MIEUWE ZEEilWSCHE COURANT ||l UIT DE PERS 1 ll| ALLERLEI BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN DONDERDAG 9 MAART 1933 moést bkiten Werking wonden gesteld. D» ©ndhoven een ^er^en, wa^ railleerde perspnenrijfrug wee r %fÏTr'zaak van 't mgeW Door een anto gereden en gedood. T. lIïl6dei is het' vierjarige .dochtertje den heer Wl. 'Hoftnans op den Rijks;. nrler een voorbij rijdende auto gef- Ut Het k?nd wat onmiddellijk dood. Smokkelarij De eominiezen van Budel hebban Maan» ■dag een vrachtauto aangehouden, nadat er in gedaagd Was den «to rn «en versperring te doen rijden, waarop 2000 KG van uit' België binnengesmokkelde suiker was geladen. Auto en' smokkelwaar werden in beklag genomen tDtf* den ber «tuurder, oen zekeren v. d. V. uit Budel, is -proces-varhaal opgemlafiikt. De marechaussee te Boxmeer heeft Maandag een vrachtauto aangehouden, Mr ikomstig uit Bergen (L.), welke j-uam' 4800 pond Duitsc-he margarine bevatte. Op den auto werden eenige aehoien gelost-. Do chauffeur wist in de duisternis te ont komen. Braiids-tKiiting? Eergisteravond is een binnenbrand uit; gebroken in een perceel aan de Talma(- straat te Dieren. Het vuur ontstond m eeu kast. Bij 'die gelegenheid is de kas van de a'fdeeling Dieren v,an den R.-K. Bond van Steenfabriek1^arbeiders gedeelte- dijk verloren gegaan. 1 - Het parket te Arnhem, bijgestaan door Üen deskundige "dr. Hesselink, heeft ,een onderzoek naar de oorzaak van den brand ingesteld. In dit verband is de penning meester van 'den bond, die bewoner van dat perceel is, gearresteerd. i Met een mes gestoken. Zondagnacht is de student L. Frank bij1 de Poeleburg te Groningen lastig geval len dooi' drie beschonken jongelui. Zonder «enige aanleiding stak een hunner hem met een mes in den ruig. De dader, de 17-jarige A. H., is aangehouden eoi heeft hekend den steek te hebben toegebracht. (rebleken is, da.t zijn kameraad hem heit geopende mes in de hand gegeven had. De toegebrachte verwonding is niet van erln- eti-gen aard. Loten in beslag genomen. De. piolitie te Groningen heeft bij.een hoildagent van de Haagsche- ongevaüen- verzekeringstoaatsehaippij; en bij verschil-1 lende winkeliers, die hij1 eveneens dein ver koop' had opgedragen, den geheelem voor raad H.O.V.-briefjes in beslag genomen, Haar in advertenties was naugekbnidigid, «lat deze briefjes Koninklijk goedgekeurd waren, hetgeen in strijd is in-et de waar heid. daar de Hboige Raad kort geleden heelt beslist ,dat de verkoop van deizw „ge- liiksbrie-f'jes" strafbaar is. Waponsmokkela ars gesnapt. 'Eiergisteravond tegen 9 uur passeerde in de Heiers'traa.t te Beek (L.) «en auto, welken de gemeente- en rijkspolitie van Beek en de recherche van Kerkrade niet al te best vertrouwden, waarom zij1 den bestuurder noodzaakten te stoppen. Ze bleken een goeden greepgedaan te heb ben, want in den waigemi vonden zij! wielt minder dan 340 revolvers en een. 1500 a 2000 patronen. De drie- inzittenden zagen geen kans te ontkomen, zij werdetn over gebracht naar het rajadhuis waar de bur gemeester hen een vooiloopig verhoor af maan. Het waren zekere O. en N. uit Sit- tard ein N. uit Eist. Na, het verhoor rijn rij in verzekerde bewaring gesteld. Een tweede smokkelauto, wist-, ondanks «en beschieting door de politie, te ont komen. Emglelsch vlieg tuig gezonken. E.")i Engelsch vliegtuig, op