NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES KERKELIJK LEVEN f IN HET KRAAIENNEST 1 GEMENGD NIEUWS DONDERDAG 9 MAART 1933 Minister Deckers had dan ook niet da minste moeite oni de argumenten van den interpellant te ontzenuwen jjn de sod. sprekers wisten daarna zoo weinig tegen vden minister in te brengen, dat zjijf, -ais lalie kleine mensehen het geloof er Mijl begonnen .te halen. De rest- van de Kame»' stelde izich achter den minister. Die order bliijlft dus gehandhaafd. Pra-ctiach moet men echter de- waarde daarvan niet hoog schatten. De marine is een reeds Zoo groot broei nest van socialisme, dat men om gezónde toestanden te krlijlgen tachtig procent van haar personeel moest ontslaan. Aan do oppervlakte zal liet thans wat kalmer worden doch inwendig hliljfft alle® bij 't oude. .Wat of gevaarlijker is'? Na de pree Is temming. Wanneer wij de na-men nagaan van de canuidaten, die Zondag een verkiesbare plaats op de lijsten verkregen, dan valt, indien de schatting van -den Yerkiazings- raad, die 31 zeteLs verwacht, met heit stembus-resultaat overeenkomt, allereerst te con-stateeren, dat niet in de Tweede Kamer terugkeeren, omdat ze zich niet herkiesbaar stellen, de heeren nor. A. ba ron van .Wijnbergen, J. Maeinen -en A. v. cl. Meys; voorts de 'heeren Th. Schaep- ïnan, mr. O. Hioimime, Y. Keeislra en E. I.ockeieer wijl ze niet hoiotg genoeg pp de oandida-tenlijst-en gekomen zijn. Daar tegenover komen de ministers jlir. Ch. Ruys de Beerenhrouck, dr. L. Deckers en mr. T. Verschuur als Kamerlid teruig, ter wijl de heer J,. IJsselmuiden van de Eer ste naar de Tweede Kamer trekt. Nieuwe lingen izijin verder de heeren A. dei Goey, (Utrecht), J. 'Groen (Hjaarlemden Hel der), W. Steinmetz' (Amsterdam'd-G.ra- venhageRio-tterdam) en ir. dr. W. Dra-es sen (Limburg). Dc Nederl.Belgische imdcili aiulcliiigeii. De correspondent van de „N. Riotit." te Brussel meldde gisteravond: Omtrent de korte bespreking, betreffen de de NederlandschBelgische betrekkin gen, die vandaag in den schoot vain de Kamercommissie voor de buitenland-sche zaken is gehouden hebben dc leiden, na ai'loop van de vergadering, op verzoek van den minister, heit strengste stilzwijgen bewaard. Van goed ingelichte zij'de is ons even wel verzekerd, dat minister, Hymans in zijn uiteenzettingen gezinspeeld heeft op BelgischNedeiiandsche officieuze -ondea"- haudelingen ,die, naar hij mededeelde, op- den goeden weg ziauiden zij®. Hij zeide verder, dat hij, met het o,cig op- de Kamer verkiezingen in Nederland, tein einde alle commentaar te voorkomen, voorlooipiig geen andere inlichtingen omtrent, dit punt van bespreking kon verstrekken. Brand- Gisternacht te ongeveer half drie is brand ontdekt in lie kamer "achter den winkel van C. van Zweaden aan de Gra; vemStraat 278 sühieir. Een der omwonen den spoedde zich naar de brandweeij- kazerne en even later klonk in de wo ningen der brandweerlieden alarm. Na een 'paar minuten kon de miagiruisjspuit uitdijden. Toon de brandweer in de Gravcnsjlnaat aankwam 'brandde het 'fel in het beneden huis, doch toen met een slang op' de wa terleiding het eersjte blussehingswerk ibfe) gonnen was;, minderde het 'vuur zichtbaar en dit was nog meer, het geval toen vanaf •de aan de Vlisjsingsc'he brug ê'eplaatste autospuit een slang was aangevoerd en