c NI Dagblad ALLE DRUKWERKEN PAARSE SLEUTEL Koord-Koiiandsch Drukkerij N.Z.C. Witte Krui* L LIED VAN DEN DAG J Eerste ONS NOORDEN Noord-Holland SUCCES WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD I KEURIG f SLECHTS 35 cent per half pond! I! V LAND- EN TUINBOUW^ UIT DE PERS ALLERLEI Üericfc Advertentièn TE PACHTEN; Wormpoeders „Fermitan" „Fermitan" Zoekt 89B ifteiie sa succssratli racisms hi M-Hoilaad town 't Y? Pluist uwe unlMngea, ui bekendmakingen, enz. ia M Y, stöl Holland beren het Y, met edltle's «oor Alkmaar, Heider, Hoera, Pur- nerend en provincie - - - - Aanvragen voor sdreMetarieien rlchte men un de Administratie - - Telefoon 433 en 633 - RECLAME DE POEDERS VAN Hi? VLUG lRil IIIKI Gebruikt WorteSboer's Kruiden Worteiboer's Pillen fö&j!Hl 10 ct. per ons. 5 ct. per half ons. Goedkoop en tóch goed! Douwe Egberts N.V. - Tabaksfabriek C.83 Opgericht 1753 DONDERDAG 2 MAART 1933 NIEUWE ZEEUWSC COURANT Die niet waagt, die niet wint. Er waren eens twee winkeliers, iZij heetten Jaap en Steven. Zij dreven zaken in het klein, (Waarvan zij moesten leven. Toch droomden zij van groeten bloei (En uitgebreide zak'en, En beiden dachten midd'len uit Um tot dat doel te raken. Jaap dacht: „Als ik wat winnen wil, |:Dan moet ik ook wat wagen, Dan moet ik adverteeren gaan iZoo- noodig alle dagen! Dan kijkt geen sterv'ling in de krant, .Of mijn naam moet hijlez'en Dan ziet hij telk-efas weer opnieuw Bi] J-aapi daar moet je wezen!" Zoo dacht en deed de wijze man, ■Maar niet al-zoo deed Steven: Hij was een man van ouden tijd .Voorzichtig in zijn streven! Hij gaf geen cent onnoodig uit, Nooit z'ou hij adverteeren „Mijn vader heeft het nooit gedaan, [Waarom zou ik het probeeren? De mensclien, die mijn klanten z'ijh, Die zullen dan wel blijven Die lootpen toch niet naar de lui, Die in kranten schrijven!" •En ging hij 's avonds hij; zijn haard De advertenties lezen, Dan sprak hij: „Centen weggegooid! Ik zal zoo. -gek niet wezen En 'Zoo werd Steven nimmer rijt, Maar Jaap-, die adverteerde, Kreeg nieuwe klanten met den -dag En zijne zaak floreerde! TROUBADOUR. RSj'ksstcun aan den raggebouw. Minister Ruys tie Beerenbroiuck heeft eergisteren in de Eerste Kamer meeiglei- deeld, dat in voorbereiding is een steun regeling voor de rogge van maximum I' 5 per 100 Kg. Een regeling voor de kippen- en een deneieren is eveneens in voorbereiding. Hier zal een garantie voor minimum prijzen worden gegeven. De regeering. heeft ten aanzien vain de suikerbieten nog gean beslissing oyer het systeem genomen. Het woord onzer Bisschoppen. Het zal wel geheel overbodig zijn te wijzen op1 het belang van het woord, dat onze bisschoppen naar -aanleiding van de aanstaande- verkiezingen „als herders der zielen" tot de katholieke kieiztons hevben gericht. kat woord bracht niets nieuws; maar net bleek, wonder genoeg, niet overbo dig, dat het herhaald werd. Dat dit geschiedde op- zoo sobere, fijne en toch ztoo diep-ernstige wijze stemt nog toit gr-ooter dankbaarheid. D„ vraagstukken v.a-n p-ra-ctische politiek laten o;nze bisschoppen gaarne over -aan oordeel en geweten onzer katholieko staatslieden, maar .als herders der zielen komen zij op. voor hetgeen niet z-onder „groo-te geestelijke schade" aou kunnen verloren gaan en voor de „hooge geeste lijke goederen", die o-p- het spel staan. Welnu, die hooge geestelijke goederen hangen vo-ligen-s onze bisschoppen samen met het „onschatbare- goed der eenheid"; van het verloren gaan daia-rvan wotrdt die groo-te- geestelijke schade gevreesd. -Wat de bisschoppen wenachen is dui delijk. Niemand, die onbevooroordeeld zien wil, tast in het duislter. Wil hij voor zich zelf niet zien, hij schepipe althans geien mis leidende 'vertroebeling voor hen, die dat wel willen. Maar wij vertrouwen ,da-t ieder Ka tholiek', ztoo noodig, bereid 2al zijn het offer te brengen, dat de bilsscho-pipian vragen, met de kracht der ongebroken eenheid tot loon. „Misb." 