KERl<EÜrjl< LEVETT" GEMENGD NIEUWS Man en vrouw zijn één ZATERDAG 4 MAART 1933 NIEUWE 2EEUWSCHE COURANT GOES BOEK EN BLAD coöperatie! slachthuis voldoet .len volle &an da verwachtingen va® B. em W., zoo- als daze met voldoening constateeren. Die Tekening sluit meit een, zij het ook gpring!, 'batig saldo. Nu lieit abattoir toft tevre denheid van den gemeentcMeurinigisdieinat en de slagers een jaar heelt gewerkt, is het gebleken, dat het wenschelijk zou z'ij® enkele veranderingen in da alachtrschtem aan te brengen, welke, door de ervaring geleerd, deels ten voordeele zouden zijn van ae slagers, deels ten goede zouden komen aan het abattoir. Bet bestuur van het slachthuis1 wensobt heb 6lachtgeld voor een rund, thans be dragende i' 6, te bepalen voor- een rund beneden het gewicht van 200 Kg. £4; van 200 tot 399 Kg. i' 6 en van 400 Kg. en meer i' 8. Bet slachtloon yan varkens bedraagt thans i' 3,50. Bet bestuiur wenscht dit ta bepalen op f2,50 voor een varken met een gewicht van beneden 80 Kg- ei® op £.3,50 voor een van 80 jKg. of meier. De k'oelinrichting voldoet in de piraotijk jiitistekend. In verhouding tot de ex ploitatiekosten is do opbrengst van deze inrichting zeer aan den lagiem kant. Naast ide huur dea- cellen per jaar, welke 175, £100 en 1125 bedraagt, wit het bestuur o. m. lnet mogelijk maken p»cr week «en oei 'te huren voor f 10 per week. Voor hen die geien oei huren, wordt 'n tarief yocrgelsteld van 2 ct. per Kg. en v'an 4 ct. pier Kg. voor ingevoerd vlees'ch. Een brandje. (Gistermorgen is de brandweer gealar meerd vooa- een brand in een tal in dei Plnimstraat, waarvan liooibroei oorzaak Was, Die brandweer, die met groot mate riaal w'aisi uitgereikt, had spoedig het gevaar kezWtaren. Proetlstjcniimng. De proielfeteimming wordt morgen voor ide leden onzer kiiesvereaniging wederom gehouden in het zaaltje naast de kerk. Da tijden zijn: na de Vro.eiglm.is tot aan fla Hioogjmis; na de Hoogmis tot half1 een en na het Dof tot1 5 uur. Dit Haatsite is feitelijk ahuis, daar er morgen geen Bof is. In de practijk z'al liet hier wel op neerkomen dat het stembureau van half pjier tolt vijf uur de laatste sitting houdt. [WARM [WjATER", met nacktstrooiml of ■gas, voor keuken of bad. Installateur: J. M. Polderman, Goes. Tel. 129. (Adv.) Kloelinge. Gisteravond heeft op den Kapelsjclienweg een aanrijding plaats ge had. Mej. uit 'Womeldinge werd, ter wijl zlij.' op het fïetsjplad fietste, aangere; den door een motorrijder, Waardoor zlijl kwam te vallen en 'n hoofdwonde' bekwam' In bewusteloozen toestand werd Zij' bij: éen der omwonenden binnengedragejn, Waar dr. Wbuda, de eerqte hulp verleende. Later* werd rij' per auto naar buiq ver voerd. Bet rïj!wïel werd erg gehavend. Dfoor Se politie wordt een onderzoek' ingesteld Het rneeisitiertoeken H. D. Z. (H. Drijfhout Zoon) waarborgt kleun en mooie modellen van TROUW" cn) lV,ER,LOVING(3RINGEN, adres SIMONS Lange Vorstsifcraait 82. Lage prijzen. Klokje, Wekker of Broodzaag* cadeau. Iersi'kc. Het aantal werkloozen is op ft oogenblik tamelijk' groot "cn bedraagt ongeveer 80, waarvan ongeveer 40 gef heel werkloos; zij'n. Reeds meermalen is van airbeiderszlij'de ^aangedrongen op een steunregeling!; tot heden isi aan dit verzoek nog niet voldaan. Nu is door alle georganiseer den wederom een verzoek dm 'n steunregeling gedaan. 