men nu ook van achter het vuu-r Icon aanvatten. D'e brandweer Wa^ toen volk«- tmen meester van het ten-rein en na een uur was het vuur totaal gebluscht. Het had ook veel schade in den winkel aan gericht-, ook hoven. De Of.irz'aak v-an den bxanid is onbekend. Zoowel de -eigen-aar van het .percejöl als de bewoner, die zich met vrouw1 en j'cugdig kind iu veiliSheid had kunnen stellen langs de achterzijde van de wo ning, waren tegen brandschade verzekerd laatstgenoemde bovendien tegen bedriij'fs- 'B|cha-de. Oproep Crisis-comité- Het Crisjs-c'omité neemt bSj' Hezen de vrijheid, nog een'4 een beroeps te doen op- uw offei'vaardigd, door de wekel'ij'k- isjche collecte bij'u aan 'te bevelen. Buiten de, belaag weinige, va,ste instóhrijl- vingen voor welke wijl zeer erkentelijk zijn i-s) de opbrengst 'van die collecte de eenige inkomst waaruit het kan vol doen, althan-j eenigszins tegemoet komen kan aan de vele aanvragen om hulp die voortdurend inkomen. Dje ppbrengqt is volstrekt onvoldoen de ten opzichte van de vele werkelijke behoeften, 'waarin- owj comité zop- gaarne zou willen voorzien. Erkentelijk zijn wiijl Voo-r de medewerj- king van de velen, die zoo getrouw' hun wekeïijfcsphe bijdrage offeren, maar we moeten helaasj constateeren, dat er nog velen zijn die onze collectanten voorbij- zenden; ook onder hen. van wie wij' niet mogen aannemen, dat' het hun finantieel niet mogelijk zou Xjin, wekelijks; iets hij te drager Het is vooral tot dezulken, dat wij' ons richten met ons vriendelijk verzoek: och, helpt toch ook mede pui de Zware lasten van anderen te dragen. Door persoonlijk onderzoek weel pns comité maar al te goed, hoeveel achter stand er ontstaat, vooral in ge-zinnen waal meerdere kinderen zlijn. Achterstand 'ten opzichte van schoeisel, kleeding en deksel. Niet alle werkloozen kunnen bij! ,de werkverschaffing tewerkgesteld worden en kleine baasjes, kleine neringdoenden en .kooplieden, en dergelijfeen, hebben een bitter moeilijken tijd door te maken, waarin z'e in de allernoodig^te dingen, zelfs het noodige voedsel, niet kunnen voorzien. O zloo, gaarne zou 'ons clomité voor die gezinnen meer Willen doen, al^ onze financiën hetma,ar toelieten. Daartoe is; noodig de medewerking van allen, vooral van diegenen die financieel in hetere omstandigheden veTkeeren. Door onze wekelijk^che Muscollecten wordt het ssoo gemakkelijk mógelijk égtemaakt. In -d-e tweede p'laatsj wenscht ons co mité de -aandacht nog eensjte vestigen op de verloting, die 'het pp- toiuiw1 heeft gezet. Met den verkoop der l-o-ten gaat het tot heden nog niet, ztoal's wïj[ 'ge hoopt hadden. Ook 'daaxvjojo|r móeteS IW0 op aller medewerking een beroep doen. Zal -die verloting dooa- kunnen gaan en ons comité aan de verplichtingen kunnen voldoen die het daarvoor op z'ieh heeft moeten nemén, dan zullen nog heel wlat loten geplaatst moeten worden. Anders Wordt zij' voor nnzé ka% die toiöh al zop schraal voorzien is, een bron v.an verlies in plaats van iwinst. En dat mag toch zekeï niet! Die uiterste termljh, die voor de trekking gesteld is, té 1 Augustus a-s. De prïjfe der loten is iriaar 50 cent. Op verschillende pffiaatslettt in de ista,d zjijn ze verkrijgbaar en onz'e brave padvinder Willen U binnenkort in -de galegejnhiejid ^tellen z'e te koopen door iz'e U aan huis aan te