TIL NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND 3 DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad j~l UIT ZEELAND Gebruikt Wortelboer's Kruiden tfortelboer's Piilen f cent tod! ons. :h goed' gericht 1753 Bericht I van OVER DE GRENZEN fl BUITENLAND |~1 BINNENLAND KOLONIËN MIDDELBURG VLISSINGEN COURANT ialistisc'li aangelegd jong- ardrijksjkuiidgei Vragen» Have wordt gevraagd, el eensj vergeleken wordt edoeld wordt: gebergten aagvlakte in 't midden, jongen antwoordt: „Om-" e adel het leeg est". Die lastige prikk'eJljacsl. ihau", het Duitsche week^ usc'hap en techniek, geeft thoden aan de hand, om! ten" te onderdrukken. Hij: odeloosi hoesten" den prik-" ïtstaat door geringe prik- ^trottenhoofd-slijinvlies en el hekend is, ang tot hoesten zoo- ■treedt, dan sluit zich het willekeurig, om zich dade- r te openen. Hierdoor onto jperste lucht en hoest men. srkom'en het kan vooral inderlijk zlijh en inslapen- men door toonloze inede,- ■nh) 'het strottenhoofd op en esten 'blijft dan uit. Het,-* hereiken door eenige htereen kort in en uit te- de m'iddel iq: het strotten,-1 iqwaar te laten sluiten, zoo ktachtigen luchtdruk enhoofd te verwekken dat ij'ft, zoodat ook' nu, geen Door .toepassing van een of door Combinatie van naar'de efehrijjver veafzep eihoest bedwingen. ergens, 's middags en des ids een weinig van de ouds beroemde, genees- :htige of I A 2 r en goedkooper huis- "elen bestaan er nu een- niet. Duizenden hebben :eeds baat door gevonden zij zullen ook U helpen. Wortelboer's Kruiden en telboers Pillen verdrijven atte konde, griep, influen- gal, sljjm, koortsigheid, topping, maag- en hoofd- wekken den eetlust op, orderen de spijsvertering, len den stoelgang, zuive- het bloed, maag en inge- den enz. Wortelboer's iden 60 ct. p. pakje, Wor- oer's Pillen 60 ct. p. doos, doozen f 1,70. Overal rijgbaar. Waar niet ver ghaar dan direct van oba Maria Wortelboer, tgiro 17039, Oudepekela. ding geschiedt franco na vangst van het bedrag. e niet Adverteert, geen recht op succes NUMMER 27 ZATERDAG 4 MAART 1933 29»™ iAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingm^QOES; ,1, D B T BLAD VERSCHIJNT. DES DINSDAGS lil Advertentie!) van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer.f 0.15; I lil IJl Bijklnto^r^lDDELBURGf Markt! en 2; Telefoon No. 474 Hl' DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Ti Con ractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer-f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen Wij verzieken rn/rn carrés pendanten den uitslag der prop is te milling in hun parochie zro ving mogelijk te melden. REDACTIE „N. 'Z. Crt." V Proefstemming. He proefstemming, welke morgen voor de bijna 400.000 georganiseerde katk. kie zers en kiezeressen plaats heeft., vindt JZeelland in volle oppositie tegen hat po litiek advies, zooals dat uitgebracht werd in de gemeenschappelijke vergadering van Rtefge v aiar digden in de combinatie den t Bosch.Zeeland. Niettegenstaande onze pr-ovineie ombe- I Kwijielbaar een recht had op den vijfden zetel, welke de R.-K. Staatspartij in den BoschMiddelburg door de Zeeiuwsohe ^temmen toevalt, heeft de meerderheid van genoemde afgevaardigden, dit recht liiet willen erkennen en onze aanspraken en overgroot» belangen "genegeerd. Wij schreven reeds dat dit indruiseht tegen den geest- der R.