DEN INSPAN OPTIEK J. GEENSE, H. WEEZEPOEL Wijngaardstraat 30 GOfiS VLASSTEUN 1933. Firma J. LUYKX, Roosendaal Bakkerij Den Herder WIJ ZIJN Drukkerij N.Z.G. Origineele Westeinder Blauwe Pootaardappelen den Landbouwers-Inspan, Fa. W. SCHIPPER Zn. Warme Vleeschcroquetten een heerlijk Rozijnenbrood f29,00. BENZO-RIJWIELEN SCHULTE THIEME BEESTIAAL. ZAADEGGEN HET HUIS FOCUS GOES A. C. VAN DER REST, Fa. D. BAKKER Adverteeren TE KOOP: ■IE COURANT MigUWE ZEEUWSCHE COURANT laatste berichten ZATERDAG 11 MAART 1933 land- en tuinbouw-, marktberichten Advertentiën a.s. Woensdag 15 Maait, Groote partij nieuwe Houtwaren en Biels Woensdag 29 Maart 1933, 10 stuks Hoornvee, op Woensdag 29 Maart 1933, ZIG-ZAG- EN KETTING-EGGEN NIEUWSTRAAT 45, TELEF. 10 GOES. 2 Burgerwoonhuizen Woensdag 22 Maart 1933, Zuivere Bijenwas Zuivere Amerikaansche Terpentijn Lange Vorststraat 49 GOES. IEDER UUR IEDERE DAG MET EEN GROOTE COLLECTIE DAMES- EN HEEREN-RIJWIELEN. DOET NU UW VOORDEEL EN KOOPT BIJ ONS!^^: BENZO RIJWIELFABRIEK te Vlaardingen ZEEUWSCH TARWEBROOD. Inlichtingen omtrent vlassteun 1933 en aan gifte-formulieren zijn verkrijgbaar bij de Kring secretarissen en controleurs der Gewestelijke Tarwe-organisatie in Zeeland of Landbouwhuis te Goes. 31072-34 Opgave moet geschieden vóór 20 Maart a.s. a f 3,- psr 100 K.G. inclusief zak sn certificaat. J. VAN 'T WESTEINDE SCHELPKREEK NIEUWDORP „Hdtel Zoutkeet" te Goes, rclaar dojdgcsdnitpu. 7 uni is nabij! iet Iiaarle-Nassau en Lar docwlgeschote®. Ben naar het „Dbl. jldt fcwes pasten den oip eenigen adlstand uit vier kommieten, van de grens kw,aani K. ui-t Ghaam aian- chtaujto, beladen jnet :ex. meerden den bestuur- deze reed snel door. itieis werden scholten vier in het geheel, at den bestuurder in an sprong nag nit de ngt den weg ineen, ictor van de üuitsdhe oghuis van de laateta voorzien en is kort in de auto was door .tengevolge waarvan, [ebrand is. 'blad dat één kogel i is bimnfngedromgen. Tip.ta.nk is gegaan: en» u- K. in de harltetreiek! )e wagen vloog in noeg stervende man )rtsno,rrendein wagen, ak voor den ingang iet klooster der Buifc- va.gen reed nóg erven nd met een boog va® ten den wagen te cmt- raor het v.u,ur te vrij-1 doodelijk scboifc viel,. |m voor en achter het uit Chaam afkam"- ld en vader van aerien, [d smokkelaar en reeds hij dit gevaarlijke ïkkelaar van gedistil- aaal beschoten, maar eds om den kogel te kende mem hem niet !ize grenis. Hij stond rte lijlsfc en hij mocht al die waarsohuwin- |ts aan. Hij vertrouw- gesternte totdat eer- hdtende kogel trol', die [n het bpstiaan vami een Ongelukken» hertje van den land- Hjoogtmade (gemeente de ouderlijke woning en verdronken, lapelle is het 6-jarige [wed. Stam onder een geladen Kar geraakt,. [iddeUijk dood. landbouwer G. de Gv iaoialis gemeld, ïïfoensr v.errichten van land wagen is gevallen, velkOl'oim heelt geblesr .gmiddaig in het St. haren overleden, owaard isk het 2-j,arig poorwegarbeider S. te verdronken. j| Werkverschaffing,! hafïing aan het Twen- piene, gemeente Ambt trelgeldhaden plaats ge- [loegen uit de gemeente [ikken. Deze tewerh'ge- .hun arbeid opi too®i- werken van den grond, klacht indienden. De ïr van meening, dat de or niet benadeeld wecr- ;evolg had, dat de te- personen, leen dreigend)® Men werd tenslotte jler arbeiders greep den :eel, terwijl een ander ■een dusdanige hooüd- [lat hijl zich onder ge- eling moest stellen. Ook ferd gemolesteerd. Da frengelo hoeft togen dei [verbaal .opgemaakt. Da uit Lomneker tzijh ge- vliegtluig neergestort. is te Vönlo heit mili- j,o. 119 uit Soosterberg, ■erling-vlieger korporaal! den werktuigkundigs ruim 20 meter hopgtie, Lojigehelderd'e oorzaak, a met een vleugel den braakt, is het vliegtuig den grond gedrongie®._ i geheel vernield, n werden uit hum bel ijd eu naar het r.