t NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND utUmLüd luif [ruiden I illen. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS :he courant DONDERDAG 9 MAART 1933 ilijkezor- niet aan lar Uwe verdrij- fAN HET ortelboer. FEUILLETON In twee werelddeelen. fl BUITENLAND GRIEKENLAND CHINA fl BINNENLAND 1111 mm» «a pbroed. Dan leeft dé aen tot hij, z'even a 1 lang geworden, maar men van den tijd, jy terugkeert. Waar op, dat vele zalmen,. wélijke, eerst naar de nadat zij' twee- of drie li doorgebracht. Is de In gaat de visch naar Ir wee:r een jaar, twee 1 Den gemiddelden duur |in de rivlelr kan ip>en schatten; sctns echter maanden. dat de zalm, van liet J heit zoute water ver- (jiarin teii'ugkeelrifc, vol- gebruikt. Ben oplat- Ii 300, te Bazel, in alle levangen visscihen heeft slechts hun spijsver- fe trekt geen spijs be- llte de digestie-organen lom spijzen in te hou- |n te verteeren. zee kooit, verkeei-t hij den toestand; dain zijn, (omgeven door massa's zijn hard en tusischen net talrijke balletjes jdwijnt langzamerhand,.. het darmkanaal, dan lemen sommige rugspie- z'wemmen van minder J ongeveer de helft af, Iijltijd het gemiddeld ge- jliein vlan beider kunnen linder dan dat van oen lals die in Mei gevangen NUMMER 29 298TB JAARGANG t; PER DOOS 45 CENT. M DROGISTEN. eest (bij Leiden). uid-Beveland jte Goes. ischen 1 Belanghebbenden) «raijft »4f«tonU«ün»l •n itfrtrtwrt met io«o«» la itoorte GÜES,Tel. Int. 207 t> tlasting, slechte spijs- iude, influenza, luste- 'dpijn, enz., de er niet. 1" I 2,— alf 75 cent. 5 cent. 'erkrijgbaar, dan ge- ;st van het bedrag door ela. 553-60 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Onze politieke eenheid. In de ongelukkige actie, welke prof. Veraart tegen de R.-K. (Staat-partlj be gonnen is, komt tot-iiu-toe slechts een lichtpunt voor; en dat iq: zlifn weigering om men een man, alq de leider der zoo genaamde R.-K. Volkspartij, sa|m'en te "werken in de politiek. Voor de rest zien wij1 in zlijh wildwoe&te en ergerlijke uit vallen tegen onze staatkundige orgfapir eatie en haar leiders niets anders dan da sombere tragiek van een verduisterden geest. Wie onze qaamhoorigheid op politiek gebied wil vervangen door nietq anders dan verbittering en haat, laadt een ont zaglijke verantwboirding op; zich, omdat hij dingen op het spel z'et, die zóó gef wichtig en kostbaar zijn, dat ieder mét eenig verantwóordelijkheidfjgevcel bezórgil kj voor het behoud daarvan. D'ezer dagen kWam onq een artikel onder de oogen, dat een treffende apolo gie was voor araze Staatspartij1. Wij citeeren: „Het Katholiek volk van Nederland behoort tot de B.-K. Staats,partij1. En in de laat'sjte dertig jaren der Nedeij- landsche geschiedenis kwamen altijd weer nieuwe motieven het "Katholiek volk in de B.-K. Staatspartij bevestigen. Ik noem maai": de noodzakelijkheid van een Ka tholieke macht tot aïw"eer van het revo- lutionnair socialisme, het vurig verlangen om aan de sociale wenschen van Leo XIII conereten inhoud te geven in een aantal maatregelen van den Staat. E;n vooral in den laatsten tijd: het krachtig besef, dat Wetgever en overheid een ge weldige taak hebben verkregen tot hand having van een zedelijkheid in het open bare leven, die zbo dichtmogelijk: "nadert tot de eiqc'hen der Katholieke moraal. Da bestrijding van de bekende Wantoestanden in tooneel en biosppop', bijt étalage en straatleven, in leger -en marine, bij ge vangeniswezen, Indische politiek en huwe lijkswetgeving. Het is; maar 'n bonte greep; en naast andere factoren maakt de minderheidsj- posifie der Katholieken dit rn doornig terrein. Maar niemand ontneemt a.an de Katholieken het besef, dat hier een reus achtige werkzaamheid hun wacht, waarbij elke nog zoo kleine schrede vooruit at verhindering van afbraak' groot gewin beteekent. Wie dit alles nu wit overwegen, vindt Opoedig de verklaring van tweeërlei ver schijnsel: de geweldige spankracht "in do B.