ie courant HENNEST BSINGEN GOES nieuwe zeeuwsche courant donderdag 2 maart 1933 GEMENGD NIEUWS INGEZONDEN STUKKEN URECHTSZAKENQ H SPORT EN SPEL [""I LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND ALLERLEI ieke diens;t. een brochuwtje dat In'btenadij1 en burean- Iken dienst'' Wat |idelt over de roeker belastinggelden. De a.l. Wij! fijt en gq- jtigend aan liet .uit te enorme sominen, Ivan ons volk erdoor pal nu daarnaast da toegenomen zijn. [itvoerende macht Zijn nden groei van den et. Be eerste neemt nderhanden, daar de ting de wetten maakt Wetten noodig waren. Vacht Wordt het- zoek- scherper gericht. Als lien het bestuur der fn, voor zoover het da raakt. Gelukkig heeft het persoonlijke ela- |Lle neiging tot qdhaa- l.s hem vreemd; streng [de feiten, die iedereen [De waarde van ga- Jsteeg hierdoor en de Irbïjsterend genoeg om corruptie op groote den puiblieken dienst geweest, dat hij de Laai in zlijn betrekking ook Wianneer kijf niet en dat' door de aan- en het scheppen van bldigde functies er op Itting van hoogere ran- ae in geen verhouding en bovendien aanlei- teveel aan ambtenaren gemeente, hoe groo,ter Ir, zacht gezegd, ontstelr |;n ziet' welke afmeting lerdam genomen heeft. 'j'aTen waren er onder de hoofdstad niet mïn» rangen 'n "Belaejhellljlk |eh heeft men er den zeven b ij gevoegd kn te scheppen cn doof Toepeering elkaar aan te helpen. 1 I men volgens de jongste [sterdam1 ohgeveer 750 |verkregen, verdeeld over ier salarissen oploopen voor de eerste twaalf salarissen van de ruim (de hoogste positie) Fte achterhalen zijn, om(- sjtatistiek gehouden Worr iiet getal "van 'de gewone openbaar gemiaakt Wordft, coa'tiloleeran bezetting dfer [■asten te cbneludeeren, dat Ikouding totaal zoekTisl Ilioens'pelletje een volgen? |it. a UITKIJK legen en voorspoed toe. I der 5e klasse, Klaren-, hoezeer de scheidende! als II daarvan de centrale fï» fel dank de leerlingen hem terwijl zij zijn duidelijke kullen vergeten. Spr. bood wan de leerlingen een ets per kunstgeschiedenis aan, Mizitter van „Rhetorioa", .«I jr., met (plassende woor- 3 vereeniging een door een hooi vervaardigd Schilder- erspo-ort voorstellende aan» i hij de P.Z.E.M. nd omstreeks elf uur ia in een teekemkamer van. •an de Lampsensstraiat. De met de rijwielbrands|piuit op iet personeel der P..ZE.M. ruit. Da oorzaak was dat water opi een electxisch oom- laatst en bij het weg gaian den stroom uit te scha- het water was verdampt ia smelten ,in 'brand geraakt vuur zich aan andere voor* werkloosheid, werkloozen daalde met 19 thans 1175, van wie 117. erschaffing te werk zijn ge* en Zeeuwschen zetel. thans: gevormde Kiesooniité ij het volgende schrijven ter de pers reeds is medegedeeld, idag.19 Februari j.I. de ge* vergadering van afgevianr» e Kieisk'ringen Den Bosah—- daat-s gehad, ter bespreking llijsten en ter vaststelling toÜtiek 'Advies". Tot o-nZe is het ni-et mogen gelukken hen oandidaat, den heer E. oor één der drie beschikbare 1 geplaatst te krijgen c®| dat des. verlias van den Zeeuwschen (lierdoor inderdaad in ernstig at, voor ons Zou befeeiemen, en betoog; door vensehillende ap onze laatste algemeene lering duidelijk aangetoond, wat aardigde voor Zeeland wist to specifiek ZeeuwSdhie belangen ans op hat öpeli Staan, en ge* t .besluit der ledenvergadering, :t algemeene stemmen da heer totk'efeer als eerste candiiaat gewezen, spoort het It aardeaPro»naingI Toont da^, flat ge uw belhngn ffien aan onzen eandidunt, die rij ajgelaqp-en zittinggffiWiod6 op nclte wijze van zijn taak kweet, z-edekjk p^Memming zal gehouden worden ot» Zondag 5 Maart a.s.,. in heit 'Zaaltje naast, cle Kerk. stembureau m ge* i-toryend: pa de Vroegmis tot aan de Hl°££; mis, na de Hoogmis tot half één en na het 'Dof' tot vijf uur. Kiezers en kiezer-essen, spant al w krachten in om onzen Zeeuwschen zetel te behouden cn maakt ook -het hokje voor .'flen naam Lockefeier rood; het is uw p'h<« FTamens het Kies-comité Mr. J. H. M. STIEGE® I A. 