-k.' ft. van het vliegtuig werd ie 20-jarige krantenbe- *s, uit Venlo, door een ugel Van het vliegtuig) is naar het ziekenhuis •zaak van het ongeluk r heb volgende: Op. da nnïden negen lesvlieg- >erg, die voo-r een oefen" ïilitaire landingsterrein ca.drille-commandant was leger N. W. Slnyter* jn. vliegtiuig opgestegen aanvaarden. Diet laab- het escadrille steeg op ■rt. Op ruim 20 meter loot een bocht, waaruit nnoedelijk door te ger afgegledie® en tegen de® n van de inzittende® ieO schouwer K. zijn niet 1. Beide militairen heb* hoofdwonden. K. heeft et been. Hum toestantél bevredigend- uit Utrecht en B., diS „j is woont te Soesterberg- Stótoig i ter plaatse gedemonteerd Het vliegtuig is ter piaai.se en naar Soesterberg overgebracht. In den laten middag zijn de overige vliegtuigen naar Soesterberg teruggekeerd. Communistische a die bijl een executoriale verkooping. Donderdagmorgen zou te Hekelingen wegens oplegging van de hypotheek een executoriale veiling plaats hebben van een woonhuis met sehiuiur,. Den hypotheekhouder had beslag ge legd opi een (vrachtauto en eenig vea van 'den eigenaar, omdat gevreesd wlerd, da,t de onroerende goederen door de waarde vermindering niet voldoende zoude®' op brengen. •Een half uur voor den aanvang Vam de Terkocping kwamen van alle kante® groepjes fietsers opdagen. De burgemeester en ^en vijf veldwach ters verschenen ten tooneiele. Toe® nota ris van Biergeijk uit Zuidland de akte van verkoopt Voorlas, was de Zaial van het café Minster geheel gevuld mwt com-t munisbem luit ffiotterdam, Ooistvoorne, Vier- polders en Heenvliet. Het commUnisitische raadslid Ketuiderink luit Botterdam had de leiding. De eigen aar van het pand, dat verkocht ami wor den, was eveneens aanwezig. Dij verzocht den notaris, ter voorko ming van misverstand bijl jte aanwezige® nog even te willen mededeelen, om welk* reden de verkoop plaats had en te Vermel den dat hij st-eeds op tijd zijn verplichtin gen tegenover den hypotheekhouder was nagekomen. Dataris van Bergeüj'k beves tigde dit. Met de gewone vraag „Wie zet het aan bod?,", beigo® de bode, maar geen stern werd vernamen,. Eindelijk klonk van de tafel, waar de notaris en zijii klerk en de bnrgemeied- ter z'aiten, het bod van driehonderd gulden. De hypotheek' bedraagt £380(2, Na de. herhaalde vraag „Wie verbetert dat bod?" klonk ten slotte het „eenmaal) andermaal ,ten derde rnaial" en de veiling was afgelooplen. Een spontaan applaus wem-klonk, -waar na men de taal ordelijk' heeft verlaten. De haute jislagpla aLscu bijl Aif changelsk in brand?. De Noorsche Aitenposten meldt, ,3'at se dert einde Februari in de haufapislag- plaatsem van ArchangDsk' een omtziaiglijke brandt woedt. Biaeds veertien daglen lang strijdt de brandweer «onder eenig succes tege® de einonme vuunziee. De brand is ontstaan in een opsla,gpl'aate va® houit, dat Voor den 'export in de haven gereisd laig. "V an hier sloeg het over op de opslagplaat sen va® da nabijl liggende 'Zlagerijen. Die gevangenen van de Verschillend» straf kolonies in Archangelsk werken dag em naeht om zoo spjo.eidig mogelijk het hout uft andere eveneeing bledreigde opslagplaat sen weg te halen. Groote afdelelinigen mi litaire® -zijn uit Wologda herwaarts ge zonde® iom het vnur te bestrijden, waarin mem echter tot dusverre nog njeit gieslakgd is. De overheid vermoedt dat de brand door een contra-revolutie-lunaire oïgamisa,- tieis aangestoken. BeedS zijb verscheiden personen gearresteerd ie® 30 arbeiders, die er van vei'dacht worden hier de hand in te hebben gehad z'oude® op staamden voet zijn geëxecuteerd. Vrachtauto tegen een bniun gereden. Op den B'ijksweig nabij! Dieipenheim is een vrachtauto mtetl jedige ZuiurSbofDes- schem te'gen een boom .gereden e® gedeel telijk vernield. 