rd-Hollandsch Dagblad NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND mmi ^«Abdijsiroop AUH ord-Holland DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste 1 COURANT CHEPJE vanaf 62'U ct. worden gesneden IDKOOPER! J tan afdoende en succesvolle In Noord-Holland bom 't Y? eve aanbiedingen, aanvragen, i aklngen, enz. In bet - «est gelezen dagblad In Noord- I boven bot Y, mot odltle's Alkmaar, Helder, Hoorn, Per- 1 en provincie - - - en voor advertentietarieven men ain de Administratie Telefoon 433 en 633 - Na de proefstemming. BUITENLAND CHINA Bestrijdt toch die Bronchitis! BINNENLAND >daa,ld. Die leerlooie" oen groote opleving gr'ijk'e orders wordea. erk en paardentuig, toren van Babcl...., happeïijk statisticus at er op aaide niet (•schillende talen ge" arvaji komen er op 48, vaut 'Afrika 118, 117 en van Amerika, een gelooft, dat daar anscli en PortugeesöK 2 talen. Rekent men Killende idiomen ('niet 'omt ni'en tot een to« Killende talen, die op rden. dat dit een beetje genlijlfc een wonder is, ng voordat pastoor een halve eeuw ge" apiik een wereldtaal olijke pogingen onder* Volapük1 kon men als rer in Kat „uitvinden" öonistateeii enEspe- kzidental, en nu heeft dr. Jespersen met een iet „Noviail", gelukkig ons; voorkom'e®, dat scKoone naam voor .poeder is). Een taai nto" te hebben; vooral lae wereldtaal gteeds ffhe spoorwegen geven sn in Esperanto uit. sant te weten, dat 50* stations tegenwoordig} anto geven. met het Suiker- srwachte groote meenen, onze te doen, thans bij geheel bijpassend ichepje te geven. THEE vanaf 62'/2 ooie Theeschepje ian 18 Maart a.s. per 2 pondspot 45 ct. lagel per pond 29 ct. per groot blik 25 ct. ilm groot blik 57 ct. ng p. pot 4 stuks 16 ct. re Reuzen Ontbijtkoek pond per stuk 25 ct. fELEFOON 340 AKT RECLAME! verteeren wekt nieuws- van nieuwsgierigen kijkers en van kijkers si! Maakt reclame!! Ons de „NIEUWE ZEEUWSCHE IT", hoofdkantoor te 60ES, in alle kringen over Zeeland gelezen en is or het aangewezen Blad HEBT SUCCES 'LEIN e - ALKMAAR NUMMER 30 ZATERDAG 11 MAART 1933 29?™ JAAR6ANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 pér drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen Katholieke Zeeuwen iWafc verwacht werd, is geschied. Dje kieskring D.en. Bosch heeft den Zeeuw schen zetel in bezit genomen. Het vrij,- wel eensgezind optreden dér Zeeuwen tot .behoud van den Zeeuwschen zetel heeft niet tot het beoogde doel geleid, al zijn de bereikte resultaten niet te onder- ■jeohatten. Op 5 Maart is gebleken, dat de Zeeu wen algemeen prijs stellen op Tiet be houd van een Zeeuw, op* een Zeeuwschen z'etel in de Tweede Kamer, en er is 'bereikt, dat we toch de zevende plaaihs op de lijkt den BoschZeeland hebben behouden. Wie weethoe spoedig reeds de vruchten van den Zeeuwschen weer stand zullen geplukt worden. Intusschen zal de Kath. Zeeuwsche partijleiding leering uit het voorgevallene dienen te trekken. Zonder de noodige Schriftelijke garanties, waarbij .de Zeeuw- rtehe zetel op. een verkiesbare plaats veie lig wordt gesteld, zal een verdere samen werking met den Bosch, wel niet meer mogelijk zijn. Ons 'Zeeuwsch Kath. kiezerscorps zou zich daartegen Verzetlen. De autonomie of zelfstandigheid' van iederen kieskring in onze Staatspartij geeft ons het volle recht, de samenwerking met,een anderen kies kring al dan niet te aanvaarden. AVensicht men ons; de vereisehte garanties in den vervolge niet te geven, dan zijn we vei} plicht