'M. SIMONS A. BAAKS. De broodprijs. Da bakkersp-atroons hebben, naar het IVolk meldt, pogingen gedaan om tot ver- tiooging van den broodprijs te komen, xrat -bestuur van de coöperatie ,,Ons Belang vond evenwel nog geen termen aanwezig thans reeds den broodprijs- te verhoogen en besloot den baklrerspatroons te be lichten, dat de coöperatie den thans be- -etannden broodprijs zal handhaven. Naar aanleiding van dit bericht ver nemen wij-, dat ook de bakkerspatiaons momenteel geen redenen aanwezig achten om tot broodpiijsyerboio-ging over te gaan, nu de bloemprij'sj door de fabrikanten nog 'niet is; verhoogd. Er was dan ook door Sde patfoonsjvereenigdng slechts samensprer king gezocht met de Coöperatie „Ons| Be lang", ingeval de bloemprijis zou. worden verhoogd. Secretaris Gezondheidscommissie. De Commissaris der Koningin heeft met ingang van 1 Marii.rt 1933 lie nbenoeind tot E.ecret-aris van de gezondheidscommissie, gezeteld te Goes^ den heer J. J. van Bal- legoyen Se 'Jongf alhier. Collecte crisiseomitc. De collecte voor het Crisis-comité1 heeft tdeze. week f 68,55 op-gebracht. Gevonden voorwerpen. In de maand Fpbrupri 1933 zijn kan het liurean van politie te Goes onderstaande Voorwerpen als gevonden aangegeven en aijn aldaar verdere inlichtingen behreffen- He deze voorwerper te bekomen: Brie portemonnaie's met en zonder in- houd, e,en passer, een vulpotlood, een handwagen, twee mutsen, een insigne, een zilveren penning, een aotetascJh, twee messen, een parapluie, een sl'ijklajpi, een Sakkïrm in étui, een pajur handschoenen; een ziiveren ringetje, drie handschoenen, een zakdoek', een kwee-p1, èen schraeivenr Uraaier, twee portefeuilles, een kwartje, een heerenhoed, twee haarenrijlwïelen, één .fichort, een pak havermout, een snoer kloj- i'alen, ben duimstok, een kigarenaanste)- ier, een zilveren armband, tWee handbb/ gchermea's, ,een hond en .een zeildoeksn ^plhooltasch. 39 AGENTEN in Zuid- en Noord- Beveland waarborgen de beste service bij ■aanschaffing van een N.S. F. of PhiKps- radiotoestel. Hoofdagent: J. M. Polder man, Goes. Tel. Ï29. (Adv.) Schare. D'inis/dagochtend is men in deze gemeente begonnen met de werkversöhaf- ïing, 'bestaande in het delven van polder- jbinnenslooten. 'Waarde. In de op Alapaidagnainiddag gei- houden Raadsvergadering waren alle lei den tegenwoordig. Besloten werd tot vasfc- 'ptelling van een steunregeling) voor Werk- looze arbeiders, voor gehuwde en tk'osh- Wiiiners; f5, plus kindei-toeslag en voor kostgangers f 3,50. Voor uigieofganiseer- enz. 4,50 plus kindei-tocslng; voor hosjtganger sf 3. Tot gemeentq-opzicïïter Werd benoeta'd ahr. c. M. Kopmelsj (no. 2 der voordracht met 4 stemmen). 