bieden. Stelt da,n die jongen.1} (en meisjes?) die z'oo graag meehelpen om een goed Werk' te doen, niet te leuir. maar koopt van hen één of meer loten. Laat ie-der die kan, nu eens medejwenj- ken om de-ze verloting tq doen plagen, dan kan door de opbrengst 'ervan weer meniga nood gelenigd, menigl behoeftig gezin iu den volgenden winter geholpen worden. ■Vertrouwend, dat on^ beroep- 10-p Uwe hulp èn voor de Mussen èn yoa-r de ver loting niet tevergeefs; gedaan zul 'zijn. HET GOESSCHE CRISIS-GOjMITË. Virarwapenw'et. D:e Commissaris van politie brengt on der de aandacht van belanghebbenden, dat bij de op- 1 Miaartj 1933 iu we-rking getre den wijiziging der 'Vuurwapenwet' '1919_ algemeen het onbevoegd voorhanden heb ben van vuurwapenen en munitie straf baar is gesteld en da,t ingevolge ank. 1 der Yuurwap-en'wiet 1919 in verband met ar tikel 1 van het Vuurwapen-reglement al armpistolen en soortgelijke vopr bedreiging ot afdreiging gleschikte voo-rwerpen irf het algemeen onder vuurwapenen zijn be grepen. Art. 1, lid 2, van het Vuu-rwapimreglq- ment luidt: „Onder vuurwapenen worden mede ver; stuau alarmpistolen ien andere saartgetijike voor bedreiging of aïdreigiinS' geschikte voorwerpen, met uitzondering van die, welke geen loop- of een kennelijk verkop ten geheel gevut-den loop heWWen, en wel ke zoo-danig z'ijn ingericht, dat zlijfenkel losse patron-en van een. kaliber niet'groot ter dan (i rn.M, kunnen bevatten, terwijl de ligplaat-s van die patronen ,en He gas- uitlaat loodrecht staan op den loop of de lengterichting van het voorwerp." Hoewel zij, die thans onbevoegd vuur wapenen, alarmpistolen en dergelijke en munitie voorhanden hebben strafbaar zijn, zullen tegen hen strafrechtelijke ma,a|té regelen achterwege kunnen blijven, indien z'ij wapenen en munitie vóór één April Mij t hoofd -der piolitie in bewaring geven. De inlevering kan geschieden aa,n haf politie-bure.au aan de Gro-ote Markt tu-s- -schen 10 en 12 uur 's moo-gens en tu-sschen 3 en 5 uur '-smiddags, op wenkdagen. Bij de inlevering -zal belanghebbende gelegenheid worden gfeSeven om üesge- wenscht bij een daartoe aangewezen ambf- tenaar -schriftelijk' o'f mondeling een ver) zoek om mhchtiging, tot he,t voorhanden hebben van het (de) betrokken vuurwa^ pen(en) en (of) munitie iu te dienen. Niet naleving van dit bevel is, ongeacht de -strafbaarheid van het onbevoegd voor handen hebben zelf, strafbaar met hec'h; tenis van ten hoogste- twee maanden of geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden. 6 NIEUWE. RADIO-TOEOTELiLEN (N. S. F. en Philips) v-anaf f129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J. M. Bolderman Goes. Tel. 129. (Adv.) H'einklensz'anil. Dinsdagavond j.l. was c-en vergadering belegd in het gem-eepte- vergad-erlokaial t;oit hel oprichten vaal een b-loemeinvereanigiug-, met de bedoeling in dei toiaktoimst e-e-n bloem einteutoioin|sltell-in[g| te organiseere,n. De he-er C. Nijlslsle 'leidde dc vergadering. De voorzitter verw-achtte ie.ts ,g*oe-ds op- dit' gebied dopr .de made- werking van alle bloemenliefhebbers in dez-e gemeente en voioral mat medewerking der onderwijlz'ers lom de liefde vooi- bloe men aan te kweeken bijl.'de kinderen. E.r was c-en 30-tal me-nsehen opgekomen. Als voiorl-oio-piig hes-tuur werdein aa,ngeweze-n de heeren burgemeester Mes-, C. Nijisse, ,1. Wisse-, J. C. van Iwaarden, N. de Regit, J. Duiv-estein en J. Walhouit., die de ver dere leiding o-p' zich zullen n-emein. De vereenigiDg heeft de- naa-m „V-erglaet mij ni-et". Ovezand. Dinsdag ha-d .alhier 'n druk bezochte jaarvergadering der R.