-K. Staatspartij; liet is ook in strijd met de te goeder trouw ge dane afspraken. Hoewel het politiek advies uit den aard de;r zaak niet meer beteekent dan een advies en het ons kiezersvolk in geen geval wil binden, hebben wij er steeds een groot© waaide aan toegekend om den organisatorischen insïag en de autoriteit van degenen, die het vaststelden. In dit geval aarzielen wij echter ge-en moment om er stelling tegen te netnem en gezien de wijze waarop het tot stand kwam in de. tegenwoordige samenstelling, achten wij 't 'zelfs een plicht van ieder kiesgerechtigde in Zeeland en den Bosch het niet te volgen. Bij het eindresultaat der proefstem ming zullen wij ons natuurlijk neer-leg en. Toit de laatste minuut willen wij ech- ier vechten voor 'n uitslag die recht en Met- den meesten aandrang verzoeken rij. de kiezer® en kiezenassen morgen hun f.tem ook uit te brengen op den heer nocke&er. Omdat voor de kwaliteitsze tels de he'eren dr. Deckers en Fleskens reeds hij enkele eandidaiatstelling geko zen zijn, moeit er morgen nog slechta fvoor de drie vrije zetels gestemd worden. Niemand mag dïis méér dan drie candi- j.jlaten kiezen.. Zorg, dat tenminlsite ééin van deze drie onze Zeeuwsche aflgeivaar- apigde- is. I Wij schuiven ditmaal zlonder reserve 'den heer Lockef'eer naarvkweii, omdat er, willen wij ©enigszins kans bebbem1 op .liet welslagen der actie tot behoud van den Zeeuwscben ziet-el, eenheid noodig is.. V ersnipipfering leidt tot niets,zelfs dniet tot een klinkend protest. j Het naelmien van den na;aim van den heer Biockefeer flfefceekemt niet, dat wijl de nadere Zeeuwsche clandidaten minder be- kwaam of waardig aéhten ons te vertegen woordigen, maar tegenover een zittend lid heeft m-en verplichtingen en veel ver plichtingen, wanneer deize zijin mandaat Ryervuld heeft op 'n wijze zooals de heer ^Tockeffeer dit deed. Geen aarzeling dus, geen bedenkingen; Kle echte of vermeende grieven opzij Geien georganiseerd Katholiek kiesge rechtigde in Zeeland blijve morgen thuis! ieder stemt, naast de twee .andere can- lidaten, op den heer El LOCKEFEERi te Huist, lid van de Tweede Kamer ^ler Staten-Generaal W e e k r e v u e. ■Dtuitsphland in den gjreep van Hitier ©lat is het onprettige gevoel dat zic'h zoetjespaan van iederen Dluitsohei, niet- nationaal-soeialist, Jgaat meester miaken. "Er verschijnen, althans in Noord-Duittoh- land nog alleen nationaal-socialistisehe ■Maden. Zij geven tekst en uitleg van alle .gebeuren, zij weten van iedenen misdaad de schuldigen aan te wijzen. Kf' Door de radio brullen alleen de stern- Ben van Hitier, Göringl en Goebbelsj. Dronlang 'spmtoen ze de misdaden op en je nalatigheden van vorige regeeringen. n laat Briining gei-uiS|t Zuid-Duitschland reizen en overal de ragfeering beschul- gèn dat zij" geen programl heeft, dat in s buitenlands;che politiek Hitler c'.s. een reurig figuur slaan, dat ze nooit'met fcwes !B egenover het buitenland kunnen Inreden, zoolang! ze een land vertegen woordigen vol twist en tweestrijd, waar "echts een deel van het volk zijn meef te vrij uiten mager zal in Diuitsch r1 "}a'M ,eén meening gelden: die van P uationaal-socialisten. |In Spanje schijnt de toestand iets rus- Ker te worden, tenminste onder de be- Vlking, niet in den boezem der regee- u>g. Herhaaldelijk botst het tusschen de Cortes en de ministers. D'e radicale ffaC- ■tie in -het parlement dient standvastig! op ieder rag-eeringsvoorstel 'n honderdtal amèndem'enten in om eiken parlementai ren arbeid vruchteloos te maken. Vol