'Op dhr. M. Ie Cleroq t 3, d(u voordracht, werden 3 stemmen •|uitg®bracht. Krainingen. Maanda,gtnorg8n zijn cen (D-i-tal werkloGzea door het gemeenteibei- «tuur te werk gesteld aan 'het uitbrei dingsplan der gemeente. Het terrein woTdt door grondverzet gelijk gemaakt voior de 'torste verbindingsstraat van den Rijks weg .naar de Markt. - Een 24-tal' delvers zijn reeds, enkele weken aan den gang in .den Poider, terwijl Uo0 enkele noleenngsslooten gedolven zón -door andere w-erkWn, ztoodat een rnhn fin"a,«r k dB w^kversehaf- 3liig, alles volgens de rijksregeling;. Kill and-Ba Ui. De voordracht van secrer iaris en ontvanger dezer gemeente bestaat mt de Wen: 1, J. A. de Gofi'an, alhier; 2, A. A. Ellenbaas, te Krabbendijke. iWoUaartsdijk. Het aantal namen vo»c -Ba kiezeralijst bedraagt alhier vooa. de ITweede Kamer 1412, Prov. StoteTuoe «PT» tr/Aai' 1-1 an rrn,J i ft Iuu Ondelande. Op de kiezersjlijgt 1933^4 komen voor 424 kiezersl 'voor de Kamer- 'A22 voor de Staten m 411 Gemeenteraad. ;uit een op zïjh erï Ejtaand wagenhuis een twintigtal kippen ontvreem. Bij de politie werd aangifte gedaan. HMst. Naar aanleiding van gepleegde ovexta-edingen der Cris^-Zuivelwet, wer den dezer dagen door de Maréchau^sfee alhier Ibïjl verschillende inwoners een 40- tal eminfers met geslmjolten reuzel in beslag genomten. Dfe ^looom van piractessen-veirbaal iegen overtreder^ d® fcirisiis(-v.aiirkensWe,b houdt nog qteeds aan. Eergisteren Werd op de -weekinarkt alhier weer «en ban," delaai' geverhalideerd Wegens het in voor raad hebben van ongemerkte varkens, Schoondijke. Naar het „Daigbl. van N. Br." verneemt, zijn de plannen van Ged. Staten tolt omlegging van den p-rov. wég SchoondijkeBelgische grens, .buiten de kom der gemeente IJiz^ndijke, thans de finitief van de baan. De .toestand blijft zooals hij thans is. Kanaal BansWecrtWemeldiiige. Aan het Voorloopig Versjlag.der Eerstn Kamer ovei' -de Wiatmjsfaatslbegroabing ontleenen Wijl: Met ongerustheid hadden eenige leden kennis genomen van de in! de Tweede Kar- mer gehouden 'beraadsjlaginjglen ovar de verbetering van het kanaal Hanslwieext Wcmeldinge. Voor zoover deze laatste ber treffen den bouw: van derde Schutsluizen de verhooging van de sipoarbrug! bijlVlakn en de daarmede samenhangende vextbree- ding van het' kanaal, hadden deze leden geen beZw'aar. De Memorie van Antwlpord aan de Tweede Kamer gaf echter een anderen indruk en deed vermoeden, 'dat MjT d« Regeering het voornemen bestaat, het kaf naai over zijne geheele lengte aanzien lijk te verbreeden. Het korte antwoord, in tweede instantie door den Minister ge geven aan den heer BongaertS, had de lef den, hier aan het woord, niet gerustge steld. Tegen een verbreeding van dit kanaal, •waardoor het voor sjchepen van zeer griojOf te afmetingen gles|cnikt zou Worden, had; -den de leden, Iiier a an het woord, gfoot bezwaar. Komt zïjf) tot ^tand, dan heeft België feitelijk al' wat het noodiglheeft inzake een RijnSjoheldeverbinding. Men maakt zich etfhter illusies, als men meent, dat daardoor de aandrang, tot den aanleg van een nieuwe vfcribindin^ zal verminderen. Als België reeds eén vooi-trefffclijkén vaarweg heeft verkregfen, zal het mndeii dan ooit geneigld Zijn, behoorlijke ciom(- pensjaties te geven voor den aanlog! "van een kanaal BathDintelajas. G evraagd Werd le. of 'de verbreeding, Wélke in het voornemen ligt en Waarvoor onteigjenin,- gen zullen ptaatsj gkijTpen, alleen verhand houdt met de verhooging! van de brug b5j Vlake en de omlegging van de Schare: brug, -dan wel of eene verbreed-ing! over de geheele lijn wbrdt voorbereid; i 2e. of, indien dit laatste het geval zou ziijh, de Miniisiter van Buitenlandsdhe iZaj- ken daarin is| gekénd; 1 3e. of, indien dit mocht zlijh gegchied, de Minister bereid is, in overleg, met 'zlijj- nen ambtgenoot van Buitenlands|dhe Zaken de meerdng der Regfearing in haar gebeiel over het intermationaal aspect van het vraagstuk' mede te deelen. voor den 's-HKerenhfltk. Op 28 Februari 1933 werd dooi dhr. A. Smit Gz'. aanbe-steod het verbouwen van een woon- en .winkelhuis den heer Jan Westerweeïe*. De inschrijvingen zijn afe vol"t: L, Feetm-s f 1660, C. Engel-bert J1590, C. J Kao.M,565 en H' Paieie *n OapeUo allen te 's-H.earenhoek. Gunning wordt aangehouden. 