qamenwerking te zoeken met een anderen kieskring, die onzen Zeeuwschen 'zetel wel veilig stelt, of indien Zulks niet gelukken zou, 3an rest ons niets anders dan zelfstandig ons geluk' te beproeven. In dit laatsje geyal hebben we de kans; met onze twintig duizend stemmen een overs;chot-zetel toegewezen te krijgen, ter wijl -we thans; de Zekerheid hebben den Zeeuwschen zetel te verbiezen. Indien we den nu gevolgde® wég neg "eensj SingOn bewandelen, zouden we ons, kiezerOarps demoraliseeren. Het heeft weinig nut meer de directe schuldkwestie van het gebeurde nog te onderzoeken. W.e weten, dat de meerder heid der Bossche afgevaardigden geen open oog had voor de Zeeuwsphe belanr gen en wij durven niet' veronderstellen, 't is bïjna ondenkbaar, dat er onder onze Zeeuws;che afgevaardigden waren, die de eigen Zeeuwsche zaak 'verraden zonden hebben. Want liet ging in den Bosch niet meer om den perspon, maar om' den Zeeuws,chen zetel. Voor het behoud daaTp van werden ze afgevaardigd, daaraan kan niemand twijfelen. De pers,oons-keuze was uitgevochten op de kringvergadering! te Terneuzen. Eigenlijk was op de Bosr eche vergadering een stemming over den "Zeeuwsphen candida-a.t uit den bèoz'e, al leen diens plaats in de rangorde diende aan de orde gesjteld te worden. Zoo. is het -ook geschied in de andere gecombineerde kieskringen onzer Staatspartij. Wat ook gebeurd moge zijn in den Bosch, voor ons is de z'aak. uit en de over- groote meerderheid der Zeeuwen heeft •zijn afkeuring te kennen gegeven. Geen tweeden keer zal men zich dit laten welgevallen. Wij 'kunnen hieraan toevoe gen, dat ook de leiders 'der Kath. Stents)- partij den loop dei* zaken hebben be treurd en afgekeurd en op het standpunt staan, dat aan Zeeland een zetel toekomt. Inmiddels hebben we de 'feiten als vol dongen te aanvaarden en ook den plicht ons aan te passen aan' den geschapen toe stand. Het groote Kath. Staatsbelang gaat ver uit boven ieder persoonlijk 'belang daarom hebben we nn alleen het oog te richten op den komenden stembusstrijd, liet gaat om de doorvoering onzer Kath. fdaatkündige beginselen 'in onze Maat schappij en daarvoor hebben we noodig een zoo sterk' mogelijke Kath. KamfeiL tfrae-tie. Geen enkele Kath. stem miar» voor onze Staatspartij verloren gaan", want de hoogste zedelijke goederen voor ons volk staan op. het peil. r De menseh heeft gewikt, God heeft beschikt. Thans gaan we allen schouder aan schouder, vol discipline in het vuur. Saiien met alle Kath. Ned. kiezers gaan we op naar den stembusstrijd met het parool op de lippen: Wij stemmen rechts en No. 1 van de Katholieke lijst. Hulst, Maart 1933. E. Th. LofkWéer, Lid der Tweede Kamer der St. G. VAN OVER DE GRENZEN ,W,e ekfevue. Na me veibluilende zegepraal, dia het 'Nationaial-eoclalisinie Verleden Zondag te genover alle politieke partijen in Duitseh land behaald heeft, heeft de Rijksregee- ring aan haar volgelingen het kinderlijk genoegen, niet willen onthouden van op. alle mogelijke gebouwen vüagjgen te hij- schen. Bij een partjj, die nog geen pro gram heeft, moeten de Jedpn Zooveel mo gelijk hun hart kunnen ophalen aan uiter lijk vertoon. Heel' wat. deftige autoriteiten Hebben deize week moeten ervaren, dait een respectloos troepje S.A. hun geZag ge- woicnw.e.ig op zij zette en ondanks de sterk ste protesten de hakenkruis-vlag of de 0wartl-wit-rood>0 heesch boven hum ver ontwaardigde hoofden. Zij! i'jjn nu eenmaal de 0verwin.n1a.ars, die