'Schaol'ii'ainiar., Al-s er één gebied in het schoolleven is, waar humor op alle plaatsen weelderig opschiet, dan is het wel op het terrein der ventalingen. Want da;ar komen "door het gebruik van de woordenboeken ze moesten .ze allo verbranden, zei vroe ger een onzer leeraren die k'leino verkeerde nuances in de woordkeus, die er zoo net naast zijn en daardoor juist hot komisch effect veroorzaken, dat een gro,- vere tegenstelling niet zou tewesgbrenigfen. Zoo vertaalt -een klasse hot gedeelte uit Eibers, „Die Aegyptische Konigstodhter", waar de vlucht Beschreven staat van den persoon, die in den tempel een dei' heilige katten per ongeluk doodt. Deze wordt vervolgd door wel „tausend Türhütter". E-en jongmensch vindt in zijn oude dic'ti- onnaire: Tjirliütter is deurwaarder, dor pelwachter. Do oorspronkelijke beteeke- nis van „deurwaarder" dus. En onver vaard vertaalt onze jonge man: Duizend deurwaarders zetten mij' na naar den N'ijl. Eigenaardig zijn ook de kronkelgangen, die het verstand gaat, wanneer- één woord uit den te vertalen zin onbekend is. „Com binaties en -deducties", om met Ivans te spreken, nemen dan de grilligste vormen aan. Zoo wordt op een examen de zin: „Siur la table se trouv.ait un plat de chou,- croute, dominé par un plat de san-cissons" „Op de tafel stond een schotel met zuur kool -en de dominee zat op de saucijzen broodjes." Wonderlijke wegen bewandelt in het geval van gebrek aan woordkennis ook de fantasie. Henri H.avard beschrijft in zijn „Les frontières menacées", hoe hij logeert in het hotel de Abdij' te Middel burg en uit den slaap gehouden wordt door het ieder kwartier boven zijn hoofd klinkend „ruissell-ement des cloöhettes" van den Langen Jan. Een zenu'wahtige exami nandus meent, dat Havard de nachtrust niet vinden kan, door „het geruisch van het -closet." Op vele scholen staat tegenwoordig het leven van den Zwijger in 't middelpunt van 't geschiedenisonderwijs. Een onder wijzer is gekomen tot het ontzet van Leiden en vertelt de waarheid sijfp'ejlt maar zaehtkens door naar de lagere school -hoe deze stad de keus kreeg tuss'chen eenige jaren vrijdom van lasten en een lioog-esehool, als vergoeding voor 't gie teden leed. En om den nadruk te leggen op de geestelijke gezindheid der voorva deren, vraagt hijlj waarom dQ stad de lioo,- geschool koos. „Omdat altijd studenten op kamers te hebben veel voordecliger is", meent een materialistisch aangelegd jong-, mensch. I11 -een der AardrSjk'sjkundgei Vragen- boekjes, van Ten Have wordt gevraagd, waarom Ierland weil een^ vergeleken wordt bij een schotel. Bedoeld wordt: gebergtes langs de kust, laagvlakte in 't midden. Een veellez-ende jongen antwoordt: „Om dat de Engelsphe adel het leeg eet". Bic lastige prikk'elliacst. In „Die Urns-chair", het Duitsche week blad voor wetenschap en techniek, geeft dr. Lohfeld methoden aan de hand, om „noodeloois. hoesten" te onderdrukken. Hij bedoelt met „noodeloioSj hoestenden prik- kelhoest, die ontstaat door geringe prik keling van het ^trottenhoof'd-slïjinvlies efl eiken ra oker wel bekend is, Als de -aandrang tot hoesten zoo sichrïjï't hlij optreedt, dan sluit zich het strottenhoofd onwillekeurig, om zich dade lijk daarna weer te openen. Hierdoor ont wijkt de saamgeperste lucht en hoest men. Om dit te voorkomen het kan vooral 's, nachts zeer hinderlijk -zlijh en inslapen beletten kan men door toonlooze mede klinker-s (f, s, soh) het strottenhoofd open houden. Het hoesten 'blijft dan uit. Het zelfde kan men bereiken door eenige oogenblikken achtereen kort in en uit te ademen. Een derde middel iq: het strotten hoofd zich weliswaar te laten sluiten, maar dan een zoo krachtiger: luchtdruk onder het strottenhoofd te verwekken dat het gefloten blijft, zoodat ook nu, geen hoe.