-K. werk- liedenvereeniging p.laaits; 63 ledein bene vens de geestelijke adviseur waren aanwe zig. De vergadering had 'n vlot Verloop,. Alles liep goed van -stapel. De uitslag van cnke-le -ste-mimiug-en die- pl-aatls haddein, is als voligt: Van de 63 uitgebrachte- stemmen wer den de volgende perisiamein. gekb-ztein: als vc.orzitt.ea', Joh. Oostdijk met .49 st.'; 2e spcretaris, Ant. Koens met. 47 sit. -en 2e pennimglmeeister H>. Koens me.t 42 at. Can- t™li0-eommi-ssieR. v. Gessel met, 38 en jJ- Priem meit 45 st-. Alle personen waren bijl eerste stemming met grotoite meer-der1- heiil gekozen.. Bet aantal' leden v,a,n de-n band bedraagt thans 70. Borsselen. Plet aantal kieners dezer ge meente bedraagt voor de Tw'eede Kalmer 718, voot de Ptnov. Sltaten 716 en voor 'Gemeenteraad 713. Icrscke. Dinsdag vergaderde de raad. Ingekomen wasj een verzoek der vak organisaties (Chr. Transportarb-eidexsbjond, Centrale Transport-arbeidersbónd en de Chr. Bouwvakarbeiders) om eeu sleunrege- liug ii^ het. leven, te roepen. Dihr. Sc'hejal'e sprakeen warm' woord voor ^teunveirlee; ning. 'Hetzelfde deden de heeren Hage en Koomau, die mbenden. 'dat de werkver schaffing niet voldoende was. D'e vx>o-rz'. wierp het verwijl, dat niet voldoende voor de wea-kLoozen IVasi gazprgd, verire van z'ieh. Sprekéo1 was; principieel niet overtuigd van de noodzakelijkheid van steunverleening, vooral daar er werk'ver- 'fjchaïfing genoeS' "in het zicht is. Ook' het Burg. ArmMeejtunT zal verschillende pa; teelen laten spitten. B. en '-W. sfejlen voor liet adü'e^ voor kennisgeving* 'aan te nemen. Aangenoménn met "7 tegen 4 $t. Diuis geen steunregeling. (Tegeu Sicheele Kooman, de Jager en'Hage). 1 D'e huur van Hen grond aan den Oo^te- liijlk'en Haven-dam werd aan den heea* Jan van Os met 3 jaar verlengd. Die huur werd bepaald op ï'12 per jaar. Ingekomen was1 het nieulwe stratenplan in den 'Burenpohler van de nieuwe ver- ■eeniging tot reoelmatige uitbreiding van lerspke. D'e ingang -zal komen aan den iVarkansjdlijk, de uitgang aan het eind van den Burenp-older biijr 'dhr. 'M. de Jonge. Den heer Bom, die vraagt of er ook nog een uitgang .komt, aan -de Haven, wordt geantwoord, dat dit door 'den exhorbitaln- ten priijfs, dien dhr 'Lindenberg vraagt, praicti'Slch onmogelijlk is. Komt -er direct rioleering vraagd dhr. Kooman. In dit geval wel, m'eent de voor zitter. 'Maar er is; geen .algemeene reëel. Wie moet betalen Die bouw.andernefaiers of de gemeente? Dit moet door den raad worden .uitgemaakt. Dhr. Kooman wil rioleering van ge meentewege, wat mét algem. stemlnen wordt aangenomen. Van gemeentewege -zlal een bedraë van f 100 worden besjchiklbfear gesteld tot her denking van Prins; Willem I. Grocde. Op' de (kiez'ip-sjMjst 1933-1934 dezer gemeente komen voor 1284 kieiz'ers' voor de Tweede Kamer, 1277 voor Prov'. Staten en 1238 voor dep gemeenteraad. Koewacht. Men 'weet, dat in dez-e ge meente geen arts) is gevestigd. Men had nu voor de geneeskundige armenverzor ging -een indeeling der gemeente in drie 'afzonderlijke gedeelten gemaakt, in ver hand me'f de ligging' der -gemeenten in den omtrek, waar wel een .artsi gevestigd is. Diez'e door den gemeenteraad ontwor pen regeling ondervond ec'hter bezwaar van de zij'de van Jen inslp-ecteur van de .Volksgezondheid, die aan den raad in over weging g*a,'f een vasjten gemeente-arts te benoemen, clan wel vrijlê ,ai-tsenk'eu,z'e in te voeren. Thans is aangenomen Eet voorstel van B. en W.. houdende vrij'e artsenkeuze. 