nazi's! Geen enkele partij!.buiten hein Heelt zijn percentage in den Rijksdag sinds November gehandhaafd. Zij. hebben dus allemad^ a,an macht uitgeboet. En die Verloren macht is Hitler ten deel ge vallen. De beschuldiging dat er bijl de stembus stevig geknoeid is, zullen de nazi's wel naast zich neerleggen. "Voor 't Centrum lijken ons de bordjes a,l heel erg .verhangen. De kans' dat da nari's thans nog om een 'boudgenolott-' schap met de Katholieken Zullen komen bedelen is miniem. Brüning zinspeelt noig op de grondwetsherziening daarvoor is een twee-derden meerderheid in den Rijks dag .noodig, maar als de nazi's die herzie" ning niet meer wenschen waartoe be hoeven ze haar ma 5 M333'! n'0l<? t^3' aan Dan kan 't Centrum zich pradtisöb als uitgeschakeld bestehoiuwen. De uitslag der stemming heeft meit be trekking voer Zuid-Duitschland voor Brüning bovendien de ontgoocheling! ge bracht, dat juist daar de Bïbleriamen 't meest in aantal z'ijin vooruitgegaan. Hielt dreigement, dat Z uid-D.uitsohland zich van 't Noorden zkm kunnen afscheiden., heeft voor de rijksregelerin.g y eimig kracht meer. in een antwoord aan de Geintrinmsi-afiger vaardigde Jioois uit Keijilen 'heeiilb Rijks minister Göring. geizeigld„Hiet overwegend deel der Duitsehe bevolking heelt zich den vijfden Maart j.l. "onder de haldenkruds- vlag geschaard. Een nietig klein deel stemde, voor 't Centrum. Ik ben er voor aansprakelijk, .dat met den wil van de meerderheid der Duitsehe natie wordt re kening gehouden en niet met de wenschen. van een groep1, die blijkbaar de teekenen aee tijds nog niet begrepen heleft." Het is nu aan 't Centrum om zijn gevolgtrek kingen te maken. In Spanje zijn de plannen tot vormen van een Katholieke federatie ten uitvoer gelegd. De verschillende bladen hebben baar program aan 't Spaansobe volle be kend gemaakt. Een heel gewoon program. Maar een da,t oms 'Nederlanders wel een beetje oiuderwetsoh viooirkjoSmt, De verwer ping va.n 't Marxistisch^ beginsel van den klassenstrijd b.v. is ten onzent alles behalve va,n gister^ Het geheele program wekt de.n indruk, Jat de klacht „Spanjie's Katholieke werkgevers e.n werknemers1 le' ven veelal nog in een tijd, waarin, natn „Rerum Novarata" nog niet gedacht werd," maar al te. waar is geweest. Bijna heeft Engeland den uitvoer v.ain wapenen naar China en Japan verbaden. Het had zelfs besloten, flit te doen en het besluit was meegedeeld in 't Lager finis. Maar en dit zeiden de buitenlandsehe dagbladen er bij1 dan moeten de ande ren ook meedoen. Dat als Voorwaarde, want zonder deze had Emgelands verbod g'ee.n nut Jammer genoeg wilde niemand meedoen, de nalve wereld levert wapenen aan Chi na en Japan, en z'oor hoefde Eip.igela.nd zijn edelmoedig besluit niet uit te Voeren, fiet is daar natuurlijk' zeer rouwig om. Als Engeland ook eens stappen wil doen, die den vrede bevorderen kunnen, zijta er altijd spelbrekers. Frankrijk, in 't onder havige geval ziet 2ich al vim alle zijden aangevallen, kan van geein enkele zijde wapens tbeg.evogrd krijgen en moet dus voor een dergelijk verbod possen. Ameri ka, vol sympathieën v;oor China, .meent dat het dit, land in de gelegenheid moet stellem zich zelf te verdedigen. Zelfs België met een zinspeling op mogelijk binnenrukkende Duitsehe legetrs schudt heftig van niet meedoen „Ziezoo, nu heeft Engeland zijn doel bereikt. En de wapenuitvoer kan onge hinderd voortgaan. He Ontwapaningls-confereinitie staat op 't •punt. een