'Rillan'd-Bath. Tot secretaris en ontvan ger der gemeente ÏS| banoem'd de heer J. A. de Goflf'au, alhier. Nisise. Het aantal naimen voor de kie zerslijst bedraagt alhier voor de Tweede Kamer 330, Provinciale Staten 327 .en voor den Gemeenteraad 321. LWilkelminadorp'. De laats,te overblijfse len van den tol in deze gemeente, dio sedert korten tijd opgeheven is, zijh nu verdwenen door het afbreken en oprui men van den boom met toebehoaren. VHccr-Arendskerkc. Op de kiezerslïj&t 193334 van deze gemeente komen voor 2038 kiezers voor de Tweede Kamer, 2021 voor de Provinciale Staten en 1974 voor den Gemeenteraad. j Aan de Lcddscbe Universiteit is: be vorderd toit arts, de beer Jl. J. Gelder- blom, alhier. VGi'aveiipüldci'. Woensdagavond kwam de Raad voltallig bijeen. Onder de ingekomen smukken was eeD schrijven van den minister van Binnen!. Zaken, dat er met de wei-kversjchaff'ing (kan doorgegaan worden tot 25 Maart. V.oorts, dat de heer Verbeek tegen 15 Maart de huur van zijn woning heeft opgezegd. Bij de gunning van do verpa'dhfe gron den der gemeente Zegt dhr. Mol, dat de oude pachters onbillijk behandeld zij'n. (Ten slotte wordt de grond gegund vol gens inschrijving: éen perceel aan C.M. de Koster, voor f 40 per gemet, cn t'w'ea perceelen aan C. de Jonge, voor £34,25 per gemet. Een schrijven van den dir.-generaal der Posterijen over de radio-distributie, wioirdjt met gesjoten deuren besproken. Dte ver gadering heropend zijde 'besluit "een s'chrij[- ■ven te richten aan don dir .-generaal, dat 'de raad opi zijn ingenomen standpunt blSjjft en dat de radio-distributie volgens over eenkomst blijft. Hij!" Die Dreu. Tot leden van het stembureau Worden benoemd dhrn. Kousemaker en Mol. Dé andere leden plaatsvervangers. Bij' de rondvraag wordt nog geïnfor meerd hoeveel de werkverschaffing reeds gekost beeft. Het blijkt van ruim £800. Duizend gulden is hiervoor uitgetrokken. [Weth. Bakker xvil met een voorstel ko- Imen om zich te onttrekken aan bet Werk loosheidsbesluit. Daarna sluiting. Biervliei. In (djeze gemeente zijn 1151 kiezers voor de Tweede Kamer, 1150 Voor de Provinciale 'Staten en 1134 voor den Gëineenteraad. S'^houmiijki'. Een hofstede alhier, Welke door notaris, Mlij's te Oostbuyg w'erd gee veild, iq in eigendom overgegaan van den heer J. van Eec'ken, notaris te Gent. Men vermoedt, dat deze ,zte koc'ht alq veilige geldbelegglinjë1 voor een Belgisph eigenaar. j Dienkelijk' zullen in de toekomst, nu de landprijzen zoo dalen, nog w'e jttmeer de landprijzen zoo dalen, nog w'el( meer Bielgiqche grondeigenaars hofsteden tracht ten to kbopen in Z.jV,Vlaanderen. Aardenb'urg. Naar men onq m'cedeelt, zal door particulieren in de voormalige werkplaatsen der gasfabriek' een open baar slachthuis gevestigd worden. Beveq- arts heeft reeds aanwijzingen gegeven, wielke verandeiingen en inrichtingen moei ten worden aangebracht. Landarbeidrrslooncn West Zeeuwsch- VI a anderen. De voorzitter van de tar.we-organisatie in West Zeeuwsch "Vlaanderen had deize week de vertegenwoordigers van da wtark- geversbonden dn het landbouwbedrijf ia dat district en van de moderne, Chr. en R.