MERCURIUS HAVERMOUT ZAT ER 0 AG II MAART 1933 - NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT f| UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES CENT PER PONDSPAK KERKELIJK LEVEN GEMENGD NIEUWS ff, van Schaik' (rechtsvorming op: staa.tr kundig gebied), 2. L. baron van .Voorst ■tot .Voorst, 3. J. van IJsselmuiden, 4. G. van Koeverden, 5. mr. CSVt "van Rajsten Baj- tenb'urg, 6. C. A. A. CruSjissen, 7. mr. ff. van Maarseveen. Kieskringen Amsterdam1Den Haag [Botterdammi". C. Geseling (technisch jur. vraagstukken), 2. ir. L. Feb er (kolor niën), 3. \V. Steinmetz, 4. m'ej. Aniniq [Meijer, 5. mr. C. P. M. Romme, (5. |H' ÏE. van den Brule, 7. mej. dr. M. Hi-lfen', mr. G. O. Di- Kroptadn, 9. J. de, Kok. Kieskringen LeidenDordrechtFriesJ "landGroningen: 1. A. ff. Loerakker1 (pcy «sitie arbeiders in land,- en tuinbouwbedrijf) 2. G. Kampschoer, 3. m(r. T. J. Ver[- echuui", 4. M. P. v. d. iWeSjden, 5. IJ. Koetetra, 6. dr. S-. baron van .Wijnbergen. Kieskringen Haarlem-D;en Helder: 1. mr. J. van Hellenberg Hubar (middent tetandsbedrijlf), 2. Ch. v. d. Bilt, 3. J. Groen Azn., 4. Et. J. M. S,tump-el, 5. J. Braakman. Kieskring Utreöht: 1. J. Suring (onj- derwïjls), 2. A. J. de Goey, 3. jhr. mr. da iWyckers'loot de JVeei-desteijh, 4. dr. A. lOomen. Kieskring Limburg: 1. H. Hermans (alg. maatschappelijke positie der arbei ders), 2. ir dr. W<. J. Droesen (leiding On expl. in land- en tuinbouw), 3. jhr. mr. Pb. Buys de Beerenbrouek, 4. ir. M. Bon,- gaerts, 5. mr. P. Truijen, G. Wj. M. Dries- een, 7. P. J. Kessels, 8. G. Corten, 9j jnr. M. Brouwers, 10. J. Obers. Kieskringen ZwolleAssen: 1. mr. P, ff. M. Aalberse (oeeonomische vraagstuk- ■ken), 2. A. H. J. Engels', 3. L, Loohuis, (4. A. Oostmeïjer. Steun aan de s;uikerHe(entceIfc. 'Het dageljjktec'h bestuur der Holland- ^che Maatsthappiijf van Landbouw besprak fin rijfn vergadering van Donderdag 9 def e'er o.m. hetuitblïj|ven van de beken-dmOl" king van de S.uikerbietensteunregeling. in (1933. Naar aanleiding daarvan had de voor- izitter, 'dr. Lovink, een persoonl|ij|k onder,- 'houd met. den minister van oeeiotnomische eaklen en arbeid. Als resultaat van dit onderhoud kan meegedeeld worden, dat iZlijfae Excellentie verklaard heelt, dat binnen enkele dagen de steun regeling'vooi' de Suikerbietenteelt iri 1933 bekend z'al worden gemaakt. De Volkstuinen „Kweeklust." Eergisteravond vereenigden zeer veel leden van de vereeniging tot exploitatie iVan volkstuinen voor huid- en tuinbouw „Kweeklust" te Middelburg zich met hun vrouwen en kinderen in de bovenzaal van de Eendracht voor een aangename vei? gacLering. Die voorzitter, de heer J. Ver meulen wees er in een toespraak' na mededeeling, dat de heer J. Onderdijlk, bericht van verhindering zond, op, dat nu juist in deze moeilijke tijden, het groot nut der volkstuinen blijkt. Zij' geven ook de werkloozen een goede afleiding en voor hen, die wel werk hebben, een bezigheid op den vrijen Zaterdag- j,t -erwijl do opbrengst in de gezdn,- 'nen meer dan ooit welkom' is. pie heer Groenenberg heeft met zlijh lantaarn voor de pauze lichtbeelden ver toond van de volkstuinen te Middelburg en ook in andere plaatsen! als Amsterdam'; Dien Haag enz. en na de pia.uze draaiden enkele films, waaronder leerzam'e, ma,ar ook een komische met Charlie