NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver I 1, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS ill II lil Ijl B"kantoor'm^DDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 LIT DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS I' DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering IE COURANT :n blad ESPREKKEN j >fc FEUILLETON In twee werelddeelen. BUITENLAND griekenland china van het vaticaan BINNENLAND in! oi oi ieetn! wed- zte nam met waste w.e(g, de fteeh |iamiaohme« 1 i I de schouders op. j I f i Anna, „ja. bant' nu I i I- - I'de Jian, liet koffie, In steek en Bmeetl met |ehte>r zidh dioht. ïenséhap-," mwmpeldo lak de schouders op. |Anna, „je heart nu..." den dag kracht oom naricht naar de kramt rd-eeld wegens zVlare lood tengevolge héb- vain Jjan uit de ge- octm jjioóatihan en zóg logen-, zijn elastische lie gezicht. Ze heeft NUMMER 28 DINSDAG 7 MAART 1033 29st® JAARGANG in het H. Hiart. an Ma,art opent met lof', dr. Jac. v. Gin- ioelichting opi de al- foor de maand Maart, let Com-munistne en de perdwijnen. Een -uni- aan dit artikel «ai bte ontleding van. de leuxrenten ,die elk'am- nn-achfc betwisten: het isane, de Amerikaansche 'Srojpeeseihe Gatholicieme. 'Siouwing z'al het win- J.'ke?, Dat zal hiervan met onze middelknutig- en de groote voorbeel- rina en Siena,. van, een foogfearaar deir R.-'K. ft. .W. Mulder S. -Ji be- lintentie: De bek'eexing |n het verre Oosten, kansen menschelijker- laar: Gods genade is ook de «jogen openem zijd 'en blind willen belangrijke artikels de VV. Kerssemakers S.J., den Italia,anschen kun- rfteo-is. En dan Schrijft bladzijde over de won- van de Jesureitem-paiter ,di-e, nu 300 jaar ge- laak van den H. Fran- heeft plaats gehad. D,g pvene tot Xaverius dankt ontstaan. Noemen wij aflevering nog nog een aan tien H. 'Bóseph, Ingk' Thijtn S. J. En v-er- llectu,ur aan allen! bezoek gehad, toen Hf •tad was?," i j, kindlief'. Waarom!vraag I, I's;. Ik' klan me alleen maar lie die vijftien champagne- piano gekomen zijiri't U er oohf eenig idee van, |hoe vfwi vgouw aan die ■omen is?'S j i lat 'het door haar mhntel Irlijk' te dun geweest, om' acldutueeren? 'i Bit niet, dokter. HSjr Jvaa m'aa|r niet "meer in de zljf "Zonder m'antel iui% list, zoontje van' eenhoofdf ?ngt zijd eerste rapport Je, alle kinderen hebben lichriift van deit stand hunr eegekjregien.'i chef, dat ik' hem' -sjpreldèn breed^dhouderijgfe man, ais 'binnentreedt, „mïjn napim' diende, een magiër, tenger 1 ontzet ting, na ar den 'bej- u meneer Daniëlriep da,t is versdhrikifcèEjk ijk Wat bedoel je daan if} de chef 'binnen ik heb order gefctegfeq "li l van mlij'n' schul-deischers zie ik1 vlug! "haar de andera it." t 'je dan opMen d|U«« van altijd maar zigzag een Koningin 'VictoTiaf mr een^f naar de pooten!"- om' u de Waarheid te zeg nooit haar beenen gezien". „De Eendracht" slant 'n iit. Een bedelaar ga,at ér ,een plak"- in de gleuf, naar de muziek en ga.a,t dan door het stampvolle c'afe: teidje voor de muziek', asy'-a- -dat de zaak van den jongen nfai'cheeren'?"' I n Marcheeren, Zeg je Die ■*J' te houden zïj*n, zoo zal -n!'.' NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE van publiciteit wordt gelezen in alle kringen V Kieswetbepalingen. 'Wij willen even wijfzen op' de gelegen heid, welke viïgensj de Kieswet bestaat cm te stemmen in een andere getnieente dan in die, op Welker kiezerslijstmen vóórkomt. "Hij oi' rijf, die van deize bevoegdheid gebruik wil maken, moet uiterlijk veertien dagen vóór den stemmingsdag!, dat betee,- kent du-s ditmaal vóór 13 April in persoon ter isjecirètarie van „eene" gemeente (dft kan dus óp elke gemeentesecretarie 'ge schieden, zoowel in de gemeente waar de kiezer op de lijst staat, -als in de getoe-anjte waar hij w"il stemmón, als in elke andere gemeente Waar hij'opi het tiijldSjtifp' Iter m'ededeeling vertoeft) inede gaan deelen, in welke gemeente hij- op"26'April wenslcSht ie gaan stemmen. - Hierbij! moet die kiezer een adres opf geven in de gemeente, waar hij' wil gtaian stemmen. Dit adres kan desnoods het ge meentehuis zelf rijn, als men geen ander zou kunnen opgeven, b.v. omdat inen den stemdag voor zaken in die gemeente ver toeven moet zonder dat men eeaige .relatie daar heeft. i Van die mededeeling Wordt dan een schriftelijke verklaring opgemaakt, Waar van -een afschrift aian den kiezer' wordt uitgereikt. Heeft men eenmaal medegedeeld in een andere gemeente te willen gaan sjeminen, dan ia men niet meer bevoegd te gaan stemfnen in de gemeente waar men opl da lijst staat. He oproepingskaart voor de stemming ontvangt men op- bet adres, dat men bij da mededeeling heeft opgegeven. .Voor wie isj deze .regeling van belang! Ie. Voor hen, die na 1 januari 1933 verhuisd zijn (of vóór 26 April nog Zullen verhuizen) naar een andere gemeente dan waar zij op 1 Janu'ari 1933 iuwoneiy De kiezerslijst wordt n.I. vastgasfteCId naar den datum van 1 Januari (art. 7 lid 2 Kieswet). Sb. Voor kloosterlingen, die na 1 Ja nuari 1933 naar een huis in een andere gemeente Zijn overgeplaatst. (DteZe e!a|tej- gorie va'lt eigenlijk onder le., maag m'eu denkt in deze gevallen vaak n'iet aan het gewone begrip „verhuizen"!)'. 3e. Voor professoren van Seminaria, leeraren, aan onze katholieke ec-hoCen, stu denten die vóór 15 Mei 1933 25 jaar zijn geworden, kloosterlingen, die buiten hun eigen klooster vertoeven in een andaro gemeente. iWlij' noemen deze categorieën m-ët name omdat de stemdag 26; April 1,933, in da Eaaschvacantia valt. 4e.. Voor reizigers, die voor hunne werk zaamheden op 26 April elders móeten ver toeven buiten de p-laata hunner inwoning. *40r arbeiders, die de gehecle w'eek :n een iin-dere gemeente dan de plaats hunner inwoning aan hun werk gebonden zijn, b.v. Zij die in Werkversichaifing wel licht ver van hun woonplaats, vertoeven. Voor huitenland^-verbljvenden, 'dia xn een naastbij-gelegen grensplaats kunnen gaan stem'm'an. f April geldt" de nieuwe kiezeirs*- iijst vastgesteld op grondsda^ van den toestand per 1 Januari 1933. Waar nu op de kie'zers,%t "zSjb opgo- voerd alle inwoner^ eener gemeente per 1 Januari 1933 die vóór 15 Mei 1933 den leeftijd van 25 jaar hebben bereikt, kuni- neu dus. ditmaal personen stemVeoht uit oefenen, die nog géén 25 jaar zijn (n.L de personen, die tusschen 26 April en 15 Mei den leeftijd van 25 jaar bereiken). -Ter voorkoming van misverstand of verwarring wordt hieropi met nadruk o-l6- fwötzien. kVolgens -art. 1 JO.der KiesWet Jig-t' de kiezerslijst 1933 van 23 Februari tot 16 Maart ter inzage voor een ieder. 