'Eon van de paSsiaigiers, da 25-jarige G. van d,en Brink1 te iBihenen1, werd gedood; zijln broer ,de 23-jaa-ige J., kreeg ee® heupontwrichlting pn is naar he,t iziekenhuis te Hengelo (O.) vervoerd'. DiuitSehe luchtballon gedaald. Gistermiddag om'kwart over drie is onder de gemeente Stiphout, even over de grens van Helmond, ejen Diuitsöhe luchtballon gedaald. De ballon was om hail'f-12 te Gelsen- kïrehen voor een wetenschappelijke hoogtef- vaart opgestegen met als passagiers 'de heeren Dlahl uitBairmen, eerste bestuuij der, Popp uit' Fissen, tweede bestuurder, :en dr. Galbas uit'- Essen, meteroloog. Dfe ballon had een hoogte van 8820 M. bereikt. De inzittenden hadden belang rijke metingen kunnen verrichten. D|e koude in de hooge luchtlagen was g,o,ed te doorstaan. De terreur in Spanje. Naar „El Debate" meldt, is in het klooster van de zusters van de H, The- resia te Madrid een bom ontploft. .Uit -een door de politie ingesteld onderzoek blijkt, dat de helsohe machine gedeponeerd moet geweest zijn in .een hoek' van de voordeur. Ben venster .pn de hoofdingang van het klooster werden ernstig beschadigd. De politie bewaakt nioig steeds het ge,houw, dat zich bevindt in een afgelegen stads wijk- Kort 'tevoren was o,p den politiepost van den „Puente de Valledas" 'bericht ont vangen, dat ook in de kerk1 van St> (Ray mond een helsche machine ontdekt was, die echter gelukkig niet tot ontploffing kwam. .Uit Bilbao wordt gemeld, dat ialdasr door onvoorzichtigheid van een 17-jarige, die ecnige piatronen tot ontploffing jjraeht, brand is ontstaan in een' pijnbosch. Elf duizend .pijnboomen en twee en aeventig aeasó.a's brandden ®f. i Naar „El Mati" meldt, 'heeft 4e ge meenteraad van Barcelona met 29 tegen 9 stemmen besloten een miaximum-ibelastin'g van 50 peseta's fe hetfen op het luiden van kerkklOk'kiken. ïcgen de warenhuizen en jendschc zaken. In den loop van den middag werden eergiislter voor de ingangen van verschil lende warenhuizen en winkel® met een heidsprijzen te Berlijn spreekkoren ge vormd, die het publiek maanden alleen in Duitsohe zaken te koolpen en do waren huizen te mijden. Men heeft niet gecon stateerd, dat het kooplustige puibliek 'bin nen de Zaken gehinderd word. •Eergisteren zijn te Barmen een 10-tal lieden in uniform mat een aantal vrien den naar het warenhui® TietZ gemar cheerd. waar z'e .de ingangen bezetten om de zaak te sluiten, Do politie poogde h.et sluiten yan het warenhuis te verhinderen, maar was te genover de menigte machteloos. Daarop stelde een in het warenhuis wea-kzaiam lid van de N.S.D.A.P. 'de districtsleiding van de partij' op de hoogt©, die dadelijk ingreep en de opheffing der sluiting ge- ïoo+r,, "KTq vinrhpTi tijld werd het waren huis heropend. Ook te Maagdenburg zij® wandaden gepleegd tegen joodsche zaken. Eien Chineeseh vrachtschip ver" ongeluk!. Heit Chineesche vrachtschip Hsin Ning Tai is veanngelukh Do passagiers en de uit 100 - koppen bestaande bemanning kwamen in da golven oim evenals de lar ding van 250 varkens. Slechts één per soon wist zich zweimeimnde 'te redden. De oorzaak van da ramp is, dat het schip te zwaar geladen was. De varkens waren op het Datste ooigenblik vóór het vertrek aan boord