weg van -Calais naar Lympm met als piloot kapi tein Cecil Penny en als passagier dein Em- gelschman P. J, Harrington, is Dinsdag avond ten gevolge Van een motordefect, op de Noordzee gedaald em even latex ge zonken. Bijl de ontdekking van het motordefect was het vliegtuig in de nabijheid van het Nederlandsche stoomschip „Vesta" ,k'a|pi- t-eiin H. Beuker, van den K.N.S.M. te Amsterdam. De piloot vloog heel laag over de „Vesta" em gaf teekenen, dat hij ■op. het water zou moeten dalen. E|r was veel deining. De kapitein van de „Vesta" «langde erin met een te water gelaten «cheepsboot den piloot en den passagier van het vliegtuig af te halen. Dit ge schiedde om half zeven des avonds. Kapitein Penny is 31 jaar en instruc teur van de Airpost of London. De pas sagier is 21 ja,ar. De „Vesta," met de ge redden aan boord kwam gistermiddag om 12 uur te IjJinixideh aan, waarna- de piloot en de passagier zich per auto, naiar AmL -sterdam begaven. Zij! zijn om 1 u. 15 per- vliegt.uig van de K.L.M. Van Schiphol naar Londen vertrokken. Brand te Rotterdam. Een lelle vuurgloed die te ongeveer ifl uur achter den Grooiten Schouwburg zich vertoonde heelt gisteravond menigeen in de veronderstelling gebracht dat RSafj- ter-dam een tweeden tfheiaterbrand -zou ga,an beleven. Dank zij- het -snel én oordeel-- kundig ingrijpen van de brandweer 'is het zocver niet gekomen, hetgeen, niet wegp neemt dat er even gevaar heeft bestaan voor een brand in den Schouwburg. oor een juist begrip van Wat er ge beurd is moet men weten dat de Ghoote 1 c wuwbui-g aan de achterzijde een uit bouw heeft., die gevormd wordt door een paar pandjes van een voormalig hofje. 2 i &uVerdie,pingen van dez® panden eyn doorgebroken en in deze ruimte \ig- Kmhllknde van den behouwb.urg opgeslagen. i i He benedenverdieping van een Van d-eza panden as verhuurd aan de firma, Bedijs on 7, Barsy die ,er reclamefilms maakt. In de henedénverdi-eping van' een «aangren zend pland, dat de firma weliswaar nieif gehu]urd had, ma-ar af en toe wel ger bruikte. stond e,en kast, waarin een gtoote voorraad films de1 arbeid v-an tien maanden lag opgeslagen. De bewuste- uitbouw komt met een deur ui-t op het toone-el van den Sohouiwburg.^ Gisterenavond nu is. men in het niet gehuurde pand ia:an hat werk' igeweest. Er i-s kortsluiting in een eledtriacheh ver warmer on-bstiaan ,en de fümsi in de filmi- kast geraakten in brand. Ee-h -geweldige vlam sloeg door het vertrek en de men-1 sdhen, die zich daar bevonden moesten zien do,or een overhaaste vlucht redden. Ee-woncrs van een hofje aan de Lijnl- baanstraat die den vuurgloed het eerst bespeurden klommen over een sohuttinig waardoor zij, aan d;e achterzijde van het Scal-a'-hiosuoiopi-theater kwamen. Zij alar meerden personeel van dit theater, dat onmiddellijk met twee -stralen van de eieg» leiding het blusschingSwerk1'aanving', O-ok van de- Aert v,an Nesstraiat uit had men de vlammen gezien. De- bran-dweer wera gealarmeerd en heel spoedig ver scheen deze o-pi het -terrein van den brand. Onder leiding Van onderbriandmeesteir v.an Sweth, die met het oog oip het gevaar voor den schouwburg een mot-orsjpuit ont bood. wei-d het vu,ur -aanigataist. Vrij spoedig slaagdis men er in met'drie strat- len den feilen brand, die veel rook ver oorzaakte ,te h-luissehen. 