gens de verklaringen van Lerroux zal zijn fractie met dat spelletje doorgjaan, zoolang! niet de socialistische ministers zijh heengegaan. Als, gevolg van den doorgestanen angst schljhen intusssichen de Katholieken ern,- stige pogingen te doen om zich. stevig aaneen te sjuiten. Een stichting' Van één giroote partij', waarin alle Katholieke groe,- peeringen vereenigd worden, zal binnen enkele wéken resultaat zijn. vani dit groet ende verlangen na.ar hechte eenheid. Na Spanje gaat than^. echter Joegop Slavic's Katholicisme den ïijdendwegt op. Het belgoimen met 'n ontbinding van de Katholieke jeugdvereenigingen. E:én giroote staatspartij', Waarin alles wat naar organisatie streeft ondergebracht moet worden, dat is- het ideaal der regieermg. Maar om velerlei redenen hebben de bis schoppen diredt dezegf oote piart'ijl als atheïstisch gebrandmerkt en 't lidmaat schap voor Katholieken verboden, 't Is hoe langer hoe meer hard tegen hard gegaan. Nadat voor de bisschoppen 't briefgeheim wa^ opgeheven is er thans opi 't treurig voorbeeld van Spanje een a.ntirJesluieten- wet uitgevaardigd. Aan alle Jequieten, zoor wel persoonlijk alk in kloostergemeenschap is 't verblijf in 't koninkrijk Joegb-Slavië ontzegd. Zoodat 't wereldje, waar deze orde zich nog' vrijl bcw'egen kan, steeds meer en mieer inkrimpt. 't Oude gezegde: „wraak ia zbet'r in dachtig heeft men in Italië eens precies uitgerekend hoe sterk1 de bewapening der kleine Entente opi 'toogenblik w'el is; 1500 batterijen, 25 vliegtuigen, 3 millioen geweren, 50.000 machinegeweren, 8500 kanonnen 'en 300 pantserwagens, ziedaar nl het militaire spiaelgtaed der kleine Enten tel Aan eenzelfde wraakg'evoel hebben En- gelsche bladen tegenover hun regeering deze week uiting gegevendoor eventjes te consjtateeren, dat de aandeelen der be- waptenings-fïrma Vicfeers opi de Londensdhij b'eur^ steeds omhoog gaan. Die daarop volgende cijfers van zooveel millioen uifj gevoerde geweerpatronen, zooveel duizend machinegeweren, zooveel honderd tank^ dienden als verklaring vo,or die stijgende papieren. Gelukkig is die uitvoer1 grooten;- deels naar Siam gebeurd. Siaml ligt wel vlak bijl Japan, maar 't' is, een vreedzaainl land. Zoo vreedzaam, dat het in de hi^to- rislehe uitspraak van den Volkenbond opj Vrijdag 24 Februari de eenige wias|, die niet aan de algemeene veroordeeling van Japan heeft mee willen doen Matspeoka Jia.pans gedelegeerde te Genève heeft' zïjh ernstige bo'zbrgdheid te kennen gegeven, 't Spijt hem zeer dat de Volkenbond in 't 'China*-Japian-gesichil' de bekende besjissing genomen heeft. Hïjl is werkelijk van diepe deernis met China vervuld. Inplaat^ dat de Volkenbond den vrede in t Oos,ten tracht te herstellen en vooral in China, da.t zoo naar yrede sjnaktj heeft hij" door zij'n averechtsche opvattin gen China juist aangemoedigd ami zelf moord te plegen. D'je uiteindelijke ineen storting van China zal het gevolg daarJ- van zijn. Zou den heeren in Genève misschieh de lust vergaan zijh, om te redetwisten met! dezen aalgladden Japanees,?, DUITSCH LAND Be. maatregelen na, den RjjSksdagbrand. De Thtiringsche rage'ering heeft een aantal zeer scheppe maiaitregepen af'gekon- gericht zoowel tegen de cèumnunis- ten als tegen de socialistien, het IJzeren front en den Rijksbanier. Door dqze or ganisaties uitgegeven gesohriffen moeten van tevoren worden goedgekeurd door de (plaatselijke politie. Het ministerie van binnen 