r,SPORT en SPElH PROEFSTEMMING R.K. STAATSPARTIJ EMILE LOCKEFEER te huist, droppelvanger Gegalvaniseerde Artikelen J. boer IJZERHANDEL GOES CLEMENT18 MEUBILEERINGEN Speciale Schorten Reclame Magazijn „DE HOOP" ALLE DRUKWERKEN STS.-j- j- E^&ZonCT' Si. Eiizabeth-Gesticht WcstlamfscliB Zaadhandel Fa. W. SCHIPPER Zn. SCHULTE THIEME BREUKBANDEN riRECHTSZAKEN|"l Woensdag 22 Maart 1933, HET HUIS lid der tweede kaüer. FOCUS GOES BENZO-RIJWIELEN Dames Jasschorten 89 ct. Kinderschorten vanaf 35 ct. Pompadour voor Schorten 25 ct. per el (waschecht). C. J. TILROE WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUG In BILLIJK ZATERDAG 4 MAART 1933 burgerlijke stand marktberichten -GEEN KIESPIJN. KOORTSPOEDERS Alle georganiseerde kiezers en kiezeressen hebben morgen, 5 Maart, bij de proefstemming drie can- didaten aan te wijzen. Willen wij onzen Zeeuwschen zetel behouden, dan dient zeker 'n ieder ook zijn (haar) stem uit te brengen op den heer EENIGE R.-K. KIEZERS. Vrijdag 24 Maart 1933 8 WOONHUIZEN ZEEUWSCH TARWEBROOD. Tuin-, Blosm- en Landbouwzaden LUNCHKAASJES 28 Cf. per stuk BLIKJES CQRNEDBEEF 25 ct. per blikje ZEER FIJNE LEVERKAAS 20 ct. per ons BIJVERDIENSTE. Maagversterkende p I r 18 Slijmafdrijvende f I L L L ri EISCHT VOORAL MERK „GROOTENDORST" „FOSUS"Fa- A'R' BE MUYNCK BENZO RIJWIELFABRIEK te Vlaardingen L. SCHEFFERS, GOES AMeetBit doet verkoopen Hengstenvereeniging Zuid-Beveland TOT 11 3V1AART. GANZEPOORTSTRAAT - GOES OE25B WEEK IE COURANT Hr zïjjn bijna vdjff» ld, waarvan driebui. Cvem,uqg zesduizend' De slaebtojfifera kioofcste gedeelte; tojÜ teii%eiziimisn. lajgochtflnd nog .lidhte nen. H:et gebied or eein glw»te te>e« 1 1 '.J i iiXliarlyi le Kenden. acht jUUii' is het dn Ie uien tot een ernstige I ifcomec. Een öjjtocM Isben, begeleid door litie, trok doom dezei- In is in een dei* beste liensjtad, doch waar tal |:oud'en wonen. In de 1 opvallend rustig, doch een opggetuigfe en van de daken op| Ook zou met handj< lid. D[e politie richtte laken jn gehaat ,o(pj de Je pevspnen. Nadat de las, ging zijl 'tot eeas lizcn over. DJit onder in gang. Dje gfevolSen nnen nog nietworden Irkfor is in een om'trök raten ialfg(ezet 'door een- len en hulpagenten. nklooper aangehosideij. klopper 'van de firma Den Hiaag, die sinds Kwenen wa^ m'et intedef t'7000, is} gistermiddag} hsche politie 'daar ten en gearresteerd. Heit in het 'bezit was; yan bedrag; qleehts vier. utbraken. intrek' in een pension sjonhoudster had hemt uiblic'eerde sjgnalemenft/ I te bSjf.de politie gef Rumoerigheid te Vculo. 