4>J,-Wael1" DiT?at het Paneel der .beide Wijzondeie ïjcholeu alhiea- door griep is 'SektV.sff Maanda«!morêten j-!- beide 6f^ien gesloten geworden. fcouwmden Te?t,-:ttadeele vaE den land,- - alhier wefden dezer dagen Verdwenen hantaarloiapier, 'Een 26-jarige kantoorbediende van de iirma De Bas Co. te 's-Gravenhage is sedert Dinsdagmiddag, met f7800 ver dwenen. Handcla ars in r crdoovendr, middelen. Sinds geruimen tij'd wa$ het ,der politie ta (Enschedé bekend, dat er oen uitge breide handel wérd gedrev-en in vetrdoa-, vende middel-en en dat belangrijke partijen cocaïne, morphine en oipium van Duitsch- land uit werden binnengesmokkeld om in Enschedé verder te worden verhandeld. De laatste maanden werden tal- van per sonen op straat aangehouideni, in wier bezit men morphine of olpiujm aantrof. Nog de vorige week' werd een groote partij cocaïne ter waar.de van duizenden guldens in beslag genomen. De twee personen, die de cocaïne vervoerden, ble ken handlangers te zijn en werdem ge arresteerd. Ook .een. eigenaar van een hoeveelheid morphine werd aangehouden. Gisteren is de politie er wederom in geslaagd twee handelaars te arresltearen, die in een café cocaïne verkochten. Een partij cocaïne werd in beslag genomen. Brandstichting?, Te Meliek' hij Roermond is gisteren brand ontstaan in de schoienBabrieik ,yam J. Beursgens. Direct ingrijpen verhinder de, dat de fabriek' afbrandde. Eien partij schoenen en leder ter waarde van f!500 werd een prooi der jvlammen. Een onderzoek heeft uitgewezen,, clat hier -aan kwaadwilligheid moet gedacht worden. De politie ontdekte lan-gs den wand van de fabriek op verscheidene plaatsen Sporen van daaruit gestofte pe troleum ook' op plaatsen, waar het vuur nog niet was doorgedrongen, werden plas, jes petroleum ontdekt, B. was niet- ver zekerd. Mau doodgestoken. Eergisteravond is in café '.t Hemêltje ïn do Gasselstraat te 's-H.ertogenbosoh -een zekere Heesbeen tijdens een geweéht met een mes in de- halsslagader gestoken. De man is kort daarop overleden. -Het lijk II LaaT;,, ziekenhuis overgebracht. Men vermoedt dat de daders personen van bui ten den Bosch zijn. Sm*rejii ,de doodelijfce mishandeling te s-Hertogenbosch meldt men ons nader, dat. eergisteravond om- kwart voor 10 eenige personen, onder wie de 22-jari^ D. Hoesbeen en Jan v. d. Bnrgt, het perceel „Het Hemeltje" in de Gasselstraat aldaar binnengingen. Kort daarna kreeg Hëesbeen een woordenwisseling, met dein 19-jarigen L. v. d. 1.uit Rosmalen, om dat H.eesbeen per ongeluk tegen hem was aangefoopen. V. d. L. trok plotseling zijn zakmes en bracht Heesheen verschei, dene steekwonden toe, vooral in den hals. V!. d. Bnrgt trachtte v. d. D. te ontwape nen, doch kreeg-eveneens een drietal niett ernstige steken. Heesbëen zaktë ineian, terwijl de dader zich uit 'de voeten maak te. Hoewel direct een tweetal doktoren aanwezig w.aren, overleed H.eesbeen na, ejOn kwartier, tengevolge, van hevig bloedver, lies door een slagaderwond in 'den ahls. Hét lijk is naar bet groot Ziekengast- huis overgebraebt. Getuigen hadden een nauwkeurig signalement v.an