Chaplin mis hoofdpersoon. Verschillende leden gaven voordracli,- ten en dergelijke ten beste en allen kregien van de vereeniging een eomsum'ptie. Het >wa;s in een woord een genoegelijke avond. Viopr ile wcrklaiiziai. Het was -een sympathieke .daad yan het 'Middelburgs Mannenkoor om gisterav-o-nid in het anttlspannd|n|gslokaal voor de in groote getale opgekomen werMioiO-zian e-en uitvoering te geven. Onder leiding vam> den heer Jtoh. H. Car» zong het koor dezelfde liederen, die hst pip; de 48,ste Uitvoering opi 27 ff[a,nuari deed ho-oren. Met g'rioioite aandacht volgden de aan wezigen het gebod ene-, dat ook in deiz'e omgeving t-em voile tot rijn recht kwam. De heef ff, Kouisemaker had ter ntfwis- Bieling -enkele -goed giekoizen stukjes' ge declameerd en daarmede ook' su'ewes -en dank v.an da opigekopienen verworVetn. D© heer Lorier de-eld© aa.n het eloit der samenkomst mee, dat Donderdag 1G Maart mevrouw v. d. Bro-ecke v'ensehillends stuk jes zal komen voordragen en dqt een en ander met minziek zal worden (afgewisseld. Voor 'dezen ontspanning-,s-avomd zullen Maandag te 3 u|ur kaarten verkrijgbaar rij®. Nog kon hij tn-edede-elen, dat, beginnende volgende week des Maandags van half twee tot half' vier gelegenheid i-s te voet ballen en Dinisdagpiiddagsi van ,aif' half twee om athletigk te beoefenen, Jjeidte op het Gemeentelijk Sportterrein. Gemeenteraad. Gistermiddag ver-gaderde de gem'eentei- raad ondea- voorzitterschap' yan den heer Laexnoe®, waarn. burgemeester, die o-.a, mededeeling deed, dat het verlof' aan den burgemeester verlengd is tot 16 Maart, omdat zïjh kind in Mentone ziek 7is( worden. De voorzitter stelde voor de k'wesltïe van verbreedin-g vlan den Boulevard te- laten ru-sten, gezien de Wijl de correspon' 'dentie door het polderbestuur van Wlalf fcberen daartegen ingebrachte bezwaren, na eenige diseusssie verklaarden B. en W-. zich echter bereid alsnog mondeling de Krak met het polderbestuur te bespreken. Een uitgebreide bespreking had plaats lover een voorstel om het aantal -leden van '2e cWminissie voor Arbeidsbemiddeling en iwerkloosheidsverzekering en voojr maat} schappelijk hulpbetoon te vqrhoiogen van 4 werkgevers en ,4 werknemers tot 5 en 5 om' zoodoende te voldoen aan den wensdh van den Neutralen bestuurders- hond om ook' in die o'ominissie ve^tegen(- woo,r-digd te zlijfn. Van soic'. dem. zijlde werd dit voorstel met klem! "bedtreden. Het is 'evenwel aangenomen mfet II tegen 7 st. Met rood stemde zloo-als gewoonlijk ook dhr. Andriessen mee. Geen der overige 21 voorstellen der agenda gaf' aanleiding tot discessie en z'ijln dan ook alle aangenomen. Paau-oinder w-af ren die tot deelname in' het ga-ran'tiefomds voor de luehtl'ijln BotterdamHa.amte)tede Vlisjsingentot rvlijlz'iging van de èlachtf loonen en de rechten voor de k&elinriehi- ting van het Coöperatief1 slachthuis en loot opspuiten van grond -achter den Sin gel in werkverschaffing. Na -afhandeling der agenda kwamen ter tafel een tweetal 'sphiriftelfijke vra gen van den heer va-n Hal (,S-.D!.A.;P.) en wel of de waarnemende bnrgemees|ter be reid wasi mede te deelen welke mioti-e-ven hebben gegolden om het propaganda m'a[- ke'n met de N.V. autoi te weigeren en zoo ja of het juist is, dat- eerst toestemtaiïng, is- verleend en later weer ingetrokken. De