-jt optreedt. Door .toepassing- van eert dezer methoden of' door Combinatie van de drie kan men, naai' "de ^ahrijfver vefazef kert, den prikkelhoest bedwingen. Bureaux van Redactie en A Telefoon Interlocaal No. 2' Bijkantoor MIDDELBURt GR00TE V/AARDE VAN PUBLICITEIT Dit nummer bestaat uit i Wij verzieken rrizert co ilen uitslag der proefstenw I parochie zoo vlug mogelijk t<| REDACTIE voor 3 jaren, ingaande direct: 2.11.70 H.A. WEILAND te Kloetinga, a/d. Heernisseweg. 2.15.10 H.A. WEILAND te 's-Heer- Abtskerke a/h 30 Gemeten- wegeling. 1.32.03 H.A. WEILAND, aldaar a/d Langen Weg. 2.57.52 H.A. WEILAND, aldaar bij het dorp Nisse. 1.83.90 H A. BOOMGAARD (gras- etting) te Kloatinge, achter J. Sinke. 1.18.20 H.A. BOUWLAND te Klce- tinge, in Gasjeshoek (Lange Wenden). 0.80.00 H.A. BOUWLAND, aldaar in Gasjeshoek"(Oude Boschje). 2.27.70 H.A. BOUWLAND, aldaar in Jachtboek. 0.84.20 H.A. BOUWLAND te's-Heer Abtskerks a/d Polderweg. 2.65.60 H.A. BOUWLAND te's-Haer Arandskerke (St.Pieterspolder) Aanbiedingen met opgave van 2 borgen of vooruitbeta ling worden ingewacht tot an met 7 Maart a.s., ten kantore van Notaris VAN DISSEL, alwaar nadere inlichtingen ver krijgbaar zijn. 31020-41 2i ons Reclamebiscuits 11 ons Conserfeitjes ons Winterbrokken l^ons Bitterkoekjes lf jèns Spritskoek jes 1J ons Caramelpralines 1 ons Haagsche Hopjes (koffie met room) 5 Cocosmacrons 5 Amandelkoeken geeft 'n sérviesbon bij iedere inkoop genaamd werken BETER dan alle an dere wormmiddelen en mo gen nietgelijkgesteld worden met wormpatronen, worm koekjes, bonbons, torentjes, enz., daar al deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt. Wormpoeders genaamd bezitten een bijzondere vin dingrijke samenstelling en verdrijven zeker: Spoel-, made-, maag- en andere in gewandswormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. Wormpaeders, genaamd „Fermitan" kosten 85 cent per doos, 3 doozen f2,40. Overal verkrijgbaar of direct van Jacoba Maria Wortelboer Postgiro 17039, Oude-Pekela. Fermitan wordt door de Ne- derlandsche Wet beschermd. Wormpoeders niet voorzien van het woord „Fermitan" worden als namaak be schouwd. Men wachte zieh dus voor namaak. „MAAKT RECLAME!I Het adverteeren wekt nieuws gierigen, van nieuwsgierigen komen kijkers en van kijkers koopersü Maakt reclame!! Ons Blad, de „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT", hoofdkantoor te GOES, wordt in alle kringen over geheel Zeeland geiezen en is daarvoor het aangewezen Blad GIJ HEBT SUCCES! Ikef meest Hel dagblad le Noord- HOFPLEIN 6 - ALKMAAR Zakenmbnsohen dus de Katholieke be volking van het Noorden wensohbn te bereiken moeten eknig K.-K. dagblad voor de noorde lijke provinciën voor dit doel ge bruiken en hebben Advbktbntib-tarieven tb vra gen, Administratis, Groningen De ia het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! oliêpynm. ultlhnLdsl jp| PER STUK 7 CENT. PER DOOS J^f VAN 8 POEDERS 45 CENT. IFI VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN, j HET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS X Voor Nederland„Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). 'Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. 