1 De moerd in «lc Brugstraat te Maastricht. De. rechter-commissaris mr. Gadiot be last met de behandeling van strafzaken te Maastricht, heeft bekend gemaakt, dat èr een belooning yan f500 beschikbaar wordt gesteld voor degene ,die inlichtin gen kan verschaffen, welke tot' opspo ring of vermordeeling leiden van den da der van den overval in den nacht van 26 op 27 Februari j.l. in de- Brugstraat te Maastricht, op den heer Jlos. Melotte, waarbij deze. is gedooid. De ex-koning r an Albanië haar Nederland. Dezer dagen -Zal te Den 'Haag arrivce- ren de heer Otto Witjte, die er zich op' be,- roemen kan, dat Wijf gedurende vijf 'dagen, namelijk van '15 tot 20 .Februari 1913, koning van Albanië is geweest. Tot 16 (Maart a.s'. Z|al de heen" Witte in het éaba,- ret Ameridain te D|en Haag optreden, al waar hlijl v,an zijn ervaringen in. Albanië zat vertellen. -, 1 - f tI Die heer Otto Witte heeft een -Zeer .avon tuurlijke loop-baan achter den rug. Hij' is Diuitscher van geboorte en 61'jaar; hij] 'i-s de zoon van tarcusf-ai'tisten en stond reeds als jong kind op ,de plankdn; ook leerde hlijl al vroeg leeuweu-tdmmën on goochelen, zoodat hlijl nauwlijlks op 9-jarigen ledftijid als leeuwentepimer in het openbaar optrad. Otto Wit,te reisde de geheele wereld door en kwam' eindelijk in 1911 in dan Balkan, waar bijl' gedurende 'twee jarep 'verbleef. Toen bij! tp weten klwlam, dat er in Albanië een koning zou wordeD gekozen en dat liiervoor de'Turkdche prins Halim E-ddin in aaiunerking kwam, voelde .Witte de luH in zich opkomen, zichzelf op de Albanisiche troon te plaatsen. :H)iji schafte .zich een prachtige uniform aan en .zond vervalschte telegrammen naar Dlurazz'o, de lioo-fdstad v,a,n Albanië, waar bijl lui-sStennjk! werd ontvangen. 15 Fef bruari 1913 werd bijl. aldaar! alsi Said 'Halim tot koningvan Albanië nitgeroë- ,p-en. Slechts vijtf1 'dagen heeft hij deze waardigheid bekleed; toen Werd de grond in Albanië hem te warml en "Witte vef- dween. Toen de oorlog geëindigd was', keerde bijl weer naar zijn vaderland terug. Eenige maanden geleden werd hijf te 'Berlijn wegens oplichting gearresteerd. Bij- had z-ich namelijk te, Djes-sau aan 'n tehuis voor mannen vervoegd wet de mededeeling dat hij een Studie m'aakte van dergelijke inrichtingen; hijl -genoot daar met de arf- dere bewoners den maaltijd en vroeig daarna,, of' hij ook' in hethuis- onderdak kon'k rijgen, hetgeen hem werd toeSef -staandes morgens was de gast evenwel öpoorloos verdwenen, Waarom het jiestuur wan de inrichting een .aanklacht wegeng oplichting bij de politie indiende; korten tijd latei* te Be dijn wbrd hij geafresjtdard Gep.inteerde smokkelauto, aajigehouden, in het Du-itsche grensgebied nabijiVenlo hebben douanebeambten een gepiain'tseirdeu smokkelauto aangehouden, welke 500 Kg. tabak en kofliei opi frauduleuze wijze het land invdeirde. De bestuurder wisl te ontkomen. Auto en smokkelwaar zijn m beslag genomen. Ernstige gebeurtenissen te Darmstadt. De rijkscommitoaris voior de staatgpioli- re van Hessen heeft gisternacht meit me^ dewerlnng van S.A.