1st' een vergadering ya» |i>v-sacipiisten gisteravond Tenlo ia. gehouden, wiag in de s,tad. Er stonden olangsjteE'enden aan den( tal de Dluitsjehers op te ge opgeschoten jongens Teg met Hitier, leve 1 I 11 deze politieke vdrgap Iter, speciale politiemaate 1 Spoedig grepien de aanj* aen in en miaanden tot ■pl eenigen afstand bleven! toepen nieuwsgierigen de tingelen. D;e politie bleef en er deden zich ha. af-1 ng geen incddenianl lis in de "Vereen. Staten, juit New-York, dat circa- ^ïerikanen in achttien sta. de beperkingen van d» Ld zijn. Itenbeurzen te Cleveland Ide katjoien-be;uas te New. ploten. |icr dagen weergevonden. St'en sjueaurwstonn is eetf an de London and EiaiSt Jk'oo' duchtig ingesneeuwd, Fier dagen^kwijit is geweest, 1 .ooonnoitaef met 15 wa,gene, Ivan T,olw La,w naiar Black'. I ill iu de snaeuiw büjtven! I.aga.vond was alleen noig hei van de pijp! van 4e ïen. Een sneeuwploeg, die ■as oim den goedersatireiu Tas ontspoord pp een inge. Bel. In den nacht valt bndag viel ar weer sneeuw I elk spoior van den trein linsdaig heed't fhen eindelijk 1 weergevonden, maar toesa |zaakje niet meer op gang en de stoker van den o<en zij het wanhopige van Lagen, het vuur gedoofd en r-rlaten. Zij hoorden tiem: [der thuis en wisten ind«r< ren uren wadens dootr de boomplaats te bereiken. Daar en telegraaflijnen gestoord Isn zlij geen bericht naar |i zenden. EK EN BLAD apszorg. Aflevering Maart- |men Zonen, Roermond, ine is "Y dankWa,ar schrijver I meer over het begin der ■hygiëne. Uiteraard kunnen j niet uitweiden, maar 't ar- e aflevering Zal alle jongt I root belang inboezemen, want rp raakt voeding, kleeding, lichaamsverzorging. V ooral erifen op dit gebied w'orde» ,n de laaak gesteld, enarts J. Holt vertelt hoe ikte, dat Zijn inzicht juist i volgend artikel zullen we I "de betrouwbaarheid van het I en, dat niet zoo eenvoudig I jop het eerste gezicht meene» I led voor het gedoopte kind" I an een mooi artikel, dat B. draagt, lifn de cijfers en beschouwing I ht Neo-Malthusianisme van Mr-1 lits en ook interessant de medef 1 over een tentoonstelling va» I Kind. Om1 het' belang voor het I or deze verplaatsbare Tentoon-1 elks afmetingen 3600 M2- xa21 in de voornaamste plaatse» it en Limburg zal Worden gte vraagt dit nr. de volle \r-.,>T...iv:irfel en vrouweneer. Afleve- TïK^Ttr wel eens tegen op, zoo'n w;e zagen m Vooruit wisten aflevering domzou, meenden WB si T^If het - ook na die aarze- Iwe. Steeds vi ob) de atwisseling, Jf>? óm den uitkijk! in het thdm'a -ie demande rejaotie van Hel en "Vrouweneer? weet mede- -j^STw—s?» M~' «V TOchus volgen in z'n besdhouwtngen over de kleurige fleurige nieu,Wste meisjes- organisaties, -dan gelooven we, dat er wel jeugdleiders zullen iijn 4ie langs deze verduidelijking van het doel dier openlijke jeugd-actie vette strepen zul len plaatsen b'ijf menigen raken 'urtval. Die herder Weet zoo juist te mikkun, gewoon ,als hij1'is met h goed berekendein worp vau 'n kluitje aaird op den herder staf z'n schaapjess bij7 "de kudde te doen Wijven. HSjf'toont klaar aan, dat deze nieuwerwetsc'he pa'ogaganda geheel op _t innerlijke moet rus(ten zooald de hooid- leiding ook -wil om! zich bijl het uiter lijke niet de vleugel^ te "branden. Paror chus hopen we in