's morgeos, 's middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde, genees krachtige of 1 it 2 Beter en goedkooper huis middelen bestaan er nu een maal niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. De Wortelboer's Kruiden en Wortelboers Pillenverdrijven gevatte koude, griep, influen za, gal, slijm, koortsigheid, verstopping, maag- en hoofd pijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen den stoelgang, zuive ren het bloed, maag en inge wanden enz. Wortelboer's Kruiden 60 ct. p. pakje, Wor telboer's Pillen 6U ct. p. doos, drie doozen f 1,70. Overal verkrijgbaar. Waar niet ver krijgbaar dan direct van Jacoba Maria Wortelboer, Postgiro 17039, Oudepekela. Zending geschiedt franco na ontvangst van het Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes Proefstemming. De p-roeifote-mming, w-e!lke I de bijna 400.000 georga-nisee: zer-s en kiezer-essen plaats Zeeland in volle oppositie t Jitiek advies, aoioals dait uitg in de gieimeenstoha.pipelij'ke var afgevaardigden in de coi y Bosch.Zealand. Niettegenstaande onaje pi» twijfelbaar e.en r-echt had O] zetel, welke de R.-K. Staats BoschMiddelburg do,oir d< stemmen toevalt, h-e-eit de van genoemde», afgevaardigde •niet willen erkennen, en ona- en overgroote- belangen schreven reeds dat dit indi den geest- der R.-K. Staat,sip ook in strijd mat de te go-ed-. dane afspraken. 1 H-oeweil he,t pioEtiek advl aard de.r za.ak niet m-eer be't,e(| advies en liet ons kieizer-sv f geval wil binden, hebben v| ^:een groote waarde aan t-oeg-e organi'satorischen inslag en van degenen, die het vastste In dit geval aarzelen wij' moment om ei' stelling togen gezien de wijze waaropi h kwam in de teigenwoordige- el achten wij 't 'z'elfls eien jsliclJ kieisg-ereclitigde in Zeeland e: het niet te volgen. Ei} heit eindresultaat dei faling zullen wij ons natuur en. Tot de laatste minuut w er vechten voor 'n uitslag edelijkheid tot basis heeft. Met den meesten aandraai ij1 de kiezers en kiezeressen -.-tem ook uit te brengen o lOckefeer. Omdat voor de iels de heeren dr. Deckers ireeds bij enkele candidaiatsl ■z-en zijn, mo»eit er morgen voor de drie vrije z'etelis gest Niemand mag dfas méér dan daten kie-zien.. Zorg, dat te van de-z'e drie onze Zeeuwse digfle is. ,Wij schuiven ditmfaall zto den heer Lockef'eer naarvorol willen wij eienigözinis kans het welslagen der actie tot d-en Zeeuwse-hen zietel, eie-nhei I y ersnipiptering leidt tot j niet tot eien klinkend proit-ei l Het noieimien van den niaiaim Lockefeer Ufet-eebemt ni-et, c "andere Ze-euwsche c-'a-ndidaten kwaam of waardig achten on; woordige-n, maar tegenover lid heeft m,en verplichtingen inlichtingen, wanneer d-eae z vervuld hoeft op 'n wijze zo Lockef'eer dit d-eed. Geen aarzeling dus, geen alle echte- of vermeende grio I Gsen georganiseerd Kathl lechtigdie in Ze-cll'and blijve 'En ieder stemt, naa,st de twe didaten, op den heer El L'. te Huist, lid van de Tw| der Staten-Gen-eraial- van OVER DE GRE w i Hluitschland in den igreep Mat is het onprettige gevq zoetjes-aan van iederen D|i nationa-al-socialist, jgaat meel Et vea-sehijnen, althans in N.l land nog' alleen nationaal- bladen. Zij' geven tekst en ui gebeuren, zij weten van iedeuE Eèhuldigen aan te wijzen, j Door de radio brullen alle men van Hitler, Goring e .Uronlangi spmtaien ze de mis 'de nalatigheden van vorige ®n laat Brtining gei"irs,t Zuid afreizen en overal de rag'eeal ffigen dat z!ij geen pirogramJ j je buiteniand^che politiek: H trenrig figuur -slaan, dat z| Wicees (tegenover het buiten] ■optreden, zoolang ze een lal woordigen vol twist en twe.j #eehts een deel van het vol vrij uiten mag.,eï- Z!j wwid maar één meening geldj nationaal-soc'ialisten. |In Spanje schijnt de toestel Ker te worden, tenminste piking, niet in den boezem 'ig. Herhaaldelijk botst het

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4