waarnemende burgemeester ant woordde hierop dat Wijl dd eerste aanvrage gezegd is, dat men -zich op 15 Febr. aan het politiebureau' kon veovoegen om het ten gehoore te brengen te laten oon- troleeren, maar dat men daarop' de te spreken woorden en te zingen liederen heeft toegezonden en Bit aanleiding wa-s- om liet te -Vlis-singen optreden te verbiel- den. Met het gevoelen dat de politieke propaganda niet- op straat moet -worden gevoerd, isi spr. het' eens' en hïjl wïjjsit op- verschillende uitdrukkingen al's „Broe ders- laat ons de kazerne eloopen"„D'e wreede wapenen neergesmeten" en derge lijke, die z.i. een opruiend karakter dr.a|- ■gen. Toen spr. daarover verder geen dis cussies toeliet, hebben de heeren van Oorschot en van Hal daartegen met klem geprotesteerd. Tentoonstelling. - Naar wiijl vernamen, z'al een Combinatie van 'n twintig fabrikanten van huishoudei- üjlke- en gebruiksartikelen in het ia-atst van Mei alhier een groote tentaous:feil(- iing organiseeren, z'ooals die o-ok in vel schillende plaatsen elders reeds is ge houden. Aan de expositie, wa-ara-an ook "'n ha- perkt getal winkeliers k'an meedoen, zul ten vele attracties verbonden worden. Aanvankelijk; was men van plan geweest de eigen gebouwen mee te nem'en. Thans hee'ft men echter besloten om' de groait|e Zalen van Schuttershof af te huren. Kennisgeving. Gisteravond sohijtat -er in bouwplan I met een lijlst te z'ijn geloiop-en vo-or de Bp'or'tvereieiniigin,g „Boibur". M-cn verzoekt ions van de zijde vlam het bestuur te vermelden ,dat de K.-K. yo-et- balvereeniging „Rpbur" hier nïets mee uit t.e sta.a,n heeft. Dammen. Gisteravond was de hqer B. Springe-r, wereld-kanipioen dammen iate gaat op' be zoek bij' de Goessdhe Damclub, wegens 10-jarig bestaan. De heer B. Springer «peelde een blind-partijl tegen den heer •Ivan Kal-mthouit nthier en daarna een simu-ltaan-iseianoe fe'g-en dertig spelers. De blind-p'artij' werd gewonnen door, den lieer Springer -en van de simultaan seance won hijl 29 partijen en 1 verloor bijl tegen den heer ff. Pasman uit Krui- ningen. Rlijlkspiastspiaarhank. Opgave betreffende het postkantoor te Goes O-ver -da maand Feibruia-ri 1933. Aan bovengenoemd kantoor werd, in den 1-oop der maand op- splaarblankbio-ekjes ingelegd f37.011,35 en werd terjjigbeitaald i' 27.403,64, Derhalve jmaer ingelegd da-n teru|gbaba,ald f 9.607,71. Het aantal ni-euiw uitgegeven spaar bankboekjes bedroeg 23. Door t'u'sschenkbimsfc van dit kantoor werd ter Directie qipt staa-tssicihuldboekj-eis aflge'schreven 6 1.000. Bevolking. Ingekomen Joh. Verliage en ec'htg. zonder beroeji', van Middelburg, Bavelijln 16; B. H. A. van Loo geb. Slelhraver, zonder beroep', van Bruinisse, 's;H.H.k. dijk 56; J. Dlagevos, leerl. verpl'., van Kloetinge, Oostwal 31C. M. Klooster,- man, zonder beroep, van Hengelo, .Walj- h-elminastraat 29; Joh. Ponse Sn gezin, landarbeider, van °s-Heerenhoek, 's-H.H. kind.'dijlk 50; J. van Liere en gezin, zon der beroep-, van Kloetinge, Bulijlterlaan 38A. O. Kloet, dienstbode, van WioJ'f'ertsl- diijlk, Oostsingel 142; K. Geis, bulffett- juf'frouw, van Amsterdam', Groote Markt 4; O. Govers, dienstbode, van Amsterdam', Sichengestxaat 21. -Vertrokken: C. Klaver, geb. Sjchip- per, naar Botterdam', Kreekweg 115A. H. van S'antvoort, "winkeljulffi"., naar