a Tweede Blad delen, DRES! Jozef. SATERDAG lerschillende met 20 >ES e schit- ing! noderne I. breed per El It vc 'n Praatje in den winkel HISTORISCHE KRONIEK FEUILLETON /koopen. tn twee werelddeelen. ONTSPANNINGSLECTUUR Bij Pijn Mijnhardt's Poeders f IN HET KRAAIENNEST NIEUWE ZEBUWSC.iE COURANT ter plaatse 0. Extra pracht met Torpedo- Buitenbanden Iets, een prima loenleesten voor irzen, enz. ens- (koop in het i ft rc1 'rrei; verf Jz/'ves. een liefdegave, 3 parochiekerk :elijke meubels JS v. d. BERG, RDAM (Noord) Perisco'op je in den winkel gtaat hMjTd véêl.oim Daar komt het leven binnen, zoo fusch van de straat; met 0.1 fl|Si Meuren en eigenaardige opvattingen. Alle opmieter den daar op de toonbank gtesmeten als •klinkende nijkqdaalders. -Die vrouW uit t volk qtaat er naast de dame van stand. .Ze hebben allébei hun w>eetjq. Het leven met al ztfn gtoote en kleine gebetartej- nisseIi wordt hier W zakformaat behan deld de daden van de regiering, «f opvatting! van de politie, do nieuw# mode, dé jengjdbew'egmg, de huishuur en de oude. heer- die door gasvergiftiging een eind maakt 3,an sajn leven, Godsbestaan en spiritisme, dc muiterij! opi de Zeven Provinciën en do voordeelen Van .benzine, boven sla-olie alles en alles wórdt' tooit de toonbank uitgewisseld en bepraat, tus* ischen een meter (stof én een -mkitelcó,- stuum, tusséhen een half ons flikken en een pakje maizena, tuisjsehen een pond magere lappen en een half pbnd dooi'; regen spek. Ril' Joosjen kijken de winkeljuffrou wen altijd naar buiten. Ze houden van do graat en van liet bonte leven. Ze ziijh ei' immers in groot geworden. Ze kennen het van binnen en van buiten. Fridch, jdngi goedje is, liet. Een of andere bedachtzame oude tante trekt er de wenkbrauwen men en pikt mj'idilgl aan haar breikous., als ze het hoog'e gegk-hei hoort van dat jonge góed. Maar ze zlij'h z'oo kSvhnd niet, en het leven zelf corrigeert "haar opinieq, onge merkt. Ze ziijn gele op een hoedje 'n schat op een avondjurk 'n dot! op een ingelegd poeierdoosje 'n snoes Ze kennen alle SjcUagórs van buiten. Za slaan er mee op en1 ze gla,an er rn'ee naar bed. Tégen 't hooge plafond van den why kcl Weerklinken de filmjoperette-Sfehlid gel's. Z'e kennen alle filmsterren en allo operette-sperren. Fridel Dótz'a vinden zo «anbiddeliiijk, Lilian Harvey ongeëven aard, ©rath Garibo overtreft alles) Mar iene Dietrich geraffineerd, Romano No- vari'o is een ideaal. 1 J -Be bedachtzame breikous, schudt onb-er grijïpend het hoofd over zooveel licht zinnigheid en ze ergert zich aan dia zingende, springende kanariekiooi van een winkel vol zingende vogels. „Die malle meiden van tcgienWbordig," zegt ,ze; „dat gaat maar uit, dat praat maar, dat houdt maar van mooie kleeren, dat denkt maar over niets! anders dan over nieiiwe 'cosjtnums. Wijl dachten in onzen tiijÜ a.an al die dingen niet.'' (Mrfar de oude -breikous] is er niet' bij at» datzelfde jonge goedje toch ook Weei' niet dezelfde ibelangidelling en "'n groot medelijden meeleeftmet de sterfgevallen in de buurt, 'geld bijl- elkaar legt voor e.