-K. landaribeidersbondanuitigenioodigd tot een bespreking te Oositiburg over hef lopn- vraugstuk Hij deelde o. m. mede, dat de minister van oecomontische zaken eini ar beid tegenover de besturen der taTwe- organisatiee nadrukkelijk den wenscih te kennen !had gegeven, dat de landbouwers iu «verleg traden «ver ""de ïegelingl der loonen. Uit dei besprekingen bleek, dat de werkigeversvertegenwoordigl rs dit jaar tot da afsluiting van een c'ollleritief con tract bereid waren, ma,a,T dat Zij na 1 Mei la.s. loonsverlaging noodzakelijk ach ten. Van werknemersizijde werd do hand having der loonen verlangd. Vol,geïnde week zal opnieuw wiorden geconfereerd. Nederland cn België. De bouw van een g r O' p. t a sluis bij TerneiUizien De socialistische senator vopr Gent, De Graeve, beef't aan den Belg, minister van Buiteulandsohe Zaken .de volgende vraag gesteld In het Nederjandsche piarlement heeft de minister van Buiteniandschia Zaken, Beelaerts van Blokland, verklaard, dat do Nederlandsche regeering, mits tegen zekere vemgoodingen, bereid was eene nieuwe sluis to bouwen to Terne|u|ziem, welke zeer noodig is voor do uitbreiding van de. Gontscbo haven. Bet zou van 'helt hoogste belang zijn, ta weten waarin deze vergoedingen zou den bestaan. Kan do minister zich niet in verbinding stellen mot dhr. Boelaerts van Blokland, om nadere inlichtingen, te verkrijgen, die misschien aanleiding kun nen zijn tat het regelen van deze kwestie.? Minister Hymans heeft op deze vragen het volgende schriftelijke antwoord ge geven De Belgische rejgeering. beef't reeds ruggespraak gehouden met de Nederland- scha regeering omtrent het bouwen van ■een nieuwe sluis te Texneuiaen, zoioals voorzien is in do Belgisoh-Noderlandsche overeenkomst van 29 J.uni 1895. Be onderhandelingen hebben tot geen resul taat geleid, daar da Belgische rogelering de gevraagde compensaties, welke buiten het nader van de betrokken gewestelijke belangen vielen, niet kan toestaan. WEiEiKLIJiST van 5—12 Maart. ZONDAG, Eerste van Quadragesima,, Mis van den dag, 2 a Cunctis1, 3 Oin- nipot-ens. Credo, Praef'. van Vastentijd. MAANDAG, H.H. Perpietua en Feli- citas, Gloria, 2e geb. van den dag, laatste Ev. v. d. dag. DINSDAG, H. Thomas van Aquino, Gloria, 2e van den, dag, Credo, laatste Ev. v. d. dag. WOENSDAG, H. Joannes de Dooi, Gloria, 2 van den dag, laatste Ev. v'. d. dag. DONDERDAG, H. Franoisca Romana, Gloria, 2 van den dag, laiatsfce Eiv. V. d. dag. VRIJDAG, H.H. Veertig Martelaren van Seibaste. Gloria, 2 v. d. dag, 3 (a Cunctis, laatste Ev. v.,d. dag. ZATERDAG, H. Mis van den dag, 2 a Cunctis, 3 Omnipotens, 4 vopr 3en Paus. j I_JLi GOES. Parochie H. Maria Magdalen».) ZONDAG, uitreiking H. Communie om half 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 utur. Half acht de Vroeg-' tien uur Hoogmis. Schaalcollecte voor de Kerk. 121/4 uur Maria-eongregatie voor jongere jongens, 2 uur Catechismus, lialf' 5 Ma- ria-Congrelgatie voor de meisjes, 's av. 7 u.ur Lijd enism edit atie. MAANDAG, biechtgelegenheid school kinderen 123 cn 4 uur. DINSDAG, algem. H. Communie der kinderen, deis avonds 8 uur Maria-congre gatie. WOENSDAG, 's avonds 7 uur Lof met rozenhoedje. VRXIDAG, 's av. 7 uur Kruisweg. ZATERDAG, vanaf 4 uur biechthoo- ren, 's av. 7 uur Loif. Ter eere van SI. Jozef. Eene nieuwe parochie i^tidhten eu eene Zieer eenvoudige kerk bouwen in een dei- armste