1 -Eohter men kan slechts tot .en met den 9de.n Maart verbetering van de kiezerslijst 84 Iu de Placers. ^>0 was helt .avond geworden. Do iZiou nöeg ten ondergain1^1,. (E'en gouden z'ee stroomde doiOj.' de vallei. l f De San Sacramento daalde uit den echoot der bergen en rolde Zijn golven als gesmolten goud,- tu-ssohen zijn oeVers als met metaal getint. De boomreu'zen wiegelden hu-n gouden beweegbare koepels hoo-g in de lucht bó ven de eveneens in goud gebaadda wouden aan hun voet, golvend en ruisehend onder het laatiste wuiven van de fl,v'óndkóiëltel Het was bdtooverend sóhoo-n. Door de hrui-ne takken boven zijn hoofd vielen de zonnestralen als gesimo-lfen goud 3n druppels, i n pijlen, in lijnen en vlakken, wxegelend neer aan zijn voet, lieim zie-lvsn overstroom end en teekenend met gouden {platen em arabesken en womderlijike 'tiee- kenen, als het kle-ed van een oogtterschcn waarzegger of slbeirenwichelaar. - Dn trad hij op een plek van waar hij vragen, voor zichzelf of voor een ander. Zij, die in den loop van 1932 zl'yn ver huisd, Zullen goed doen even te gaan in- 'f'ormeeren of sfij op! de nieuwe kiererallijist zijn op'gevoerd. DUITSCHLAND De uiislag der verkiezingen. De uitslag der Zondag gehouden Rijks- dagverkiezinge-n wijkt niet ver af' van de vórwaóhtingen. De nat. sooialist.em zijn sterk vooruitgegaan zO-nde-r nnöhitam-s de mieerderneid te behalen. Zij bra-chten 'het van 196 tot 288 iziatels. en behaalden 44 procent der uitgebrachte stemmen. (Vo-. rigen keer 33 proc.) De Duitsc'h-nationalen bleven ongeveer op ge-lij'ke kracht, n.I. 52 zetels. H-et Centrum met de Reiersehe Volks partij handliaafd-e-n zich sdhit-terend en wonnen er nog één zetel bij. Zij-brachten liet to-t- 91 zetels waarbij er noig drie kó m-en van boerenbond cin wijnbouwers. 'n Verrassing was de achteruitgang deT communisten. Van hun 100 zetels houden zij er slechts 81 over. Hun stemmenper centage daalde van 17 op 121/s proc. Er is h-eel druk gestemd; bijna 40 millioie.n kiezers (91 o/o) kwamen op tegen 36 millioen in Nov. j.l. Incidenten bleven hier en daar niet uit, maar wiaren over het algemeen niet van bijzónder bloediglem aard. In den nieuwen Rijksdag zlullein de nut. soc. (de partij van Hitier) teiz'amen met de Duitseh-nationalen en Stahlhelm over 340 van de 648 zetels 'beschikken. De absolute meerderheid hebben zij dus. Vo-or grondweitszij'zigiug, zijn zij- echt-eT op de hulp van de katholieken aangewe zen. De Pruisische Landdag. Ook in den Pruisischen Lan-dda-g zul len de Nationaal socialisten te Zaïmen met het blok Zwart-WiFRood, over de meer derheid, n.I. '245 van de 461 z-etels, be schikken. Ecu staatsgreep. Uit Athene wordt gemeld: Dó mini-sjteries en andere géwichtige openbare gebouwen zijn gisjtér door troe pen bezet. Een aantal vliegtuigen k'ruis|te! boven de -sjtad en strooide proclamaties wijt, Waarin generaal Plasjtiras verkdaurde