Aplril weer te^hooren. ;Wjie altijd wait bijzonders in z'n mars; heeft, ifi| de gaarne gelezen medewerker pater O. Keulens M.S.O.' Hij is gewi feminist, mlaar doet toch de welbekends Eamke recht wedervaren, ondersteunt haa,r verwijten tegen het oude-Eeminismte, dat te veel ïjVerde voor geljij!ks)te|lling der vróuw met den im'an, 'niet genoeg aan dacht sdhonk aan het liefdeleven v.an de vrouw' en dat nietsj deed om het vrijs liefdeleven van den man aan banden te leggen. Cijfer-matci'iaa.l heeft niets krijgszuchtigs, maar het'biedt overweldi gende kracht aan 'n betoog. Toen Neder land in 1920 1.8.5000 ongehuwde vrouwen telde van 30 tot "50, jaar, waren er/oiok ruim 157000 ndannen van denzelfdenl leef tijd... ongehuwd, Zegt Pamke. Vlolgsns haar zóu de meerderheid der ovsrgespho: ten „vrouiwen" aan 'n mian rijh gekom!en, alsj die mannen het' huwelijk niet ge- isphnWd hadden. Begiijfp het wel ziijl heeft het niet tegen alle ongetrouwde mannen, maar tegen een ma^sa, heeren, Tlie opzien tegen de lakten en Yoch de lusten zoeken. Zoo kioimt ze te spreken over dubbele moraal voor deu mlan de luxe,-, voor de vrouW1 de Sjtrenge moraal. Harde wiaarheden nee, we geven er verder geen relaas; over dat moöt iu het tijdsp'hrift gelezen wicn-den ook hef artikel over sfsru-pels. In het tijfd- 'S^hrift kan da strïjfl voor Eer en Deugd naar de btes^e strategie en openlijk ge voerd worden in de persj moet het gewoonlijk' loopgraveilSjjk zijn. Eerst nog dit bet adres tegen Car- neval aan de burgemeesters en 'de pas toors dooi- Yiopr Ele®1 en Deugd gericht' len reeds; "in de pers opgenomen, komt in deze aflevering voor. ATSienaafVoosrpaad Lezer, ahbnneer u tödhlaat dit töjd.- Sjdhriït op de basis van uW ste,un het biuggehooffd rusten. Kantongerecht te Goes. Djoor den Kantonrechter te Go.es; zijh veroordeeld weigenis otverteeding LeerplichtwetE, -Ei., Kruiningen, f 1 b'. of 1 d.; (Mi B., Kapelle, f2 off'2 d. Zonder akte zich met 'n schietgeweer in het veld bevinden: H. C., Heinkom,- zand, f 10 off 10 d., buks verbeurdver klaard. Zonder vergunning kippen op een ad ders grond laten loop-en: A. de J., DHe- Wegen, ff5 off 5 d. I ^traatechandflijl: H. Dj., Goes, f5 of 1 w. tuchtschool; J. 'de J., Oudelande, f 15 off 15 d. V Overtreding YogelWet G. de P., Goes, f 10 of 10 d. Met opdooi met wagen met te zware vracht rijldenP. O., 'sj-Heerenhoek, f5 df 5 d. Overtreding Vleesohkeurinigdwet J. P. Kloetinge, f"5 öff 5 d. Arbeidswet J. Ml, Krabb'endïjkë, geen straf toegepast; P. B., Wïssenkerk'e, ff2 of 2d. 1 Als Werkgever .geen zegels plakken Op de rentekaart van zfijh werknemterJ. J de B., 's;-ïïeer-Arendskeïkre, 17 x f0,50 of 17 x 1 d. Met een auto in verboden richting te Goes in een straat rijfden: A. B., 'stHjeer- Abffskërke! f5 off 5 d. AMuitbbomen van een spoorwegoiveif- gang openen zonder vergunninlgl en Iqo^ pen over spjoorWeg: H. 