'Hiermede is "de benoeming van een gemeente-arts dus weer van de haan, en iq ook in den vervolge in deze gemeente vooralsnog geen geneesheer gevestigd. Ocsthurg. De commissaris der Konin gin in Zeeland hernoemde tot lid vam de gezondheidseommisisie alhier, den heer H. C. Razemeijei*, arts' te IJlzendijike-, De nationale volkshnldc te Derft. Heit daigelijk'sck bestuur der 'Gojëssöhe Oranjevereeniging schrijft ons Zoo,als de me'e-sten onzer nu wel bekend zal z'ijn, zal op Pa-aiSch-Maiandaig te Delft een gro-oitsch-e be-tioioging van hulde a,a,n d'e, nagedachtenis van Prins Willem I plaatshebben. Het programma vopr die b'etoogiug luidt als volgt 12 u.ur -Aankomst der deelnemers. 1 uur Kramsleiggingl op het graf van den Prims, door de commissie met afgevaardigden. Ds. J. J. Stam: PruA Willem, als leidsman. Klokgeluibeiaandbheispeling. '1,30 uiur Bijeenkomst o,p de Gr.Marlct. Oud-generaal Snijders: Prins .Wil lem, vader des vaderlands. A. van Duinkerken: „Prins Will-em's hete'ekenis voor all-e Nederlanders." Ds. PI. Brugtmans: Prins ein Volk. W. Moens: Prins Willem's ideaal ons ideaal. Tusseh-en de redevoeringen zullen koran Vialerius-liederen zingen. Een gedenksteen z'al worden onthuld. Deiilé van .alle deelnemende groe-pen langs den gedenksteen. Einde der plechtigheid 4 urtr. Het blijkt -vooral o-pl de kleinere plaatsen noig niet vo-ldoiende doorge drongen te zijin, dat hij de Nationale Volké'hulde o-p Paasch-,Ma.andla(g a,.-s. te Delft plaat-s is voor allerlei verieenjgin- gen, die mat Je b-adoeling van daz'en da.g symp-athiseeren. Wil een vereeniging daarb'ijl tegenwoordig z'ijn, da.n dient, zij zoo. mogelijk vóór 15 Maart ,a,.s. opi te geven 1, naam en plaats der ver-eeniging en het -aantal harer leden d(at na,ar Delft z'al gaan; 2, of de vereieni-ging een zlangkbor of muziekkorps vormt en of 'n vaandel of vla-g zal worden meegebracht; 3, of de reis gemaakt wordt por trein, por auto of autobus; 4, hoeveel insignes mot programma's (Voor iedereen Verplicht én kostende fO,25 per stel) toetgez'onden moieltein worden, Hiervoor t-eivens h-et Verschuldigde o-p te zenden a-a-u m-ej. M. G. Schenk te Rotterdam op' giro 181672; 5, hoeveel kaartj-eis v-oor broodjes a f' 0,25 en hoeve-el kaartjes v(oor koffie a f 0,1-0 gezonden moeten worden; ook hiervoor het verschuldigde' o-p' te z'endien aan me-j. Schenk, giro 181672 te Rotter dam 6, of' de. Vereeniging took iets kan bijdra gen in de kosten der „Wilhelmus van Nassauwe-co-mmissie". -Zoo ja, dan ook hiervoor het geld storten op- gironum mer 18.1672 alsvoren. Ter 'toelichting, nog het volgende: De. -kosten van de sgt^orreis rullen onge veer 45 van -de- huidige prijzen bie- loapen (vanaf' Goes f 2,25). De naam der vereeniging moielt z-eer dui delijk worden .opgegevendeze komt iu de oorkonde. Insignes, programma's; en kaartjes voior consumptie, worden