gebracht, zonder voor kennis der autoriteltien. Het schipi geraakte kort na het vertrek in een storm en maakte 2,00 zware slagzij, dat de. varkens op een hoop werden ge- worjien, waardoor het schip omsloeg en zonk. De eenige overlevende werd daor e«n visschersbootjie gered. De bankierscrisis in de Vier. Staten. Reuter meldde vannacht nog uit Chica go,, dat .do federale reserve bank te Chi cago medegedeeld heeft, uit Washington bericht te hebben ontvangen, dat da ope ning Van de banken' tot Maandag i® uitgesteld. art. 1223 B. W., verkocht, een huis en erf aan de Buys Ballotstraat, gi-oot 2.54 A., aan dhr. Jalcte. AJmtekinders alhier voor f2590. KI.OE,TINGE. Donderdag werd dooT notaris E. C. van Dissel te Goes in café Meulpolder te Kioetinge publiek ven- kocht: A. voor de fam. Boudewijh Nieuwem huyse: 1. Een woonhuis, schuurtje en erf' te Kioetinge aan "den Moalwelg D nummer 5, groot 2 A. 50 c'.A. 2. Een perceel bouwland aldaar aan den Oostweg, grqolt 1 H.A. 41 A. 50 e.A'. B. ten verzoeke van de fam. A. J. HerdinkiStaal 1. 'Een perceel weiland te Kioetinge in den hoek bez'. den "Breeden Weg, gToot 2 H.A. 19 A. '07 C.AV f 2. Een perceel bouwland t'e Kattendïjk'e in Braanjenhoek, groot 95 A. DO pereeelen werden toegeVezten als volgt: wat betre'ft perOeelen sub Al 1 1. aan den heel- Pietev van Waarde te Kioetinge f' 2200. 2. aan den heer Adriaan van Liere Aan. voor f 670 per 39.24 A. of den ho,op f2416; wat betreft sub B genoemde per eeelen 1. aan den heer T. Fabery de Jonge en anderen te Goes voor 'f'610, per als voor of' den hoop f3405.50. j 2. aan als voor f440 per alsvoor pf den hoop f1065.20. HOt botermerk. De iministea- van oeoononiische zaken en arbeid heeft toet ingang ,va®_12 Maart den pr'ijis van het merk voor bolter viajst- gesteld opi f 1 peir Kg. De vervoerv'eijgunning voor bhitenL landsche. boter jif mpt jng,ang, va® demizelf- den datum op £'0,90 pea- Kg.- 1 11 AFLOOP VERK00PINGEN, ENZ, KLOETDSTGE'. Donderdag werd alhier ten overstaan van notaris J. C. Kram' te Kapelle, in. het openbaar, kfcaöhtens Veilingsvereen. Znid*B#veland te Gees. Groentenveiling 10 Maart 1933. Kasspinazie f 2531, iSnïjjsla, f 3440' Witlof f 1112, 2e soort f37, Spruiten f 18;20, 2e soort fi'214, Spruitkiaplpen 'f' 56, Sjalotten f 2.90, Uien 0.501.10 Wijhpeen ï'0.401.10, alles per 100 Kg. Kropsla 2© soort' f 5.70, Prei 0.60 0.90, per 100 stuk's; Prei f47, 2e soort f 23, Eiaaptetelen f 2', Rhahhrber 7—8, Selderij f4.50, Bloemen: Tulpen f 7—15, Narcissen f 11, allés per 100' bos; Narcisf sen f 712 per 100 pot. Laat al uw voorkomand ajour- werk in onze speciale Inrichting ajoureeren. Mej. CAROL, Arm. Schuitvlot Q 261 (o.d. Hoek Seisdam), Middelburg. 2f ons Petit Beurre, 2 ons vanille amandelen, 2 ons Weespermoppen, 2 ons Daisy glacé, 2 ons Dominowafels, 2 ons teste bruidsuikers, IJ ons chon. krakelingen, IJ ons Paaschcroquets, IJ ons boterbiesjes, 2 cakes 35 cent v5"**- -4 geeft s erviesbon^ hij iedere inkoop P. DE WILDE te Goes zal t.o.v. deurw. G. Heijboer, ten verzoeke van dhr. B. PAAUWE, verkoopen des middags om 12 uur, a/d schuur van Mej. Wed. Moblker te Hein- kenszand, en daarna a/d Gemeente-herberg aldaar 7 WEIVAARZEN, Rolsleeper, Moes molen, Ploegen, enz. enz., benevens 100 baggen Beestenpeeën. 