaaistraat 9 Telefoon 137 Bekend om de royale garantie. De Priesters van het H Hart van Jezus vragen geld ter leen voor hun Groot Seminarie te Liesbosch, Princenhage. De gelden zijn steeds opvorderbaar met 3 maanden schriftelijke opzeg ging. Bedragen vanaf 100 gulden worden ter leen aangenomen. Billijke rente. Postrekening 30899. Wie zendt aan den armen bouwpastoor een liefdegave, opdat hij voor zijn in aanbouw zijnde arme parochiekerk de verschillende H. Vaten en allernoodzakelijke meubels kan aanschaffen. AdresPater STANISLAUS v. d. BERG, St. Rosa-Klooster, Hagedoornplein 6, AMSTERDAM (Noord) Postgiro 142469 De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f1000,f500,en f 100, Mr. M. C. VAN DER MINNE, Dir. Mr. G. W. A. DE VEER, Adj.Dir. WITTE WIJNEN: ROODE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 Samas supérieur p. 12 fl. f 12,00 St. Juliën p. 12 fl. f 15,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Margeaux p. 12 fl. f 16,20 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 Chat. Beilevuê p, 12 fl. f 16,20 St. Croix du Mont p. 12 fl. f 16,80 Chat. Laiitte p. 12 fl. f 16,20 Hout Soutemes p. 12 fl. f 19,80 Petit Bourgogne p. 12 fl. f 16,80 Vermouth Martini en Rossi per 12 fl. f 18,00 Cinzano per 12 fl. f 18.00 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. kormn.lOaeAtcteM otPmat" DE POEDERS VAN HET PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. I HET WITTS KRUIS X HET WITTE KRUIS X Voor Nederland„Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. GANZEPOORTSTRAAT 23 GOES ZATERPAG II Mt Periscoop De „tip" i« vrii' plotsel geworden in onze huidi Diat Engelsche woordje, heel vreedzaam rustte 1 woordenboek, en pp' do doorsnee-Engelsehman, a. had, is ineens een toovei van ons huidiggeslacht. 't Is ook1 een modedn voelt je eigenlijk1 pas zak tiid tot tijd aan iemand „tip". En als. ja iemand len met een verzoek en j lastig te zijn, dan gebit „tip" als bliksemafleider. Johaim Heinrich von me, als li'ij op' de keien staande zal u voldoend; toestand momenteel is Do crisis drukt zwaar liggen niet zoo maar o| er dan bijl bedenkt dat breed gehad hebben, dai hoe penibe 1 't is, nu izoo door de malaise verdreve papieren zijn gedaald punt. De nood nijpt. moderne t.alenik ben b< •spel, organiseer desgewe beu tenslotte bereid alfe Ik begrijp1 dat uw ze zaamheden u geen tijd mij' een betrekking te aal u dankbaar zijn voor den met elke „tip" die .1 Johann Heinrieh Natuurlijk is! dit een bloeden, want als' de ti heeft, zal de man met werkzaamheden toch de ven moeten schrijven, et< het woord „tip" is' de voorloopig verdonker erna Ja, ja, zegt mijn ztod' van de voreeniging tot geestdrift-voor-politiek,e-t schen lappen hier do laars. Je krijgt ze met1 verga.dering. Hoe moet naam aifloopen met de D'e leden van Tiet' be: lange gezichten te kijken sigaren. In de laatste Zeven toehoorders vers— drie rustende pastorie- werkloozen. De t'wee andc hoorend, waarvan één stt her van den avond drukte over „Politiek' en economi, het fascisme" in elkaar over de malaise in liet v en een betoog dat, hij die tijd had. Die leden van het bes lange gezichten. Dan staat liet jongste een geestdriftige rede, w; dat met alle oude methoi gebroken. „Weg met die oude rot nieuwe methodes m'oelen teerd. We moeten dat Ai pakken. Organiseer op 1 zesdaagsche en we krijger in de vergadering. Laa zijh neus om den hoek' bril er op, en ook de naar de vergadering." Ontroerd luistert het b sluiten van do vergaderii zitter, bevend van dan „Wij ,zïjn ons jongst Ja, wij'wonden izlachtjes deden het tot nog toe ma oude manieren van 01112, Maar er moet jong bloe 'had nooit gedacht a,an politieke actie en Jose'fie Lloyd en do zesdaagsche kwestie van initiatief, opstaan die da.t 'initiatief „tip" geeft. Ja, ja, een alles." Nu 'eigenlijk is 't hei doodgewoon, eigenlijk' is oud. Je zou die daadgemj vertalen met „duwtje." I ben elkaar al van Adam' geven, 'n Tip is een doe wijizin'g" maar da,t nfi „Tip" klinkt, „Tip'' isl Enfin laten we er 'n Journalist, 'n schrijf g VI iel 86 - Bier gold geen recht, macht. Hier regeer'de de v.t; de slimste. Wel was er, en d aan een onmisbaar iets, één man en éan plaats en verdedigde. Mten bracht zo.o men w: een, dien zij. noemden, d hontroleur, hiji ontving het, bewaarde het en Over hein waakten zorgden ze voor zich z'el' Dat was klaar, koor de rest was nie moordhol. Men sliep waar men men kon, aooit zeker, het. wapen, in de liand. waren boeten -en t een onderkomen vimdem 1 waar men het noodige goud inwisselen voor on,o migen. Idee,der,en .en gfe Vooral herbergen ware iroolrtk gedronken en v Oioral.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4