'A. P., Kruininj- ge-n, 2 x ff5 off 2' x 5 d. Met een rijfwie 1de veiligheid van het Met een rijlviel de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen: Dl TL, Biej- zelinge-, f5 off 5 d.J. C., Colijhspl'aat, «10 off 10 Jd. r Met -een huto niet voldoende uitwijken lals men ivil passeeren: P. 0., Gb.es, ff5' of' 5 d. Met een fïet^ zonder licht rijfden en zonder reflector: J. B., Wol'faartsd'ijlkj ff'5 off 5 d. r Iiets,en, terwijl men verkeert onder den invloed van het "gebruik vau plco'loElol,r denden drank: J. H., 'sl-Heer-Arendëk'eilk1^ f 15 oï 15 d. In !sj;aat van dronkenscliap de openJ bare orde vers,toren:' J. ML L., .Wol: feartspSjk, ff 25 off 25 d. B.-K. Z. V. B. Officieele m®ded'eelïngen. Wedigtrijdprogr. voor Z,onda.g 5 Ma-artp Robiu.'Yios; aanvang half drie; scheidsrechter N. Nagtzaam; terr. LRobur. (Hëi'plaatet wagens misstelling.) ICRUININGFN. Ondertrouwd; Adri-aan Mey-er, 21 j., (Stehore, en Johanna Cornelia Koyle, 22 j. f Geboren: Lena Johanna, d. v. Y^illem beondert Potter en Lina Maria Sltevense. Overleden: Jacob Boone 16 m., z.v. Vlaxinus; B-oone en Dina Koster. IEE'SEKE. Ondertrouwd: Jospph Jo.- hannes- Rjb'ber, 24 j., jrn., en Maat'je van der Endt, 27 j., jd. Geboren: Pieter, Z.v. Frangois v.Stee en Jannetje Nieuwenhuize FranQois;, z. v. Frangois Hoogstrate en Tannetje Geer- truid den Herder; Johanna Francina, d. v. Marinusj Pek'aar en Maatje Pekaar. Veiliugsvrreeu. Znld-Bicvcland, Goes. Groenit'enveilin-g van 3 Maart. .Witlof 1417,. idem tweede soort 512, Spruiten 1522, idem! tweede soort 11, Spruitkoplpen 7, Schorseneeren 3, (Wijn- peen i'0,701, Uien f0,801,20, idem kleine f 0,50, Sjalotten f 4,90, alles p«r 100 Kg..Witte kbtol I' 4,6,05,10, Prei 1'0,700,90, beide per 100 stuks; Prei 1' 59, idem He soort f34, Tulpen f 14 21, Narcissen ff 1314, alle per 100 bos. Veiling te Middelburg. Op de veiling van 3 Maart deden Zeeuw s,clhe Blauwe Aardappelen 2332 c. per 25 kg.; bakj-sja 1971 c., suijfsla; 62—i 73 0., b'roei(-!sja 3234 cf., veld-sfa 15" 49 o., spinazie 1746 d., winteifpjostelein 1721 d, dun's.el61'62 id, spruiten 8' 25 witlof''7<20 d, imhprsemereit 1 —8, -d, koolrapen }/i1 d, peen "26 e., uien 13 e., kroten' Vr'21 d, gele kool 5 e., roode k'ool 35 d, ronde bruine boon en 1112 o., alle^ per kg.; zuring per kistje 21 c1., 'tuinkiers per 'doosje 7, 9 d, cineraria's; 1820 c., rhododenj- drobsi 2328. d, aspiatha'a 1319 d., lancalalsi 1113 d, azalea's 18. o., alles per Iplofc narcissen 717 -d, prei 27. sielderie 41/2'10%' d, knèlselderie 6 e., r.adïjfsi 41/2' d, alles pei' bos; sa,voy-eko!ol 1/2'4 'd, roodek'ool 37 bberakfeol 1 —4 d, kropisla 231/j1 d, knolsellderie <2i/£ 6 d, alle^ p'er stukl AFLOOP VER K 0 OP INGE NE NZ. Kloetinge. Donderdag wea'd door notap ris, Oele te 's|-G;ravenpolder ten verzoeke van de Erven P. de Dlt'eu in de herberg bij1 K. Meulpolder pjubliek verkocht: een huis met garage en ërff o,an de