1 aiwlsolie z'akren kan de bladen mede- deelingen verstrekken, die gratis opgeno men moeten worden. Heit dragen va© insignes der genoemde organisaties is ver boden. Roöde vlaggen mogen niet meer worden uitgestoken. Alle" automobielen en vliegtuigen in Thüringetn moeten te gen vergoeding ter beschikking1 van de politie, worden gesteld. De rojmmunisfcislche landdagafge vaar digiden hebben hun ver goeding voor de maand Maart niet ifot- ■vangen. Naar schatting zijn in Thiiringem ongeveer 400 functionarissen der cöin- munistische ptortij' gearresteerd. i9r?e te Haanburtg heeft meer dan 140 communistische leiders in hechtenis genomen. Naar de reigeeringsiplresidentl te Glei- wi'ta meldt-, zijn té Gl-eiwitz 64,tpHinden- fiurg 1 en te Beiuthen 68 communisten opgeplakt. Naar de r-egeeriugspiresident in Oipjpiersi- lazië mededeelt, zijn in het industriegebied van dit district Woensdagnacht 140 öoim- miinistischo iuncitionarissen gearresteerd. it andere streken worden eveneens massa-arrestaties gemeld. DE BALKAN Het Znidslavischic ministerie afgetreden. Volgens dagbladbericht'en uit Belgrado is het kabinet-Srskitsj gisteren aifgetredon. Dteze stap wordt officieel aldus ver klaard, dat een wetsontwerp van den minister va,n landbouw tot gerechtelijke inbeslagneming van poa'ticulier boedhbe- zit dopr de commissie uit de- Skbaptsjina is verworpien. Over de wara oiorzlak'en van hot aftre den der regeering heérscht eohticr uog geen volkomen duidelijkheid. AMERIKA Opstand in Onba. Hit New-York wordt gemeld, dat Cu- baansche uitwijkelingen in Florida, o.w. ex-president Menocal en generaal Oarlois Mendieta, hebben verklaard dat tliian-s dé lang aangekondigde opstand o!p Cuba daar toch is uitgebroken. Het desbetreffende bericht is doorgegeven door den corres pondent te Miami van de N. Y. Timieis. Voert® wordt verm-eld, dat de opstand thans weliswaar nog beperkt is tot een guerilla in het binnenland van het eiland, maar dat de detinitieve uitbarsting ver wacht kan worden. De militaire censuur op Cuba 'is zoo wordt verzekerd, bui tengewoon streng. Wilt U zekerheid hebben, dat de Kamerzetel voor Zee land behouden blijft, stemt dan bij de proefstemmingop Zondag 5 Maart a.s., ALLEN de 3 volgende personen. E. LOCKEFEER. TH. F. M. SCHAAPMAN. FR. TEULINGS. Belangstellenden in Zeeuwschen Kamerze'el. CHINA Ji'lisl yoior de CliinecZen verloren?, Door verraad in de Chineieschie gele deren is het front gistermorgen doorbro ken en dit kan het verlies van db pro vincie Jehol voor China tengevolge heb ben. i i- Naar uit betrouwbare baton verluidt, is generaal Soen Tien-ying hij' Tsjihfetng naai- (le Japanners overgeloopen, wiaardocr het zorgvuldig voorbereide verdedigings plan van Tsjiang. Hlspe-liamg in da war gestuurd is. i- J l.ing-yoean is genomen. j De ineenzakking van dein Ghineeschen tegenstand in Jehol heelt in heel China hittere ontgoocheling teweeg gebracht. Men geeft er zich rekenschap van, dat de val van Ling-yoean J.ehol vïijwel over levert. i I i-L i Jap-ansche vliegtuigen hebben den weg van Ling-yoean naar Pingtsjoeian g'ebom- hardeerd, waarlangs de C'hineesohe troe- pen naar posities ten westen vaar Ling- yoean tpokkem. I Er is niets ,z!qo meldt) Keuter uit Sjanghai ,da-t beter het onderscheid tus- schen da Japiansche en Chineeséhe troepen in Jehol doet uitkomen dan de wijze waarop beide partijen hun soldaten aan het front venaorgem. De Chineez'en blij ven bij hun