-tnaepieii het Hlassi- sene ministerie-van binnanlaudSche zlak'èn, het vakver,eenigingsg-ebouw, de woning van dc-n staatspreriden-t Adelung, eu de wemng van den miuis-tar ,vau bimnen-- land-sclie zaken Leuische-r bezet. - De rijkscommissaris ,dr. Mudler, heef't een verklaring gepubliceerd aande be volking van Hessen, waarin hij! mededeelt dat hij na middernacht dei geheele piolitie- macht in Hessen op zich, heeft genomen nadat lieim do,oir den rijiWsnjinistërvan biin-- nenlandsche z'ake-n de 'politiemacht i-n han den was gesteld. Dr. Muller heeft dr. Best benoemd tot special en commissaris voer de Hessisclie- pioiltie met de bewoegjd- neid htirn te vertegenwoiofdigeii. Een nader Wiolfftelegram meldt: Van morgen om 7 uur is het gebouw van de Uitgeverij van de f/Vo-lk'sfreund" ont ruimd. De staatspresident van Hessen, Adelun-g, wa'si vanmorgen per telefoon nog niet te bereiken. Heit was niet be kend, waarheen h-ij1 zich ba,d hegeven. Voor het ministerie van binnemlandschê zaken staat) eeu dubbele posf Van S.A.- troe-pen eu Stahlhelm met karabijn. Op helt station van Darmstadt beemsebt een druk komen eu gaan van leden der S.A. Het onderzoek tegen v. d. 'Lebbe. Naar Wolïffl'meldt', heeft de .ptrocuxeui',- generaal bij het RlijlÉsgerecht t'egfen v. d. Lubbe een instructie geopend weerijs hoogverraad, gepaard met ern-stigfen brandp fetie'hting. Voor een dergelijke misdaad kan levenslange tuchthuisstraf gegieven^ wor den. Rechter van insti-uctie "is Rijik'sge; re'c'htsraad Vogt. 1 Een voorgenomen aanslag 'i "op den "Djeiensfcben koning? 'Reuter meldt uit KopenhagenIn goed ingelichte kringen alhier - wordt uitdruk kelijk volgehouden, dat een uitstek yan de teTUgïeis van den Koning van^ de Rif viera naar 'Kopenhagen via Berlijn ver,- oorZaakt is door'het ontdekken van een communistisch complot o.ml'-den koninklijj- ken trein te doen ontsporen. Djit bericht (-Zou van de Diuitsdhe recherche afiHom'stig -z'yh. I Nieuw postkantoor le Chicago^ Het nieuwe postkantoor van ChiclagOi, dat het grootste ter wereld 'genoemd m'aigl worden, i-s 'gisteren in gébruik genomen. Het gebouw bevat een buizenstelsel 'ter lengte va.n 75 K.M. om' de post daar de verschillende afdeelingen te brengen, waarj mede een groot-e besparing vefkregjen wordt aan tijd en arbeid. Die bouwkosten hebben 141/2' millioen dollar bedragen. 1 Bic meeste New lYorksche La uien weer open. -Naar Reuter uit New York meldt, Zijn de meeste banken aldaar Dinsdag wefek' geopend met inachtneln'ing van de door het -departement van 'financiën opgelegdd beperkingen voor de uitoefening van het bedrijf. De belangrijkste- gebeurtenis van Dins dag, aldus een Reuiter-lelejgram, wan de hervatting van liet vérkeer tusschen de banken en de cliënten' bijt Ibalrijk-e instel lingen te New York en in -eetn reeks an dere, «taten. De 'banken moeiten weliswaar alle maatregelen treffen om het. hamsteren van baar geld en onnopdiga geldafgifte te verhinderen. Een aantal gioudhamisteraars heeft overigens weer goud bij.de banken teruggebracht en onder de nieuwe voor^ waarden ge-depioneerd. Vier 'Jiapansche vliegtuigen neergestort. Volgens een mededeeling van de Jla,pauL sche admiraliteit z-iju vier Jlaip-ansche ma» iinevliegtuigen bij de Koerielen-eil-anden neergestort. Zes in-zititenden werden ge dood, twee konden door viss-chers worden gered. Be cntvolering van den bankier Bcettrlier. Naar uit Denver, Colorado, gemeld wordt, is het de Amerikaamsclie lucht politie gelukt de hende op te sporen, die den bankier Boettcher ontvoerd had. De benda is o-p- een affgeleigen boerderij' in de nabijheid van Mitchel in Zuid-Daklota, ge