èn lijkkrans) van een verongelukt kind ii{ dezelfde «jtraat en met al haar opper vlakkigheid toch onwillekeurig nadenkt en. ispmen praat over allerlei levensk'wés)- tles. Bronnen van 'mc.nschelijk medelijden wellen in haar simpele harten. Ze hebben vaak e.en oude moeder wlaarvoor zo zor gen mét groote liefde; vaak 'n doerak van een harde vader, die do ,lat erover %lég!t. Ze zijn beter, veel beter dan de oude peinzende, igroinmënde hoeikous denkt En het leven-zelf leert z'e. Juffrouw' van den Berg verkoop- geertje, .vTOolijk, 'n tikje opigjewbnden, épri-s van Mariene Dietrich is even ivegigewipt naar een uitverkoop, en komt dansende terugl. Met 'n hoog stemm'ötjel: „Kijk, wat 'n bief', watf'n gelukkie. voor 50 cent, een Mariene Dietrich-hoedje! Ze heeft 't opgezet 'n tikje sjèheef met een klein volle,-tje. Ze imiteert de filmlifter. Ze voelt ïich een tweede Mariene. Heel dfc Iwdnkel-ibende fladdert rondom' 't wou- der: het Mariene Diietrieh-hoedje. GauWl voor den spiegel. Djan gaat 't van hand tot hand. Ze; willen 't allemaal even op hebben en beurt om beurt (s,taan ze er mee te springen voor den spiegel. Zo pa radeeren .als .Mariene; ze spreken ha.ar na met haar fluister-stem', 'n tikje onver- *.<hiUk - 't is een film'. Op dat oojg'enlblik komt er een jongo vrouw1 den winkel binnen. Allen kijken -verras,t naar de -dame die binnenstapt. 'Ze heeft iets aparts over zich, iets dat op- valt. 't Roept een herinnering! wakker....:. Hlej-vvijl ze gteholpen wondt zegt de oud- juffrouw; Ik dacht waarachtig, toen binnenkwam: „daar heb je Lilian Har vey". 1 Do mevrouw1 glimlacht even. Ze heeft er veel van wejg meti haar blonde natuur- krnllcn onder haar hoed uit-sj/rihgend. „Ja", .antwoordt de bezoekster, „dait zeggen Ze wel meer". 1 I De andere meisjes kijken ha.ar lachend aan. Je zbu zWeren dat ze 't isj, zoo met haar neus parmantig! in den! wind en haar p;rmlRp!p«n. i Mh: man zégft wel eens: ik won dat ]o 't maar w«i®. Djan hadden wij een- dikken portemonuaie." Aüemaall knikken ze. „Maar ik hen toch maar blij, dat ik t niet ben. 'Nu ho'b fik "drie lieve kinf dertjes, waarvan ik de moeder ben; dria reuzesphatteu. Na,ai-mirte je ouder wordt, en de kinderen groot er worden, wordt je meer geëerd. Ik 'denk' altijd maar aan mijn eigen móedertoen die zeventig jaar was, zat ze maar' wat trots tusschen al haar getrouwde kinderen. En we zijn nog, .allemaal gek op; ha,ardie Wordt door ons nag allemaal' in de boter gebakken. En zoo zla.1 't met mij" gaan; als ik ouder word en de kinderen worden -gfcootef, heb ik een heelen kring! van vereerden;) me in mijn kinderen, die allemaal van hun moeder houden. En naartalate Lilian Harvey ouder wordt, veriiest ze dc eene vereerder na de-n :andere, tot ze niets| meer oyer heeft." Die hecle kanarie-kooi #nd gfetijolfen te luisteren naardeze mooie prachtigtë wijsheid uit' een mond, waarvan ze der gelijke levensjwïj'sheid niet zouden hebben verwacht. Ze hébben er nog heel wat over na-ge; b'abWeld; ze gtiven die vrouW gelijk. Het leven;-zelf "had ze gfecör.rigeerd. D!ie vrouw' had gelijk'. H. DE GREEVE, J. Dé Zeven Provinciën geeft zich «ver. DO hoofdredacteur van het persjburea.u Ameta, de heer V.an Bovene, die zich er op beroemen kan Tic eenigo aan boord vlan het vlaggesc'hip' van het eskader, den kruiser Java, toegelaten journalist te zfij'n ge weest, heeft radiografisch Zijn verslag v.an Iboord -wéggeseind en via Batavia, is het de beele wereldpers, doorgegaan. N,a ad zakte l'ijke berichten over het gebeurde) hoeft hij nog zlijh uitgewerkte indrukken ter bet schikking van de pers gesteld' en wïjEwilf len hieraan nog een en anderontleeken voor Zoover het nader illustreeren kan hoe van