eerst Verzlonden als helt verschuldigde gestort- is. Wat -de hx*o.odjes betreft, vo.o,r f 0,25 verkrijgt men drie -broodjes iu één pakje. De plechtigheid duur't van ongeveer 12 to-t 4 ulur. De, 'opgaven onder 1 tot en met 6 hierboven genoemd, moeten opge zonden worden aan dein heer ,F. iW. C. Blom. 2e. Secretaris der Wilhelmus van Naissauweootmjmiislsie, W.aldeick Pyrmiontlalan 4, Rotterdam. De; lOranje-Vere-eniging te Goes wekt alle vereenigingen in Zuid- e® Noord-'Bei- veland, die, -zoo,als hierboven is, gezegd, sympathiseeren met, d-e bedoeling van de'ze echt nationale volk'shulde, opi, ;aan dez'e htildehetooging mede 'te doen en daarom zonder verwijl ,zioh aan bovenstaand 'adres van den heer Blom te Roft'erdam o,p te geven, onder yers'trekking v'an duidelijke gegevens. Laat lie't Oranjelievende Zeeuwsohe volk toonen dat het, van heeler- harte wil medewerken aan een groolsche heto.oging ter cere van de nagedachtenis van Willem van Oranje-, de Vader -de® Vaderialnds, clie gatoon-d heeft alles over te, hebben v.aor da vrijheid en heit heil der Nederlanden. Dp Gewestelijke Ta r we- organ is atie D;e heer Kerkten heeft dén Minister van cf-onomi'schc -zaken en arbeid de volgende vi-agen gesjteld: Kan de minis,ter ook mededeeleu. Mf '1 juist is, dat in 1930 is b'epaald, dat d-i Zeeuwsohe Gewestelijke Tarwe-OTganisatie een reserve moest kKveek'en van eenm'aal honderd duizend gulden? I'q liet den Minister 'bekend, 'dat aan re serves is gekweektin 1930 f 64.606(23; in 1932 IE' 93.996,01? Acht de Minister deze reservés, die reed^ andarhalf maal hot bedrag van hon derd duiz'end gulden ove-rsehrijiden, niet voldoende W,il -de iMini-siter maatregelen némen, dat de -over 1932 ingehouden gelden aan de noodlijdende bloeren, die taéwe ve-T- boiiwiden en aan de organisatie leverden', Wordt -uitbetaald? Dc cursussen van Pater Hcndrichs. Wat dadelijk voorzien w'as,, is werke lijkheid geworden: tal-rijk izïjn dit 'ja-ar, 'reeds bij de, eerste graapi, te Amsterdam, Rotterdam en Dén Haag, degenen jgfe'wee-^t, die uit allerlei richtingen van het 'p-rdte-q- tantispie, overgingen tot de Katholieke Kerk. Nooit, w'as; het getal gropiter. De twéede gro^p, die mr-e-jal talrijker nog is dan de eerste, gaat over: eind April, be gin Mei. Dit jaar zullen ver over de hoii,- derd niet.-katholieken in den sdhoot der Moederkerk terugkeeren, de helft van dit getal is nu reeds, in de eerste groéplen, 'bereikt. De geestelijke bezinning lijkt dan toc'h wiel Ze-er groot te zijn in dezen tiijH. Een verblijdend verschijnsel, vedMÏIjdend en hoopgevend tevens,. Hcrecnigiug. Er is 'wel eens gevraagd of de liereeni; ging der Kerken in katholieken zin n.l. de terugkeer van alle Kerken tot de aloude Moederkerk 'n utopie ïs. Het antwoord luidde .ontkennend. Willen 'wij ec'hter dit doel bereiken, dan moeten wij naa^t de bovennatuurlijke ook alle natuurlijke middelen aanwenden. Een der eei'ste vereisc'hten nu is feen gezbndo atmosfeer te schéppen tuésehen de ver,- is'c'hillende Kerken! Hiervoor* zijn de volgende raadgevinjgjen Welke de D|uits'che Protestant Joannes Lorl'zing aan z'ijn -gelool%én.aoten oeefi, de overweging dubbel waaril- 1 I -Hij zegt o.:a. Om -de atmbsjfeer van afkeer en wan,- trouw'en tu^séhen de versehülende Ker ken te verwijderen, moet mén 1. Alle-^' achterwege laten, wat tot Wantrouwen en verwijdering aanleiding kan geven. 