duizenden kameele® waar de Japanners van vrachtauto's melt ze® wie len gebruik maken. De Japiannea'S be schikken bovendien over een lange: rij Van licht gebouwde motorwagens die de infan terie en machinegeweren vlug fini Veilig over bevroren of bemoddexde wegen bren gen. De Japansche soldaten hebben vaak honger moeten lijden door de snelheid van den Japanschen op(marsich, want heit hoofd kwartier weiet dait de wagen van Jehol absoluut onpiassearbaar worden zaodna, het voorjaar en de dooi aanbreken. De inneming van Ling-yoean mag ,lals een succes voor de Japaniadhe taidtiek1 gel den. Een voorhoede van de brigade Hat- Éri kwam in vrachta.uito's van 50 mijl v!er aar bij de nadering van de schijhbaar verlaten stad optenden de öhineeziein) eens- klapB een moorddadig, vupr op de geringe J.apanschie macht die twiee uiur in een 'Zieer gevaarlijke positie bleef" verkeeren. Toen kwamen die Japiansche vliegers en deden een regen van bommien opi de C'hi- neeizfen, hun kanieelen en voiorraden neer dalen, waardoor zij de Chineezen demo- ralisffierden en tot overhaaste vlucht noop ten. 's Avonds heeftde hoofdmacht der Japanners de stad daarop bezet. Lingjaiean hertrt-erd? Heit Chineesehe hoofdkwartier geieft. oen eommuniqji'e "uit, waarin wordt medege deeld. ,dat da Chineesehe troepen er na een hevigen tegenaanval in geslaagd z'ijn, da strategisch uiterst belangrijk' gelegien ötnd Liingjoean te heroveren en hier door een izwaren «lag toe te brengén aan den Japanschen o>plmarsph in Jehol. De Chineezen zouden er voorts in ge slaagd zijn, belangrijke versterkte posities te bezetten op de omringende heuvels. Naar aanleiding van de berichten, dat generaal Soen Tien-jing naar de Japan ners zou zijn overgeloopen, heeft deze in een telegram a,a.n het Chineesehe hoofd kwartier medegedeeld, Had; hij volkomen trouw tegenover de Chineesehe regeering staat' en dat hiji een der "belangrijkste verdedigers was van "Tsjiffeng. Hij: 'heeft zich slechts uit daze stad teruggetrok ken om in het'laaggebergte'in de buurt sterkere stellingen in te naman. De geweigerde K.TÏ.O.-rede. Naar aanleiding, vian het door den K.R.O. ontvangen telegram v,an de Radio- co ntnole,commissie, waarin bezwaar werd gemaakt tegen da radio-rede op Dinsdag avond dcoa- den heer Lingcnisi op grond van wettelijke voorschriften, sphrijfit de pas verschenen K.R.O.-Gidis een artikel, waaraan we het volgende ontleenenp Het is toch algemeen bekend dat noch door de regeering, noch dopp de controle commissie bezwaar was gewaakt, dat tweemaal een Duitsohe lafgevaiardigde een vi-aaggespirek hield voor de V.A.R.A. pn dat in beide vowdrachiten de inteijne varhoudingen en toestanden van Duitsch- land weTden biasprofcen. j. Ook zal ieder leizer Van de grppte bla den in ons land opigsmietrkt bebbem), dat zij: het bericht brachten uit Diuitsdhe cou ranten, dat de voordrachten van boven bedoelde S.D.A.P.'ens, beschouwd werden als een onvriendelijke daad tegenover Duitechland. j i i Dcsnietitiegenstaande meanden èn da re- geeli'ing èn de co-ntroleooimmissie geen aan leiding te kunnen vinden ,oim genoemde voordrachten te beletten. i j t Nu komt ofei K.R.O. meit een Voordracht van het Cenifcrumslid: dr. Erich Lingiens uit Aken. Deze voordracht werd bijtijds ingezonden aan de controlecommissie. Men vond daarin geen enkele uitdrukking, wel ke onvriendelijk was tegen de Duittsche reigeiering. Wij" zelf lazen de rede nauw keurig na