volkswijken van Amsterdam Noord i-a z-eker niet gemakkelijk', wanneer de toer komstigie parochianen zelf niet.1 opi noe menswaardige wijze daarvoor het hunne kunnen bijdragen. Maar wat vooral zoo ontzettend jammer isj, Zoovele Katholieken van deze toekomstige parochie doen thans hunne christelijke verplichtingen niet en vandaar, dat het Zoo dringend noodzake lijk is zoo spoedig! mogeïij'k' daar ter plaat se eene kerk' komt en de H. Diensten kunnen aanvangen. Maar ach er ia toch zooveel noodig, alvorens het zoover is. En wanneer ik dan elders een bede om hulp laat'hooren in dezo maand oml m'ij! eens ter eere van St. Jozef, den Bescher mer der H. Kerk een, gjave te zenden, dan 'ben ik er zeker van dat dit gbed welft! door de voorspraak van St. Jozef bij! Onzen Lieven Heer z'ekei' niei onbeloond zal blijven. Moge dan in deze maand vele gjiften en gaven ter eere van St. Jozef! bij' den armen bbuwpas/oor binnenkomen, opdat Mj'i inet Uwe giften vooral kan aan schaffen, alles wat noodig, is voor de H. Diensten, zooals 'de verschillende H. Vaten en eenigL^zins op eenvoudige wijze zïjh eenvoudige Kerk van meubels; kan voorzien. Iedere bljidralge Zal ook' 'bëanti; woord worden. Giften en gjaven te zenden aan Pater Stanis/aus v. d. .Beirjg, „St. Résai- klooster", Hagendoornplein 6, Amsterdam' Noord. Postgiro 142469. Garage-brand. Eergisteren heeft brand gewoed in de antogariage van die carrpseiriefahriek van de 11. v. E. Viullingh'S op den Vnightorweg te 's-Bertoigenboiseh. Bij' hef nazien van een aiuto is bij 1 heit inslaan van dein' motor, een vonk in de benzine terecht gekomen. Daar de ,a,uto meit petroleum was gawas- schen, stond deze spoedig iu brand. Door den verstikkenden rook kon men den brandenden auto niet' naderen. De politie en de brandweer werd ge!w!aiaa'iseliujwd. Vijftien auto's werden melt moeite nit de garage in veiligheid gebracht. Vijf auto's konden niet meer worden weggehaald en liepen groote schade olp'. De politie heeft met een slang op de waterleiding het vuiUff gebluischt. Door de groote hitte zijn «enige ruiten gesmolten. De N. V. Vullimghs isi iqip beurispolis Verzekerd. Ernstig verziet "tegen de politie. Eergisteravond au hall' tien liepen de geibr. H. in de Oastenburgeiracht-ersitraat la Amisterdam. Zij waren beschonken. Eien daar surveilloeireind agent werd door hen gehinderd. De agent, dio hen als ver-i ziefcplegers bende, wilde meit hulp van as- ssitentie tof arrestatie overgaan. Er wa ren op dat oogenblik tien agemltem aanwe zig. De gebr. H. pleegideu hevig verzet en werden geholpen door buurtbewoners. Daar de politie geen kanis zia,g beiden te arresteeren, werd opnieuw om assistentie gevraagd, waarop vier ruiters en eien in specteur met e-en detachement ipjolitie vler- schenen. Er werd mot slteenen en hout- naar de Politie gegooid. Eien agent kreeg met een stuk ijzer oen slag oip het hoofd. Do dader is ontkomen. Eindelijk gejukte het na veel moieite de geibrs. H'. naar heit bureau Kaftieinbuxg ovar te bfengen. Bei den waren gewond door sabelslagen. Verscheidene personen uit. heit publiek hadden lichte verwondinge® oipjgeloopien. Een auto van den Genioeskiulndigen Dienst was ter plaatse. Do gehr. B. zijn naar heit binniemiglaist- huis gebracht om daiar verboinden te wor den. Zij zijn