-K. Staatspartij en het hopeloos geval van de zich afscheidende Katholiek-poli tieke groepen. Zooveel geduchte redenen om als Katholieken een staatkundige,-, en dus ook' organisatorische, eenheid te blij ven vormen, worden niet terzijde geduwd door nog zó» groote geschillen over con crete maatregelen van socialen, economi sch on, l'inaniieelen aarddoor persoonlijke af'gekeerdheid tusschen leiders. En wio zich afwendt om in andere katholiek- politieke partijtjes N.K.P. of Volkspartij in de omstandigheden der laatste jaren -i een onderkomen te zoeken, verraadt z'ójó zeerofwel het dienen van persoonlijke belanget jes, ofwel bet gemis'van hot meest elementair katholiek-politiek inzicht dat het in waarheid niet al te veel moeite kóst om de breede lagen van het katho lieke volk van dwaasheid ervan te ovvten- tuigen. Ook de democratische niet-katholiek'en zullen met blijds,cihapi erkennen, dat deze ipaa-tiji de heohtsjte pijler is onder het par lementair qtelsel'. Het overwicht van het parlement in het Staalkundig bestel kan alleen worden behouden door groote par tijen en door "ware volkspartijen. Aan beide eischen: groote partij en volkspartij', vol doet, de R.-K. Staatspartij het meest." Mogelijk dat men zich na lezing van dit uitgebreide citaat afvraagt wie of de 85 Ben korte worsteling,, en een van bei-f den stond op. Hij: had een van bloed drui pend mes in de hand, nog stiet hij met den voet naar den anderen, .veegde; het lemmet af 'aan zijn kleeren en stormde weder in den vuilen, wentelemdein, rol lenden maalstroom. i Meester Doi-rens wist niet wat hij tag. Hij boog zich over hem neer, en zag hem in het verwrongen gelaat. Hij was dood. Toen hij zich oprichtte voelde hijl een naud o.p zijn schouder èn hoorde hij' een stem die zeide:. „Wat: staat gij; hier.?, wat zoent ge? wat wilt ga?" Moester Dorren» sloeg de hand a.an zijn pmsboiol en Zag otm. Naast hem stond een- man, hoog va.n gestalte, in aen langen mantel gehuld, die bijna zijn gezicht bedekte. Twee flik-" kerende óojgen kwamen onder'dein hreeden hoed 'uit. ,.Jk sta hier, omdat ik dat Zoo wil, .en wie ik ben, gaat u niet aan." „Ho, hol niet Zoo kribbelig man, ik schrijver van deze overtuigende woor den is. 'Het is- bijna niet to geloovenl Van bedoeld artikel is prof. Veraart zelf de auteur. Men 'kan het vinden in zijh „Opstellen over politiek" Welks boek bij den uitgever Meichior te Amersfoort ver- Schenen is. DU1TSCHLAND Da gevolgen van dc verlriezinp pu. Eergisteravond heeft dr. P.uchs, de nieuWe perschef van de rijikkregeering, in dc radio een overzicht gegeven van de verkiezingen, de naasjte regeei'inlgfe'politiek en de gevolgen die da regleering en de nationale groepen van de stembusover winning verwachten. Fuchs vertelde, dat Irïji 'van de rijks.