de Jav.a uit "de 'aptie geleid en) eiv varen Werd: i 1 i Het eskader vervolgde zïj'iT reis om te gen elf uur te stoppen toen de Vlakkëf- hoek reeds gepasseerd Was. Orders) gingen rond, waarbij!, de officieren werden veav wittigd van het fe.it, dat Vrijdagochtend de oorlogstoestand Zop intreden, hetgeen heteekent, dat 'dienstweigering voorieder een met den dood kan gestraft Worden, terwijl verdere bepalingen in herinnering werden gebracht. Dé nacht kwam over ditl varende giipze eskader als een droom van schoonheid en harmonie. Gedurende dezen nacht kw.af men do torpedojagers; 'even langszij) ten( einde de laatste instructies in vonkende lichtseinen te wisselen. Die jagers namen wioderoml liun vroegers positie achter den kruiser .Tavu in, waar op met een zesmïjlsvaarthet doel tegef moet werd gestoomd. Aldus was de situr atie om twaalf uur middernacht, van Djon^ derdag op Vrijdag. Viljdagmbrgcn te 4. uur ginigPhet eskap der voort de reis te vervolgen. Tegen 5 uur wordt het. tempo van do kruisvaart omgezet in de hoof'dva,airt, lieltj- geen zeggen wil, dat nu de oec'onomischo beginselen geheel worden verlaten jen poogtd Wordt alle, snelheid uit de J.av,a) en het eskader te halen. Nog steeds varen de J.ava, de E.vertsen en do Piet Hein in gq- lïjke richting en gelijke formatie. Om 7.10 uur wordt het cömiuiandosein „volle kracht." gegeven. Om half 7 leest do cbmimandant ya.n, do Java tegelljlc met de ctomtoandanten van de E.vertsen en de Piet Hein een verklaj- ring voor, waarbij! de sta,a,t van beleg wordt afgekondigd etu de toestand van oorlog is ingetreden. Ieder gevoelt de ern stige beteekenis van dit m'omënt. te meer omdat intusschen aan stuurboord een schip gesignaleerd wordt, dat verdacht veel lijken moet op de „Zeven Provinciën", hetgeen later bevestigd wordt. Te half 7 vangt de ^achtervolging van de „Zeven 1 rovinciën' aan, die inderdaad aan de kim aanwezig was èn door de „Eridanus" wórdt vervolgd. In ma,rschfornala,tie 'Ireki- 11(1 Java, de Evertsen en da PieJtHein °J} en de zwarte rook, die zich tegen den ochtendhemel afteekent, bewijs?*, dat een nieuwe snelheidsontwikkeling' plaatsvindt 83 „Kom eens hier, Pedi'illos en kniel neer." De; arme sclialkj want liiji geloiek wel een hofnar, knielde voor hom op den grond, toog hot hotofd, en van .achter aam zijn hoofd werd een vuurroods spedo zichtbaar, die blijkbaar een sqalp had moeten worden. „Arm kind!" want dei teeltijd van het kurieuzte gedrochtje was moieiiijk te be palen, „of arme man", zijn kleine oogjes flikkerden zoo- wonderlijk in z'ijh geschil derd gezicht, tu'sscihen zijn hooge schou ders. Scheelde het hom of de Senor in. 't hoofd, ,of wel beiden, dat was moeilijk uit te maken. Ook hield zich Meester Dorrens met de opiossmg van dit ingewikkelde vraagstuk niet bezig, maar kwaim teruJg; op zijn paard, dat buiten rustig rondwandelde, arsol het er thuis was. „En Senor, mijn paard.?," „Ik zai het houden, Senor, en m g,on luimen prijs in goud uitbetalen, want het is oen edel dier, maar veel goud kan m flaar beneden gevaarlijk worden, z-o,o wei- mogelijk, en slapen met oippn met hand aai1 het pistool', dait is daar de boedsohap." j „Ik we;et heit", liet Meester Dorrens er op volgen maar ik' wil eir haan. Kan Ik, zo„, kom ik terug, ,o,m heit te halen, kom ik ma- terug ,en slelm klonK moerd en toonteos ,)dllIl ben ik dood en heb urfgnzworven door