Slc'hoonhoven 'T'o-1 5M. Harinck' en ge zin, commies N.S., naar Boxtel, Mci-lioinj- Etraat 21; M. O. Hendriksen, verpleeg ster, naar Vlaardingen, Callenburgstriaji-t 23; A. M. Kidderhof', dienstbode, naar Baarn, Torenlaan 41; J. J. Limenberg 'en gezin, boekh. kadaster, naar Haarlem, Heus;sensstraat 52; P. C. Flip'se, dienstf 'bode, naar W-olp'haartsdlijJk A 211; E. Lelijh-se en gezin, slager, naar' Middelburg, -Wer'fstraa.t 51; J. F. van Diet en gezin, (zonder beroep; naar Helmond, Hinden straat 86; A. Jansen en gezin, werkinan telegr., naar Zierikzee, iD( '573; N. B'. Polderman geb. Vendeville, zonder beroep' naar Kruiningen; A. C. A. v. d. WcEj|de!n,- barbier, naar Eindhoven, Akkerstra.at 41; H. van Barneveld, barbier, naar Veeneb,- 'daal, Molenstraat 46. NEDERLANDSCH FABRIKAAT Centr-ale Verwarming ireedis voor f450, InstallateurJ. M. Poldenman, Goes. Telefoon 129. (Adv.) Wortaartsdijk. Donderdagmiddag ge raakte een «pan paarden met een met aardappelen geladen wagen in de haven. Die paarden en wagen kwamen t^scheh de wal en schipi terecht. Ook de voerman, A. Tavenier, lag in de ha-ven onder eenige zakkien met aardappelen. Met m'arn -,en macht loog men aan het werk om eerqt den voerman uit. Zijln netelige posjtie te bevrijden, hetwelk -spoedig gelukte. Ook de p-aarden w-aren vlug op den w-al. Dit ongeluk is, zeer goed -afgeloopen, da-ar er slechts eenige materieele schade w-a-s. 's Heerenhoek. D; o o d e 1 lij! k ongeluk. Donderdagmiddag kw.art over vijf heeft in ouizo gemeente een dro-evig omgieluk plaat-s gehad. Een negen-jarig zoontje van dhr. B-aas dat- voor de ouderlijke woning aan h-et tollen was, werd plotseling gegrepen door een pa'sseerende luxe-auto, bestuurd door dhr. Jb. K. uit Goes. Het o-ngeluk(- kige -slachtoffer werd z'waar gekwetst opgenomen en na de eerste geneeskundige liulp vervoerd naar St. Joanna te Goes, waar het 's avonds nog ovwleden is. Die auto is in beslag genomen en het parket hedft de zaak in onderzoek. G-ej- bleken is reeds dat met een behrekkleBjlk matige vaart gereden is anla.ar warirsc-hijin- lijk li-ee'ft dhr. K. verzuimd tijdig te remin'en. I Arnwniiideii. Donderdagmiddag wilde -een zekere V., woonachtig te Heink'en-s;- zand, toen hlijf opr een rijwiel reed opi den Ni-euwerkerkschen weg juist op de grens van Arn-emuiden en Nieuw,- en St.-Joosj- land d-en weg overstaken. HEjl bemerkte niet, dat 'n vrachtauto hem; achterop reed, door welke "bijl dan ook gegrepen werd -en over den weg geslingerd werd. D'e heer V. liep een groote gajrende wonde aan het hoofd op. Dje heer Pde Haag, artsj te Arnemuiden, die de eerste hulp verleende, achtte opneming in het ziekenhuis noodzakelijk, waarna hij' is overgebracht naar Goeg. Naar wlij| vernemen treft den autobe stuurder geen schuld. D'e politie, heeft deze zaak in onder- Zoek. Hulst. Dion-derdag heeft een vrouw in een vlaag van krankzinnigheid in de Steen-straat danig huisgehouden. Bijl den burgemeester werden een drie tal ruiten ingesjlagen en blijf den "Deken 'eveneens. Een heer, die haar tot k-a,butje wilde brengen, werd onz'acht behandeld. Die ongelukkige i-s, naar een z'enuwlijj- dersgesticht vervoerd. I-JZcnd'ijtóe. Met i-ngang van 6 Maiairt j.l. is het P.T.T.-kaintoior .alhier opgeheven en vervan-gen door een hulpkantoor dait voor den postdienst ressorteert onder het P.T.T.