c ERGENS „DRUKKERIJ N.Z.C.", GOES ALBERT HEIJN Noord-Hollandscli Dagblad NI De Geldersolie Winkel, LVorststr. 88, Goes |ONS| HOORDEN 8 WOONHUIZEN VORSTST: 42. GOES mCADEAUm St. Elizabeth-Gesticlit Noord-Holland Eerste NIEUWE ZEBUWSC -Ê COURANT |~ISPORT en SPELH RECHTSZAKEN ALLERLEI Advertentiën Vrijdag 24 Maart 1933 publiek verkoopen met Erven en MoesgrontS 10.88.25 H.A. BOUW- EN WEILAND Wormpoeders „Fermifiasi" „Fermitain" vindt men grooter en mooier sorieering in Filet, Allover, Marquise, Richelieu, Voile Uni, Voile Fantasie, elan in Tot 15 April worden d© ijrcen gratis gemaakt ÜEGLAN1E SUCCES EEN RIJWIEL GRATIS u doet toch ook mee jK^snE044l JGEDICHTvoorji£T%. VEmmimiGEN-^% \TIJD5(JJRIFTBN^m jymjmmRKMÉrM jQROGTE OPMffiJy ZALM, SARDINES, HARING IN TOMATENSAUS vindt U in groote sorteering in de Adverteeren EN NU EEN THEESCHEPJE Onze fijne Vleeschwaren worden vakkundig en machinaal gesneden MAAKT U HET LEVEN G0EDK00PER Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen Halsteren bijBergen-op-Zoom. MAAKT RECLAME Dit nummer bestaat uit Na de proefste van OVER DE OR DONDERDAG 9 MAART 1933 R.-K. Z. V. B. Officieele mededeelïngen. !Wcdstrijdpi'ogr. voor Zondag 12 Maa,rt. DletoVioa; aanvang kwart vójóir één; Scheidsrechter J. de Goede; terrein ge meentelijk SportterreinNadorst. [Wiedstrijidprrogr. voor 19 Maart 1933. Rob uj'lie to,aanv. half'drie; scheids rechter -Joh. Eiggermont; terr. Robur. RoburVios 71. De wedstrijd Goes'HeinJkensizïuul kon dan eindelijk doorgaan, 'n Heen-lijk 'lente- zonnetje begunstigde de spelers. Ze'ktei' geprikkeld door den velen tegenstand van ongunstig weer en een drasssiSi veld werd er onmiddellijk flink aangepakt, van beida tzfijiden. 't ;W;as Robur, dat na veel zwoegen tenslotte 't eerste doel puntje maakte, maan' onmiddelllijjk daarop benutten de gasten een praeht'kansi met een fel onhoudbaar (Schot. Tot aan de ruri, bleef 't spel dan on geveer in evenwicht. Diaarn» werd Vios hoe langer hoe meer teruggedrongen. Do Goesteche jongens trachtten van de inzin king blij) de tegenpartij: z'ooveel doenlijk te •profiteeren. De eindstand 71 geeft wel niet precies! 't technische kunnen van Heinkensziand aan: 't sympathieke "Vios kan werkelijk beter, maar Zondag was nn eenmaal geen gelmkkïë'e dag voor hen. Faillissementen. Door de rechtbank te Middelburg isj 'failliet verklaard: A.aHirdesi, landbouwer te Krabhéndlijke, Rochtei'-Com. Mr. A. van der Hoop', rechter; Cur. Mr. C. M. Kegge, advocaat te Goes; Verbaden nederlage. Voor de Middelburgeche rechtbank had zich te. verantwoorden E. F. N., 39 jaar, vlasser en landarbeider te Koewacht we gens verbaden nederlage van sigaretten papier. De Rijksadvocaat z'eide een boete te kunnen eischen van f 13.920, doch zeil thans een boete vorderen van f' 500 met verbeurdverklaring vlan de inbeslaggenio:- mten pakjes sigarettenpapier. Eicn portret van Blorc- Een rijke Parijkphe dame had het in haar hoofd gehaald zich door Gustavo Doré te laten s;childeren. Helaas was ziiji even arrogant als dom, even leellïjb als ijdel en eigenlijk' had men haar mbetem beklagen, maar haar rijkdom'men verleen den haar zekere macht en ook Doré kon geld gebruiken. Diespiettemin Weilglerde hij de opdracht Wij'' het eersje