de wereld, of ik oen weg, terug naar de andere zijde van den oceaan, naar de. oude wier-elid, naar m.jn vaderland, wa.ar ik geboren werd aan de oevers van den blauwen stroom, waar ik als kind gespeeld heb, en - eindigde hij: „dan blijft hst hier en be- h'ocrt het u toe. E,n nu, Senor, vaar- well God zij met u, gedenk mijner en hij reikte den Spanjaard de hand. Toen ook Pedrillo, die niet wist wat bi]' doen moest, maar ze toch eindelijk drukte, na enkele keeren de hand voor uitgestoken en mét een schaterlach terug- getrokkën te hebhsn, betgeen ook npig tot groot er sieraad met een aJlerioddigste tuchtsprong vergezeld werd, waarna hij op de punten zijner sehomein al' spielend opi_ Meester Djo-xriens aanging. door overschakeling van de k'i'uisValaa'f naar de hoofclvaiart. i 1 D'e „Zeven Provinciën" loopt een zWare regenwolk tegemoet die een ernstige^beu dreiging schijnt te vormen voor den gfae- den afloop van het avontuur. Nog altijd zlj'n wij in marschfoiimh tie, majijr om!7 uur stevent de „Zeven Provinciën in de richting van Sjumatïia en wijf volgén, steeds denzelfden afstand houdend, die later oiij- gevegr 6 zeemijlen blijktte zij'n. Voor een regenbui schljjit het inuitersdhip niéts te gevoelen, zoodat dc donkere; wölk wiordt vermeden. Tegen half 8 is de situatie van bijzon der -belang in verband met de komende gebeurtenis. De kwestie is, dat de „Ze ven Provinciën" wordt achtervolgd door de „E.ridanus,". en door de „Gouden Leeuw, terwijl de kruiser en de beide jagers een omtrekkende beweging maken. Met het ocg opi het scherpe z'onlich'fc en de nieuwe positie, wordt thans ook bak boord gereed gehouden voor het afvuren dt-r kanonnen, weshalve de tenten opgerold worden en de sloepen binnengehaald. Kleine bijzonderheden typearen overigens het grimmig doel onzer pxpeditie. Zelfs op het zoo rustige seindek hangen ver- b'andzakjes, ïooals overal op de schepen. Velen heeft de; .aanblik van het muiter- sohip aangegrepen, doch ieder pongt het sentiment te overwinnen, nu- zooveel op heit spel staat. Om 10 voor negen de aankomst- van vier vliegtuigen, die naar het-- operatie- terrein vliegen in de formatie van 3 en 1. i i 1 I 1 Een merkwaardige verschijning in dit milieu van grijlz'e oorlogsschepen is ds sleepboot „Krans", die lakoniek den ge- heelen gang van zaken dreilgit' te vei-storon door tusschen de „Java" en ,de „Zeven Provinciën" zoozeer te naderen, dat de chef van den staf' een .telegram opstelt, om dit' sleepbootje tijdelijk uit de cir culatie te onttrekken. De „Krans" vangt blijkbaar het radio-telegram op en maakt zich snel uit de voeten om later da-plper terug te keeren vo.or hu.lpivea*leening. De vliegtuigen doen voorloopig niets en wij gaan met den kruiser een langzamer tempo aannemen- I Hier onderbreken wij even het jeil'aaa van den Aneta-iman; er volgt wa.t reeds uitvoerig .geseind isde sommatie door het Dorniex-v'liegtuig ;en het werpen van de bom, die zuilk een ernstige uitwerking had en onmiddellijk' door de onvoorwaar delijke overgave gevtolgd werd. Hiervan vertelt de verslaggever nu no-g nader: Dadelijk na den treffer begon het ra dio-station van de „Zeven Provinciën" dringend .en veelvuldig te seineu: „Geef mij over", terwijl! de witte .vlag werd gehesthen ien de witte vlag ook op het tentdek werd neergelegd, hetgeen efen aan wijzing wa®, dat oen nieuwe aanval' door dei vliegtuigen .werd