Bulijs-' Ballotstoat. Kooper wërd dhr. Jad F, de Coninek, "kooptaan te Goes, voigr de mm van f'3865 plus onkosten. Advertentiën Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Goes en Omstreken bekend, dat hij gedurende de Zomermaanden eiken Dinsdag op de Markt vertegenwoor digd is. Hopende met Uw bezoek vereerd te worden. Vraagt zichtzending Aanbevelend, J. FAIT, Oostsingel 48, Goes. 2J ons likeurboonen, 2J ons bruidsuikers, 2f ons Marie, 2 ons Muscetflikken, 2 ons paleisbanket, 2 ons cream crackers, 2 ons moccawafels ons nougateitjes, lg ons Turco's. f// geeft 'n serviesbon bij iedere inkoop 1 Importeur SCHULTE THIEME Postbox 55, Nliddetburg. PENSIONKAMERS TE HUUR, ZALEN VOOR OUDEN VAN DAGEN Zeer billijke prijzen. Brieven aan de Eerw. Overste. Notaris J. C. KRAM te Kapelle is voornemens op voorm. 11 uur, in de herberg van dhr. J. Hoondekt te Heinkenszand, krachtens art. 1223 B.W., publiek te verknopen met Schuur, Varkenshok, Erf, Tuin en Bouwland, in het Zuiderland te Heinkenszand, groot 43 A. 53 e.A. (1 Q. 33 R.) In gebruik bij den eigenaar M. van Oeffelen. Bezichtiging iederen werkdag. Het hnis is te aanvaarden uiterlijk 1 Mei 1933. Overigens dadelijk na betaling, uiterlijk 11 April 1933. 31040-25 Nadere inlichtingen bij den Notaris Zenuwkoorts, Spierpijn en Fleuricljn in het hoofd, Influ- enzapljnen kunnen blijven bestaan na het gebruik van enkele van H. VAN AKEN, Apotheker-Specialist te Selzaete. Prijs per doos f 0,60 Ei8ch.t rond het doosje de hand- teekening „H. van Aken". Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. De Notaris H. JONKERS te Goes zal op ten verzoeke van de familie J. M. STRAUB-DE JONGE te Kloetinge en van den heer J. STRAU8 e.a. aldaar publiek verkoopen: A. te lerseke, des v.m. 10 uur, in Hotel Nolet, met Erven en Moesgrond te lerseke B. te Kloetinge, des n.m. 2 uur, in de herberg van K. Meulpolder, 10.88.25 HA bouw- en weiland in de gemeente Kloetinge. Op gebruik bij de betaling. Notities vanaf 10 dezer en inlich tingen te bekomen ten kantore van den Notaris. 31037-30 TE PACHTEN: voor 3 jaren, ingaande direct 2.11.70 H.A. WEILAND te Kloetinge, a/d. Heernisseweg. 2.15.10 H.A. WEILAND te 's-Heer- Abtskerke a/b 30 Cfemeten- wegeling. 1.32.03 H.A. WEILAND, aldaar a/d Langen Weg. 2.57.52 H.A. WEILAND, aldaar bij bet dorp Nisse. 1.83.90 H.A. BOOMGAARD (gras- etting) te Kloetinge, achter J. Sinke. 1-18.20 H.A. BOUWLAND te Kloe tinge, in Gasjeshoek (Lange Wenden). 0.80.00 H.A. BOUWLAND, aldaar in Gasjesboek'(Oude Boscbje). 2.27.70 H.A. BOUWLAND, aldaar in Jachthoek. 0.84.20 H.A. BOUWLAND te's-Heer Abtskerke a/d Polderweg. 