-kantoor te Rr-eskans en voor den tel-e-graaf- en telefoondienst onder 1st P.T.T.-kantoor te NeulZem. Oostburg. Dlo-or eenige jongelui alhier is liet initiatief genomen tot het- uitj ec'hrijlven van een afstandsinai'sclide be doeling i-s- om op 18 April a.s. te w,an!- delen van Oostburg, H.B.&fterrein naar Dlraaiburg over -Sluis, Retr.anchement, Cad'ziand, Nie.uwvliet, Groede, Bresjkens, Schoondlijke en terug naar1 OosjbuTg, n-fr stand ruim 37 K.M. Vertrek 's m'orgens 8 -uur en terug om' 4 uur. Eerste steenlegging Landhonwhuise houds'chool. Donderdagmiddag om' 2 uur vond pp het Bouwterrein aan het Jannenwekken te Zierikzee de eerste steenlegging plaats van de in aanbouw zlïj'nde Landbouwhuisj houdschool alhier. Ouder de aanwezigen waren de voorzitter en s(ecretai-is van de Z.L.M., voorzitter en secretaris van den kring Schouwen en Dluiveland der Z.L.M., B. en 'W1 van Zierik'zee, de Commissie van toezicht op1 de landbouwhuisjholudP idc'hool op Schouwen en Dluiveland, direc trice en leer ar es, van de school, de oudj- directrice mevr. Wplfaon en vele andere belangstellenden. D'e eerste -spir. was, de heer mr. P. D'ie( leman, voorzitter der Z.L.M., die ook de «steenlegging verricht heeft. Coöp'. Heet wartel-suikerfabriek Zeeland G. A., in liquidatie. Aan de -op' 24 Maairl a.s. te Bergen-op;- Zoom Je liou-den vergadering van leden van bovengenoemde coöperatie in liqui datie zal ter vaststelling worden aangek- boden de liquidatieprek-ening. Uit die reke ning bllijkt, dat e>r uit de bietenr-ekening van 1929 f! 17676,85^ be-schikbaair is, hetgeen nog een nabetaling toelaat van 11 -cent-s per 1100 kg. suiker (overeen)- komende met circa 19 cents per 1000 k.g. bieten) over de in 1929 geleverde bieten. Verder is voor uitkeering op- da aandeelen disponibel f 10058,97, hetgeen een uitkeering mogelijk' maaktvan f 2 per -aandeel. 'Wanneer de vergadering -ac'coord gaat met deze uitkeeringen, stollen de bedra gen -zoo spoedig mogelijk na 24 Maart ia-.s, aan de leden worden toegezonden per -postwissel of per plostgiro-. Er -Zal daarnq nog een ge-ring bedragl oveTbïijlven, waar* uit na te komen klosten vermoedelijk' rill- Jen künnen worden bestreden, terwijl aan een eventueel dan nog resteerend bedrag, te gering echter om aan de leden te wox( den toegezonden, een bestemming door de liquidatiecommissie Zal worden ge geven. De agenda vermeldt verder o.a.. nog de décharge van liquidafenren. De liquidatie-rekening loopende van I April 1930 tot 1 Maart ,1933, hee'ft aan ontvangsten a,an: eerste storting en Hij[- storting op aandeelen f2.047.000; reserve fonds f 53.935.84Vzafrekening bieten 1929 'f' 17676.8,51/2; afrekening suiker- rekeningen en bietenrekeningen van vorige jaren f 12815.79; idem m'elasefrek'eningen vorige jaren f778.87; z'aadrek. f2227:714; verkochte schuimaarde 'f2760.98; pach ten grond f597.99; afrekening ongevallen -en ziektewet f 383.5'4i/2idem adcSjfns- bank op -suiker f285.84; diverse ontvang sten f746.82, totaal f 2.139.210.28. De uitgaven ziijït: verlies op verkoop van fabriek met inventaris en terreinen 'f 1.767.915.02; verlies op liquidatie magac izlijtn f 42.125.9(2; inkoopsom pensiqenen f 77526.01; loonen en -salarissen en pen- isioenen f53886.24; verlies op