den dader weten te geven. Een politie-agenit in burger ontmoette in de HinthaanerStraat een jongeman, die aan- dat signalement beantwoordde en arresteerde hem. Op het p-oiiuebureau ontkende hij aanvankelijk, doch later heeft hij een volledige 'bekente nis afgelegd. Hij .verklaarde ,in zijn opi- winding over het feit ,dat H.eesbeen (tegen hem aangekropen was, een mes- te hébben getrokken. Hit.piïaiwii te Venlo. De gemeentepolitie te Yenlo heeft ejir- gistermiddag twee aanhangers v.an Hitier aangehouden, die zich in uniform in de stad ophielden. De mannen verklaarden op! onderzoek te zijn of ter plaatse een afdeeling hunner partij was gevestigd. Een der aangehoudenen was in het bezit van een pistool, dat in beslag werd ge nomen. Beide mannen zijn over de grens gezet. Revolvers in een hoedendoos. Dinsdagmiddag werd door de politie in de Emmastraat te Heerlen de steuntrekker IJ. J. aangehouden, die met een groote hoedendoos liep. Het bleek', dat zich in deze doos 17 revolvers en 120 patronen bevonden. IJ. bekende, dat een ein amder in een café te Heerlen behandeld Zou wor den en de revolvers naar Duitsbhland zou den worden gesmokkeld. In verband hier mede werd dei tussahenhandela,ar, een Italiaan, A. T., .aiange'houden. Kind overreden. Het 8-jarig zoontje van den heer Kol len in De Krim is gistermiddag door een auto gegrepen en overreden. Hiet kind liep ernstige verwondingen aaai hoofd en 'lichaam op.. Zijn toestand is zorgwekkend. De auto is na het gebeurde doorgereden. Fascistische vergadering gemolesteerd. Voor den algemeenen Nederlandséhein fi'aseist enbond zou gisteravond de heer Baars sp-reken in het Kegelhuis te Hil versum. Nog vóór de v'ergadering was geopend drong door de zijdeuren 'n aantal werklooizen binnen, die niet in het bezit van toegangsbewijzenwagen. Er «ntston, den wanordelijkheden en de binnendrin gers hieven de Internationale aam. De politie zag zich ten slofte genood, -z-aak't, de zaal met geweld te ontruimen. Ook buiten het gebouw werden opi ver scheidene plaatsen de mensöhen met dein gummistok' -uiteengedreven. De fascictisiche vergadering werd afgelast. De communis, ten hielden daarna een protestvergadeiring in de Heerenstraat. Het bleef nog ge, ruimen tijd rumoerig. Iverk-inbraktn. In de buurtschap Hooigmade, onder de gemeente .Woulbüuigige, hebben inbrekers eich toegang verschaft tot de Ned. Herv. en tot de R.-K. kerk. In de R.-K. kerkK zijn zij binnengedrongen na het verbreken van een raampje, met glas in lood. Twee olferolokken werden opengebroken en van hun inhoud ontdaan. In de: Ned. Herv. kerk werd met een beitel de deur uit 'het ekt gewrongen. Hier is een zendinigslbus geledigd. Branden. T.e vWorkuim zijn Dinsdag tengevolge van een ongeluk met een lantaarn, de stalling en schuur van den melktaplp-ex Th. de Boer afgebrand. Acht koeien, twee hokkelingen, een kalf en een paard zijn in de vlammen omgekomen. Door een stonmtrani overreden en gedood. Eergisteravond zeven uur is 10,pi den provincialen weg van Eiersel naar Steensel de 40-jarige de Krom uit Steensel door de stoomtram achterop- gereden. Op signalen van den machinist week hij verkeerd uit en werd door de traan ge,grepen, waar bij heim beide beenen zijn afgereden. Des avonds nog is hij naar het R.