mislukking te worden. Eir zijn zooveel plannen overwogen, z!oo.ve.el voor stellen „bestemd", en Zooveel onderwer pen behandeld, zbnder eenig resultaat, dat Mae Donald 't. noodig geoordeeld heeft maar weer zelf eens naar Genève te gaan. Diep' overtuigd dat de leiders der verschil lende mogendheden .zelf1 't geval in eein handomdraai vopr elkaar zullen hebben, heeft hij Mussolini bijna .gesmeekt zijn starre houding prijs te geven en ook' naar Genève te kojnen. Ondanks de pijnlijke jeugdherinneringen aan dat 'Zwitsersehe plaatsje, schijnt Mussolini van plan te z?]n zi,n zetel in .Jlome een oogenblik te gaan verlaten. Hitler is ook' uitgenoo- üigd. Hitler doet graag Mussolini na, ontvangt trouwens de geluk'wenschan van Alussoüni, als hij: successen behaalt. Maar wat hiji nu doen izal is nog niet Eeker. Hij kan natuurlijk ziju partij' niet meenemen naar penève en ften daverende redevoering zal op John Simon en MacDonald die nn de hoogste klagse ritten Weinig jn- druk maken. De eer blijft voorloop'ig pia,n von Papen en von Neurafh. De (Volkenbond had bijna succes in 1 eru en Columbia, 't Stadje Leticia Zeu neutraal gebied worden en Ooluimlbaanl sche troepen onder toezicht van een V.ol- kenbondscommissie (zouden er. goed oppas sen tot alle geschillen vredelievend waren opgelost. Columbia had al accoiord gegeven en Peru was er over aan 't denken. Nu plotseling izegit Peru: „Neen! 't Moeten geen Columbaansche, maar vreemde troe pen rijn in Leticia!" 1 1 Een andere vervlogen illusie vloer den Volkenbond is de vrede tusschen Para guay en Bolivia. De oorlogsverklaring ligt klaar, Noig een enveloppe en Ze kan verzenden worden, 't Resultaat van de Velkenbondslbemoeiïngen staat zeer oinder invloed van hetgeen er in 't Verre Oosten gebeurt. Ondanks 't vonnis van dein Vol kenbond gaat de. oflficieuse oorlog onge hinderd voort. Wat- zouden de twee Zuid- Amerikaansche Staten zich a,an den Vol kenbond eigenlijk laten gelegein liggen. Matsoi0oka0:Japan's delegatie-leider te Genève is vandaar vertrokken op .rijn reis naar huis beeft hij. en papsant even den Haag aangedaan. Even en pias sant heeft men hem over verschillende zaken in 't Oosten geïnterviewd, 't Ge val wil, dat ons kleine land ginds dicht bf. 't overbevolkte Japan, een paar kolo- nieen heeft liggen. En Japon doet zloo raar! Matsoeioka. heeft echter de meest geruststellende verklaringen gegeven: Hij was eigenlijk' naiar Nederland gekomen om 'aan dat land de meest stellige verzekering te geven van de diepe gevjoelens van vriendschap die Japan voor Nederland koesiert. Hi; had eigenlijk niet de opdracht om met Nederland een non-agreis&iever.<teag te sluiten, feitelijk had men iu Japian' nooit ernstig aan Nederland gedacht. Al leen was 'zoo. terloops dat Nieuw-Guinea' van ons wel eens ter sprake gekoMe®, maar 'zonder de minste bijbedoeling. Desgevraagd verklaarde hij1 ook dat Ja pan eigenlijk in dei petroleujn-hr.on'nera op Borneo nog nooit .erg heeft gehad. Ruzie daar/ ver iT;a ials er nog ooit eens .een con flict tusschen Amerika em Japan mooht ontstaan, dan misschien. Maar die ver onderstelling is toch al te dwaas. Wat- xws Ned.-O.-Indië betreft ,dus geen vuiltje aan de l'ucht. DUITSCHLAND Beieren onder de kinnet. De chef' van den nati-soe. staf, R.