verwacht, De bom viel', toen de vier vliegtuigen zicih op 700 mieter 'hoogte boven "do „Zeven Provinciën" bevonden. E.en ge weldige rookontwikkeling .w as waarneem baar, terwijl' door het spoedig uitslaand vuur aanvankelijk niet anders werd ge dacht dan da,t brand wa® ontstaan door den voltreffer. Blijkbaar is echten' alleen de: dektent; in brand geraakt. Intusschen seint de „Zeven Provinciën" frenetiek ien herhaalde malen, dat giji zich overgeeft, hetgeen later vooral -wordt .ver klaard door den aan/blik yan de „Zeven Provinciën", die nabij den voorsten sjöhoior- eteen onder de commandobrug de bom ont ving, wejkë uiteenspattend den pseuido- commandant, en zijn merkwaardiger: staf in stukken reet met het gevolg, dat de coramanAotoj-'en met bfoed werd bespa,t en sommige lichamen uiteeaigeislclheinird ver den, terwijl! de verwondingen 'hier em daar vrceseilijk waren. Zoo wordt liet historisch moment' be ëindigd met hef eenigo malen herhaald telegram, dat de „Zeven Provinciën" zic'h overgeeft. Zij nog veirmoM, da.t liet groote ge schut van de „Zeven. Provinciën" .niet 'gevechtsklaair gemaakt was. HOOG BEZOEK door -Joh. W!. Rroedettét.- De geheime recherche was 'n kwar tier vóór tijd. Ze waren met -hun tweeën en liepen ongedwongen op het perron heen en weer af- er niets aan do hand was. Niemand dan ook, die niet persoonlijk met- zei 'bekend was, ziou 'n oogenbilik gedacht hébben, dat ze daar mat 'n zeer bijzondere geheime opdracht waren van werkelijk groot gewicht! Kalippijcs wandelden ze tusschen ide reizigers en 't scheen, of ze Zoo, naderde hij allengskiens tot- de deur. De „bloem dor prairiën" volgde hen met gebogen hoofd. Hét was alsof het' .edele dier wist, 'dat het van zijn maaslter zou moeten afscheid nemen, Aan de draaideur gekomen, sloeg.Mees ter Dorrens zijn arm om den slaakten hals va n het dier en leunde .er eiveni met het hoofd tegen. „Dag, trouwe-, lieve vriend, dag, en vaarwel" en het trouwe .dier grinnikte en likte hem de haa-d, 'toern draaide de deur opi. haar hengsels', len Meester Dorpe-ms stpind buiten de Ha ciënda. Droaane.nd volgde hij den Haciëndero, ?>die' hem ee,n eind wieeigs zou begeleiden tcit aan oen Voorsprong, iva.-a.r dwalen piét lieht gebe.ur.en. kon. Hier zou hij afscheid neimen. Maar -toen hij eenige schreden vaar dein ingang verwijderd was, k,eiek hij als bij toeval om, en z'ag Pedrillo, zjjn hoofd, zoover hij kon, en dat was niet veel, met zulk eein ónigeloofjijke uitdrukking on mfet z-ulk oen; ongelooflijk gebaar Van zijne beidie. handen, elk met den duim rus tend op, -eien zijner neusvleugels, dait Mees ter Dorr,en-s in een onbeschrijfelijk lachen schoot, dat zooi aanstekelijk wérkte, dat, zelf® onae statige en ernstige Spanjaard hun gedachten overat anders bij hadden, dan bij iets van betang. i I 1 ■Ejndetijk kwam! de trein ,wa.anoi)i reeds zoolang gewacht was, in 't zicht. Met Zwaar ge-dender stoof ie. de oiverKa,piping binnen en dra stond de, reus met nijdig ge-sister en wild uitblazen van z'n heetein adem stil, preciest op' 'de p-laats, waar zin kalme,, van kolen Zwarte regeerder 'm- he-bben wo-u. Portieren werden- «p-en- gerukt en de eindteloozte hokjes-reetó» he? gon zich haa-stig to ontltad'en. „ïlm!" wenkte Van Rrokke-n snel z-n collegadi-e al langs de- eersfce-kiast-cloiiipó s liep'. Gabel, gespannen, k'wam .dadelijk naar 'm toe, vroeg. De- ander wees 'm