bezéek„Ik ben geen portretschilder, z'eide 'blijf..... Mijn terrein ligt in de symboliek. Bekijkt u mijn illustraties van den Bijbel en Dlon 'Quichotte. Neemt u een schilder die spe cialiteit ist op> het gebied van vrouwen portretten". Maar de sjfijïfcoppige damo hield vol. Zip wilde 'er in haar kringen mee geuren dat de groote Dioré haar portret geschilderd had en de schilder noemde eindelijk' een gepeperden prijs,, die zlïjh cliënte echter niet bleek af ito schrikken. En wanneer moet ik komen zitten 17 'behoeft in het geheel niet te zit ten. Een dame al.^ u, schilder ik op nilijb gehe'ugen." Die ingebeelde sphoone ging') êevleid heen. Reeds den vólgenden dag kreeg1 rijf het schilderij! door een koerier, wien zij den bedongen priij's betaalde. Daarop pakte zij vol verwachting 'de teekening uit. Wat zag zlij? Een groote, mooie vrouw met een lief tallig gezicht en een prachtig' figuur. Of schoon het portret niet de minste gelijke!' nis met haarzelf vortoonde, was de aj'delo vrouw eir buitengewoon inee in haar schik, want het portret voldeed in elk gevat aan het beeld dat zlij! zich in gedachten van haar eigen schoonheid gevormd had. Maar toen zlij nauwkeuriger toekeek, ontdekte 'zlij' dat de figuur slechts een spiegelbeeld Was en degene die zic'h in den spiegel bekeek stond klein en nietig op den voorgrond, een vrouw met een laag voorhoéfd, een arrogant en leellij'k gezicht en een lichaam zonder eanigo aantrekkelijkheid. En deze figuur was zijjl zelf, zooals rij in werkelijkheid was, en van een sprekende gelijkénis. Op de l'ijgt stond ook de titel: Mevrouw X of de Zelfoverschatting, Gustave D;oré, symboolschilder. Het portret is niet be waard gebleven. D'e gekrente schoonheid heeft het vernietigd. Lang uitstel van executie. Wlij lezen in de Frank'f. Ztg. De gevangenis te Trenton (New1 Jer sey) herbergt een veroordeelde, die nu al 24 jaar op ziijif terechtstelling wiacht. Het is de 74-jarige uit' Ierland alkémstiga Archibald Herron, die in 1S74 naar de Ver. Staten was geëmigreerd. Herron die tweemaal getrouwd is geweest woonde in een dorp in New Jersey, waar hiijl lang; aamerhand aan den drank raakte en in dronkenschap allerlei overtredingen be ging. Ten slotte veroordeelde de jnolitie- rechter hem desw'ego tot een tuchthuis straf. Toen bijl weer vriji k'wam schoot H. den politierechter dood en werd deswege ter dood veroordeeld. D'e terechtstelling, aanvankelijk op 20 Jan. 1909 bepaald, werd op verzoek van den verdediger uit gesteld, om alsnog een onderzoek naar de geestvermogens van II. te kunnen, houden. De deskundigen verklaarden H. toereken baar e n nu scheen er aan do voltrekking .van het vonnis niets meer in den weg te staan. Maar voor do dag van de executio was bepaald stierf de rechter, die het doodvonnis had uitgesproken en volgens de wet mocht geen veroordeelde terecht wöTden gesteld, als de betrokken rechter den dag van de terechtstelling niet hééft bepaald. Deze wet is sedert dien herzien, maar niet met terugwerkende kracht. Zoo kon Herron dus noch ter dood ge bracht, noch vriijlgelaten worden. Hij wacht 'den dood binnen de gevangenismuren af. Terug naar (leu assenwagen. De Zuid-Af'rikaansche spoorwegen heb ben, naar Reuter uit Kaapstad