daarna, in arrest gesteld. De daadshg te 's-Hiertegienfescli. De Bossche recherche heeft geiarrestelelrd de® 18-jarige® L. uit St. Miohiels' Gesl- tel wegens mieideplicbtigheid aan den dood slag op D^ian Heeis|baen te 's-Hertloigenl- boscli. Hij heeft bekend dat. hij kort voor de® aanslag zijn mes aan de® dader gege ven heeft. Kal>rh'k>:!ngiTik. Eergist erochtend is in de ru|bhe®f!abriek „Vredestein" aan den Haagweig te 's-Gra|- venlisge tengevolge v'an het fa vnoiag openmaken van ee® vuloamiseierkotei, wai ter en stoicm lonbsaiaipit, waardoor de 18- jarige keitoljo,ngein P. A. G., wonende in de Gevers Deynootslraat te Loosduinen, dei 17-ja.rige J. H:. v. O: uit Wateringien en da 14-jarige S. B. uit de Hamerstraat ind en Haag genoemde G. ernstig werden gewond. Zij liepen brandwlomden in het gelaat en aan de handan totpl ien zijn naarh et ziekenhuis aan den Zuidwial ge bracht. Hief ongeluk zon aan eigen .on voorzichtigheid toe te schrijven zijn. De 18-jarige G. is dei» nachts aan de gevolgen overleden. Dreigbrieven nil Duits rilland. Een geizin in de. gemeente Sohoiterland ontving voor eenigen tijd v'an een familie lid in Duitsiehtand 'n brief om geld. lW,erd daaraan niet voldaan, dan dreigde hij met overkomst en moord. Er weird daarop een bedrag toegezonden. I i Tliane is een tweede dreigbrief ontvan gen. Ook een notaris heeft thans oein brief in denzelfden geest ontvangen. De politie heelt de brieven in beslag genomen. Smokkelarij. Rijksambtenaren te Stamproy hebben gisternacht na hevigei beschieting', een ge pantserde vrachtauto aangehouden, die 1800 Kg. frauduleus ingevoerde suiker vervoerde. Wagen en inhoud zijn in 'be slag genomen. De verVioerdersi konden de duisternis ontkomen. Verduistering van i' 30.000. Op een effectenkantoor aan de Keizers gracht te Amsterdam heeft een deT em ploye's door valsche hoekingen verduiste ring .gepleegd. Reeds gedurendu vijf' jaar heeft hij door het. varvalsdhen van cheques ■en quitanties geld a,an de zaak' weten Ito onttrekken. Dez'e bedragen zijn temsloifcte opgelooipen tof f 30.000. De politie beeft den bediende, die al vele jarien bij' de firma werkzaam wa,s, gehoord. Hij' heeft bekend bet geld ten eigen baaiüa te hebben aangewend. Nader vernemen wij, dat do bediende van het effectenkantoor het geld door mis lukte, s'piedulaties heeft verloren. Het ge ilede bedrag is dan ook verdwenen. Hij is inmiddels op vrije voeten gesteld. Op het dak van een trein gepikt. Reuter oneldt oiit BelgradoNa een op windende jacht, over hot dakf van 'E|u®opia,'s snelsten trein, den Orient Express, tijdens een vaart van 120 K.M. is de politie er in geslaagd 'een berucht ifcreinrpoveir te ar. resteeren. De man was uitsluitend aan het werk in dozen luxe-trein tijdens de reis ven Parijls naar KonBtanltinopel. De arrestatie .geischiedde te Vihkbvtzi. De politie verdenkt hem van heb stel len van een gouden §i>garettetakbker, die door koning Alexander aan eemi Zuid-Sla- visohen minister cadeau is gegeven, als mede van het zakboekje van een directeur eener vcrz'ekcTin'gs-maiats'okaiptpij, voorzien van belangrijka aanteekeningen en v!ap bat ontvreemden van de juweelen eieher be roemde Eiivnopeescbe schoonheid. De en! veerde niillitmnair Durilriier. Uit Kansas City wordt gemeld, da.ti de