2.65.60 H.A. BOUWLAND te's-Heer Arandskerke (St.Pieterspolder) Aanbiedingen met opgave van 2 borgen of vooruitbeta ling worden ingewacht tot en met 7 Maart a.s., ten kantore van Notaris VAN DISSEL, alwaar nadere inlichtingen ver krijgbaar zijn. 31020-41 PRIMA Fa. D. BAKKER LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ - GOES Fa DE MUYNCK EEN BETERE BRIL VOOR MINDER GELD L. KERKSTRAAT 9 biedt uitsluitend aan zeer soliede personen voor elke plaats in Z. VI. den ALLEEN VERKOOP aan van plus bijkomende artikelen. Geen risico, onverkochte arti kelen mogen worden terugge geven. Zeer geschikt voor bloemisten en winkeliers. Brieven aan N.V. W. C. VERKERK'S Zaadhandel te Naaldwijk (Westland) op gericht anno 1767. TE KOOP: een ijzeren Landrol van 2 M., 300 K.G. en een Martin- en een gewone veertands Cultivator, gebruikt en in eerste klas staat. NIEUWSTRAAT 45, TELEF. 10 GOES. Een groote Levensverzekering Maatschappij vraagt soliede en actieve Vertegenwoordigers te Goes, Kwadendamme, lerseke Kruiningen en Krabbendijke. Brieven franco onder no. 30, Bureau van dit Blad. Eischt dit Fabrieksmerk. van L. J. GROOTENDORST Apotheker, Utrecht. Zuiveren het bloed, verdrijven ga! en slijm en bevorderen den goeden stoelgang. Bij hoofdpijn, zoo vaak een gevolg van trage ontlasting, kunnen zij niet genoeg worden aan bevolen. Zij munten uit door hunne zachte werking, zonder kramp of eenige aadeeiige gevolgen, zoodat men in staat blijft zijne gewone bezigheden te verrichten. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing 27Vs cent. 30242-30 Verkrijgbaar: te Goes bij GEBR. MULDER. Wacht U voor namaak „GEISHA". Houdt het afdroppelen van koffie- en theepotten en flesschen tegen. Voorkomt vlekken op het tafellinnen. De droppelvanger wordt over tuit of bals geschoven en vangt eiken droppel op. Verkrijgbaar in pakjes van 50 stuks. Prijs 25 cent. DROGISTERIJ In het Huis met de Roode Pilaren, MIDDELBURG. MET EN ZONDER VEER VAKKUNDIG AANLEGGEN LAGE PRIJZEN DE BESTE KWALITEITEN LANGE KERKSTRAAT 9, GOES APARTE PASKAMER EIGEN ATELIERS J. WESTVEER Slagerij, Wijngaardstraat Goes - Telefoon 301 3 pond Runderlappen voor f 1,00 3 pond Rollade voor f 1,00 SoepWeeseh en gehakt p. p. f 0,35 Rosbief per pond f 0,50 Ham per half pond f 0,40 Het allerbeste fabri kaat. - Alles Half Transport. - Onver woestbaar. Vraagt onze nieuwe verlaagde fabrieksprijzen. De ondergeteekende bericht dat de nieuwe Briefjes ver krijgbaar zijn. Trekking 20 Maart a.s. LANGE VORSTSTRAAT 86 sjtelt voor nietfleden de volgende Hengsten fcer dekïkiiijgf beschikbaar Certain v. Lamswaarde K 1429 Nationaal Kjaimpioen 1932, a f36,dekgeld «Sontant. Carlo de l'Hostée K 1522 a 26,dek'geld cbnt-ant. Inlichtingen bijl 'den Voorzittelr F. SOHEEiLB' i)K 1WTTF.R. KapelIcrBiczeïïnge. Telefbon 62. Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes EMMERS, TEiLEÜ, WASCHKETELS, ASCHKETELS, enz. tegen ongekend lage prijzen. GANZEPOORTSTRAAT 24. i—mm Wij geven NIETS cadeau, doch DIRECT 10 korting op alle artikelen, ook de nieuwste. Profiteert hiervan. Vrij entrée. Deze maand naaien van gordijnen gratis. GANZEPOORTSTRAAT 23 GOES

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3