vemol'cn. Toen keken z-e beide een oogeln- b'lik' beteuterd. Ongemerkt liiel'deii z-e een vreemd toe- gctakeMe dame in het ooig, die- .ook met den tre-in was meegekomen; doch uit well'- kë coupé zie ivas gestapt, w,a® d~e recherche ontgaan. Ze- was van ean- buiteinlgewoma lengte en 'n groeiz-elig'e gelaafisklem'. D'r kakelbonte kleeding deed a,a.n een- laippieai- defeen denken en wa® gelieet' in: oiver- eieustemlming m-eit. den overdadig .b-eflik'ten en nfestrikten hoed en de ovexdrelven gro-o- te i-ingen in 'r oo-ren. Ze stonid met 'r Hinkend witte tanden appetijtelijk tegein 'n komisdi, raar mannetje te lach en, dio in hoofd en ledematen, alsook bij Kiespijn en gevatte Koude, Rheumatische pijnen, Griep, Influenza en vastzittende Hoest, zullen U spoedig helpen. Prijs per poeder 8 ct. Doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw Drogist. op z-'n dwergaohtige kroinmei beentjes dwaas lieon en weer dribbelde, of-ie. iets erg mals in den zin haid. Opi a'n kogel rond, gezwollen lioo-fd droeg-ie 'n glim!- mend gelen hoogen hoed va.n 'n blikachtig voorkomen en hij' zwaaide; 'n dikken ivoior- boknopten .stok, waaraan -ie zeker 'n heels vracht' z-o.u hebben. Bot vr-eemdsoior.tige paar had veel' be kijks; he.t publiek' begon er zich reeds om te verdringen. Toen. wenkte de. recherche 'u paar agenten, dia voor een- bijzondere aangelegenheid aanweizig schen-ein eau de politie, maande de omstanders- zonder veel omhaal .tot. doorloop-en a-an. Daarop lachte de donkerkleurige dame zóó wijdmond-s en met zulk' een manlijk keelgeluid, da-t ze opnieuw vreugd ver spreidde en ging dan met 'r ko-ddigtan begeleider het pierron af'. Buiten hét station vroeg deze iets aan 'n besteller, die met z'n hand vaag na.ar de, st-ad wees, terwijl zijn gezicht 'n mee-r dan alleda,a, sche verwondering uitdrukte. Blijkbaar ingelicht waagde heit tweetal zic-h ver- vólgens in he-t straatgg.ewo-el. Zwijgend liepen V,a.n Brokken em Ga bel. Hö-ewel z-e er 'den schijn niet va-n aannamen, waren z-e vólkomen doordroo.- g-en van 't gewicht v-an hun taak; zo bewaakten hamers 'n Koninfcl. Hoogheid! Ze hadden z-icb anders ze moesten het bekennen do prinses van Hiaiki Roba zóó nie-t voorgesteld. Neon, een vorstelijker verschijning, had hun vloór den geest gestaan. Maar 't wa® waai-, hoe zou de toekomstige troianopvolgster van het in da wildernissen verschoten n-egerStaaltje, dat onder Engelsch protec toraat stond, op, bijzondeaje beisehavin-g kunnen toglan? .Wie- wisit, li-epi za .in d'r eigen landje niet in primitieve kleedij rond, luetig van den een-ern ibioojm op den anderen klimmend, of d'r hovelingen vr.oo 'lijk miet kla-pipernoten gooiend 1 Zij, de recherche, had overall 'n te Enwioipeasdh! i-de-a van! Maar, was dat nu 'n p:a,rtiqu(Lier sec.ro turis, waar z© m'ee liep.?, Dat z© incognito reisde, niet van otfficiealigheid hield, liet zich alleszins denken. H;et stroiókt-e trou wens met het gerucht van excentriciteit, waar z-e. in stond. Doch om zich door stoa'n dwaas kereltje,. da;t veel van. 'n hofnar had, te do-en vergezellen, wap wel wat bar! Alles toch had z'n grenzen. Enfin, als rechercheurs hadden z'e hun pllieht te do-ein. 