jonge Boeftehei', een kleinziooiu van de® muiti-millionair Boieittoher ,dia oip 13 Ee- bruari door bandieten ontvoea-d was, na betaling van 'een losgeld van 60.000 dol lars dooi- da ontvoerders naiar zijn faimliie is teruggebracht. Direct na zijn uitleve ring heeft de politie een grapte actie op touw geizat om de bandieten te arresteiere®. in hun lof over „Zij"-crême. Zij is inderdaad even onmisbaar voor de verzorging van huid en teint der vrouw, als voor den man die op pijnloos, spiegelglad en onberispelijk scheren is. In prijzen van 2075 cent. Ben nieuw gcvaI-Ka«tejiio£?. Te H'elsingfors is1 groot opzien gebaard docr het spoorloos verdwijnen van den in da Einscbe hoofdstad gevestigden voor- inaligen RuSsischen generaal Alexander Kozlowski. Aangezien men zelfmoord uit- (gesloten acht, gapnoflt men in s|ommig;o kringen te doen te hebbben met eien nieuw geval-Koelteplof. 1 Naar men zich herinnert was1 geneaiaial Kocteplof de leider der in helt buitenland gevestigde militaire organisaties der Tsa ristische Russen en verdween hij gerui me n tijd geleden spioorjoos uit Parijis, waar hij woonde. Vrij! algemeen nam men toon aan, da.t hij' door bolsjewistische agenten zou zijn ontvoerd. Nobilc. In het Kremlin-hoispitaal te Moskon is de bekende Italiaansebe Noiordp'ool- onderzo,eker, generaal Umbcrtoi Nobilc, Donderdagavond aan een pcute blinde- darmo ntsteking geopere er d D© toestand van generaal Nobile baart groote zorg. "Vioioraianstaande Russiselie ■doktoren wijden hun zorg aan Nobile, diiei sedert verleden jaar werkzaam is a,a.n dlei Rnssisiche luchtschipfabriek als advi- seerend ingenieur. Géneraal Nobile, wiens luchtsphipi, de Italia, in Mei 1928 in heit ijls van de Noordpool is vergaan, was ook aan boord van heit Sowjat-luohtschipi de Udarnik, toen dit eenige maanden geleden1 ,op zijn eerste reis van Leningrad (Petersburg)' naar Moskou in eien hevigen storm ge- raakte 'en een noioidlanding moest uitvoe ren. Slechts door de groote 'te'genwoor- digheid van geest van de bemia.uninlgl werd toten verhinderd ,dat heit luchtsdhipi tegen den grond te pletter sloig. Wapendepots tc Kolfbns ontdeki'. De Lokalamz'eiger meldt uit Kot,thus (provincie Bi-andenburg ,ten Z.O. van Bei-lijn) dat huiszoeking vau de politie aldaar bij communisten veel belangrijk materiaal aan hot- licht heeft gebracht. Be halve pamfletten en andere geschriften vanhooigverraderlijken inhoud zijn veel wapenen in beslag genome®. Bovendien vond dei politie talrijke S.-A.-unif'ormen en swastiea-vlaglgen, waaarmede de com munistische terrejuir,groepen nitgerpst zon den worden. De groiotete verrassing was echteir da ontdekking van omderaardsche gamigen in het hartje van da stad, waar de commu nisten wapendepots hadden en- die hun als schuilplaats dienden. Verder heeft, de po litie een geheime drukkerij' ontdekt. Vredelievende studenten. De studenten van Oxford verwerpen met 750 teigen 138 stemmen eten motie cm hun besluit „in geen geval voor Koning en Vaderland te vechten" uit do notulen te schrappen. Vloedgolf 'cn aardbeving in IJopian. Uit Tokioi wordt gemield, dat een vloed golf welke dei Japanisohe kuist heeft gieteis:- terd in hot Noordoosten van het eiland Hondo met een hevige aardbeving ge paard ging, waarbij tal van memsöh^n Z'ijin