öhm, en de Beiersche landdag-afgevaardigde en gouwleider' Wiagner zfijin Donderdag be geleid door talrijke leiders-leden van de A. en S.S. even voor één üur naar het Beieirsehe ministerie gereden, waar z|ij( een kort onderhoud met den Beier;- echen premier, Held, hadden. Om' kwart over één was het onderhoud afgelobpen. Onmiddellijk daarop)' kwam1 'de Beiersche ministerraad bijeen. TSjÜens het onderhoud der - nat.-social. leiders met de regeering werden op de Karlspoort en het Mariaplein te Müuchen de natiouaal-soeialistisehe vlag geheschen en later op den middag verzamelden zich talrijke mensehen voor het stadhuis hmi «r getuige van te ztjln, dat ook op dat gebouw de nati-soe. vlag werd geheschen, Tegen den avond werd bekendgemaakt dat Frick, de rijksminister van binnein- landsche zaken, generaal Von Epp, tot rijkscommissaris voor Beieren heeft be noemd. Hierdoor kiemt dus de piolitie van geheel Diuitschland onder leiding dei' nationaal-soeialisten. Minister-president Held heoff terstond na het bekend warden van deze benoe ming een telegram1 tot Hjtlei" gericht, waarin hïj! constateert, dat volgens tot nu toe niet tegeugesproken berichten de rijksminister van binnenlandsehe zaken, op grond van artikel 4twee der verarde!- ning tot bescherming van volk en staat, de politioneele bevoegdheden van de hoog ste autoriteiten des lands aan generaal .Von Epp. heeft overgedragen. Hij wijfet erop, dat in Beieren de voor waarden voor de toepassing van deze verordening ten eenenmale ontbroken, om[- dat de handhaving van orde en rust en de bestrijiding van communistische exces sen door de gezagsmiddelen van den staat volkomen verzekerd rijk. f. I Uit naam v.an het geheele Beiersche staatsrainisterie protesteert hlijf daarom ten scherpste tegen J'eze opdracht' van den rijksminister van binnenl. zaken. Chinces'che tegen-campague. Gemeld wordt, dat Donderdag te Peking de .aangekondigde blijleenkomst heeft plaats gehad tusschen de inaarschalken Tsjang Kai Tsjek eh Tsjang Hsoe Liang, in aan wezigheid van premier Soeng. Op de conferentie is. besloten, 'n gr.oote tegencampagne te beginnen tot herove ring der provincie Jehol en, zpo moge lijk, van geheel Mandsjoerije. AMERIKA Maatregelen van president Reoseve'.t Na breede beraadslaging met "de leiders van het Congres heeft president R'oosej- velt besloten tot het nemen van de Voe gende maatregelen: 1heropening dei' gezonde banken '2, verhooging van de hankbiljettei^- circulatie 3, ingrijpende beziuiniging.-maatrejglelen 4, uitgebreid hulpverleening aan de werkloozen. Verwacht Wordt, dat het Congres aan Roosevelt 'Manco volmacht zial geven. De verhooging van de bank'biljettenj- .circulatie heeft ten doel, te voorkomen dat nog meer baar geld aan de norm'ale geldcirculatie wordt onttrokken en de waarde van den dollar Zooveel' mogelijk aan te passen aan de verwachte prijÖ- stüj'ging Roosevelt verklaarde, dat z'ijfn program de volgende drie punten bevat 1, verhooging van de bankbiljettenj- eirculatie 2, blanco volmacht voor 'den president; 3, een crediet van 500 millioen dollar voor de uitvoering van openbare werkon. Als elk jaar opnieuw een bronchitis U komt waarschuwen dat het koude jaar getij is ingetreden, waarom dan geen Abdijsiroop genomen? Menschen met sedert jaren telkens terugkeerende bronchitis vonden daarbij baat. Abdijsiroop is weten schappelijk samengesteld, verwijdert de taaie met ziektekiemen bezoedelde slijm en helpt Uw ademhalingsorganen. Sedert menschen-heugenis geprezen bij pijnlijk en- veelvuldig hoesten, Bronchitis, vastzitten de kou, Kinkhoest, Influenza, Asthma* Voor de Borst" Alom verkrijgbaar. Thans Fl. 1.