't .Weid avond. De snel gevallen duis ternis, tintelend weggevaagd door lichten hier en lichtjes daar, omhulde alles met 'il vroolijk waas, waarin- hef prjattig. loio- pen was. Trams schoven voort, bellend stoppend. R'ijltuigjies roilden genoeglijk auto's toetten, menseben gingein gehaiaist. In die gezéllige drukte stapte de donkere Koninklijke Hoogheid stevig door, moei lijk bijgehouden door d'r 'kleinen leid® man, die. z'n vajli-eis maar niet - losl Ret, al,sol' he,t er he-m om te doen was een fooitje uit te -sparen. Het w,a® 'n malle vertoo-ningen waar gingein Ze heen? med'a lachte,. Maar het was ook aller potsierlijkst, die i'igiuur te zien, die zelve een grimasse, da k'oddigs,te grimassen zatte en, de dwaas te gezichten, waartoe, dan -eens de oo-gen, dan eens de tong. -em de hoofddeeten too bestond. „Vaarwel I P-edrillo! vaarwel" riep Meester Dorrens ten antwoord, hetge-en de aangesprokene- beantwoordde met z-ijh tong zoover naar ham uit te atek'en als hij maar kon, een opiexatie, die z-ijh mond met den besten wil en het grootste succes uitvoerde, zo-oidat he-t hoofd va-n Bedrille niets dan mond scheen, waaruit gezegd» tong absoluut wilde desertëeren. Daar stonden -z-e a-an de scheids weigen-. „Neem dat kind niets kwalijk," sprak de Senor. Hij komt nooit buiten de Ha ciënda. alle mijn dienaren spelen met hem, hij is altijd de baas. He-t is icen arm wic'ht Se-nor, zonder ouders of' vrienden-, e-n tocb zoo goed e-n zoo braaf' ien zoo trouw, gij zouldt het niét 'gelooven. Hoe hij' er ook uit ziet, ik heb hem lief', mijn heel-o hart hangt aan hem, in Zoover dat hart niet begraven ligt bij mijh doo-dein, em in ijet gesloten huis, in het graf', tot graf mijns levens." En hij boog het hoofd opi d,e borst. Die publieke dienst. -D:e brochure, -welke wdjf in onsi vorig artikeltje noemden, wijdt in details| juh over de „groepeerin)gtll5-lmsl;'' w-elk-0 de Amsjterdamsc'ho belastingbetalers zoo duur te -s,taan is gekomen, die ,ook elders bijl rijk en gemeenten zulke .enorme- offer,q vergt en andere bezuinigingen te niet doet. Aan één groote afdeelingj in de Amster- damsche huishouding wist- de leider het aantal -commiezen dat 'door overlijden, pensionneering en w,ac'ht|geld van Uieht tot twee geslonken was, op dat la# cijfer te houden. D;eze hoofdiambtenaar eclipseerde op Wachtgeld -en ziet, de opvolgter bewerkte, volgens) het oude recept, wej- derom een bevordering van drte adjunoti- comm-iezen tot cómmieq, zoadat er nu w;eer vijf van -dezen rang zijn taotq de dienst met circa dertig, m'an verminderd is——. Hoe de titulatuur en de daannede ge paard gaande qalaris-opvoering1 ontstond zullen we even, ztegt de söhrijivcr, aan do vergetelheid ontrukken. „'.Het gebeurde dan, dat eeniigje der „voornaamste" hoofd--coimimiezen aandron gen op prombtie. En het gleibeuide in dio dagen, dat de titel van „Rief'erendairifj" word ingevoerd, terwilie van enkele uitj- nemende krachten Maar ziet, het duwde niet lang, of alle hoofd-commiezen, leiders) van afdeelingien, waren bevo,rderd tot Referenda!#— 'En het gebeurde, dat opi het 'Raadhuis de titel van „Administrateur'' werd ont dekt. 'En de „voorposjten" werden alzi»: „Ad? mini-sjtratem-". En ziet, het duurde niet lang, of' alle "Referendarissen waren her vorderd tot AdministrateurW;at schoon perspectief' voor de heeren! 