- kanselarijT uit spr,ak, waar zoo juist de kabinetsraad geëindigd W'a». Hitler had een overzicht gegeven en de regfeering1 had de bijeenkomst van 'den Rijksdag op een dag t'us^ehenl 3 en 8; April vastgesteld in de garnizoenskerk te Potsdam, wlaar Hin denburg eergt een krans op het graf'van! Frederik den Groote zprn leggen. Von.r de latere vergaderingen wiasj nogf" geen gq- b'ouw definitief! aangewezen. iHitler had voortq gezégd, dat de voote liehtingsjarbeid na .de stembusoverwinning niet mocht verklappen Weshalve hijl beslo ten had een nieuWe centrale afdeeling te stichten, die den propaganda;- en voorlich tingsdienst van liet volk zóu verzorgen, want er mocht geen politieke lethargie intreden, zoolang het marxisfm'e niet "finaal dood was. Verder had de kanselier den nadruk gelegd op de noodzakelijkheid van een eensgezlnden politiek; in itljjk en bonds staten en de machtigingswet aangfékondigd die een grondw'etwïjjzigend karakter zóu dragen. Bijzonderheden kon s.pr. óver dit laats,te punt nog niet meedeelen. Minister Friet had de verandering van regeering) in Hamburg, Lubóck, Bremen en Hespen meegedeeld mót een beroep op het feit, dat de daar bestaande regeeringen gfeen weerklank meer vonden bijl de meerderheid van de bevolking, Zoodat'haar oanblijiven slechts tot gevaar voor orde en tucht had kunnen leiden. Slpr. las, daarop een groot aantal binnen,- en buitenlandsche persstemm'en voor. Na zlifn voldoening te hebben, te k'en'nen gegeven dat niet alleen de .marxisjistihu partijen van de 41/2' millioen méér uitge brachte ^temin'en geen profijt hadden ge trokken, maar ook' het centrum1 'een veer had moeten laten en van 15 op 13.6 pro cent van het totaal aantal stemmen ge- Slonken was, zeide Fuchs: „Men izlal be grijpen dat na de geWeldi|g|e overwinninS in ZuicVDiiitschland ook in Beieren, Wtun- tembërg en Baden hervorming van de re geering zal noodigfzlijh. Dit klemt te meer, omdat na het wegjagen van de regeering BraunpSfeveringj in Pruisen do Zuid-Duitsc'he heeren Held, ScKaëffer en Bolz niet veel anderq gedaan hebben 'dan de rijjvts,regeering bestrijdenniet omdat ziïji de federalistische staatsgedachte in! ge vaar achtten, maar omdat het nationaal socialisme niet in hun kfaatm' te pag kwam. Welnu, nu komen de heeren niet "langer in onzën kraam' te pajs, want ztelfs de ver links staande Dprtmunder Gen. Anzeiger heeft gesjohreven, dat er na deze ver kiezingen geen bTulgTmeeï over dó Main bestaat." ENGELAND Bie Valera in actie. Minister Thomas heeft in het .Lager hui» meegedeeld, dat de hooge.-eomfaiissaris te Dublin de regeering had jnëesgjedeeld, dat de regeering van de Valera "de inge houden 'spminón van de aan'Elngeland ver schuldigde land-annuiteiten voor haiar nor maal Bphatkistgebfuik zal'gqan aanwen- doe 'u immers geen kwaad, en wil ,u slecnts 'goeden raad geven." „Ongevraagde naad is niat welkom," was het wederwoord. „Spaar uw naad voor die 'heim uoodig hebben." „Bn toch zal ik ham' u geven. Gij' schijnt onverschrokken, dat bevalt me, maar vreemd zijt ge, en een vreemde dient bier op zijn tellen te passen, begrepen, vriend „Die bier komt, moet ook maar weten wat hij te doen heeft, anders doet hij' beter thui® te blijven." Meester Dorren» had het niet op.' den gemantelden, gehoeden, grooteti, langen man, die naast hem stond, dat wag klaar. Hij had zich een paar piassen van hem verwijderd. De andere bleef' kalm en koud,, en zijn toon even onverschillig. „Zieker," zei Meester Dorren® meit een het niet altijd bier, z'ocnals men het ver wachten kon, niemand, niemand vindt het zoo, maar, ,gij; moet het weten, zijt gij niet van mij gediend, ook goed, goeden avö'nd." „Dankbaar bón ik u van harte, ik' voel dat het' góed gemeend