-. Fl. 1.50, Fl.275 i Gebruik buitenshuis Abdijsiroop-Bonbons per doos 35 ct., per dubbele doos 60 ct ABDIJSIROOP-BONBONS (Gestolde Abdijsiroop) •MMMWWWMWWWWMF Tweede Kamer. O v er zfieht. Na afdoening van eenige kleine wets ontwerpen is de Tweede Kamer Donder dag begonnen giet den steunmaatregel aan de binnenscheepvaart, welke neerkomt op bevordering van zooveel mogelijke even redige vracht verdeeling, welke zal geschie den door BevraehtingscommisBies, werken de onder de verschillende Kamers 'van Koophandel. Deze overheidshulp is niet afdoende, maar wordt in sohipjperskringen altnans beschouwd als eenige hulp. De Regeering zk>u voor 1 Januari 1923 do wet intrekken, waarvan de ihwerkimg stel ling geraamd wordt op een bedrag va® i'100.000. D-eizle ton zaj. dan een 'rijkskas- voorschot zijn, want. overigens zullen do schippers zelf de kosten der regeling moeten betalen. Een redelijik ontwerp djjs, waartegen op verschillende gronden niettemin eenig ver zet rees. Van liberale zijde, omdat de vrije concurrentie er door in het gedrang heet te komen, terwijl' mr. Goeeling meer ju ridische bezwaren had. De verdedigers kwamen in grooter getal apdagen, o.<a., dhr. Ch. v. d. Bilt. heit is oiok da.t de schipipersorganisaiies het ontwerp bageeren. Na 'n verdediging door minister Ver schuur is de Schipperswet aangenoigen met 61 tegen 7 stemmen. Ook de herzie ning der drankwet en de pteum aan de bollenstreken werden goedgekeurd. Steun a ar da, pip el te e 11. Minister Verschuur heeft gist-er aan gekondigd, da,t .alle aardappelen, die nog vand en oogst 1932 over rijn, een steun van 25 cent per'hectoliter zullen ontvan gen. De nadere uitwerking amoefc onis nog bereiken. Maar men ka® wel nagaan, wat dit ongeveer moet kosten en hoe het moet worden geregeld. Op een bepaald tijdstip1 zal de oude' voorraad geregistreerd worden. Dez'e Voorraad is te schatten op .700 a 800 piillioen kilo, die nu in wer kelijkheid ongeveer 40 et. 4e hectoliter doen als veevoeder. De kwartjessiteun zal aan de schatkist "dus: ongeveer U/è mil lioen gulden kosten. Hoe dc Duitsehe Katholieken in Holland hnn plicht deden. De „Kath Wereldpost" schrijft ons: „De walmende kruitdamp, der verkie zingen in Duitschlajid is voor een oiogen- blik opige.trokikkèn en thans k'nnnen wij net slagveld ©enigszins overzien. En als een .der voiornaaimste resultaten van dezlen strijd mogen we gerust noemein, det het- Duitsehe centrum zioh heeit wetjen te handhaven, ondanks teigeiuwerking en verdrukking. Weliswaar—lieeft het Natio naal Socialisme e.en groote ^verwinning weiten t,e 'behalen met moet echter niet vragen met welke middelen maar Hitier en zijn aanhang zullen toch steeds rekening moeten houden bij: al hun ver krachting van wetten en rechten, dat er in Duitsehland nog eien stérke partij staat, als een rots, onwankelbaar in de branding dier 'tijden. Het. is een onloochenbaar feit, dat 'de Duitsehe Katholieken in Holland, die zich de moeite en opoffering hebben gegeven -om hun stem te gaan uitbrengen in 'hun leigen land, eein belangrijk aflindeel hebben gehad in het vestigen van de vrij wel ongeschokte positie van het Centrum in Duitsehland. Uit die statistieke® die ter onzer beschikking werden gesteld is geble ken dat 25.000. katholieke Duitechers ;uit Holland 'hun stemplicht gingen vervullen in 'hun vaderland. Wij! hebben verbaasd gestaan over de ergerlijke wijiae waarop deze Duitsehers bij de aankomst in hun eigen land door de Nationaal