de macht in handen t.e hebben genom'en .en "dictatoriaal te ziullen regeeren. ~H3j'Verbood tegelijk (alle samenscholingen in -de stra ten en kondigde den §taat van beleg af. Troepen op pantserauto's begonnen de stad te doork!ruiS|en. Die kranten -zijin in beslag genomen en de winkels} gesloten. Het -af treden van president Zaimis Werd vandaag nog verwacht. Veniizelos, heeft rijn ont slag aangeboden als ministei'-president. .Men -Zegt, dat hij1" p-er torpedobooitjager in do richting van Frankrijk "de wlijk heeft genomen. Papanasitasioe, de gewózen mi nister van buitenlandsche zaken, -zou Zijln vermoord. De telegraaf- en telefoonver bindingen met Zuidslavië z'ijih verbroken. Piastiras Zal morgen een proclam'atie .uit vaardigen, waarin hij zlijin optreden nader zal motiveeren. In de middaguren tnoeteu in de straten van Athene ernstige gevech ten zijn geleverd, waarbij! 150 mensphen zóuden zijn gewond. B'c provincie Jchol iu Jaipttnsdic handen Volgensi een bericht uit 'Moekden deelt het Japan-sc'hc oppercomm'an-do mede, dat de voorhoede der Japausehe eavallerie in n.aicht van! 3 oip! 4 [Miaia.rt in de hoofdstad van Jehol, Tsjc-nde, is hinnengedrongen. 'Er speelde zicli heftige straatgeveeiften af waarbij" de Japnninerq door de Chinee,- cen vrijer uitzicht had, dan schitterden en- straalden de bergtoppen hoog a.an d-en heinel al-s heit reuzeradiadeean drzer onbe- Bchrijielijke sc'hoome vallei. Daar staat hij, een paar reusachtige kaïidalab-ervormige aleëh a,an zijn rech terzij, meer dan der-tig voet hoog, een ten gere, -slanke bloexn pyramide, gouden bloemen op gouden stengel. Zoo stonden er velen, de liehtkandellabers in dazen tam-' ipt-1, dei lucht bezwangerend met hun aro mas, die ze mengden met de duizenden geuren van allerllei bloemen. Kolibrietjes scholen als schitterende ju- weelen, uit duizenden eilels-ti-iciieiii siamen- gózef, door het loof, en die steeds Onzicht bare vogel, die de Roodhuiden „Oereldoe" heeten, om het oneindige z-oëtie, maar zwaarmoedige ge-zang;, dat hij 's avonds en 's nachts doet hooien deed zijn liefde zang gaan door het woud. iW-aarlij-k een gezegend land onder de geizegendste landen, een waar paradijs," fluisterde Meester Dormcns. Hij schreed dapper voorwaarts. „Geen tijd om te droomen, maar om te handelen. Dat is mijn Iaa.tste gang, dan dan, zal ik," hij bleef' stil staan en keek voor zich uit, „ja, dan, waf dan'? wat zal ik dan doen?" zen vanuit de huizen werden beschoten. Achttienduizend gevangenen werden ge maakt, w.o. zes) generaals èn -een aantal andere hooge officieren van het Chinee,- -sche leger. Op het comta'andants^ebo-uW te Tsjende Waait de Ja.pansche oorlog^- vlag. Voor hun aftóeht hebben de Chineec zón alle militaire m!aga,zljnen, munitie.