is," liet Moester Dornens er op volgen, „majir ik volg imi rners uw raad, op mijn Wleai plassen on niemand Vertrouwen, is niet?" „Ja, en volg dan vooinal ook dozen den. Dó Valera meent da,t e.r geen reden bestaat de gelden nog la.11 for te reservee ren nu de ondeirhandelimgeii over n sjcheids rechterlijke uitspraak afgebroken zijn. Die Engelsphe regeeringl, vervolSdó Thomas,, had geantwoord, clat zij de mëdej- deeling met spijt had ontvangen, oinjdait het Engelqc'he aanbod van arbitrage nog steeds open Was gebleven, maar overigens zou de Engelsphe regeerihlgt niet 'zoo maar in het geval berusten. t 1 Bje weck der staatsgrepen- Dc z'akien gaan gnel in Griokenljajnd. Ternia.u|wie»'nóod is; ihen bekoimen van de verbazing oveit" Piastiras' greepl naar de mocht, of' de vader dei' revolutie lieéft alWteer afgeda,an en is, vervangen door generaal Othonaiosj als dictator. D'ius, toch 'een dictatuur? ja, maar deze draagjtj :egn geheel ander karaikter. Piastiras had zichzlelf opgeworpen ato 'dictator; Othonaiosj 'is behppirlïjtk als Zoo danig aangesjtsld door de piresident, gfe- hpord de voornaamsjte partijleiders. iNaar V,a|Z DSiasj uit Athene verneemt," was Piastiras' positie onhoudbaar, üopjrdat hij' niet den onverdeelden steun van het leger genooten doordat president Zaïmis hem zïjh steun weigerde en dreigde af te treden. In overleg met Veni'Zeloa en Tsaldaxis, de leiders van de beide groote plartijen, heeft de president teen beslo ten, gijneraal Otbonados| met de vorming van e'en dictatoriale regeering te belaf ten. Vaz' Pias, meldt daorblij', dat de volks partij: niet aan die regeering Zal deel nemen. Diaar dez'e bijl de jongste verkie zing de meerderheid 'had behaald, zij' het ook in een coalitie met eeuigé kleine partijtjes, bieteek'ent dit vee-mtedelij'k, dat geen der partïj'en officieel in liet kabinet Othonaio» veriegenwlooirdigd Zal zïjfo en dat dit in hoofdzaak uit apibtenaren 'zdl bestaan. iWjij1 kunnen ons althans niet voorstellen, dat Tsal'daris zich jandexs ter zijde Zou hebben laten sjehuiven. Vaz Dia» meldt verder,, dat de staat van beleg is opigeheven en datgföneraial Plaistü-as Waiai-sscMjhlSjk naar het bui tenland z'al vertrekken, omdat men hem arreisteexen wil. "Dc oorlog met Japan» Naar Reuter uit Peking meldt, is een ernstig gevecht aan den gfang bij" Koepei,» kou, waar Tsjang Hsoej-liang met130.000 man de bergpa» vea'dedigt. D:e J.apanscha artillerie bombardeert de Chiueeqehe stet^ lingen. Vliegtujg'en cirkelen boven Kce' peikou, werpen bómmen uit en regelen het artillerievuur. He Japanners schijnen vastbesloten om Koepeikpu te nemen. To "Peking beersjcht groote zenuwachtigheid, De Chineesche regeen-mg jgfeeft in een verklaring toe, dat de kflaebten der Chi- Ueeache openbare meening naar aanlei" ding van het falen van hot Cliineeslaha •leger in Jehol vólkomen gereclhtvaardig'ld zlifn. Die regeering heeft er Mch van 'overtuigd, dqt de 1 eidingvan het Chi- neesp'he leger niet' voor haar taak ia berekend geweesjt. (Tegen een aantal offi cieren zijn processen aanhangig glemlaakt wiegens hoogverraad. Alle leden van den Chineeschen generalen staf Zullen voor een krijgsjraad worden gedaajgd en §V vonnisit Wórden. i Tweede Kamer. O v e r z' i 0 h t. De zitting van Dinsdag is geheel gewijld geweest aan de interpellatie welke, dhr. Albarda noodig vond aan da muiterij oip de „De Zeven Provinciën" te houden. De (socialistische leider, die feitelijk' met wenk', vertrouw niemand, lag u aan