arresteerd. Het betreft hier twee mannen en drie vrouwen. Twee leden van dé bande zijn in een auto ontkomen. Zij ZulL len vermoedelijk' pogen over het -gebergte de Canadeesche grens te bereiken. De po litie was door een der vrouwen 'de ver blijfplaats van de bende te weten geko men. Fabriehskamp. -Een zware ontploffing .heeft izieh voor gedaan in een fabriek van ï'ilms| en c'hej miejche producten te Tervueren bij' Brnsc isjel. Het Vuur deel-de zich met groot/j -snelheid mede aan het heele géboulw', dat weldra in een vuurpoel was herschapen. De arbeiderg vluchtten in alle richtingen, doch onmiddellijk verspreidde zich het ge rucht, -dat verscheidene personen in de vlammen Waren gebleven. Toen de brand weer uit FI sen e. en een detachement sol daten ter plaatse w'aren gekomen en van gasmaskers voorzien in het brandende ge bouw waren gedrongen, werden vier ver koolde lijken ontdekt. Het w'aren twee jonge arbeidsters en twee werklieden. E-en vijfde .arbeider, die Zw'aar verbrand naar het ziekenhui-s te Leuven werd gebracht; is bij aankomst aldaar overleden. D(e stof- "'felijke schade is z-eer aanzienlijk. Onge veer 15000 kilo ïïlm Zijn verbrand. De 'fabriek die nog geen drie maanden werk[- te, behoorde toe aan een Engel-sdhe ïi-rma. V. Dl- Imeldt nader: De 'fabriek, w|a,ar de ramp heeft plaats gehad, bestaat ,uit een betonnen gebouw van pugeveer 60 (M- lengte, 12 :M. 'breedte. In deze 'fabriek', welke slechts één 'étage -hoog. is, worden oude 'films ha te Zijn geWassc-hen, aan zekere isicheilkundige be/woi-k'ingen onder- 'worpen omi ophieuw te kunnen wonden ge bruikt. De fabriek is 'eigendom van den heer De Ridder, die pas ongeveer 3 maanden in Tervueren is; gevestigd. 1 Op het oogenblik, dat de ontploffing plaats had -en de brand uitbrak, bevonden zich vijf personen in het getroffen ge;- deelte van het gebouw-, n.l. 3 mannen en twee jonge meisjes, we}ke Zooals gem'eld om het leven zijn gekomen. 1 Amerika, het land der analfabeten. (Volgens het verslag van de comïnissie inizhke ongeletterdheid, welke commissie drie jaren geleden door den toenmaligen president der'Vereenigde Staten, sir JBfer.-- bert Hoover, werd ingesteld, is gebleken dat -Zieh heden ten dage nog 4.28,5.753 personen ïn Amerika bevinden, die noch lez'en froch séhrijiven kunnenn. De com: missie verklaarde echter, ervan overfluigd te Zijüi dat dit voor Amerika Zeker grooit aantal spoedig zal .'afnemen, nu de be volking met den toestand bekend is ge maakt. Reed^ in 1930 c'onstateerde m'en een (arfname van het.' aantal analfabeten over de afgeloopen tien jaren, welk'e af name ongeveer gellijik" ejtond m'et éénjderde van het geheele land, in vergeffijlkinjgj mét den bevolkingS|aanwinst v,a,n zeventien mil; lioen. Algemeen peem'tmen thans; aan, dat het s|chrik'wekk'end dijfer Van over de vier millioen spoedig -Zal) .slinken door toedoen van de speciaal voor dit deel in gestelde commissies, welke als taak zal hebben kinderen en volwassenen, die nog nim'm'er met de siohool of verder -ouderwijs in aanraking kwamen, het 'noodige Mjfte brengen. li! Sluiting van warenhuizen en ,J,oad" srhe zaken in het Roergebied. in een aantal steden in het Roergebied zijn Dinsdagavond en gislteTein; in den olop van den dag tal van warenhuizen en llloiodsche zaken gesloten. In de winkelL zaken van EiSsen heerschte gistarniongen gi'O-jte drujkte. Aan de ingangen v,am tal van Toiodische -zaken, voor het Karstiadf- warenhuis Althoff, waar-opi een hakën- kruisvlag waait, voor de Eipai- -en 1W1010I- woi'th-eenheidlsprijls-magazij-nen, had zich een ,grooite menigte menschen verzameld. Sterke S.A.