m'eld't, een f'elle ciondurrentio gekregen in eek herleefd ouderwetscih .vervoermiddel, n.l. do ossenwagen. Vooral de kwaaltreinen, aldus Reuter, ondervinden hiervan een zeer nadeeligen invloed, daar de vracht prijzen der spoorwegen te hoog zjijin en do menschen genoodzaakt zijn de snelheid van het vervoer thans op> te offeren aan do bezuiniging. Dientengevolge is het ver voer per wagen, getrokken door ossen, ezels of paarden, het afgeloopen jaar sterk toegenomen en dat van de spoor wegen aanzienlijk gedaald. Do leerlooier rijen hebben hiervan een groote opleving ondervonden en belangrijke orders worden geboekt 'voor zadelwerk én paardentuig, Rondom den toren van Babel.,,., Een taalwetenschappelijk statisticus heeft uitgerekend, dat et- op' aarde niet minder dan 560 verschillende talen ge sproken worden. Dtaaryan komen er op rekening van Europa 48, van! Afrik» 118, Azië 155, Australië 117 en van Amerika, waarvan men algemeen gelooft, dat daar slechts Engelsch, Spaansch en Portugeesdhl gesproken wordt, 122 talen. Rekent me» daarbij! nog de verschillende idiomen ('niet de dialecten), dan komt mén tot oen to taal v.an 2796 verschillende talen, die op aarde gesproken worden. iMen zal toegeven, dat dit een beetj» veel is en dat het eigenlijk een wonder is, dat niet reeds lang voordat pastoor Schleycr, die ruim' een halve eeuW ge leden met zijn Volapük' een wereldtaal wilde scheppen, dergelijke pogingen onder nomen werden. Na Volapük kon men als het ware een wedlijfver in liet. „uitvinden" van een wereldtaal donstateerenEspe ranto, Ido, Latino, Okridental, en nu lieefftl on's nog een zekere dr. Jespersen met een nieuwe wereldtaal, het „NovinT', gelukkig gemaakt. (Het wil ons voorkom'en, dat Novial een wénderschoone naam voor tandpasta o'f toiletpoeder is). Een taai leven blijkt „Esperanto" te hebben; vooral in Japan gaat deze Wereldtaal steeds vooruit; do Japansphe spoorwegen geve» zelfs spoorweggidsen in Esperanto uit. Ook is het interessant te weten, dat 50 verschillende radiostations tegenwoordig eurs,nssen in Esperanto geven. De Notaris H. JONKERS te Goes zal op ten verzoeke van de familie J. M. STRAUB-DE JONGE te Kloetinge en van den heer J. STRAUB e.a. aldaar A. te lerseke, des v.m. 10 uur, in Hotel Noi.et, te lerseke B. te Kloetinge, des n.m. 2 uur, in de herberg van K. Meulpoldek, in de gemeente Kloetinge. Op gebruik bij de betaling. Notities vanaf 10 dezer en inlich tingen te bekomen ten kantore van den Notaris. 31037-30 .werken BETER dan alle an dere wormmiddelen en mo gen niet gelijk gesteld worden met wormpatronen, worm koekjes, bonbons, torentjes, enz., daar al deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt. Wormpoeders genaamd bezitten een bijzondere vin dingrijke samenstelling en verdrijven zekerSpoel-, made-, maag- en andere in gewandswormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. Wormpoeders, genaamd „Fermitan" kosten 85 cent per doos, 3 doozen f2,40. Overal verkrijgbaar of direct van J acoba Maria Wortelboer Postgiro 17039, Oude-Pekela. Fermitan wordt door de Ne- derlandsche Wet beschermd. Wormpoeders niet voorzien van het woord „Fermitan- worden als namaak be schouwd. Men wachte zich dus voor namaak. Sakhnmensohhn dih d0 Katholihke be volking van het nooadïïn wensohbn te bereiken moeten benig R.