-K. zieken! huis te Eindhoven vervlo-erd, waar hij gis, teren is overleden. D. K. was gehuwd en iaat twee kinderen na. Smokkelaar doodgeschoten, Tusschen Winterswijk en V reden is Zondag de werklooze arbeider G. bij' het smokkelen van een zak rogge door de Duitsche kommiezen doodgeschoten. Een kogel trof hem in den rug .en de dood volgde onmiddellijk. Een jachtpartij. Reuter meldt uit Madrid: In de voor malige kroondomeinen van ex-koning Al fonso t e Rio, Frio heeft een uit 40 ooicia- listen bestaand jachtgezelschap een groiote drijfjacht gehouden, waarbij geweren ,wer, den gerbuikt met het koninklijk'k' wapen voorzien. Niet minder dan 52 her-ten wer, den .neergelegd. In de rechtséhe pers komt .groote ver, ontwa.ardiging over deze jaoh-t tot uiting, omdat zij1 p-laats had na sluiting van het jachtseizoen, waarbij erop gewezen wordt, dat ex-koning Alfonso altijd nauwgezét de data van opening en sluiting van den jachttijd in acht nam. Het jachtgezelschap daarentegen ver, klaart, dat de ja.cht gehouden is cm de do meinen te ontlasten van de overtollige herten. De domeinen zijn reeds driemaal in vei- hng geweest, doch daar zich geen koopeis aanboden, zijn zij tot dusver steeds onge, oruik-t gebleven. Een nieuwe teren te Milaan. -Var Dias meldt uit Milaan, dat in het park waar binnenkort het nieuwe tem, toonstiellingsgebouw voor de drie-jaarlijk- sche tentoonstelling van toegepaste kunst zal worden geopend, thans een hooga toren wordt gebouwd. -Volgens de .oor, spronkelijke plannen zou cle hoogte van dezen toren 110 Meter bedragen, maar daar de Madonna-figuur, die den Milan-ee- schen Dom bekroont, zich ruim 109 M. Doven den beiganen grond verheft, heeft men besloten, deize uiting van religieuze kunst niet z-ij het el-echts in afme tingen door een profaan werk te over, treffen, waarom de hoogte van den toren nader op iets meer dan 108 M- is be paald. Do toren fzali o. a. een restaurant- en verschillende izajen en gaelrijen bevatten, die een prachtig uitzicht gullen geven o(p de stad en haar omstreken. De secretaris van Ford zoek. Sinds Maandagmiddag wordt de secreta ris van Hienri 'Ford, Ernest G. Lie-bold, vermist. Men vreest dat hij ontvberd is. Hij was de laatste dagen met 'Eidsel Ford bezig met de reorganisatie van het bank wezen te Detroit. De geheele politie is gerequireerd om den vermiste op ite s®o,- ren. Liebold is sedert ongeveer 20 jaren bij Ford in dienst. De secretaris van Henry Ford, -Ernest C. Liebold te Detroit, die gedurende 36 uur vermist werd, zoodat' men aannam -dat hij! door -bandieten wfaisj 'ontvoerd, 'blijkt veilig den naidht van Dlin^dajgl op Woensldag te hébben doorg!elbi-aéht ibJPrai" vexse City in Michigan, waarheen hijPzich ,had begeven omdat hiijf>rus|t noodig* had. Zoodra hfiji uit de kranten merkte, dat mén geloofde dat MjC ontvoerd Wasj, helde hij den chef van het bureau Van de Ford Service, Harry Bennett, op en verklaarde* dat het hem ^peet, dat Mj! zijn vrienden noodeloos in ongerustheid had gébracht. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie In u-w' blad van 25 Febr. komt onder- het opschrift „Die gevaren van jodium- hondend zout" een bericht voor omtrent -de in de vergadering| van de Amsterdamj- Biphe Gezondlifcidscbmuiissie geuite beswa ren tegen het gébruik van JOZJO jodi- umhoudend keukenzout eu de hiervoor gemaakte reclame. Bedoelde bekwaflen, welke zijh outleend aan een door Dfc. H. Pinkhof tegen het gebruik 'vazt JOZO ga- voerde actie, zullen ongetwijfeld van me dische zijde afdoende worden weerlegd. Ter geruststelling! van de .TOZO,ver bruik cis vestigen wïjl er inmiddels de aan dacht op', dat in het voor eehlge maan den verschenen rapportvan den voorzit ter van den Gezondheidsraad „Het Ki-op- vraagqtuk