- en leven-smiddelenvoorraden vernietigd. Bo vendien hebben zij! "drie bruggen opgfo- blazen. Het hoofd der Japan-sphe troepen in Jchol, generaal Mogi, heeft a-an het Ja,- [Uinïjclie ministerie van oorlog geteleigkaf ieërd, dat niêï de bezetting van Tsjeade zich de ge-heele provincie 'Jehol in Japtin- Biche handen bevindt. De Japattners zui veren nu de provincie vande owei'b-lij'fr selen van het Chinaesc'he leger en hebben in Tsjende 'een ontwapening op- groote 'sc'haal op touw' gezfji AMERIKA Anililsaanvaardiiig', pr.csidciil Roosevelt. (Na den eed op de- grondwet heeft pres-. Roosevelt z'ijii amb| aanvaard m'et een korte rede. 3- In zijn rede z'eide Roosevelt, dat het uur gekomen is, .oió' "de Waarheid en de volle waarheid te zéggen, openhiairtigl en istoutmoe-dig. Wjij zullen niet terugdeinzen voor de toestanden,!welke op het oogent blik in ons land heerschen. Onze groote natie zal herboren Worden en op-nieuw bloeien. Onze eerste groote taak is het volk aan het werk f0 zetten. Dit moet misschien gedeeltelijk geschied den door een reartiteeTing rexht-sptreeks door de regeering zelf', wüke taak moet behandelen, zooal-s} xvie een ooriogsmoodizlaiak behandeld zouden hebben. iMaar tegelpkër(- t'ijd zullen we hierdoo-r de plannen vei^^ vuüen, waaraan groote behoefte i% om -de natuurlijke hulpbronnen te plukketen, te reorganiueeiren erj tea nutte te maken. Wij snoeteneveneens openhartig het gebrek aan evenwicht erkënnea in "de hér volking van onze imliisjrie.cle centra en moeten beter gebruik van den grond mar ken. Bij ons! streven om tot hervatting van den arbeid te "komen, hebben -yve !bó|- hoe-fte aan tw-ee waarborgen tegen den terugkeer van de kwalen van 'hst oude regime. Er moet een strikt toezicht o!p allo b'ank-, cirediet- era belegginigf^lalkan z'ijn. Er moet een eind komen aan het ispecUleeren met anderm'ans geld. Ziedaar het aanvalspiuxit. Wel-dria ,zal aan pl.en buitengeWóme zitting van het Congires êer vraagd Worden de uitgewerkte maatrege len goed te keuren om' dit te bereiken en de onverwijlde hulp- van de staten zal Worden gezocht. Ho-eWiel zeer belangrijk, komen onz-'a internationale handelsbetrekkingen xra het herstel van een gezonde nationale huis houding. Er zal geen in-spanning! 'ëeéptwd wórden, om tot het herstel van "den wej- x-eldhandel te komen door de internatonale huishouding weer op- orde te brengen. Maar de noodtoestand 'in eigen huis kan daar niet op wadhten. In de ^feea- v-an de Wereldpolitiek zal ons; land een pólitielï van goede nabu-ursidha.p' aanbevelen, met -eerbiediging van de rechten van andere buren, die 'hun verplichtingen nakomen -en het geheiligde karakte-r re-jpe-cteeren van hun ov-ereenkómsiten in en m'et een wereld van buren. -Wij' geven ons-, aldus Roosevelt, als nooit eerder, rekdns-chap Van onze onderlinge af'hankeKjkheidwij 'geven ons rekenschap', dat Wïj( iiiet slechts kunnen nemen, maar ook' moeten geve a Hij schudde 'zijn lokken die met zilver draad waren 'doc-rtTokken. „Later, later! riep hij en veitsnjelde nog zijn loop. Zoo. ging het naar beneden, -era top® de laatste stralen der zon verdwenien aain den gezichtseinder, zag hij de wachtvuren dier goudzoekers lichten aan zijn voet en klon ken tonen der muziek hem. teigeim-oiet. Langzaam g-ing het nu. Hij wilde dat leven eerst uit de verte opnemen, 'eer hij' zich in die-n maalstroom zou werp-en. ■Waar Me-eeter Darrens zich het mle-est over verwonderde, dat wais oVer zich ze-lven. Wie had in dien avonturier, met de pistolen en dolken aan zijin gordel, mot dien vasten