Socialisten werden^gehaojiJ en gesard. Op. het station in Kfeef' werden de geestelijkeh beleedigd 'en scheldwoorden naar hun hoofd geisjingerd, waarop een eenstemmig „Heil Brüning" uit duizenden koelen' als een fier protest weerklank. Op hie.t perron stond e,en muziekgezel schap van de Nationaal Socialisten gereed om de Duitsehe Katholiekeu uit Holland naar de stemlokalen te brengen, ,ma,ar. deize militaire kapel die op hef perron stond opgesteld heeft geen dienst behoe ven te doen: geen der Duiitlsche katho lieken uit Holland wemschte onder bege leiding der Nationaal Socialisten naar de stemlokalen 'te trekken. Het is dan o.ok ©en absoluut onjuiste voorstelling van Zaken zooials die in sommige foto's werd weergegeven en die oiok in Hollandische Katholieke bladen werden opgenomen waarin in beeld vjerd gebracht .een aifdeie-i •ling .der S.A.-troepen der Nationaal Socia listen die de Duitsehe kiezers uit Hol land in Kleef voorafging naar de stem-i buis. Op de ibtoi was alleeu een foto der bruiinbemden te zien; de kiezers gingie® onder leiding van Centrum-Lede® hun eigen weg. De kopstukken der Nationaal Socialis ten hebben daarover hun misnoegen en verbeten woede kenbaar gemaakt onder heit uiten van allerlei bedreigingen belejein Holland. Een der leiders der Nazi's verklaarde openlijk dat in ieder land het Marsisme bestreden ,en uitgeroeid moet worden, en, wanneer Nederland zelf' die taak' niet naar bohocren ter hand zou nemen, dan zal het Duitsehe Nationaal Socialisme het zelf doen en Nederland daartoe dwingen door bet nemen van economische em an dere maatregelen Tenslotte waarschuwt de „K. W." te gen het nat. soe. als 'n gevaar voor het Katholicisme. Boter in Frankrijk. De directie van den Landbouw deelt mede, datblijkens telefonisch bericht van den Rijkslandbouwconsulent te Parijs de Eransche Regeering wederom tot continj- genteering van den invoer van boter heeft besloten. Het totale contingent voor liet eerste kwartaal van 1933 bedraagt 4000 ton. Daarvan woi'dt in mindering gebracht de hoeveelheid welke reeds in den loop van 'dit jaar is ingevoerd. Zendingen, welke reeds onderweg zijn, zullen alsnog ten invoer worden toege(- laten, maar voor verdere zendingen dient de Fransche importeur invoervergunning bij het 'Fransche ministerie van landbouw aan te vragen. Herziening Tariefwct. Naar wij' vernemen werkt de door Mi nister de. Geer benoemde commissie tot herziening der Tariefwet Zbó intensief, dat 'het niet uitgesloten moeit, worden geacht, dat deize technische revisie reeds in de tweede helft van Apiril gereed zal rijn. De offideelc camliilalcnliji-tcn van de R-- K. Sitiiatstparfiji. 1 Het bestuur v.an de R.-K- Sitaaffepaitij' heeft eergisteren, na de gehouden stem} mingon Zondag in de afdeelingen, de eun- didatenlijisten voor de versdhiilende rijkst- kieskringen of groepen van rijkskieskrin,- gen als volgt, vastgesteld: Kieskring D|en BoschMiddelburg: 1, mi. dr. L. Dleelkters (defensie), 2. A. N. Ele&kiens (financiën), 3. mr. F. Teulings, 4. M. van Poll, 5. K. van de Putt, 6. Th. Schaepman, 7. Ei. Loolrfcer, 8. F. "Smits van Oyen, 9. F. Aarts, 10. A. H. Kupl pens. Kieskring Tilburg: 1. C. J. Kuiper (werkniemersjj 2. mri L. G. Kort'enhc^t (werkgevers), 3. dr. IT. Moller, 4. Jad Vos, 5. J. van Aten, 6. O. Mpors, 7. J. C. Sassen, 8. ir. A. L. J. Juten, 9. J. de Zwart, 10. Dj. Slootmabers. Kieskring ArnhemNijmegen: 1. mr.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1