in Nederland" voor de bestrij ding van krop de invoering Wordt aanbe volen van keukenzout', waaraan 10 milli gram kaliumljodide per Kg. zout is toei- gevoegld. Met dit zout Wordt een kunst matige toediening' van '80 millioensjte gram jodium per dag verkregen. Omtrent deze dosjs veTmeldt' het bedoelde rapport otp blz. 259: „Deze toevoeging (80 millioensite graim' per dag) kan al^ voor - ieder volklcunen onschadelijk worden aangemerkt, daar in een plaats als Rarendrefcht de geheels bevolking al jaren lang' meer dan de dubbele hoeveelheid met 'haar drink water toegediend krijgt, zonder clat ooit iets van Schadelijke gevolgen is geble ken. Hoe gering deze toevoer isj, moge hieruit blijken, -dat een hoeveelheid van .80 millioensite grain1 jodium per dag overeenkomt mét 30 milligi-ahil jodium j>er jaar, welke laatete hoeveelheid'even» groot is als die van! 9 druppels jodium} tinctuur." JOZ.O bevat, evenals; "het Zlwitsersiche i.VollSal'z" slechts 5 milligram kaliumf jodide per K.g. zout', de helft duj van de dosjs, 'die in het kropraplplort ajs komen onschadelijk werd genoemd. "Van overmatige jodiumtoediening kan dus bij' gebruik van JOZjO 'geen spraké zijn. 'Met dank voor de plaatsing .teekenen Vrij IHbogjaidhteiijd, N.V. KONINKDUKEi NEDERLANDiSCHE ZOUiriND-DiSTRP Faillissementen. poor de Rfedhtbank te Middelburg is failliet verklaal-d: Johanna Verstraeten, wed. P. B. Mei, zonder (beroep, wonende te Bo^chkapeUerechtercommissaris mr. Th. Portheine; iéurator m!r. de Reohteh, -advocaat te Hulst. R.-K. Z. V. B. Officieele medefleelingen. Wedl^trijduitslageu van 26 'Febr. 1933. PetoVolharding 5-1. Wedgrijdprogr. voor Zondag 12 Maaflti RoburVios; aan vang. half'drie; -^cheidsrechteir N. Nagtzaam; terr. Rpbuf. W-ed-strijdgi'olglr. voor Zondag 12' Maajrlt;' DetoVios; aanvang hwlart vóór- één; terrein Gemeentelijk' Sportterrein Nadorsjt. i.Sieer. Gomp.leider Ever aard. Het Nederlandsch Elftai. Het Nederlandsjoh elftal, dat op Zondag 5 Maart a.s. te Amsterdialnf 'tegen Hbn,- gaxiij© uitkomt, iq als volgt eaiuengesltéH doel: Van der Meulen (H.F.C.) 'aan voerder achter: Wéber (A.D.O.) en Van Run (PK/V.) midden: Pellikaan (Longa), Anderiesen (Ajax) en Van. Heel (Fajenoord) voor: Welq (Unitas), Lagcndaal (Xer- xeq), 'Van der Broek (P.-S|.V.), Bónsiema (Velocita'sj) en .Van 'Nellen (Dj!ED,C.). De oaring in China. Reuter meldt uit Sjanghai, dat het lot van de stad Jehol op het punt staalt beslist te worden. Twee Japan-sche f'or» maties, komende van het poord-ioosten en oosten, maken zich gereed zich op de Chineeschestellingen in den -pias van Ling joean te storten, die verdedigd .worden door de bloem van het leger van maar schalk Tsjang Hsoa -Liang. 'E,en derde Japiansche formatie, uit het zuid-oosten, die eveneens Ling joean tot do-el heeft lem 20.000 man telt, zoui op! sterken tegen» stand stuiten van '20.000 Chineezem, die hunt egemoe-t -gestuurd zijn. Tegenstrijdige berichten komen uit den sector van Tsjifeng. De Japannersi berich ten dat hun cavalerie in den pias van Tsjifeng is doorgedrongen, lerwijl.de Chi» neezen dit bericht uitdrukkelijk tegen* spreken en zeggen, dat 30.000 man ge* regelde C'hineesche troepen een sbeiyig© po» sitie innemen voor den pas én «ich ge reed maken om den -aanval van 20.000! Japanners ,af te slaan. GOES, 28 Peibr. Op de graanmarkt was de aanvoer minder, handel kalm, groe» ne erwten iets beter. Gouidgerat f4,50, Haver f3,504, Koiokerwten fi 1012,75, Kroon-erwten f811, Bruine boon-en f'6 7,25 .Pajardelboionen