en bevonden, dat zelfs ,de tegenwoordige toestanden in 'Duitschland niet beeritisieexd werden, doch. alleen aan dei Katholiek© Duitsobers werd Voorge houden, dat wat ziji in de jaren van voor en na den oorlog, yqor het Duitsch© rijk geweest zijn: trouwe vaderlanders en dat ziji daarom, hoewel zijl in het gaisltvrij'a Nederland wonen, toch hun pilioht als Duitsche onderdanen niet mogen vergeten, Deze. voordracht wordt wel verboden. In het artikel wordt er op gewezen, dat blijkens het teil'egraan' de red© niet om den inhoud als zoiodanigi ,dioch om een wettelijk voorschrift Verboden wiordt. Nu vragen wijbestond dat wettelijk' voor schrift reeds, toen de V.A.K.A. twee Duitsche afgevaardigden liet spreken, of bestond het toen nieitï Bestond het wel, waarom 'Werd aan de "V.A.R.A. dan nieit verboden die .twee Duitsche heeren t.e latten spreken?, Be stond het nieit, is het dan nutaxpresöelijk Voor deze gelegenheid gemaakt i Men begrijp© ons goedwijl .Katholie ken, zullen de eerste zijn, om Ons aan heit wettiggezag te onderwerpen en Wij! doien het ook hier, zonder ©enig Voorbehoud, maar het mag ons toch wel ecnigsizins be vreemden, 'dat nu het wettelijk' voorschrift naar Voren wordt gebracht, terwijl men tot 'tweemaal toe die gelegenheid heeft ge- gehad het te doien voor de V.A.Ri.A. en het nieit deied. 1.1 Het valt' niet te imitklenlnemi, Haiti men nu. ook weer dan schijn heeft verwekt, dat er met tweie maten gametoin wordt, M|èn 'kan nu eiemimaial met de katholieken gemakkelijker 'opschieten. Dit ppeit Voor ons en ook voor het ideie, dat men in de hoogs kringen van ons heeft, maar het' gevolg daarvan is v[oor ons katholieken, minder aangenaam. Viering Verjaardag Prinses Juliana. De minister van binmiefnlandsehie zlaken hieteft aan alle hoofden v"an diemat het volgend© meegedeeldf I Da verjaardag van Prinses Juliana Valt dit jaar op Zondag. Da regeering, heeft heslist dat de viering van den Varjaar dag, overeenkomstig dien gewonen relgel zal geschieden den daarovolgenden Maandag 1 Mei. Tegen bnitenlandsche werkkrachten. D© minister van Binnelamidschs 'Zalc'en "heeft in de Eerste Kamer 'maegedoeld, dat-, na voorbereiding door ©en interdepar tementale commissie, een wetsontwerp, in gereedheid is gebracht 'tem aanzien van net te-werk-sfiellen van bnitenlandsche arbeidskrachten. Hlet Crisisbetennrrk. De Crisis Zuivel Centrale maakt be kend, dat voor de week van 511 Maart d© prijs van het CiisishoteTmerk op' f 0,95 per Kg. en voor dö' vervheirvergunninlg voor 'buitenlandsche boter op f0,85 per Kg. is vastgesteld. j Nn al. r i i Men deelt ons mede, dat de heeren mri A. P. C. Peters en mi. iW. B. J. Buve, resp'. algemeen secrieüa'risonliOtOiMbeistiuluirs-. lid van den Katholieik-Demoicratisieben Bond, 'hun functies als Zoodanig hebben neergelegd. Wijziging Orisisplaclitwet. Gistermiddag lreefit de Tweede Kamer het wetsontwerp tolt wijziging der Crisis* pachtwet met alig. st. aiajugonomen. De muiterij sp 'de „Zeven Provinciën". Hiet onderzo,ek naar de muiterij op de „Da Zeven Provinciën" brengt het feit naar voren,' dat 'de muitende bemanminig ontler dein indruk' is geweest van de geva ren van baai' stap, waarop door de offi cieren, die zich op hat aohtersldliip.hadden, verzameld, meermalen werd gewonen. Hoewel het meerendeci der Europea- eoh© muiters voor ophoiUiden was, bleek onder de inheeimisclie muiters' en de an deren de animoi om naar Soarakaja, te varen