omigekoimien.. Volgens de huidige cijfers zijn 800 menseden verongelukt en 2000 gekwetst. Moer dan 200 lieden worden vermist. Duizenden huizen zijn vernield of overstroomd', 1200 schapen van hun an kers losgeslagen en naar zee gedreven. Het ergst zijn da districten Iwatej Mija.gi cn Aomori geteisterd. Eenige ■yissabeT.s- dorpon zijn goh col verdwenen. Het marin|Sibestu,ur te Tokio heeft tien terpiedojaigers en drie waleirvlieigt.uiglen naar de kuiststreiek gesttuiurd, waar de vloedgolf was opgetreden. Rexiter meldde gisteravond uit Tokio: Volgens de laatsfe offieieele cijfers ovter het aantal slachtoffers van aardbeving en vloedgolf zijn er 1535 dooden, j)48 ver misten, 338 gewonden. Men verwacht, dat het aantal doioden tot 3000 aal stijgen, daar de gegevens nogi onvolledig .ziju. He:t zoeken naar de slachtoffers van da aardbeving, welke gevolgld is dloox branden, drie vloedgolven en een sneeuw storm, wordt onder heftige koude voort gezet, welke het lijden van de duizenden, dakloo'zen nog vermeerdert. Ovea- een grooto oppervlakte zijn de verbindingen verbroken. Het meest geleden beeft de prefectuur Iwate', met 1380 dooden, 696 vermisten en 276 gewonden, met inbe grip van 847 dooden, die in twee doxipien Taro en Toni gevallen zijn, die vrijwel geheel vernietigd zijn. Er züjjn bijha vljï« duizend huiztem vernield, waarvan drieduim Zend door de vloedgolvennog zesduizend huizlen zijn overstrMOimd. De slachtofïera b'ehofren voor het grootste gedeelte toti de eenvoudige visschorsigeizinnen. Ta Tokio zijn Vrijdagochtend noig .lichte aardschokken waargenomen. Het gebied Van de ramP Wordt door een glroote ta5o.e« penmacht geïsoleerd. 1 gehiripaiiiji te KenJen. Gisteravond tegen ,aeht ,u-ui' is het In de Eits,asstrasse 'te Keulen tot een ernstige politieke botqing gekomen. Een opjtacht van nationaai-qocialisten, begeleid door auto'is van de politie, trok door dezei Rtraat, welke gelegen is in een der besta jwloonwijken der binnensjad, doc'h waajr tal' van cbmin|unisten zouden wonen. I11 de '(straat was het eerst opyaRend rustig, doch 'plotseling werd, zooals een ooggetuigfe zegt, uit de huizen en van de daken op| '•den B,toet gevuurd. Ook zou met handj4 granaten zijn. gegooid. Die politie riehtta zoeklichten opi de daken en sdhoot oi0 da zich daar bevindende perspnen. Nadat de politie verqterkt Was, ging Zijl 'tot eer* doorzoeking der huizen over. Djt onder zoek is, nog aan den gang. Dio gievolBen van den aanval kunnen nog niet'worden vastgesteld. Het verkfer is in een omtrek van ongeveer 15 'istraten a£g|ezet 'door een groot aantal agenten en hulpagenten. .Verdwenen banklooper a afgehouden. De 26(jai'ige banklooper 'van de firma 'Die Bas' en Co. in Den Haag, die ginds eenige dagen verdwenen waq met mtedef neming van ruim i'7000, is) gistermiddag door de Amstevdam'sche politie daar ter tsfede aangetroffen en ge;ai-resteerd. Hat bleek, dat bijl nog in het bezit w'asj van vr'ijlwel het geheele bedn-ag; sjlee'hts vieip honderd gulden ontbraken. Die man had zijii intrek' in een p'enqion genomen. Die pensionhoudster had homl echter uit het gepubliceerde .