f 6,507, Schokken» f8—13,50. Vcilingsverecn. Ziiid"Beveland te Goes. Veiling van 28 Februari 1933. Appels-: Goudreinetten Ie Boort f 21 29, idem lie soort f 318, zure Belle fleur Ie soort f'1719. idem lie soort f 1114, zoete Eirmigaarde f 1925, Zoet» Bellefleur I' 20, zoiete Campagner f 1620, Pomme d'Oran-je "f 23, Stek'appe-lls f! 25, Peren: St. Remy f22, Diversen: Uien f'l, Sjalotten f 5,90 per 100 Kg.; Ganiseieren f'6,40!7,70, 'Kip-eieren i' 2,803, beide per 100 stuksBloemen f' 1068 -per 100 pot; Tullpien f1324 per 100 bos. Groenten veiling van 1 Maart 1933. Witlof 2e soort f512, Wiijbpeen fl',30 1,40, beiden per 100 K.G.Rhabarber f 9, Selderij' fr4,80, Prei f58, id. 2e soort f 2, alles per 100 bosPrei f 1|.20, Seldej- rijknollen f0,60, beiden pea- 100 stuks. Veilingsvereeniging KapeTTe-Biezelinge. Kleine veiling van 1 Maart 1933. Appels: Goudreinetten f 17:22, zloete Armgaard f 23, beiden per 100 Kg. Peren: Gieser Wildeman Ï725, Ponds peren f' 11, St. Remy f 13, alle pier 100 Kg..; Groenten: Spruiten f'1617, Witlof f 1117, Kroten f 1, Uien f 1, alle per 100 Kg., Prei f 57 per 100 bosBloe* men: Azalia's f' 1362, P-almen f!60, bei den per 100 pot; Eieren: Kipeieren f 2,30 2,60, Eendeneieren f 2,40, beiden per 100 stuks. MIDDELBURG. Op- de graanmarkt Was de aanvoer 'klein. Kroonerwt'en en 'Schokkers niet (aangevoerd. Ronde bruinn lboonen fll13, Lange bruine bbonem f78, Witte boonen f9,50U',50L Aangevoerd door Walchersiche 'hoerinf nen: boter f0,76, kipeiea'en f2,15, eend[- eieren f3, ganseieren f10; aaiigleivoerd 'door handelaren: boter fO,73, 'kipeieren f2,15, een-deieren f2,50, gansjeiereu 'f$; 'piarticulieii'e pxujÉjboter f 0,84, kip-eieren f 3, poelje-eieren f2,50, eendeieren f3,50. 'GO-EiS1. Geboren: D(eni-sje Antonia Hélé-1 ne, d.v. Antoine Pierre Jacques ten Oat# en Jotephina Marie Ghislaine Philippine -Gillet. jHiu'w.-aaug.Marinus Ruisaard en Sar» >de RijBte, 23 j. jd.'Hthbrecht van^fcalen, "'ietwi 22 j. jm. te Klo,etinge en PietSTnie Joblse, 21 j. jd. Overieden: Tona Verhage, 64 j., echte genoot-e van Jacobmsj van da Kreek'e; An tonia van der Vliet, 70 j., eohtgenootfe van Maarten Hoogesitqgfer. AFLOOP VERK00PINGEN, ENZ. Aanbesteding. In de vergadering van ingelanden vla» den v. Citterspo'lder, gehouden o(p| 28. Feor. j.'l. te Goes, werd aanbesteed de verhooging van de buitenberm vian den zeedij-k. Laagste inschrij-vers, .aan wie het werk gegund werd, Waren J. Woise en L. Geense te Fillewoutsdijk voor de som van f'1049. MIDDELBURG. Ged. Staten van Zeef land hebben aanbesteed het uitvoeken eener vmbetering van het in de poldefl# Nieuw? en Oud-Noordbeveland gelegen gfe- -deelte van den weg KortgenaCaBjfna- plaat voorkomende op het Provinciaal We ggenplan. Ramingi f 96.300. Minsjte inschik ver: F. DiuiubouWfer te Goeq met f74.594. WAT MENIGEEN NIET WEET- -Een Amerikaansche firm'a brengt ~thian« vulpenhouders met geparfumeexden inkt in den handel. 'Onder Russische emigranten gaat het gerucht, dat Tsarewitsj Alexis in een SipaanBch klooster leeft. -De emigranten zeggen, dat de monniken het geheim' streng bewaren en elke navoi'cjchuig .verhinderen. In het Turkestansche Sbvjetgebied zijin gou-dhoudende gronden van gfrooté uitgestrektheid gevonden. In Neukirchen (Sleeswïjjk)' heeft men met zulk een miissehenplaag te kampen, dat men den burgers eeu belastingverhoor ging van 20 pfénningen per maand heeS opgelegd, die hij' met twee doode mhsschenli betalen kan. i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3