-K. dagblad voor de noorde lijke provinciën voor dit doel ge bruiken en hebben Advertentie-tarieven te vra gen, Administratie, Groningen Goor wetterkesrlg to koopom BIJ onze Admtasrders, steunt men ook zijn elgea soak. MANJEFIEK is de naam. MANJEFIEK is de glans. EEN DAMES- OF HEEREN B. en W. RIJWIEL stellen wij beschikbaar voor diegene, die uiterlijk 1 Juli 1933 het grootst aantal ledige doozen van SCHOENCREME „MANJEFIEK" franco inzendt aan de Schoencremefabriek „Manjefiek" van fa. Wed. Meijer L. Wolff, Meppel ZEER NETTE UITVOERING TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN Aanbevelend, W. JOOSSE. is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zakea, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! bij een half pond THEE vanaf 627z ct. Onze vorige reclame met het Suiker schepje had zoo onverwachte groote belangstelling, dat wij meenen, onze klanten een genoegen te doen, thans bij een '/z pond THEE, een geheel bijpassend fraai verchroomd Theeschepje te geven. Reeds bij een '/z pond THEE vanaf 62'/z ct., ontvangt U dit mooie Theeschepje reeds, doch denkt U eraan: alléén tot en met 18 Maart a.s. Volvette Goudsche Kaas p. p. 32 ct. Prima Leidsche Kaas p. p. 18 ct. N.H. Edammer Kaas 40°/o p. st. 79 ct. Jam, pot gratis, per pondspot 27 ct. Jam p. 3 pondspot 69 ct. Appelstroop per K.G. bus 32 ct. Pindakaas per 2 pondspot 45 ct. Chocolade Hagel per pond 29 ct. Pink Zalm per groot blik 25 ct. Delmonte Zalm groot blik 57 ct. Gemar. Haring p. pot 4 stuks 16 ct. Onze Nieuwe Reuzen Ontbijtkoek c.a. 2 pond per stuk 25 ct. GOES, LANGE KERKSTRAAT6, TELEFOON 340 MIDDELBURG R 100 's morgens, 's middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde, genees krachtige of 1 ii 2 Beter en goedkooper huis middelen bestaan er nu een maal niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook helpen. De Wortelboer's Kruiden en WortelboersPillenverdrijven gevatte koude, griep, influen za, gal, slijm, koortsigheid, verstopping, maag- en hoofd pijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen den stoelgang, zuive ren het bloed, maag en inge wanden enz. Wortelboer's Kruiden 60 ct. p. pakje, Wor telboer's Pillen 60 ct. p. doos, drie doozen fl,70. Overal verkrijgbaar. Waar niet ver krijgbaar dan direct van Jacoba Maria Wortelboer, Postgiro 17039, Oudepekela. Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag. PENSIONKAMERS TE HUUR, ZALEN VOOR OUDEN VAN DAGEN Zeer billijke prijzen. Brieven aan de Eerw. Overste. Het adverteeren wekt nieuws gierigen, van nieuwsgierigen komen kijkers en van kijkers koopersü Maakt reclame!! Ons Blad, de „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT", hoofdkantoor te GOES, wordt in alle kringen over geheel Zeeland gelezen en is daarvoor het aangewezen Blad GIJ HEBT SUCCES l Zoakt II aan afdoende en succesiollo reclame In Noord-Holland bom 't Y? Plaatst nwe aanbiedingen, aanrragen, bekendmakingen, enz. In bet - - - kei meest gelezen dagblad In Noord- Holland boren het Y, met editle's voor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- merend nn provincie - - - - Aanrragen roor adrertentletarleren rlchte men aan de