uitdagenden b-lik, met „dian bes-listen gang, een verschijning, die de impressie maakte van „ik vrees' niemiand, ik ben voor niets bang," Meester Dorraens, den stamgast uit de Drie Moriaentjes, den leerling van den langem Amerikaan, herkend heibbbe-n. _I)at voelde hij ook ,en soms verbaasde hij zich over zich zalven. Dat was he-t werk der laatste j'-aren in de nieuwe wereld doorgebracht. Hij was verder dan ooit verwij,derd als een rouwende zondaar terug te ke-aren in -en dat, indien wij' vooruit wiUen komen, 'w-o moeten m'archeeiren als. 'een getraind en loyaal léger,, bereid tot optaffermgen voor het Wel van de gemeen,gohap]p|aPijlka discipline. Men moet hop-em, dat het norm'ale evenf 'wicht van de uitvoerende en wetgevende machten volkotaen opgewassen is 'tegen de taak zonder weerga, wftairvoor wij staan, maar het is mógeEjk, dat een noodp zukeEjkheid zonder voorbeeld van onver wijlde actie dwingt tot eein tiijldolijke af wijking van het normale evenwicht. Ik ben bereid in de uitoefening van mijn cönstitutioneele plichten de maatregeflen aan te bevelen, welke het beproefde vader land te midden van een beproefde Wereld kan -eiachen. Binnen de lijst van mlijlh com -stitutioneele rechten zal ik 'traohten snel deze maatregelen te laten aannera'en of zoodanige andere, als het cbngres zal ont werpen. Maa-r in het geval het cóngrea niet een van deze wegen zóu volgen en in het geval de buitengewone toestand nqaj kritiek zou rijh, rixu ik -dien Weg niet verm'ij'den, Welken mlijh pli-ciht mij duide,- l'ij'k voorschreef. Ik' zou aan hetcongres het eenige instrument vragen, dat) over is, om de crisis ar te Weren, te weten rui-mó uitvoeren-de 'bevoegdheden, om den strijd te voeren tegen e-ea buitengewbnen sfa-at van Zaken, bevoegdheden Zoo groot, als men m'ij zou kunnen geven, al-s een bui tenlandsche Vijand binnengedrongen was. Proclamatie van RflO-isev-elt. President Ro-oseVelt heefft eien procla matie uitgevaardigd, waarbij e'en verbod van goud- en zilverexport wordt afgekon digd, terwijl de „RankVacant-ie" tot Don derdag zal verlengd worden. i>eze proclamatie Van Roosevelt beifcee- kent no-g gee-n blijvend prijbgievein Van dengouden standaard in Amerika,. T,ot a.s. Donderdag zial men waiarsehijnEjk" in on-zekerheid veakeenen of Am-erika den dollar -opi goudwaarde zal handhaven. Nieuwe gebjfitwcn in de Vati- caansebe Slad. Sinds het sluiten van het Lateraansehee "Verdrag met Italië in 1929 heeft de Paus een aantal nieuwe gebouwen la-tem op trekken en dat dez'e een groote waarde vertegenwoordigen blijkt uit het feit, dat de Pauis vijf' dezer ge-bouwen voor ruim 50 miEioen liree (pl.m. 61/2 mfilio,en -gul den) heeft vei-z-eke-rd bij een viertal Ifcar liaansche maaitseliapp-ijen. D«2-e Vijf ge houwen zijn: Het paleis van den gouver neur van hét Vatica-an, hst radioi-z'en;d- -station, het p-aleis Wan justitie, het ethio- p-isch college en een gebou-w, waarin een aantal bediendien zijn gehuisvest. De kosi- ten voor den aanbojiw dieizelr gebouwen heeft de Paus bestreden met de sohade- •JróssteEing vo-or het in 1870 v-elrlo-ren ge- gane gebied. Dp proel'■itenimi'iig der R--K. Staatspartij Arnhc m'Nijïm' e g en. De vooi-loopige volgo-rde van de Ej'st 'der Katholieke (Staatspartij '"in den kring ArnhemNijlm'egen is na de Zondag in 137 kie^vereenigingen glehouden stem'minP 'als volgt samengesteld - 1 1, mr. J. A. iH. van iSphaik (aftr.))i; 2, L. F. M. baron van Voorst tot Voorst (ai'tr.); 3, J. J. "W. van IJsselmuiden 4, G. W. J. van Koeverden; 5, J. A. de Zwart; 6, m-r. W. van Basten Baten burg; 7, C. 