liquidatie aandeelen in ondernemingen en op rente loos voorschot Tramweg Müj'- Breskens- 'Maldeghem f' 25900.88 intrest 14.000.40; -agio op 5 °/o Hyp. leening 1916 ï'5960; salaris trustee idem f'1490; debiteuren (afgeschreven en dubieus) f 55645.531/2," onderzoek verkoop- en liquidatie een be drag van f 5443.711/2; kassiersorikosten 'f 5092.60; algemeene onk. f i saldo f 277735.821/2 (waarvan voor bieten- leveranciers 1929 f 17676.851/2 en voor -aandeelen f 10058.97) 'totaal oolS^een be drag van 2.139.210.|28. WEEKLIiJ&T van 12—19 Maart. ZOND-AG, Mis van 2e' Zo-ndaig van Qtiadragesima-, 2e' geb., H'. Greglorius, Credo. Praaflatie v. d. Vastentijd. MAANDAG, Mi-s van den dag, 2e geb. A cuncitis, 3 Oïnnipöteais. DINSDAG, als gisteren. WOENSDAG, Mi-s van F,aes;t van Mi rakel van H. Sacrament fe Amsterdam, Gloria, 2e geb. van den dag, Credo-. Pra-eüatie- vjan Kerstmis, la-atlste Elva-ngelie va.n den dqg. D-OND'EjRDAG, -Mis van den dag, 2e geb. A cuuotis, 3 Opmipioten-s. VBIIDAG, H. -Gertrudiis vap. Nijvel, Gloria, 2e geb. H. Patrick, 3e v;an den dag, laatste Ew. van den dag. 'ZATERDAG, H. Cyrillu's van Jierur zalem, Gloria-, 2e- geb. van de-n dag, 3e Pauis, Credo. Laatste Elv. v. d. d-a,g. GOES. Parochi-e II. Maria Ma-gdialenla.) ZONDAG, uitreiking H. Communie om half 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 u|ur. Half acht de Vroeg-' tien uur Hoogmis. 2 pur Catechismus, half a MariarCopgre- gatie, 5 uiur Pa-troniaia.t-, 7 uur Lij'deinlsl- meditatie. MAANDAG,, slechts één H. Mis' om half acht. WOENSD AG, avonds 7 uur Lof met rozenhoedje. DONDERDAG, 's av. half acht Con gregatie der II. Familie. VRIIDAG, 's av. 7 uur Kruisweg. ZATERDAG, vanaf 4 uur bieehthoo- ren, 's av. 7 uur Dol'. Be Missionarissen in China. Alle buitenland'sche Missionarissen zjjn in veiligheid, aldup meldt de Reuter-cor respondent, die met het. Jlatpianscli© lager aan het front van Ling ffioieain optrekt. V o-oi'da-t -de vijandelijkheden geop'end worden, Iieh'bbén Japiaaiisdhe vliegtuigen mcdeideelin-gen 'boven de- stad uitgestnoo-id, waarin alle buiteinl-andens werden, -ge- waiaTsehuwd naar veiliger plaatsen te ver trekken en de sfca,d te verlaten. Verziet tegen de politie te WGravénhagie. 'Eergiistermiddag is het op den Gedernp- ten BurgwaJ bijl de- Raviljoenisgracht te 's-Gravenhage tot een botsing gekomen tufsschen t-w.ee agenten en het publiek. "Ei/ heit overbrengen van een drabkiem man na-ar het piolitielbur-eiara aan de Prin- eestraat zijn da agenten lastig gevallen door de vrouw van dan .arr-etetanh O-ok het publiek verzette zich. De agenten trokken toen de sabel-s en voerden e-en charge uit, waarbij' twee personen wter- den gewond. De Geneeskundige Dienst vervoerde de ze twee gewonden naar helt ziekenhuis aan den Zuidw-a-1. Een der gewonden kon na verbonden te zijn huiswaarts keeren, doch de andere, (lie e-en sabelhouw in het gelaat had opge- lo-open, moest worden opgenomen. Be brandstichting in het Duit" I sche R'ijlssdaggeb.tuw. Te Leiden is aangekomen een commis saris van de D-euits'eh-e Kriminalpolizei t-en einde gegevens te verzamelen en het Ver leden na te gaan v-an den brandstichter van den Duitlsch-en Bijlk'sdag, ,M, va-n der i.u-bbe. De moord te Maastrifcht. Donderdagavond li-eelt de Maastricht- echa politie -een belangrijke