Administratie HOFPLEIN 6 - ALKMAAR - - Telefoon 433 en 633 - Bureaux van Redactie en A Telefoon Interlocaal No. 2 Bijkantoor MIDDELBUR'I GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Katholieke Zeeuw Wat verwacht werd, is kieskring Den Bosch heeft' evhen zetel in bezit genom "wel eensgezind optreden dér behoud van den Zeeuwsche niet tot het beoogde doel de bereikte resultaten nie (schatten. Op 5 Maart is gebleken, wen algemeen prijs stellen houd van een Zeeuw, op eei z'etel in de Tweede Kame "bereikt, dat we toch de ze op de lijst den BoschZe behouden. Wie weethoe de vruchten van den Zeeu stand zullen geplukt word- Intusschen zal de Kath partijleiding leering uit het dienen te trekken. Zonder fc'chriftelijke garanties, waar' tSche zetel op- pen verkiesbai' lig wordt gesteld, zal een vr werking met den Bosch, w mogelijk zijn. Ons Zeeuwsch Kath. kie: zich daartegen verzetten. De zelfstandigheid van iederen onze Staatspartij geeft ons h< de samenwerking met,een kring al dan niet te> aanvaa, men ons; de vereischle ga,ra vervolge niet te geven, dan plicht samenwerking te zoe anderen kieskring, die onzen' zetel wel veilig stelt, of indi gelukken z'ou, dan rest ons dan zelfstandig ons geluk I In dit Iaatsfe geval hebben met onze twintig duizend overschot-zetel toegewezen te wij] we thansl de kekerhei' 'Zeeuwschen zetel te veriieté den nu gevolgdén weg""iiog bewandelen, zouden we ons demoraliseeren. Het heeft weinig nut me schuldkwestie van het gebrl onderzoeken. W.e weten, dat heid der Bospehe af'gevaa open oog had voor de Zeei gen en wij durven niet vero is bijna ondenkbaar, dat e Zeeuws,che afgevaardigden eigen Zeeuwsche zaak 'ver hebben. Want liet ging in cI meer om den persoon, m Zeeuwsphen zetel. Voor het van werden ze afgevaardigi niemand twijfelen. De persei uitgevochten op de kringi Terneuzen. Eigenlijk was sche vergadei'ing een stemi| 'Zeeuws,chen eandidaat uit leen diens plaats in Je ri aan de orde gesteld te worcl ook geschied in. de andere kieskringen onzer Staatspa Wat ook gebeurd moge Bosch, voor ons is de z'aai groote meerderheid der rijn aikeuring te kennen tweeden keer zal men welgevallen. Wij 'kunnen h gen, dat ook de leiders der partij den loop Jer zake; treurd en afgekeurd en op' staan, dat aan Zeeland een Inmiddels hebben we de dongen te aanvaarden en o ons aan te passen aan1 "den stand. Het groote Kath. Sta ver uit boven ieder perse daarom hebben we nu alle richten op den komenden Met gaat om dé doorvoerin, (staatkundige beginselen 'ir^ schappij en daarvoor hebh een zoo sterk mogelijke I fractie. Geen enkele Katl voor onze Staatspartij ve: want de hoogste zedelijke j ons volk staan op het peil. De mensch heeft gewiki beschikt. Thans gaan we e ■aan schouder, vol discipline Samen met alle Kath. Xed. we op naai- den stembussi parool op de lippen: Wüj st[ on No. 1 van de Katholié Hulst, Maart 1933. E. Th. LftCkWecr, Lid der Tweede Kame Na aie verbluffende zege Nationaial-socialisme Verlede genover alle politieke partij land "behaald h'eeit, heelt ring aan haar volgelingen génoegen. niet willen orntht nlle mogelijke gehouwen vü séhen. Bij een p'artjj, die i gram heelt, moeten de ied'

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4