-po-sten voor de ingangen beletten het publiek' de zaken binnen ta treden onder de leuz'e: „Duitschers, koopt in Duitisehe Zaken". De 'winkels en mar gazlj'nen, wa.a,rvoor deze actie plaat® vond, Bloten, evenals de overige. Jloodsche win- ke-ls weldra hun depren en z'ondon het geheele pierso'neel of een gedeelte^ daarvan naar huis. I V an olf'icie-ele nationaal-saciaUstisdhe zijde wordt naar aanleidingv.an d.eze gee beurtenisse-n medegedeeld, dat door geen enkele partiji-instantie -aian de S.A. of am dere partij-groeipeeringen opidracht tot deze actie is gegeven, die echter er op wijst, dat de nationaal gezinde bevolking zicb klaarblijkelijk heit voortbestaan v,an Jpod!' sehe warenhuizen en groate jJloo-dSoha zat- ken. niet meer laat welgevallen en- der halve sluiting van deiz'e zaken eiseht. In de steden, waar een dergedijjke laoti-e wordt gevoerd, hebben de S.A.-lietdcn Zich op voicntreifelijkë wijize -gekweten van de taak o,m de ruist en orde .te handhaven. Daar1- doior kon althans vcorloopig verm-eden worden, dat onlusten zijn ontisttaan, ruiten van Jloodsche zaken .werden ingeworpen «n de magazijnen misschien door misdadig geisp-uis z'ouden zijin geplunderd. De dis cipline der S.A.-lieden heeflt in elk1 geval tengevolge giehad, dat de sluiting der zaken in volmaakte rust is geschied. Brandstichting en verZeHteringsbédfOg. Die behandeling van de ztok 'tegen da twaalf mannen en 'een vrouw, beklaagd van brandstichting en oplichting van ver- zekeringsm-aatschapplijen, voor den politie- reic'hter in 'Bow^tieet te Londen, Is gis teren voortgezet. De beklaagden w,aren met een verm'eerderd, een handelaar in radio-artikelen. Cap'sfoni, he Italiaan, die door de agen ten van Lloydlsl was omgekocht en de zaak verraden had, Vertelde gisteren hoe hiij branden had gesticht te Manchester en ta Leeds. Te Manchester had de beklaagde Jarvis een manufa;cturenwink'eltje ge sticht met'financieele hulp van LeopdL'd Harris. D-e goedeTen waren ten1 deele oud, hadden blijf een '-vroegeren "Fraud water schade b-eloopen of de mok zat er in. Toclf was de l^aarde, op', den dag. van deri brand nog ongeveer 3500 a 4000 pond. D-e goederen waren goed verzlekérd en ook had Jarvis door C.apsoni's bemidde ling een verzekering teoen bedrijlfs;sehade gesjoteu. 1 Ij 1 S In .overleg met Jarvis; had' C.apsoni den brand gesticht. Men had -hakjes genomen, die blij het ontwikkelen van foto's; dienst deden en die van een materiaal wareh, dat nog beter brandde dan celluloid. Die bak'jesi werden ïn het' magaiZijln op- den 'vloer ge-zet, hijfeen plaar -pilaren, 5ie b'e- liangen waren met lic'ht brandbare slof fen, tule of gaa^, opdat het vuur Zich Binel aan den voorraad meelizjou deelen. Mlét een lont werden "de bakjes) aangestoken. Capsjoni stak 'de lont aan en .sloot den winkel. Een uur later ontm'oetite hlijTHIar- ri-s, die zeide, dat allés praichtig gedaan was. Harris werd benoemd tot taxateur. Jarvis en Capsoni zörgden voor ver- valsic-hte facturen. Als zfijfgoederen kochten in het buitenland Zorgden zlijj altijd blanco facturen te