arresbaitae verricht. D-e wijze, waa-rolp d,eze aixetetatie geischi-edd-e, deed vermoeden, dat dezle in verhand stond m-elt den moord op' den heer M-eloitte op Carn-evalsaviond te Maastricht, 'Eie.n drie-tal r-eeliereheuiis van politie brach ten -e-en Zwaargehoeiden jiontgamain van vrij tengere gestalte over na,ar helt bureaiu Van plolitie, Hleit bleek de Duitseher H. v. d. S, uit Limm-elt. D-e aangelhioudene is even twintig jaar en was sedert- konten tajd op bez'oek bijl den Pool Kry-sjjol-Sk'i. S. staat in fa miliebetrekking met de diciniStiboid-a ten huize van den vermloorde, In liet resultaat der huiszoeking, he- n-evama uit enkele inlichtingen, w-elke aain de Justitie werden verstrekt doior oogg-e- tuigen heelt de recherche Voldoen-den grond gevonden om S.. aan te- ho-udem -en onder zware verdenking te stellen ter beschikking van den rechter van Ins-tru-c- tig. Smokkelaar doodgeschoten, Ewgistermorgein te 7 uur is nabij het Ho-vghuis tuiss'chein Baarle-Nassau ea Ghaam «en smokkelaar doodgeschoten. Op den weg stonden naar het „Dbl. van N. Brabant" meldt twee -poisten dei' koimmiez'en -opgesteld op eenigen afstand van «lkasij, bestaande uit vier kommieZen, vanuit de richting van de grens kw-aon de vrachtvaarder L. K. uit Chaam aian- gere-den met een vraehtauito, beladen met 200O Kg'- poedersuiker. lie kemmiezen siommeerden den bestuur der te stoppen, ,doeh deze reed snel door. Na herhaalde aoonlmiatieis werden scholten gelost, vermoedelijk vier in het geheel. Een "dezer schoten t-nol' d-en besfunir-dei in de hartstreek. De man sprong nog git da auto doch Zakte langt den weg ineen. Hi,1 werd door den rector v.an de D.uitsdhe broeders van het Ho-oghuis van de laatste H.H. Sacramenten voorzien'en i-s kort daarop overleden. De benzinetank van de a.u-to w-as door ecu kogel getrolfon, .tengevolge waarvan- de auto totaal uitgebrand is. Nader vernam het 'blad dat één kogel den wa-gein van voren i-s tónnejngedrongen, clwans door de benzinetank is gegaiart ea» daarna den bestuurder- K. in de hartstreek heelt getrofïenf. Dn wagen vlo-p-g in Brand en de na-genoeg stervende- maa sprong u-it dien vo,grtsno;rrendein wagen. Hij temaktse neer vlak voor den ingiantg van het Hooghuiis, het klooster der Duits- seüiR 'broeders. De wagen reed nóg even door <an reed brandend met een boog vam djen weg. He commiezen wisten den wagen te ont laden en 2000 Kg. voor het vvi|Uir te vrij" waren. Toen het doodelij'k -schot viel, stonden de commiezen voor -en achter het Hocglruis, Pi-et telachtoiïfer is uit Oha,aim laikom- stig; was gehuwd en vader van zevien kindcr-en. Hij was een hekend smokkelaar enreeda eenige jaren o-eilende hijl dit gevaarlijke b.roep uit. Als smlokke-laar va-n gedistil leerd is hij' menigmaal beschoten, pnnar het 'gelukte K. steeds om den kogel te ontga,an. In België kende men h'em niet minder dan aan onze grelnis. Hij' stomdl in België op' de ziwarte lijlst en hij- mocht er niet komen. Van -al die waarschuwin gen trok hij; zich niets aan. Hij- vertrouw de opi zij'11 gelukkig gesternte totdat eer gisteren hem de doiod'ende kogel tr-of', dia. een einde maakte aa-n hat bestaan van een. avontuurlijk leven. Ongelukken. Het 4-jarig dochtertje van den land bouwer v. G. tei Hoogtoa.de (gemeente .Woubrugge) dis nabij' de ouderlijke