1 2. Medewerken om de verkeerde va(- tache voost ellingen van de andere gods diensten, die bij ons leven, weg to nemen. 3. Geen kranten en tijidsjchriften lezen, 'waarin andere godsdiensten, hnu Medicina,- ren of inrichting bespot of besehim'pt worden. 4. Geen lid van een vereeniging zijin, waarin godsdienstige onverdraagzaamheid heerséht. I 5. Op- de andere godsdiensten toepas sen; Wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doet dat ook een .ander ni-et. En op ons-zelf Iedereen moet voor zijn eigen fleur vegen. 6. Met andere godsdiensten samenwer ken om de Christelijke beginselen tegen het voortwoekerend ongeloof te verde- tlgen. 7. De geschiedenis der verschillende Kerken bestudeeren. 8. Zich geen val-qche oordeelen ovoi' leer, inrichting of bedienaren van aindera godsdiensten laten opdringen. 9. Er voor zorgen, dat' Wij' bovenge noemde punten op de eerste 'plaats op ons-zelf toepassen. bLAND- EN TUINBOUW^ Het verlatcu van drniVcu. Op den Proeftuifn Z.H. Glasdistrict te Naaldwijk worden 'sedert het voorja-ar van 1929 proeven g-eniojnen met helt verlaten van druiven, teneinde den oogst- Ivbn dez'e cultuur over e,en langer tijdstip te kun nen verplaatsen, hetgeen dem handel ten goede nioet komen. Z-oodra de -Zo-n althans voor een niat-vexwarmde ka-s .Wie kiesi. ge!2 .We hebben absoluut nog niets gezien van het program, waarmee de -soeiajislten in letterlijken zin de boer zullen optrek ken. Toch kunnen wij gemakkelijk' gissen lio'e het samengesteld zal zijn. „Hon-ger-Ruyis" zal 'n paar maal aan geheven worden; de „lamlendige rege«- ring" krijgt er natuurlijk van langs om dat zij de- crisis nog niet -heeft weten te verjagen ein tenislot-te zal een korte doch mooie schets worden gegeven van de ge neugten die den ontevreden (tevredenheid is z-onde leeraren de roo.de k'otplstukken) landman in den socialistiséhen' heilstaat wacht. Dat de S.D.A.P. alle steunmaat regelen van de regeering- heeft trachten weg te stemmen zal vergoeilijkt warden met de bekende diepzinnige uitvlucht, dat die tegenwerking slechts relatief was en indirect ten goede komt aan de BcJhijtn- baar gedupeerden. De weltten -der eco nomie eischen veel studie en de psycholo gie enz', enz. Zo® zal wait krom is in een handomdraai reehtgeh-ogen wordein, maar wi;' zijn zoo. vrij nu -reeds- te her inneren aan het rapport, dat dez'ar dagen door een commissie uit de S.D.A.P. onder 'vo-orzitteirschap' van den heer J. Ou.de- géest, over hat landboulwvraa.gsiiuik ia uitgebracht. Uit dit rapport ademlti na melijk denzelfden geest als uit de dubbel hartige manier waarop gewoonlijk om d§ étemmeii der boeren gehengeld wordt. Het rapiport. propageert zooals beigrijlpie- lijk' is de socialisatie. De -eigengeörfdfl bo-eren worden alvast aangeduid alsr koe lakken, scheldnaam die in Rusland mee brengt, dat men zijn drager als 'n stu,k wild kan opjagen en neerleggen. Het rapport is z'eer brjeod en ziet de brandende vraiag onder de oo.gen, of' m'an da onteigenden ook' schadekMS behoort te stellen. De commissie had vanzelfspre kend 'niet het lei' een éénvoudig ja of néén hierop uit te brengen. Zij' aagt-: dat hangt er van af. Zoolang de staatkun dige positie is als thans zal er 'n vergoe ding moeten komen, maar