'A. A. Gruysien; 8, m'r. J. H. van Maarseveen. Eir rijn 3 Zetels. Til b ur g Bij -de Zondag gehouden stemmlngl, waaraan 32055 kiezers 'deelnamen, is de officieele -l'ijist -der R.-K. Staatspartij in den Rdjksjkièskring Tilburg aldus saam- gesfeld het land waar bij geboren wais, „zioo niat! dat moet ik, dat wE ik niet," era. dan stampte hij met den voet, streek over izijn voorhoofd, perste de liplpen op el kander en trok ze in de hoogte. Dat was latere Zoijg! 1 Hij stond voor eie-n tent langs eera kant geopend, waa.r het vrooEjk toeging. Daar hij in 't duister op eein afstand stond, werd hij njisit bepaerkt, terwijl hij het bonte tooraeel best kón gadeslaan. E-?n Amerikaansche Teniers kwam Jnev te pas. Maar Amm-ikafl-ttseh moet hij zijn, want on-zfe Hiolland-seba m-eesiter zou zich van zulk eian tooneel afgewend heb ben, al was hij niet kieskeurig. Dit had een bijz-onder "Ooistersch ka rakter, zoo bont was de kleeding, zoo zonderling uitgedoischt, zoö kurieras; toe getakeld. Ptot was een mengeling van bamdieitem- troniiS a la Salvator Rosa, gaieaboe-ven met 'n sooTt van heideragezicht, heldhaftig misschien in 't kwaad, met allerlei pihan- tastiscbe hoofddeksels. ZigeiunierB en zigeuner vrouwen schem® rend te gaan met een pa,ar die veel weg hadden van neger-typen, zoo wi-t was het wit hunner oqgen, zoo vuurrwad hun- dikse Eppen, zoo wolkrulachtig het haar 1, C. J. Kuip-er; 2, mr. L. G. Kor- tenhorst 3, dr. H. Molle-r4, J. Vos ■allen aftredend); 5, J. J. van A-klen (Zevenborgen); 6, P. Moors: (Nietfw-Vos meer); 7, xrar. T. J. Verdehuur ('s-Hage); .8, J. iSassen (Geertruidenbérg)9, ir. A, J. L. Juten (Bergen-op-Zoom)10, J. A, de Zwart (Nijmegen). Er zlij'hi 4 zetels. In Amsterdam!Djen HaagRotterdam is, ir. Feber gekozen voor den kwaliteits- -Zetel van koloniën. Voor de 'twee vrije zetels kregen mej. A. Meyer en dhr. VV, Steinmetz de meett» slemim'en. In Limburg Zal de óandidatenlijst er als volgt uitzien: 1, H. Hermans-; 2, ir. -W. D-roesen; 3, jhr. Ruys de Beerenbrouck j'; 4, ir. Bongaerts; 5, mr. Truyen; 6, -W. Driatoen; 7, G. Corten; enz'.; Er rijn 5 .zetels. ,-•! In Leid®DordrechtFriesland en Groningen hebben de heeren mr. Ver- isjchuur en Kamp-sclioër de meeste stemlnfen behaald. I In den HelderHaarlem: Ch. v. d. BE't. ,en Jb. Groen. 1 Het politiek advies! is overal in meex,- derheid gevolgd. Ledenaantal R,"K. fta:its|iartij-. Uit het maandblad van de R.