-jgTinleinPift herkend en aangifte bijl.de politie gedaan, Rumaerigliriil te Vculo. In verband met een vergadering van Diuitste'he nationaalv-socia.listen gisteravond in National te Venlo is. gehouden, was het zeer rumoerig in de sjad. Er stonden groote drommen belangs/ellènden aan dea ingang van de zaïal de Djuitsphers op te wachten en eenige opgeschoten jongens schreeuwden„Weg met Hitler, leve Moskou," enz. j In verband metdeze politieke vergaf (lering wanen echter speciale pplitietoaiait- regelen ggnomen. (Spoedig glrepien de aan|4 xvezige politiemannen in en m!aanden tot' doorloopeii aan. Opi eenigen afstand bleven echter groote groepen nieuwsgieriglen de vergaderzaial omsingelen. D,e politie bleef ieehter 'Waakzaam en er deden ziöh ha af loop van de vergadering geen incidenten! meer voor. De bankcrisis in de Vereen. Sfaten. Reuter seiut uit New-York, dat ciroa 55j) millioen Amerikanen in achttien sta ten thanis door de beperkingen van da baniien gedupeerd zijn. Ook de effectenbeurzen te Cleveland en Detroit en de kat,oienbeuïls te New- Orleans ,zijn gesloten. Na vier dagen weergevonden, Bij den jongist'en Sneeuwstorm is een goederentrein van de London and Eas tern Railway zoo duchtig ingesneeuwd, dat men hem vier dagen'tkwijlt is geweest. Da trein, een locomotief met 15 wagens, was onderweg van T,olw La,w nana- Black- hill bij Bur.nhill in de sneeuw büïjtven j steken. Zaterdagavond was alleen nog 'n klein stukje van de pijpt van de lo.como'tiei' te zien. Eien sneeuwploeg, die uitgezonden was oim den gpedereinfireiiiil vop te halen, was omtsipioord iO,p een inge- sneeuwden wissel. Iu den nacht van Zaterdag op Zondag viel ex weer sneeuw en toen was elk Spoior van den trein uitgewischt. Dinsdaig heeft inen eindelijk den vermiste weergevonden, maar toern kon men het zaakje niet meer op gang krijigen. Da machinist en de stoker van den trein hadden, toen zij het wanhopige van hun geval inzagen, het vuur gedoofd en den trein verlaten. Zij hoiord®® tien kilometer verder thuis en wisten inder daad na negen uren wadems door de sneeuw hun woonplaats te bereiken. Daar alle telefoon- en telegraaflijnen gestoord waren, badden zij geen bericht maiar eld'ers Kunnen zenden. Moeder.-chap-zorg. Aflevering Maart. J. J. Romen Zonen, Roermond. Over hygiëne is ft dankbaar schrijven hoeveel te meer over het begin der sociale kinderhygiëne. Uiteraard kunn we hierover niet uitweiden, maar 't ar tikel in deze aflevering Zal allo jonge huwelijken groot belang inboezemen, waal het onderwerp' raakt voeding, bleeding beweging en lichaamsverzorging. VoorJ de vele ketterijen op' dit gebied w'orden behoorlijk aan de kaak gesteld. Die vrouwenarts J. Holt vertelt Ogino ontdekte, dat zijn inzicht juist was. In een volgend artikel zullen we meer over "de betrouwbaarheid van B' stelsel vernemen, dat niet zoo eenvoudig is als men op het eerste gezicht meene» zou. 1 „D'e eerbied voor het gedoopte kind- is de titel van een mooi artikel, dat initialen J. B. draagt. Leerrijk zlij'n de cijfers en beschouwib gen over het Neo-Malthusianisme van, Jfc J. H. J. ISmits en ook interessant de mede* deeling,en over een tentoonstelling va® Moeder en Kind. Om het' belang voor het Zuiden, voor deze verplaatsbare Tentoon stelling, welks afmetingen 3600 M2. beslqan en in de voornaamste plaatsen van Brabant en Limburg zal worden g®- .houden vraagt dit nr. de volle dacht.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2