met" niemand, la,at nooit ziein dat gij iets be zit geiei' altijd het goud af' da.t gij1 .vindt, hij den opkooipier, vraag maar waar het is, mij vertrouwt gij immers: toch niet," liep er ietwat bitter doorheen, „spireek nooit over uw vondsten, ziet nooit vkoo* lijk of ontevreden, doe u in niet® opmer ken en tracht zóó gauw mogelijk weg te komen, in elk -geval vroeg genoeig om op d'enzelfden dag ver genoeg weg te zijd 'en ga dan. altijd na.air dien kamt waar men denkt dat gij; nieit gaan 'Zult. Be grepen „Zeker," zei meester Dorrenh met een soort van hartelijkheid, .„zeker, en o,olk datik mal gedaan heb met u zoozeer te wantrouwen. Gij' sschijint het góed met mijl te meenem; ik' dank u, maar waar ik vannacht opiaanga', slapien doe ik niet." „Slapen móet ge, want gij liebb nog niete; als gij! ietB hebt, dan moet gij' waken cm oppjasisen, blijf niet bier, ga verder den stroom op, de velden z'ijn er goed, vooral aatn "den rechteroever." Ein hij! gjng maar om oogemjbiikke-' lijk weer te keeren; „hoor earns, nog iets," sprak hij, „da,t had ik vergeten, kóm nooit in die danstent,, ook' niet dichtbij, dat, is Id e ondergang, de dood Slaap waar ge wilt, maar niet hier; en nu, goe- het geval verlegen zit, hield zich heel gte- m-atigd. Zijn betoog, stak scherp af biji.de ophitserij' in da rooda pers en het muiteirs- deliriupi van zijn collega 'Criamer. Tpdh verloochende hijl de misdadige gedragingen van zijn piartijgemooten niet en schoof de meeste schuld van het gebejurda op de regeering en de officieren, hoiewel naast de; muiters dié rooide marinebonden voor negentig procent verantwoordelijk zij|n voor hefigeen vpoirviel. Bepaald pnoprecht werd dhr. Albarda toen hiji de marineibom- den als gematigd en geiz|agfegjazind voor stelde, niettegenstaande juist da hoofd'bor stuUrders van den marinerhond huin vro(Ui- we,n naar dein Hjaagischien roodern: Dimsdlaig zonden om agitatie tieigen do regiecirinig los te slaan. 1 1 Aan zijjn Kaïmerbetoog omtleenein wij het volgende: Sp!r. trad eer^t ter.uig vin do vóórgeschiedenis en wijfet opi den indruk, dien het bekende telegram, van denj vloot voogd maakte, nl. dat da tweede safari»-' korting vioprlöiopiig van do baan wag. Hier door ontisltond vreugde en niennamd heeft die Vxeugdp trachten te teimpieren. Het nieit-vérlieenen .van auidiëmtie ,aan het C.A.M.B.O. was voorts1 een gropte fout. Geanakkelijk is bjet, den marinebotidem de schuld te gevien. Deize bondenhabblen atced® gewaarschuwd voor den gevaarlij ken goegt 10p1.de vüpoit. Toen het pmgeluk eenmaal was gebeurd hebben da blonden aangeboden, ba trachten de bemnminiilnig bot inke-er .te brengen. De comimanidarat van liet sohip1 was versPheidene malen gewaaa-sch.uwd, maar begaf' zich deson danks a,a.n wal voor het bijwonen Vap oein fuif. S'ieoirbs bijl. geringe waiahizlaaimheid van de officieren had ar niets kunmen ge beuren. Ondank» het feit, dat dc Scheper iingem slechte wilden deimomlsibi'.eea-em, heeft' da regeering niet allesgedaan oirn bloed vergieten te vooirkpmen. Het geiwéld met de bom noemde spir. onvergeeflijk em niat te- rijimen met liet standpunt der x-egeiering, te Geneva inge- noimen. Tenslotte wensohte liij! dat de schepelingen reeds in eerste instantie voldoende rechtskundige hulpl verzekerd wordt. Dc minister van Defensie, dr. Deckers antwoordde den interpellate. Sul", zei dat er eien witboek' over dazie kwets- tie zal uitkomen. Diaarna, kwnaim hiji opi tie- gen de beleedigingen welke bepiaalda