en de arreatamten te bevrijden ta groot. I De loi'insverlaging iu het bouwbedrijf. Da minister van binneinlandscbe zaken heeft in de Eerste Kamer bevestigd een mededeeling van den heer De Bruyn, vol gens welke de regeering aan d© organi- salies in het bouwbedrijf heeft geschreven', dat het haar voormennen niet is, om ala voorwaarde vo,or de rijkssteunregeling da contractloionen tie, doem verlagein, doch rij enkel beoogt, eenige uitwaissen uit de loonregeling te doem verwijderen. Pref. Mr. P. W. Kampliuisen. Sinds den dood van profeis|sior mr. dr. J. van der Grinten vaceert aan de jR.-K, Universiteit te Nijtaegen de leerstoel in heit staats,- en administratief recht. Naar wij vernamen ,z!al thams in deze vacature worden voorzien daoir de benoe ming van den lieer mr. P. W. Kamp- liuisen te Velp, secretaris der dtoectie van da Algemeene Kunstzijde Unie te'Arnhem, Da heer Kampihuisen, een Gauwenaar, is geboren 6 Maart 1897. Hij is ook nog ©enigen tijd al® adVoaaat te Middelburg gevestigd geweest. Katholieke Missie in Tapauoreli. De „JaVa-Bode" verneemt ,dat de toela ting, van de Katholieke Missie in het lang bestreden gebied van T.apanoeli thiains nog slechta een kwestie van korten tijd is. De Minister van Koloniën ging reed® principieel mat deze toelating acwoord, Hat wachten is thans op de ontwerp- rejgieling, welke in overjeg, met den resi dent van T.apianoieli zal worden gemaakt. I Rlniten gesncnveid- Gi'S;tormorgen hebben enkele ruiten al hier i'iet moeten ontgelden. EerSjt zijn 'n viertal kleinere van een "huis, op de( Pottenmarkt getroffen door een aöhter- uit.-fij!denden auto, later kwam een auto langzaam uit de St.,-Janstraat d© Langq Diatf't inrijden en raakte met een achter- spatbord maar even een daar staande handkar met petroleum! a,an. Dïeze Wal gen zWaaids om en reed op de groota spiegelruit van het magazijn. „Nieuiw, En geland" in, die geheel vernield i% Dig ruit Was* verzekerd. Fiere - ten t oe ii s 1c 1 li u g. Een bezoek aan de tentoonisitellimg, welke de vereeniging „Voor de Kunst"- ta Middelburg morgen opent inhetKumst- ffiiiiisenm en welke bedoeld is als een ter aan de nagedachtenis yam wijlen des heer "Willem J. SehütZ, heeft ons doen ziien, dat het hier voornamelijk' geldt da studie® van delzen kunstschilder, die tot nu toe nog nimmer zijn geëxposeerd, bene vens vele aquarellen vlam zijn hand. Daink zij de goede zlorgen van den h©er Lujit- wieler uit Botterdam, die de restauratie en inlijbting' der studies opi zich nam, id alles keurig geranglschikt en spreekt daar door goed het leven van Sohüte als ikunat- schilder en zij"n opgaan in zijln werk dui delijk. I 3 Stukken voer den raad. I B. en W. herinneren er aan ,dat "verle den jaar voor f 250 is deelgenomen ini het garantiefonds der K.L.M. Voor 'den luchtdienst Rotterdam—HaamstedeVüs- simgen. In werkelijkheid hleek echter «lechts f 102,25 noodig te zijn. Than® verzoekt de K.L.M.dat de gemeente zich voor 1933 wederom als deelneemster in het fonds opgeeft voor 'n bedrag van f 160. Ofschoon zij doordrongen zijn' Vam de moeilijke iïnanc. omstandigheden, waarin 'de gemeente verkeert, zijn B. en W. van' meening, dat het gemeentabelan'g dermate bij deEe belangrijke aangelëgenhieid be trokken is, dat ooik de gemeente Vlissin- ffen wederom aan het bedoelde- garantie fonds dient deel te nemen. 1 j Het op 22 Februari 1932 jjeojpende

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1