bemachtigen, speciaal m'et dit doel. De verzekleringsjmhatschapplijr-be; taalde uit en Ciapi^oni kieeg voor zjijjn werk 1000 pond. Vervolgen® stichtte CapSoni een zaak in glaswaren, Zijfde goederen, eohilderijen, huisraad enz', 'te Leeds, met geld van Harri-S| en Gould, een opkooper van "be- jsc-hadigde goederen. D,e Zaajk ging! niet en werd in brand gestoken. Met het glaswerk dat bij; den brand gelsjpa,aird was werd een nieuwe izaak' geopend te Londen. DJe daar toe .gehuurde winkel bleek échter t,e mo dern, te „brandvhif' van houw te rijn, -zoodat men later pteesjt verhuizen, daar bier geen brand te ^richten viel. Intus^chen bad Cap'soni te 'Manchester hl weer een brandje opgeknapt. De heeren gebruiken onderling een' code om het resultaat van hun wemk'aan: te duiden. "Meldden ,z|ijp' elkaar, dat -er een „geweldige" brand Gewoed had, dan was de izaak- goe"d gelukt, „vreeseiïjik" betee.- ékende half 'geslaagd, „ongelukkig" betëe- ikende een misjukkhig. Tcestanden te Amsterdam. In „D-e Christelijke Ambtenaar" van 24 Ff-br. j.l. ktomt een artikel voor van den lieer S. P. O. van Erkj voorzitter vlan die groep gemeente-personeel van de Alg. Ned. Chr. Amhten-aarshond, laild. Amster dam, tevens hoiofldbe.sttuprder van ge-noem1- den bond, dat toit titel draagt: Gehuw1- de ambtenaressen. De heer van Erk' is ambtenaar voor Socialen Arbeid in Amsterdam. XJi'b zijn ervaring spreekt hij! daiai/om, wanneer hij constateert, dat de gemeente genoodzaakt is werklooiza verpleegsters te ondersten? nen...z-ij heit in bescheiden mate- Hét geldt hier werklooze gediplomeerde z.g. vrije verpleegsters- en leerling-verplïeiegiStters. Daartegenover .treft men, all-es volgens de mededeeling van "d-em schrijver, in da gemeente-ziekenhuizen en hij' d-eu gemeen telijken geneeskundigen dienst echtparen aan, waarvlan man en vrouw een inko men genieten uit de gemeentekas. De man, b.v. als Verpleger ,de v'rou-w als ver pleegster. Dit gezamenlijk' inkomen hei- draagt in Velei gevallen f 5000 a f 6000! per jiaax. Terwijl du® dei gemeente werk» looizen dient te ondersteunen,, geieft zijl aaol den anderen kant geld uit uan collega's van die ondersteunden, wier man .rcc4u een hehoiorlijk' inkomen geniet 1 1 „Eaj .het stadhuis" aldus de heer •Erk is het nog, een haartje erger". Da.ar zijn „tal van -gehuwde plaxen ifl d-ienlst, waarbij! er z-ijn, dia f 14000 toiti 1'15000 per jaar genieten". Dit sloiort van cumu-latia, aldus, eeni sohrijver in „Da Ned." k'an men nu gei» voagelijlk'geizinsciuimludatde no-emen. D-e|Ze bepleit ,da-t gestreefd worde naar^ a. het geven van ontslag iaian da ambteinia/* reS;, die gaat huwen, ein h. lietpl'aatsiea van da gehuwde- ambtenares boven aiaan de afvloeiingsregeling, In "de toakétuisft is zeer zeker te bereiken ,dat de gehuwdlflf ambtenares een ongekende- grootheid jziaR z-ij!n geworden. Nu, in,dazen tijid, dringttt die vraag te meer. In Amsterdam is hatl werkloioizentfijfer de vorige week gefsftet* gen boven de 50.000. Om dat dijfer te doen dalen, moet alles-gedaan worden, wiaitj mogelijk is. .Want z'elfs de kleinste beetje» helpen. WAT MENIGEEN NIET WEET- Dioor da jongste, aardbeving in Chinal zijn veertig stadjes en dorpen totaal var,-/ woest. D-e -duurste dieren in een zoölogij* sehen tuin Zijp de rhinoaerossen. Die Engelsehman drinktgemiddeld z-es koppen thiee per