dag bladen tegen hem geuit hadden. Spir. be streed de oplvabtinig dat de schepelingen door" de meidedeelingen van dei regaering in den waan waren gebracht dat de ttwee- dc laorting van de haan w.a,s; mloge'lijk blijft dat de vloioitvo,0'gd niet duidelijk' ge noeg gesproken heeft. Het C'amho' wilde den minister spreken over een telegram, dat uit Indië was, geJ zónden. De minister heeft (joon geant woord, dat heit telegram voldoende duide lijk was en dat men op den gewomiemi au diëntiedag kon komen. Van een ónbe- wim,pelde afkeuring der muiterij; door heit Cambo, is spr. niete gebleken. Het' Gambb staat wél degelijk schuldig doior de wijlze, waarop heit het personeel inlichtte, aldus schreef heit weekblad van den Bond v.an Technici hij! dó Marine. Dc Commandant varn de „Zeven, Pro vinciën" had he.t Sohip; niet mogen ver laten. Hij.meende, dat er geen verbitterde .geest, heerschte, maar was gewaarschuwd en had althans veiligbeidslmaialtrcgelen moeten nemen. Wel had hij' den officieren order gegeven met tact opi te treden hij cventueele ongeregeldheden. Do regeering is van meening, dat de muiterij is voiortgekbimcn uit Óen ver keerden geest, niet door da wijfzte, waarop de, salariskorting is voorbereid. „Indien uw boot langszij! s|t|ulurt, zal ik schieten," heeft „De Zeven Provinciën" opi 5 Februari geseind a,un den oopiman- dant, die achter het Schipl aanvoer. Dit' is in strijd met da voorstelling ,alsof het de.n nacht 1" :M'eeister Dorren® bleef' staan en de hooge gestalte, verdween in 't duister. Hij; voelde zich akelig alleen en ver laten. Bijna zóu hij' omgekeerd zijn en gpiud goud hebben gelaten. Dat was 't geVolg van zijn avontuurlijk letv'en, zelife de ge varen hadden Voor hem iets magnetisch. Iiij1 sloeg de hand aa.n zijn wapeinam cn verdween eveneens in het duisters wa,as des nacht®. 1 Goiidlevcn. Hijl' sliepl.in 't woud. Moeilijk was dat niet. Alleen de oevers werden doorzocht, of beter, doorspoeld voor goud. E|n goud was er overal, maar met luet oneindig groot veirscbil der hoe- "Veetheid. B,at hing van het veld af, dat men ontgon. Bin dat. was louter toeval. Goudaderen wiaren er niet. Stofgoud minder, maar korefe kleinste of kleinere, of groptere. Die noemde men pépSta's. De. Spiaansohe naam van kernen, of' kor rels. Die korrels hadden den vorm van pitten of kenen. schip geen geweld in den zin zóu hebban gehad. Het gebeurde is niat oen demon stratie. De regeering kan het wederrech telijk in bezit neimen van een sehipi. door het personeel en het ermee ïveigvaren niet anders zien. dan als muiterij. Spr. loeét do desbetreffende watsartikelen voor, waaruit 'blijkt, dat het gébeuirde muiterij is. De heer Albarda moest tot da erken ning komen, dat er muiterijl is geweest ein dat die gestraft dient te worden. .Wei is liet gebeurde door de omstandigheden ver gemakkelijkt. In hoeverre het is verge makkelijkt, zal hét gerechtelijk1 onderzoek! moeten uitwijzen. Benige korporaals hebben inderdaad aangeboden, naar „De Zeven Provinciën"' te vliegen. De marinecamimandans: heeft het aanbod op eigen verantwoordelijk;- beid aijjeweizen. De gauverneiur-gleueraal heelt een verzóek' van het vierbond van overheidsdienaren om. te mogen. s;einen, afgewezen. Zulke aanbiedingen konden niet worden aanvaard, al zal de heef Albarda wel zleiglgen, dat een admiraal ■spr. dit gedicteerd heeft. Met muiters kan niet worden omdeAandeld. Geen re geering, die zichzelve respecteert, kan dit doen. Bij de sommatie, tof „De Zeven Pro* vinciën" gericht, heeft het aan duidelijk heid in het geheel niét ontbroken. D'e mui ters en de muiters alleen zijn de eohul-' digen op; de tweede plaats. Op! de eerste plaats zijn de schuldigen zij, die; de mui ters in zulle een stemming hebben ge bracht. Aan de afschaffing Of de aanmerkelijke beperking van militaire vliegtuigen Zal da Nederlandsche regeering van harte meewerken. Wat minister Beelaerfs van Blokland te Ganève heeft gezegd, betrof oorlog en gene muiterij. Zoolang geen internationale regeling omtrent militaire vliegtuigen is getroffen, is 'de regeering gerechtigd, eir het gebruik van te maken, dat zij noodig oordeelt. Gebruik' van een vliegtuig bracht in dit geval minder kans op; verlies van menschenlevens dan een kanonschot of torpedo. De rachtspleiging voor de Zeemacht da teert niet van 1814 maar van 1912. De heen- Albarda Zei, dat een zee-officier geen verdediger kan zijn, omdat officieren p'ar- tij zijn. Spir. bewondert het stelsel niet, maair de vrees van den heer Alburd'a, dat het zóó slecht' werken zou als hij', het' voorstelt, is onjuist. Verscheiden offi cieren hebben rechtskundige studiën ge maakt. Spir. wil niet' den indruk geves tigd houden, dat die arme muiters aan slechte verdedigers zouden zijn overge leverd. De regeering is echter bereid met de autoriteiten overleg te plegen over een wijziging Van bet doioir den heer Albarda. in zijn laatste vraag bedoelde wetsartikel. Dhr. Albarda vond dit antwoord natuurlijk' onbevredigend, doch de spre kers van de andere plartijien dachten daar anders over. Tenslotte kwam de interpellate met de overbodige motie waarin de wijziging van de rechtspleging hiji de zeemacht wensohe- lijk genoemd Wordt. De motie-Albarda isjv gisteren m'et 5Q tegen 30 sitemtaen verworpen. Hierna volgde wederom een socialis" 'tistehe interpellatie. Thans kwam dhr. .Vliegen aan de beurt', die protesteerde te gen den maatregel, waiaa-blijf aan militaire ambtenaren verboden werd lid te zlijjn van socialistisch en andere revolutionnaira organisaties. Zakelijk kon de heer' Vliegen natuurlijk niets tegen de order inbrengen, omdat het zoo loigisteh mhgeliijik' is, dat een staat uit iziij'n weermhloht, die m'en- ischen gaat weren, welke krachtens hun beginsel niet" alleen tégen het leKer zlijh' maar ook, 'dit leger tot een onbetrouwbaar machtsmiddel moeten mjakèn. Dat scheen te komen otndat doior het rollen van het goud ,da konrete den vorm van kernen aangenomen hadden. Ook later bleef heit goud in de placers zich steeds opi dezelfde wijze vOordoen. Een smalle sibropk langs da rivier was dus naakt en bloeit, en het bosch daalde in een grilligen k!rame tot aan den pa.akten min of meer broeden rand. Dé beweging ging in het algemeen stroomopwaarts. Tegen stroom in dus. t Hólt snelvlietende water weird dan door kléine greplpels affgeleid en door een langs en over een gedeelte van het oov|6i1Zand gedreven, dat in steeds fijner Zevende Ver gieten terecht 'Kwam, o,m eindelijk het goud te vertoornen. Nog eens: er was stofgoud an Korr-eL goud. En wanneer men Va®1 het laatste vond,' dan was hot een hij'zonder geluk', en men Duisterde „pepiita's, korrels." VA ant luid roepen wat men gevonden had. en dat men gelukkig w.a® geweest, was niet raadzaajm. Meer dan -eenis was zoo'n Vfeugde- kr'e.et in het bloed gesmoord gewiordón, en werden d« pep|ita's onder het lijk van een vermoorden vinder uitgehaald. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1