1 .1 Denkt U, in: een hoofidfCommie^ van, zegg'e 5500 gld. krijfgt zonaer dat zijn dienst ook maar een gram1 verzwaard wordt, 1000 gld. méér en even later waarachtig nóg! eens) zoo'n buitenkansje)! wéér 1000 gld. mlé-ei'! AI waq U het zélf, niet 'w'aar Het was) schoon. Het wa-a met recht: ,qen gouden tljfl! En tot ge-b-eurde liet verhaaltje is nóg niet .uit dat de enkele voorpostten de gangfmaker^ zich ni-etgelukkig prezen om de- weinige waardeering] van hunne bekwaamheden. En zietvoor hen kwam de benoe ming tot „Directeur". Nu ^tonden zij' dan tóch aan den topi.' Het toeval wilde, dat liet juisjt kleine afdeelingen batrof. ,De „directeur" van „Onderwijl# heeft b.v. 40 man onder zich. i -We nemen nu m'aar aan dat het vér- haaltje uit i'sj, da,t de kentering is ingje- treden, want we zouden heuseh niet we ten indien de opschuiving naar dén dirOcteuMijrang als te voren dóór zou zetten, w'elke titel er dan nog uitgtevonden moesjt wórden Eu nu de sinistere gevolgen van dezen val naar bóven: i - De referendarissen wérden administfr,a(- teur 1000 gld. méér- De hoofd-comtniezen werden referenda.- ris 1000 gld. méér. De. commiezen vul den de gaatjes800 gjd. méér. De ad- juncfecómmiezen (een onding in den Ru- blieken Dienst je- stilet er in de „ad juncten" dit of dat'kropen als de wiedewip naar bóven en sjrel was het gehavende Commiezen-bataljon weer óp. oude sterkte 700 gld. méér. D(e klerk'én vulden het adj.-comta'. tekort weer -aan 500 gld. méér. En het "klei'kénjtekort is steeds aan te vullen uit den groofen voorraad sollicitanten, voor de a.aidige én zekere betrekkingI We- willen eindigen metoda medeileelin,g dat de deskundige schhijlver berekend hééft dat door een eenvoudige bezuiniging, die ■enkel gericht is opi een logischer perso neelsformatie, alleen reeds te Amsterdam zes, m'illioen uit "te spa,ren is. Comm'entaar overbodig'! - 1 UITKIJK. Bij 't klein restaurant, dat er nltesbehalke 'p.rinsc-ss.etlij'k uitzag, hielden ze stil. Ze zetten zic'h aan 't buitentafeÜtje en '-n kefüncr, die 't niet druk had, 'bracht ©póe- dig wat 'm bestell'd was: tjWe-e halve bief stuk met gebakken aaa-da.pipielen. De re- chcrche, twee taf ditjes verder aan 'n bier tje, 'zag verwonderd toe, hoe Hare Hoog heid met groote happen 'r zuinig, toege meten portie verslond en Baarbijl 'n oinit- z-agilijke hoeveelheid mosterd verorböi-- de. In 'r geboortelandje w.as z'ijl zeker gewend zeer kruidig te spijizen. Nogl 'had ze den laatst en brok niet naar binnen, of ze stond all op. 't Potsierlijke kereltjo aam z'n valies wee-r ter hand en opnieuw I werd de tocht vervolgd. Van Brokken èn Zwijgend gingen z-iji sam-e-n nog enkela schreden, -en toen hij het hoofd cphïef, toen stonden z-ijn o.ogein vol tranen en tranen rolden e.ver de gebruinde wangen. Meester Dorrens dacht aan andere men- aohen, die vrijwillig hun h,uis hadden Ver-- laten, en deuren en Vensters gesloten, -en het graf huns levens hadden gesloten, on nu ver van haard en geboorteland rond dwaalden, een gr,af in de borst omdragend van land tot land, waarin ook' alelia dood scheen en gestorven. Ivog een handdruk, en wqgi was hij', en iangza,am ging het maar beneden: - Op- een kleine hoogte, vooral-eer hij onder het dicht e: llommer -ging verdwijnen, zag Meester Dorrens oirn, daar stónd de Senor en wenkte ten afscheid, en daar. voerde Pedrillo cap-riojen uit, die van een oorspronkelijkheid getuigde, welke on overtroffen moeh-theeten. v an uit de Haciënda, van aichter de schuttingen, ktenk het hinniken en trap pelen van een piaard. Dat was het afscheid van de „bloem der prairiën." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5