dag. ,®en Birmaan heeft een der kost» baarste robijnen gebonden. Na bewerking) zal de -steen een Waarde van 1)0.000 gul,* den hebben. Kind-eren hébben een aanmarkel'ij|W f'ijjn-eren tastzin dan volwassenen. In Denemarken wordt reclame voof den kameel gemhakf, omdat hijf goedkeu» per dan een paard, auto, en machine moet) z'ijln. D!e Amerikaausehe moederspin houdï haar eieren met'liaar pooten naar de zou toegerieht, om het uitbroeien te bespoep digen. I Witte peper is oveigijjpe zWart® peper. In het noordwestel'ijjk' -deel van Mej» xico kom-en vers-dhiRende bronnen voojr, die de -allerbeste petroleum leveren. Gewone kleine vogeltjes, zooals 'b.v< de roodborstjes, kunnen tot 15 jaar oud! worden. D!e -sjcheeve toren van P'isa werd, naar* men gelooft', in het jahr 1174 volt* tooid. Het Insulin, dat krachtdadige) be-> strijdingsmiddel deir suikerziekte, heeft) zoojuist zijn tien-jarig jubileum, gevierd- De ontdekker, dr. Banting, was1 in heit jaar 1922 iaën jonge, onbekende arts ten platten lande. Toen kwam hij op! da ge» dachte van insulinwianig. Hij legde Zjjkt piraktijk neder en begaf zich na,ar, Tofflon» ■to, waar ipttuf. Maoleod ziöh voor. Zijn denkbeeld intareSseerd-e en hem mot' raad en daad bijstond. Een jaar later was Banting wereldberoemd als weldoener der menschheid, en heden hébben duizenden! hun leven aan 'dr. Banting te danken. Hij ontvangt van de Camadeasdhe rqgeerinlg eep. jaarwedde v.a,n 75.000 doll-ax, en in heit jaar 1923 werd hem de Nobelppijia voor geneeskunde toegekend. 'SGRAVENPOLDER". Gehuwd: Hu? brec'ht Jaéperse, 28 j. jm. te Hoedekansf" kerke en Cornelia Rijk, 26 j. jd. Geboren: 6, Leopöld Johannes^ Z. V, Marinu-s Grim en Maria Clem'entina Eli» -zabeth Cop'penq; 16, Pieter, JZ. v. Diijk Boogert en Geertruida de Klerk; 2§', Leendert, Z.v. Martinu^ Boogert én JanJ< na van de Velde. Overleden: Cornelia, '4 "j„ d.v. Fredej» ricu-s van Stappen en Mhrgaretha Men;* heere. GOES, 7 Maart. Op de grajanniaxiktt 'wals de aanvoer klein, handel gewoon, kl, gr. erwten vlugger. Goudgeirist f4,25', Zomergeirst E4,25, Kookefwten ÏT10—1"4> Bruine bbonen 'f5,507, Schokkers ïj —13. Vcilingsvlereen. Znid-Reveland, Goes. (Veiling van 7 Maart. Peren: Giesjer Wildeman 17, Kleipaefi 20, beide per 100 kg. 1 1 Appels: Goudi'einette le soort f2127, id. 2e toort f1417, Zure Bellefleur la toort f 1619, id. 2e soort f 1-215, Pomj' toe d'Oranje f2126, Gelderi^che Holaarfl f 1418, zoete Oam'pagner f21, Zoets Armgaaaide f 1820, zoete BeUéffeur f 23, Stekap'pelsj f5, aRés per 100 K.G. DiversenBloemen f 1252 per 100 pot; id. Tulpen f1317 pier 100 boiaj^ Kipeieren f2,102,50, Ganseieren f5,6Ó 7,20, beiden per 100 stuks. •Groenténveiling .8. Maart 1933. Spruiten f' 25, idem 2e sjoort f912, Spinazie :f:2932, Smiijlïjla f28, Witlof If 11' 14, 2e ®oort $5—8, Sjalotten f 2.50 4, Uien f0.600.80, Wijhpeen f0.40* 'f' 1.60, Rhabaéb'er f 10, Prei f39, per 100 bos; Prei ï'0.20, Knolselderij! ff 1.10 per 100 sjtukk. VERK00PINGEN en VERPACHflNGEW Maart: 15 Heihkenszand, inspan beestiaal, Da Wilde. 22 Hoedekenskerikie, inspan, De Wilde. 22 'HeinkensZand, huis met s'ohuur, vair» kenlshok, erf, tuin en bouwland, Kram!, '24 Ierseke, 8 Wloonhuizen, Jonkers. '24 Kloetïnge, b'ouW- en weiland, Jonkers, Hansweert, soheep^bouwwerf, enz. Jonkers.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3