-K. -Staalte- ipiariüji bljkt, dat het aantal ingeschreven leden op 1 Januari j.l. 374.377 bedroeg, tegen 357.809 dpi 1 Januari van het ver kiezingsjaar 1929. I Die nieuwe gaederenlar.'c ca. Het ligt in de bedoeling de nieuwe góet- derentaitieven bij de iNederlandsóhe Spoor wegen op 1 Mei a.s;. in werking te doen treden. D|c officieren van de Zeven Provinciën. D-e Java-Bode meldt, dat duidelijke aan wijzingen thans reeds de conclusie veroog- doven -dat het gedrag van de meeste offi cieren, aan boord van „D:e Zeven Pro vinciën" den indruk vestigde, dat Ziji vol komen het hoofd verloren hadden dan wel de militaire eigenschappen, welke bij het uitbreken van de muiterij tot spon taan verzet hunnex-Zijid-s, hadden kunnen leiden, misten. Bijl de onderlinge bespre kingen na het uitbreken van de muiterij' waren velen hunner tegen het aanwend® van pogingen om zie-h -weer van het Isp'hip- meester te maken. Slechts enkelen hadden herhaaldelijk plannetjes "in die richting, doch de meerderheid niet. Van de vier aan boord z'ijnde officie ren van den Marine-sjtoomvaiarbdienst -w'aren drie officieren tweede-klasjse tegen ón slechts één officier derdei-klasse vóór werz'et. Over het algemeen zïjh eir uitersit wei nig lichtpunten in het gedrag' van da meeste officieren, zoodat het 'thans zóker 'i-si te achten dat verseheidenen hunnelr voor den kiij^sfiard zullen moeten ver- is!ehlj'nen. 1 Gebleken i% dat de tucht en "Se op vattingen van den dienst aan boord van „De Zeven Provinciën" reeds geruimen t'ijid alles; te Wenschen overlieten. Dit Vas h-et gevolg van het feit, -dal het comta'ando belangrijk 'tekortschoot, zood-at het schip- het zWiarte schaap' van 'de Ma,-- rine genoemd Weird. Die cOminandant van „Die Zeven Provinciën", de kapiteinl-luite- nanty-ter-zee P. Eikenboom valt ernsjtig te laken. Hem zal in elk' geval ontslag worden verleend, onafhankelijk Van de vraag, of hij 'al 'dan niet voor den krijgs raad zal moeten veirtohïjhen. Voorts) staat vast, "dat de eerste officier van „Die Zeven Provinciën", de luitenantt ter'-zee eersjte klasse C. Meyer, tegen de voorschriften tegelijk mét den cominan,- dant naar de epciëteit is gegaan. Dit en de verwording van de dien^tf- opvatting .aan boord noemt het blad de eenige verzachtende omsjtandigheid bij de boven het naar achter overlieE-end v'o-oir-- hoofd, zielfe roodhuiden ointbrakeai niet, cn in de dolle wremeling der gcisitaltetn, dook hieir en daar een met ve-erem ge kroond hoofd op, waaronder klaarhlij- ke-lijk «en Indiaan huisde. En de muziek' bestand in kastagnettann slag, gujftarengjeiklingel en t.ambaurij'n- gebons en gebel, en btj' het iEkkcreaijdie licht zag het er uit ;als een helsdbl visi oen, en al-s mera dan sfMns- op leuns oeln gillende vrouwen- of een vloekende mam.- nen-stem hoorde, eion tamboiurijn .boven 'de hoofden hoorde tingelen cn rinkel®, dan was de illusie kompleet. En staeds wilder werd de dans, steeds heieteir cn rooder de gezichten, steeds hij-gender het rondzwaaien. 'Er was in de lucht iatts misdadigs, iabs van moord en doodslag, een op elkaar etoofen va.n allei-lei lang verborgen hart stochten, tolt het hoogste punt opgevoerd, toen op een-s «en 0ntz-efton-de. kreet door liet gedruAsoh heen smeed, alsi e® vlijlm-eraid mes. en twee gestalten naar bui-bern rol-> den,_ tot aan dan raad vara heit slecht verEchite terrein niet ver vlan d-a plaafe, waar Meester Do-rr'ens stond. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1