voior heit geval dat de Partijkop re.valutionnaire wegen wordt ge-drongen, ontvangen dc koelakken geen eent. Wat z-al de landbouWs-talnd vun zulk gehuichel zeggen'? We geiooven dat iedere hoer boven die ileemerij- en sofisterij het houden zal met die regeerders, welke het volgende tot stand brachten: le de tarwew-eit, 2e de crisis-iz'uivelwet, 3e de crisis-tarwewat, 4-e uitkeering aan verbouwers van sute kerbieten, 5e steun aan de vlasbouw, 6e -steun aan de griendoultuur, 7e steun aan de verbouwers van fruit en warmoe-zerijlgewassen, 8e steun aan de iaard-aplpe-lmeelindu- strie, 9e crediet vo-or den tuinbouw iu West- Friesland. 10? crediet voor de bloembollenteelt in Bree.zand. Zoo'n serie daden is nog. wat anders dam -een revue van holle woorden. E-n mem kan er zeker van zijn dat er nog meer -hulp zal worden verleend ondanks de boto-ze plannen welke de „vrienden" vam den „koelak" in hun schild voeren. UITKIJK. eenige- kracht hego-n te Krijgen, werden de kassen van buiten dik jne't kalk', van bin nen met krijtwit bes-poten -en de grond binnen evenals buiten bedelft m-elt -een laagje turfmolm ter dikte van 5 c.m. Dit werd van begin Maart -af beigonnen, waar na steeds ilink .gelucht werd. De geheele o-plz-et wae n.l. de oogst zoolang mogelijk opi te houden. Zoodra de knoppen begon nen uit te lo-o-peoi werd krijtwit, kalk en iuri'molm verwijderd en wenden de kassein normaal behandeld. V-an 1929 af werden interessante waarnemingen ten. dien op zichte gedaan. De proeven waren va.n dien aard, dat de druiven zich tot begin October prima hielden. Na d-czen tijid liwapi .een regen- periode, welke minder gunstig gewerkt heeft o.p- d-e hoedanigheid van de druiven. Voor de prima kwaliteit druiven werd hall' Januari nog f 1 p-er Kg. betaald, het kwantum had echter grooter kunnen zijn. Ook zij'n nog proeven genomen door plaatsing van de verlaitingsdruivien in de koelhuizen. D-aze proef' is ten volle ge slaagd, da-ar de druiven zich op 15 Fe bruari j.l. nóg in prima conditie bevonden. Mogelijk' da.t hier -een richting wordt aan gegeven om zoodoende tot diep in het voorjaar een prima kwaliteit druiven te leveren. Het volgend seiz'o-en zullen al thans proeven o-p ruimer schaal genomen worden. De leiding van den Proeftuin kan het verlaten van druiven -aanraden. iSpDorwegongelnk hij Helnloild. Eergistermiddag is van den trein van D-eurne, rijdende in de richting Eindhoven die o|m! 5 u. '38 te Helmond moest binnen komen, even voor het -qtation Helmond, 'een wagon gederailleerd. De trein beqtond uit vijf personenrijtuigen. Terwijl hij' een wissel passeerde, liep de vierde wagen, een eerste klas rijtuig, uit de rails. De trein brak in stukken en de. eigen-1 ■aardigheid deed z'ic'h daan'bij voor, dat de eerste drie Wagons op de. rails bleven staan, de vierde derailleerde en de vijfde eveneens op het goede spoor blee'f. 'Vier heeren, die zich in het eerste klas rijtuig bevonden, werden licht gewond. Zij liepen énkele schrammen op. Opi hei station hee'f't men hen verbonden. De licht-ge'w'onden z'ijn met 'denlz'elfden trein weer verder gereisd. De 'trein had twintig minuten vertraging!. 'Het gederailleerde rijtuig, dat overeind is blijven staan, is nog in aanraking weest met een locomotor. Deze machina

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2