woning in de noes geraakt en verdronken. Te VrijlhoeffCa.pelle rs het 6-jarige dochtertje van de wed. St.am onder een zware- met steen-en geladen kar geraakt- Het hind was o-nmi-ddellijk dood. De 71-jarige landbouwer G. de G. uit Haarlem, die .Zooiate gemeld, "Vyo-ems- dagmiddag bij- het verrichte®, vain land- bouwwerk va,n izijln wagen is gevallen, waaa-bij 'hiji zijin wervelkbliom heeft g-eb'le& seêrd, is Doinderdagmiddaig in het St. JamSziekeinhuis te Laren overleden. Te; Heer Hugowaaa'd isk het 2-j-arig zlo-uintj-e van den spoorwegarbeider S. te water geraiakt en verduoinken. Blcllëtjes b'ij wlerkversehafijugj Bij de, werkverschaffing aan het Twen- tei-Bij'nka-naial, te Wiene, gemeente Ambt De-lden, hebben ongeregeldheid-en plaats ge had, waarbij' twee ploegen uit de gemfeemte Lonmeker rijn betrokken. D-eze tewerlk'ge- stelden et-uittem bijl .hun arbeid opi moei lijkheden bij' liet bewerk-ein van den' grond', waarover izij e-em klacht indienden. De liooi'dbaa-s w-as echter van meening, da.t, da betrokkenen daardoor nie.t benadeeld wer den... hetgeen tot gevolg had, dat d-e fe- werkgestelden, 15 pierson-en, ©en dreigandS! houding aannamen. ,Me® werd ten-sl-d-tta iiandgemeen. Een der -arbeiders greep den ho-oildbaas bij' de keel, terwijl -eein amder hem met een stok -eon dusdanige hoofd wond© to-cbraeht, dat hijl zich -onder ge neeskundige behandelin-g moeist Bibellein. Ook ©em onder'baas werd gemioleBite-erd. De marechaussee uit Hengelo h-eieft tegen de betrokkenen proces-verbaal -op-gemia-akt. Dia 15 tewerkges'telden uit Lonnekier rijn- ge sehorst. Militair vliegtuig iiöcrge.sturl. Etergist-ermiddag is te Yönlo het mili taire lesvli-eglt.u-ig no. 119 uit So-esterbeirg, bemand met d-em leerling-vlieger koirporaal' A. Mouthaan -en den werkt,udgkunidige H. B-leukenis, van ruim 20 meter hoogte, door totdupver oniopgehelderd'e oorzaak, omlaag gestort. Na met een vl'euglel den grond te hebben geraakt, i-s h'et vliegtuig me-t de -schroef in den grond gedrongietn. Het vliegtuig w-erd gehoel vernield. B-eide inzittenden werden uit hun Be;- narde positie bevrij'd en naar het r.-k'.- ziekenhuis gebracht. Tijd-ens den val v.an he-t v'liegt,uig Werd een toesch-o-uwer, d'e 20-jari'ge krantenbe zorger P. Keltqlinigs, uit Venloi, door een utiuk van den vleugel Van he-t vliegtuig gewond. Ook liij' -js naar liet ziekenhuis gebracht. Omtrent de oorzaak va-n hef ongeluk verneemt men no-g het volgende: Opi de Groote heide verto'efden negen lesvlieg- tuigen uit So-esterberg, die vo-o-r een oefen- vlucht opi het militaire landingsterrein waren gedaald. Escadrille-commandant, was tweede-luitenant-vli-eger N. W. Sluyter. De-ze was met zijn vliegtuig opgestegen om de terugreis te aanvaarden. Het laat ste vliegtuig van het escadrille steeg op na een vlotte start. Opi ruim 20 toeter hoogte nam de piloioit een bocht, waaruit kat vliegtuig, vermoedelijk door te ger ringe snelheid, is afgegleden en tegen den grond is ge-smakt. De verwondingen van de inzittendeJi ©Ut ook vaii dan toeschouwer K. zijn niet van ernstigen aard. Beide militairen heb ben hoofdzakelijk hoofdwonden. K. heeft een wond aan het been. Hun toiastani was gisteravond bevredigend. M. is afkomstig uit Utrecht en B., dia

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2