31048-24 De Notaris H. JONKERS te Goes zal op n.m. 1 uur, ten verzoeke van den heer A. PROOS te Kioetinge, op diens hoefje 'a/d 's-Gravenpolderschen- straatweg, a contant, publiek verkoopen bestaande uit: als 3 baatgevende Melkkoeien, 4 H/j-jarige Vaarzen, 1 jaarling Vaars, 2 VaarsjeB; 1 Varken. Voortsz.g.a.n. Melkontroomer (Melotte), Karn, Melkzeef, Boter- bascule, Botergelte en Melkbus, Lemoenkar, enz. 31061-25 De Notaris M. OELE Jz. te 's-Gravenpolder, is voornemens in het openbaar te verkoopen des nam. I2V2 uur, ten verzoeke van dhr. JACOB VAN DER MAALE JAC0BS- ZOON op het door hem bewoonde hofsteedje te 's-Heer-Arendskerke bestaande o.m. uit: 3 Werkpaarden, alsbruine bles Merrie, oud 8 jr., at. 38007vos Merrie, oud 10 jr., st. 9677bruine Merrie, oud 4 jr., st. 16823; Mentvagen, Sacksploeg, Balansploeg Eggen in soort, Rolsleeper, Aard appelrooier, Aardappelsorteerder, ijzeren RoJblok, Veldslede, 2 Snij- molens, Ros met stangen (zoo goed als nieuw), Zwengen, Reepen en Pleien, Pongerboomen, Rijven, Vor ken, Griepen, Klaverruiters, partij Hout, Harnassement divers Melkgerei, alsOntroomer (Meys), Tuimelkarn; en hetgeen verder tevoorschijn zal worden ge bracht. Betaling contant. Te bezichtigen in den morgen van den verkoopdag. 31075-36 4 velds f 13, aan goedkoope prijzen. TE KOOP: in de Verlengde Couwervestraat te Goes. Inlichtingen Nieuwstraat 31. Notaris J. C. KRAM te Kapelle is voornemens op voorm. 11 uur, in de herberg van dhr. J. Hoondbut te Heinkenszand, krachtens art. 1223 B.W., publiek te verkoopen: met Schuur, Varkenshok, Erf, Tuin en Bouwland, in het Zuiderland te Heinkenszand, groot 43 A. 53 c A. (1 G. 33 R.) In gebruik bij den eigenaar M. van Oeffelen. Bezichtiging iederen werkdag. Het huis is te aanvaarden uiterlijk 1 Mei 1933. Overigens dadelijk na betaling, uiterlijk 11 April 1933. 31040-25 Nadere inlichtingen bij den Notaris LUNCHKAASJES 28 cl. per Stuk BLIKJES CORNEDBEEF 25 ct. per blikje ZEERFUNELEVERKAAS 20 Ct. per ons bij elke hoeveelheid. bij elke hoeveelheid. merk „De Twee Pijltjes", gemaakt van zuivere grond stoffen, wrijft gemakkelijk uit, zonder vlekken of strepen. Ilf) potjes van 15 cent. Groote potten van 70 cent en f 1,25, In de tinten Rood, Wit Bruin, Donk'eïbruin, Geel en IZwart. DROGISTERIJ SCHULTE THIEME In het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg. Fa DE MUYNCK EEN BETERE BRIL VOOR MINDER GELD L. KERKSTRAAT 9 Geneesmiddelen. Verbandstoffen. U slaagt zeker bij Ass.-Apotheker - GOES. Bandages Toilet-artikelen. Kent U ook de alom geprezen RADIWOLL-DOEK met vakkennis en concurreerende prijzen, gratis oogonderzoek, dan naar Opticiën - Refractionist Modernst comfort op dit gebied. Voor den Zondag 30 cent per kilo. Alleen Korte Kerkstraat Goes De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! Bij óns koopt U een prima NIEUW RIJWIEL voor Ook in betere kwaliteit hebben wij ruime keuze. Nog af te geven eenige 2e hands DAMES- en HEEREN-RIJWIELEN en 2 JONGENS-FIETSEN, allen zoo goed als nieuw. BELEEFD AANBEVELEND, ■am Het allerbeste fabri kaat. - Alles Half [Transport. - Onver- woestbaar. Vraagt onze nieuwe verlaagde fabrieksprijzen. PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ GOES uit eigen Borstelmakerij. EXTRA KWALITEIT: Zeer zware vulling f 0,72 Zware vulling f0,59 Goed gevuld f 0,40 PRIMA KWALITEIT: Een goede en straffe bezem 29 ct. en 39 ct. Een bezem van ons duurt lang en slijt tot het blok. DROGISTERIJ In het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg. is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! Vroeg gerooid maat 30/45 Laat gerooid maat 30/36 Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOSIT-INRICHTING. Houdt gsrsgsld slkso DINSDAG gsdursnds ds marktursn zitting In hst m bavMlt zich belaifd aan voar alia vaarkomanda Bank- an Eff aotauakan CONDITIËN ZEER BILUJK. 18171-M

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3